Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 5 đến tuần 8

I. Mục đích yêu cầu:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5.

- Biết số hạng, tổng.

- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 3), Bài 2 (a, b), Bài 3.

II. Chuẩn bị:

- 3 bó 1 chục que tính và 14 que tính rời.

- Bảng gài như của bài học 10

III. Hoạt động dạy học

1. Ổn định lớp: Hát

2. Kiểm tra bài cũ: Gọi vài học sinh đọc bảng cộng 9 - GV nhận xét và cho điểm hs.

 

doc 59 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 5 đến tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùm taét vaø ñoïc ñeà toaùn (coù theå chia nhoû thaønh nhöõng caâu baèng caùch:ñaët caâu hoûi veà soá bieâu aûnh cuûa An, soá böu aûnh cuûa Bình hôn An)
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
Baøi 4:- Goïi moät HS ñoïc ñeà baøi
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
Toùm taét:
AB daøi: 10cm
CD daøi hôn AB: 2cm
CD daøi c cm?
- Yeâu caàu HS neâu caùch veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc vaø veõ.
- HS laéng nghe
- HS nhaéc töïa baøi.
HS ñoïc ñeà baøi
- Vieát toùm taét:
- Coác coù: 6 buùt chì
Hoäp nhieàu hôn Coác: 2 buùt chì
Hoäp coù:  buùt chì?
- Thöïc hieän pheùp coäng 6+ 2.
- Vì trong Hoäp coù nhieàu hôn Coác 2 buùt chì
Baøi giaûi:
Soá buùt chì trong hoäp coù laø:
6+ 2 = 8 (Buùt chì)
Ñaùp soá: 8 buùt chì.
- An coù 11 böu aûnh, Bình coù nhieàu hôn An 3 böu aûnh.Hoûi Bình coù bao nhieâu böu aûnh?
- HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, 1 em HS trình baøy laân baûng lôùp:
Baøi giaûi:
Soá böu aûnh cuûa Bình coù laø:
11+ 3 = 14 (böu aûnh)
Ñaùp soá: 14 böu aûnh.
- Ñoïc ñeà baøi
- Ghi toùm taét vaø trình baøy baøi giaûi
Baøi giaûi:
Ñoaïn thaúng CD daøi laø:
10+ 2 = 12 (cm)
Ñaùp soá: 12 cm
- Traû lôøi vaø thöïc haønh veõ.
4. Cuûng coá: GV neâu caâu hoûi heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi.
* Troø chôi thi saùng taùc ñeà toaùn theo soá
- Caùch chôi: Choïn hai ñoäi chôi. GV ñöa ra caëp soá, chaúng haïn 7 vaø 5.Yeâu caàu HS ñaët ñeø toaùn trong ñoù coù söû duïng hai soá ñoù vaø vieát taát caû caùc ñeà toaùn coù theå söû duïng hai soá treân (Baøi toaùn chæ giaûi baèng moät pheùp tính). Thôøi gian chôi laø 5 phuùt. Sau 5 phuùt ñoäi naøo coù nhieàu ñeà ñuùng hôn thì ñoäi ñoù thaéng cuoäc.
- Moät soá ñeà toaùn tham khaûo:
1. Ngoïc coù 7 que ti(nh. Haø coù nhieàu hôn Ngoïc 5 que tính. Hoûi Haø coù nhieàu hôn Ngoïc laø bao nhieâu que tính?
2. Ngoïc coù 5 que tính, Haø coù 5 que tính. Hoûi Ngoïc vaø Haø coù taát caû bao nhieâu que tính?
3. Ngoïc coù 5 que tính. Haø coù nhieàu hôn Ngoïc 7 que tính. Hoûi Haø coù bao nhieâu que tính?
5. Daën doø: - Höôùng daãn HS veà nhaø xem laïi baøi, töï oân laïi caùc kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát Toaùn tieáp sau: 7 coäng vôùi moät soá. 7 + 5
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieàu chænh boå sung:
Ngaøy soaïn:	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 06	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 26	BAØI: 7 COÄNG VÔÙI MOÄT SOÁ. 7 + 5
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kiến thức:
- Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng daïng 7 + 5, laäp ñöôïc baûng 7 coäng vôùi moät soá.
