Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 1 năm 2011

I. MỤC tiªu :

- HS làm quen, nhận biết được vị trí lớp học.

- Bầu ban cán sự lớp .

- Tìm hiểu về lý lịch HS.

- Học nội quy HS.

 II. NỘI DUNG: Tiết 1

1. Kiểm tra s số: S số lớp :. em

 Nam: . em

 Nữ: . em

2. Biên chế chỗ ngồi, tổ.

Mỗi bàn 2 em: 1 Nam – 1 Nữ

Mỗi dãy một tổ: (Tính từ ngoài vào: Tổ 1 --> Tổ 2 --> Tổ 3)

3. Bầu ban cán sự lớp:

GV nêu chỉ tiêu, cơ cấu, tiêu chuẩn ban cán sự lớp.

H/S bầu: Đề cử, biểu quyết.

Cơ cấu:

 Lớp trưởng: 1 em (PT chung)

 Lớp phó: 3 em (1 văn thể, 1 PT học tập, 1 PT vệ sinh)

Tổ trưởng: 3 em

Tổ phó: 3 em

 

doc 16 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 541Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 1 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äc ®Çu tiªn mçi tiÕt häc cã 1 phiÕu, tªn cđa bµi häc ®Ỉt ë ®Çu trang 
(Cho häc sinh xem phÇn bµi häc)
- Cho HS thùc hµnh gÊp s¸ch, më s¸ch vµ h­íng dÉn c¸ch gi÷ g×n s¸ch.
Ho¹t ®éng 2: HD häc sinh lµm quen víi mét sè ho¹t ®éng häc tËp to¸n ë líp 1.
* C¸ch tiÕn hµnh:
- Cho HS më s¸ch to¸n 1 ®Õn bµi "TiÕt häc ®Çu tiªn" vµ cho HS th¶o luËn
? Trong tiÕt häc to¸n líp 1 th­êng cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo? b»ng c¸ch nµo ? 
 Sư dơng nh÷ng ®å dïng nµo ?
- Tuy nhiªn trong häc to¸n th× häc CN lµ quan träng nhÊt, HS nªn tù häc bµi, tù lµm vµ kiĨm tra.
*HS lÊy s¸ch vë vµ ®å dïng häc to¸n cho GV kiĨm tra.
* HS lÊy s¸ch to¸n ra em .
- HS chĩ ý.
- HS thùc hµnh gÊp, më s¸ch.
- Trong tiÕt häc cã khi GV ph¶i giíi thiƯu, gi¶i thÝch (H1) cã khi lµm quen víi qtÝnh (H2) cã khi ph¶i häc nhãm (H4).
- HS chĩ ý nghe.
- Mét sè HS nh¾c l¹i.
- Ph¶i ®i häc ®Ịu, häc thuéc bµi, chÞu khã t×m tßi, suy nghÜ.
Cho häc sinh nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 3: Giíi thiƯu bé ®å dïng häc to¸n cu¶ HS.
* C¸ch tiÕn hµnh:
- Y/c HS lÊy bé ®å dïng häc to¸n ra 
- GV lÊy tõng ®å dïng trong bé ®Ị dïng gi¬ lªn vµ nªu tªn gäi
- GV nªu tªn ®å dïng vµ yªu cÇu häc sinh lÊy
- Giíi thiƯu cho HS biÕt ®å dïng ®ã ®Ĩ lµm g× ?
- HD HS c¸ch më, cÊt vµ b¶o qu¶n hép ®å dïng.
3. Cđng cè - DỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc
- HS lµm theo yªu cÇu cđa GV
- HS theo dâi
- HS nghe vµ lÊy ®å dïng theo yªu cÇu
- 1 sè HS nh¾c l¹i
- HS thùc hµnh
 Thứ 3 ngày 23 tháng 8 năm 2011
TiÕng viƯt : c¸c nÐt c¬ b¶n
I. Mơc tiªu:
 - Häc sinh lµm quen vµ nhËn biÕt ®­ỵc c¸c nÐt c¬ b¶n
 - B­íc ®Çu n¾m ®­ỵc tªn, quy tr×nh viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n, ®é cao, réng, nÐt b¾t ®Çu vµ kÕt thĩc.
 - BiÕt t« vµ viÕt ®­ỵc c¸c nÐt c¬ b¶n.
II. §å dïng d¹y häc:
 - GiÊy t« ki cã kỴ s½n « li
 - Sỵi d©y ®Ĩ minh ho¹ c¸c nÐt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: tiÕt 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 - Bµi tËp s¸ch vë vµ ®å dïng cđa HS.
- GV kiĨm tra vµ nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: D¹y c¸c nÐt c¬ b¶n.
