Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần 7

I-Mục tiêu:

N1: Đọc được y, tr, y tá, tre ngà.từ và câu ứng dụng.

Viết được y, tr, y tá, tre ngà.

Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề: nhà trẻ

 N2: Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

II- Chuẩn bị:

NTĐ1: Tranh SGK, b.con , b.cài.

NTĐ2: Bảng phụ, PBT, VBT.

III-Hoạt động dạy học:

 

doc 29 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 31/12/2018 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuẩn bị bài tiết sau.
1.æn ®Þnh:
2. bµi cò: 
3. bµi míi: 
a.Giíi thiÖu bµi- ghi đề, HS mở SGK. 
H§1: GV phân tích bài thơ mẹ váng nhà?
Hs chú ý lắng nghe.
C¶ líp nhËn xÐt
GV kết luận.
H§2: Bạn đang làm gì?
HS biết được một số việc phù hợp với khả năng của các em.
HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Đại diện nhóm trả lời.
GV kết luận.
HĐ3: HS chơi trò chơi 
GV nhẫn xét kết luận: các ý kiến b, d, đ là đúng; a, c là sai 
4. Cñng cè:
Nªu néi dung bµi häc.
L.hÖ-G.dôc.
5. DÆn dß:
GV nhËn xÐt tiÕt häc TD 
HS thùc hiÖn tÝnh ng¨n n¾p gän gµng.
Bµi sau: chuÈn bÞ ®ãng vai t×nh huèng, liªn hÖ b¶n thân
Thứ ba ngày 05 tháng 10 năm 2010
NTĐ1: Toán: KIỂM TRA
NTĐ2: Chính tả (TC): TẬP CHÉP; NGƯỜI THẦY CŨ
I-Mục tiêu:
Toán : HS có khái niệm về:
Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
Đọc, viết các số, nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
Chính tả: - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
II- Chuẩn bị:
NTĐ1: Giấy KT.
NTĐ2 :Néi dung b×a viÕt, bµi tËp.
III- Hoạt động dạy học:
NT Đ1
NT Đ2
 1.Ổn định:
2.KTBC:
3.Bài mới:
GV ghi đề lên bảng
HS làm bài vào giấy đã chuẩn bị ở nhà.
Bài1: tính
 4 + 1= 5 – 2 =
 2 + 3 = 4 - 2 =
 2 – 0 = 4 – 3 =
Bài 2: Thực hiên các phép tính sau:
 3 + 1 + 1 = 2 + 2 + 0 =
 5 – 2 – 2 = 4 – 1 – 2 =
Viết phép tính thích hợp:
8
3
=
5
GV thu bài và chấm.
4. Củng cố:
Tìm trong lớp học nhóm đồ vật có số lượng 7.
L.hệ - G.dục
5. Dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị bài tiết sau
1. æn ®Þnh:
2. bµi cò :
3. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi 
GV ®äc ®o¹n tËp chÐp 
1,2 HS ®äc l¹i
HS TLCH:
+Dũng nghĩ gì khi bố ra về?
+ Bài chép có mấy câu?
GV cho HS viết bảng con: Xúc động, cổng trường, của sổ.
b. HD tËp chÐp:
GV h.dẫn tập chép 
HS nh×n b¶ng chÐp 
HS ®æi vë chÊm lçi 
GV nhËn xÐt – TD söa lçi 
HS viÕt lçi sai l¹i cho ®óng 
c. HD lµm bµi tËp.
Bài 2b và bài tập 3
HS lµm vë BT
GV söa sai 
 NhËn xÐt 
4. Cñng cè: 
G.d HS rÌn ch÷.
Nêu nội dung bài chính tả.
L.hệ -G.dục.
5. DÆn dß:
Nhận xét tiết học.
Bµi sau: NV C¸i trèng tr­êng em .
 	NTĐ1: Học vần: ÔN TẬP
 	NTĐ2: Toán: KI-LÔ-GAM 
I -Mục tiêu:
Học vần: HS đọc , viết được: p, ph, nh, g,gh, q,qu,gi, ng, ngh, y, tr,; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 22 đến bài 27.
Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể.
Toán: Gióp HS: 
- Biết nặng hơn, nhẹ hơn giữa hai vật thông thường, 
- Biết ki lô gam là đơn vị đo khối lượng, đọc, viết tên và kí hiệu của nó.
