Giáo án lớp 1 Tuần 1 (tiết 20)

Giới thiệu bài: Giớ thiệu nội dung tuần ôn

2. Hướng dẫn ôn.

* Hoạt động 1. Ôn các nguyên âm o, ô, u, ư, ơ

-GV viết chữ O lên bảng.

Hỏi: Âm gì?

GV phát âm mẫu O

Hỏi: Miệng cô thế nào?

-Luồng hơi đi ra thế nào?

- GV cho HS cá nhân, tổ , đồng thanh phát âm.

 

doc 8 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 455Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 Tuần 1 (tiết 20)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN ÔN TẬP
Soạn bài: 15/8/2010
Dạy: Thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2010
Tiết 1,2. Tiếng Việt: ÔN TẬP
 O,Ô, U, Ư, Ơ
I. Mục tiêu:
-Củng cố về đọc viết các chữ cái: O, Ô, U, Ư, Ơ
II. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: Giớ thiệu nội dung tuần ôn
2. Hướng dẫn ôn.
* Hoạt động 1. Ôn các nguyên âm o, ô, u, ư, ơ
-GV viết chữ O lên bảng. 
Hỏi: Âm gì?
GV phát âm mẫu O
Hỏi: Miệng cô thế nào? 
-Luồng hơi đi ra thế nào?
- GV cho HS cá nhân, tổ , đồng thanh phát âm.
- Các âm còn lại GV tiến hành ương tự, chú ý cho HS mô tả cách phát âm từng chữ.
* Hoạt động 2. Viết các nguyên âm vừa học.
a/ Viết bảng con.
-GV viết mẫu, HD quy trình viết.
- Cho HS viết bảng con
- Nhận xét sửa sai.
3. Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về ôn lại bảng chữ cái.
-Âm O
-Tròn môi
- luồng hơi đi ra không bị cản.
-HS đọc O
-HS trả lời theo GV HD.
- HS quan sát, nêu lại cách viết.
- HS viết bảng con
Tiết 3. Toán
LÀM QUEN VỚI TÊN GỌI ĐỒ DÙNG HỌC TOÁN
I. Mục tiêu. 
- HS biết gọi tên đúng một số tên đồ dùng , tranh ảnh để học toán: (que tính, quả táo, hình tròn, chấm tròn, hình vuông, hình tam giác, bông hoa....)
II. Chuẩn bị.
Các đồ dùng nói trên
III. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài.
2. Giới thiệu tên đồ dùng, tranh ảnh.
-GV lần lượt giới thiệu các đồ dùng và cho HS tự nêu tên các đồ dùng đó.
-HD HS cách sử dụng
3. Trò chơi
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”
- GV chia HS thành các tổ mỗi tổ 4 em.
-Cách chơi: cho HS tiếp sức chơi mỗi em tìm một đồ dùng theo GV yêu cầu sau đó đính lên bảng, khi hết giờ tổ nào chọn đúng, nhanh các đồ dùng tổ đó thắng cuộc.
4. Nhận xét- dặn dò.
- Nhận xét tuyên dương HS nhiệt tình học tập
- Dặn HS về ôn lại bài
HS nêu tên
HS nhận xét.
-HS tham gia chơi.
-Lớp nhận xét.
Thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm 2010
Tiết 1 LUYỆN ĐỌC
I.Mục tiêu: Ôn lại 6 chữ cái trong bảng chữ cái: a, ă, â, e, ê, i
- HS đọc lưu loát, to, rõ ràng
II.Hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
Luyện đọc trên bảng lớp
- GV ghi các chữ cái lên bảng không theo thứ tự
Gọi từng học sinh lên bảng đọc to, rõ ràng
GV theo dõi chỉnh sửa cho từng học sinh