* Giíi thiƯu tõng nÐt ë tÊm b×a ®· chuÈn bÞ s½n ë nhµ.
- GV nªu lªn tõng nÐt
- HD vµ viÕt mÉu (kÕt hỵp gi¶i thÝch)
+ NÐt th¼ng: 
+ NÐt ngang: (®­a tõ tr¸i sang ph¶i)
- NÐt th¼ng ®øng (®­a tõ trªn xuèng)
- NÐt xiªn ph¶i (®­a tõ trªn xuèng)
- NÐt xiªn tr¸i (®­a tõ trªn xuèng)
+ NÐt cong:
- NÐt con kÝn (h×nh bÇu dơc ®øng: 0)
- NÐt cong hë: cong ph¶i ( )
 cong tr¸i (c)
+ NÐt mãc:
- NÐt mãc xu«i:
- NÐt mãc ng­ỵc
- NÐt mãc hai ®Çu:
+ NÐt khuyÕt
- NÐt khuyÕn trªn:
- NÐt khuyÕt d­íi
- GV chØ b¶ng bÊt kú nÐt nµo . Yªu cÇu häc sinh ®äc tªn nÐt ®ã.
- GV theo dâi vµ sưa sai
* HS lÊy s¸ch vë vµ ®å dïng ®Ỉt lªn bµn ®Ĩ GVKT
* HS theo dâi vµ nhËn biÕt c¸c nÐt.
- HS ®äc: líp, nhãm, CN
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n trªn b¶ng con.
- GV viÕt mÉu, kÕt hỵp víi HD
- GV nhËn xÐt, sưa lçi
* HS viÕt vµo kh«ng .
- HS lÇn l­ỵt luyƯn viÕt tõng nÐt trªn b¶ng con.
tiÕt 2
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc.
- Cho HS ®äc tªn c¸c nÐt võa häc
- GV theo dâi, nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn viÕt.
- Cho HS tËp t« vµ viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n trong vë tËp viÕt.
- H­íng dÉn t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt, ®­a bĩt cho HS.
- GV theo dâi vµ giĩp ®ì HS yÕu
* HS ®äc, líp, nhãm, c¸ nh©n.
- HS thùc hµnh
* HS t« vµ viÕt tõng nÐt trong vë theo h­íng dÉn cđa GV
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 3: - Cho HS lªn chØ vµo tõng nÐt vµ nãi tªn c¸c nÐt.
3. Cđng cè - DỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc
- HS thùc hiƯn CN
- Líp theo dâi vµ nhËn xÐt
 To¸n NhiỊu h¬n, Ýt h¬n
I. Mơc tiªu:
- HS n¾m ®­ỵc c¸ch so s¸nh sè l­ỵng cđa 2 nhãm ®å vËt
- N¾m ®­ỵc c¸ch sư dơng tõ "nhiỊu h¬n" "Ýt h¬n" khi so s¸nh vỊ sè l­ỵng 
- BiÕt so s¸nh 2 nhãm ®å vËt.
- BiÕt chØ ra ®­ỵc nhãm nµo nhiỊu h¬n, nhãm nµo Ýt h¬n.
II. §å dïng d¹y häc:
 - SGK, tranh vµ mét sè nhãm ®å vËt cơ thĨ
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 ? H·y nªu nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¹t khi häc to¸n 1?
? Muèn häc giái to¸n em ph¶i lµm g× ?
- KiĨm tra s¸ch vë, ®å dïng häc to¸n
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: So s¸nh nhiỊu h¬n, Ýt h¬n
- GV ®­a ra 5 c¸i cèc vµ 4 c¸i th×a 
- YỊu cÇu HS lªn ®Ỉt mçi c¸i th×a vµo 1 c¸i cèc.
? Cßn cèc nµo ch­a cã th×a ?
+ GV nãi: Khi ®Ỉt vµo mçi c¸i cèc 1 c¸i th×a th× vÉn cßn cèc ch­a cã th×a, ta nãi "sè cèc nhiỊu h¬n sè th×a"
- Cho HS nh¾c l¹i "sè cèc nhiỊu h¬n sè th×a"
+ GV nãi tiÕp: Khi ®Ỉt vµo mçi c¸i cèc 1 c¸i th×a th× kh«ng cßn th×a ®Ĩ ®Ỉt vµo cèc cßn l¹i, ta nãi "sè th×a Ýt h¬n sè cèc"
- Gäi 1 vµi HS nªu "sè cèc nhiỊu h¬n sè th×a" råi nªu "sè th×a nhiỊu h¬n sè cèc"
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp:
+ H­íng dÉn c¸ch so s¸nh
- Nèi 1 ®å vËt nµy víi 1 ®å vËt kia 
- Nhãm nµo vã ®èi t­ỵng bÞ thõa ra th× nhãm ®ã cã sè l­ỵng nhiỊu h¬n nhãm kia cã sè l­ỵng Ýt h¬n.
- Cho HS quan s¸t tõng phÇn vµ so s¸nh