- Biết dụng cụ cân đĩa, thực hành cân một số đồ vật uen thuộc.
- Biết thực hiện phép cộng, trừ và giải toán với các số kèm đơn vị đo Kg.
II -Chuẩn bị:
NTĐ1: Tranh SGK, Bảng cài, bảng con.
NTĐ2: VBT, PBT.
III-Hoạt động dạy học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định :
2. KTBC:
HS đọc , viết bài u , ư
GV nhận xét , ghi điểm.
3. Bài mới: 
GV nêu yêu cầu của bài. HS tự ôn lại các bài đã học theo yêu cầu. 
GV cho học sinh đọc lại các âm đã học
HS biết ghép các tiếng mới.
Pho, phô, pha, phe, phê, qua, que, quê.
GV theo dõi kiểm tra từng em.
GV nhận xét kết qủ đọc của từng em.
1.
2. bµi cò: 
Gọi 1 HS lên bảng KT bài cũ
lớp nhận xét
GV nhận xét, sữa sai-ghi điểm.
3. bµi míi:
a) GV ghi đề bài mới.
GV cho HS đọc đề bài 1:
GV hướng dẫn học sinh biết tên và khối lượng từng đồ vật theo tranh.
Biết dùng cân đĩa thực hành một số vật quen thuộc.
HĐ2: GV cho HS làm bài tập 2.
HS hoạt động theo nhóm đôi.
Đại diện nhóm trưởng trả lời:
6 kg + 2 kg = 26 kg
47kg + 12 kg = 59 kg
10 kg + 5 kg = 15 kg
24 kg – 13 kg = 11 kg.
HĐ3: GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 3.
HS hoạt động nhóm
1 Hs lên bảng giải
Lớp nhận xét.
GV nhận xét và kết luận.
Nhận xét kết quả. 
4. Cñng cè:
Nêu nội dung bài
GV nhËn xÐt vµ khen ngîi-TD
 5. DÆn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc.
NTĐ1: Học vần: ÔN TẬP (tt)
NTĐ2: Tập viết: CHỮ HOA: E- Ê
I- Mục tiêu:
Học vần: ( Soạn cùng t1)
T.viết: Viết đúng chữ hoa E, Ê; chữ và câu ứng dụng: Em (2 dòng), Em yêu trường em (3 lần)
II- Chuẩn bị:
NTĐ1: VBT, SGK.
NTĐ2: VTV, B.con Tranh quy trình các nét viết.
III- Hoạt động dạy học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định:
2. KTBC:
3. Bài mới:
a. Đọc toàn bài tiết 1.
b. GV cho HS viết bảng:
HS viết các âm đã học vào bảng con 
GV đọc cho HS viết bài vào vở:
Quê bà Hà có nghề xẻ gỗ.
Nhà bé Nga có nghề giã giò.
GV luyện đọc cho các em.
4. Củng cố:
Ôn lại bài cũ để cũng cố khả năng đọc và viết của HS.
LH-GD.
5. Dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị bài tiết sau.
1. æn ®Þnh:
2. bµi cò:
 HS viÕt b¶ng con ch÷ hoa D 
GV nhËn xÐt s÷a sai
3. Bµi míi:
a.Giíi thiÖu bµi 
GV treo ch÷ mÉu: E, Ê Hs quan s¸t nhËn xÐt.
b. HD c¸ch viÕt 
GV viÕt mÉu HD 
C¸ch viÕt ch÷ E, Ê 
HS viết tay không
HS viÕt b¶ng con
GV nhËn xÐt söa sai 
GV viÕt mÉu Em
HD viÕt b¶ng con
Uèn n¾n HS cßn yÕu .
GV nhËn xÐt söa sai
c. Luyện viết câu ứng dụng:
 Em yêu trường em 
G.nghĩa: c©u øng dông.
HD nhËn xÐt c©u øng dông 
c. Luyện viết:
HD viÕt vë t­ thÕ ngåi cÇm bót
GV nêu yêu cầu - HS viÕt vë
1 dßng ch÷ E, Ê cì nhì
1 dßng ch÷ E, Ê cì nhá
1 dßng ch÷ Em cì nhá
3 dßng c©u øng dông
HS kh¸ giái cã thÓ viÕt 4 dßng c©u øng dông 
GV theo dâi gióp ®ì em cßn yÕu 
ChÊm bµi 5,7 em - NhËn xÐt, TD.
