Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 7

ĐẠO ĐỨC

GIA ĐÌNH EM (Tiết 1)

 -Bước đầu biết được trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc .

 - Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.

 - Hs khá giỏi biết trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ.

 + Phân biệt được các hành vi, việc làm phù hợp và chưa phù hợp về kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.

 - GV: Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Bài hát: “ Cả nhà thương nhau”.

- HS: Vở bài tập Đạo đức 1, bút chì màu.

 Toaùn

luyÖn tËp

- Kieán thöùc

Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn , ít hôn

- Kó naêng

-Thöïc hieän giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn, ít hôn. BT caàn laøm: Bai2, 3, 4

-*Hs/ Kg coù theå giaûi baøi taäp 1

- Thaùi ñoä: giaûi toaùn nhanh

- Hình veõ baøi taäp 1

 

doc 29 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 35 ( kg)
ÑS: 35 kg
Nhaän xeùt , cho ñieåm
4- Hoaït ñoäng noái tieáp
Yeâu caàu hs neâu caùch vieát taét ñôn vò ño khoái löôïng kiloâgam 
Cho hs ñoïc soá ño cuûa moät soá quaû caân 
Nhaän xeùt tieát hoïc. CB baøi sau.
Tieát3 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu:
II. Chuẩn bị: 
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM
TIẾT 2
Chính taû ( taäp cheùp)
 Coâ giaùo lôùp em
– Nghe- vieát chính xaùc baøi CT bieát trình baøy ñuùng khoå 2 khoå thô trong baøi ( Coâ giaùo lôùp em)	
-Laøm ñöôïc baøi taäp BT2 , BT 3b 
+Thaùi ñoä :Gd hs giöõ vôû saïch, vieát chöõ ñeïp 
- GV Baûng phuï vieát BT theo quy ñònhù.
- HS: SGK, vôû chính taû.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
15’
15’
4’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
4.Luyện tập
a. Luyện đọc
-Gọi hs đọc lại bài của tiết trước
-Chỉnh sửa cách phát âm cho hs
 - Gv giới thiệu câu ứng dụng.
HS đọc: bà bé trà có nghề chẻ tre.
 b.Luyện viết
-Viết mẫu và hướng dẫn.
- Viết vào vở ô li.
 4.Củng cố – Dặn dò
-Chỉ bảng ôn cho hs đọc.
-Nhận xét tiết học.
-Hướng dẫn hs học bài ở nhà.
-Dặn xem trước bài 28.
1- Oån ñònh lôùp
2- KTBC: Goïi hs leân baûng
GV nhaän xeùt, söûa sai
3- Baøi môùi: Giôùi thieäu - ghi baûng
HD HS taäp cheùp
- HD HS chuaån bò
GV ñoïc baøi cheùp treân baûng
- HD HS naém vöõng baøi
? Duõng nghó gì khi boá ñaõ veà ?
* HD HS nhaän xeùt
- Baøi taäp cheùp coù maáy caâu?
- Chö ñaàu cuûa moãi caâu vieât ntn?
- Ñoc laïi caâu vaên coù caû daáu phaåy vaø daáu 2 chaám
- Gv neâu töø khoù:xuùc ñoâng, hình phaït,coång tröôøng , maéc loãi, nhôù maõi.
-Gv nhaän xeùt vaø söûa sai
* Cho hs cheùp baøi vaøo vôû. Nhaéc hs chuù yù caùch vieát, tö theá ngoài vieát.
* Chaám chöõa baøi.
b/ HD laøm baøi taäp
Baøi 2: Ñieàn ui hay uy vaøo choã troáng.
Buïi phaán, huy hieäu, vui veû, taän tuî
Baøi 3: Ñieàn vaøo choã troáng tr hay ch, ieân hay ieâng
4- Hoaït ñoäng noái tieáp 
Nhaän xeùt tieát hoïc
Veà nhaø vieát laïi nhöõng loãi sai trong baøi
Tieát 4 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu :
II. Chuẩn bị:
