Giáo án các môn học lớp 1 - Trường tiểu học Nam Xuân - Tuần dạy 22 năm 2010

 I/ Mục tiêu:

 + Giúp hs đọc ,viết đúng các vần có kết thúc bằng âm p.

 +Rèn kỹ năng đọc đúng từ, câu ứng dụng trong bài; Nghe ,hiểu và kể theo tranh truyện kể “ Ngỗng và Tép”

 +HS hiểu : loài vật cũng có tình cảm như con người.

 II/ Đồ dùng dạy học:

 Bảng ôn tập, tranh minh họa truyện kể ( phóng to)

 III/ Các hoạt động dạy học:

 1/ KTBC:

- HS đọc và viết các từ : rau diếp, tiếp nối, ướp cá.

- Đọc đoạn thơ ứng dụng (SGK)

- GV nhận xét.

2/Bài mới: Ôn tập

 

doc 24 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 04/01/2020 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Trường tiểu học Nam Xuân - Tuần dạy 22 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuaån bò caùc BT 1,2 .
Hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi hoïc 
- Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm , chuaån bò ñoùng vai .
Caùc nhoùm laàn löôït leân ñoùng vai tröôùc lôùp . Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt .
Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi .
- Hoïc sinh laéng nghe , ghi nhôù .
Hoïc sinh chuaån bò giaáy buùt .
HS veõ tranh theo nhoùm.
Hoïc sinh tröng baøy tranh leân baûng 
 Caû lôùp cuøng nhaän xeùt .
------------------------------------------------
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010.
THỂ DỤC : Tiết 22/ ct
BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG.
I/ Mục tiêu:
 +HS ôn 4 động tác thể dục đã học. Học động tác bụng. Làm quen với trò chơi “ Nhảy đúng- nhảy nhanh”
 +HS thực hiện các động tác ở mức độ tương đối chính xác.Chủ động tham gia vào trò chơi.
 +HS tự giác luyện tập.
 II/ Địa điểm- Phương tiện:
 Sân trường: Kẻ sân cho trò chơi. Còi TT.
III/ Nội dung và phương pháp:
 Nội dung 
 TG
 Phương pháp
1/Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
-HS đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
-Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn ; ôn một số bài hát TT.
2/ Phần cơ bản: +Học động tác : “bụng”
GV nêu yên động tác, giải thích động tác, vừa hô nhịp, vừa làm mẫu.
-Gv hô nhịp cho hs tập bắt chước
Xen kẽ, gv sửa sai cho hs.
+ Ôn 5 động tác thể dục đã học:
-GV hô nhịp cho hs tập cả lớp.
-Tổ chức cho các tổ tập luyện.
+ Ôn điểm số hàng dọc theo tổ:
Tổ trưởng điều khiển.
GV theo dõi, nhận xét, sửa sai.
+ Trò chơi: “ Nhảy đúng- nhảy nhanh”
GV nêu tên trò chơi,chỉ vào hình vẽ rồi làm mẫu động tác nhảy chậm vào từng ô.
-Cho hs nhảy thử.
-Tổ chức cho các tổ tham gia trò chơi.
3/Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc và hát.
-GV cùng hs hệ thống nội dung bài học.
-Nhận xét tiết học, giao bài tập về nhà: Ôn các động tác thể dục đã học.
 2-3’
1-2’
2-3’
4-5 lần
2x4 nhịp
2-3 lần
2x4 nhịp
2-3’
4-6’
2-3’
2’
 GV
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x 
 GV
x x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 4
 3
 2
 1