4. Cñng cè:
Nêu các nét viết D
L.hệ- G.dục.
5. DÆn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc-TD
Bµi viÕt thªm ë nhµ.
Chuẩn bị bài sau.
NT§1: Tù qu¶n
 	NT§2: TNXH: ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ
 I.Môc tiªu: 
	Biết ăn đủ chất và uống đủ nước sẽ giúp cơ thể chóng lớn và khoẻ mạnh.
II.ChuÈn bÞ 
NTĐ2: Tranh vÏ c¬ quan tiªu ho¸ vµ tªn c¸c c¬ quan tiªu ho¸ , tuyÕn tiªu ho¸ 
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. Ổn định:
2. KiÓm tra bµi cò: 
3. D¹y bµi míi: 
Giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi häc lªn b¶ng HS đọc dề bài học
	Ho¹t ®éng1: Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ¨n uèng s¹ch sÏ?
- HS quan s¸t h×nh1 ®Õn h×nh 5 ®Ó tr¶ lêi c©u hái.
HS th¶o luËn nhãm 4. 
§¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy.
HS nhËn xÐt. Liªn hÖ thùc tÕ ®Ó gi¸o dôc HS.
Ho¹t ®éng 2: HS TL nhãm ®«i.
 	-Cho HS quan s¸t H6, H7, H8 ®Ó th¶o luËn.
*B¹n nµo uèng hîp vÖ sinh, b¹n nµo uèng ch­a hîp vÖ sinh vµ gi¶i thÝch v× sao? 
Tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
HS nhËn xÐt.
-KÕt luËn vµ chèt l¹i ý ®óng.
Ho¹t ®éng 3: -Nhãm 4
*T¹i sao chóng ta ph¶i ¨n, uèng s¹ch sÏ?
- HS th¶o luËn N 4.
- Đ¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
-GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i ý ®óng.
 	-Cho HS nh¾c l¹i.
4. Củng cố:
5.Dặn dò:
-GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng.
-DÆn HS chuÈn bÞ bµi míi.
Thứ tư ngày 06 tháng 10 năm 2010
 	NTĐ1: Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 
 	 NTĐ2: Tập đọc: THỜI KHOA BIỂU.
I- Mục tiêu:
Toán: 	- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3.
 	- Biết làm tính cộng, các số trong phạm vi 3.
Tập đọc: 	- Biết rõ ràng, dức khoát thời khoá biểu.
	- Biết nghĩ hơi sau từng cột, từng dòng.
	- Hiểu được tác dụng của thời khoá biểu.
II.ChuÈn bÞ : 
NTĐ1: Tranh SGK, Đồ dùng học toán, Bảng con, VBT.
NTĐ2: TKB của học sinh.
III- Hoạt động dạy học:
NTĐ1
NTĐ2
1.Ổn định:
2.KTBC:
3.Bài mới:
a.G.thiệu bài mới-ghi đề.
b.GV HD học sinh cách cộng:
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 3 + 1 = 4
GV cho HS đọc vài lần.
GV cho HS đọc yêu cầu bài 1.
HS thảo luận nhóm đoi.
 Đại diện nhóm trả lời
Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
GV cho HS đọc bài 2.
GV cho HS thảo luận nhóm lớn:
 1 1
+ +
 1 2
 2 3
Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
GV cho HS đọc yêu cầu bài 3.
GV cho HS làm bài vào phiếu.
HS trình bày
GV nhận xét sửa chữa.
4. Củng cố:
Tìm trong lớp học nhóm đồ vật có số lượng 8.
L.hệ - G.dục
5. Dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị bài tiết
1.Ổn định:
2. bµi cò: 
HS ®äc vµ TLCH: Ngôi trường mới
GV nhËn xÐt , G. điểm 
3. bµi míi:
a. GV g.thiÖu bµi míi 
GV ®äc mÉu HD c¸ch ®äc
HS đọc thầm
HD ®äc tõng c©u -HS ®äc nèi tiÕp 
HD ®äc tõ HS ®äc sai 
HD ®äc trong nhãm -HS ®äc. 
§¹i diÖn nhãm ®äc tr­íc líp.
C¶ líp nhËn xÐt .
