Giáo án dạy học lớp 1 - Tuần 21 - Trường TH Nghi Thịnh

I.MỤC TIÊU

- Đọc và viết được : ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Các bạn lớp em.

II : ĐỒ DÙNG

-Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.

-Tranh minh hoạ luyện nói: Các bạn lớp em.

-Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 24 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học lớp 1 - Tuần 21 - Trường TH Nghi Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c sinh khác nhận xét và bổ sung.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh giới thiệu cho nhau về bạn của mình theo gợi ý các câu hỏi.
Học sinh nêu tên bài học.
Chiều thứ hai ngày 17 tháng 01 năm 2011
TOAÙN 
OÂN LUYEÄN CAÙC SOÁ TÖØ 10 ÑEÁN 20
 I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS
- Bieát ñoïc, vieát ñöôïc caùc soá töø 10 ñeán 20; bieát phaân tích soá HSY)
II. ÑOÀ DUØNG
- Baûng con , vôû
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. Hoaït ñoäng 1:Ñoïc soá
- GV ghi baûng lôùp: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Chuù yù goïi HSY ñeám
- GV chæ baûng
2. Hoaït ñoäng 2: Phaân tích soá
- GV chæ baát kì soá naøo trong daõy soá goïi HS PT 
+ VD: Soá 13 goàm ? chuïc ? ñôn vò
- GV nx + tuyeân döông
* Thö giaõn: boùng laên
3. Hoaït ñoäng 3: Vieát soá
- GV ñoïc soá ( khoâng theo thöù töï)
- GV nx baûng ñuùng, ñeïp
4. Hoaït ñoäng 4:laøm vaøo vôû
a. Vieát soá:
- Möôøi hai: 12	 - Möôøi laêm: 
- Möôøi moät: 	 - Möôøi baûy: 
. 
- Möôøi taùm: 	 - Hai möôi:  
b. Vieát theo maãu:
– Soá 14 goàm 1 chuïc vaø 4 ñôn vò
– Soá 11 goàm . . . chuïc vaø . . . ñôn vò
– Soá 15 goàm . . . chuïc vaø. . . ñôn vò
– Soá 20 goàm . . . chuïc vaø . . . ñôn vò
- GV theo doõi + HD HSY laøm töøng baøi
- GV thu vôû chaám nx
IV. CC – DD:
* Troø chôi:Xì ñieän
- GV nx + tuyeân döông 
- GV nx tieát hoïc + DD: Ñoïc, vieát laïi caùc soá vöøa oân
- HS ñeám xuoâi, ngöôïc
- HSY TL
- CN + ÑT
- HS Y PT
- HS nx
- HS vieát baûng con
- CN + ÑT
- HS laøm vôû 
- HSY laøm theo HD cuûa GV
- HSY vieát chaäm leân baûng laøm ñeå khoâng maát thôøi gian
- HS chôi theo HD cuûa GV
- HS theo doõi
TIEÁNG VIEÄT
OÂN VAÀN: OÂP – ÔP
MUÏC TIEÂU: Giuùp HS
- Ñoïc thoâng, vieát thaïo vaàn oâp – ôp, bieát gheùp tieáng mang vaàn vöøa oân
II. ÑOÀ DUØNG:
- Baûng lôùp - Baûng con, vôû
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. Hoaït ñoäng 1:OÂn vaàn
- GV ghi baûng: oâ p
 ô
- GV Theo doõi + söûa sai HSY
- GV goïi so saùnh anh vôùi ach
+ Gioáng : AÂm cuoái p
+ Khaùc : AÂm ñaàu oâ, ô
2. Hoaït ñoäng 2: Gheùp tieáng
- GV keû baûng
oâp
ôp
b
- Vaàn coù aâm cuoái p gheùp ñöôïc thanh naøo?