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa
3. Cđng cè - DỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* Häc to¸n 1 em sÏ biÕt ®Õn, ®äc sè, viÕt sè, bµi tÝnh céng trõ...
- Em ph¶i ®i häc ®Ịu, häc thuéc bµi, lµm bµi tËp ®Çy ®đ chÞu khã suy nghÜ.....
* 1 HS lªn b¶ng thùc hµnh
- HS chØ vµo cèc ch­a cã th×a
- 1 sè HS nh¾c l¹i
- 1 sè HS nh¾c l¹i "sè th×a nhiỊu h¬n sè cèc
- 1 vµi HS nªu
- HS tËp thĨ dơc vµ mĩa h¸t tËp thĨ.
* HS chĩ ý nghe
- HS lµm viƯc CN vµ nªu kÕt qu¶.
H1: Sè thá nhiỊu h¬n sè cµ rèt, sè cđ cµ rèt Ýt h¬n sè thá.
H2: Sè vung nhiỊu h¬n sè nåi, sè nåi Ýt h¬n sè vung.
H3: Sè r¾c c¾m Ýt h¬n sè ỉ c¾m sè ỉ c¾m nhiỊu h¬n sè r¾c c¾m.
- HS ch¬i theo h­íng dÉn cđa GV
thđ c«ng : giíi thiƯu mét sè lo¹i giÊy, b×a 
 vµ dơng cơ thđ c«ng
I. Mơc tiªu:
- Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ(thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học thủ công.
- Biết một số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: Giấy báo, hoạ báo, giấy vở HS, lá cây...
II. §å dïng d¹y häc:
 - Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ học thủ công
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 - Bµi tËp s¸ch vë vµ ®å dïng cđa HS.
- GV kiĨm tra vµ nhËn xÐt chung 
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Giới thiệu giấy bìa.
-Cho HS quan sát tờ giấy hsinh và một số tờ giấy màu có kẻ ô phía sau.
? Tờ giấy này có dùng để viết không? vậy dùng để làm gì?
- Cho HS quan sát tấm bìa và nói đây là tấm bìa. 
? Bìa cứng hay mềm? Bìa dùng đẻ làm gì?
Ho¹t ®éng 2: Giới thiệu dụng cụ học thủ công.
- GV đưa lần lượt từng dụng cụ để giới thiệu
+ Thước kẻ được làm bằng gỗ hoặc nhựa dùng để đo chiều dài, kẻ.
+ Bút chì dùng để kẻ đường thẳng.
+ Kéo dùng để cắt giấy, bìa.
+ Hồ dán dùng để dán sản phẩm...
Ho¹t ®éng 3: Thực hành.
- HS nêu tên đồ dùng và lấy đúng đồ dùng, gọi tên đồ dùng đó.
3. Cđng cè - DỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
* HS quan sát và trả lời câu hỏi
* HS chú ý lắng nghe
* HS thực hành theo yêu cầu.
chuẩn bị bài sau
 Thứ 4 ngày 24 tháng 8 năm 2011
TiÕng viƯt : Bµi 1 e
I. Mơc tiªu:
- HS làm quen và nhận biết được chữ và âm e
- Bước đầu nhận thức được mối quan hệ giữa chữ và tiếng, chỉ đồ vật và sự vật.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình.
II. §å dïng d¹y häc:
 - §å dïng tiÕng viƯt 1, VBT.
 - Sư dơng tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1 Bµi 1: e
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 - §äc c¸c nÐt c¬ b¶n.
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: D¹y ch÷ ghi ©m: e .
a- NhËn diƯn ch÷:
- GV viÕt lªn b¶ng ch÷ e vµ nãi: ch÷ e gåm 1 nÐt th¾t.
 ? Ch÷ e gièng h×nh g× ?
- GV dïng sỵi d©y len thao t¸c cho HS xem
b- Ph¸t ©m:
- GV chØ vµo ch÷ vµ ph¸t ©m mÉu ( gi¶i thÝch)
- Cho HS tËp ph¸t ©m e
- GV theo dâi vµ sưa cho HS
+ Yªu cÇu HS t×n vµ gµi ch÷ ghi ©m e võa ®äc
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
c- H­íng dÉn viÕt ch÷:
- ViÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt
- Cho HS tËp t« ch÷ e trªn kh«ng
- Ch HS tËp viÕt chÏ e trªn b¶ng con
- GV KT, NX vµ chØnh sưa
d- Cđng cè - dỈn dß:
Trß ch¬i: T×m tiÕng cã ©m e
- GV nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i
C¸ch ch¬i: Trong 1 phĩt nhãm nµo t×m ®­ỵc nhiỊu tiÕng cã ©m e nhãm ®ã sÏ th¾ng cuéc
+ NhËn xÐt chung tiÕt häc
- Mçi tỉ viÕt mét sè nÐt c¬ b¶n nÐt cong,
 nÐt mãc, nÐt khuyÕt.
- 1 ®Õn 3 HS ®äc
* HS chĩ ý nghe.
- Ch÷ e gièng h×nh sỵi d©y v¾t chÐo
- HS theo dâi
* HS theo dâi c¸ch ph¸t ©m cđa c« gi¸o
- HS nh×n b¶ng ph¸t ©m ( nhãm c¸ nh©n, líp)
- HS thùc hµnh bé ®å dïng HS
Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
* HS chĩ ý theo dâi
- HS dïng ngãn trë ®Ĩ t«
- HS tËp viÕt ch÷ e trªn b¶ng con
* Chia líp thµnh 3 nhãm vµ ch¬i theo HD cđa GV
TiÕt 2 : luyƯn tËp
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp.
a- LuyƯn ®äc:
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 ( b¶ng líp)
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh sưa cơ thĨ cho HS ®äc sai
b- LuyƯn viÕt:
- H­íng dÉn c¸ch t« ch÷ trong vë
- KT c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viƯc
- GV quan s¸t vµ giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iĨm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cđa HS, ch÷a mét sè lçi sai phỉ biÕn
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
c- LuyƯn nãi:
- GV nªu yªu cÇu th¶o luËn
- H­íng dÉn vµ gi¸o viƯc
- Cho HS nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
+ GV nªu c©u hái yªu cÇu HS tr¶ lêi
 ? Quan s¸t tranh em thÊy nh÷ng g× ?
 ? C¸c bøc tranh cã g× lµ chung ?
 ? Líp ta cã thÝch ®i häc ®Ịu vµ ch¨m chØ kh«ng ?
d- Cđng cè - dỈn dß:
Trß ch¬i: GV nªu tªn trß ch¬i vµ luËt ch¬i
C¸ch ch¬i: 
- GV ghi 1 sè ch÷ cã chøa ©m e lªn b¶ng, 3 nhãm cư ®¹i diƯn lªn t×m ®ĩng ch÷ cã ©m e vµ kỴ ch©n ch÷ ®ã.
- Nhãm nµo t×m ®­ỵc nhiỊu th× nhãm ®â sÏ th¾ng cuéc.
- Cho c¶ líp ®äc l¹i ch÷ e.
- NhËn xÐt chung tiÕt häc.
* HS ®äc ( c¸ nh©n, nhãm, líp)
- HS theo dâi
* HS tËp t« ch÷ trong vë tËp viÕt theo HD cđa GV
- HS chĩ ý theo dâi
* HS th¶o luËn nhãm tho yªu cÇu cđa GV
- C¸c nhãm cư ®¹i diƯn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
- Tranh 1: Chim mĐ d¹y 3 chim con tËp hãt
-Tranh 2: C¸c chĩ ve ®ang häc ®µn.
- Tranh 3: 4 chĩ Õch ®ang häc bµi.
- Tranh 4: GÊu ®ang tËp ®äc chÏ e.
- Tranh 5: C¸c b¹n nhá ®ang häc bµi.
- TÊt c¶ ®Ịu ®ang häc bµi ch¨m chØ.
- HS tù tr¶ lêi.
* HS ch¬i theo nhãm.
- HS ®äc ( 2 lÇn)
to¸n : h×nh vu«ng – h×nh trßn
I. Mơc tiªu:
- NhËn biÕt ®­ỵc h×nh vu«ng, h×nh trßn , nãi ®ĩng tªn h×nh .
- Bµi tËp cÇn lµm : bµi 1 , bµi 2, bµi 3 .
II. §å dïng d¹y häc:
 - Sư dơng h×nh vu«ng, h×nh trßn (§å dïng to¸n 1). Sư dơng vËt thËt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 ? Giê tr­íc ta häc bµi g× ?
- Gäi 1 sè häc sinh so s¸nh nhãm ®å vËt cđa GV.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu h×nh vu«ng:
- GV gi¬ tÊm b×a h×nh vu«ng cho HS xem vµ nãi: " §©y lµ h×nh vu«ng".
- GV nãi s¬ qua vỊ h×nh vu«ng.
? H×nh vu«ng cã mÊy c¹nh
? 4 C¹nh cđa h×nh vu«ng ntn ?
 ? Em biÕt nh÷ng ®å vËt nµo cã d¹ng h×nh vu«ng ?
- Cho HS t×m vµ gµi h×nh vu«ng
Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu h×nh trßn:
- GV gi¬ tÊm b×a h×nh trßn vµ nãi:" §©y lµ h×nh trßn".
 ? Em cã nhËn xÐt g× vỊ h×nh trßn ?
 ? Em biÕt nh÷ng vËt nµo cã d¹ng h×nh trßn ?
- Cho HS t×m vµ gµi h×nh trßn
* ... häc bµi Ýt - nhiỊu h¬n
- 1 sè HS so s¸nh vµ nªu kÕt qu¶
* HS quan s¸t mÉu
- H×nh vu«ng cã 4 c¹nh
- 4 c¹nh b»ng nhau
- Viªn g¹ch hoa, kh¨n mïi xoa...
- HS sư dơng hép ®å dïng
* H×nh trßn lµ 1 nÐt cong kÝn
- B¸nh xe ®¹p, miƯng cèc, miƯng chËu...
- HS sư dơng hép ®å dïng
Häc sinh nghØ gi÷a tiÕt
Ho¹t ®éng 3: LuyƯn tËp.
Bµi 1 
- GV nªu yªu cÇu vµ giao viƯc
- L­u ý HS kh«ng t« chêm ra ngoµi
- Theo dâi vµ uèn n¾n
Bµi 2 
- HD t­¬ng tù bµi 1
L­u ý: H×nh cuèi mçi h×nh trßn t« 1 mµu
Bµi 3 
- HD vµ giao viƯc
L­u ý: T« kh«ng chêm ra ngoµi, mçi h×nh t« 1 mµu
- GV theo dâi vµ uèn n¾n
3. Cđng cè - DỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
* HS dïng bĩt mµu vµ t« vµo c¸c h×nh vu«ng.
* HS t« mµu vµo h×nh trßn
- HS t« mµu theo HD
* Thùc hiƯn nh­ bµi 2.
®¹o ®øc : em lµ häc sinh líp 1
I. Mơc tiªu: Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học.
- Biết tên trường tên lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.
-Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớpø.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 - Kiểm tra vở bài tập đạo đức .
2. Bµi míi:
 HĐ1: Vòng tròn giới thiệu tên.
-.Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm 6 em
Phổ biến ND: Mỗi nhóm đứng thành vòng tròn, điểm số từ 1 đến hết
- Cách chơi: Đầu tiên giới thiệu tên mình. em thứ hai giới thiệu lại tên bạn thứ nhất và tên mình. em thứ ba giới thiệu lại tên bạn thứ nhất, thứ hai, tên mình. tuần tự cho đến người sau cùng :
- Yêu cầu một nhóm thực hiện mẫu.
- GV Kết luận: 
HĐ2: Kể về ngày đầu tiên đi học.
- Bố mẹ đã chuẩn bị những gì cho các em đi học?
- Ngày đầu tiên đến trường em gặp những ai?
- Kể lại niềm vui ngày dự lễ khai giảng
- Cảnh vật xung quanh thế nào?
- Các bạn học sinh lớp 1 có gì đẹp?
- Thầy cô và anh chị đón chào em như thế nào?
- Em hãy kể những việc làm để trở thành con ngoan trò giỏi?
3. Cđng cè - DỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
*.Hình thức: Học theo nhóm, lớp
Chia nhóm, kết bạn theo yêu cầu
-Lắng nghe
- Quan sát nhóm làm mẫu
* Giơ tay phát biểu. Nêu những cảm nghỉ, cảm xúc của mình qua câu hỏi gợi ý
 Thứ 5 ngày 25 tháng 8 năm 2011
thĨ dơc : tỉ chøc líp -trß ch¬I vËn ®éng
I. mơc tiªu :
- Phổ biến nội quy luyện tập biên chế tổ học tập.
+ Chọn cán sự bộ môn.
+ HS biết những quy định cơ bản để thể hiện trong giờ thể dục.
- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” bắt đầu biết tham gia trò chơi.
II. §å dïng d¹y häc :