HD ®äc mét sè c©u-HS ®äc ®ång thanh
1 HS ®äc chó gi¶i
b. HD t×m hiÓu bµi 
HS đọc thầm - TLCH
GVHD lập thời khoá biểu
HS kiểm tra vµ ®äc
GV nhËn xÐt 
HD luyÖn ®äc l¹i 
HS đọc thầm
2, 3 HS ®äc l¹i c¶ bµi
GV nhËn xÐt –TD
4. Cñng cè:
Về nhà lập thời khoá biểu
LHGD.
5. DÆn dß:
Nhận xét tiết học.
NTĐ1: Học vần: ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM
NTĐ2: LT-C: TỪ NGỮ VỀ MÔN HỌC. TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG.
I-Mục tiêu:
Học vần: - Đọc được câu ứng và các chữ in hoa trong câu.
Luyện đọc từ hai đến 3 câu theo chủ đề: chia quà.
LT - C: KiÕn thøc: BiÕt viÕt tªn riªng tõng sù vËt 
 KÜ n¨ng: -RÌn KN viÕt theo mÉu Ai(c¸i g×, con g× ?) lµ g× ?
 P.biÖt c¸c tõ chØ sù vËt nãi chung víi t.riªng cña tõng sù vËt . BiÕt viÕt t.riªng
 Th¸i ®é: HS viÕt ®óng tªn riªng.BiÕt ®Æt c©u Ai lµ g× ? 
II- Chuẩn bị:
	NT Đ1: Tranh SGK, VBT, B.con ,b.cài.	
NT Đ2: PBT, SGK.
III- Hoạt động dạy học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định :
2. KTBC:
3. Bài mới: 
a.GV g.thiệu bài, ghi đề - HS đọc đề.
b.GV dạy bài mới:
GV cho Hs nhẩm và đọc.
Hs nối tiếp đồng thanh
Gv cho HS đọc lại các âm vừa học và ghép lại các chữ ghi âm và đọc đồng thanh.
Gv cho HS đọc nối tiếp, cá nhân, đồng thanh.
GV cho HS viết bảng con.
GVNX
1. æn ®Þnh:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
- GV g.thiệu và ghi ®Ò bài – HS ®ọc ®Ò 
b. HD bài tập: 
Bài 1: 1 em nêu yêu cầu đề bài – GV h.dẫn - HSTL nhóm 2 
Các nhóm nối tiếp TL mỗi nhóm 1 câu.
- Con trâu, đàn bò là từ chỉ loài vật.
- Mặt trời là từ chỉ sự vật.
- Ăn, uống là từ chỉ hoạt động.
- Toả là từ chỉ trạng thái.
+Lớp nhận xét, GV chốt lại ý đúng.
Bài 2:Cho HS đọc yêu cầu.
- GV h.dẫn HS suy nghĩ 
HSTL miệng - Lớp n.xét, GV chốt lại ý đúng.
Bài 3: 1 em nêu yêu cầu – GV h.dẫn: Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu. GV giao PBT
HSTL nhóm 4 
Đại diện nhóm trình bày
GV nhận xét. 
4. Củng cố:
Nêu nội dung bài học.
Liên hệ - Giáo dục.
5. Dặn dò: 
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
-Dặn HS chuẩn bị bài mới.
NT§1: Häc vÇn: ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM (tt)
 	NT§2: To¸n: LUYỆN TẬP.
 I-Mục tiêu: 
Học vần: ( Soạn cùng tiết1)
Toán: Biết dụng cụ đo khối lượng: cân đĩa, cân đồng hồ.
 Biết làm tính cộng trừ và giải toán.
II -Chuẩn bị:
NTĐ1: Tranh SGK, B.phụ, B.con.
NTĐ: Tranh SGK, Bảng con, VBT.
III -Hoạt động dạy học:
NT Đ1
NTĐ2
1. Ổn định:
2. KTBC:
3. Bài mới:
a. Luyện đọc bài tập 1: bảng, SGK.
1 số em đọc bài.
b. Câu ứng dụng:
GV g.thiệu tranh- HS q.sát tranh
GV giải thích, ghi câu ứng dụng: xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú.
HS đọc câu ứng dụng.
HS đọc ĐT-CN nối tiếp.
HS đọc thầm.
1 số em đọc.
c.Tập viết:
GV h.dẫn HS viết vào vở tập viết.
d.Kể chuyện:
GV g.thiệu tranh-HS q.sát,TL nội dung tranh.
