Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 24 năm 2009

I/ Mục tiêu:

 +Học sinh đọc và viết được: uân , uyên ,mùa xuân, bóng chuyền.

 +Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài; Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Em thích đọc truyện.

 +Giáo dục hs lòng ham thích đọc sách , báo.

II/ Đồ dùng dạy học:

Bộ chữ học vần, tranh minh hoạ (SGK)

III/ Các hoạt động dạy học:

 

doc 25 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 24 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñoïc ñt caâu naøy .
 HS đọc cn - đt :
Đi bộ trên vỉa hè
Lòng đường để cho xe
Nếu hè đường không có
Sát lề phải ta đi
Em chớ quên luật lệ
An toàn còn gì hơn.
---------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 24 tháng 2 năm 2009.
THỂ DỤC : Tiết 24/ct.
BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ.
I/Mục tiêu:
+ Học sinh học động tác điều hoà ; Ôn “điểm số hàng dọc” theo tổ.
+ HS thực hiện động tác ở mức độ cơ bản đúng; điểm số đúng ,rõ ràng.
+GD ý thức tập luyện nghiêm túc.
II/ Địa điểm- Phương tiện:
Sân trường
Còi TT.
III/ Nội dung và phương pháp:
 NỘI DUNG
 TG
 PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, y/c giờ học.
-cho hs đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
-chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ,sau đó chuyển đội hình vòng tròn.
-Trò chơi: “ Đèn xanh- đèn đỏ”
GV điều khiển. 
2. Phần cơ bản:
+HD học sinh học động tác “điều hoà”
GV nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác.
Hô nhịp cho hs tập bắt chước.
Từng tổ tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
GV theo dõi, sửa sai.
-Ôn bài thể dục đã học:
GV vừa làm mẫu, vừa hô nhịp cho hs tập theo.
+Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
-Lần 1: GV điều khiển.
-Lần 2: Cán sự điều khiển.
+Trò chơi: “Nhảy đúng- nhảy nhanh”
GV nhắc lại luật chơi, điều khiển cho hs chơi theo tổ.
3. Phần kết thúc:
-HS đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
-Đi thường theo vòng tròn và hát.
-GV và hs hệ thống nội dung bài học.
-GV nhận xét giờ học; dặn hs về ôn lại các động tác thể dục đã học.
1-2’
 1-2’
 1-2’
 2’
 3-4 lần
2x4 nhịp
1-2 lần
2x4 nhịp
5-6’
6-8’
1-2’
1-2’
1-2’
2’
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 GV
 x x
 x x
 x x 
 x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 GV
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 3
 4
 1 
 2
XP ------------------------
CB -----------------------
 O
 O
 O
 O
------------------------------------------------------------
HỌC VẦN:
Bài 101: uât - uyêt.
I/ Mục tiêu:
+Học sinh đọc và viết được : uât, uyêt,sản xuất, duyệt binh.
+Rèn kỹ năng đọc đúng từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài; Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”
+Giáo dục hs lòng yêu quê hương đất nước.
II/ Đồ dùng dạy học:
Bộ chữ học vần ; tranh minh hoạ (SGK)
III/ Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
Y/c học sinh đọc bài: uân – uyên ( SGK)
GV đọc từ cho hs viết vào bảng con: hoà thuận , khuyên bảo. chiếc thuyền.
-Nhận xét.
2.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 TIẾT 1.
a.Dạy vần:
+Vần uât:
 GV HD học sinh nắm cấu tạo vần, ghép vần và luyện đọc.
 Chỉnh sửa phát âm cho hs.
 HD ghép tiếng xuất và luyện đọc.
 GV giới thiệu từ khoá : sản xuất.
 HD học sinh đọc trơn.
-GV đọc mẫu, giảng từ.
-y/c học sinh đọc lại bài.
+Vần uyêt: Quy trình tương tự.
 uyêt
 duyệt
 duyệt binh.
Chỉnh sửa phát âm cho hs.
Cho hs đọc lại bài trên bảng.
HD so sánh uât và uyêt
b. HD đọc từ ứng dụng:
-GV viết từ, cho hs xác định vần mới.
-HD đọc trơn:
 luật giao thông băng tuyết
 nghệ thuật tuyệt đẹp
chỉnh sửa phát âm cho hs.
-GV đọc mẫu, giảng từ.