 - Tranh ảnh một số con vật, còi.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p : 	 
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p
1. PhÇn më ®Çu: 
 - GV nhËn líp, phỉ biÕn nhiƯm vơ, yªu cÇu bµi häc.
 - HS ch¹y chËm thµnh 1 hµng däc.
 2. PhÇn c¬ b¶n: 
 - Biên chế tổ tập luyện
+ Chọn cán sự bộ môn (2 em)
- Phổ biến nội quy luyện tập .
- Trò chơi: “Diệât con vật có hại” .
GV nêu cách chơi và hướng dẫn cách chơi.
Cho HS quan sát tranh 1 số con vật
GV nêu tên các con vật .
3. PhÇn kÕt thĩc: 
-TËp hỵp líp, cho HS ch¹y chËm, th¶ láng tÝch cùc kÕt hỵp hÝt thë s©u.
-NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc.
- Líp tËp hỵp thµnh 3 hµng däc.
- Ch¹y vßng trßn xung quanh s©n tËp.
- C¸n sù chØ ®¹o.
* 3 tổ – 3 hàng
- HS nắm nội quy
- HS chú ý quan sát
HS hô “Diệt !” hoặc không hô
Chơi theo tổ
-TËp hỵp c¶ líp.
TiÕng viƯt : Bµi 2 b
I. Mơc tiªu:
- HS nhËn biÕt ®­ỵc ch÷ vµ ©m b. §äc ®­ỵc: be. Tr¶ lêi 2-3 c©u hái ®¬n gi¶n vỊ c¸c bøc tranh trong SGk
II. §å dïng d¹y häc:
 - §å dïng tiÕng viƯt 1, VBT.
 - Sư dơng tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1 Bµi 2: b
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 - §äc, viÕt ch÷ e.
- GV nhËn ghi ®iĨm .
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: D¹y ch÷ ghi ©m: b .
a- NhËn diƯn ch÷:
- ViÕt b¶ng ch÷ b (®©y lµ ch÷ b in)
- GV gµi ch÷ (b) cho HS quan s¸t 
? Ch÷ (b) gåm mÊy nÐt?
- Cho häc sinh t×m vµ gµi ©m b võa häc
? Ch÷ (b) vµ ch÷ (e) gièng vµ kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
b- Ph¸t ©m:
- GV ph¸t ©m mÉu (gi¶i thÝch)
- GV theo dâi, chØnh sưa
- H¨y t×m ch÷ ghi ©m e ghÐp bªn ph¶i ch÷ b?
- GV viÕt lªn b¶ng: be
? Nªu vÞ trÝ cđa c¸c ch÷ trong tiÕng?
+ H­íng dÉn c¸ch ®¸nh vÇn bê - e - be
- GV theo dâi, chØnh sưa
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
c- H­íng dÉn viÕt ch÷:
- ViÕt mÉu, nãi quy tr×nh viÕt
- GV kiĨm tra, nhËn xÐt, chØnh sưa
d- Cđng cè - dỈn dß:
+ Trß ch¬i: "Thi viÕt ch÷ ®Đp"
- C¸ch ch¬i: C¸c nhãm cư ®¹i diƯn lªn thi viÕt ch÷ võa häc, trong thêi gian 1 phĩt nhãm nµo viÕt xong tr­íc sÏ th¾ng cuéc.
? C¸c em võa häc ©m g× ?
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
* KiĨm tra 2 em .
* HS quan s¸t (b)
- Ch÷ (b) gåm 2 nÐt: nÐt khuyÕt trªn vµ nÐt th¾t, cao 5li
- Gièng: nÐt th¾t cđa e vµ nÐt khuyÕt trªn cđa b
- Kh¸c: ch÷ b cã thªm nÐt th¾t
* HS nh×n b¶ng ph¸t ©m (Nhãm, CN, líp)
- HS thùc hµnh bé ®å dïng
- HS t×m vµ gµi
- TiÕng be cã ©m b ®øng tr­íc ©m e ®øng sau
- HS ®¸nh vÇn (CN, líp, nhãm)
- HS ®äc tr¬n: b-be
* HS t« ch÷ trªn kh«ng 
- HS viÕt b¶ng con ch÷ b xong viÕt ch÷ be
* HS ch¬i mét lÇn
- ¢m b (c¶ líp ®äc 1 lÇn)
TiÕt 2 : luyƯn tËp
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp.
a- LuyƯn ®äc:
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 ( b¶ng líp)
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh sưa cơ thĨ cho HS ®äc sai
b- LuyƯn viÕt:
- H­íng dÉn c¸ch t« ch÷ trong vë
- KT c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viƯc