- Nhaän bieát tröïc giaùc veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng.
- Bieát giaûi vaø trình baøy baøi toaùn veà nhieàu hôn.
Kó naêng:
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 4.
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích hoïc toaùn.
II. Chuaån bò
- Que tính vaø baûng gaøi 
III. Hoaït ñoäng daïy chuû yeáu:
1. OÅn ñònh lôùp: Haùt	
2. Kieåm tra baøi cuõ: - GV goïi HS leân baûng laøm laïi baøi taäp 1, 2.
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ghi chuù
3.1. Giôùi thieäu: Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay chuùng ta seõ hoïc veà pheùp coäng coù nhôù daïng 7 + 5
- GV ghi töïa baøi leân baûng.
3.2. Tieán haønh baøi daïy:
 a. Giôùi thieäu pheùp coäng: 7 + 5
- GV gaøi 7 que tính vaøo baûng gaøi vaø hoûi HS: Coâ coù maáy que tính?
- GV cho HS laáy 7 que tính ñeå tröôùc maët.
- GV gaøi tieáp 5 que tính vaøo döôùi 7 que tính vaø hoûi:“Coâ coù theâm maáy que tính nöõa?”
- GV chæ vaø hoûi: muoán bieát coù taát caû coù bao nhieâu que tính em laøm theá naøo?
- Vaäy ñeå tìm ra keát quaû baèng bao nhieâu caùc em tìm keát quaû treân que tính.
- Goïi HS neâu caùch tính
- GV nhaän xeùt vaø choïn caùch thöù beân
b. Ñaët tính, thöïc hieän pheùp tính.
- Yeâu caàu 1 HS leân baûng töï ñaët tính vaø tìm keát quaû. caû lôùp caøi vaøo baûng gaøi.
- Haõy neâu caùch ñaët tính cuûa em.
Em tính nhö theá naøo?
- GV ghi tieáp: 7 + 5 = vaø hoûi HS.
- GV laäp baûng caùc coâng thöùc 7 coäng vôùi 1 soá vaø hoïc thuoäc loøng
- GV chia lôùp thaønh ba nhoùm, moãi nhoùm laøm hai pheùp tính 7 coäng vôùi 1 soá cho HS thaûo luaän
- GV yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû caùc pheùp tính trong phaàn baøi hoïc.
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû caùc pheùp tính. Trong khi nghe HS baùo caùo, GV ghi leân baûng
- Goïi 1 HS ñoïc laïi baûng coäng 7
- Hoûi: “Caùc em coù nhaän xeùt gì veà caùc pheùp tính coäng naøy?”
- GV neâu: Baøi hoâm nay laø baûng coäng 7.
- Caû lôùp ñoàng thanh
- Xoùa daàn caùc coâng thöùc cho HS hoïc thuoäc coâng thöùc
c. Luyeän taäp – thöïc haønh.
Baøi 1: Moät HS ñoïc yeâu caàu baøi
- Muoám nhaåm nhanh em döïa vaøo ñaâu?
- Yeâu caàu HS baùo caùo keát quaû pheùp tính. GV ghi keát quaû vaøo pheùp tính treân baûng
- Goïi HS nhaän xeùt
- Hoûi: “Caùc em coù nhaän xeùt gì veà caùc caëp tính trong baøi taäp 1”
- GV neâu laïi moät 1 löôït.
- Nhaän xeùt tuyeân döông HS.
Baøi 2: Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi 2
- Goïi 1 HS leân baûng laøm baøi
- GV nhaän xeùt
Baøi 4: HS ñoïc ñeà baøi
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû
- Goïi 1 HS ñoïc baøi giaûi
- HS laéng nghe
- HS nhaéc töïa baøi.
