Giáo án Khoa học 4 - Tiết 11: Ba thể của nước

I/ Mục Tiêu:

0 Kiến thức :Giúp học sinh nắm được tính chất , đặc điểm chung của nước ở 3 thể : thể rắn , thể lỏng và thể khí trong tự nhiên .

0 Kỹ năng :Học sinh nhận biết 3 thể của nước trong đời sống .

0 Thái độ : Kích thích óc tìm hiểu của các em trong thế giới tự nhiên

II/ Chuẩn bị :

0 Giáo viên :Sách giáo khoa , Vài cục đá , 1 ly thủy tinh

0 Học sinh : sách, xem trước nội dung .

III/ Hoạt động dạy và học :

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 824Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học 4 - Tiết 11: Ba thể của nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 6 
KHOA HOÏC 
Tieát 11 : BA THEÅ CUÛA NÖÔÙC 
Muïc Tieâu:
Kieán thöùc 	:Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc tính chaát , ñaëc ñieåm chung cuûa nöôùc ôû 3 theå : theå raén , theå loûng vaø theå khí trong töï nhieân .
Kyõ naêng 	:Hoïc sinh nhaän bieát 3 theå cuûa nöôùc trong ñôøi soáng . 
Thaùi ñoä 	: Kích thích oùc tìm hieåu cuûa caùc em trong theá giôùi töï nhieân 
Chuaån bò :
Giaùo vieân :Saùch giaùo khoa , Vaøi cuïc ñaù , 1 ly thuûy tinh 
Hoïc sinh : saùch, xem tröôùc noäi dung .
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
OÅn ñònh : (1’)
Kieåm tra baøi cuõ: Caùc nguoàn nöôùc ( TT) (4’)
Baøi môùi : Ba theå cuûa nöôùc (1’)
Giaùo vieân giôùi thieäu baøi 
Hoaït ñoäng 1 : 
Muïc tieâu : Hoïc sinh naém ñöôïc tính chaát , ñaëc ñieåm cuûa nöôùc ôû theå loûng 
Phöông phaùp : Tröïc quan , thí nghieäm 
Ñoà duøng daïy hoïc :1 ly nöôùc , 1 caùi khay .
Caùch tieán haønh 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh .
Keát luaät : Nöôùc khoâng coù maøu , khoâng coù muøi , khoâng coù vi , chaûy lan töø choã cao ñeán choã thaáp , thaám qua caùc vaät xoáp , hoaû tan ñöôïc moät soá chaát .
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh naém ñöôïc nöôùc ôû theå khí .
Muïc tieâu : Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm cuûa nöôùc .
Caùch tieán haønh :
Phöông phaùp :thí nghieäm , hoûïi ñaùp 
Giaùo vieân neâu caâu hoûi. 
Duøng khaên lau öôùt baûng ñen , ñôïi moät thôøi gian em thaáy hieän töôïng gì xaûy ra ? 
Khi ñun nöôùc laâu trong noài vaø khi khoâng ñun nöôùc thì em seõ thaáy hieän töôïng gì xaûy ra? 
Keát luaän : Hôi nöôùc laø nöôùc ôû theå khí , Nuôùc ôû nhieät ñoä cao boác hôi nhanh hôn nöôùc ôû nhieät ñoä thaáp .
Hoaït ñoäng 3 :Nöôùc ôû theå raén .
Muïc tieâu : Hoïc sinh naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa nöôùc khi ôû theå raén .
Caùch tieán haønh :
Phöông phaùp: Quan saùt , vaán daùp . 
Ñoà duøng daïy hoïc :1 cuïc nöôùc ñaù .
Nöùôc ôû theå raén coù ñaëc ñieåm gì ?
Khi naøo nöôùc chuyeån thaønh theå loûng Vaø ngöôïc laïi ? 
Cuûng coá : (3’)
 Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa nöôùc khi ôû theå loûng , theå khí vaø theå raén .
Daën doø: (2’)
 Veà hoïc baøi .
Chuaån bò :Voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong thieân nhieân .
 Nhaän xeùt tieát hoïc . 
Hoïc sinh thöïc haønh thí nghieäm ,neâu keát quaû .
3 hoïc sinh nhaéc laïi .
Hoaït ñoäng lôùp .
Nöôùc boác hôi thaønh hôi nöôùc trong khoâng khí .
Khi ñun nuôùc , nöôùc boác hôi maïnh so vôùi nöôùc khoâng ñun .
Hoaït ñoäng lôùp 
Khoâng maøu , khoâng muøi , khoäng vò nhöng coù hình daïng nhaát ñònh.
Nöôùc noùng chaûy khi ôû nhieät ñoä cao vaø ñoâng laïi khi ôû nhieät ñoä thaáp .
3 HoïÏc sinh 

Tài liệu đính kèm:

  • dockhoa hoc t3 tuan 6.doc