- GV HD HSY caùch ñoïc trôn
- GV chæ baûng
* Thö giaõn: Ra maø xem
3. Hoaït ñoäng 3: vieát töø , caâu
* Töø: Toáp ca, baùnh xoáp, hôïp taùc, lôïp nhaø
- GV nx baûng
* Caâu: Baøi öùng duïng SGK trang 9
- GV ñoïc töøng tieáng + theo doõi söûa sai HSY
- GV thu vôû chaám nx
IV. CC – DD:
* Troø chôi: Thi ñua tìm töø ( tieáng ) oâp - ôp
- GVnx + tuyeân döông toå thaéng cuoäc
- DD: Ñoïc, vieát vaàn vöøa coù aâm cuoái ñaõ hoïc
- HSY gheùp vaàn
- HSK, G 
- CN + ÑT
- HSY theâm aâm ñaàu ñeå taïo tieáng môùi
- HSK, G ñoïc trôn( theâm thanh /, .)
- HSK, G
- Nhaåm phaàn vaàn roài gheùp aâm ñaàu
- HS ñoïc ÑT
- HS vieát baûng con
- CN + ÑT
- HS vieát vaøo vôû
- HS chuù yù
* HS tìm theo toå
- HS coäng ñieåm töøng toå nx
- HS chuù yù
*********************************************************************&*******************************************************************
Thứ ba ngày18 tháng 01 năm 2011
TIẾT 1- TOÁN 
PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 7
I.MỤC TIÊU :
 - Biết làm các phép trừ, biết trừ nhẩm dạng 17-7; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II.ĐỒ DÙNG:
-Bảng phụ, SGK, các bó chục que tính và các que tính rời.
-Bộ đồ dùng toán 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC:
Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm bài tập số 3 và số 4.
Giáo viên nhận xét về kiểm tra bài cũ.
2.Bài mới :
*. Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 7 
Giáo viên cho học sinh lấy 17 que tính, rồi tách thành 2 phần.).
Học sinh tự đặt tính và làm tính trừ.
Viết 17 rồi viết 7, sao cho 7 thẳng cột với 7 (ở cột đơn vị).
Viết dấu trừ (-) 
Kẻ vạch ngang dưới 2 số đó.
Tính từ phải sang trái.
*. Họïc sinh thực hành: (Luyện tập)
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên lưu ý học sinh viết các số thẳng cột ở hàng đơn vị và trừ từ phải sang trái.
Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Yêu cầu học sinh tính nhẩm và nêu kết quả.
Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh làm ở phiếu học tập, làm xong đọc kết quả.
5.Củng cố, dặn dò
Học sinh làm ở bảng lớp bài 3 và 4
Học sinh khác nhận xét.
Học sinh thực hành và nêu:
Có 17 que tính, tách thành 2 phần. Một phần gồm 1 chục que tính và một phần gồm 7 que tính.
Học sinh thực hành
viết số 17 ở trên, viết số 7 ở dưới
sao cho số 7 ở hàng đơn vị thẳng cột với số 7, viết dấu - ở trước.
Tính từ phải sang trái.
7 trừ 7 bằng 0, viết 0.
Hạ 1, viết 1.
Học sinh làm VBT.
Học sinh tính nhẩm và nêu kết quả.
Học sinh làm ở phiếu học tập.
TIẾT 2 ; 3 -TIẾNG VIỆT
EP - ÊP
I.MỤC TIÊU:
- Đọc và viết được : ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Xếp hàng vào lớp.	
II.ĐỒ DÙNG: 
-Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.
-Tranh minh hoạ luyện nói: Xếp hàng vào lớp.
-Bộ ghép vần của GV và học sinh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC : 
Viết bảng con.
GV nhận xét chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh rút ần ep, ghi bảng.
Gọi 1 HS phân tích vần ep.
Lớp cài vần ep.
GV nhận xét.
HD đánh vần vần ep.
Có ep, muốn có tiếng chép ta làm thế nào?
Cài tiếng chép.
Gọi phân tích tiếng chép. 
GV hướng dẫn đánh vần tiếng chép. 
Dùng tranh giới thiệu từ “cá chép”.
Gọi đánh vần tiếng chép, đọc trơn từ cá chép.
Gọi đọc sơ đồ trên bảng.
Hướng dẫn viết bảng con: ep, cá chép
Vần 2 : vần êp (dạy tương tự )
Gọi học sinh đọc toàn bảng.
Đọc từ ứng dụng.
Lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa.
Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.
Gọi đọc toàn bảng.
Tiết 3
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:
GV nhận xét và sửa sai.