Cho hs đọc lại bài.
c.HD viết:
 GVvừa viết mẫu, vừa nhắc lại quy
trình viết.
cho hs viết vào bảng con.
Nhận xét, sửa sai.
d. Củng cố bài tiết 1:
Y/c hs đọc lại bài trên bảng lớp.
 TIẾT 2 .
a. Luyện đọc:
-HD học sinh đọc bài trong SGK
-Gọi các nhóm lên đọc trơn.
Nhận xét.
-HD đọc đoạn thơ ứng dụng:
GV viết lên bảng, cho hs xác định tiếng chứa vần mới học.
HD đọc từng dòng thơ – cả đoạn thơ:
 Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống con thuyền trôi
 Em đi, trăng theo bước
 Như muốn cùng đi chơi.
Chỉnh sửa nhịp đọc cho hs.
GV đọc mẫu, cho hs đọc lại.
b. Luyện viết:
HD học sinh viết bài vào vở TV:
-lưu ý hs viết liền mạch, nối nét đúng quy định.
-Chấm bài, nhận xét, tuyên dương
c. Luyện nói:
HD hs quan sát tranh, đọc tên chủ đề.
GV gợi ý cho hs nói tự nhiên theo nhóm.
-Em hãy nhìn 3 tranh trong SGK và giới thiệu đôi nét về từng vùng đất trên đất nước ta.
-Em còn biết những cảnh đẹp nào nữa?
*GV liên hệ, GDHS.
Y/c học sinh đọc lại bài trong SGK
3. Củng cố , dặn dò:
Cho hs thi đua tìm thêm tiếng, từ có vần vừa học.
Nhận xét tiết học,dặn hs về ôn lại bài, chuẩn bị bài: uynh - uych.
HS ghép vần và luyện đọc vần, tiếng ,từ: (cn- nối tiếp- đt)
 u-â-tờ- uât
 xờ- uât- xuât- sắc- xuất
 sản xuất
HS đọc trơn (cn-đt)
HS ghép và luyện đọc ( cn- đt)
u- yê- tờ- uyêt
dờ- uyêt- duyêt- nặng- duyệt
duyệt binh.
HS đọc lại bài và so sánh vần:
+giống nhau: âm đầu ( u) và âm cuối( t)
+khác nhau: âm chính â - yê
HS đọc thầm, gạch chân vần mới uât và uyêt.
Đọc trơn tiếng, từ : ( cn- đt)
Đọc lại bài (cn)
Theo dõi quy trình viết.
Tập viết vào bảng con:
 uât uyêt 
 sản xuất duyệt binh.
HS đọc bài trên bảng lớp ( cn- tổ)
Luyện đọc bài trong SGK
Các nhóm thi đua đọc trơn.
Đọc thầm, xác định tiếng chứa vần mới: khuyết
HS đọc nối tiếp từng dòng – cả khổ thơ (cn – tổ- đt)
5-6 em đọc lại.
HS luyện viết bài vào vở TV:
 uât uyêt
 sản xuất
 duyệt binh
HS quan sát tranh, đọc tên chủ đề luyện nói:
 Đất nước ta tuyệt đẹp.
-HS luyện nói theo nhóm (2hs)
-HS kể những cảnh đẹp mà mình biết.
HS đọc bài trong SGK (cn-đt)
-cây quất, quyết tâm, 
Toaùn:Tiết 94/ct
Baøi : COÄNG CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
- Bieát coäng 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100( ñaët tính, thöïc hieän pheùp tính )
- Taäp coäng nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc ( trong phaïm vi 100)
 +Reøn kyõ naêng thöïc hieän tính coäng caùc soá troøn chuïc thaønh thaïo, chính xaùc.
 +HS tích cöïc, saùng taïo trong hoïc taäp.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Caùc boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
Gọi hs leân baûng vieát caùc soá troøn chuïc töø 10 š 90 vaø töø 90 š10 
+ Neâu caáu taïo caùc soá 60, 90 , 20, 70
+ GV ghi đề, y/c hs làm bảng con :
 30 <  < 50 
+ Nhaän xeùt, söûa sai chung 
 2. Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu coäng caùc soá troøn chuïc
1)Giôùi thieäu caùch coäng caùc soá troøn chuïc ( theo coät doïc ) 
Böôùc 1 : Höôùng daãn hoïc sinh thao taùc treân que tính 
-Höôùng daãn hoïc sinh laáy 30 que tính ( 3 boù que tính )
-Giaùo vieân gaén 3 boù que tính leân baûng. Hoûi hoïc sinh : 30 goàm coù maáy chuïc, maáy ñôn vò ?
