Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 9 đến tuần 12

I. Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:

- Biết sử dụng chai lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu,

- Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.

Kĩ năng:

- Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2), Bài 4.

Thái độ:

- Nghiêm túc tiếp thu bài và thực hành kĩ năng

 

doc 38 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 9 đến tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
õu caàu gỡ?
-Muoỏn tớnh hieọu khi bieỏt soỏ bũ trửứ vaứ soỏ trửứ ta laứm nhử theỏ naứo?
-Yeõu caàu HS neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn tớnh cuỷa 3 pheựp tớnh treõn.
 Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
Baứi 4: Yeõu caàu HS ủoùc ủeàứ baứi. Tửù toựm taột sau ủoự hoỷi: Cho ủi nghúa laứ sao?
- Caực em suy nghú vaứ laứm baứi giaỷi vaứo vụỷ. 
 - HS nhaộc tửùa baứi. 
-
 Nghe vaứ phaõn tớch ủeà
- Coự 11 que tớnh.
- Bụựt ủi 5 que tớnh.
- Thửùc hieọn pheựp trửứ 11 - 5.
- Coự11 que tớnh.
- Bụựt 4 que nửừa.
- Vỡ 4 + 1 = 5
- Coứn 6 que tớnh.
- 11 – 5 = 6
+
11
1 khoõng trửứ ủửụùc 5, laỏy 11 trửứ 5 baống 6. Vieỏt 6, nhụựự 1
1 trửứ 1 baống 0
5
6
- Trửứ tửứ phaỷi sang traựi., .
- HS 4 toồ thaỷo luaọn, coự theồ duứng que tớnh ủeồ tớnh keỏt quaỷ.
- ẹaùi dieọn nhoựm ủoùc keỏt quaỷ.
- Caực pheựp trửứ naứy ủeàu coự soỏ bũ trửứ laứ 11.
- HS hoùc thuoọc coõng thửực.
- Tớnh nhaồm.
- Khoõng caàn, vỡ khi ta thay ủoồi vũ trớ caực soỏ haùng trong1 toồng thỡ toồng khoõng thay ủoồỷi.
- Coự theồ ghi ngay 11 - 2 = 9 vaứ 11 - 9 = 2. Vỡ 2 vaứ 9 laứ caực soỏ haùng trong pheựp coọng. 9 + 2 = 11.
- Laứm baứi vaứ baựo caựo keỏt quaỷ.
- Coự cuứng keỏt quaỷ laứ 5.
- Laứm baứi vaứo baỷng con vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- 3HS leõn baỷng laứm baứi.
- Cho ủi nghúa laứ bụựt ủi.
- Giaỷi baứi taọp vaứ trỡnh baứy lụứi giaỷi. 
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn
4. Cuỷng coỏ: Heọ thoỏng kú naờng, kieỏn thửực baứi.
5. Daởn doứ: Hửụựng daón HS veà nhaứ xem laùi baứi, 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
ẹieàu chổnh boồ sung:
Ngaứy soaùn: 11 – 10 – 2009	Ngaứy daùy:
TUAÀN: 10	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 49	BAỉI: 31 – 5
I. Muùc ủớch yeõu caàu:
Kieỏn thửực:
- Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự trong phaùm vi 100, daùng 31 - 5.
- Nhaọn bieỏt giao ủieồm cuỷa hai ủoaùn thaỳng.
Kú naờng:
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp trửứ daùng 31 - 5.
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1 (doứng 1), Baứi 2 (a, b), Baứi 3, Baứi 4.
Thaựi ủoọ:
- Nghieõm tuực tieỏp thu baứi vaứ thửùc haứnh kú naờng
II. Chuaồn bũ
3 boự 1chuùc que tớnh vaứ 1 que tớnh rụứi 
III. Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt	
2. Kieồm tra baứi cuừ: GV goùi HS leõn baỷng thửùc hieọn caực yeõu caàu sau:
- Goùi moọt HS nhaồm ngay keỏt quaỷ cuỷa: 11 - 4, 11 - 6, 11 - 8
- GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Ghi chuự
a. Giụựi thieọu: Tieỏt toaựn hoõm nay chuựng ta hoùc baứi 31 - 5
- GV ghi tửùa baứi leõn baỷng.
b. Giụựi thieọu pheựp trửứ: 31 - 5
 Bửụực 1: Neõu vaỏn ủeà
- GV caứi boự que tớnh vaứ moọt que tớnh rụứi vaứo baỷng gaứi vaứ neõu baứi toaựn. Coõ coự 31 que tớnh, bụựt ủi 5 que tớnh. hoỷi coứn laùi bao nhieõu que tớnh?