Luyện nói: Chủ đề: “Xếp hàng vào lớp”.
GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Xếp hàng vào lớp”.
Đọc sách kết hợp bảng con.
GV đọc mẫu 1 lần.
GV Nhận xét cho điểm.
Luyện viết vở TV.
GV thu vở một số em để chấm điểm.
Nhận xét cách viết.
4.Củng cố : Gọi đọc bài.
Trò chơi:Tìm vần tiếp sức:
5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.
N1 : bánh xốp; N2 : lợp nhà.
HS phân tích, cá nhân 1 em
Cài bảng cài.
e – pờ – ep. 
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Thêm âm ch đứng trước vần ep và thanh sắc trên âm e.
 Toàn lớp.
CN 1 em.
Chờ – ep – chep– sắc – chép.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
CN 2 em
3 em
1 em.
Toàn lớp viết
HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.
CN 2 em, đồng thanh.
CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh.
Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.
Học sinh khác nhận xét.
Học sinh lắng nghe.
Toàn lớp.
CN 1 em
TIẾT 4 :THEÅ DUÏC
 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ , TAY , CHÂN VÀ VẶN MÌNH
I.MỤC TIÊU:
Bieát caùch thöïc hieän ba ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc vaën mình cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
Bieát caùch ñieåm soá ñuùng haøng doïc theo töøng toå.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
- Treân saân tröôøng.Doïn veä sinh nôi taäp.
- GV chuaån bò 1 coøi vaøkeû saân chôi 
III. NỘI DUNG: 
NOÄI DUNG
TOÅ CHÖÙC LUYEÄN TAÄP
1/ Phaàn môû ñaàu: 
-GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá.
-Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc
_ Ñöùng taïi choã voã tay, haùt
-Khôûi ñoäng:
 + Chaïy nheï nhaøng theo 1 haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân ôû saân tröôøng.
 + Ñi thöôøng theo voøng troøn (ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà) vaø hít thôû saâu.
_ Troø chôi “Ñi ngöôïc chieàu theo tín hieäu” 
2/ Phaàn cô baûn: 
a) OÂn 3 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc:
 ÔÛ ñoäng taùc vöôn thôû nhaéc HS thôû saâu.
b) Ñoäng taùc vaën mình:
* GV neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu, giaûi thích ñoäng taùc cho HS taäp baét chöôùc. 
 + Sau 2 laàn, Moãi laàn 2 x 8 nhòp, GV nhaän xeùt uoán naén ñoäng taùc. 
 + Laàn 3: GV vöøa laøm maãu vöøa hoâ nhòp.
 + Laàn 4-5: Chæ hoâ nhòp khoâng laøm maãu.
* Caùch thöïc hieän: 
 _ Nhòp 1: Böôùc chaân traùi sang ngang roäng baèng vai, hai tay dang ngang, baøn tay saáp.
 _ Nhòp 2: Vaën mình sang traùi, hai baøn chaân giöõ nguyeân, tay phaûi ñöa sang traùi voã vaøo baøn tay traùi.
 _ Nhòp 3: Nhö nhòp 1.
 _ Nhòp 4: Veà TTCB.
 _ Nhòp 5, 6, 7, 8: Nhö treân, nhöng ôû nhòp 5 böôùc chaân phaûi sang ngang vaø ôû nhòp 6 vaën mình sang phaûi, voã tay traùi vaøo baøn tay phaûi.
c) OÂn 4 ñoäng taùc ñaõ hoïc:
 _ Xen keõ giöõa 2 laàn, GV nhaän xeùt, söûa chöõa uoán naén ñoäng taùc sai.
 + Laàn 1: GV laøm maãu vaø hoâ nhòp cho HS laøm theo.
 + Laàn 2: Chæ hoâ nhòp khoâng laøm maãu. Laàn 2, coù theå toå chöùc döôùi daïng thi xem toå naøo taäp ñuùng, caù nhaân naøo thöïc hieän ñoäng taùc ñeïp. GV khen ngôïi ñoäng vieân.
d) OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá:
_ Laàn 1: Töø ñoäi hình theå duïc GV cho giaûi taùn sau ñoù taäp hôïp.