Gọi những học sinh yếu đọc nhiều lần
Luyện đọc trên bảng phụ
GV treo bảng phụ và chỉ lộn xộn cho HS đọc 6 chữ cái hôm nay đọc và kết hợp cả chữ cái đã ôn
GV uốn nắn cho từng học sinh
III. Củng cố- Dặn dò
Cho cả lớp đọc lại cả 6 chữ cái
 một lần
Dặn HS về ôn lại các chữ cái đã ôn
 đ, e, ê, g, h, i
- Cá nhân HS lên bảng đọc
- Cá nhân đọc
- Cả lớp đồng thanh
 TiÕt 2: LUYỆN VIẾT
I/ Môc tiªu:
- HS
* HS kh¸, giái tù viÕt ®óng, ®Ñp các chữ a, ă, â, e, ê, i
- HS cßn l¹i b­íc ®Çu viÕt ®­îc ch÷ theo hướng dẫn của GV.
II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ LuyÖn viÕt 
 - GV viÕt b¶ng ch÷ a, ă, â, e, ê, i
- HD quy tr×nh viÕt .
a/ ViÕt b¶ng con:
 - HD HS viÕt tõng ch÷ trªn b¶ng con ( - GV l­u ý HS viÕt ®óng ®é cao cña c¸c con ch÷ .) 
 -GV nhËn xÐt, söa sai
 b/ ViÕt vë « li
- HD HS kh¸, giái nh×n b¶ng viÕt vµo vë
- GV viÕt mÉu vµo vë cho HS yªó
-GV theo dâi, uèn n¾n HS yÕu viÕt ®óng quy tr×nh.
 2/ ChÊm bµi.
- GV thu vë chÊm vµ söa sai.
NhËn xÐt chung.
 3/ Cñng cè- dÆn dß.
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-Tuyªn d­¬ng HS ®äc, viÕt tèt.
-HS theo dâi 
-HS viÕt vµo b¶ng con.
- HS viÕt bµi vµo vë
- HS nép bµi.
Tiết 3: Toán
 ÔN CÁC SỐ 1, 2, 3.
I/ Môc tiªu: 
-HS nhËn biÕt ®­îc sè l­îng ở các nhãm cã 1,2,3 ®å vËt vµ thø tù c¸c sè. 
- ViÕt ®­îc c¸c sè đó
II/ Ho¹t ®éng d¹y-häc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ HD nhËn biÕt sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt
 -GV ®­a ra mét sè ®å vËt cho HS quan s¸t ( 4 c¸i l¸, 5 quyÓn vë )
 H: Cã mÊy viên phấn? mÊy quyển vở?
 -GV viÕt c¸c sè t­¬ng øng víi c¸c nhãm ®å vËt.
 -GV nhËn xÐt,tuyªn d­¬ng HS nªu ®óng.
 -Quan s¸t xung quanh líp häc vµ t×m c¸c nhãm ®å vËt kh¸c nhau( VD: bµn GV, cöa sæ,) 
 - GV viÕt sè ( GV l­u ý sè HS yÕu)
2/ HD HS viết số trong vở ô li
 - GV theo dâi, hç trî HS yÕu..
3/ ChÊm bµi.
 -GV thu vë chÊm, nªu NX chung.
4/ Cñng cè- dÆn dß.
 -GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-HS QS vµ ®­a ra kÕt qu¶
-HS kh¸c NX, bæ xung. 
-HS ®äc c¸c sè ®ã.
-HS t×m vµ nªu sè l­îng.
- HS ®äc
HS viết vào vở
 Thứ tư ngày 18 tháng 8 năm 2010
Tiết 1. TiÕng ViÖt 
LUYÖN §äC
I.Mục tiêu: Ôn lại 6 chữ cái trong bảng chữ cái: k, l, m, n, b, d, ® và các chữ cái đã ôn
- HS đọc lưu loát, to, rõ ràng
II.Hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
Luyện đọc trên bảng lớp
- GV ghi các chữ cái lên bảng không theo thứ tự
Gọi từng học sinh lên bảng đọc to, rõ ràng
GV theo dõi chỉnh sửa cho từng học sinh
Gọi những học sinh yếu đọc nhiều lần
Luyện đọc trên bảng phụ
GV treo bảng phụ và chỉ lộn xộn cho HS đọc 6 chữ cái hôm nay đọc và kết hợp cả chữ cái đã ôn
GV uốn nắn cho từng học sinh
Củng cố- Dặn dò
