Đề kiểm tra giữa Học kì II môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Cao Dương

Câu 5: (0,5đ) Để xóa hàng trên bảng ta đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa. Sau đó chọn?

a. Table -> Insert -> Table b. Table - > Delete - > Rows

c. Table -> Insert -> Delete d. Table - > Delete - > Columns

Câu 6: (0,5đ) Để chèn 1 tệp hình vẽ vào văn bản ta đặt con trỏ đến vị trí muốn chèn. Sau đó ta chọn ?

a. Insert - > Picture -> From File b. Insert - > Table - > Clip Art

c. Insert - > Table - > From File d. Inser - > Prom File - > Picture

Câu 7: (0,5đ) Trong một thủ tục những phần nào nhất thiết phải có? Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất.

a. Phần đầu b. Phần thân

c. Phần kết thúc d. Cả ba phần trên.

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa Học kì II môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Cao Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH CAO DƯƠNG Ngày kiểm tra:05/ 05/2013
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC - KHỐI: 5
	Thời gian : 35 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên:	
Lớp: 
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GV
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: (0,5đ) Em hãy cho biết trong các công việc dưới đây, công việc nào không phải là trình bày chữ trong văn bản ?
a. Chọn phông chữ	.	b. Đổi cỡ chữ
c. Chọn màu chữ	d. Căn lề
e. Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng hoặc chữ gạch chân.
Câu 2: (0,5đ) Để căn lề đều 2 bên văn bản em sử dụng nút lệnh nào sau đây ?
a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 3: (0,5đ) Trong các nút lệnh dưới đây, nút lệnh nào dùng để chọn phông chữ ?
a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 4: (0,5đ) Trong các cặp nút lệnh dưới đây, cặp nút lệnh nào dùng để sao chép và dán văn bản ?
a. và 	b. và 
c. và 	d. và 
Câu 5: (0,5đ) Để xóa hàng trên bảng ta đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa. Sau đó chọn?
a. Table -> Insert -> Table	b. Table - > Delete - > Rows
c. Table -> Insert -> Delete	d. Table - > Delete - > Columns
Câu 6: (0,5đ) Để chèn 1 tệp hình vẽ vào văn bản ta đặt con trỏ đến vị trí muốn chèn. Sau đó ta chọn ?
a. Insert - > Picture -> From File 	b. Insert - > Table - > Clip Art 
c. Insert - > Table - > From File 	d. Inser - > Prom File - > Picture
Câu 7: (0,5đ) Trong một thủ tục những phần nào nhất thiết phải có? Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất.
a. Phần đầu	b. Phần thân	
c. Phần kết thúc	d. Cả ba phần trên.
Câu 8: (0,5đ) Bạn Lan muốn thay đổi màu bút của Rùa. Em hãy giúp Lan chọn cách thực hiện đúng ?
a. Chọn Set -> PenColor  chọn màu rồi nháy OK.
b. Sử dụng lệnh SETPENCOLOR k, trong đó k lấy giá trị từ 0 đến 15
c. Cả 2 câu trên đều đúng
d. Cả 2 câu trên đều sai	
Câu 9: (0,5đ) Trong các câu lệnh viết chữ lên màn hình sau, câu lệnh nào viết đúng ?
a. LABEL “Ban co khoe khong	b. LABEL {Ban co khoe khong}
c. LABEL [Ban co khoe khong]	d. LABEL (Ban co khoe khong)
Câu 10: (0,5đ) Chọn lệnh Set -> Label Font  để mở hộp thoại Font cho phép em làm gì?
a. Chọn phông chữ
b. Chọn cỡ chữ
c. Chọn kiểu chữ
d. Cả ba khả năng trên
II. TỰ LUẬN: ( 5đ)
Câu 1: (2đ) Em hãy nêu thủ tục là gì ? Cách đặt tên cho thủ tục như thế nào ?
Trả lời: 	
Câu 3: (3đ) Em hãy viết thủ tục để vẽ các hình sau:
Hình Vuông: 	
Hình Lục Giác :	
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
--------------------------------Hết--------------------------------
ĐÁP ÁN 
MÔN: TIN HỌC – KHỐI 5
I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm.
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ĐÁP ÁN
d
c
a
b
b
a
d
c
c
d
II. TỰ LUẬN: (5điểm)
Câu 1: (2đ) Em hãy nêu thủ tục là gì ? Cách đặt tên cho thủ tục như thế nào ?
Trả lời: 
- Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó
- Cách đặt tên cho thủ tục là dùng chữ việt không giấu, trong tên thủ tục không được có dấu cách và phải có ít nhất một chữ cái.
Câu 3: (3đ) Em hãy viết thủ tục để vẽ các hình sau:
Hình Vuông: 
To hinhvuong
	Repeat 4 [FD 100 RT 90]
End
Hình Lục Giác : 
To lucgiac
	Repeat 6 [FD 50 RT 60]
End

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_lop_5_mon_toan_ki_2.doc