_ Laàn 2-3: Caùn söï dieàu khieån GV giuùp ñôõ.
e) Troø chôi: “Nhaûy oâ tieáp söùc” 
GV neâu teân troø chôi vaø nhaéc laïi caùch chôi
_ Laàn 1: Chôi thöû.
_ Laàn 2: Chôi chính thöùc.
3/ Phaàn keát thuùc:
_ Thaû loûng.
_ Troø chôi hoài tónh, thö giaõn.
_ Nhaän xeùt giôø hoïc.
_ Giao vieäc veà nhaø.
- Caùn söï lôùp ñieàu khieån lôùp taäp hôïp thaønh 4 haøng doïc . Caùc toå tröôûng taäp baùo caùo.
- OÂn 3 ñoäng taùc vaø hoïc ñoäng taùc vaën mình vaø oân caùch ñieåm soá.
- Töø haøng ngang chaïy nheï nhaøng thöù töï töø toå 1-4 thaønh voøng troøn
- HS ñang ñi thöôøng theo voøng troøn, khi nghe thaáy GV thoåi moät tieáng coøi, thì quay laïi ñi ngöôïc chieàu voøng troøn ñaõ ñi. Sau khi ñi ñöôïc moät ñoaïn, nghe thaáy tieáng coøi thì quay laïi, ñi ngöôïc vôùi chieàu vöøa ñi. 
- Thöïc hieän 2 x 4 nhòp moãi ñoäng taùc.
- Thöïc hieän 2 x 8 nhòp
- Moãi ñoäng taùc thöïc hieän: 2 x 4 nhòp.
Ñoäi hình haøng doïc (2-4 haøng).
Ñoäi hình haøng doïc (2-4 haøng)
- HS ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt.
- Dieät caùc con vaät coù haïi
- GV cuøng HS heä thoáng baøi hoïc.
 - Taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc.
Thứ tư ngày19 tháng 01 năm 2011
TIẾT 1- TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
 - Thự hiện phép trừ( không nhớ ) trong phạm vi 20, trừ nhẩm trong phạm vi 20; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II.ĐỒ DÙNG :
-Bảng phụ chuẩn bị bài 3 và 4, SGK.
-Bộ đồ dùng toán 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC: 
GV nêu yêu cầu cho học sinh làm:
Viết theo cột dọc và tính kết quả.
15 – 3 , 13 – 6 , 17 – 4 
2.Bài mới :
3. Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Hỏi học sinh về cách thực hiện bài này?
Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh tính nhẩm và nêu kết quả.
Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Giáo viên hỏi:
Ở dạng tóan này ta thực hiện như thế nào?
Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Tổ chức cho học sinh làm VBT (lưu ý học sinh trừ nhẩm, so sánh 2 số, điền dấu so sánh vào 2 số)
Bài 5: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh dựa vào tóm tắt của bài để nêu lại nội dung bài toán, giải vào VBT
4.Củng cố, dặn dò:Nhận xét tiết học, dặn dò tiết sau.
3 học sinh làm ở bảng lớp, học sinh khác theo dõi và nhận xét.
Viết các số thẳng cột, thực hiện từ phải sang trái.
Học sinh nhẩm rồi đọc phép tính và kết quả nối tiếp nhau theo bàn. Hết bàn này đến bàn khác.
Thực hiện từ trái sang phải và ghi kết quả cuối cùng sau dấu bằng (=). Học sinh làm VBT và nêu miệng kết quả.
	16 – 6 	12
13 – 3
15 – 5 	14 – 4 
Có 12 xe máy. Đã bán 2 xe máy. Hỏi còn lại bao nhiêu xe máy?
12 – 2 = 10
TIẾT 2 ; 3 - TIẾNG VIỆT 
IP - UP
I.MỤC TIÊU:	
- Đọc và viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ.
II.ĐỒ DÙNG: 
-Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.
-Tranh minh hoạ luyện nói: Giúp đỡ cha mẹ.
-Bộ ghép vần của GV và học sinh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC 
Viết bảng con.
GV nhận xét chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh rút vần ip, ghi bảng.
Gọi 1 HS phân tích vần ip.
Lớp cài vần ip.
GV nhận xét.
HD đánh vần vần ip.
Có ip, muốn có tiếng nhịp ta làm thế nào?