- Muoỏn bieỏt coứn laùi bao nhieõu que tớnh ta phaỷi laứm gỡ?
- Vieỏt leõn baỷng 31 – 5 = ?
Bửụực 2: Tỡm keỏt quaỷ
- GV caàm 3 boự que tớnh vaứ 1 que tớnh rụứi hửụựng daón HS caựch laứm.
- Muoỏn bụựt 5 que tớnh chuựng ta bụựt luoõn 1 que tớnh rụứi.
- Hoỷi coứn phaỷi bụựt bao nhieõu que tớnh nửừa?
- ẹeồ bụựt ủửụùc 4 que tớnh nửừa ta thaựo rụứi 1 boự thaứnh 10 que tớnh roài bụựt ủi 4 que tớnh coứn laùi 6 que tớnh rụứi.
- Coứn laùi 2 boự que tớnh vaứ 6 que tớnh rụứi laứ bao nhieõu?
- GV ghi 26 vaứo choó : 31 – 5 = 
Bửụực 3: ẹaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh.
- Yeõu caàu 1 HS leõn baỷng ủaởt tớnh.
- Tớnh tửứ ủaõu sang ủaõu?
- 1 coự trửứ ủửụùc 5 khoõng?
- Mửụùn 1 chuùc ụỷ haứng chuùc, 1 chuùc laứ 10, 10 vụựi 1 laứ 11, 11 trửứ 5 baống 6, vieỏt 6. 3 chuùc cho mửụùn 1, hay 3 - 1 laứ 2, vieỏt 2
- Nhaộc laùi hoaứn chổnh caựch tớnh
c. Luyeọn taọp – thửùc haứnh.
Baứi 1: Yeõu caàu HS tửù laứm 5 pheựp tớnh ủaàu vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS
Baứi 2: - Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
- Muoỏn tỡm hieọu ta phaỷi laứm nhử theỏ naứo?
- Yeõu caàu HS laứm baứi vaứo baỷng con
- Goùi 3 HS leõn baỷng laứm, moói HS moọt pheựp tớnh vaứ neõu caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh
- Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 3: Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi vaứ tửù laứm baứi vaứo vụỷ.
- Goùi 1 HS leõn laứm baứi vaứo baỷng phuù
- Goùi 1 HS nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng cuỷa baùn
- GV nhaọn xeựt
Baứi 4: - Goùi 1 HS ủoùc caõu hoỷi
- Yeõu caàu HS traỷ lụứi
- Yeõu caàu nhieàu HS nhaộc laùi caõu traỷ lụứi
- HS nhaộc tửùa baứi. 
- Nghe. Nhaộc laùi baứi toaựn vaứ tửù phaõn tớch baứi toaựn.
- Thửùchieọn pheựp trửứ: 31 – 5.
- HS laỏy que tớnh ủeồ treõn baứn.
- HS thao taực treõn que tớnh
- Bụựt ủi moọt que tớnh rụứi
- Bụựt 4 que nửừa vỡ 4 + 1 = 5
- Thaựo 1 boự vaứ tieỏp tuùc bụựt 4 que tớnh.
- Laứ 26 que. 
- 
31
5
26
Vieỏt 31 roài vieỏt 5 thaỳng coọt vụựi 1. Vieỏt daỏu trửứ vaứ keỷ vaùch ngang khoõng trửứ ủửụùc 5, laỏy 11 trửứ 5 baống vieỏt 6 nhụự 1. 3 trửứ 1 baống 2 vieỏt 2
- Tớnh tửứ phaỷi sang traựi.
- 1 khoõng trửứ ủửụùc 5.
- Nhaộc laùi
- Laứm baứi. Chửừa baứi. Neõu caựch tớnh cuù theồ cuỷa moọt vaứi pheựp tớnh.
- ẹaởt tớnh roài tớnh hieọu
- Laỏy soỏ bũ trửứ trửứ ủi soỏ trửứ
- 
51
- 
21
- 
71
4
6
8
47
15
63
- HS tửù sửỷa baứi
Toựm taột
Coự: 51 quaỷ trửựng
Laỏy ủi: 6 quaỷ trửựng
Coứn laùi:  quaỷ trửựng?
Giaỷi.
Soỏ quaỷ trửựng coứn laùi laứ:
51 - 6 = 45 (quaỷ trửựng)
ẹaựp soỏ: 45 quaỷ trửựng. 