-Giaùo vieân gaén 3 ôû coät chuïc 0 ôû coät ñôn vò 
-Tieáp tuïc laáy 2 boù que tính gaén döôùi 3 boù que tính. Hoûi 20 gaàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò 
-Giaùo vieân ñính 2 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò 
-Goäp laïi, ta ñöôïc 5 boù vaø 0 que tính, Ñính 5 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò ( Döôùi gaïch ngang nhö ôû saùch toaùn 1 )
Böôùc 2 : 
-Höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät laøm tính coäng. Theo 2 böôùc : a) Ñaët tính : 
-Vieát 30 roài vieát 20 sao cho chuïc thaúng coät chuïc, ñôn vò thaúng coät ñôn vò. Vieát daáu coäng. Keû vaïch ngang.
30
 20
50
+
b) Tính : ( töø phaûi sang traùi )
 * 0 coäng 0 baèng 0 , vieát 0 
 * 3 coäng 2 baèng 5 , vieát 5 
 * vaäy 30 + 20 = 50 
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh 
-Cho hoïc sinh môû SGK
+Baøi 1 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi 
-Hoïc sinh chæ tính khi ñaõ ñaët tính saün 
-Khi chöõa baøi yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tính 
 +Baøi 2 : 
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh coäng nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc 
- Chaúng haïn muoán tính 20 + 30 
- Ta coäng nhaåm 2 chuïc + 3 chuïc = 5 chuïc 
- Vaäy 20 + 30 = 50 
Baøi 3 : 
- Cho hoïc sinh töï ñoïc ñeà toaùn, töï giaûi baøi toaùn
- Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi treân baûng lôùp
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh.
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm tính. Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi taäp 
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 
2 em lên bảng viết số.
số 60 gồm 6 chục và 0 đơn vị .
.....
HS làm bảng con: 30 < 40 < 50
-Hoïc sinh laøm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân 
-30 goàm 3 chuïc vaø 0 ñôn vò 
-Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân 
-20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò 
-Vaøi hoïc sinh neâu laïi caùch coäng 
 50
*0 coäng 0 baèng 0 vieát 0
*3 coäng 2 baèng 5 vieát 5.
* 30 +20 = 50.
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng con.
- 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi 
 70 90 60 70 80
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû.
-Khi chöõa baøi hoïc sinh ñoïc keát quaû theo töøng coät :
50 +10=60 40+ 30 = 70
20 +20 =40 20 +60 =80
30 +50 =80 70 +20 =90
 50 +40 = 90
 40 +50 =90
 20 +70 =90.
HS ñoïc ñeà toaùn (cn)
Töï giaûi vaøo vôû.
1 em leân laøm treân baûng:
 Baøi giaûi:
 Caû hai thuøng ñöïng ñöôïc laø:
 20 + 30 = 50 ( goùi baùnh)
 Ñaùp soá : 50 goùi baùnh.
----------------------------------------------------------------
Thöù tö ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2009.
Toaùn:Tiết 95/ct
Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP.
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Giuùp hoïc sinh: 
- Cuûng coá veà laøm tính coäng ( ñaët tính, tính ) vaø coäng nhaåm caùc soá troøn chuïc (phaïm vi 100)
- Cuûng coá veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng ( thoâng qua caùc ví duï cuï theå ) 
- Cuûng coá veà giaûi toaùn 
 +Reøn kyõ naêng laøm tính, giaûi toaùn nhanh, chính xaùc.
 +Hoïc sinh tích cöïc, chuû ñoäng trong hoïc taäp.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Baûng phuï ghi caùc baøi taäp. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng laøm toaùn :
ñaët tính roài tính 30 + 3 0 ; 50 + 2 0 
 Tính nhaåm 50 + 10 =  ; 60 + 30 = 
+ Nhaän xeùt .
 2. Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 :Cuûng coá caùch ñaët tính vaø tính.