HS đọc tên tranh: Thỏ và sư tử.
GV kể lần 1
GV kể chuyện theo tranh.
GV gợi ý HS kể từng đoạn theo tranh.
HS tập kể trong nhóm.
Thi kể chuyện.
Nhận xét, bổ sung.
GV h.dẫn nêu n.xét ý nghĩa câu chuyện.
4. Củng cố:
Đọc toàn bài.
LH-GD
5. Dặn dò:
Nhận xét tiết học.
 Chuẩn bị tiết sau
1. Ổn ®Þnh:
2. Bµi cò:
 1 HS lµm bµi 3
GV nhËn xÐt 
3. Bµi míi:
a.Giíi thiÖu bµi –HS ®äc ®Ò.
b. Luyện tập:
Bµi 1: 1 em nªu yªu cÇu ®Ò bµi.
HD tãm t¾t gi¶i 
Cèc cã : 6 bót ch× 
Hép nhiÒu h¬n : 2 bót ch× 
Hép : ..... bót ch× ?
HS tù tãm t¾t vµ gi¶i
1 em tr×nh bµy .
Gv nhËn xÐt söa ch÷a.
Bµi 2: 1 em ®äc ®Ò.
GV h.dÉn tãm t¾t vµ gi¶i.
An : 11 b­u ¶nh 
B×nh nhiÒu h¬n: 3 b­u ¶nh 
B×nh :... b­u ¶nh?
HS lµm bµi CN.
1 em ttr×nh bµy b.líp.
GV nhËn xÐt , söa ch÷a.
Bµi 3 : 1 em ®äc ®Ò- GV h.dÉn
HS lµm bµi CN - 1em lµm b.líp
GV nhËn xÐt söa ch÷a.
Bµi 4 : Nh×n h×nh vÏ 
TÝnh ®é dµi CD ? 
1 em lµm b.líp - HS lµm bµi CN.
GV nhËn xÐt , söa ch÷a.
4.Cñng cè:
NhÊn m¹nh vÒ gi¶i to¸n nhiÒu h¬n
 Gd-liªn hÖ 
5. DÆn dß: 
NhËn xÐt tiÕt häc
Bµi sau : 7 céng víi 1 sè 7+5
NTĐ1 - 2: Kĩ thuật XÉ DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN
I- Mục tiêu: 
 	Giúp HS: Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
 	Xé được hình cây đơn giản có hình tán lá, thân cây và dán cân đối, phẳng
II- Chuẩn bị:
 	Bài mẫu xé, dán hình cây đơn giản. Hai tờ giấy màu, hồ, kéo, giấy, vở thủ công
III- Hoạt độngdạy học:
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. Ổn định:
2. Bài cũ : 
GV kiểm tra đồ dùng của HS và nhận xét
3. Bài mới : 
 GV g.thiệu - ghi đề.
HĐ1: Q.sát , nhận xét:
GV g.thiệu mẫu – h.dẫn quan sát và nhận xét:
 GV g.thiệu tranh mẫu - Hỏi: Cây có những bộ phận nào? Thân – cành – lá 
Nêu từng bộ phận của thân – cành – lá ?
Em còn biết một số cây mà em biết ?
HĐ2: Hướng dẫn thực hành mẫu:
 a. Xé hình thân:
GV lấy giấy màu, lật mặt sau, đánh dấu, đếm ô và vẽ hình vuông có cạnh 8 ô. Xé rời lấy hình vuông.
Xé 4 góc hình vuông theo hình vẽ
 b. Xé hình cành 
Lấy giấy màu và HCN có cạnh dài 4 ô, ngắn 2 ô. Xé HCN rời khỏi tờ giấy màu. Xé 4 góc HCN, chỉnh sửa cho giống hình 
 c. Xé hình lá :
Xé HCN có cạnh dài 4 ô, ngắn 2 ô. Xé đôi HCN lấy 1 nửa làm cuống
HĐ3: Thực hành:
HS lấy giấy màu - Thực hiện các bước GV đã h.dẫn: Vẽ, xé, dán- GV quan sát giúp đỡ HS.
Dán sản phẩm: 
4- Củng cố:
HS nêu lại quy trình xé, dán hình cây đơn giản.
L.hệ - G.dục.
5- Dặn dò: 
Nhận xét chung
Bài sau: Chuẩn bị giấy màu-hồ, bút chì
HS để đồ dùng thủ công lên bàn. 