 xp__________________
CB__________________
 *
 *
 *
------------------------------------------------------------
HỌC VẦN: Bài 91.
oa - oe
I/ Mục tiêu:
 + HS đọc và viết được : oa , oe, họa sĩ, múa xòe. Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài.
 + HS hiểu nghĩa từ, hiểu nội dung bài ; Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Sức khỏe là vốn quý nhất.
 + HS biết tự bảo vệ, giữ gìn và rèn luyện để cơ thể luôn khỏe mạnh.
II/ Đồ dùng dạy -học:
 Bộ chữ học vần, tranh minh họa bài học (SGK)
III/ Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ KTBC:
 Y/c hs đọc bài trong SGK : Ôn tập
 GV đọc cho hs viết vào bảng con: 
đầy ắp , đón tiếp, ấp trứng.
 Nhận xét.
2/ Bài mới : oa - oe
TIẾT 1: 
a/ Dạy vần:
+ Vần oa:
GV nêu cấu tạo vần: vần oa gồm 2 âm ghép lại – o và a
-HD hs ghép vần và luyện đọc.
-chỉnh sửa phát âm cho hs.
-HD ghép tiếng: họa
HD đọc tiếng.
Giới thiệu từ và viết lên bảng: họa sĩ
y/c hs đọc trơn từ.
GV đọc mẫu và giảng từ.
 +Vần oe: quy trình tương tự:
 oe
 xòe
 múa xòe
Y/c hs đọc lại bài khóa, cho hs so sánh oa và oe
b/ HD đọc từ ứng dụng :
GV viết từ lên bảng,cho hs xác định vần mới học.
 HD luyện đọc từ:
 sách giáo khoa chích chòe
 hòa bình mạnh khỏe
 c/ HD viết:
GV viết mẫu, nêu quy trình viết.
HD hs viết vào bảng con ( lưu ý điểm đặt bút, nét nối)
-Nhận xét, sửa sai.
d/ Củng cố bài tiết 1: 
Cho hs đọc lại bài trên bảng lớp.
 TIẾT 2:
a/ Luyện đọc :
HD hs đọc bài trong SGK
Cho các nhóm thi đọc.
-nhận xét, tuyên dương.
+HD đọc đoạn thơ ứng dụng:
-y/c hs quan sát tranh trong SGK,đọc thầm đoạn thơ ,tìm tiếng mới.
-HD luyện đọc:
 Hoa ban xòe cánh trắng
 Lan tươi màu nắng vàng
 Cành hồng khoe nụ thắm
 Bay làn hương dịu dàng.
GV đọc mẫu, cho hs đọc lại.
b/ Luyện viết:
-HD hs viết bài vào vở TV.
-GV theo dõi uốn nắn chữ viết cho hs.
-Chấm bài, nhận xét, tuyên dương.
c/ Luyện nói:
HD hs quan sát tranh, đọc tên chủ đề luyện nói: 
 “ Sức khỏe là vốn quý nhất”.
GV gợi ý cho hs nói tự nhiên theo tranh.
-Các bạn trong tranh đang làm gì?
-Hàng ngày ,em tập thể dục vào lúc nào?
-Tập thể dục đều đặn có lợi gì cho sức khỏe?
GV liên hệ, gdhs.
3/ Củng cố- dặn dò:
Y/c hs đọc lại bài trong SGK.
Cho hs tìm thêm tiếng, từ có vần vừa học.
-Nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài: oai -oay.
HS đọc bài cn ( 3 em )
Nghe- viết từ vào bảng con
HS nêu cấu tạo và ghép vần: oa
 luyện đọc: (cn -nối tiếp- đt)
o- a- oa; oa
HS ghép tiếng: họa
luyện đọc: hờ- oa- hoa- nặng -họa.
 (cn- đt)
Luyện đọc trơn từ: họa sĩ.
HS ghép vần, tiếng, từ và luyện đọc:
 ( cn- nối tiếp- đt)
So sánh:
+ giống nhau: đều bắt đầu bằng âm o
+Khác nhau: a và e ở cuối vần.
HS lên gạch chân vần mới.
Luyện đọc trơn từ ứng dụng :
 ( cn- đt)
HS theo dõi quy trình viết.
Tập viết vào bảng con:
oa oe họa sĩ múa xòe.
HS đọc CN
Luyện đọc bài trong SGK
Các nhóm thi đọc ( cn- nhóm đôi- tổ)
HS quan sát tranh, đọc thầm, xác định tiêng chứa vần mới.
Luyện đọc trơn ( cn- nối tiếp- đt)