TOAÙN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
-Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3.
- Hs làm bài tập 1, 2, 3
GV: + Bộ thực hành Toán 1.
 +Các mô hình phù hợp với tranh vẽ trong bài học.
HS: + Bộ thực hành Toán 1.
Keå chuyeän
NGÖÔØI THAÀY CUÕ
-Xaùc ñònh ñöôïc 3 nhaân vaät trong caâu chuyeän BT1
-Keå noái tieáp ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän BT2
* HSKG bieát keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Phaân vai döïng laïi ñoaïn 2 cuûa caâu chuyeän BT3 
- GV chuaån bò 1 soá ñoà vaät: muõ, kính ñeo maét, ..ñeå thöïc hieän baøi taäp döïng laïi caâu chuyeän theo vai.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
1’
4’
30’
4’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
1.Ổn định 
2.Bài cũ : GV hỏi: 3 gồm mấy và mấy? GV nhận xét, cho HS nhắc lại.
3. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 3
- Đính bảng tranh con gà như trong bài học và hỏi: + Có mấy con gà? 
 + Thêm mấy con gà nữa? 
 + Có tất cả bao nhiêu con gà?
- Chỉ tranh và nói: Một con gà thêm một con gà được hai con gà. Ta nói “ một cộng một bằng hai”
- Ghi bảng và cho hs đọc lại.
- Cho hs nhận dạng dấu cộng.
- Đính tranh và gợi ý để hs lập được phép tính và cho hs đọc lại.
- Chỉ bảng các phép tính trên và nêu đó là phép cộng. Hỏi: Một cộng một bằng mấy? Một cộng hai bằng mấy? 
Thực hành:
Bài 1: - Gọi hs nêu yêu cầu của bài và làm bài, nhận xét.
Bài 2: Giới thiệu phép tính dọc hướng dẫn cách làm( ghi kết quả thẳng cột).
Bài 3: - GV đính bảng các phép tính và con số, HS lên bảng nối.
4. Nhận xét , dặn dò
- Cho hs đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Dặn xem trước bài: Luyện tập. 
1 Oân ñònh
2. KTBC: Maãu giaáy vuïn.
Goïi 4 hs leân baûng döïng caâu chuyeän theo vai. GV nhaän xeùt, ghi ñieåm
3. Baøi môùi: gtb- ghi töïa
a- HDHS keå chuyeän
- Neâu teân caùc nhaân vaät trong caâu chuyeän
( Duõng, chuù Khaùnh vaø thaày giaùo)
b- Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän
-GVHD HS keå theo caùc böôùc sau: 
+Keå chuyeän trong nhoùm
 Thi keå chuyeän trong nhoùm, keå chuyeän tröôùc lôùp.
Döïng laïi phaàn chính cuûa caâu chuyeän 
( ñoaïn 2 ) theo vai.
Laàn1 GV laøm ngöôøi daãn chuyeän, 1 hs saém vai Duõng, 1 hs saém vai chuù Khaùnh, 1 saém vai thaày giaùo.
Laàn 2: Cho hs xung phong döïng laïi caâu chuyeän theo 3 vai.
Cho caùc nhoùm thi döïng laïi chuyeän
GV & caû lôùp bình choïn nhoùm döïng laïi chuyeän ñuùng vaø hay.Tuyeân döông
4 Hoaït ñoäng noái tieáp : Nhaän xeùt teát hoïc
Tuyeân döông nhöõng em coù tinh thaàn hoïc taäp toát.Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän .
Thöù tư ngaøy 5 thaùng 10 naêm 2011
Tieát 1 :
 NTÑ1
 NTÑ2
A. MỤC TIÊU:
 B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
TIẾNG VIỆT
CHỮ THƯỜNG - CHỮ HOA
 -Bước đầu nhận diện được chữ in hoa.
 Đọc được câu ứng dụng và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ba Vì 
 -GV: + Bảng chữ in thường, chữ viết thường, chữ in hoa, chữ viết hoa.
 -HS: + SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1