-Cho hoïc sinh môû SGK
+Baøi 1 : Neâu yeâu caàu baøi 
-Goïi 2 hoïc sinh leân baûng ñaët tính vaø tính 
30
 30
+
40
 20
+
-Cho hoïc sinh thöïc hieän treân baûng con 
-Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän 
+Baøi 2 : 
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2 
-Baøi 2 a) Hoïc sinh laøm baøi treân baûng con 
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc pheùp tính. Giaùo vieân cuûng coá tính giao hoaùn trong pheùp coäng 
-Baøi 2 b) Hoïc sinh laøm mieäng. Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh chuù yù ñieàn ñôn vò cm ñi keøm 
-Cho hoïc sinh môû vôû Baøi taäp toaùn 
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung 
Baøi 3 : 
-Y/c 2em ñoïc ñeà toaùn 
-Giaùo vieân toùm taét ñeà toaùn leân baûng
Lan haùi : 20 boâng hoa 
Mai haùi : 10 boâng hoa 
Caû 2baïn haùi : . boâng hoa ? 
HD caùc böôùc giaûi toaùn.
Cho hs töï giaûi vaøo vôû.
Chaám baøi, goïi 1 em leân baûng laøm.
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 
Hoaït ñoäng 2:Troø chôi
Baøi 4 : Troø chôi noái pheùp tính vôùi keát quaû ñuùng 
-Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù ghi noäi dung baøi taäp 4 /130
-Neâu teân troø chôi, caùch chôi, thôøi gian chôi 
-Toå chöùc cho hai ñoäi chôi.
-Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh 
 3.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën hoïc sinh laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp 
- Chuaån bò baøi : Tröø caùc soá troøn chuïc 
3 hs lên bảng làm bài.
lớp làm bảng con
-Hoïc sinh nhaéc laïi ñaàu baøi 
-Hoïc sinh môû SGK 
-2 em leân baûng töï ñaët tính roài tính 
-Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa baøi 
-Nhaéc laïi caùch ñaët tính , phöông phaùp tính 
 -2 em leân baûng söûa baøi :
 80 90 80 70
-1 daõy baøn / 2 baøi 
-Hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi 
 a.20 + 30 = 50 40 +50 =90
 30 + 20 = 50 50 +40 =90
 10 +60 =70
 60 +10 =70.
- Hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp . 
- 2 em leân baûng chöõa baøi:
b. 30cm + 10cm = 40cm
 40cm +40cm = 80cm
 50cm + 20cm =70cm
 20cm +30cm =50cm.
 -Lan haùi ñöôïc 20 boâng hoa. Mai haùi ñöôïc 10 boâng hoa. Hoûi caû 2 baïn haùi ñöôïc bao nhieâu boâng hoa ? 
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn :
 Baøi giaûi:
 Caû hai baïn haùi ñöôïc laø:
 20 +10 =30 ( boâng hoa)
 Ñaùp soá : 30 boâng hoa.
-Moãi ñoäi cöû 4 em xeáp haøng, moãi em noái xong 1 baøi thì chaïy xuoáng ñeå baïn keá tieáp leân noái. Ñoäi naøo noái ñuùng, nhanh nhaát laø thaéng cuoäc.
 20 +20
 40 +40 10+60
 70
60 +20 80 40 30 +20
 50
 40 +30 30 +10
 10 +40
 ------------------------------------------------------------------------
HỌC VẦN:
Bài 102: uynh - uych.
I/Mục tiêu:
+Học sinh đọc và viết được : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
+Rèn cho hs kỹ năng đọc đúng từ, câu ứng dụng trong bài;Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “đèn dầu,đèn điện, đèn huỳnh quang”
+HS có ý thức bảo quản và sử dụng an toàn các loại đèn có trong nhà.
II/ Đồ dùng dạy học:
 Bộ chữ học vần; bảng phụ; VBTTV.
III/ Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
 -Y/C học sinh đọc bài trên bảng phụ: sản xuất , nghệ thuật, duyệt binh, luật giao thông, tuyệt đẹp, băng tuyết.
-GV đọc một số từ cho hs viết vào bảng con .
-Nhận xét.
2. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 TIẾT 1.
a.Dạy vần:
+Vần uynh :
 -GV hd học sinh nắm cấu tạo vần, ghép vần và luyện đọc:
 Chỉnh sửa phát âm cho hs.
-HD ghép tiếng huynh và luyện đọc.
-GV giới thiệu từ : phụ huynh.
HD đọc trơn.
GV đọc mẫu, giảng từ.
Cho hs đọc lại bài khoá.
+Vần uych: Quy trình tương tự:
 uych
 huỵch
 ngã huỵch
GV đọc mẫu, chỉ bảng cho hs đọc lại bài.
HD so sánh uynh và uych.
b.HD đọc từ ứng dụng:
GV viết từ, cho hs xác định vần mới.