- HS tửù sửỷa baứi.
- ẹoùc caõu hoỷi.
- ẹoaùn AB caột ủoaùn CD taùi ủieồm O.
- Nhaộc laùi
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
4. Cuỷng coỏ: Heọ thoỏng kú naờng, kieỏn thửực baứi.
5. Daởn doứ: - Hửụựng daón HS veà nhaứ xem laùi baứi
- Chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cho tieỏt Toaựn keỏ sau: 51 – 15 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
ẹieàu chổnh boồ sung:
Ngaứy soaùn: 11 – 10 – 2009	Ngaứy daùy:
TUAÀN: 10	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 50	BAỉI: 51 – 15
I. Muùc ủớch yeõu caàu:
Kieỏn thửực:
- Bieỏt thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự trong phaùm vi 100, daùng 51 - 15.
- Veừ ủửụùc hỡnh tam giaực theo maóu (veừ treõn giaỏy keỷ oõ li)
Kú naờng:
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1 (coọt 1, 2, 3), Baứi 2 (a, b), Baứi 4.
Thaựi ủoọ:
- Nghieõm tuực tieỏp thu baứi vaứ thửùc haứnh kú naờng
II. Chuaồn bũ
Que tớnh, baỷng gaứi. 
III. Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt	
2. Kieồm tra baứi cuừ: GV goùi HS leõn baỷng thửùc hieọn caực yeõu caàu sau: 
HS 1. ủaởt tớnh roài tớnh: 71 – 6; 41 – 5.
- Neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh 71 – 6.
HS 2. Tỡm x. x + 7 = 51.
Neõu caựch thửùc hieọn pheựp tớnh. 51 – 7. 
 - GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Ghi chuự
a. Giụựi thieọu: Trong tieỏt toaựn hoõm nay coõc cuứng caực em hoùc baứi 51 – 15
- GV ghi tửùa baứi leõn baỷng.
b. Giụựi thieọu pheựp trửứ 51 – 15. 
 - GV gaứi vaứo baỷng gaứi 51 theỷ que tớnh
- Coõ coự bao nhieõu que tớnh?
- Neõu baứi toaựn: coự 51 que tớnh, bụựt 15 que tớnh. Hoỷi coứn bao nhieõu que tớnh?
- Muoỏn bieỏt coứn bao nhieõu que tớnh ta laứm theỏ naứo?
Bửụực 2. Tỡm keỏt quaỷ.
- Yeõu caàu HS laỏy 5 que tớnh vaứ 1 que tớnh rụứi.
- Yeõu caàu 2 em ngoài caùnh nhau thaỷo luaọn ủeồ tỡm caựch bụựt ủi 15 que tớnh vaứ neõu keỏt quaỷ.
- Yeõu caàu HS neõu keỏt quaỷ.
- Coự bao nhieõu que tớnh?
- Bụựt bao nhieõu que tớnh?
- 15 que tớnh goàm maỏy chuùc vaứ maỏy que tớnh?
- 51 que tớnh bụựt 15 que tớnh coứn laùi bao nhieõu que tớnh?
- Vaọy 51 trửứ 15 baống bao nhieõu.
Bửụực 3. ẹaởt tớnh vaứ thửùc hieọn tớnh.
- Goùi 1 HS leõn baỷng ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh.
- Em thửùc hieọn tớnh nhử theỏ naứo?
- Yeõu caàu 1 soỏ HS nhaộc laùi caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh.
c. Luyeọn taọp thửùc haứnh.
Baứi 1. Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
- Cho HS laứm baỷng con. Goùi 2 HS leõn baỷng laứm baứi, vaứ neõu caựch tớnh.
- Goùi 2 HS laàn lửụùt nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn.
Baứi 2. Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
- Phaựt phieỏu cho HS laứm baứi trong phieỏu
- Goùi 1 HS laứm baứi baỷng phuù
- GV thu 1 soỏ phieỏu chaỏm vaứ goùi HS nhaọn xeựt baứi treõn baỷng cuỷa baùn.
Baứi 3.
-Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
-Trong baứi taọp 3 thỡ x goùi laứ gỡ?
-Muoỏn tỡm soỏ hnaùg chửa bieỏt ta laứm theỏ naứo?
-HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ.
-Goùi 1 HS ủửựng daọy neõu keỏt quaỷ.
Baứi 4. Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
- GV veừ maóu leõn baỷng vaứ hoỷi maóu veừ hỡnh gỡ?
