Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 20

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc được: ach, cuốn sách; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ach, cuốn sách.

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách vở.

II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

- Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

III. Hoạt động dạy và học:

1. Ổn định: hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh đọc và viết: cá diếc, công việc, cái lược, thước kẻ.

3. Bài mới:

 

doc 23 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt lµm tÝnh céng kh«ng nhí trong ph¹m vi 20.
BiÕt céng nhÈm d¹ng 14+3.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh viÕt c¸c sè tõ 11 ®Õn 20.
§iỊn sè vµo d­íi c¸c v¹ch trªn tia sè.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu c¸ch lµm tÝnh céng d¹ng 14+3.
Yªu cÇu häc sinh lÊy 1 bã chơc vµ 4 que tÝnh rêi.
Yªu cÇu lÊy thªm 3 que tÝnh n÷a.
“Ta ®­ỵc tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?”
“§Ỉt 1 bã chơc ë bªn tr¸i vµ 4 que rêi ë bªn ph¶i”.
“Cã 1 bã chơc, viÕt 1 ë cét chơc; cã 4 que rêi, viÕt 4 ë cét ®¬n vÞ.”
“Thªm 3 que rêi, viÕt 3 d­íi 4 ë cét ®¬n vÞ”.
“Muèn biÕt tÊt c¶ cã bao nhiªu que tÝnh, ta gép 4 que vµ 3 que rêi ®­ỵc 7 que. Cã 1 bã chơc vµ 7 que rêi lµ 17 que.”
H­íng dÉn ®Ỉt tÝnh: viÕt 14 råi viÕt 3 sao cho 3 th¼ng cét víi 4 ë hµng ®¬n vÞ, viÕt dÊu + vµ kỴ v¹ch ngang d­íi 2 sè, tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i (4+3=7 viÕt 7, h¹ 1 viÕt 1).
 Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ th¼ng cét c¸c sè.
Bµi tËp 2: TÝnh nhÈm vµ viÕt kÕt qu¶ sau dÊu b»ng 
Bµi tËp 3: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng.
- Häc sinh thùc hµnh.
- 17 que tÝnh.
- Häc sinh quan s¸t.
- Häc sinh quan s¸t.
- C¸ nh©n nh¾c l¹i.
- C¸ nh©n nh¾c l¹i.
- Häc sinh lµm tÝnh:
+
14
+
15
+
13
+
11
 2
 3
 5
 6
+
12
+
17
+
15
+
14
 7
 2
 1
 4
- Häc sinh tÝnh nhÈm:
12 + 3 = 12 + 2 = 
14 + 4 = 10 + 5 = 
13 + 0 = 12 + 1 = 
13 + 6 = 16 + 2 = 
14
1
2
3
4
5
15
13
6
5
4
3
2
1
19
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua tÝnh nhÈm nhanh: 14+2= ; 15+4=
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Đạo đức
LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (Tiết 2)
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Nªu ®­ỵc mét sè biĨu hiƯn lƠ phÐp víi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
BiÕt v× sao ph¶i lƠ phÐp víi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
Thùc hiƯn lƠ phÐp víi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn. 
Gi¸o viªn: mét sè c©u chuyƯn vỊ viƯc lƠ phÐp, v©ng lêi thÇy c«.
Häc sinh: vë bµi tËp ®¹o ®øc.
Ho¹t ®éng d¹y häc.
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp. 
Néi dung:
Ho¹t ®éng 1: Tù liªn hƯ b¶n th©n.
Yªu cÇu häc sinh tù liªn hƯ viƯc m×nh thùc hiƯn hµnh vi lƠ phÐp, v©ng lêi thÇy c« gi¸o.
“Em lµm g× ®Ĩ tá ra lƠ phÐp, v©ng lêi thÇy c« gi¸o?”
Ho¹t ®éng 2: S¾m vai.
T×nh huèng 1: C« gi¸o gäi häc sinh lªn b¶ng ®­a vë vµ tr×nh bµy bµi lµm trong vë.
T×nh huèng 2: Chµo c« ra vỊ sau khi ®Õn nhµ c«.
Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn c¸ch øng xư cđa b¹n.
