Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Nắm được những quy định chung của người HS.

- Rèn tính kỉ luật, nguyên tắc cho HS.

- Sống có nề nếp, giờ giấc học tập cũng như trong sinh hoạt.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 35-40 phút.

2. Địa điểm: Tại phòng học

III. ĐỐI TƯỢNG:

- Là HS lớp 4.

IV. CHUẨN BỊ:

- GV: Nội quy nhà trường.

- HS: giấy bút

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

 1. Nội dung:

 - Học tập nội quy của HS.

 2. Hình thức tổ chức:

 - Hoạt động cá nhân, nhóm.

VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

 - GV nêu y/c của hoạt động .

 - GV hướng dẫn học từng nội quy.

 - Chia nhóm học thuộc lòng ngay tại lớp.

 - Thi đọc HTL .

 - GV nhận xét động viên HS.

 

doc 34 trang Người đăng honganh Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 9372Lượt tải 12 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c hiÖn bæn phËn cña c¸c em ntn?
C¸c em ph¶i ch¨m ngoan häc giái
Xö lý t×nh huèng:
GV ®­a ra c¸c t×nh huèng ®Ó hs xö lý.
GV chia nhãm thùc hiÖn.
§¸nh gi¸ nhËn xÐt.
VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
 - GV đánh giá, nhận xét tiết dạy.
TuÇn 12
Gi¸o dôc m«I tr­êng
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc: 
HS biÕt MT cã vai trß quan träng víi chóng ta nh­ thÕ nµo.
HS biÕt c¸ch BVMT. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 phút.
 - Địa điểm : Tại s©n tr­êng.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 4.
IV. CHUẨN BỊ: 
 - tranh ¶nh minh häa.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - gi¸o dôc MT.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Gi¸o dôc MT
GV ®­a ra c©u hái yªu cÇu hs th¶o luËn.
V× sao chóng ta ph¶i BVMT ?
Vai trß cña MT ®èi víi chóng ta?
C¸c biÖn ph¸p BVMT?
Xö lý t×nh huèng.
GV ®­a ra c¸c t×nh huèng yªu cÇu c¸c nhãm xö lý .
C¸c nhãm nhËn xÐt, bæ xung.
VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
GV đánh giá, nhận xét tiết dạy.
Th¸ng 12
TuÇn 13
T×m hiÓu nh÷ng ng­êi con anh hïng cña quª h­¬ng
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc: 
HS biÕt c¸c anh hïng d©n téc ë ®Þa ph­¬ng m×nh.
HS cã th¸i ®é t«n träng vµ kÝnh yªu nh÷ng ng­êi ®· cã c«ng víi c¸ch m¹ng.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 phút.
 - Địa điểm : Tại phong häc.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 4.
IV. CHUẨN BỊ: 
 - tranh ¶nh minh häa.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - T×m hiÓu nh÷ng ng­êi con anh hïng cña quª h­¬ng.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
 1.T×m hiÓu nh÷ng ng­êi con anh hïng quª h­¬ng.
 - GV cho hs t×m nh÷ng ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, th­¬ng bÖnh binh
 Sau ®ã t×m hiÓu nh÷ng ai ®­îc nhµ n­íc phong tÆng anh hïng.
GV y/c hs lµm viÖc c¸ nh©n.
2.Trß ch¬i ch¾c nghiÖm:
GV viªn ®­a ra c¸c c©u hái? Vµ c©u tr¶ lêi ®Ó hs chän c©u tr¶ lêi ®óng.
GV cho hs lµm viÖc theo nhãm.
GV quan s¸t gióp ®ì c¸c nhãm.
C¶ líp nhËn xÐt bæ xung.
VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
GV đánh giá, nhận xét tiết dạy.
TuÇn 14
Giíi thiÖu c¶nh ®Ñp quª h­¬ng
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc: 
HS biÕt c¸c danh lam th¾ng c¶nh ë ®Þa ph­¬ng m×nh.
HS cã th¸i ®é t«n träng gi÷ g×n ph¸t huy truyÒn thèng cña quª h­¬ng.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 phút.