- Muoỏn veừ ủửụùc hỡnh tam giaực ta phaỷi noỏi maỏy ủieồm vụựi nhau?
- Yeõu caàu HS tửù veừ hỡnh. 
- HS nhaộc tửùa baứi. 
- Coự 51 que tớnh
- Nghe. Nhaộc laùi baứi toaựn. Tửù phaõn tớch ủeà.
- Thửùc hieọn pheựp trửứ 51 – 15.
- Laỏy que tớnh vaứ noựi coự 51 que tớnh
- Thao taực vụựi que tớnh vaứ traỷ lụứi, coứn 36 que tớnh
- Neõu caựch bụựt:
- Coự 51 que tớnh
- Bụựt 15 que tớnh
- Goàm 1 chuùc vaứ 5 que tớnh rụứi
- Coứn laùi 36 que tớnh
- 51 trửứ 15 baống 36.
- Tớnh.	
- HS laứm baỷng con theo yeõu caàu
- HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn.
- ẹaởt tớnh roài tớnh hieọu
- HS laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp.
- HS nhaọn xeựt ủuựng / sai vaứ tửù sửỷa baứi.
-Tỡm x.
-X laứ soỏ hnaùg chửa bieỏt.
-Muoỏn tỡm soỏ haùng chửa bieỏt ta laỏy toồng trửứ ủi soỏ haùng ủaừ bieỏt
- Veừ hỡnh theo maóu.
- Veừ hỡnh tam giaực.
- Noỏi 3 ủieồm vụựi nhau
- 2 HS ngoài caùnh nhau ủoồi cheựo vụỷ ủeồ kieồm tra laón nhau. 
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn
4. Cuỷng coỏ: Heọ thoỏng kú naờng, kieỏn thửực baứi. Yeõu caàu HS nhaộc laùi caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh 51 – 15.
5. Daởn doứ: Hửụựng daón HS veà nhaứ xem laùi baứi
- Chuaồn bũ cho tieỏt Toaựn: Luyeọn taọp.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
ẹieàu chổnh boồ sung:
Ngaứy soaùn: 25 – 10 – 2009	Ngaứy daùy:
TUAÀN: 11	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 51	BAỉI: LUYEÄN TAÄP
I. Muùc ủớch yeõu caàu Giuựp HS
Kieỏn thửực:
- Thuoọc baỷng 11 trửứ ủi moọt soỏ.
- Bieỏt tỡm soỏ haùng cuỷa moọt toồng.
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp trửứ daùng 31 - 5
Kú naờng:
- Thửùc hieọn ủửụùc pheựp trửứ daùng 51 - 15.
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1, Baứi 2 (coọt 1, 2), Baứi 3 (a, b), Baứi 4.
Thaựi ủoọ:
- Nghieõm tuực tieỏp thu baứi vaứ thửùc haứnh kú naờng
II. Chuaồn bũ: 
Baỷng phuù ghi BT1
III. Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt	
2. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi hai HS leõn baỷng thửùc hieọn caực yeõu caàu sau
+ HS 1: Tớnh:
-
61
- 
91
-
81
34
49
55
+ HS 2: tỡm x:
25+x = 47	x+61 = 86
- Goùi hai HS nhaọn xeựt baứi treõn baỷng cuỷa baùn
- GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Ghi chuự
* Giụựi thieọu baứi: Trong tieỏt hoùc toaựn hoõm nay, chuựng ta cuứng oõn taọp vaứ cuỷng coỏ laùi kieỏn thửực veà giaỷi toựan. 51- 15 qua tieỏt luyeọn taọp naứy
a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn taọp thửùc haứnh
Baứi 1:
- Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
- Yeõu caàu HS tửù nhaồm vaứ ghi keỏt quaỷ vaứo vụỷ baứi taọp
- Goùi HS chửừa baứi
Baứi 2:
- Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
- Hoỷi: Khi ủaởt tớnh ta phaỷi chuự yự ủieàu gỡ?
- Goùi ba HS leõn baỷng laứm baứi. Moói HS laứm hai con tớnh. Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp
- Yeõu caàu HS neõu roừ caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn caực pheựp tớnh cuỷa mỡnh
- Lụựp nhaọn xeựt
Baứi 3:
- Baứi toaựn yeõu caàu gỡ?
- Muoỏn tỡm soỏ haùng trong moọt toồng ta laứm nhử theỏ naứo?
