Giáo án Khoa học Lớp 4 (PPNB) - Bài 57: Thực vật cần gì để sống ? - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Thanh Bình

I.Mục tiêu:

- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật: nước, không khí, chất khoáng và ánh sáng đối với đời sống thực vật.

* GDKNS: .Kĩ năng ra quyết định.

* GDBVMT: Bảo vệ môi trường thiên nhiên để cho thực vật sống và phát triển tốt.

II.Phương tiện dạy học:

- Hình trang 114, 115 SGK.

- Phiếu học tập:

+5 vỏ lon đựng cây trồng: 4 lon đựng đất màu, 1 lon đựng sỏi đã rửa sạch.

- GV chuẩn bị: Một ít băng keo trong suốt.

 

doc 2 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học Lớp 4 (PPNB) - Bài 57: Thực vật cần gì để sống ? - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Thanh Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người soạn: Nguyễn Thanh Bình.
Ngày soạn: 31.03.2017.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2017
 Áp dụng PP Bàn tay nặn bột 
 Khoa học(Tiết: 57)
 Thực vật cần gì để sống ?
I.Mục tiêu:
- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật: nước, không khí, chất khoáng và ánh sáng đối với đời sống thực vật.
* GDKNS: .Kĩ năng ra quyết định.
* GDBVMT: Bảo vệ môi trường thiên nhiên để cho thực vật sống và phát triển tốt.
II.Phương tiện dạy học:
- Hình trang 114, 115 SGK.
- Phiếu học tập:
+5 vỏ lon đựng cây trồng: 4 lon đựng đất màu, 1 lon đựng sỏi đã rửa sạch..
- GV chuẩn bị: Một ít băng keo trong suốt.
III.Tiến trình dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1.Ổn định lớp:
2. Bài cũ:tiết trước ôn tập nên không kiểm tra
3.Bài mới: Thöïc vaät khoâng nhöõng goùp phaàn taïo ra moät moâi tröôøng xanh, khoâng khí trong laønh maø ñoù coøn laø nguoàn thöïc phaåm voâ cuøng quyù giaù cuûa con ngöôøi. Trong quaù trình soáng, sinh saûn vaø phaùt trieån, thöïc vaät caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì? Caùc em cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc Thöïc vaät caàn gì ñeå soáng ?Ghi tựa
Bước1: tình huống xuất phát và nêu vấn đề:
- Có khi nào các em quan sát 1 cây trồng trong vuờn mình chưa?
- Cây muốn sống và phát triển bình thường cần có những điều kiện nào?
- Chia nhóm, các nhóm báo cáo về việc chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm
- Yêu cầu các nhóm đọc mục “Quan sát” trang 114 SGK để biết làm thí nghiệm.
- Yêu cầu các nhóm nhắc lại công việc đã làm: điều kiện sống của cây 1, 2, 3, 4, 5, là gì?
- Hướng dẫn hs làm bảng theo dõi và ghi bảng hàng ngày những gì quan sát đựơc.
GDKNS: .Kĩ năng ra quyết định.
Bước 2: biểu tượng ban đầu của HS
Thực hành thu thập kết quả thí nghiệm
- Phát phiếu học tập cho các nhóm (kèm theo). 
+ Trong 5 cây trên cây nào sống và phát triển bình thường?
+ Những cây khác sẽ như thế nào? Vì lí do gì mà những cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?
Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi
- Muốn biết thực vật cần gì để sống ta có thể làm thí nghiệm như thế nào?
- Quan sát được sự khác nhau của các cây trong hình 1, 2, 3, 4, 5.
GDBVMT: Qua bài học các em có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên để cho thực vật sống và phát triển tốt.
Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi
- Xem lại cây trồng ở gia đình mình có thiếu điều kiện sống nào hay không, để có cách chăm sóc tốt hơn.
Bước 5: kết luận kiến thức
- Cây muốn sống và phát triển bình thường cần có những điều kiện nào?
- Thực vật cần gì để sống? 
4.Củng cố- dặn dò:
- Goïi hs ñoïc muïc baïn caàn bieát SGK/115
- Nhận xét tiết học.
Hát 
Lắng nghe
nêu
- Cần phải có nước, ánh sáng 
Các nhóm trình bày đồ dùng chuẩn bị và làm việc:
+ Đặt các cây và 5 lon sữa bò lên bàn.
+ Quan sát hình 1, đọc chỉ dẫn và thực hiện theo hướng dẫn trang 114 SGK.
+ Lưu ý cây 2 dùng băng keo dán vào 2 mặt lá.
+ Viết nhãn và ghi tóm tắt điều kiện sống của từng cây rồi dán lên lon.
Nêu
Phiếu theo dõi thí nghiệm
“Cây cần gì để sống”
các y.tố mà cây được cung cấp
ánh sáng
không khí 
nước
các
chất khoáng
 trong đất
Dự đoán kết quả
Cây 1
Cây 2
Cây 3
Cây 4
Cây 5
Nghe 
Dựa vào phiếu học tập trả lời các câu hỏi:
+ Cây 4 sống và phát triển bình thường.
+ Các cây 1, 2, 3,5 sẽ không sống và phát triển bình thường vì trong các cây đó đủ điều kiện sống này thì mất điều kiện sống kia nên không sống và phát triển được. 
HSCHT+ Muốn biết cây cần gì để sống, ta có thể làm thí nghiệm bằng cách trồng cây trong những điều kiện sống theo từng yếu tố. Riêng cây đối chứng cần đảm bảo cung cấp mọi yếu tố cho cây sống. Nên bảo vệ và chăm sóc các cây sống tốt
nghe
HS xem lại cây trồng ở gia đình mình
- Muốn biết cây cần gì để sống, ta có thể làm thí nghiệm bằng cách trồng cây trong những điều kiện sống theo từng yếu tố. Riêng cây đối chứng cần đảm bảo cung cấp mọi yếu tố cho cây sống.
HSCHT - Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường.
HSHTT đọc
----------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_57_Thuc_vat_can_gi_de_song_PP_BTNB.doc