- GV quan s¸t vµ giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iĨm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cđa HS, ch÷a mét sè lçi sai phỉ biÕn
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
c- LuyƯn nãi:
B­íc 1: Ho¹t ®éng nhãm
- Cho HS më SGK, nªu nhiƯm vơ 
GV theo dâi, h­íng dÉn 
B­íc 2: Ho¹t ®éng c¶ líp
- Cho HS nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn HS tr¶ lêi vµ nãi thµnh c©u
B­íc 3: GV nªu c©u hái 
? Ai ®ang häc bµi ?
? Ai ®ang tËp viÕt ch÷ e?
? B¹n voi ®ang lµm g× ?
? Ai ®ang kỴ vë ?
? Hai b¹n g¸i ®ang lµm g× ?
? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau?
? Chđ ®Ị chuyƯn nãi h«m nay lµ g× ?
d- Cđng cè dỈn dß:
- Trß ch¬i: T×m ch÷ võa häc
- Cho HS ®äc l¹i bµi 
- NhËn xÐt chung giê häc.
* HS ®äc ( c¸ nh©n, nhãm, líp)
- HS theo dâi
* HS tËp t« ch÷ trong vë tËp viÕt theo HD cđa GV
- HS chĩ ý theo dâi
* Tõng nhãm HS ®øng lªn hái vµ tr¶ lêi tr­íc líp 
- C¸c nhãm kh¸c theo dâi, bỉ xung
* Chim chÝch choÌ ®ang häc bµi
- B¹n thá ®ang tËp viÕt ch÷ e
- B¹n voi ®ang häc bµi
- B¹n g¸i ®ang kỴ vë
* C¸c nhãm cư ®¹i diƯn tham gia ch¬i theo yªu cÇu 
- Líp ®äc bµi (2 lÇn)
 to¸n : h×nh tam gi¸c
I. Mơc tiªu:
- NhËn biÕt ®­ỵc h×nh tam gi¸c, nãi ®ĩng tªn h×nh.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Sư dơng h×nh tam gi¸c. Mét sè vËt thËt cã mỈt lµ h×nh tam gi¸c.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 ? Giê tr­íc chĩng ta häc bµi g× ?
- Cho HS t×m vµ gµi h×nh vu«ng, h×nh trßn ?
2. Bµi míi:
H§1: Giíi thiƯu h×nh tam gi¸c. 
- GV cho HS xem h×nh tam gi¸c vµ nãi "§©y lµ h×nh tam gi¸c"
? H×nh tam gi¸c cã mÊy c¹nh?
? H×nh tam gi¸c vµ h×nh vu«ng cã g× kh¸c nhau?
? H·y t×m vµ gµi h×nh tam gi¸c ?
? H·y nªu tªn nh÷ng ®å vËt cã h×nh d¹ng gièng h×nh tam gi¸c?
- GV g¾n mét sè lo¹i h×nh lªn b¶ng cho HS t×m h×nh tam gi¸c 
- H×nh vu«ng, h×nh trßn
- HS sư dơng hép ®å dïng 
*HS chĩ ý theo dâi
- H×nh tam gi¸c cã 3 c¹nh kh¸c h×nh tam gi¸c cã 3 c¹nh cßn h×nh vu«ng cã 4 c¹ch
- HS sư dơng hép ®å dïng gµi vµ nãi. 
- H×nh c¸i nãn, c¸i ª ke...
- HS thùc hiƯn t×m vµ chØ ®ĩng h×nh
HS nghØ gi÷a tiÕt
H§2: Thùc hµnh xÕp h×nh:
- H­íng dÉn HS dïng c¸c h×nh tam gi¸c vµ h×nh vu«ng cã mÇu s¾c kh¸c nhau ®Ĩ xÕp h×nh
- Cho HS giíi thiƯu vµ nªu tªn h×nh cđa m×nh xÕp
- GV nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng
3. Cđng cè - DỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
*HS thùc hµnh xÕp h×nh vµ ®Ỉt tªn cho h×nh.
- HS nªu
- VD: H×nh em xÕp lµ h×nh ng«i nhµ
 Thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2011
TiÕng viƯt : Bµi 3 dÊu s¾c
I. Mơc tiªu:
- Häc sinh nhËn biÕt ®­ỵc dÊu s¾c vµ thanh s¾c. §äc ®­ỵc: bÐ.
- Tr¶ lêi 2-3 c©u hái ®¬n gi¶n vỊ c¸c bøc tranh trong SGK. HSkh¸ giái luyƯn nãi 4 ®Õn 5 c©u xoay quanh chđ ®Ị häc tËp qua c¸c bøc tranh trong SGK .
II. §å dïng d¹y häc:
 - §å dïng tiÕng viƯt 1, VBT.
 - Sư dơng tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1 Bµi 3: dÊu s¾c