Cài tiếng nhịp..
Gọi phân tích tiếng nhịp. . 
Dùng tranh giới thiệu từ “bắt nhịp”.
Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.
Gọi đánh vần tiếng nhịp, đọc trơn từ bắt nhịp.
Gọi đọc sơ đồ trên bảng.
Hướng dẫn viết bảng con: ip, bắt nhịp
Vần 2 : vần up (dạy tương tự )
Gọi học sinh đọc toàn bảng.
GV nhận xét và sửa sai.
Đọc từ ứng dụng.
Nhân dịp, đuổi kịp, chụp đèn, giúp đỡ.
Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.
Gọi đọc toàn bảng.
Tiết 3
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:
GV nhận xét và sửa sai.
Luyện nói: Chủ đề: “Giúp đỡ cha mẹ”.
GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Giúp đỡ cha mẹ”.
GV Nhận xét cho điểm.
Luyện viết vở TV.
GV thu vở một số em để chấm điểm.
Nhận xét cách viết.
4.Củng cố : Gọi đọc bài.
Trò chơi: Kết bạn..
GV nhận xét trò chơi.
5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.
N1 : cá chép; N2 : đèn xếp.
HS phân tích, cá nhân 1 em
Cài bảng cài.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Thêm âm nh đứng trước vần ip và thanh nặng dưới âm i
 Toàn lớp.
CN 1 em.
Nhờ – ip – nhip– nặng – nhịp.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.
Tiếng nhịp.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
CN 2 em
3 em
Toàn lớp viết
Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.
HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.
CN 2 em, đồng thanh.
CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh.
Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.
Học sinh khác nhận xét.
.
Học sinh lắng nghe.
Toàn lớp.
CN 1 em
TIẾT 4 : HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
( HS ôn và làm bài ở VBT dưới sự hướng dẫn của GV)
************************************************************&****************************************************************************
Chiều thứ tư ngày19 tháng 01 năm 2011
TOAÙN
 OÂN : PHEÙP TRÖØ DAÏNG 17 – 7
I. Muïc tieâu: Giuùp HS
- Thöïc hieän ñuùng, chính xaùc pheùp tröø daïng 17 – 7 ( ñaët tính vaø tính ngang) ( HSY ñaët tính thaúng coät)
- Giuùp HS hieåu pheùp tröø daïng 17 – 7 keát quaû luoân baèng 10 ( HSY)
II. Ñoà duøng daïy – hoïc
- Vôû BTT , baûng con
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. Hoaït ñoäng 1:oân caùch ñaët tính
- GV ghi baûng lôùp: 16 – 6
 GV ghi baûng: 16 
 - 
 6
 10
- GV nx + tuyeân döông 
 11 15 12 1 9 13
 - - - - -
 1 5 2 9 3
- GV nx + tuyeân döông
2. Hoaït ñoäng 2: OÂn caùch tính ngang
 15 – 5 = 10
18 – 8 = 	 17 – 7 =
14 – 4 =.	 13 – 3 =
- GV nx + tuyeân döông
* Thö giaõn: boùng laên
3. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh vôû BTT
- GV HD HS ñoïc yeâu caàu töøng baøi vaø töï laøm vaøo vôû
- GV theo doõi + HD HSY laøm töøng baøi
- GV thu vôû chaám nx
IV. CC – DD:
* Troø chôi:Ñoaùn soá döôùi hoa
- Toå 1: 17 – 7 = 10; Toå 2: 14 – 4 = 10; Toå 3: 19 – 9 = 10
- GV nx + tuyeân döông 
- DD: Ñaët tính thaúng coät, caån thaän khi tính toaùn
- HSY ñoïc
- HS K, G neâu caùch ñaët tính ( HSY theo doõi)
- HS Y neâu caùch tính
- HS nx
- HS laøm baûng con
- HSY leân baûng
- HS nx
- HSK, G neâu caùch tính
- HS laøm baûng con
- HS nx
- HSK, G ñoïc yeâu caàu baøi
- HS laøm vôû BTT
- HSY laøm theo HD cuûa GV
- HS chuù yù
* HS nhoùm ñoâi trong toå TL ghi baûng con
- HS nx
TIEÁNG VIEÄT
OÂN VAÀN : IP - UP
Muïc tieâu: Giuùp HS
- Ñoïc thoâng, vieát thaïo vaàn coù aâm cuoái P ( HSY)
- Bieát gheùp tieáng mang vaàn vöøa oân ( HSY)
- Vieát töø mang vaàn vöøa oân ( HSY vieát tieáng)
II. Ñoà duøng daïy - hoïc:
- Baûng con 
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. Hoaït ñoäng 1:Ñoïc vaàn
- GV ñính baûng oân
P
i
u
- GV Theo doõi + söûa sai HSY
- GV chæ baûng
- GV goïi so saùnh
+ Gioáng : AÂm cuoái p
+ Khaùc : AÂm ñaàu i, u
2. Hoaït ñoäng 2: Gheùp tieáng
- GV keû baûng
ip
up
b
- Vaàn coù aâm cuoái p gheùp ñöôïc thanh naøo?