HS viết bài vào vở:
 oa oe họa sĩ múa xòe
HS quan sát tranh, đọc tên chủ đề.
Luyện nói theo gợi ý:
-Các bạn trong tranh đang tập thể dục.
-Hằng ngày, cứ 6giờ sáng là em dậy tập thể dục
-Tập thể dục hằng ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, mau lớn,
HS đọc bài (cn- đt)
- khoa học, tỏa hương, khoe sắc,
------------------------------------------------------
TOAÙN:
Baøi : XAÊNG TI MEÙT - ÑO ÑOÄ DAØI
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Giuùp hoïc sinh : 
Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà ñoä daøi, teân goïi, kyù hieäu cuûa xaêng ti meùt ( cm ). Bieát ño ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng vôùi ñôn vò laø xaêng ti meùt trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn.
 + HS coù kyõ naêng ñoïc ,vieát ñôn vò ño cm vaø bieát caùch ño ñoä daøi ñoaïn thaúng.
 + HS ham thích hoïc toaùn.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Giaùo vieân vaø hoïc sinh coù thöôùc vaïch cm . Caùc baøi taäp 3,4 / treân baûng phuï . Caùc baûng nhoû vôùi hình veõ AB = 1cm , CD= 3 cm , MN = 6 cm 
 + Tranh baøi 3 trang 16 vôû Baøi taäp toaùn 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Söûa baøi taäp 3 / 16 vôû Baøi taäp. giaùo vieân vieát saün treân baûng. 
+ Treo tranh yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt vaø neâu soá coøn thieáu vaø caâu hoûi cho baøi toaùn.
 Giaùo vieân nhaän xeùt baøi söûa cuûa hoïc sinh. Choát baøi.
 2. Baøi môùi : 
a)Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu xaêng ti meùt 
-Yeâu caàu hoïc sinh ñöa thöôùc vaø buùt chì ñeå kieåm tra 
-Cho hoïc sinh quan saùt thöôùc vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa thöôùc.
-Giaùo vieân giôùi thieäu caây thöôùc cuûa mình gioáng hoïc sinh) gaén leân baûng. Giôùi thieäu vaïch 0 treân thöôùc vaø löu yù tröôùc vaïch 0 coù 1 ñoaïn nhoû ñeå traùnh nhaàm laãn khi ño 
-Giaùo vieân reâ que chæ leân caây thöôùc giôùi thieäu vôùi hoïc sinh : Töø vaïch 0 ñeán vaïch 1 laø 1 cm, töø vaïch 1 ñeán vaïch 2 laø 1 cm, töø vaïch 2 ñeán vaïch 3 laø 1 cm  
-Yeâu caàu hoïc sinh reâ ñaàu buùt chì töøng vaïch treân thöôùc 
-Hoûi : Töø vaïch 3 ñeán vaïch 4 laø maáy cm ?
-Töø vaïch 5 ñeán vaïch 6 laø maáy cm ?
-Töø vaïch 8 ñeán vaïch 9 laø maáy cm ?
b)Hoaït ñoäng 2 : Ño ñoä daøi: 
- Xaêng ti meùt vieát taét laø cm.
Giaùo vieân vieát kyù hieäu cm cho hoïc sinh ñoïc 
Giaùo vieân giôùi thieäu maët thöôùc coù vaïch nhoû 
Veõ ñoaïn AB coù ñoä daøi 1 cm. Giôùi thieäu caùch ñaët thöôùc, caùch ño, ñoïc soá ño.
Giôùi thieäu 1 cm ñöôïc vieát soá 1 tröôùc roài ñeán kyù hieäu cm 
Ñoïc là: moät xaêng ti meùt 
Laàn löôït ñeán ñoaïn MN = 6 cm 
Cho hoïc sinh ñoïc laïi phaàn baøi hoïc treân baûng 
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh 
Baøi 1 : HD hoïc sinh vieát vaøo vôû Baøi taäp toaùn kyù hieäu cm 
-Giaùo vieân vieát maãu. Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû.