HD học sinh đọc trơn:
 luýnh quýnh huỳnh huỵch
 khuỳnh tay uỳnh uỵch
-GV đọc mẫu, giảng từ
Cho hs đọc lại.
c. HD viết:
 -GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại quy trình viết.
-Cho hs viết vào bảng con.
Theo dõi, uốn nắn thêm cho hs yếu.
-Nhận xét, sửa sai.
D.Củng cố bài tiết 1:
GV chỉ bảng cho hs đọc lại bài.
 TIẾT 2.
a.Luyện đọc:
-Luyện đọc trong SGK
-Tổ chức cho các tổ thi đua đọc bài.
Nhận xét.
-HD đọc câu ứng dụng:
GV treo bảng phụ,y/c học sinh đọc thầm, xác định tiếng chứa vần mới.
HD học sinh đọc nối tiếp từng câu, cả đoạn văn:
 Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây.Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về.
-GV đọc mẫu, cho hs đọc lại.
b.Luyện viết:
HD học sinh viết bài vào vở TV:
-GV theo dõi, nhắc nhở hs viết liền mạch, nét nối
-Chấm bài, nhận xét.
c. Luyện nói:
cho hs quan sát tranh, đọc tên chủ đề:
GV gợi ý cho hs nói tự nhiên:
-Em hãy giới thiệu các loại đèn có trong hình vẽ.
-cho biết công dụng từng loại đèn trong hình vẽ.
-Khi sử dụng các loại đèn, em cần chú ý điều gì?
*GV liên hệ, gdhs.
*Cho học sinh đọc lại bài trong SGK.
3. Củng cố, dặn dò:
Y/c học sinh nhắc lại vần vừa học.
HD hs về nhà làm bài tập (VBTTV)
-Nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài:Ôn tập.
HS nêu cấu tạo vần, ghép và luyện đọc: (cn-tổ-đt)
 u-y-nhờ- uynh
hờ- uynh- huynh
phụ huynh.
HS đọc CN
Tương tự, hs ghép và luyện đọc:
u-y-chờ-uych
hờ-uych- huych- nặng- huỵch
ngã huỵch
-hs đọc lại bài khoá, so sánh hai vần uynh – uych.
+giống nhau: âm đệm và âm chính u – y
+khác nhau: âm cuối nh –ch.
HS đọc thầm từ ứng dụng,gạch chân vần mới.
Luyện đọc trơn (cn- đt)
HS đọc CN
Theo dõi quy trình viết
Tập viết vào bảng con:
 uynh uych
 phụ huynh ngã huỵch
HS đọc lại bài (cn-tổ)
Luyện đọc bài trong SGK ( cn- nhóm đôi)
Các tổ thi đua đọc bài.
Đọc thầm đoạn văn, xác định tiếng chứa vần mới: huynh.
Luyện đọc nối tiếp : (cn- đt)
5-6 em đọc lại.
HS luyện viết bài trong vở TV:
 uynh uych
 phụ huynh ngã huỵch
HS quan sát tranh. Đọc tên chủ đề luyện nói:
Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
-HS luyện nói theo nhóm ( 2 hs)
Cẩn thận, an toàn, không sờ tay vào ổ cắm điện
HS đọc lại bài trong SGK (cn-đt)
-----------------------------------------------
Thuû coâng ( tieát 24)
Baøi : Caét daùn hình chöõ nhaät 
MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh bieát keû vaø caét ñöôïc hình chöõ nhaät theo 2 caùch.
- Hoïc sinh coù kyõ naêng caét daùn ñöôïc hình chöõ nhaät theo 2 caùch.
-HS tích cöïc, töï giaùc , traät töï trong hoïc taäp.
ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : Hình chöõ nhaät maãu daùn treân giaáy neàn,tôø giaáy keû oâ lôùn.
- HS : Giaáy maøu,giaáy vôû,duïng cuï thuû coâng.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh lôùp : Haùt taäp theå.
2. Baøi cuõ : 
 Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh,nhaän xeùt . Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
3. Baøi môùi :
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình chöõ nhaät.
-HD Hoïc sinh tìm hieåu veà ñaëc ñieåm cuûa hình chöõ nhaät.
 Giaùo vieân treo baûng hình chöõ nhaät maãu,hoûi : Hình chöõ nhaät coù maáy caïnh? Ñoä daøi caùc caïnh nhö theá naøo?