- GV HD HSY caùch ñoïc trôn
- GV chæ baûng
3. Hoaït ñoäng 3: vieátvaàn, töø 
- GV ñoïc caùc vaàn coù aâm cuoái p khoâng theo thöù töï
- GV ñoïc töø: Leã pheùp, xinh ñeïp, gaïo neáp, beáp löûa
- GV theo doõi + söûa sai HSY
- GV nx baûng ñeïp
IV. CC – DD:
* Troø chôi: Ai gheùp tieáng gioûi
- GV theo doõi HD HSY gheùp
- GVnx + tuyeân döông toå thaéng cuoäc
- DD: Ñoïc, vieát vaàn vöøa coù aâm cuoái p
- HSY gheùp vaàn( taäp ñoïc trôn)
- CN + ÑT
- HSK, G 
- HSY theâm aâm ñaàu ñeå taïo tieáng môùi
- HSK, G ñoïc trôn( theâm thanh /, .)
- HSK, G
- Nhaåm phaàn vaàn roài gheùp aâm ñaàu
- HS ñoïc ÑT
- HS vieát baûng con
- HSY PT roài vieát
- CN + ÑT
* HS gheùp baûng caøi( HSY gheùp tieáng)
- HS toång keát töøng toå 
- HS chuù yù
Thứ năm ngày 20 tháng 01 năm 2011
TIẾT 1 - TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU :
- Tìm được số lièn trước, số liền sau.
- Biết cộng trừ các số( không nhớ) trong phạm vi 20.
II.ĐỒ DÙNG
-Bảng phụ, SGK.
-Bộ đồ dùng toán 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC:.
Giáo viên gọi học sinh làm bảng bài tập 3 và 4.
2.Bài mới :
*.Hướng dẫn họïc sinh thực hành: 
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên lưu ý học sinh viết các số đúng vị trí các vạch trên tia số.
Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Gọi học sinh đọc bài mẫu và phân tích:
Mẫu : Số liền sau của 7 là 8
Hướng dẫn học sinh sử dụng tia số để nêu hoặc lấy một số nào đó cộng với 1 thì được số liền sau số đó.
Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Gọi học sinh đọc bài mẫu và phân tích:
Mẫu : Số liền trước của 8 là 7
Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Giáo viên lưu ý học sinh viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau khi đặt tính dọc.
Bài 5: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Gọi học sinh nêu cách thực hiện dạng toán này.
5.Củng cố, dặn dò:
Học sinh làm ở bảng lớp.
Học sinh làm vào VBT và nêu vị trí các số trên tia số.
Học sinh khác nhận xét.
Học sinh nêu miệng:
Số liền sau của 7 là 8
Số liền sau của 9 là 10
Số liền sau của 10 là 11
Số liền sau của 19 là 20
Học sinh nêu miệng nối tiếp: Em này hỏi em khác nêu.
Học sinh làm bảng con và bảng từ.
Thực hiện từ trái sang phải.
Học sinh làm VBT, nêu miệng kết quả.
Học sinh nêu tên bài, nhắc lại cách tính và tính: 17 – 1 – 5 
TIẾT 2;3 – TIẾNG VIỆT
VẦN : IÊP – ƯƠP
I.MỤC TIÊU:	
- Đọc và viết được : iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Nghề nghiệp của cha mẹ.