 - Địa điểm : T¹i khu di tÝch ®ån Ph¸p.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 4.
IV. CHUẨN BỊ: 
 - tranh ¶nh minh häa.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - T×m hiÓu nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động tËp thÓ.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Giíi thiÖu c¶nh ®Ñp quª h­¬ng:
 * Giíi thiÖu khu di tÝch §ån Ph¸p.
 - Gv kÓ cho hs nghe qua vÒ lÞch sö §ån Ph¸p.
 - HD hs th¨m quan.
 2. T«n t¹o vµ b¶o vÖ.
 - Nªu v× sao chóng ta ph¶i b¶o vÖ .
 - GV y/c hs tr¶ lêi.
 - GV kÕt luËn.
 - §­a ra mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ.
VI. kÕt thóc ho¹t ®éng:
 GV nhËn xÐt cñng cã dÆn dß hs.
TuÇn 15
Kû niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n 22/12
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc: 
HS biÕt ngµy 22/12 lµ ngµy héi quèc phßng toµn d©n.
HS biÕt nh÷ng ho¹t ®éng kû niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n.
HS biÕt ý nghÜa, t«n träng vµ ph¸t huy truyÒn thèng gi÷ n­íc cña d©n téc.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 phút.
 - Địa điểm : Tại s©n tr­êng.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 3.
IV. CHUẨN BỊ: 
 - KÞch b¶n, s©n khÊu tranh ¶nh minh häa.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - Kû niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động tËp thÓ.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
æn ®Þnh tæ chøc.
C¸c líp kiÓm diÖn hs.
B¸o c¸o sÜ sè.
Mêi kh¸ch mêi lªn nãi chuyÖn cïng nhµ tr­êng.
Hs nghe nãi chuyÖn.
§Æt c©u hái víi kh¸ch mêi.
BÕ m¹c lÔ kØ niÖm.
C¶m ¬n kh¸ch mêi.
Nh¾c nhë dÆn dß hs.
TuÇn 16
Gi¸o dôc m«I tr­êng
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc: 
HS biÕt MT cã vai trß quan träng víi chóng ta nh­ thÕ nµo.
HS biÕt c¸ch BVMT. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 phút.
 - Địa điểm : Tại s©n tr­êng.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 4.
IV. CHUẨN BỊ: 
 - tranh ¶nh minh häa.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - gi¸o dôc MT.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Gi¸o dôc MT
GV ®­a ra c©u hái yªu cÇu hs th¶o luËn.
V× sao chóng ta ph¶i BVMT ?
Vai trß cña MT ®èi víi chóng ta?
C¸c biÖn ph¸p BVMT?
Xö lý t×nh huèng.
GV ®­a ra c¸c t×nh huèng yªu cÇu c¸c nhãm xö lý .
C¸c nhãm nhËn xÐt, bæ xung.
VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
GV đánh giá, nhận xét tiết dạy.
TUẦN 17
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG ĐỔI THAY CỦA QUÊ HƯƠNG
1, Yêu cầu giáo dục.
- Giúp HS hiểu được những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống học tập, lao động sản xuất và nét đổi thay ở quê hương, địa phương do Đảng lãnh đạo.
- Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về quê hương càng yêu mến làng, xóm, trường lớp mình.
- Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
2, Nội dung hoạt động:
a, Nội dung:
- Những nét lớn về truyền thống CM ở địa phương 
- Các truyền thống học tập, Sản xuất ở địa phương, những gương người tốt xây dựng quê hương giàu đẹp.
- Những nét đổi thay ở quê hương em.
b, Hình thức hoạt dộng:
- Tổ chức kể chuyện, trao đổi thảo luận về truyền thống cách mạng ở địa phương, các tấm gương tiêu biểu đấu tranh cách mạng trong đấu tranh, lao động sản xuất, xây dựng quê hương, các thành tựu và di xản văn hoá ở địa phương.