- Cho HS laứm vụỷ
- Goùi laàn lửụùt 3 HS ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
Baứi 4:
- Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm
- Goùi 1 HS leõn baỷng toựm taột
- Hoỷi baựn ủi nghúa laứ nhử theỏ naứo?
- Muoỏn bieỏt coứn laùi bao nhieõu kg ta phaỷi thửùc hieọn pheựp tớnh gỡ? Caực em suy nghú vaứ laứm baứi vaứo vụỷ.
- Goùi 1 HS leõn laứm baứi vaứo baỷng phuù
- GV nhaọn xeựt
- Tớnh nhaồm
- HS laứm baứi sau ủoự noỏi tớeõp nhau (theo baứn hoaởc toồ) ủoùc keỏt quaỷ tửứng pheựp tớnh
- ẹaởt tớnh roài tớnh
- Phaỷi chuự yự sao cho ủụn vũ vieỏt thaỳng coọt vụựi ủụn vũ, chuùc thaỳng coọt vụựi chuùc
- Laứm baứi caự nhaõn sau ủoự nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng veà ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh
- 3 HS laàn lửụùt traỷ lụứi
- Tỡm x
- Muoỏn tỡm moọt soỏ haùng ta laỏy toồng trửứ ủi soỏ haùng kia
- HS laứm baứi
- HS tửù sửỷa baứi
Toựm taột
Coự: 51 kg
Baựn: 26 kg
Coứn laùi: .. kg
- Baựn ủi nghúa laứ bụựt ủi laỏy ủi
Baứi giaỷi:
Soỏ kg taựo coứn laùi laứ:
51- 26 = 25 (kg)
ẹaựp soỏ: 25 kg
- HS nhaọn xeựt ủuựng /sai vaứ tửù sửỷa baứi
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
4. Cuỷng coỏ: Heọ thoỏng kú naờng, kieỏn thửực baứi. Neỏu coứn thụứi gian GV toồ chửực cho HS chuaồn bũ moọt soỏ maỷnh bỡa hoaởc caực soỏ coự hai chửừ soỏ chaỳng haùn: 71- 5 ; 11- 6 ; 24 ; 48
- Caựch chụi: Choùn 2 ủoọi chụi.
*Khi vaứo cuoọc chụi, GV hoõ to moọt soỏ laứ keỏt quaỷ cuỷa moọt trong caực pheựp tớnh ủửụùc ghi trong caực haùt gaùo, chaỳng haùn “saựu mửụi saựu” (hoaởc hoõ moọt pheựp tớnh coự keỏt quaỷ laứ soỏ ghi treõn haùt gaùo chaỳng haùn “31- 7”).
Moói ủoọi choùn 5 chuự kieỏn, caực ủoọi choùn teõn cho ủoọi mỡnh (kieỏn vaứng, kieỏn ủen)
Sau khi GV dửựt tieỏng hoõ, moói baùn cửỷ moọt baùn kieỏn leõn tỡm moài, neỏu tỡm ủuựng thỡ ủửụùc tha moài veà toồ. Keỏt thuực cuoọc chụi, ủoọi naứo tha ủuụùc nhieàu moài hụn laứ thaộng cuoọc.
5. Daởn doứ: Hửụựng daón HS veà nhaứ xem laùi baứi
- Chuaồn bũ cho tieỏt Toaựn: Luyeọn taọp.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
ẹieàu chổnh boồ sung:
Ngaứy soaùn: 25 – 10 – 2009	Ngaứy daùy:
TUAÀN: 11	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 52	BAỉI: 12 TRệỉ ẹI MOÄT SOÁ
	12 – 8
I. Muùc ủớch yeõu caàu Giuựp HS
Kieỏn thửực:
- Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp trửứ daùng 12 – 8, laọp ủửụùc baỷng 12 trửứ ủi moọt soỏ.
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp trửứ daùng 12 – 8.
Kú naờng:
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1a, Baứi 2, Baứi 4.
Thaựi ủoọ:
- Nghieõm tuực tieỏp thu baứi vaứ thửùc haứnh kú naờng
II. Chuaồn bũ:
Que tớnh 
III. Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt	
2. Kieồm tra baứi cuừ:
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Ghi chuự
1. Giụựi thieọu baứi: Trong giụứ hoùc toaựn hoõm nay chuựng ta cuứng hoùc veà caựch thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự daùng 12- 8, laọp vaứ hoùc thuoọc loứng caực coõng thửực 12 trửứ ủi moọt soỏ. Sau ủoự, aựp duùng ủeồ giaỷi caực baứi taọp coự lieõn quan.