- Coù 7 que tính
- HS laáy 7 que tính ñeå treân baøn
- Coù theâm 5 que tính
- HS laáy 5 que tính ñaët döôùi 7 que tính
- Laáy 7 + 5
- HS neâu: goäp 7 que tính vôùi 3 que tính boù thaønh moät boù 10 que tính. 10 que tính vôùi 2 que tính laø 12 que tính.
+
7
5
12
- Ñaët tính
- Vieát 7 roài vieát 5 xuoáng döôùi, thaúng coät vôùi 7. Vieát daáu “ + ” vaø keû vaïch ngang
- 7 + 5 = 12, vieát 2 vaøo coät ñôn vò thaúng coät vôùi 7 vaø 5, vieát 1 vaøo coät chuïc
- 5 + 7 baèng 12.
- Thao taùc treân que tính
- HS noái tieáp nhau (theo baøn hoaëc toå) laàn löôït baùo caùo keát quaû töøng pheùp tính
- Caùc pheùp coäng naøy ñeàu coù soá haïng ñaàu laø 7
- Ñoàng thanh baûng coäng 7
- Thi hoïc thuoäc caùc coâng thöùc
- Tính nhaåm caùc keát quaû
- Döïa vaøo baûng coâng thöùc.
- HS noái tieáp nhau (theo baøn hoaëc toå) laàn löôït baùo caùo keát quaû.
- Caùc pheùp tính trong baøi soá 1 coù caùc soá haïng ñoåi choã cho nhau neân toång khoâng thay ñoåi?
- Tính keát quaû caùc pheùp coäng
- Lôùp laøm baøi vaøo baûng con
- HS nhaän xeùt ñuùng / sai
- Ñoïc ñeà baøi
- HS laøm baøi vaøo vôû
- Soá tuoåi cuûa anh laø
7 + 5= 12(tuoåi)
Ñaùp soá: 12 tuoåi
4. Cuûng coá: Heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi. - GV neâu caâu hoûi heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi.
5. Daën doø: - Höôùng daãn HS veà nhaø xem laïi baøi, töï oân laïi caùc kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát Toaùn tieáp sau: 47 + 5
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieàu chænh boå sung:
Ngaøy soaïn:	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 06	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 27	BAØI: 47 + 5
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kiến thức:
- Bieát thöïc hieän pheùp tính coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 47 + 5.
- Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn theo toùm taét baèng sô ñoà ñoaïn thaúng.
Kó naêng:
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 1, 2, 3), Baøi 3.
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích hoïc toaùn.
II. Chuaån bò
- Que tính 
III. Hoaït ñoäng daïy chuû yeáu:
1. OÅn ñònh lôùp: Haùt	
2. Kieåm tra baøi cuõ: - GV goïi HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu sau:
+ HS 1: Ñoïc thuoäc loøng caùc coâng thöùc 7 coäng vôùi moät soá.
+ HS 2: Tính nhaåm 7 + 4; 7 + 8; 7 + 6.
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ghi chuù
3.1. Giôùi thieäu: Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay chuùng ta seõ hoïc veà pheùp tính coäng coù nhôù daïng 47 + 5.
- GV ghi töïa baøi leân baûng.
3.2. Tieán haønh baøi daïy:
a. Giôùi thieäu pheùp coäng 47 + 5
- Böôùc 1: Giôùi thieäu:
- GV neâu baøi toaùn:coù 47 que tính. theâm 5 que tính nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính?
- Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính chuùng ta phaûi laøm gì?
- Vieát leân baûng pheùp coäng 47 + 5 =?
- Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính em haõy duøng que tính ñeå tím ra keát quaû.
- Ruùt ra caùch tính nhanh nhaát neâu:
- GV vöøa thöïc haønh baèng que tính vaø hoûi. coâ taùch 3 theâm vaøo 7 que tính ñöôïc bao nhieâu?