- Hệ thống câu hỏi cho chủ đề hoạt động:
+ câu 1: Hày kể tên truyền thống tốt đẹp ở địa phương bạn?
+ Câu 2: Mùa xuân ở quê bạn có những ngày hội gì? Hãy kể tên một hoạt động mà em thấy hay trong ngày hội đó
+ Câu 3: Hãy kể tên truyền thống CM ở quê hương mà em biết
+ Câu 4: Hãy kể tên những anh hùng liệt sĩ ở quê hương em
+ Câu 5: Hãy kể một câu chuyện vui ngày Tết mà em từng gặp
b, Về tổ chức:
GVCN nêu chủ đè hoạt động và hình thức tiền hành cho cả lớp
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan đến chủ đề hoạt động
- Hội ý cán bộ lớp đẻ phân công công việc cụ thể cho hoạt động
+ Xây dựng chương trình hoạt động.
+ Người điều khiển chương trình : Trịnh Hải Hạnh
+Phụ trách chương trình văn nghệ Nguyễn Thương
4, Tiến hành hoạt động:
a, Khởi động:
Hát tập thể bài:" Em là mần non của Đảng"
- Người điều khiển chương trình nêu lí do
để giúp các bạn được hiểu những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống học tập, lao động sản xuất và những nét thay đổi của quê hương mình do Đảnh lãnh đạo, hôm nay lớp 7C tiến hành hoạt động.
- Người điều khiển chương trình nêu câu hỏi hoặc các vấn đề đã chuẩn bị
- Xen kẽ một số tiết mục văn nghệ.
5, Kết thúc hoạt động:
- Nhận xét kết quả hoạt động
TUẦN 18
VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
1, Yêu cầu giáo dục:
- Giáo dục học sinh lòng biết ơn Đảng và tình yêu quê hương.
- Động viên tinh thần học tập rèn luyện và tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau, gắn bó với tập thể lớp và nhà trường.
- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.
2, Nội dung và hình thức hoạt động:
a, Nội dung:
- Những bài hát, bài thơ, câu chuyện ca ngợi Đảng, Ca ngợi quê hương đất nước và mùa xuân
- Những sáng tác tự biên, tự diễn của học sinh theo chủ đề hoạt động.
b, Hình thức hoạt động:
- Giao lưu văn nghệ với các loại hình đa dạng: thơ, hát, kể.
3, Chuẩn bị hoạt động:
a, Về phương tiện hoạt động:
- Các tiết mục văn nghệ qua sưu tầm và sáng tác của học sinh, hệ thống câu hỏi, câu đố đáp án kèm theo.
+ Câu1: Các đội kể tên bài hát và tác giả theo chủ đề mừng Đảng mừng xuân
+ Câu 2: Điền từ vào câu thích hợp" khăn quàng thắm mãi vai em"
+ Câu 3: Các đội lần lượt hát một câu hoặc một doạn có từ quê hương đất nước mừng Đảng- mừng xuân.
+ Câu 4: Đọc một bài thơ ca ngợi về Đảng về mùa xuân.
+ Câu 5: Hát bài" Em là mần non của Đảng"
+ Câu 6: Mùa xuân tình bạn.
Đáp án: 
Câu1-2: 
Bài hát
Tác giả
Em là mầm non của Đảng
Mộng Lân
Chim hát đầu xuân
Nguyễn Đình Tấn
Trồng cây mùa xuân
Nguyễn Mạnh Thường
Mùa xuân về
Phan Trần Bảng
Mùa xuân và tuổi hoa
Hàn Ngọc Bích
Mùa xuân tình bạn
Cao Minh Khanh
Cánh én tuổi thơ
Phạm Tuyên
 - Chuẩn bị bảng cờ hoa trang trí.
b, Về tổ chức
- GVCN nêu nội dung của yêu cầu hoạt động hướng dẫn học sinh sưu tầm tư liệu cho hoạt động.
- Hội ý với cán bộ lớp và các tổ trưởng để thống nhất chuẩn bị và phân công công việc.
- Mỗi tổ cử một đội dự thi gồm 4 bạn các bạn còn lại làm cổ động viên cho đội nhà, mỗi đội thi chọn một tên thích hợp đặt cho đội mình" có đội trưởng".
4, Tiến hành hoạt động:
a, Khởi động:
Hát tập thể bài hát " Mùa xuân tuổi thơ”
- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nêu nội dung hình thức giao lưu, Gói thiệu ba đội thi đấu.
- Giới thiệu ban giám khảo:
" Để giúp các bạn biết được công ơn Đảng, bồi dưỡng lòng biết ơn quê hương đất nước qua một số bài át hôm nay"