2. Daùy hoùc baứi mụựi:
a. Hoaùt ủoọng 1: Pheựp trửứ 12- 8
Bửụực 1: Neõu vaỏn ủeà
- Coự 12 que tớnh, bụựt ủi 8 que tớnh. Hoỷi coứn laùi bao nhieõu que tớnh? - Muoỏn bieỏt coứn laùi bao nhieõu que tớnh ta laứm theỏ naứo? - Vieỏt leõn baỷng: 12- 8
Bửụực 2: ẹi tỡm keỏt quaỷ
- Yeõu caàu HS sửỷ duùng que tớnh ủeồ tỡm keỏt quaỷ vaứ thoõng baựo laùi
- Yeõu caàu HS neõu caựch bụựt
- 12 que tớnh bụựt 8 que tớnh coứn laùi maỏy que tớnh?
- Vaọy 12 trửứ 8 baống bao nhieõu?
Bửụực 3: ẹaởt tớnh vaứ thửùc hieõn pheựp tớnh
- Yeõu caàu moọt HS leõn baỷng ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh
- Yeõu caàu HS neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh
- Yeõu caàu moọt vaứi HS khaực nhaộc laùi.
b. Hoaùt ủoọõng 2: Baỷng coõng thửực: 12 trửứ ủi moọt soỏ
- Cho HS sửỷ duùng que tớnh tỡm keỏt quaỷ caực pheựp tớnh trong phaàn baứi hoùc. Yc hoùc sinh thoõng baựo keỏt quaỷ vaứ ghi leõn baỷng.
- Xoựa daàn baỷng coõng thửực 12 trửứ ủi moọt soỏ cho HS hoùc thuoọc
c. Hoaùt ủoõng 3: Luyeọn taọp - thửùc haứnh
Baứi 1: - Yeõu caàu HS tửù nhaồm phaàn a.
- Goùi HS ủoùc chửừa baứi
- Yeõu caàu HS giaỷi thớch vỡ sao keỏt quaỷ 3+9 vaứ 9+3 baống nhau
- Yeõu caàu giaỷi thớch vỡ sao khi bieỏt 9+3 = 12 coự theồ ghi ngay keỏt quaỷ cuỷa 12- 3 vaứ 12- 9 maứ khoõng caàn tớnh.
 Baứi 2: - Yeõu caàu HS tửù laứm baứi
Baứi 3:
- Y/c hs neõu laùi caựch tỡm hieọu khi ủaừ bieỏt soỏ bũ trửứ vaứ soỏ trửứ roài laứm baứi. Goùi 3 hs leõn baỷng laứm baứi
- Yeõu caàu hs neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn caực pheựp tớnh trong baứi.
Baứi 4:- Goùi HS ủoùc ủeà baứi
- Hoỷi: Baứi toaựn cho bieỏt gỡ?
- Baứi toaựn yeõu caàu tỡm gỡ?
- Mụứi 1 HS leõn baỷng toựm taột vaứ giaỷi, caỷ lụựp laứm baứi vaứo Vụỷ 
- Nghe vaứ nhaộc laùi baứi toaựn
- Thửùc hieọn pheựp trửứ: 12- 8
- Thao taực treõn que tớnh. Traỷ lụứi: 12 que tớnh, bụựt 8 que tớnh, coứn laùi 4 que tớnh
- ẹaàu tieõn bụựt 2 que tớnh. Sau ủoự thaựo boự que tớnh vaứ bụựt ủi 6 que nửừa (Vỡ 2+6 = 8). Vaọy coứn laùi 4 que tớnh
- Coứn laùi 4 que tớnh
- 12 trửứ 8 baống 4
-
12
8
4
- Vieỏt 12 roài vieỏt 8 xuoỏng dửụựi thaỳng coọt vụựi 2. Vieỏt daỏu – vaứ keỷ vaùch ngang, 12 trửứ 8 baống 4, vieỏt 4 thaỳng coọt ủụn vũ.
- Thao taực treõn que tớnh, tỡm keỏt quaỷ vaứ ghi vaứo baứi hoùc. Noỏi tieỏp nhau thoõng baựo keỏt quỷa cuỷa tửứng pheựp tớnh.
- Hoùc thuoọc loứng baỷng coõng thửực 12 trửứ ủi moọt soỏ.
- Laứm baứi vaứo Vụỷ baứi taọp.
- ẹoùc chửừa baứi. Caỷ lụựp tửù kieồm tra baứi mỡnh.