 Giaùo vieân keát luaän : Hình chöõ nhaät coù 2 caïnh daøi baèng nhau vaø 2 caïnh ngaén baèng nhau.
Ÿ Hoaït ñoäng 2 :Höôùng daãn maãu:
-HD Hoïc sinh caùch keû vaø caét rôøi hình chöõ nhaät theo 2 caùch.
 Giaùo vieân höôùng daãn maãu caùch keû.
 a) Caùch keû hình chöõ nhaät :
 Giaùo vieân thao taùc maãu töøng böôùc thong thaû.Giaùo vieân ñính tôø giaáy keû oâ leân baûng.Laáy 1 ñieåm A treân maët giaáy keû oâ,töø A ñeám xuoáng 5 oâ theo doøng keû ñöôïc ñieåm D .Töø A vaø D ñeám sang phaûi 7 oâ theo ñöôøng keû ta ñöôïc B vaø C.Noái laàn löôït AgB,BgC,C vôùi D,D vôùi A ta ñöôïc hình chöõ nhaät ABCD.
 b) Caét vaø daùn hình chöõ nhaät :
 Caét theo caïnh AB,BC,CD,DA ñöôïc hình chöõ nhaät,boâi hoà,daùn caân ñoái.
 Cho hoïc sinh thöïc haønh,giaùo vieân quan saùt.
 c) Höôùng daãn caùch keû thöù 2 :
 Taän duïng 2 caïnh cuûa tôø giaáy laøm 2 caïnh cuûa hình chöõ nhaät coù ñoä daøi cho tröôùc,nhö vaäy chæ coøn caét 2 caïnh coøn laïi.
 Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc haønh keû,caét 
hình chöõ nhaät theo caùch ñôn giaûn treân giaáy vôû coù keû oâ. 
4. Cuûng coá – Daën doø :
 - Neâu laïi caùch keû vaø caét hình chöõ nhaät.
 - Tinh thaàn,thaùi ñoä cuûa hoïc sinh.
 - Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát sau.
HS chuẩn bị đồ dùng học tập lên bàn
 Hoïc sinh quan saùt hình chöõ nhaät maãu vaø traû lôøi caâu hoûi.
 Hoïc sinh nhaéc laïi keát luaän.
 Hoïc sinh nghe vaø quan saùt giaùo vieân laøm maãu,ghi nhôù.
 Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân thao taùc maãu töøng böôùc caét vaø daùn.Hoïc sinh keû,caét hình chöõ nhaät treân giaáy vôû.
 Hoïc sinh theo doõi.
 Hoïc sinh thöïc haønh keû vaø caét treân giaáy vôû.
----------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 26 tháng 2 năm 2009.
HỌC VẦN:
Bài 103 : ÔN TẬP
I/ Mục tiêu:
+Học sinh nhớ cách đọc và viết đúng các vần: uê, uy, uơ, uya, uân, uyên, uât, uyêt, uynh, uych.
+Rèn kỹ năng đọc từ, đoạn thơ trong bài;Nghe, hiểu và kể được câu chuyện “ Truyện kể mãi không hết”
+Phát huy tính tích cực, tự giác của hs trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy học:
Bảng ôn tập ; tranh minh hoạ truyện kể (phóng to)
III/ Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra bài cũ:
-GV cho hs đọc bài trong SGK : uynh , uych.
Y/c hs viết một số từ: luýnh quýnh, huỳnh huỵch.
-Nhận xét, sửa sai.
2.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
a. Ôn tập vần:
-GV treo bảng phụ ,y/c học sinh tự ghép âm thành vần rồi luyện đọc.
-Chỉnh sửa phát âm cho hs.
-HD học sinh so sánh những vần dễ lẫn khi đọc, viết.
-GV chỉ bảng cho hs đọc theo thứ tự và không theo thứ tự.
b.HD đọc từ ứng dụng:
-GV viết từ lên bảng,y/c học sinh xác định tiếng chứa vần vừa ôn tập.
-HD luyện đọc trơn:
 uỷ ban hoà thuận luyện tập
chỉnh sửa phát âm cho hs.
-GV đọc mẫu, giảng từ.
c.HD viết :
-GV đọc từ,y/c học sinh viết vào bảng con.
-GV nhận xét, sửa sai.
Cho hs đọc lại các từ trên.
d.Củng cố bài tiết 1:
-Y/c học sinh nhắc lại vần vừa ôn.