HS q.sát tranh mẫu - nhận xét.
- Thân
- Có cành
- lá
- Học sinh theo dõi
HS theo dõi
HS theo dõi.
- Học sinh thực hành.
HS xếp hình vào vở thủ công cho cân đối - Dán sản phẩm.
 HS nêu lại qui trình xé dáảncay đơn giản.
NTĐ1: ATGT : ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 
 	NTĐ2: ATGT : HIỆU LỆNH CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
	BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I-Mục tiêu:
Biết tác dụng, ý nghĩa hiệu lệnh của các tín hiệu đèn giao thông.
Biết nơi có tín hiệu đèn giao thông.
Xác định vị trí của đèn tín hiệu giao thông ở những nơi giao nhau giữa ngã ba và ngã tư.
II- Chuẩn bị:
- Tranh theo chủ đề
III-Hoạt động dạy học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định : 
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới : 
a) Giới thiệu- gđề.
- HĐ3: GV giới thiệu tranh, HS vẽ tranh.
Biết phân biệt được sự khác nhau của các loạiâmù đèn giao thông.
+ Màu đỏ: dừng lại.
+ Màu vàng: đi chậm.
+ Màu xanh: được đi.
GV kết luận sau khi các em vẽ tranh xong
4.Củng cố: 
GV nêu câu hỏi – HS trả lời tóm lại nội dung bài học
Liên hệ - giáo dục
5.Dặn dò:
Nhận xét tiết học và dặn dò bài mới.
1. Ổn định: 
2.Kiểm tra bài cũ :
3. D¹y bµi míi: 
HĐ3: HS quan sát SGK.
HS thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trả lời theo tranh 
Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV nhận xét chung.
GV cho HS tổ chức cho các em chơi trò chơi.
4.Củng cố: 
GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung đã học
Liên hệ giáo dục
5.Dặn dò:
Nhận xét tiết học và dặn dò.
Thứ năm ngày 07 tháng 10 năm 2010
 	NTĐ1: Toán: LUYỆN TẬP
 	NTĐ2: Chính tả (NV): CÔ GIÁO LỚP EM 
I. Mục tiêu:
Toán: Giúp HS: Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
 	Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép cộng
Chính tả: Chép lại chính xác 1 đoạn trong bài “Người mẹ hiền”. Biết trình bày bài chính tả đúng quy định, viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. Làm đúng các bài tập phân biệt ao / au.
 	Rèn kĩ năng viết đúng chính tả, viết chữ đẹp.
 	HS có ý thức rèn chữ và giữ vở tốt.
II. Chuẩn bị :
NTĐ1: Bộ chữ ghép lớp 1, Sách giáo khoa.
NTĐ2: Viết sẵn bài tập chép lên bảng phụ, bài tập 2 trên bảng . PBT.
III. Các hoạt động dạy và học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định:
2. Bài cũ : 
3. Bài mới: 
a. GV g.thiệu bài, ghi đề - HS đọc đề.
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: 1 HS nêu yêu cầu của bài toán
GV ghi bảng- Tính:
 2 1 
+ + 
 1 2 
GV H.dẫn đặt tính cột dọc
2 HS làm bảng lớp - Lớp làm VBT
Bài 2: GV treo bảng phụ
1 + 1 1 + 2 
1 em nêu yêu cầu bài toán
GV h.dẫn: - Điền số
1 em lên bảng làm - Lớp làm bảng con
Nhận xét
Bài 3: GV treo bảng phụ
Gọi HS nêu cách tính. HSTL nhóm 2
Đại diện nhóm trình bày.
Nhận xét , sửa chữa.
Bài 4 : GV treo tranh lên bảng - HS q.sát tranh và nêu y.cầu
GV h.dẫn - HS nêu: 2 + 1 = 3 
Vậy : 1 + 2 = 3
HSTL nhóm 4.
Đại diện nhóm trình bày
Nhận xét , sửa chữa.
* Trò chơi: Vi tính
4. Củng cố:
Nêu nội dung bài học.
Liên hệ - Giáo dục.
5. Dặn dò:
Xem lại các bài tập đã sửa vào vở
Chuẩn bị bài: Phép cộng trong phạm vi 4
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
-GV g.thiệu , ghi đề - HS nhắc lại tên bài
HS đọc thầm
b. HD tập chép:
GV đọc mẫu bài chép. HS lắng nghe.