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn häc thuéc 2 c©u th¬.
ThÇy c« nh­ thĨ mĐ cha
V©ng lêi, lƠ phÐp míi lµ trß ngoan.
- C¸ nh©n tr×nh bµy.
- ph¶i chµo hái, lƠ phÐp.
- Häc sinh s¾m vai.
- Häc sinh th¶o luËn nhãm.
- §ång thanh.
Cđng cè:
H¸t bµi h¸t “C« gi¸o em”.
§èi víi thÇy c« gi¸o em ph¶i nh­ thÕ nµo?
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh «n bµi vµ ¸p dơng nh÷ng ®iỊu ®· häc vµo thùc tÕ mçi ngµy.
Thứ ba, ngày 12 tháng 01 năm 2010
Tiếng Việt
ICH – ÊCH
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: ich, êch, tờ lịch, con ếch; từ và đoạn thơ ứng dụng.
Viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch.
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: viên gạch, sạch sẽ, kênh rạch, cây bạch đàn.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: i, c, h.
Nhận xét và giới thiệu vần ich.
Yêu cầu phân tích vần ich.
Đánh vần mẫu vần ich.
Yêu cầu ghép tiếng “lịch”.
Yêu cầu phân tích tiếng “lịch”.
Đánh vần mẫu tiếng “lịch”.
Giới thiệu từ “tờ lịch”.
Yêu cầu cài các âm: ê, c, h.
Nhận xét và giới thiệu vần êch.
Yêu cầu phân tích vần êch.
Đánh vần mẫu vần êch.
Yêu cầu ghép tiếng “ếch”.
Yêu cầu phân tích tiếng “ếch”.
Đánh vần mẫu tiếng “ếch”.
Giới thiệu từ “con ếch”.
Yêu cầu so sánh: ich và êch.
Hướng dẫn viết
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Đọc mẫu và giải thích từ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Giới thiệu chủ đề nói.
“Tranh vẽ gì?”
“Ai đã được đi du lịch?”
“Khi đi du lịch thường mang theo những gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn học sinh viết liền nét, đúng khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o.
Thực hành cài: ich.
Phát âm: ich.
 i đầu vần, ch cuối vần.
Cá nhân: i-ch-ich.
Ghép: lịch.
 âm l đứng trước, vần ich đứng sau, dấu nặng dưới âm i.
Đồng thanh + cá nhân (lờ-ich-lich-nặng-lịch).
Đồng thanh (tờ lịch)
Thực hành cài: êch.
Phát âm: êch.
 ê đầu vần, ch cuối vần.
Cá nhân: ê-ch-êch.
Ghép: ếch.
 vần êch và dấu sắc trên âm ê.
Đồng thanh + cá nhân (ê-chờ-êch-sắc-ếch)
Đồng thanh (con ếch)
Viết trên bảng con (ich, tờ lịch, êch, con ếch).
Đọc trơn: vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch.
Đồng thanh + cá nhân (ich, lịch, tờ lịch, êch, ếch, con ếch).
Đồng thanh + cá nhân (vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch, “Tôi là chim chích Có ích, có ích”).
Đọc trơn: Chúng em đi du lịch.
 các bạn đi du lịch.
 thức ăn, nước uống.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
LUYỆN TẬP
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Thùc hiƯn ®­ỵc phÐp céng kh«ng nhí trong ph¹m vi 20.
Céng nhÈm d¹ng 14+3.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh: 14+5= ; 14+3= ; 10+9=
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp.
LuyƯn tËp.
Bµi tËp 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh.
Bµi tËp 2: TÝnh nhÈm. 
Bµi tËp 3: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ sau dÊu b»ng. 
Bµi tËp 4: Nèi phÐp céng víi sè ®· cho lµ kÕt qu¶.