- Vỡ khi ủoồi choó caực soỏ haùng trong moọt toồng thỡ toồng khoõng thay ủoồi.
- Vỡ khi laỏy toồng trửứ ủi soỏ haùng naứy seừ ủửụùc soỏ haùng kia. 9 vaứ 3 laứ caực soỏ haùng, 12 laứ toồng trong pheựp coọng 9+3 = 12
 - ẹoùc ủeà
- Coự 12 quyeồn vụỷ, 6 quyeồn bỡa ủoỷ.
- Traỷ lụứi
- HS ủoùc ủeà baứi
- Tỡm soỏ vụỷ coự bỡa xanh
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn
4. Cuỷng coỏ: Heọ thoỏng kú naờng, kieỏn thửực baứi. Yeõu caàu HS ủoùc laùi baỷng caực coõng thửực 12 trửứ ủi moọt soỏ
5. Daởn doứ: Daởn doứ HS veà nhaứ hoùc thuoọc baỷng coõng thửực trong baứi. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
ẹieàu chổnh boồ sung:
Ngaứy soaùn: 25 – 10 – 2009	Ngaứy daùy:
TUAÀN: 11	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 53	BAỉI: 32 – 8
I. Muùc ủớch yeõu caàu Giuựp HS:
Kieỏn thửực:
- Bieỏt thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự trong phaùm vi 100, daùng 32 - 8.
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp trửứ daùng 32 – 8.
- Bieỏt tỡm soỏ haùng cuỷa moọt toồng.
Kú naờng:
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1 (doứng 1), Baứi 2 (a, b), Baứi 3, Baứi 4.
Thaựi ủoọ:
- Nghieõm tuực tieỏp thu baứi vaứ thửùc haứnh kú naờng
II. Chuaồn bũ:	
- Que tớnh. 
III. Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt	
2. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 3 HS ủoùc thuoọc loứng baỷng trửứ 12 trửứ ủi moọt soỏ
- Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Ghi chuự
*Giụựi thieọu: Tieỏt toaựn hoõm nay chuựng ta seừ hoùc veà pheựp trửứ coự nhụự daùng 32 – 8.
a. Hoaùt ủoọng 1. Giụựi thieọu pheựp trửứ 32 - 8.
*Bửụực 1. Neõu vaỏn ủeà.
Neõu: Coự 32 que tớnh, bụựt ủi 8 que tớnh. Hoỷi coứn laùi bao nhieõu que tớnh?
+ẹeồ bieỏt ủửụùc coứn laùi bao nhieõu que tớnh ta laứm nhử theỏ naứo?
- Vieỏt leõn baỷng 32 - 8 = ?
*Bửụực 2. Tỡm keỏt quaỷ.
ẹeồ bieỏt ủửụùc 32 que tớnh, bụựt ủi 8 que tớnh coứn bao nhieõu que tớnh, caực em laỏy que tớnh vaứ tớnh xem coứn bao nhieõu que tớnh?
+Coứn bao nhieõu que tớnh?
+Em laứm nhử theỏ naứo ủeồ coứn laùi 24 que tớnh?
+Vaọy 32 que tớnh bụựt 8 que tớnh coứn laùi bao nhieõu que tớnh?
+ 32 trửứ 8 baống bao nhieõu?
- GV ghi 24 vaứo pheựp tớnh 32 - 8 = 24.
*Bửụực 3. ẹaởt tớnh vaứ thửùc hieọn tớnh.
- Goùi 1 HS neõu caựch ủaởt tớnh – GV vieỏt baỷng.
+Tớnh tửứ ủaõu ủeỏn ủaõu? Neõu caựch tớnh.
- Goùi nhieàu HS nhaộc laùi caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh.
b. Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn taọp – thửùc haứnh.
Baứi 1: Neõu yeõu caàu cuỷa baứi.
- HS laứm 5 pheựp tớnh ủaàu vaứo vụỷ. Goùi 2 HS leõn baỷng hoùc baứi
- Neõu caựch thửùc hieọn pheựp tớnh: 52 – 9; 42 – 6.
- Goùi 2 HS nhaọn xeựt baứi 2 baùn treõn baỷng.
Baứi 2. Neõu yeõu caàu cuỷa baứi.
+ẹeồ tớnh ủửụùc hieọu ta laứm theỏ naứo?
- Goùi 3 HS leõn baỷng laứm – caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ.
- Goùi HS nhaọn xeựt laàn lửụùt baứi cuỷa 3 baùn treõn baỷng.
- Yeõu caàu 3 HS leõn baỷng neõu laùi caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh cuỷa mỡnh.