Toaùn
Luyeän taäp
-Bieàt duïng cuï ño khoái löôïng : caân ñóa , caân ñoàng hoà ( caân baøn )
- Bieát laøm tính coäng, tröø vaø giaûi toaùn coù keøm theo ñôn vò kg. BT caàn laøm: baøi 1, baøi 3 coät 1 vaø baøi 4 
* HS gioûi coù theå giaûi baøi 5
 - Moät chieác caân ñoàng hoà, moät caùi caân ñóa, moät caùi caân baøn ( caân söùc khoûe).
- Moät bòch ñöôøng 3kg, moät bòch cam naëng 1kg, moät bòch oåi naëng 4 kg, moät bòch baùnh nheï hôn 1kg, moät goùi keïo naëng hôn 1kg.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ: 
Cho HS đọc và viết bài. 
Nhận xét, cho điểm.
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài:
b.Nhận diện chữ hoa.
 - GV treo chữ thường, chữ hoa.
 - Chỉ bảng và gọi hs đọc theo thứ tự và không thứ tự.
 - Cho HS tìm những chữ in thường và in hoa giống nhau.
 (? ) tìm những chữ in thường và in hoa khác nhau.
 - Chỉ bảng cho hs đọc.
 - Chỉnh sửa cách phát âm cho hs
1.Kieåm tra baøi cuõ :
- Yeâu caàu HS keå teân ñôn vò ño khoái löôïng vöøa hoïc.
- Hoûi laïi HS veà caùch vieát taét cuûa kiloâgam baèng caùch chuaån bò 3 theû töø ghi 
 + kiloâgam, k, KG
- HS söû duïng baûng Ñ, S ñeå nhaän bieát û töø ñuùng.
- GV ghi saün : 3kg, 20kg, 35kg vaø yeâu caàu HS ñoïc.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
2.Daïy hoïc baøi môùi: gtb : Luyeän taäp :
Baøi 1: Thöïc haønh 
Tuùi cam naëng 1 kg.
Tuùi ñöôøng naëng 1 kg
Saùch vaø vôû naëng 2kg
Caëp ñöïng saùch vôû : 3 kg
Baøi 2: Veà nhaø 
Caâu naøo ñuùng , caâu naøo sai?
Caâu: a, b, g ñuùng. Caâu: a, d, e sai
Baøi 3 Coät 2 veà nhaø 
Tính: YC hs tính roài ghi keát quaû.
5kg, 12 kg, 13 kg.
Baøi 4: HS töï ñoïc ñeà toaùn, toùm taét roài giaûi.1 hs leân baûng laøm
Giải
Soá kg gaïo neáp laø:
26 - 16 = 10 ( kg )
ÑS: 10 kg
Baøi 5: * HS gioûi coù theå giaûi baøi 5 
Hs laøm vaøo vôû- 1 hs chöõa baøi
Giải
Con ngoãng caân naëng laø:
2 + 3 = 5 ( kg) ÑS: 5 kg
Thu vôû chaám
Hoaït ñoäng noái tieáp 
 Nhaän xeùt tieát hoïc.
Veà nhaø chuaån bò baøi sau.
Tieát 2 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu;
II. Chuẩn bị: 
TIẾNG VIỆT
CHỮ THƯỜNG - CHỮ HOA
TIẾT 2
Taäp ñoïc
THÔØI KHOÙA BIEÅU
- Ñoïc roõ raøng, döùt khoaùt thôøi khoaù bieåu, bieát nghæ hôi sau töøng coät, töøng doøng
- Hieåu ñöôïc taùc duïng cuûa thôøi khoaù bieåu( TL ñö ôïc caâu hoûi 1,2 ,4 SGK )
- HS/ k/g thöïc hieän ñöôïc caâu hoûi 3 
- Reøn caùch ñoïc dieãn caûm 
- Giaáy khoå to vieát 1 muïc luïc saùch thieáu nhi ñeå kieåm tra baøi cuõ
- Keû saün treân baûng lôùp phaàn ñaàu hoaëc toaøn boä baøi ñeå höôùng daãn caùch ñoïc.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
15’
15’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
4.Luyện tập
 a. Luyện đọc
-Gọi hs đọc lại bài của tiết trước.
-Chỉnh sửa cách phát âm cho hs.
 - Gv giới thiệu câu ứng dụng.
- Hs quan sát tranh minh hoạ, tìm tiếng có chữ viết hoa.
- HS đọc: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.
- Hs luyện đọc SGK. 
-Đọc cá nhân
 b.Luyện nói.
Gv giới thiệu về địa hình Ba Vì.