- TÝnh trªn b¶ng con:
12 + 3 12 + 7
13 + 4 7 + 2
11 + 5 16 + 3
16 + 2 13 + 6
- Häc sinh tÝnh nhÈm:
15 + 1 = 14 + 3 = 
18 + 1 = 13 + 4 = 
10 + 2 = 13 + 5 = 
12 + 0 = 15 + 3 = 
- Häc sinh lµm tÝnh:
10 + 1 + 3 = 15 + 3 + 1 = 
16 + 1 + 2 = 11 + 2 + 3 = 
14 + 2 + 1 = 12 + 3 + 4 = 
12 + 2
13 + 3
14 + 3
11 + 7
17
19
12
16
14
18
15 + 1
17 + 2
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh: 10+9= ; 12+5=
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Thể dục
BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Yªu cÇu cÇn ®¹t: 
BiÕt c¸ch thùc hiƯn 2 ®éng t¸c: v­¬n thë vµ tay cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung.
B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiƯn ®éng t¸c ch©n cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung.
BiÕt c¸ch ®iĨm sè ®ĩng hµng däc theo tong tỉ.
§Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn
§Þa ®iĨm: s©n tr­êng.
Ph­¬ng tiƯn: Cßi, cê, kỴ s©n ch¬i trß ch¬i.
Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
PhÇn më ®Çu
Gi¸o viªn nhËn líp vµ phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
Ch¹y nhĐ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng.
§i theo vßng trßn, hÝt thë s©u.
Ch¬i trß ch¬i "DiƯt con vËt cã h¹i" 
PhÇn c¬ b¶n
¤n 2 ®éng t¸c: v­¬n thë vµ tay.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, sưa ch÷a mét sè lçi sai häc sinh th­êng m¾c ph¶i.
§éng t¸c ch©n:
NhÞp 1: 2 tay chèng h«ng, ®ång thêi kiƠng gãt ch©n.
NhÞp 2: h¹ gãt ch©n ch¹m ®Êt, khuþu gèi, th©n trªn th¼ng, vç 2 bµn tay vµo nhau ë phÝa tr­íc.
NhÞp 3: nh­ nhÞp 1.
NhÞp 4: vỊ t­ thÕ c¬ b¶n.
NhÞp 5, 6, 7, 8 gièng nh­ nhÞp 1, 2, 3, 4.
§Õm sè hµng däc theo tỉ.
Tõ ®éi h×nh vßng trßn khi «n bµi thĨ dơc, gi¸o viªn gi¶i t¸n sau ®ã tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
TiÕp theo gi¸o viªn gi¶i thÝch, kÕt hỵp chØ dÉn mét tỉ lµm mÉu c¸ch ®iĨm sè: sau khÈu lƯnh tỉ tr­ëng quay mỈt qua tr¸i ra sau vµ h« to sè cđa m×nh “1”, råi quay mỈt vỊ t­ thÕ ban ®Çu. Ng­êi sè 2 quay mỈt qua tr¸i ra sau vµ h« to sè cđa m×nh “2”, råi quay mỈt vỊ t­ thÕ ban ®Çu. Nh÷ng ng­êi tiÕp theo lÇn l­ỵt ®Õm tiÕp cho ®Õn hÕt tỉ. Riªng ng­êi cuèi cïng kh«ng quay mỈt ra sau, mµ h« to sè cđa m×nh vµ h« to “hÕt”.
Trß ch¬i: “Nh¶y « tiÕp søc”
Gi¸o viªn nh¾c l¹i vµ gi¶i thÝch thªm ®Ĩ häc sinh n¾m v÷ng c¸ch ch¬i.
Gäi mét nhãm häc sinh tham gia trß ch¬i.
Cho häc sinh chÝnh thøc ch¬i cã ph©n th¾ng, thua.
PhÇn kÕt thĩc
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
Gi¸o viªn hƯ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt giê häc, khen ngỵi nh÷ng häc sinh tham gia häc tèt.
- Häc sinh vç tay vµ h¸t.
- Häc sinh khëi ®éng
- Häc sinh thùc hiƯn.
- Häc sinh thùc hiƯn.
- C¶ líp ch¬i trß ch¬i.
Thủ công
GẤP MŨ CA LÔ (Tiết 2)
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt c¸ch gÊp mị ca l« b»ng giÊy.
GÊp ®­ỵc mị ca l« b»ng giÊy. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi th¼ng, ph¼ng.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: ChiÕc mị ca l« mÉu kÝch th­íc lín. 