Baøi 2 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng roài ñoïc soá ño 
-Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi 
Baøi 3 : Ñaët thöôùc ñuùng – ghi ñuùng , sai – ghi sai 
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh ñoaïn thaúng vaø caùch ñaët thöôùc ñuùng sai 
-Giaùo vieân keát luaän veà caùch ñaët thöôùc khi ño
Baøi 4 : Ño ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng roài vieát caùc soá ño 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch ño 1 ñoaïn thaúng ( maãu ) 
-Giaùo vieân söûa baøi treân baûng phuï. 
3.Cuûng coá daën doø : 
 – xaêng ti meùt vieát taét laø gì ? 
- Ñoïc caùc soá : 3 cm , 5 cm , 6 cm 
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp ôû vôû baøi taäp .
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 
HS tự đọc đề toán, tìm hiểu đề.
1 HS lên bảng giải.
-Hoïc sinh caàm thöôùc, buùt chì ñöa leân 
-Hoïc sinh neâu : thöôùc coù caùc oâ traéng xanh vaø baèng nhau. Coù caùc soá töø 0 ñeán 20 
-Hoïc sinh quan saùt, theo doõi, ghi nhôù 
-Hoïc sinh reâ buùt noùi : töø vaïch 0 ñeán vaïch 1 laø 1 cm , töø vaïch 1 ñeán vaïch 2 laø 1 cm 
-1 cm 
-1 cm 
- 1cm 
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc xaêng ti meùt 
-Hoïc sinh töï ño trong SGK töï neâu soá ño : Ñoaïn MN daøi 6 cm 
-HS đọc ( cn )
HS vieát kyù hieäu cm vaøo baûng con.
Vieát vaøo vôû: cm
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo VBT 
-1 em leân baûng laøm baøi 
3 cm : ba xaêng ti meùt.
4 cm : boán xaêng ti meùt
5 cm: naêm xaêng ti meùt.
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo Vở BBT .
- 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi vaø giaûi thích vì sao ñuùng , vì sao sai ?
H.1: S – vì vaïch 0 chöa truøng ñaàu ñoaïn thaúng.
H.2: S- vì meùp thöôùc chöa truøng ñoaïn thaúng.
H.3: Ñ- vì ñaët thöôùc ñuùng.
- Hoïc sinh töï laøm baøi trong VBT 
-1 em leân baûng söûa baøi 
________________
 6 cm
_________________________
 9 cm
---------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 20 tháng 01 năm 2010.
TOAÙN 
 Baøi : LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU : 
 +Giuùp HS cuûng coá kt veà giaûi toaùn coù lôøi vaên.
 +Reøn kyõ naêng trình baøy baøi giaûi ñuùng caùc böôùc.
 + Phaùt huy tính töï giaùc , saùng taïo cuûa hs trong hoïc toaùn.
 II . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: SGK. Baûng phuï ghi toùm taét baøi toaùn .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Xaêng ti meùt vieát taét laø gì ? Ñoïc caùc soá sau : 2 cm , 7 cm 
+ Vieát : 5 cm , 6 cm , 4 cm 
+ Ño ñoaïn thaúng AB ( 5 cm ) BC ( 7 cm ) EI (4 cm ) 
Nhận xét.
 2. Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 :Luyeän kó naêng giaûi toaùn.
Baøi 1 : Gv höôùng daãn hoïc sinh quan saùt, töï ñoïc ñeà toaùn ,GV ghi toùm taét leân baûng:
 coù : 12 caây
 theâm : 3 caây
 Coù taát caû:  caây?
-Cho hoïc sinh trao ñoåi yù kieán, löïa choïn caâu lôøi giaûi thích hôïp nhaát roài vieát vaøo baøi giaûi 
-Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi 
Baøi 2 : 
-Tieán haønh nhö baøi 1 
-Cho choïn lôøi giaûi phuø hôïp nhaát roài vieát vaøo baøi giaûi 
-Y/c Hs ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi 
-Nhận xét, củng cố về giải toán.
Baøi 3 : 
-Coù : 5 hình vuoâng 
-Coù : 4 hình troøn 
-Coù taát caû :  hình vuoâng vaø hình troøn 
-Y/c Hs ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi 
3. Củng cố, dặn dò:
Y/c học sinh nhắc lại các bước giải toán.
GV chốt lại nội dung bài học.
Nhận xét, dặn HS chuẩn bị bài : Luyện tập.
 HS nêu: cm
- 2 xăng -ti- mét ; 7 xăng- ti- mét
HS viết các số đo vào bảng con.
3 HS lên bảng đo.
-Hoïc sinh töï ñoïc baøi toaùn, quan saùt tranh veõ 
-Ñieàn soá vaøo toùm taét roài neâu laïi toùm taét ñeà 
-Hoïc sinh neâu lôøi giaûi và trình bày bài giải:
Baøi giaûi :
Soá caây chuoái trong vöôøn coù taát caû laø :
12 + 3 = 15 ( Caây chuoái )
Ñaùp soá : 15 Caây chuoái
- HS tự đọc đề bài, tìm hiểu đề.
-HS laøm vaøo vôû:
 Baøi giaûi :
Soá böùc tranh coù taát caû laø :
14 + 2 = 16 ( Böùc tranh )
Ñaùp soá : 16 Böùc tranh
-Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn 
-Töï tìm hieåu baøi toaùn vaø caâu traû lôøi 
-Hoïc sinh töï ghi baøi giaûi 
Baøi giaûi :
Soá hình vuoâng vaø hình troøn coù taát caû laø 
5 + 4 = 9 ( Hình )
Ñaùp soá : 9 hình
------------------------------------------------------------
HỌC VẦN: Bài 92
oai - oay
I/ Mục tiêu:
 + HS đọc và viết được : oai ,oay, điện thoại, gió xoáy.
 +Rèn kỹ năng đọc từ, câu ứng dụng ; Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.
 + HS tích cực, tự giác luyện đọc, viết.
II/ Đồ dùng dạy học:
 Bộ chữ học vần, tranh minh họa (SGK)
III/ Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/KTBC:
Cho hs đọc bài trong SGK: oa, oe.
GV đọc cho hs viết: hòa bình, chích chòe, mạnh khỏe.
Nhận xét.
2/ Bài mới: oai – oay .
TIẾT 1:
a/ Dạy vần:
+ Vần oai:
HD hs nắm cấu tạo vần, ghép vần: oai
HD đọc, chỉnh sửa phát âm cho hs.
HD ghép tiếng và luyện đọc: thoại
GV giới thiệu từ khóa : điện thoại.
Y/c hs đọc trơn từ.
GV đọc mẫu, giảng từ.
 +Vần oay: quy trình tương tự: oay
 xoáy
 gió xoáy
GV đọc mẫu, giảng từ.
Cho hs so sánh vần oai và oay
Y/c hs đọc lại bài trên bảng lớp.
b/ HD đọc từ ứng dụng :
GV viết từ, cho hs xác định vần mới và luyện đọc:
 quả xoài hí hoáy 
 khoai lang loay hoay 
GV đọc mẫu, giảng từ.
*hí hoáy: từ gợi tả dáng vẻ chăm chú làm việc luôn tay.
*loay hoay: thử đi thử lại hết cách này đến cách khác để cố làm cho được một việc gì đó.
c/HD viết:
 GV viết mẫu, nêu quy trình viết.
 HD hs viết vào bảng con.
 Nhận xét, sửa sai.
d/ Củng cố bài tiết 1:
-cho hs đọc lại bài trên bảng.
 TIẾT 2:
a/ Luyện đọc :
-Cho hs đọc bài trong SGK.
-Tổ chức cho các tổ thi đọc.
Nhận xét.
-HD đọc đoạn thơ ứng dụng:
 GV viết đoạn thơ lên bảng,cho hs tìm tiếng chứa vần mới.
 HD luyện đọc:
 Tháng chạp là tháng trồng khoai
 Tháng giêng trồng đậu,tháng hai trồng cà