HS đọc tên chủ đề luyện nói. 
Hs luyện nói thành câu.
4.Củng cố – Dặn dò
-Chỉ bảng ôn cho hs đọc.
-Nhận xét tiết học. 
-Hướng dẫn hs học bài ở nhà.
-Dặn xem trước bài 29.
1-OÅn ñònh
2- KTBC : Ngöôøi thaày cuõ.
Goïi 3 hs leân baûng ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi
C1: Boá Duõng ñeán tröôøng ñeå laøm gì?
C2: Khi gaëp thaày giaùo cuõ boá cuûa Duõng theå hieän söï kính troïng ntn?
GV nhaän xeùt , ghi ñieåm.
3 Baøi môùi: gtb- ghi töïa
a- Luyeän ñoïc: GV ñoïc maãu MT1
HD luyeän ñoïc ( theo caâu hoûi döôùi baøi hoïc).
- Ñoïc theo trình töï thöù buoåi- tieát
- Cho caùc nhoùm thi ñoïc
*- Luyeän ñoïc theo thöù töï thöù- buoåi- tieát
Cho hs l/ ñoïc theo nhoùm.Caùc nhoùm thi ñoïc.
*- Caùc nhoùm thi tìm ñoïc caùc moân hoïc
b- Höôùng daãn tìm hieåu baøi MT1
Caâu 1,2 (SGK)
C3: MT*Ñoïc vaø ghi laïi soá tieát hoïc chính, tieát boå sung, tieát töï choïn.
Soá tieát chính: 23 tieát.
Soá tieát hoïc boå sung : 9 tieát
Soá tieát hoïc töï choïn: 3 tieát
C4 Em caàn thôøi khoùa bieåu ñeå laøm gì? ( Ñeå bieát lòch hoïc, chuaån bò baøi.)
4- Hoaït ñoäng noái tieáp
- 2 hs ñoïc thôøi khoùa bieåu cuûa lôùp.
Veà nhaø ñoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau.
Tieát3 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học :
TOAÙN
LUYỆN TẬP
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.
- Hs làm bài tập 1, 2, bài 3 (cột 1) bài 5(a).
-GV: Phấn màu, tranh.
 -HS: Sách giáo khoa, bảng con.
Taäp vieát
CHÖÕ HOA: E, EÂ
- Vieát ñuùng hai chöõ hoa E, EÂ (1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû – E hoaëc EÂ), chöõ vaø caâu öùng duïng : Em (1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Em yeâu tröôøng em (3 laàn).
- Reøn tính caån thaän. Yeâu thích chöõ ñeïp. Giaùo duïc HS yeâu tröôøng lôùp vì tröôøng lôùp laø nôi haøng ngaøy em ñeán hoïc taäp vaø vui chôi
- Maãu chöõ E, EÂ (côõ vöøa), phaán maøu. Baûng phuï hoaëc giaáy khoå to. Maãu chöõ Em (côõ vöøa) vaø caâu Em yeâu tröôøng em (côõ nhoû).
- Vôû taäp vieát, baûng con, phaán.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
1. Ổn định
2. Bài cũ: Cho hs làm vào bảng con.
GV nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài: luyện tập
 b. Dạy học bài mới:
 Bài 1: 
 Giúp HS nhìn tranh, viết 2 phép tính vào ô trống.
- Viết số thẳng cột.
 Bài 2: Yêu cầu hs nêu cách làm và làm bài.
 Bài 3: 
- Yêu cầu đọc thầm nêu cách làm và làm cột 1.
 Bài 5: GV hướng dẫn:
VD: Lê có 1 quả bóng. Hòa có 2 quả bóng. Hỏi cả 2 bạn có mấy quả bóng?
4. Củng cố : Trò chơi “Nêu nhanh kết quả”
- Hỏi các phép tính đã học.
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc các phép cộng 
1. Khôûi ñoäng: 
2. Kieåm tra baøi cuõ: Chöõ hoa : Ñ 
- Cho HS vieát chöõ Ñ, Ñeïp.
- Caâu Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp noùi ñieàu gì?
Ò Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi +ghi töïa
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt 
- GV treo maãu chöõ E, EÂ.
- Chöõ E, EÂ cao maáy li? Goàm coù maáy neùt?
- GV vieát maãu chöõ E, EÂ. (Côõ vöøa vaø côõ nhoû).