Häc sinh: GiÊy thđ c«ng , hå d¸n ....
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra dơng cơ häc tËp.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp 
Thùc hµnh.
Gi¸o viªn nh¾c l¹i quy tr×nh gÊp mị ca l« theo tõng b­íc ®Ĩ häc sinh nhí vµ thùc hµnh.
§Ỉt tê giÊy h×nh vu«ng tr­íc mỈt, mỈt mµu ĩp xuèng.
GÊp ®«i h×nh vu«ng theo ®­êng gÊp chÐo sao cho 2 gãc giÊy s¸t nhau, mÐp giÊy ph¶i b»ng nhau, dïng tay miÕt nhĐ c¹nh võa gÊp. Xoay c¹nh võa gÊp n»m ngang theo h×nh tam gi¸c, ®Çu nhän ë phÝa d­íi.
GÊp ®«i h×nh võa gÊp ®Ĩ lÊy dÊu gi÷a. Sau ®ã më ra, gÊp 1 phÇn cđa c¹nh bªn ph¶i vµo sao cho phÇn mÐp giÊy c¸ch ®Ịu víi c¹nh trªn vµ ®iĨm ®Çu cđa c¹nh ®ã ch¹m vµo ®­êng dÊu gi÷a.
LËt h×nh võa gÊp ra mỈt sau vµ cịng gÊp t­¬ng tù nh­ trªn cho c¹nh cßn l¹i.
GÊp 1 líp giÊy phÇn d­íi cđa h×nh võa gÊp lªn sao cho s¸t víi c¹nh bªn võa míi gÊp. GÊp theo ®­êng dÊu vµ gÊp vµo trong phÇn võa gÊp lªn.
LËt h×nh võa gÊp ra mỈt sau vµ cịng lµm t­¬ng tù.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh trang trÝ bªn ngoµi mị theo ý thÝch
Quan s¸t, giĩp ®ì c¸c em cßn lĩng tĩng ch­a hoµn thµnh s¶n phÈm.
Tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm ®Đp.
- Häc sinh thùc hµnh.
- Häc sinh quan s¸t.
Cđng cè:
Häc sinh nh¾c l¹i c¸c b­íc c¸ch mị ca l«.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt chung, dỈn häc sinh vỊ nhµ xem l¹i bµi võa häc.
Thứ tư, ngày 13 tháng 01 năm 2010
Tiếng Việt
ÔN TẬP
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được các vần; từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.
Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.
Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: “Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng”.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bảng ôn và tranh minh hoạ chuyện kể.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Ôn tập:
Giới thiệu bảng ôn.
Chỉ chữ.
Đọc âm.
Yêu cầu ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang tạo vần.
Yêu cầu so sánh từng cặp vần.
Lưu ý học sinh: ô nào tô đen là không kết hợp được.
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Hướng dẫn viết các từ ứng dụng.
Luyện tập:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở tập viết: thác nước, ích lợi.
Học sinh đọc: a i.
	 c, ch.
Đọc âm.
Chỉ chữ.
Ghép và đọc: ac ươc.
	 ach ich.
Đọc trơn: thác nước, chúc mừng, ích lợi.
Viết trên bảng con: thác nước, chúc mừng, ích lợi.
Đồng thanh: ac ươc; ach ich.
Đọc trơn: thác nước, chúc mừng, ích lợi, “Đi đến nơi nào Con đường bớt xa”.
Kể chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng
Tranh 1: Anh chàng Ngốc tốt bụng đã cho cụ già phần ăn và được cụ già tặng một con ngỗng vàng.
Tranh 2: Có 3 cô gái định rút lông ngỗng vàng và bị dính tay vào ngỗng, thêm một người đàn ông định kéo giúp cũng bị dính vào luôn. Tiếp tục 2 người nông dân giơ tay cứu cũng bị dính vào. Cả đoàn 7 người cùng đi kinh đô.
Tranh 3: Ở kinh đô có nàng công chúa chẳng nói, chẳng cười được vua treo giải thưởng cho ai làm công chúa cười sẽ được cưới làm vợ.
Tranh 4: Nhìn 7 người dính cùng con ngỗng lếch thếch công chúa bật cười sặc sụa. Anh Ngốc được cưới công chúa xinh đẹp.