- 4 chuïc que tính theâm 1 chuïc que tính baèng bao nhieâu que tính?
- Vaäy 5 chuïc theâm 2 que tính nöõa ñöôïc bao nhiieâu que tính?
- Vaäy 47 coäng 5 baèng bao nhieâu?
- GV ghi baûng 47 + 5 = 52
- Goïi 1 HS leân ñaët tính vaø thöïc hieän tính. lôùp gaøi vaøo baûng caøi.
- GV nhaän xeùt tuyeân duông.
- Hoûi:Ñaët tính nhö theá naøo?
- Yeâu caàu 3 HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính treân
b. Luyeän taäp thöïc haønh
Baøi 1:
- Yeâu caàu HS laøm baøi taäp vaøo baûng con, goïi 3 HS leân baûng laøm baøi.
- Yeâu caàu HS neâu roõ caùch ñaët tính, thöïc hieän pheùp tính 17 + 4; 47 + 7; 67 + 9.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
- Veõ sô ñoà leân baûng.
- Yeâu caàu HS nhìn sô ñoà vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: Ñoaïn thaúng CD daøi bao nhieâu cm?
- Ñoaïn thaúng AB nhö theá naøo so vôùi ñoaïn CD?
- Baøi toaùn hoûi gì?
- Haõy ñoïc cho coâ ñeà toaùn em ñaët ñöôïc.
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû
- 1 HS laøm treân baûng lôùp
- GV chaám 1 soá baøi - Nhaän xeùt
- HS nhaéc töïa baøi.
- Laéng nghe vaø phaân tích ñeà.
- Thöïc hieän pheùp coäng 47 + 5
- 10 que tính.
- Baèng 5 chuïc que tính.
- Baèng 52 que tính.
- Ñoïc 47 + 5 = 52
+
47
5
52
- Vieát 47 roài vieát 5 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 7, vieát daáu “ + ” vaø keû vaïch ngang
- Tính töø phaûi sang traùi: 7 + 5=12. Vieát 2 nhôù 1, 4 theâm 1 laø 5 vieát 5. Vaäy 47 + 5=52.
- 3 HS nhaéc laïi
- HS laøm baøi, nhaän xeùt baøi baïn, töï kieåm tra baøi mình.
- 3 HS laàn löôït traû lôøi.
- Ñoaïn thaúng CD daøi 17 cm.
- Ñoaïn thaúng AB daøi hôn ñoaïn thaúng CD laø 8 cm.
- Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB
- Ñoaïn thaúng CD daøi 17 cm, ñoaïn thaúng AB daøi hôn CD laø 8 cm. Hoûi ñoaïn thaúng AB daøi bao nhieâu cm?
Baøi giaûi
Ñoaïn thaúng AB daøi laø:
17 + 8 =25(cm)
Ñaùp soá:25 cm.
- Nhaän xeùt Ñuùng / Sai
HS khaù gioûi laøm heát
4. Cuûng coá: - GV neâu caâu hoûi heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi.
5. Daën doø: - Höôùng daãn HS veà nhaø xem laïi baøi, töï oân laïi caùc kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát Toaùn tieáp sau: 47 + 25. - Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieàu chænh boå sung:
Ngaøy soaïn:	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 06	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 28	BAØI: 47 + 25
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kiến thức:
- Bieát thöïc hieän pheùp tính coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 47 + 25.
- Bieát giaûi vaø trình baøy baøi toaùn baèng moät pheùp tính coäng.
Kó naêng:
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 1, 2, 3), Baøi 2 (a, b, d, e), Baøi 3.
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích hoïc toaùn.
II. Chuaån bò
- Que tính. Baûng caøi. 
III. Hoaït ñoäng daïy chuû yeáu:
1. OÅn ñònh lôùp: Haùt	
2. Kieåm tra baøi cuõ: - GV goïi HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu:
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ghi chuù
3.1. Giôùi thieäu: Pheùp tính coäng coù nhôù daïng 47+25.
- GV ghi töïa baøi leân baûng.