1 HS đọc bài chép, cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung đoạn chép:
Vì sao Nam khóc?
Cô giáo nghiêm giọng hỏi 2 bạn thế nào?
 HS nhận xét: Trong bài chính tả có những dấu câu nào?
 Câu nói của cô giáo có dấu gì ở đầu câu, dấu gì ở cuối câu?
HS luyện viết b.con: bật khóc, xoa đầu, 
+GV nhắc nhở - Cho HS chép bài vào vở. HS tự soát lỗi.
HD đổi vở chấm lỗi
GV chấm 1 số bài, nhận xét...
c. HD bài tập: 
Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu: Điền vào chỗ trống ao hay au?
a) Một con ngựa đ..., cả tàu bỏ cỏ.
b) Trèo c... ngã đ...
GV h.dẫn giao PBT – HSTL nhóm 4
Đại diện nhóm trình bày.
HS sửa bài - GV nhận xét sửa bài.
Bài 3: 1 em nêu yêu cầu- GV h.dẫn –HS làm bài CN.
1 em đọc kết quả.
Nhận xét sửa chữa.
4. Củng cố:
5. Dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn HS chuẩn bị bài mới.
NTĐ1: Học vần: CHỮ THƯỜNG, CHỮ HOA
NTĐ2: Toán: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 6 + 5
I-Mục tiêu:
Học vần: 	Bước đầu giúp học sinh nhận biết được chữ thường, chữ in hoa.
Đọc được câu ứng dụng và các chữ in hoa trong câu ứng dụng.
Toán: Giúp HS: Biết cách thực hiện phép cộng dạng 6 + 5 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết).Củng cố việc tính tổng các số hạng đã biết và giải toán đơn về phép cộng.
 	Rèn kĩ năng tính nhẩm nhanh, giải toán thành thạo.
 	HS ham thích học toán, chăm chỉ làm bài.
II-Chuẩn bị:
NTĐ1: Sách giáo khoa , bảng con . Tranh minh hoạ, Bộ ghép chữ , VTV.
NTĐ2: 4 bó 1 chục que tính và 10 que tính rời. Hộp toán. PBT.VBT.
III.Các hoạt động dạy và học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định:
2. Bài cũ :
3. Bài mới : 
a GV g.thiệu bài - ghi bảng – HS đọc đề.
b. Dạy các chữ thường và chữ in hoa theo mẫu SGK:
- GV g.thiệu chữ thường: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u,ư, v, x, y.
GV đọc mẫu và gọi HS đọc lại cá nhân
- GV giới thiệu chữ in hoa: A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y.
GV đọc mẫu và gọi HS đọc lại cá nhân
1. æn ®Þnh:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
b. HD bài học: 
GV g.thiệu ph.cộng 6 + 5 và ghi bảng.
HS nhắc lại tên bài.
+Bài toán: “Có 6 q.tính, thêm 5 q.tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?” HS dùng que tính để tìm kết quả.
HS trả lời.
GV ghi bảng 6 + 5 = 11.
Ghi phép tính theo cột dọc - H.dÉn:
 6 *6 cộng 5 bằng 11, viết
 + 5 1, nhớ 1.
 – 
 11 
c. Thực hành bài tập:
Bài 1: Tính: GV h.dÉn
HS làm VBT. 2 em lªn b¶ng.
Lớp nhận xét bài trên bảng.
Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
a) 6 và 8 b) 4 và 9 c)5 và 6
GV h.dẫn – HS làm vào VBT.
HS sửa bài trên bảng.
Bài 3: Giải bài toán theo hình vẽ.
HS làm bài CN vào vở.
HS nhận xét- sửa chữa.
Bài 4: 1 em nêu yêu cầu.
GV h.dẫn giao PBT- HSTL nhóm 4.
Đại điện nhóm trình bày.
4. Củng cố:
LHGD
5. Dặn dò: 
Về nhà làm bài tập và học bài cũ.
NTĐ1: CHỮ THƯỜNG, CHỮ HOA (tt)
NTĐ2: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI.
	I. Mục tiêu:
NTĐ1: (Soạn cùng tiết 1)	
NTĐ2: Gấp được thuyền phẳng đáy không mui đơn giản, phù hợp.Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
II. Chuẩn bị:
NTĐ1: Tranh SGK, PBT, VTV.