 Tháng ba cày vỡ ruộng ra
 Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.
-GV đọc mẫu ,cho hs đọc lại.
b/ Luyện viết:
 HD viết vào vở TV ( lưu ý hs nối nét đúng quy định.)
 Chấm bài, nhận xét, tuyên dương.
c/ Luyện nói:
 HD hs quan sát tranh, đọc tên chủ đề .
 GV gợi ý cho hs nói tự nhiên theo tranh:
-Hãy giới thiệu từng loại ghế có trong tranh.
-Nhà em có những loại ghế nào?
-Lớp mình có loại ghế nào?
-Nêu cách bảo quản.
3/ Củng cố- dặn dò:
-Cho hs đọc lại bài trong SGK
-Tìm tiếng,từ có vần vừa học:
-GV nhận xét tiết học, dặn hs luyện đọc, viết ở nhà. Chuẩn bị bài: oan – oăn.
HS ghép vần và luyện đọc ( cn -nối tiếp- đt):
 -o-a-i- oai; oai.
Ghép tiếng và luyện đọc: (cn- đt)
-thờ- oai-thoai- nặng- thoại; thoại.
Đọc trơn từ: điện thoại.
HS ghép vần, tiếng, từ và luyện đọc:
 ( cn- nối tiếp- đt)
So sánh:
+ Giống nhau: Đều có oa ở đầu vần.
+ Khác nhau: i- y ( cuối vần)
HS đọc lại bài khóa: ( cn-đt)
HS đọc thầm, xác định vần mới.
Luyện đọc trơn từ: ( cn- tổ- đt)
HS theo dõi quy trình viết.
Tập viết vào bảng con:
oai oay điện thoại gió xoáy
 HS đọc lại bài trên bảng ( cn- đt)
HS luyện đọc( cn- nhóm- tổ)
Các nhóm thi đọc trơn bài trong SGK.
HS đọc thầm, nêu tiếng có vần mới học.
Luyện đọc đoạn thơ:
 ( cn- nối tiếp- đt)
5-6 em đọc lại đoạn thơ.
HS luyện viết bài vào vở TV:
oai oay 
điện thoại gió xoáy
 HS đọc tên chủ đề :
ghế đẩu , ghể xoay , ghế tựa.
HS luyện nói trong nhóm: chỉ vào tranh và nói tên các loại ghế có trong tranh.
-HS giới thiệu ghế ở nhà mình cho cả lớp biết.
-Ở lớp học của em có ghế tựa.
HS đọc lại bài trong SGK ( cn- đt)
Tìm tiếng mới: xoải cánh, thoai thoải, 
-----------------------------------------------------
Thuû coâng . Tiết 22/ct
Baøi : Caùch söû duïng buùt chì, thöôùc keû,keùo
MUÏC TIEÂU :
 - HS hieåu coâng duïng cuûa caùc duïng cuï: thöôùc keû, keùo, buùt chì trong quaù trình hoïc moân thuû coâng.
- Hoïc sinh söû duïng ñöôïc buùt chì, thöôùc keû,keùo moät caùch kheùo leùo.
-GD HS thaùi ñoä hoïc taäp nghieâm tuùc, an toaøn khi söû duïng caùc duïng cuï treân.
ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : Buùt chì,thöôùc keû,keùo,1 tôø giaáy vôû.
- HS : Buùt chì,thöôùc keû,keùo,1 tôø giaáy vôû.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Baøi cuõ :
 Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh,nhaän xeùt . Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn
2. Baøi môùi :
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi.
 Giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc duïng cuï thuû coâng laø buùt chì,thöôùc keû,keùo.
 - Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt töøng duïng cuï : Buùt chì,thöôùc keû,keùo.
Ÿ Hoaït ñoäng 2 : 
 Giuùp hoïc sinh bieát caùch söû duïng buùt chì,thöôùc keû,keùo.
 Giaùo vieân höôùng daãn thöïc haønh caùch söû duïng.
 a) Buùt chì :
 Giaùo vieân hoûi : Ai coù theå moâ taû caùc boä phaän cuûa caây buùt chì? Ñeå söû duïng ta phaûi laøm gì?Buùt chì duøng ñeå laøm gì?