3.2. Tieán haønh baøi daïy:
 a. Giôùi thieäu pheùp coäng 47 + 25
- Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû.
- GV caàm 4 boù que tính vaø hoûi HS: coù maáy chuïc que tính?
- GV gaøi 4 boù que tính vaøo baûng gaøi ñoàng thôøi cho HS laáy 4 boù que tính ñeå trööùc maët.
- GV caàm tieáp 7 que tính rôøi vaø hoûi HS: coâ coù maáy que tính?
- GV gaøi 7 que tính vaøo beân caïnh 4 boù que tính
- Caùc em ñeám xem coâ coù bao nhieâu que tính?
- GV giô tieáp 2 boù que tính vaø hoûi: coâ coù theâm maáy chuïc que tính.
- GV gaøi 2 boù que tính ôû döôùi 4 boù que tính
- GV caàm tieáp 5 que tính rôøi gaøi vaøo phía döôi 7 que tính rôøi vaø hoûi: coâ môùi laáy theâm maáy que tính nöõa?
- GV chæ vaøo caùc boù que tính vaø caùc que tính rôøi vaø hoûi: caùc em ñeám xem 47 que tính theâm 25 que tính nöõa laø bao nhieâu que tính
- Vaäy 47 + 25 laø bao nhieâu?
- Ñaët tính vaø tính.
- Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. Caùc HS khaùc laøm vaøo baûng con
Hoûi: Em ñaët tính nhö theá naøo? Thöïc hieän tính töø ñaâu sang ñaâu? Haõy ñoïc to keát quaû cuûa töøng böôùc tính.
b. Luyeän taäp thöïc haønh.
Baøi 1: Yeâu caàu HS ï laøm baøi vaøo baûng con.
Sau moãi baøi yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø caùch thöïc hieän tính
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
Baøi 2: 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Hoûi: Moät pheùp tính laøm ñuùng laø pheùp tính nhö theá naøo? (ñaët tính ra sao, keát quaû theá naøo?)
- Yeâu caàu HS laøm baøi, 1 HS leân baûng.
- Goïi 1 HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng.
- Hoûi: Taïi sao laïi ñieàn sai vaøo pheùp tính b?
- Taïi sao yù e laïi ghi laø S (sai) ôû choã naøo?
- Yeâu caàu HS ñoåi phieáu vaø chöõa baøi cho nhau
Baøi 3: - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù töï laøm baøi vaøo vôû.
- Hoûi: Taïi sao laïi laáy 27 + 18?
- Chaám baøi vaø nhaän xeùt
- HS laéng nghe.
- HS nhaéc töïa baøi.
- Thao taùc treân que tính.
- Coù 4 chuïc que tính.
- HS laáy 4 boù que tính ñeå treân baøn.
- Coù 7 que tính
- HS laøm theo.
- Coù 47 que tính
- Coù theâm 2 chuïc que tính.
- HS laøm theo.
- Laáy theâm 5 que tính nöõa.
- HS ñeám: laø 72 que
- 47 + 25=72
+
47
25
72
- Vieát 47 roài vieát 25 döôùi 47 sao cho 5 thaúng coät vôùi 7, 2 thaúng coät vôùi 4. Vieát daáu coäng vaø keû vaïch ngang.
- Thöïc hieän tính töø phaûi sang traùi.
- HS laøm baøi vaøo baûng con
- Neâu caùch tính vaø caùch ñaët tính theo yeâu caàu
- Ñuùng ghi Ñ; sai ghi S.
- Laø pheùp tính ñaët tính ñuùng (thaúng coät), keát quaû tính cuõng phaûi ñuùng.
- HS laøm baøi.
- Baøi baïn laøm treân baûng ñuùng / sai.
- Vì pheùp tính ñaët tính sai, 5 phaûi ñaët tính thaúng coät ñôn vò nhöng trong baøi laïi ñaët thaúng coät chuïc. Keát quaû cuûa pheùp tính do ñaët tính nhaàm neân cuõng sai.