Đại diện 4 tổ kể lại theo thứ tự từ tranh 1 đến tranh 4.
Đại diện 4 tổ kể nối tiếp nhau theo nội dung câu chuyện từ tranh 1 đến tranh 4.
Ý nghĩa: Nhờ tốt bụng anh chàng Ngốc đã gặp điều tốt đẹp, được cưới công chúa làm vợ.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh đọc lại bảng ôn.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt lµm c¸c phÐp trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 20.
BiÕt trõ nhÈm d¹ng 17-3.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh lµm tÝnh céng kh«ng nhí ph¹m vi 20.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu c¸ch lµm tÝnh trõ d¹ng 17-3
Yªu cÇu häc sinh lÊy 17 que tÝnh.
Yªu cÇu t¸ch que tÝnh thµnh 2 phÇn: 1 bã chơc bªn tr¸i vµ 7 que rêi bªn ph¶i.
Yªu cÇu lÊy ra 3 que tÝnh tõ 7 que tÝnh rêi.
“Ta cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh?”.
H­íng dÉn ®Ỉt tÝnh: viÕt 17 råi viÕt 3 sao cho 3 th¼ng cét víi 7 ë hµng ®¬n vÞ, viÕt dÊu - vµ kỴ v¹ch ngang d­íi 2 sè, tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i (7- 3=4 viÕt 4, h¹ 1 viÕt 1).
 Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ th¼ng cét c¸c sè.
Bµi tËp 2: TÝnh nhÈm vµ viÕt kÕt qu¶ sau dÊu b»ng 
Bµi tËp 3: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng.
- Häc sinh lÊy 1 bã chơc vµ 7 que tÝnh rêi.
- Häc sinh thùc hiƯn t¸ch ra 2 phÇn.
- Häc sinh thùc hµnh.
- 14 que tÝnh.
- Häc sinh quan s¸t.
- Häc sinh lµm tÝnh:
-
13
-
17
-
14
-
16
 2
 5
 1
 3
-
18
-
18
-
15
-
15
 7
 1
 4
 3
- Häc sinh tÝnh nhÈm:
12 - 1 = 18 - 2 = 
17 - 5 = 16 - 0 = 
14 - 0 = 14 - 1 = 
13 - 1 = 19 - 8 = 
16
1
2
3
4
5
15
19
6
3
1
7
4
13
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua tÝnh nhÈm nhanh: 19- 8= ; 15- 5=
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Tự nhiên xã hội
AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
X¸c ®Þnh ®­ỵc mét sè t×nh huèng nguy hiĨm cã thĨ dÉn ®Õn tai n¹n trªn ®­êng ®i häc.
BiÕt ®i bé s¸t mÐp ®­êng vỊ phÝa tay ph¶i hoỈc ®i trªn vØa hÌ.
Cã ý thøc chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vỊ trËt tù an toµn giao th«ng.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: s¸ch gi¸o khoa, mét sè tranh minh ho¹ c¸c t×nh huèng nguy hiĨm trªn ®­êng.
Häc sinh: s¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, giÊy vÏ, bĩt mµu.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
KiĨm tra:
Em ®ang sèng ë ®©u?
H·y nãi vỊ c¶nh vËt n¬i em sèng?
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp.
Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn t×nh huèng trang 42 SGK.
“§iỊu g× cã thĨ x¶y ra?”
“Cã khi nµo em cã nh÷ng hµnh ®éng nh­ trong t×nh huèng ®ã kh«ng?”
“Em sÏ khuyªn c¸c b¹n trong t×nh huèng ®ã nh­ thÕ nµo?”
KÕt luËn: §Ĩ tr¸nh x¶y ra c¸c tai n¹n trªn ®­êng, mäi ng­êi ph¶i chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vỊ trËt tù an toµn giao th«ng.
Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm ®«i (trang 43 SGK).
“§­êng ë tranh thø nhÊt kh¸c g× ®­êng ë tranh thø 2?”
“Ng­êi ®i bé tranh thø nhÊt ®i ë vÞ trÝ nµo trªn ®­êng?”