TIẾT 2.
a. Luyện đọc:
-HD học sinh luyện đọc bài trong SGK
-Cho các nhóm thi đua đọc bài.
-HD đọc đoạn thơ ứng dụng:
GV treo bảng phụ,y/c học sinh xác định tiếng chứa vần vừa ôn tập.
HD đọc từng dòng – cả đoạn thơ:
 Sóng nâng thuyền
 Lao hối hả
 Lưới tung tròn
 Khoang đầy cá
 Gió lên rồi
 Cánh buồm ơi.
GV đọc mẫu, cho hs đọc lại.
b. Luyện viết:
-HD học sinh viết bài vào vở TV.
GV theo dõi, nhắc nhở hs viết liền mạch, nối nét đúng quy định.
-Chấm bài, nhận xét,tuyên dương.
c.Kể chuyện:
GV giới thiệu truyện kể: “Truyện kể mãi không hết”
-GV kể lần 1 cho hs biết truyện.
-Kể lần 2+ tranh minh hoạ ( tranh phóng to)
-HD học sinh kể lại nội dung từng tranh:
+Đ1.Nhà vua ra lệnh cho những người kể chuyện phải kể những câu chuyện như thế nào?
+ Đ2:Những người kể chuyện cho vua nghe đã gặp phải chuyện gì?
+Đ3:Em hãy kể lại câu chuyện mà anh nông dân đã kể cho vua nghe.
+Đ4: Vì sao anh nông dân lại được vua thưởng?
-Tổ chức cho các nhóm thi đua kể lại câu chuyện.
*HD nắm ý nghĩa truyện.
-Vì sao anh nông dân được vua thưởng?
-Câu chuyện nói lên điều gì?
3. Củng cố, dặn dò:
-Y/c học sinh đọc lại bài trong SGK.
-HD về nhà làm bài tập( VBTTV)
-Nhận xét tiết học, tuyên dương tổ, nhóm học tốt;Dặn hs chuẩn bị bài: “Trường em”
Học sinh ghép âm thành vần và luyện đọc:
(cn-nhóm-đt)
 uê uơ uy uya uân uyên uât uyêt uynh uych
HS so sánh các vần.
Đọc lại bảng ôn (cn- tổ -nhóm)
Học sinh đọc thầm từ ứng dụng,xác định tiếng chứa vần vừa ôn.
Luyện đọc trơn từ:
 (cn- nhóm2-nhóm 4)
HS viết từ vào bảng con:
 hoà thuận luyện tập
đọc lại từ vừa viết.
HS đọc lại bảng ôn vần: (cn-đt)
Học sinh luyện đọc bài trong SGK:
(cn-nhóm-tổ)
Các nhóm thi đua đọc trơn.
Đọc thầm đoạn thơ,xác định tiếng có vần vừa ôn: thuyền.
Học sinh luyện đọc nối tiếp từng dòng- cả đoạn thơ: (cn-đt)
Học sinh đọc thuộc lòng (cn-đt)
Luyện viết bài vào vở TV:
 hoà thuận luyện tập
HS nhắc lại tên truyện: 
“truyện kể mãi không hết”
-HS nghe cô kể chuyện.
-Nghe kể + quan sát tranh minh hoạ.
-Tập kể lại nội dung từng tranh.
+Tr.1: Ngày xưa có một ông vua rất thích nghe kể chuyệnĐó là câu truyện kể mãi không có kết thúc.
+Tr.2: Đã bao nhiêu người lên thử tài,nhưng ngày kết thúc câu chuyện là ngày bị tống giam vào ngục.
+Tr.3: Một anh nông dân lên xin thử tài,anh kể cho vua nghe câu chuyện: “Một con chuột bò từ hang đến kho thóc,tha thóc về hang.”
+Tr.4: Anh nông dân cứ kể như thế mãi,cuối cùng nhà vua phải bảo thôi và thưởng cho anhTừ đó nhà vua không còn ra những lệnh kỳ quặc nữa.
-Các nhóm thi đua kể nối tiếp theo tranh.
*Ý nghĩa: Anh nông dân thông minh đã phá bỏ được cái lệnh kỳ quặc của nhà vua.
Toaùn:Tiết 96/ct
 Baøi Daïy : TRÖØ CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: 
- Bieát laøm toaùn tröø 2 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100 (ñaët tính, thöïc hieän pheùp tính )
- Taäp trö

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 24chuan.doc