- Vì pheùp tính naøy ñeàu sai keát quaû do khoâng nhôù 1 chuïc töø haøng ñôn vò sang haøng chuïc.
- Ñoåi phieáu vaø chöõa baøi cho baïn
- Ghi toùm taét vaø trình baøy baøi giaûi.
Toùm taét
Nöõ: 27 ngöôøi
Nam: 18 ngöôøi
Caû ñoäi:ngöôøi?
Baøi giaûi
Soá ngöôøi ñoäi coù laø:
27 + 18 =45 (ngöôøi)
Ñaùp soá: 45 ngöôøi
- Vì ñoäi coù 27 nöõ, 18 nam. Muoán tính soá ngöôøi caû ñoäi phaûi goäp caû soá nam vaø nöõ laïi neân ta thöïc hieän pheùp coäng 27 + 18 = 45.
HS khaù gioûi laøm heát
HS khaù gioûi laøm heát
4. Cuûng coá: - GV neâu caâu hoûi heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi.
5. Daën doø: - Höôùng daãn HS veà nhaø xem laïi baøi, töï oân laïi caùc kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát Toaùn tieáp sau: Luyeän taäp
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieàu chænh boå sung:
Ngaøy soaïn:	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 06	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 29	BAØI: LUYEÄN TAÄP
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kiến thức:
- Thuoäc baûng 7 coäng vôùi moät soá.
- Bieát thöïc hieän pheùp tính coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 47 + 5; 47 + 25
- Bieát giaûi baøi toaùn theo toùm taét vôùi moät pheùp tính coäng.
Kó naêng:
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 1, 3, 4), Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4 (doøng 2)
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích hoïc toaùn.
II. Chuaån bò
- Noäi dung baøi taäp 4 vieát treân baûng phuï. 
III. Hoaït ñoäng daïy chuû yeáu:
1. OÅn ñònh lôùp: Haùt	
2. Kieåm tra baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ghi chuù
3.1. Giôùi thieäu: Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay chuùng ta seõ hoïc luyeän taäp veà pheùp tính coäng coù nhôù daïng: 7 + 5; 47 + 5; 47 + 25.
- GV ghi töïa baøi leân baûng.
3.2. Tieán haønh baøi daïy:
 2/ Höôùng daãn thöïc haønh:
Baøi 1 (coät 1. 3, 4): Neâu yeâu caàu.
- Muoán nhaåm nhanh em phaûi bieát döïa vaøo ñaâu?
- Yeâu caàu HS noái tieáp nhau traû lôøi mieäng
Baøi 2:
- Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi, caùc HS khaùc laøm baøi vaøo baûng con.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi treân baûng.
- Yeâu caàu neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 37 + 15; 67 + 9.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
- Yeâu caàu HS döïa vaøo toùm taét ñeå ñaët ñeà baøi tröôùc khi giaûi.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû, goïi 1 HS leân baûng laøm baøi.
- Chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt
Baøi 4:
Hoûi: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Ñeå ñieàn daáu ñuùng tröôùc tieân chuùng ta phaûi laøm gì?
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo phieáu.
- Hoûi theâm veà caùch so saùnh 17 + 9 vaø 17 + 7 (ngoaøi caùch tính toång roài so saùnh coøn caùch naøo khaùc?)
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
- HS laéng nghe.
- HS nhaéc töïa baøi.
- Tính nhaåm
- Em phaûi bieát döïa vaø thuoäc caùc baûng coâng thöùc ñaõ hoïc.
Noái tieáp nhau traû lôøi mieäng theo yeâu caàu
- Laøm baøi.
- Nhaän xeùt baøi cuûa baïn caû veà caùch ñaët tính, keát quaû pheùp tính.
- 2 HS laàn löôït neâu.
- Thuùng cam coù 28 quaû, thuùng quyùt coù 37 quaû. Hoûi caû 2 thuùng coù bao nhieâu quaû?