Hình thức thi giữa ba đội
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi, câu đố để các tổ tiến hành giao lưu.
- Các đội tiến hành trả lời theo yêu cầu của người dẫn chương trình đội nào đền lượt mà không trả lời được thi coi như thua.
- Nếu các đội không trả lời được người dẫn chương trình hỏi cổ động viên ban giám khảo ghi điển trên bảng.
- Trong khi giao lưu người dẫn chương trình cần dành thời gianyêu cầu ba đội ra câu đố, hỏi nhau cũng được ghi điểm.
5, Kết thúc hoạt động:
- Người dẫn chương trình công bố kết quả 
nhận xét chung, biểu dương tinh thần tham gia của ba đội và cả lớp 
- Cảm ơn đại biểu đã có mặt.
TUẦN 19
Mừng xuân và truyền thống văn hoá
quê hương đất nước
1, Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh có ngững hiểu biết nhất định về các phong tục tập quán truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương đất nước trong không khí mừng xuân đón Tết có truyền thống của dân tộc.
- Hiểu được những nét đổi thay trong đời sống văn hoá của quê hương địa phương em ở.
- Tự hào và yêu mến quê hương đất nước.
- Biết tôn trọng và giữ gìn bảo vệ nét đẹp VH truyền thống phong tục tập quán, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam.
2, Nội dung và hình thức hoạt động :
a, Nội dung:
- Những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp mang nét VH đón Tết mừng xuân của quê hương đất nước những đổi mới tích cực trong đời sống văn hoá.
- Những bài hát bài thơ, câu chuyện về truyền thống VH tốt đẹp.
 b-- Hình thức:
Thi tìm hiểu giữa các tổ trong lớp về phong tục tập quán, truyền thống VH mừng xuân đón Tết của quê hương đất nước.
3, Chuẩn bị hoạt động.
a-- Về phương tiện hoạt động:
- Các tư liệu về phong tục tập quán, truyền thống VH mừng xuân đón Tết của quê hương đất nước của các dân tộc.
- Những bài hát, bài thơ, câu chuyện liên quan đến chủ đề hoạt động 
Câu hỏi, câu đố, đáp án.
Câu1: Hãy kể tên các phong tục Tết nguyên đán mà em biết. 
Câu2: ở quê bạn có những phong tục gì khi đón năm mới?
Câu 3: Bạn hãy hát một bài hát về mùa xuân
Câu4: Kể 1 phong tục Tết kỳ lạ trên TG mà em đã học hoặc nghe bạn kể.
Câu 5: Bạn hãy giải thích câu " mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy cô"
Câu 6: Kể tên các anh hùng liệt sĩ ở quê bạn
Câu 7: Hát một câu hoặc một bài hát có từ quê hương.
b, Về tổ chức:
GVCN nêu ý nghĩa nội dung hình thức của chủ đề hoạt động và yêu cầu hướng dẫn học sinh sưu tầm tìm hiểu các tư liệu có liên quan.
- Hội ý với cán bộ lớp, cán bộ chi đội về yêu cầu cuộc thi phân công cụ thể các công việc cho hoạt động.
Người dẫn chương trình : Ban giám khảo
4, Tiến hành hoạt động: 
a, Khởi động
Lớp hát tập thể bài " Mùa xuân về"
Người dẫn chương trình nêu lí do hoạt động.
b, Cuộc thi giữa các tổ:
Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi tổ nào chuần bị xong trước sẽ dơ tay, cử đại diện lên phát biểu.
- Ban giám khảo chấm điểm ghi lên bảng để cả lớp theo dõi.
- Nếu tổ nào trả lời chưa đúng thi tổ khác sẽ trình bày đáp án của mình và cũng được chấm điểm.
5, Kết thúc hoạt động:
Người dẫn chương trình công bố kết quả
Nhận xét: kết quả, tinh thần tham gia của các tổ.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 20
GIÁO DỤC ATGT: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH
I.MỤC TIÊU:
- HS biết đi bộ như thế nào là đúng quy định.
