Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hải Đình

5. Lập trình Logo: Thực hiện các thủ tục - Tạo và thực hiện được một thủ tục của Logo trong bộ nhớ máy tính

- Thực hiện được việc lưu một thủ tục vào bộ nhớ; lưu các thủ tục trong bộ nhớ vào vào một tệp

Thực hiện được việc nạp một tệp các thủ tục vào bộ nhớ máy tính để thực hiện và có thể xem, chỉnh sửa các câu lệnh trong từng thủ thủ tục ND5.Mứcl.x - Giải thích được một thủ tục trong Logo tương tự như một công việc nào đó trong cuộc sống hàng ngày mà nó bao gồm một số nhiệm vụ xác định cần phải thực hiện - Giải thích được các tình huống tạo thủ tục, lưu thủ tục vào bộ nhớ, lưu các thủ tục vào tệp, nạp các thủ tục từ tệp và thực hiện thủ tục ND5.Mức2.x Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục, để vẽ hình quen thuộc theo yêu cầu

ND5.Mức3.x Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục để, vẽ hình theo yêu cầu

 

docx 8 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 09/06/2021 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 5 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hải Đình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung kiến thức
Mức độ 1 (Nhận biết)
Mức độ 2 (Thông hiểu)
Mức độ 3 (Vận dụng thấp)
Mức độ 4 (Vận dụng cao)
1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón
- Nhận biết được các thành phần của một
văn bản soạn thảo bao gồm từ soạn thảo, câu, đoạn văn bản
NDl.Mứcl.x
Sử dụng được phần mềm Mario để luyện gõ phím và tự đánh giá kĩ năng gõ bàn phím
ND1.Mức2.x
Thực hiện thành thạo các kĩ năng gõ phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ các dòng văn bản trên phần mềm luyện gõ phím ND1.Mức3.x
Thực hiện thành thạo các kĩ năng gõ phím bằng phương pháp 10 ngón để gõ các dòng văn bản trên phần mềm soạn thảo văn bản ND1.Mức4.x
2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng
Thực hiện được các bước tạo bảng và nhập văn bản vào bảng
Thực hiện được thao tác thay đổi độ rộng của cột; thêm và xóa hàng;
Thực hiện được các thao tác căn lề cho văn bản trong ô của bảng
ND2.Mức1.x
Đưa ra được ví dụ minh họa tác dụng của bảng trong thực tế
Đưa ra được các ví dụ minh họa sự cần thiết phải căn lề; thay đổi độ rộng cột; thêm và xóa hàng
Giải thích được các tình huống tạo bảng; căn lề trong bảng và sửa cấu trúc bảng ND2.Mức2.x
Tạo được bảng theo hướng dẫn; căn lề nội dung trong ô và thay đổi độ rộng của cột một cách phù hợp; Thêm và xóa hàng khi cần thiết.
ND2.Mức3.x
Tạo được bảng theo mẫu hoặc theo yêu cầu; căn lề nội dung trong ô và thay đổi độ rộng của cột một cách phù hợp; Thêm và xóa hàng khi cần thiết.
ND2.Mức4.x
3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn bản
Thực hiện được các bước chèn hình ảnh vào văn bản
Chỉ ra được một hình ảnh ở trong trạng thái được chọn hay không được chọn
Thực hiện được thao tác chọn và xoá hình ảnh đã chọn ND3.Mức1.x
Đưa ra được ví dụ minh họa lợi ích của việc chèn hình ảnh vào văn bản
Giải thích được các tình huống chèn hình ảnh vào văn bản
ND3.Mức2.x
Chèn được hình ảnh vào vị trí mong muốn theo hướng dẫn hoặc theo yêu cầu
ND3.Mức3.x
Chèn được hình ảnh vào vị trí mong muốn theo theo yêu cầu và thay đổi kích thước, hoặc di chuyển hình ảnh một cách hợp lí
ND3.Mức4.x
4. Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau
- Nhập đúng cú pháp câu lệnh lặp lồng nhau và phát biểu được hoạt động của câu lệnh lặp lồng nhau
ND4.Mức1.x
Giải thích được hoạt động của câu lệnh lặp lồng nhau trong những tình huống cụ thể
ND4.Mức2.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ hình quen thuộc bằng cách kết hợp lệnh lặp lồng nhau với câu lệnh tạm dừng thực hiện chương trình
ND4.Mức3.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ hình theo yêu cầu, trong đó có sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau
ND4.Mức4.x
5. Lập trình Logo: Thực hiện các thủ tục
- Tạo và thực hiện được một thủ tục của Logo trong bộ nhớ máy tính
Thực hiện được việc lưu một thủ tục vào bộ nhớ; lưu các thủ tục trong bộ nhớ vào vào một tệp
Thực hiện được việc nạp một tệp các thủ tục vào bộ nhớ máy tính để thực hiện và có thể xem, chỉnh sửa các câu lệnh trong từng thủ thủ tục ND5.Mứcl.x
- Giải thích được một thủ tục trong Logo tương tự như một công việc nào đó trong cuộc sống hàng ngày mà nó bao gồm một số nhiệm vụ xác định cần phải thực hiện - Giải thích được các tình huống tạo thủ tục, lưu thủ tục vào bộ nhớ, lưu các thủ tục vào tệp, nạp các thủ tục từ tệp và thực hiện thủ tục ND5.Mức2.x
Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục, để vẽ hình quen thuộc theo yêu cầu
ND5.Mức3.x
Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục để, vẽ hình theo yêu cầu
6. Lập trình Logo: Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính
Tạo được các câu lệnh điều khiển thay đổi màu và nét bút khi vẽ hình bằng các thủ tục
Phát biểu được tác dụng và cú pháp của câu lệnh LABEL, PRINT và SHOW
Thực hiện được cách thiết lập phông chữ, cỡ chữ mặc định cho các dòng chữ viết trên màn hình
Thực hiện được câu lệnh hiển thị lên màn hình kết quả của các phép tính đơn giản ND6.Mứcl.x
Giải thích được các tình huống tạo thủ tục để vẽ các hình trang trí
Giải thích được chương trình Logo thực hiện việc viết chữ lên màn hình theo hướng bất kì bằng cách kết hợp câu lệnh LABEL với các câu lệnh quay trái và quay phải
So sánh được lệnh SHOW và PRINT
ND6.Mức2.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ các hình mẫu trang và viết những dòng chữ theo mẫu có sẵn bằng cách phối hợp các câu lệnh với việc thiết lập nét bút, màu bút và phông chữ - Tạo được các lệnh Logo để hiển thị lên màn hình kết quả của các phép tính đơn giản
ND6.Mức3.x
Tạo được các lệnh Logo để vẽ các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính theo yêu cầu.
ND6.Mức4.x
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 5 CUỐI NĂM HỌC
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón
Số câu
1
1
Số điểm
 0.5 
 0.5 
5%
2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng
Số câu
1
1
2
Số điểm
 0.5 
 3.0 
 3.5 
35%
3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn bản
Số câu
1
1
2
Số điểm
 1.0 
 0.5 
 1.5 
15%
4. Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau
Số câu
1
1
2
2
Số điểm
 0.5 
 3.0 
 3.5 
35%
5. Lập trình Logo: Thực hiện các thủ tục 
Số câu
1
1
Số điểm
 0.5 
 0.5 
5%
6. Lập trình Logo: Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính
Số câu
1
1
Số điểm
 0.5 
 0.5 
5%
Tổng
Số câu
4
1
2
0
0
1
0
1
9
Số điểm
 2.0 
 1.0 
 1.0 
 - 
 - 
 3.0 
 - 
 3.0 
10
100%
Tỷ lệ %
20%
10%
10%
0%
0%
30%
0%
30%
100%
Tỷ lệ theo mức
30%
10%
30%
30%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
6
 4 
40%
Thực hành (25')
3
6
60%
 PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG HỚI
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI ĐÌNH
KIỂM TRA CUỐI NĂM - MÔN TIN HỌC - LỚP 5
 NĂM HỌC 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 35 phút (không tính thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: ................................ Lớp .
Nhận xét: ...................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
ĐIỂM
Bằng số:........................
Bằng chữ:...................
 `
I. PHẦN LÝ THUYẾT: (4đ) (15 phút)
Câu 1: ND1 (Mức 1) (0,5đ)
Từ soạn thảo là .......................................
A. một dãy chữ không chứa dấu cách hoặc dấu tách câu.
B. một dãy chữ chứa dấu cách. 
C. một dãy chữ chứa dấu tách câu.
Câu 2: ND 2(Mức 1)(0,5đ)
Các nút lệnh nào sau đây được sử dụng để căn lề văn bản trong bảng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3: ND 3(Mức 1)(1đ)
Nêu các bước xóa hình ảnh đã chèn vào văn bản.
Câu 4: ND 3(Mức 2)(0,5đ) Chọn các phát biểu đúng:
A. Hình ảnh được chèn vào làm văn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.
B. Không thể xóa được hình ảnh đã được chèn vào văn bản.
C. Hình ảnh minh họa trong văn bản giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung hơn.
Câu 5: ND 4(Mức 2) (0,5đ) Câu lệnh lặp Repeat 8 [ repeat 6 [ FD 50 RT 60] FD 20] dùng để vẽ gì?
A. Vẽ 8 hình lục giác đều cạnh dài 60 bước ở vị trí bất kì.
B. Vẽ 8 hình lục giác đều cạnh dài 60 bước và chồng lên nhau.
C. Vẽ 8 hình lục giác đều cạnh dài 60 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 20 bước.
Câu 6: ND5 (Mức1)(0,5đ) Lệnh nào sau đây dùng để lưu lại các thủ tục trong Logo?
A. Edit “hinhvuong
B. Save “hinhvuong.lgo
C. Load “hinhvuong.lgo
Câu 7: ND 6 (Mức 1)(0,5đ) Trong Logo, để viết lên màn hình dòng chữ “Chao buoi sang!” ta phải gõ lệnh:
A. Lable “Chao buoi sang!
B. Lable [Chao buoi sang!]
C. Lable {Chao buoi sang!}
THỰC HÀNH: (6đ) (20 phút)
Câu 1: ND 4(Mức 3) (3đ)
Hãy tạo các lệnh trên Logo, sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình bất kì.
Câu 2: ND 2 (Mức 4) (3đ)
Tạo bảng và định dạng theo mẫu sau rồi lưu vào máy tính với tên tệp là họ tên của em.
Tên bài hát
Nhạc
Lời thơ
Cho con
Phạm Trọng Cầu
Tuấn Dũng
Đi học
Bùi Đình Thảo
Bùi Đình Thảo
Bụi phấn
Vũ Hoàng
Lê Văn Lộc

Tài liệu đính kèm:

  • docxĐề Tin 5 cuối năm.docx