Baøi giaûi
Caû 2 thuùng coù laø:
28 + 37 =65(quaû)
Ñaùp soá: 65 quaû cam
- Ñieàn daáu >, <, = vaøo choã thích hôïp.
- Phaûi thöïc hieän pheùp tính, sau ñoù so saùnh hai keát quaû tìm ñöôïc vôùi nhau roài ñieàn daáu.
- Laøm baøi
19 + 7 =17 + 9 23 + 7 =38 - 8
17 + 9 >17 + 7 16 + 8 < 28 - 3
- Vì 17 =17; 9 > 7 neân 17 + 9 > 17 + 7 (so saùnh töøng thaønh phaàn cuûa pheùp tính).
HS khaù gioûi laøm heát
HS khaù gioûi laøm heát.
4. Cuûng coá: - GV neâu caâu hoûi heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi.
5. Daën doø: - Höôùng daãn HS veà nhaø xem laïi baøi, töï oân laïi caùc kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát Toaùn tieáp sau: Baøi toaùn veà ít hôn.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieàu chænh boå sung:
Ngaøy soaïn:	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 06	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 30	BAØI: BAØI TOAÙN VEÀ ÍT HÔN
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kiến thức:
- Bieát giaûi vaø trình baøy baøi giaûi baøi toaùn veà ít hôn.
Kó naêng:
- Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2.
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích hoïc toaùn.
II. Chuaån bò
- 12 quaû cam, coù gaén nam chaâm hoaëc baêng dính coù theå gaén leân baûng. 
III. Hoaït ñoäng daïy chuû yeáu:
1. OÅn ñònh lôùp: Haùt	
2. Kieåm tra baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ghi chuù
3.1. Giôùi thieäu: Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay chuùng ta seõ hoïc veà giaûi baøi toaùn veà ít hôn baèng moät pheùp tính tröø.
- GV ghi töïa baøi leân baûng.
3.2. Tieán haønh baøi daïy:
a. Giôùi thieäu baøi toaùn veà ít hôn.
- GV neâu baøi toaùn, Goïi HS neâu laïi baøi toaùn.
- Haøng döôùi ít hôn 2 quaû, nghóa laø theá naøo?
- GV coù theå ñaët caâu hoûi gôïi yù cho HS toùm taét töøng caâu trong baøi.
- Muoán laøm ñöôïc lôøi giaûi em phaûi döïa vaøo ñaâu?
- Goïi vaøi HS neâu lôùi giaûi
- GV ghi baûng baøi toaùn maãu naøy.
Soá quaû cam ôû haøng döôùi coù laø
7 – 2 = 5 (quaû )
Ñaùp soá: 5 quaû cam
b. Luyeän taäp – Thöïc haønh
Baøi 1:
- Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
- Baøi toaùn cho bieát gì?
- Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì?
- Baøi toaùn thuoäc daïng gì?
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo phieáu
- Goïi I HS leân baûng laøm baøi.
- Thu phieáu chaám vaø nhaän xeùt.
Baøi 2:
- Baøi toaùn thuoäc daïng gì?
- Taïi sao?
- Yeâu caàu HS vieát toùm taét vaø trình baøy baøi giaûi. 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp.
- GV nhaän xeùt. Cho ñieåm
Baøi 3:
- Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, xaùc ñònh ñeà toaùn vaø töï giaûi
- HS laéng nghe.
- HS nhaéc töïa baøi.
- Theo doõi treân baûng.
- Laø haøng treân nhieàu hôn 2 quaû
Toùm taét
Haøng treân: 7 quaû
Haøng döôùi ít hôn haøng treân: 2 quaû
Haøng döôùi:  quaû?
- Döïa vaøo caâu hoûi.
- Soá quaû cam haøng döôùi coù laø/ haøng döôùi coù soá quaû cam laø:
- HS ñoïc ñeà baøi.