- Rèn kĩ năng đi bộ cho HS.
- Có ý thức tôn trọng luật lệ ATGT.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
Thời gian: 35-40 phút
 Địa điểm: tại phòng học
III. ĐỐI TƯỢNG:
Là hs lớp 4.
IV. CHUẨN BỊ:
Tranh ảnh minh họa.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt đọng của GV 
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ( không).
Bài mới
1. Giới thiệu bài mới( Trực tiếp).
2. Bài mới.
GV cho HS quan sát tranh .
- Tranh vẽ cái gì?
- GV nhận xét .
- Thấy các bạn đi bộ bên nào của đường? có đi sát vào lề đường không?
- GV nhận xét bổ sung.
- GV cho hs thực hành đi bộ .
- GV phổ biến y/c của giờ thực hành.
- Cho HS lần lượt đi bộ 
-GV quan sát sửa sai.
 C. Củng cố - Dặn dò
- GV nhận xét giờ học.
- Về nhà nghiêm chỉnh áp dụng bài học.
HS quan sát.
Vẽ nhiều người đang đi bộ
- Đi bên phải
- Có đi sát vào lề đường.
HS lắng nghe.
HS đi bộ
..
TUẦN 21
CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN
I. MỤC TIÊU:
 - C¸c em ®­îc tham gia vµo ho¹t ®éng TC .
 - C¸c em yªu các TC dân gian.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 phút.
 - Địa điểm : Tại sân trường.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 4.
IV. CHUẨN BỊ: 
 - Các TC.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - Chơi TC.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động nhóm, tập thể.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
1. Chơi các TC dân gian.
- GV hướng dẫn hs chơi.
Cho hs chơi thử, chơi thật
2. Thi chơi giữa các nhóm..
 - GV yêu cầu hs chơi theo nhóm.
 - Tổ chức thi giữa các nhóm.
 - GV và hs cùng nhận xét. 
VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
GV đánh giá, nhận xét tiết dạy.
..
TUẦN 22,23
TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh có những hiểu biết nhất định về phong tục tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương đất nước trong không khí mừng Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Học sinh có niềm tự hào và yêu mến quê hương, đất nước.
Học sinh biết tôn trọng và giữ gìn bảo vệ những nét đẹp văn hoá truyền thống, phong tục tập quán, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
Nội dung:
Những phong tục tập quán tốt đẹp mang nét đẹp văn hoá đón Tết, mừng Xuân của quê hương đất nước.
Những đổi mới tích cực trong đời sống văn hoá của quê hương.
Các bài hát, bài thơ, truyện kể về truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương đất nước.
Hình thức hoạt động:
Thi tìm hiểu giữa 2 đội về phong tục tập quán, truyền thống văn hoá mừng Xuân đón Tết của quê hương đất nước.
Văn nghệ.
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
Về phương tiện hoạt động:
Các tư liệu, tranh ảnh, câu đố, câu hỏi về những phong tục tập quán, truyền thống văn hoá mừng Xuân đón Tết của quê hương đất nước; của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và của các nước trên thế giới.
Các bài hát, bài thơ, truyện kể về phong tục tập quán của Việt Nam
Đáp án và thang điểm cho các câu hỏi và câu đố; Chuông.
Phần thưởng cho đội thắng cuộc.
Về tổ chức:
Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:
Nêu ý nghĩa, nội dung, hình thức của chủ đề hoạt động và yêu cầu, hướng dẫn học sinh sưu tầm tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt.
Thống nhất chương trình cùng cán bộ lớp.
Phân công mỗi tổ cử 3 bạn tham gia cuộc thi.