 b) Thöôùc keû :
 Giaùo vieân cho hoïc sinh caàm thöôùc keû,hoûi:thöôùc keû ñöôïc laøm baèng gì?
 Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng,tay traùi caàm thöôùc,tay phaûi caàm buùt chì.Muoán keû moät ñöôøng thaúng,ñaët thöôùc treân giaáy, ñöa buùt chì döïa theo caïnh cuûa thöôùc, di chuyeån ñaàu buùt chì töø traùi sang phaûi nheï nhaøng.
 Giaùo vieân quan saùt caùch caàm cuûa hoïc sinh vaø nhaän xeùt.Giaùo vieân keû maãu leân baûng.
 c) Keùo :
 Giaùo vieân cho hoïc sinh caàm keùo,hoûi : Keùo goàm coù nhöõng boä phaän naøo? Löôõi keùo ñöôïc laøm baèng gì? Caùn caàm coù maáy voøng?
 Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng,tay phaûi caàm keùo,ngoùn caùi cho vaøo voøng 1,ngoùn giöõa cho vaøo voøng 2,ngoùn troû oâm laáy phaàn treân cuûa caùn keùo voøng thöù 2.
 Cho hoïc sinh thöïc hieän caùch caàm keùo,giaùo vieân quan saùt vaø nhaän xeùt.
 Giaùo vieân giaûng tieáp : Khi caét,tay traùi caàm tôø giaáy,tay phaûi caàm keùo,tay phaûi môû roäng löôõi keùo,ñöa löôõi keùo saùt vaøo ñöôøng muoán caét,baám keùo töø töø theo ñöôøng caét.
 Giaùo vieân caàm keùo vaø caét maãu cho hoïc sinh xem.
Ÿ Hoaït ñoäng 3 :Thöïc haønh:
 HD hoïc sinh thöïc haønh keû ñöôïc ñöôøng thaúng,caét ñöôïc theo ñöôøng thaúng.
 Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy vôû,giaùo vieân quan saùt,uoán naén,giuùp ñôõ nhöõng em coøn luùng tuùng.
 Nhaéc hoïc sinh giöõ an toaøn khi duøng keùo.
3. Nhaän xeùt – Daën doø :
 Cho hs nhaéc laïi taùc duïng cuûa caùc duïng cuï treân.
 -H : Khi söû duïng, em caàn chuù yù ñieàu gì?
 -Daën hs chuaån bò thöôùc keû,buùt chì,keùo,giaáy vôû cho tieát sau
HS đặt dụng cụ học tập lên bàn.
 Hoïc sinh quan saùt töøng duïng cuï cuûa mình moät caùch thong thaû.
 Hoïc sinh suy nghó vaø traû lôøi: Buùt chì goàm thaân buùt vaø ruoät chì.
 Goït nhoïn moät ñaàu buùt chì.Buùt chì duøng ñeå taäp vieát vaø taäp veõ.
 Hoïc sinh töï caàm thöôùc keû cuûa mình leân quan saùt vaø traû lôøi.
 Hoïc sinh caàn thöïc hieän ñoäng taùc caàm thöôùc vaø buùt chì khi söû duïng treân maët tôø giaáy nhaùp.
Quan saùt giaùo vieân keû maãu.
 Hoïc sinh caàm keùo cuûa mình quan saùt vaø traû lôøi.
HS theo doõi.
HS thöïc haønh caàm keùo
 Hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc caàm keùo chuaån bò caét.
 Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân laøm.
Hoïc sinh thöïc hieän keû ñöôøng thaúng,caét theo ñöôøng thaúng treân giaáy vôû.
--------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2010.
HỌC VẦN : Bài 93
oan - oăn
 I/ Mục tiêu:
 + HS đọc và viết được : oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn.
 +Rèn kỹ năng đọc trơn từ, câu ứng dụng trong bài; Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Con ngoan, trò giỏi.
 + Giáo dục hs chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép vâng lời người lớn.
 II/ Đồ dùng dạy học:
 Bộ chữ học vần, tranh minh họa bài học (SGK)