- GV vöøa vieát vöøa nhaéc laïi töøng neùt ñeå HS theo doõi.
 - Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, vieát neùt cong döôùi (gaàn gioáng nhö ôû chöõ C hoa nhöng heïp hôn), roài chuyeån höôùng vieát tieáp 2 neùt cong traùi taïo voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ, phaàn cuoái neùt cong traùi thöù 2 löôïn leân ñöôøng keû 3 roài löôïn xuoáng döøng buùt ôû ñöôøng keû 2.
- Chöõ EÂ vieát gioáng chöõ E theâm daáu muõ.
Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát caâu öùng duïng 
- Ñoïc caâu öùng duïng: Em yeâu tröôøng em.
- Giaûng nghóa caâu Em yeâu tröôøng em.
- Höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt.
Nhöõng chöõ naøo cao 2,5 li?
Nhöõng chöõ caùi m, eâ, u, ö, ô, n, e cao maáy li?
Rieâng chöõ t cao maáy li?
Chöõ r cao maáy li?
Caùch ñaët daáu thanh ôû ñaâu?
à GV löu yù: neùt moùc chöõ m noái lieàn vôùi thaân chöõ E.
- GV vieát maãu chöõ Em.
- Luyeän vieát chöõ baïn ôû baûng con.
- GV theo doõi, uoán naén.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän vieát 
- Nhaéc laïi tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt.
- Löu yù HS quan saùt caùc doøng keû treân vôû roài ñaët buùt vieát.
- Höôùng daãn vieát vaøo vôû.
( 1doøng ) (1 doøng )
 (1 doøng ) (1 doøng)
(1 doøng) (1 doøng)
 (3 laàn )
- GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu, chaäm.
4. Nhaän xeùt – Daën doø: 
- GV chaám moät soá vôû.
- Nhaän xeùt, tuyeân döông.
- Veà hoaøn thaønh baøi vieát.
- Chuaån bò: Chöõ hoa G.
Tieát 4:
 NTÑ1
 NTÑ2
I/. MUÏC TIEÂU :
II/. CHUAÅN BÒ :
MYÕ THUAÄT
VEÕ MAØU VAØO HÌNH VEÕ QUAÛ( TRAÙI ) CAÂY
- Giuùp Hs nhaän bieát maøu saéc caùc loaïi quaû quen thuoäc.
- Bieát duøng maøu ñeå veõ vaøo caùc loaïi quaû.
- Toâ ñöôïc maøu vaøo quaû theo yù thích
- Hskhaù gioûi bieát choïn maøu, phoái hôïp maøu ñeå veõ vaøo quaû cho ñeïp
*GDBVMT: Nhaän bieát ñöôïc maøu saéc muøi vò cuûa caùc loaïi quaû coù yù thöùc baûo veä caây coái, hoa quaû
GV:Moät soá loaïi quaû vaø tranh veà quaû.
HS:vôû MT1, DCHT.
Myõ thuaät
VEÕ TRANH: ÑEÀ TAØI EM ÑI HOÏC 
-HS hieåu ñöôïc noäi dung ñeà taøi em ñi hoïc
-Bieát caùch saép xeáp hình aûnh ñeå laøm roõ noäi dung tranh
_Veõ ñöôïc tranh ñeà taøi em ñi hoïc
_GV: Söu taàm moät soá tranh, aûnh veà ñeø taøi em ñi hoïc
-Hình minh hoaï höôùng daãn caùch veõ vaø boä ñoà duøng daïy hoïc
-HS : giaáy veõ, vôû taäp veõ
-Buùt chì, saùp maøu, buùt daï
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
1’
3’
23’
3’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
1/Oán ñònh :
2/Kieåm tra ÑDHT,nhaän xeùt.
3/Baøi môùi:
a)Giôùi thieäu baøi qua tranh, vaät thöïc.
Neâu caâu hoûi ñeå HS nhaän bieát quaûgì, maøu saéc cuûa quaû, nhaän xeùt.
b) Höôùng daãn HS laøm baøi.
Cho HS xem vaät thaät vaø neâu caâu hoûi ñeå HS nhaän bieát quaû gì, maøu saéc cuûa quaû.
- GV toùm taét: ñaây laø quaû xoaøi vaøquaû caø
Maøu saéc quaû caøthì maøu ñoû, coøn quaû xoaøi maøu vaøng.
c)Thöïc haønh:
Gôïi yù HS toâ maøu cho thích hôïp.