Soạn ra các câu hỏi, câu đố tham gia cuộc thi và các đáp án.
Cử ban giám khảo: lớp trưởng, bạn lớp phó phụ trách học tập.
Mời cô giáo dạy môn Lịch sử, môn GDCD tham gia vào BGK làm cố vấn cuộc thi.
Nhiệm vụ của học sinh:
Từng tổ phân công người tham gia cuộc thi.
Phân công người điều khiển chương trình: bạn DỊU; Thư ký: LY.
Phân công tổ 1 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.
Ban văn nghệ chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ.
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Khởi động:
Bạn DỊU nêu lý do cuộc họp và giới thiệu chương trình và thời gian thực hiện chương trình buổi sinh hoạt.
Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Mùa xuân về”
Cuộc thi:
Bạn DỊU lần lượt nêu các câu hỏi.
Thành viên của 2 đội thi (3 bạn tổ 1 + 3 bạn tổ 2 là đội thành viên của đội Chim Én; 3 bạn tổ 3 + 3 bạn tổ 4 là đội thành viên của đội Chim Chiền Chiện) lắng nghe câu hỏi và rung chuông báo hiệu xin trả lời; đội nào rung chuông trước sẽ được trả lời; nếu đội rung chuông trả lời sai thì đội còn lại vẫn có thể rung chuông xin trả lời lại. Đội nào trả lời đúng sẽ ghi được 1 điểm. Nếu cả 2 đội cùng trả lời sai thì mời cổ động viên trả lời; nếu không ai trả lời đúng thì nhờ BGK giúp đỡ. 
Ban giám khảo cho điểm sau mỗi câu hỏi. Bạn Trâm ghi điểm lên bảng.
Sau khi hết các câu hỏi đội nào có số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc.
Mời giáo viên chủ nhiệm trao phần thưởng cho đội thắng cuộc.
Văn nghệ:
 Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – Trang giới thiệu các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của mùa Xuân của quê hương đất nước.
 V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
Mời cô An phát biểu ý kiến động viên tinh thần của các bạn học sinh tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay.
Giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ tham gia hoạt động của từng tổ, tuyên dương những cá nhân học sinh có công sưu tầm được các tư liệu quý giá.
Động viên học sinh cố gắng vươn lên trong học tập xứng đáng với Đảng.
TUẦN 24
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc: 
HS biÕt MT cã vai trß quan träng víi chóng ta nh­ thÕ nµo.
HS biÕt c¸ch BVMT. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 ph.
 - Địa điểm : Tại s©n tr­êng.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 4.
IV. CHUẨN BỊ: 
 - tranh ¶nh minh häa.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - gi¸o dôc MT.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Gi¸o dôc MT
GV ®­a ra c©u hái yªu cÇu hs th¶o luËn.
V× sao chóng ta ph¶i BVMT ?
Vai trß cña MT ®èi víi chóng ta?
C¸c biÖn ph¸p BVMT?
Xö lý t×nh huèng.
GV ®­a ra c¸c t×nh huèng yªu cÇu c¸c nhãm xö lý .
C¸c nhãm nhËn xÐt, bæ xung.
VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
GV đánh giá, nhận xét tiết dạy.
TUẦN 25
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY 8/3, 26/3
I. MỤC TIÊU:
 - Sau bµi häc:
 - Hs biết được ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ.
 - Các em biết thi đua chăm ngoan học giỏi để giành tặng các bà, các mẹ, các cô.
 - Tôn trọng và biết ơn các mẹ, các bà, các cô .... của chúng ta.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 - Thời gian : 35- 40 phút.
 - Địa điểm : Tại phòng học.
III. ĐỐI TƯỢNG:
 - Là học sinh lớp 5.
IV. CHUẨN BỊ: 	
 - Tranh ¶nh minh häa.