Cho cả lớp đọc lại các chữ cái đã ôn một lần
Dặn HS về ôn lại các chữ cái đã ôn
 k, l, m, n, b, d, ®
- Cá nhân HS lên bảng đọc
- Cá nhân đọc
- Cả lớp đồng thanh
TiÕt 2: LUYÖN VIÕT
 I/ Môc tiªu:
* HS kh¸, giái tù viÕt ®óng, ®Ñp các chữ k, l, m, n, b, d, ®
- HS cßn l¹i b­íc ®Çu viÕt ®­îc ch÷ theo hướng dẫn của GV.
II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ LuyÖn viÕt 
 - GV viÕt b¶ng ch÷ k, l, m, n, b, d, ®
- HD quy tr×nh viÕt .
a/ ViÕt b¶ng con:
 - HD HS viÕt tõng ch÷ trªn b¶ng con ( - GV l­u ý HS viÕt ®óng ®é cao cña c¸c con ch÷ .) 
 -GV nhËn xÐt, söa sai
 b/ ViÕt vë « li
- HD HS kh¸, giái nh×n b¶ng viÕt vµo vë
- GV viÕt mÉu vµo vë cho HS yªó
-GV theo dâi, uèn n¾n HS yÕu viÕt ®óng quy tr×nh.
 2/ ChÊm bµi.
- GV thu vë chÊm vµ söa sai.
NhËn xÐt chung.
 3/ Cñng cè- dÆn dß.
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-Tuyªn d­¬ng HS ®äc, viÕt tèt.
-HS theo dâi 
-HS viÕt vµo b¶ng con.
- HS viÕt bµi vµo vë
- HS nép bµi.
Tiết 3: Toán
 Ôn các số 1, 2, 3, 4, 5
I/ Môc tiªu: 
-HS nhËn biÕt ®­îc sè l­îng ở các nhãm cã 4, 5 ®å vËt vµ thø tù c¸c sè. 
- ViÕt ®­îc c¸c sè 4, 5.
II/ Ho¹t ®éng d¹y-häc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ HD nhËn biÕt sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt
 -GV ®­a ra mét sè ®å vËt cho HS quan s¸t ( 4 c¸i l¸, 5 quyÓn vë )
 H: Cã mÊy viên phấn? mÊy quyển vở?
 -GV viÕt c¸c sè t­¬ng øng víi c¸c nhãm ®å vËt.
 -GV nhËn xÐt,tuyªn d­¬ng HS nªu ®óng.
 -Quan s¸t xung quanh líp häc vµ t×m c¸c nhãm ®å vËt kh¸c nhau( VD: bµn GV, cöa sæ,) 
 - GV viÕt sè ( GV l­u ý sè HS yÕu)
2/ HD HS viết số trong vở ô li
 - GV theo dâi, hç trî HS yÕu..
3/ ChÊm bµi.
 -GV thu vë chÊm, nªu NX chung.
4/ Cñng cè- dÆn dß.
 -GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-HS QS vµ ®­a ra kÕt qu¶
-HS kh¸c NX, bæ xung. 
-HS ®äc c¸c sè ®ã.
-HS t×m vµ nªu sè l­îng.
- HS ®äc
HS viết vào vở
Thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2010
Tiết 1 TiÕng ViÖt 
LUYỆN ĐỌC
I.Mục tiêu: Ôn lại 6 chữ cái trong bảng chữ cái: h, p, q, r, s, t và các chữ cái đã ôn
- HS đọc lưu loát, to, rõ ràng
II.Hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
Luyện đọc trên bảng lớp
- GV ghi các chữ cái lên bảng không theo thứ tự
Gọi từng học sinh lên bảng đọc to, rõ ràng
GV theo dõi chỉnh sửa cho từng học sinh
Gọi những học sinh yếu đọc nhiều lần
Luyện đọc trên bảng phụ
GV treo bảng phụ và chỉ lộn xộn cho HS đọc 6 chữ cái hôm nay đọc và kết hợp cả chữ cái đã ôn
GV uốn nắn cho từng học sinh
Củng cố- Dặn dò
Cho cả lớp đọc lại cả các chữ cái đã ôn 
 một lần
Dặn HS về ôn lại các chữ cái đã ôn
h, p, q, r, s, t
- Cá nhân HS lên bảng đọc
- Cá nhân đọc
- Cả lớp đồng thanh