Baứi 3. Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi
+Cho ủi nghúa laứ theỏ naứo?
- Yeõu caàu HS tửù ghi toựm taột vaứ giaỷi.
Baứi 4. Baứi 4 yeõu caàu gỡ?
+ x laứ gỡ trong pheựp tớnh cuỷa baứi.
Muoỏn tỡm soỏ haùng chửa bieỏt ta laứm theỏ naứo?
- 2 HS nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn
- Nghe vaứ nhaộc laùi ủeà toaựn
+Chuựng ta phaỷi thửùc hieọn pheựp trửứ 32 – 8.
- Thaỷo luaọn theo caởp, thao taực treõn que tớnh.
+Coứn laùi 24 que tớnh.
+Coự 3 boự que tớnh vaứ 2 que tớnh rụứi. ẹaàu tieõn bụựt 2 que tớnh rụứi, sau ủoự thaựo 1 boự thaứnh 10 que tớnh rụứi vaứ bụựt tieỏp 6 que tớnh nửừa. Coứn laùi 2 boự que tớnh vaứ 4 que tớnh rụứi laứ 24 que tớnh.
+32 trửứ 8 baống 24
-
32
8
24
- Trửựục tieõn vieỏt 32, vieỏt 8 xuoỏng thaỳng coọt dửụựi 2. Vieỏt daỏu trửứ (-) vaứ keỷ vaùch ngang.
+Tớnh tửứ phaỷi sang traựi. 2 khoõng trửứ ủửụùc 8 laỏy 12 trửứ 8 baống 4, vieỏt 4 nhụự 1. 3 trửứ 1 baống 2.
- Tớnh keỏt quaỷ caực pheựp trửứ.
- Laứm baứi caự nhaõn
- HS tửù sửỷa baứi.
-
52
- 
82
-
22
- 
62
-
42
9
4
3
7
6
43
76
19
55
36
- ẹoùc ủeà
+Ta laỏy soỏ bũ trửứ, trửứ ủi soỏ trửứ
- Nhaọn xeựt tửứng baứi caỷ veà caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh
- ẹoùc ủeà baứi
- Nghúa laứ bụựt ủi, trửứ ủi
- Laứm baứi taọp
Tỡm x.
+ x laứ soỏ haùng chửa bieỏt
+Laỏy toồng trửứ ủi soỏ haùng ủaừ bieỏt.
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
Hs khaự gioỷi thửùc hieọn heỏt
4. Cuỷng coỏ: Heọ thoỏng kú naờng, kieỏn thửực baứi. Goùi 3 HS neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh 32 – 8
5. Daởn doứ: Veà nhaứ laứm tieỏp 5 pheựp tớnh haứng dửụựi cuỷa baứi taọp 1 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
ẹieàu chổnh boồ sung:
Ngaứy soaùn: 25 – 10 – 2009	Ngaứy daùy:
TUAÀN: 11	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 54	BAỉI: 52 – 28
I. Muùc ủớch yeõu caàu Giuựp HS:
Kieỏn thửực:
- Bieỏt thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự trong phaùm vi 100, daùng 52 - 28.
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp trửứ daùng 52 – 28.
Kú naờng:
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1 (doứng 1), Baứi 2 (a, b), Baứi 3.
Thaựi ủoọ:
- Nghieõm tuực tieỏp thu baứi vaứ thửùc haứnh kú naờng
II. Chuaồn bũ: 
Baỷng phuù ghi BT1
III. Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt	
2. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 HS leõn baỷng thửùc hieọn ẹaởt tớnh vaứ tớnh.
HS 1: 42 – 18; 52 - 14;
HS 2: 62 – 25; 82 – 77
- Yeõu caàu 2 HS neõu caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh.
- Goùi 2 HS nhaọn xeựt laàn lửụùt baứi 2 baùn laứm treõn baỷng.
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Ghi chuự
*Giụựi thieọu: Tieỏt hoùc toaựn hoõm nay chuựng ta hoùc baứi pheựp trửứ coự nhụự daùng 52 – 28.
a. Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu pheựp trửứ: 52 – 28
Bửụực 1: Neõu vaỏn ủeà.
- GV gaứi 5 boự que tớnh vaứ 2 que tớnh rụứi vaứo baỷng gaứi vaứ hoỷi.
+Caực em kieồm tra laùi xem coự bao nhieõu que tớnh?
+5

Tài liệu đính kèm:

  • doc2 Toan 9-12.doc