Quan saùt giuùp ñôõ caùc em choïn maøu ñeå veõ. Neân veõ maøu ôû xung quanh tröôùc, ôû giöõa sau ñeå maøu khoâng lem ra ngoaøi.
4/Nhaän xeùt ñaùnh giaù:
-Thu baøi vaø nhaän xeùt ñaùnh giaù baøi laøm cuûa HS.
*BVMT : Nhaéc nhôõ HS coù yù thöùc baûo veä caây, traùi ôû vöôøn nhaø, cuõng nhö cuûa ngöôøi khaùc
5/Daën doø nhaän xeùt tieát hoïc:
Veà taäp veõ theâm cho ñeïp,xem tröôùc baøi: Veõ hình vuoâng,hình chöõ nhaät.Nhaän xeùt chung.
A/ Kieåm tra baøi cuõ :
GV kieåm ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS
B/ Daïy baøi môùi :
GV giôùi thieäu ghi ñeà baøi leân baûng
-Hoaït ñoäng 1: Tìm choïn noâi dung ñeà taøi
GV giôùi thieäu tranh aûnh, cuøng vôùi caùc caâu hoûi ngaén, gôïi yù ñeå HS nhôù laïi hình aûnh luùc ñeán tröôøng
-Haèng ngaøy em thöôøng ñi hoïc cuøng ai? 
- Khi ñi hoïc, em aên maëc nhö theá naøo? 
-Maøu saéc caây coái, nhaø cöûa, ñoàng ruoäng hoaëc phoá xaù nhö theá naøo ?
- Gv boå sung theâm 1 soá hình aûnh ñeå hieåu roõ hôn ñeàø taøi
-Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ tranh
Gv gôïi yù HS veõ hình: Choïn moät hình aûnh cuï theå veà ñeà taøi em ñi hoïc
-Caùch saép xeáp hình veõ trong tranh
_Coù theå veõ 1 hoaëc nhieàu baïn cuøng ñi ñeán tröôøng. Moãi baïn moät daùng, maëc quaàn aùo khaùc nhau ( hoaëc maëc ñoàng phuïc)
-Veõ theâm hình aûnh khaùc cho tranh theâm sinh ñoäng 
-Veõ maøu töï do, coù ñaäm coù nhaït sao cho tranh roõ noäi dung
* Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh:
-GV nhaéc HS veõ hình vöøa vôùi phaàn giaáy ñaõ chuaån bò hoaëc veõ ôû vôû taäp veõ
- GV gôïi yù HS caùch veõ hình, veõ maøu thay ñoåi ñeå baøi veõ theâm sinh ñoäng 
* Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù 
- GV choïn 1 soá baøi veõ vaø gôïi yù.
- HS nhaän xeùt.
- Caùch saép xeáp hình veõ (ngöôøi, nhaø, caây) trong tranh.
- Caùch veõ maøu (coù ñoä ñaäm nhaït, maøu töôi saùng, sinh ñoäng)
- GV khen ngôïi vaø khích leä nhöõng HS coù baøi veõ ñeïp
 Daën doø : Hoaøn thaønh baøi ôû nhaø (neáu chöa xong). Söu taàm tranh aûnh cuûa thieáu nhi
Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011
Tieát 1:
 NTÑ1
 NTÑ2
 I/ MỤC TIÊU:
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
TIẾNG VIỆT	
TAÊNG CÖÔØNG
Theå duïc
Bài : 14 * Động tác nhảy *Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
 -Ôn 6 động tác TD đã học.Yêu cầu thực hiện động tác chính xác và thuộc theo thứ tự
 -Học động tác nhảy.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng.
 -Học trò chơi:Bịt mắt bắt dê.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
-Địa điểm : Sân trường. 1 còi . Tranh động tác TD. Khăn bịt mắt
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
8’
20’
7’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
GV cho HS luyeän vieát 1 trang vôû traéng chöõ tre giaø, quaû nho
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước 
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn 6 động tác TD đã học: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Học động tác nhảy