TiÕt 2: LUYỆN VIẾT 
 I/ Môc tiªu:
* HS kh¸, giái tù viÕt ®óng, ®Ñp các chữ h, p, q, r, s, t
- HS cßn l¹i b­íc ®Çu viÕt ®­îc ch÷ theo hướng dẫn của GV.
II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ LuyÖn viÕt 
 - GV viÕt b¶ng ch÷ ơ, p, q, r, s, t
 - HD quy tr×nh viÕt .
a/ ViÕt b¶ng con:
 - HD HS viÕt tõng ch÷ trªn b¶ng con ( - GV l­u ý HS viÕt ®óng ®é cao cña c¸c con ch÷ .) 
 -GV nhËn xÐt, söa sai
 b/ ViÕt vë « li
- HD HS kh¸, giái nh×n b¶ng viÕt vµo vë
- GV viÕt mÉu vµo vë cho HS yªó
-GV theo dâi, uèn n¾n HS yÕu viÕt ®óng quy tr×nh.
 2/ ChÊm bµi.
- GV thu vë chÊm vµ söa sai.
NhËn xÐt chung.
 3/ Cñng cè- dÆn dß.
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-Tuyªn d­¬ng HS ®äc, viÕt tèt.
-HS theo dâi 
-HS viÕt vµo b¶ng con.
- HS viÕt bµi vµo vë
- HS nép bµi.
Tiết 3: Toán
 Ôn số 6 
I/ Môc tiªu: 
-HS nhËn biÕt ®­îc sè l­îng ở các nhãm cã 6 ®å vËt vµ thø tù c¸c số từ 1 đến 6 
- ViÕt ®­îc c¸c sè 6.
II/ Ho¹t ®éng d¹y-häc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ HD nhËn biÕt sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt
 -GV ®­a ra mét sè ®å vËt cho HS quan s¸t ( 6 c¸i l¸, 6 viên phấn )
 H: Cã mÊy viên phấn? mÊy cái lá?
 -GV viÕt c¸c sè t­¬ng øng víi c¸c nhãm ®å vËt.
 -GV nhËn xÐt,tuyªn d­¬ng HS nªu ®óng.
 -Quan s¸t xung quanh líp häc vµ t×m c¸c nhãm ®å vËt kh¸c nhau( VD: bµn GV, cöa sæ,) 
 - GV viÕt sè 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( GV l­u ý sè HS yÕu)
2/ HD HS viết số trong vở ô li
 - GV theo dâi, hç trî HS yÕu..
3/ ChÊm bµi.
 -GV thu vë chÊm, nªu NX chung.
4/ Cñng cè- dÆn dß.
 -GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-HS QS vµ ®­a ra kÕt qu¶
-HS kh¸c NX, bæ xung. 
-HS ®äc c¸c sè ®ã.
-HS t×m vµ nªu sè l­îng.
- HS ®äc
- Cá nhân HS đọc
HS viết vào vở
Tiết 3: Toán
 ÔN SỐ 7, 8 
I/ Môc tiªu: 
- HS nhËn biÕt ®­îc sè l­îng ở các nhãm cã 7, 8 ®å vËt vµ thø tù c¸c số từ 1 đến 8
- ViÕt ®­îc c¸c sè 7, 8.
 II/ Ho¹t ®éng d¹y-häc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ HD nhËn biÕt sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt
 -GV ®­a ra mét sè ®å vËt cho HS quan s¸t ( 7 c¸i l¸, 8 viên phấn )
 H: Cã mÊy viên phấn? mÊy cái lá?
 -GV viÕt c¸c sè t­¬ng øng víi c¸c nhãm ®å vËt.
 -GV nhËn xÐt,tuyªn d­¬ng HS nªu ®óng.
 -Quan s¸t xung quanh líp häc vµ t×m c¸c nhãm ®å vËt kh¸c nhau( VD: bµn GV, cöa sæ,) 
 - GV viÕt sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ( GV l­u ý sè HS yÕu)
2/ HD HS viết số trong vở ô li
 - GV theo dâi, hç trî HS yÕu..
3/ ChÊm bµi.
 -GV thu vë chÊm, nªu NX chung.
4/ Cñng cè- dÆn dß.
 -GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-HS QS vµ ®­a ra kÕt qu¶
-HS kh¸c NX, bæ xung. 
-HS ®äc c¸c sè ®ã.