NTĐ2: Ghi bài tập 2 và 3b lên bảng.
III. Các hoạt động dạy và học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định:
2. KTBC:
3 Bài mới:
a. Đọc bài tiết 1.
c. Hướng dẫn viết: 
 GV viết , H.dẫn qui trình viết các chữ in thường và in hoa.
- HS viết lên không 
- HS viết bảng con
GV nhận xét sửa chữa.
d. Đọc từ ứng dụng :
- GV ghi bảng – 1 HS đọc. 
HS tìm gạch chân tiếng có vần vừa học. 
HS đọc ĐT – CN 
4. Củng cố:
Tìm tiếng mới có vần oi – ai.
5. Dặn dò: 
1. Ổn định:
2. KTBC:
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Dạy bài mới: 
a.Giới thiệu, ghi đề – HS đọc đề.
Nêu yêu cầu của tiết học.
b. HD thực hành: 
GV h.dẫn HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui .
Gọi HS lên thực hành các thao tác gấp thuyền phẳng đáy không mui 
HS vừa làm vừa nêu cách gấp.
Cho HS nhận xét.
GV hệ thống lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui theo tranh quy trình.
+HS thực hành theo nhóm 4 - GV theo dõi uốn nắn.
c. Trò chơi: 
HS thực hành với thuyền phẳng đáy không mui .
4. Củng cố:
Nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui .
Liên hệ - Giáo dục.
5. Dặn dò: 
GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn HS chuẩn bị bài mới.
Thứ sáu ngày 08 tháng 10 năm 2010 
NTĐ1: Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4
NTĐ2: Tập làm văn: KỂ NGẮN THEO TRANH, 
LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHOÁ BIỂU.
I-Mục tiêu:
 	Toán : Giúp HS: Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép tính cộng
 Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4
Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
TLV: Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp. Biết trả lời câu hỏi về thầy giáo (cô giáo) lớp 1 và viết thành 1 đoạn văn 4, 5 câu.
 	Rèn kĩ năng nói thành thạo và viết đúng, trình bày đẹp.
 	HS có thái độ kính trọng và biết ơn thầy cô giáo.
II. Chuẩn bị :
NTĐ1: NTĐ1: b.cài ,b.con, PBT, Tranh SGK 
NTĐ2: Chép bài tập lên bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy và học:
NTĐ1
NTĐ2
1. Ổn định: 
2. Bài cũ :
3. Bài mới : 
a. GV g.thiệu bài, ghi đề - HS đọc đề.
HS lấy 1 q.tính - Lấy thêm 3 q.tính 
Hỏi: Có mấy que tính?
GV đính bảng: 1 que ® 3 que - Hỏi: Vậy 1 thêm 3 là bao nhiêu? - 4 que
GV: 1 thêm 3 được 4, ta viết: 1+3 = 4 .
GV g.bảng-HS đọc.
GV gắn bảng con vịt 
HS nhìn tranh - đặt đề toán N2
1 số em nêu đ.toán.HS h.thanh p.tính
GV ghi: 2 + 2 = 4 - HS đọc
GV đính mũ-H.hành p.tính: 1 + 3 = 4
HS đọc
* Phân tích cấu tạo 4: GV treo bảng phụ
o o o 
o
3
4
1
GV đặt câu hỏi HS phân tích phép cộng. 
GV ghi: 4 =3 + 1 4 = 1 + 3
HS dùng q.tính để p.tích cấu tạo số.
 HS đọc thầm cho thuộc lòng.
c. Thực hành: 
Bài 1 : 1 HS nêu yêu cầu của bài .
GV h.dẫn - làm bài theo nhóm đôi 
Đại diện nhóm trình bày .
GV nhận xét sửa chữa.
Bài 2: 1 HS nêu y.cầu-GV h.dẫn đ.tính 
1 số em lên bảng làm - Lớp làm VBT.
GV nhận xét
Bài 3 : 1 HS nêu yêu cầu - GV h.dẫn 
HS làm bảng ghép
GV nhận xét sửa chữa.
Bài 4: GV treo tranh - HS q. v sát hình vẽ 
Điền phép tính đúng 
GV nhận xét
4. Củng cố:
Đọc bảng cộng trong p.vi 4
L.hệ -g.dục.
5. Dặn dò:
Làm lại bà

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 7.doc