 III/ Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1/ KTBC:
 Cho hs đọc bài trong SGK : Bài oai, oay:
 GV đọc cho hs viết vào bảng con: quả xoài, khoai lang, hí hoáy, loay hoay.
-Nhận xét.
 2/ Bài mới: oan - oăn
 TIẾT 1:
a/ Dạy vần:
 + Vần oan:
-GVnêu cấu tạo vần, hd hs ghép vần và luyện đọc: oan
-HD ghép tiếng và luyện đọc: khoan.
Chỉnh sửa phát âm cho hs. 
-GV giới thiệu từ và viết lên bảng, hd luyện đọc từ: giàn khoan.
-GV đọc mẫu, giảng từ:
* giàn khoan: ( cho hs quan sát ảnh chụp –phóng to)
+Vần oăn: quy trình tương tự:
 oăn
 xoăn
 tóc xoăn
Giảng từ.
 Cho hs so sánh vần oan và oăn.
-Y/c hs đọc lại bài khóa.
b/ HS đọc từ ứng dụng:
GV viết từ, cho hs gạch chân vần mới.
HD hs đọc trơn:
 bé ngoan khỏe khoắn
 học toán xoắn thừng
- GV đọc mẫu, giảng từ:
*xoắn thừng: GV dùng sợi dây làm động tác cho hs xem.
c/ HD viết:
 GV viết mẫu, nêu quy trình viết.
 HD hs viết vào bảng con.
- Nhận xét, sửa sai.
d/ Củng cố bài tiết 1: Cho hs nêu vần, tiếng, từ vừa học.
 TIẾT 2:
a/ Luyện đọc:
-Cho hs lyuện đọc bài trong SGK.
 -Tổ chức cho các tổ thi đọc.
Nhận xét, tuyên dương.
-HD đọc câu ứng dụng:
 Cho hs quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
 GV viết câu lên bảng, hd hs luyện đọc:
 Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
-GV đọc mẫu, giảng ý nghĩa của câu ca dao.
-Liên hệ, gdhs.
b/ Luyện viết:
HD hs viết bài vào vở TV.GV theo dõi, uốn nắn chữ viết cho hs.
-Chấm bài, nhận xét, tuyên dương.
c/ Luyện nói:
HD hs quan sát tranh,đọc tên chủ đề.
Gợi ý cho hs nói tự nhiên theo tranh.
-Ở nhà ,bạn hs trong tranh đang làm gì?
-Ở lớp, bạn đang làm gì?
-Người hs như thế nào được khen là con ngoan, trò giỏi?
-Trong lớp mình, bạn nào xứng đáng là con ngoan, trò giỏi?
GV liên hệ, gdhs.
3 /Củng cố, dặn dò:
-Y/c hs đọc lại bài trong SGK
-HD về nhà làm bài tập ( VBT)
-Nhận xét tiết học,dặn hs chuẩn bị bài: oang – oăng.
HS ghép vần : oan
Luyện đọc: ( cn- nối tiếp-đt)
Ghép tiếng : khoan
Luyện đọc: ( cn- đt)
HS đọc trơn từ: giàn khoan.
Quan sát ảnh chụp “ giàn khoan”
HS ghép vần, tiếng, từ và luyện đọc:
( cn- nhóm- đt)
so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai vần.
Đọc lại bài ( cn- đt)
HS xác định vần mới và gạch chân vần : oan – oăn
Luyện đọc trơn: (cn- đt)
HS theo dõi quy trình.
Tập viết vào bảng con:
 oan oăn 
 giàn khoan tóc xoăn
HS đọc lại bài.
Luyện đọc bài trong SGK
Các tổ thi đua đọc trơn :
( cn- nhóm- tổ đt)
HS quan sát tranh, đọc thầm,nêu tiếng chứa vần mới.
Luyện đọc câu: (cn- đt)
HS luyện viết bài vào vở TV:
 oan oăn 
 giàn khoan tóc xoăn
HS quan sát tranh, đọc tên chủ đề:
 Con ngoan , trò giỏi.
HS luyện nói theo gợi ý:
-Ở nhà, bạn giúp đỡ mẹ làm việc nhà.
-Ở lớp, bạn chăm chỉ học nên được nhận phần thưởng.
-HS biết vâng lời, lễ phép, chăm chỉ học tập,được khen là con ngoan, trò giỏi.
HS tự nhận ra những bạn chăm ngoan trong lớp mình.
HS đọc lại bà

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 22 chuan.doc