-HS t×m vµ nªu sè l­îng.
- HS ®äc
- Cá nhân HS đọc
HS viết vào vở
Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2010
Tiết 1 Tiếng Việt 
LUYỆN ĐỌC
I.Mục tiêu: Ôn lại 4 chữ cái trong bảng chữ cái: k, v, x, y và các chữ cái đã ôn
- HS đọc lưu loát, to, rõ ràng lại cả bảng chữ cái
II.Hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
Luyện đọc trên bảng lớp
- GV ghi các chữ cái lên bảng không theo thứ tự
- Gọi từng học sinh lên bảng đọc to, rõ ràng
- GV theo dõi chỉnh sửa cho từng học sinh
-Gọi những học sinh yếu đọc nhiều lần
Luyện đọc trên bảng phụ
- GV treo bảng phụ và chỉ lộn xộn cho HS đọc cả bảng chữ cái đã ôn
- GV uốn nắn cho từng học sinh
Củng cố- Dặn dò
- Cho cả lớp đọc lại các chữ cái đã ôn một lần
- Dặn HS về ôn lại cả bảng chữ cái đã ôn
 U, ư, v, x, y
- Cá nhân HS lên bảng đọc
- Cá nhân đọc
- Cả lớp đồng thanh
 TiÕt 2: LUYỆN VIẾT
I/ Môc tiªu:
* HS kh¸, giái tù viÕt ®óng, ®Ñp các chữ u, ư, v, x, y
- HS cßn l¹i b­íc ®Çu viÕt ®­îc ch÷ theo hướng dẫn của GV.
II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ LuyÖn viÕt 
 - GV viÕt b¶ng ch÷ u, ư, v, x, y
 - HD quy tr×nh viÕt .
a/ ViÕt b¶ng con:
 - HD HS viÕt tõng ch÷ trªn b¶ng con ( - GV l­u ý HS viÕt ®óng ®é cao cña c¸c con ch÷ .) 
 -GV nhËn xÐt, söa sai
 b/ ViÕt vë « li
- HD HS kh¸, giái nh×n b¶ng viÕt vµo vë
- GV viÕt mÉu vµo vë cho HS yªó
-GV theo dâi, uèn n¾n HS yÕu viÕt ®óng quy tr×nh.
 2/ ChÊm bµi.
- GV thu vë chÊm vµ söa sai.
NhËn xÐt chung.
 3/ Cñng cè- dÆn dß.
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-Tuyªn d­¬ng HS ®äc, viÕt tèt.
-HS theo dâi 
-HS viÕt vµo b¶ng con.
- HS viÕt bµi vµo vë
- HS nép bµi.
Tiết 3: Toán
 ÔN SỐ 9, 10 
I/ Môc tiªu: 
-HS nhËn biÕt ®­îc sè l­îng ở các nhãm cã 9, 10 ®å vËt vµ thø tù c¸c số từ 1 đến 8
- ViÕt ®­îc c¸c sè 9, 10.
 II/ Ho¹t ®éng d¹y-häc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ HD nhËn biÕt sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt
 -GV ®­a ra mét sè ®å vËt cho HS quan s¸t ( 9 c¸i l¸, 10 viên phấn )
 H: Cã mÊy viên phấn? mÊy cái lá?
 -GV viÕt c¸c sè t­¬ng øng víi c¸c nhãm ®å vËt.
 -GV nhËn xÐt,tuyªn d­¬ng HS nªu ®óng.
 -Quan s¸t xung quanh líp häc vµ t×m c¸c nhãm ®å vËt kh¸c nhau( VD: bµn GV, cöa sæ,) 
 - GV viÕt sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ( GV l­u ý sè HS yÕu)
2/ HD HS viết số trong vở ô li
 - GV theo dâi, hç trî HS yÕu..
3/ ChÊm bµi.
 -GV thu vë chÊm, nªu NX chung.
4/ Cñng cè- dÆn dß.
 -GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-HS QS vµ ®­a ra kÕt qu¶
-HS kh¸c NX, bæ xung. 
-HS ®äc c¸c sè ®ã.
-HS t×m vµ nªu sè l­îng.
- HS đếm xuôi, ngược
- Cá nhân HS đọc
HS viết vào vở

Tài liệu đính kèm:

  • docGiáo án ôn.doc