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi trò chơi” Bịt mắt bắt dê”
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 7 động tác TD đã học
Tieát 2:
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. §å dïng d¹y häc:
TiÕng viÖt
Baøi 29 : IA
 -HS đọc viết được ia, lá tía tô.
-Đọc được tiếng, từ và câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ chị Kha tỉa lá.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : chia quà.
-GV:Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
 -HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1
Toaùn
6 coäng vôùi moät soá 6 + 5
- Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng daïng 6+5 laäp ñöôïc baûng 6 coäng vôùi moät soá .
- Nhaän bieát tröïc giaùc veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng .
- Döïa vaøo baûng 6 coäng vôùi moät soá ñeå tìm ñöôïc moät soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng .
*BTCL 1,2,3.HS/ Kg coù theå laøm baøi taäp 4,5 
- Que tính, baûng gaøi.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
1.Ổn định
 2.Bài cũ:
 -Gọi hs đọc, viết : Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.
Gv nhận xét, cho điểm
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
 - GV làm mẫu và hướng dẫn hs làm theo đính bảng chữ I bên trái và chữ a bên phải và ghép lại. Nói đây là vần ia.
b. Nhận diện vần:
 vần ia gồm mấy âm ghép lại? 
GV ghi bảng
* Đánh vần
 - Đọc mẫu “i- a- ia”.
- Yêu cầu ghép “tía”
- Đánh vần: tờ- ia – tia- sắc - tía.
 -Chỉnh sửa cách phát âm cho hs.
- Cho hs xem lá tía tô.
 *Hướng dẫn viết 
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết : ia, lá tía tô.
-Ghi bảng từ ứng dụng cho hs đọc
 tờ bìa vỉa hè
 lá mía tỉa lá
gv giải thích và đọc mẫu
1.OÅn ñònh.
2.KTBC.Goïi hs chöõa baøi 
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:MT1,2,3
Giôùi thieäu pheùp coäng 6 + 5 
-Neâu baøi toaùn:Coù 6 que tính, theâm 5 que tính nöõa. Hoûi taát caû coù bao nhieâu que tính?
-Ñeå bieát coù taát caû bao nhieâu que tính, ta laøm theá naøo?
-Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû.
?-6 qt theâm 5 qt nöõa laø bao nhieâu qt ?
-Yeâu caàu HS neâu caùch laøm.
-Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. 
Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính.
Keát luaän veà caùch thöïc hieän pheùp coäng 
6 + 5.
Baûng coâng thöùc 6 coäng vôùi moät soá
-Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû caùc pheùp tính sau ñoù ñieàn vaøo baûng.
-Xoaù daàn baûng caùc coâng thöùc cho HS ñoïc TL
Luyeän taäp: MT1,2,3 vaø mt*
Baøi 1 Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
Baøi 2 Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi, caùc HS khaùc laøm vôû.
Hoûi HS veà caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 6 + 4, 7 + 6
Baøi 3 Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
-Vieát leân baûng caâu ñaàu tieân vaø hoûi : Soá naøo coù theå ñieàn vaøo oâ troáng ? Vì sao ?
-Yeâu caàu HS laøm tieáp baøi taäp.
-Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Sau ñoù chaám ñieåm HS.