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt vµ ®äc b, be.
- GV nhËn ghi ®iĨm .
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: D¹y ch÷ ghi ©m: b .
a- NhËn diƯn dÊu:
GV chØ lªn b¶ng vµ nãi: DÊu s¾c lµ 1 nÐt sỉ nghiªng ph¶i 
- Cho HS xem 1 sè mÉu vËt cã h×nh dÊu s¾c ®Ĩ HS nhí l©u.
? DÊu s¾c gièng c¸i g× ?
b- Ph¸t ©m:
- GV ®äc mÉu
- GV theo dâi, chØnh sưa trªn e
- Cho HS t×m vµ gµi dÊu (/) võa häc 
- Cho HS t×m vµ gµi ch÷ (be) sau ®ã thªm dÊu s¾c 
- GV ghi b¶ng: bÐ
? Nªu vÞ trÝ c¸c ch÷ vµ dÊu trong tiÕng ?
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n 'bÐ"
- GV theo dâi, chØnh sưa
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
c- H­íng dÉn viÕt ch÷:
- ViÕt mÉu, nãi quy tr×nh viÕt
- GV kiĨm tra, nhËn xÐt, chØnh sưa
d- Cđng cè - dỈn dß:
+ Trß ch¬i: "Thi viÕt ch÷ ®Đp"
- C¸ch ch¬i: C¸c nhãm cư ®¹i diƯn lªn thi viÕt ch÷ võa häc, trong thêi gian 1 phĩt nhãm nµo viÕt xong tr­íc sÏ th¾ng cuéc.
? C¸c em võa häc ©m g× ?
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
* 3 HS lªn b¶ng viÕt: b, be líp viÕt b¶ng con
- 1 sè HS ®äc
* HS ®äc theo GV (dÊu s¾c)
- GV theo dâi 
- DÊu s¾c gièng c¸c th­íc ®Ỉt nghiªng.
* HS nh×n b¶ng ph¸t ©m (Nhãm, CN, líp)
- HS thùc hµnh bé ®å dïng
- HS t×m vµ gµi
- TiÕng be cã ©m b ®øng tr­íc ©m e ®øng sau
- HS ®¸nh vÇn (CN, líp, nhãm)
- HS ®äc tr¬n: b-be
* HS t« ch÷ trªn kh«ng 
- HS viÕt b¶ng con ch÷ b xong viÕt ch÷ be
* HS ch¬i mét lÇn
TiÕt 2 : luyƯn tËp
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp.
a- LuyƯn ®äc:
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 ( b¶ng líp)
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh sưa cơ thĨ cho HS ®äc sai
b- LuyƯn viÕt:
- H­íng dÉn c¸ch t« ch÷ trong vë
- KT c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viƯc
- GV quan s¸t vµ giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iĨm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cđa HS, ch÷a mét sè lçi sai phỉ biÕn
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
c- LuyƯn nãi:
B­íc 1: Ho¹t ®éng nhãm
- Cho HS më SGK, nªu nhiƯm vơ 
GV theo dâi, h­íng dÉn 
B­íc 2: Ho¹t ®éng c¶ líp
- Cho HS nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn HS tr¶ lêi vµ nãi thµnh c©u
B­íc 3: GV nªu c©u hái 
? Quan s¸t tranh em thÊy nh÷ng g× ?
? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau ?
? C¸c bøc tranh nµy cã g× kh¸c nhau ?
? Em thÝch bøc tranh nµo nhÊt ?
	V× sao?
? Ngoµi c¸c ho¹t ®éng kĨ trªn em cßn thÊy nh÷ng ho¹t ®éng nµo kh¸c n÷a?
? Ngoµi giê häc em thÝch lµm g× ?
? Em ®äc l¹i tªn cđa bµi nµy ? (bÐ)
d- Cđng cè dỈn dß:
- Trß ch¬i: T×m ch÷ võa häc
- Cho HS ®äc l¹i bµi 
- NhËn xÐt chung giê häc.
* HS ®äc ( c¸ nh©n, nhãm, líp)
- HS theo dâi
* HS tËp viÕt trong vë theo mÉu
- Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
* HS quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay
* C¸c nhãm cư ®¹i diƯn tham gia ch

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tuan 1Gui Hong.doc