- Baøi toaùn cho bieát vöôøn naø Mai coù 17 caây cam, vöôøn nhaø Hoa coù ít hôn vöôøn nhaø Mai 7 caây cam.
- Tìm soá caây cam vöôøn nhaø Hoa.
- Baøi toaùn veà ít hôn.
- Nhaän phieáu laøm baøi.
- 1 em leân baûng laøm baøi
- Nhaän xeùt baøi baïn treân baûng.
- 1 HS ñoïc ñeà baøi.- Baøi toaùn veà ít hôn.
- Vì “thaáp hôn” coù nghóa laø “ít hôn”.
- Laøm baøi taäp vaøo vôû.
Toùm taét
An cao: 95 cm
Bình thaáp hôn An: 5cm
Bình cao: cm
Baøi giaûi
Bình cao laø:
95 - 5 = 90(cm)
Ñaùp soá: 90 cm.
- HS nhaän xeùt baøi baïn.
- Baøi toaùn thuoäc daïng baøi toaùn veà ít hôn.
Toùm taét
Gaùi: 15 HS
Trai ít hôn gaùi: 3 HS.
Trai: HS.
Baøi giaûi
HS trai laø:
15 - 3 = 12(HS)
Ñaùp soá: 12 HS.
Daønh cho HS khaù gioûi
4. Cuûng coá: - GV neâu caâu hoûi heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi.
Heä thoáng kó naêng, kieán thöùc baøi.
5. Daën doø: - Höôùng daãn HS veà nhaø xem laïi baøi, töï oân laïi caùc kieán thöùc, kó naêng ñaõ hoïc.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát Toaùn tieáp sau: Luyeän taäp.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieàu chænh boå sung:
Ngaøy soaïn:	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 07	MOÂN: TOAÙN
TIEÁT: 31	BAØI: LUYEÄN TAÄP
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kiến thức:
- Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn, ít hôn.
Kó naêng:
- Baøi taäp caàn laøm: Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4.
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích hoïc toaùn.
II. Chuaån bò 
- Baûng phuï ghi BT2
III. Hoaït ñoäng daïy chuû yeáu:
1. OÅn ñònh lôùp: Haùt	
2. Kieåm tra baøi cuõ: - GV goïi HS leân baûng döïa vaøo toùm taét giaûi baøi toaùn sau:
Haø coù:17 tem thö Ngoïc ít hôn Haø: 5 tem thö. Ngoïc coù: tem thö?
 - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ghi chuù
Giôùi thieäu: Giôùi thieäu baøi: tieát luyeän taäp hoâm nay chuùng em seõ laøm 1 soá baøi toaùn coù daïng ít hôn vaø nhieàu hôn
- GV ghi töïa baøi leân baûng.
Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp
Baøi 1 :
Yeâu caàu HS khaù gioûi laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Goïi 1 HS ñoïc chöõa baøi.
Hoûi : Taïi sao em bieát trong hình vuoâng coù nhieàu hôn trong hình troøn 2 ngoâi sao.
Yeâu caàu 1 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu phaàn b.
Taïi sao con veõ theâm 2 ngoâi sao?
Yeâu caàu HS leân baûng chæ phía trong, phía ngoaøi cuûa hình troøn , hình vuoâng.
Löu yù: Coù theå môû roäng baøi toaùn baèng caùch yeâu caàu HS xoaù ñi moät soá ngoâi sao ôû hình vuoâng ñeå soá sao ôû 2 hình baèng nhau.
Baøi 2:
Yeâu caàu HS ñoïc ñeà toaùn döïa vaøo toùm taét.
“Keùm hôn” nghóa laø theá naøo?
Baøi toaùn thuoäc daïng gì?
Yeâu caàu HS giaûi baøi toaùn vaøo vôû baøi taäp.
Goïi 1 HS ñoïc chöõa baøi. Nhaän xeùt. Cho ñieåm.

Tài liệu đính kèm:

  • doc2 Toan 5-8.doc