V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
 1. Nội dung:
 - Phát động thi đua chăm ngoan học giỏi.
 - VN chào mừng ngày 8/3.
 2. Hình thức tổ chức:
 - Tổ chức hoạt động tập thể, nhóm, cá nhân.
VI. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
GV phát động thi đua
GV hỏi ngày 8/3 là ngày gì?
Vì chúng ta phải thi đua chăm ngoan học tâp.
GV đưa ra một số hình thức thi dua.
Cho hs thảo luận.
GV kết luận: chúng ta hãy thi đua giành nhiều điểm tốt, nói nhiều điều hay, làm nhiều việc tốt để chào mừng ngày 8/3.
Chương trình VN chào mừng.
 - Hs ôn lại các bài hát về mẹ, cô, bà
VII. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
 - GV đánh giá, nhận xét tiết dạy.
TUẦN 26
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 8/3
1, Yêu cầu giáo dục:
- Giáo dục học sinh lòng biết ơn mẹ,bà, cô giáo...
- Động viên tinh thần học tập rèn luyện và tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau, gắn bó với tập thể lớp và nhà trường.
- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.
2, Nội dung và hình thức hoạt động:
a, Nội dung:
- Những bài hát, bài thơ, câu chuyện ca ngợi phụ nữ , gia đình.
- Những sáng tác tự biên, tự diễn của học sinh theo chủ đề hoạt động.
b, Hình thức hoạt động:
- Giao lưu văn nghệ với các loại hình đa dạng: thơ, hát, kể.
3, Chuẩn bị hoạt động:
a, Về phương tiện hoạt động:
- Các tiết mục văn nghệ qua sưu tầm và sáng tác của học sinh, hệ thống câu hỏi, câu đố đáp án kèm theo.
+ Câu1: Các đội kể tên bài hát và tác giả theo chủ đề 8/3.
+ Câu 2: Điền từ vào câu thích hợp" Bông hoa mừng cô"
+ Câu 3: Các đội lần lượt hát một câu hoặc một doạn có từ chủ đề.
+ Câu 4: Đọc một bài thơ ca ngợi mẹ, cô
+ Câu 5: Hát bài" Bông hoa mừng cô"
+ Câu 6: Cả nhà thương nhau.
Đáp án: 
Câu1-2: 
Bài hát
Tác giả
Bông hoa mừng cô
Mẹ và cô
Cháu yêu bà
Cả nhà thương nhau
.
 - Chuẩn bị bảng cờ hoa trang trí.
b, Về tổ chức
- GVCN nêu nội dung của yêu cầu hoạt động hướng dẫn học sinh sưu tầm tư liệu cho hoạt động.
- Hội ý với cán bộ lớp và các tổ trưởng để thống nhất chuẩn bị và phân công công việc.
- Mỗi tổ cử một đội dự thi gồm 4 bạn các bạn còn lại làm cổ động viên cho đội nhà, mỗi đội thi chọn một tên thích hợp đặt cho đội mình" có đội trưởng".
4, Tiến hành hoạt động:
a, Khởi động:
Hát tập thể bài hát " Mẹ và cô”.
- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nêu nội dung hình thức giao lưu, Gói thiệu ba đội thi đấu.
- Giới thiệu ban giám khảo:
" Để giúp các bạn biết được công ơn Mẹ, cô giáo, bàhôm nay"
Hình thức thi giữa ba đội
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi, câu đố để các tổ tiến hành giao lưu.
- Các đội tiến hành trả lời theo yêu cầu của người dẫn chương trình đội nào đền lượt mà không trả lời được thi coi như thua.
- Nếu các đội không trả lời được người dẫn chương trình hỏi cổ động viên ban giám khảo ghi điển trên bảng.
- Trong khi giao lưu người dẫn chương trình cần dành thời gianyêu cầu ba đội ra câu đố, hỏi nhau cũng được ghi điểm.
5, Kết thúc hoạt động:
- Người dẫn chương trình công bố kết quả 
nhận xét chung, biểu dương tinh thần tham gia của ba đội và cả lớp 
- Cảm ơn đại biểu đã có mặt.
.
TUẦN 27
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc: 
HS biÕt MT cã vai trß quan träng víi chóng ta nh­ thÕ nµo.
HS biÕt c¸c

Tài liệu đính kèm:

  • docGA HDNGLLop 4 chon bochuan.doc