II.ĐỒ DÙNG: 
-Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.
-Tranh minh hoạ luyện nói: Nghề nghiệp của cha mẹ.
-Bộ ghép vần của GV và học sinh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC : 
Viết bảng con.
GV nhận xét chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh rút vần iêp, ghi bảng.
Gọi 1 HS phân tích vần iêp.
Lớp cài vần iêp.
HD đánh vần vần iêp.
Có iêp, muốn có tiếng liếp ta làm thế nào?
Cài tiếng liếp.
Gọi phân tích tiếng liếp. 
GV hướng dẫn đánh vần tiếng liếp. 
Dùng tranh giới thiệu từ “tấm liếp”.
Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.
Gọi đánh vần tiếng liếp, đọc trơn từ tấm liếp.
Gọi đọc sơ đồ trên bảng.
Hướng dẫn viết bảng con: iêp, tấm liếp
Vần 2 : vần ươp (dạy tương tự )
Gọi học sinh đọc toàn bảng.
Đọc từ ứng dụng.
Rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp.
Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.
Gọi đọc toàn bảng.
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:
GV nhận xét và sửa sai.
Luyện nói: Chủ đề: “Nghề nghiệp của cha mẹ”
GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Nghề nghiệp của cha mẹ”.
GV nhận xét cho điểm.
Luyện viết vở TV.
GV thu vở một số em để chấm điểm.
Nhận xét cách viết.
4.Củng cố : Gọi đọc bài.
Trò chơi: Kết bạn.
5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.
N1 : chụp đèn; N2 : bắt nhịp.
HS phân tích, cá nhân 1 em
Cài bảng cài.
iê – pờ – iêp. 
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Thêm âm l đứng trước vần iêp và thanh sắc trên âm iê.
Toàn lớp.
CN 1 em.
Lờ – iêp – liêp – sắc – liếp.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.
Tiếng liếp.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
CN 2 em
3 em
Toàn lớp viết.
.
HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.
CN 2 em, đồng thanh.
CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh.
Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.
Học sinh khác nhận xét.
Học sinh lắng nghe.
Toàn lớp.
CN 1 em
TIẾT 4 : HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
( HS ôn và làm bài ở VBT dưới sự hướng dẫn của GV)
************************************************************&****************************************************************************
Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011
TIẾT 1 – TOÁN 
BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I.MỤC TIÊU :
 - Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm các số ( điều đã biết) và câu hỏi( điều cần tìm). Điền đúng số , đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ.
II.ĐỒ DÙNG :
-Bảng phụ chuẩn bị bài 4 SGK, các tranh vẽ trong SGK.
-Bộ đồ dùng toán 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC: 
Bài 4: 3 em, mỗi em làm một cột.
Bài 5: 2 em, mỗi em làm một cột.
2.Bài mới :
*. Giới thiệu bài toán có lời văn:
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Hướng dẫn quan sát tranh vẽ rồi viết (nêu) số thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có bài toán.
Sau khi hoàn thành bài toán, gọi học sinh đọc lại bài toán.
Hỏi: bài toán cho biết gì?
Nêu câu hỏi của bài toán?
Theo câu hỏi này ta phải làm gì?
Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Học sinh tự quan sát hình bài 2 để nêu bài toán. Giáo viên giúp đỡ các em để hoàn thành bài tập của mình.
Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Hướng dẫn quan sát tranh vẽ rồi đọc bài toán “Có 1 con gà mẹ và 7 con gà con. Hỏi ?”
Bài toán còn thiếu gì?
Khuyến khích các em có nhiều câu trả lời hay.
Cho học sinh nêu lại nguyên bài toán khi các em hoàn thành đề bài toán.
Lưu ý học sinh: Trong các câu hỏi đều phải có từ “Hỏi” ở đầu câu và nên có từ “tất cả”, cuối câu phải ghi dấu chấm hỏi (?)
Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm theo bàn (hình thức thi đua) để hoàn thành bài tập của mình.
Tuyên dương nhóm hoàn thành sớm nhất và có kết quả đúng nhất.
4.Củng cố, dặn dò:
Hỏi tên bài.
Trò chơi lập đề toán:
Yêu cầu: Nhìn hình

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 vip.doc