Baøi 4 MT*
 Veõ leân baûng moät voøng troøn vaø yeâu caàu 1 HS leân baûng chæ beân trong vaø beân ngoaøi hình troøn.
-Chaám caùc ñieåm theo noäi dung SGK.
? : Coù bao nhieâu ñieåm ôû phía trong hình troøn ?
-Töông töï, yeâu caàu HS ñeám soá ñieåm beân ngoaøi vaø thöïc hieän pheùp tính 6 + 9 ñeå tìm toång soá ñieåm.
Baøi 5 MT*
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
-Yeâu caàu HS giaûi thích vì sao khoâng caàn laøm pheùp tính cuõng bieát 7 + 6 = 6 + 7;
 8 + 8 > 7 + 8
- Yeâu caàu HS nhaåm to keát quaû cuûa
 6 + 9 – 5 hoaëc 8 + 6 – 10.
* 4 Hoaït ñoäng noái tieáp : Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø chuaån bò baøi sau.
Tieát 3:
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. Chuẩn bị:
TiÕng viÖt
Baøi 29 : IA
TIẾT 2
Luyeän töø vaø caâu
MÔN HỌC – TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG
- Tìm ñöôïc moät soá töø ngöõ veà caùc moân hoïc vaø hoaït ñoäng cuûa ngöôøi ( BT1, BT2 ) keå ñöôïc noäi dung moãi tranh SGK baèng 1 caâu BT3 
-Choïn caùc töø chæ hoaït ñoäng thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu BT4 
- Caùc böùc tranh trong baøi taäp 2 
- Baûng gaøi , theû töø 
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
10’
10’
10’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
4. Luyện tập
a.Luyện đọc
- Chỉ bảng cho hs đọc.
- Treo tranh .
Nêu nội dung tranh và đọc câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
 b. Luyện viết
- Viết mẫu và hướng dẫn ia, lá tía tô.
- Viết vào vở tập viết.
c.Luyện nói
- Treo tranh: Chia quà.
 - Gợi ý: ? Trong tranh vẽ gì? Bà đang làm gì? 
- Quan sát. Đọc chủ đề luyện nói
- Hs nói theo hiểu biết.
5. Nhận xét 
Cho hs đọc lại bài trên bảng lớp
Tìm tiếng mang vần mới
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs xem trước bài ua, ưa.
A . Baøi cuõ :Goïi 3 hs leân baûng laøm baøi taäp , caû lôùp laøm vaøo vôû Nhaän xeùt , cho ñieåm 
B . Baøi môùi :
1 . Giôùi thieäu baøi
2 . Höôùng daãn laøm baøi taäp :
Baøi taäp 1 :Treo thôøi khoaù bieåu cuûa lôùp vaø yeâu caàu hs ñoïc.
 - Keå teân caùc moân hoïc chính thöùc cuûa lôùp mình ?
- Keå teân caùc moân hoïc töï choïn cuûa lôùp mình ?
Baøi taäp 2 Treo böùc tranh vaø hoûi :
Böùc tranh veõ caûnh gì ?
Baïn nhoû ñang laøm gì ?
Töø chæ hoaït ñoäng cuûa baïn nhoû laø töø naøo ?
Vieát nhanh caùc töø hs vöøa tìm ñöôïc leân baûng 
Baøi taäp 3. Goïi hs ñoïc yeâu caàu 
Goïi hs laøm maãu, sau ñoù cho hs thöïc haønh theo caëp vaø ñoïc baøi laøm tröôùc lôùp 
Nhaän xeùt töøng caâu cuûa hs 
Baøøi taäp 4 Goïi hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 
Vieát noäi dung baøi taäp leân baûng, chia thaønh 2 coät Phaùt theû töø cho nhoùm hs. Theû töø ghi caùc töø chæ hoaït ñoäng khaùc nhau trong ñoù coù 3 ñaùp aùn ñuùng, 2 nhoùm hoaït ñoäng, tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng taïo thaønh caâu ñuùng 
C . Hoaït ñoäng noái tieáp
Nhaän xeùt caùc nhoùm laøm baøi taäp 
Yeâ

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 7.doc