“Ng­êi ®i bé tranh thø hai ®i ë vÞ trÝ nµo trªn ®­êng?” 
KÕt luËn: Khi ®i bé trªn ®­êng kh«ng cã vØa hÌ cÇn ph¶i ®i s¸t mÐp ®­êng bªn ph¶i cđa m×nh, cßn trªn ®­êng cã vØa hÌ th× ng­êi ®i bé ph¶i ®i trªn vØa hÌ.
Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i “§Ìn xanh, ®Ìn ®á”.
Gi¸o viªn h­íng dÉn qui t¾c ®Ìn b¸o hiƯu:
§Ìn ®á s¸ng: tÊt c¶ xe cé vµ ng­êi ®i ®­êng ph¶i dõng l¹i ®ĩng v¹ch quy ®Þnh.
§Ìn xanh s¸ng: xe cé vµ ng­êi ®i ®­êng ®­ỵc phÐp ®i.
Mét sè häc sinh ®ãng vai ®Ìn tÝn hiƯu. C¸c häc sinh kh¸c ®ãng vai ng­êi ®i ®­êng.
Häc sinh thùc hµnh ®i theo ®Ìn tÝn hiƯu.
- C¸ nh©n ph¸t biĨu.
- 
- 
- 
- 
- 
- Häc sinh quan s¸t.
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i
Cđng cè:
H¸t: “Chĩng em ch¬i giao th«ng”.
Häc sinh nh¾c l¹i c¸c t×nh huèng nguy hiĨm trªn ®­êng ®i häc.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ xem l¹i bµi võa häc.
Thứ năm, ngày 14 tháng 01 năm 2010
Tiếng Việt
OP – AP
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp.
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: thác nước, chúc mừng, ích lợi.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: o, p.
Nhận xét và giới thiệu vần op.
Yêu cầu phân tích vần op.
Đánh vần mẫu vần op.
Yêu cầu ghép tiếng “họp”.
Yêu cầu phân tích tiếng “họp”.
Đánh vần mẫu tiếng “họp”.
Giới thiệu từ “họp nhóm”.
Yêu cầu cài các âm: a, p.
Nhận xét và giới thiệu vần ap.
Yêu cầu phân tích vần ap.
Đánh vần mẫu vần ap.
Yêu cầu ghép tiếng “sạp”.
Yêu cầu phân tích tiếng “sạp”.
Đánh vần mẫu tiếng “sạp”.
Giới thiệu từ “múa sạp”.
Yêu cầu so sánh: op và ap.
Hướng dẫn viết
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Đọc mẫu và giải thích từ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Giới thiệu chủ đề nói.
“Tranh vẽ gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn học sinh viết liền nét, đúng khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o.
Thực hành cài: op.
Phát âm: op.
 o đầu vần, p cuối vần.
Cá nhân: o-p-op.
Ghép: họp.
 âm h đứng trước, vần op đứng sau, dấu nặng dưới âm o.
Đồng thanh + cá nhân (hờ-op-hop-nặng-họp).
Đồng thanh (họp nhóm)
Thực hành cài: ap.
Phát âm: ap.
 a đầu vần, p cuối vần.
Cá nhân: a-p-ap.
Ghép: sạp.
 âm s đứng trước, vần ap đứng sau, dấu nặng dưới âm a.
Đồng thanh + cá nhân (sờ-ap-sap-nặng-sạp)
Đồng thanh (múa sạp)
Viết trên bảng con (op, họp nhóm, ap, múa rạp).
Đọc trơn: con cọp, đóng góp, giấy nháp, xe đạp.
Đồng thanh + cá nhân (op, họp, họp nhóm, ap, rạp, múa rạp).
Đồng thanh + cá nhân (con cọp, đóng góp, giấy nháp, xe đạp, “Lá thu lá vàng khô”).
Đọc trơn: Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông.
 núi, cây, tháp.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
LUYỆN TẬP
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Thùc hiƯn ®­ỵc phÐp trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 20.
Trõ nhÈm d¹ng 17-3.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh: 19- 5= ; 19- 9= ; 18- 3=
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp.
LuyƯn tËp.
Bµi tËp 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh.
Bµi tËp 2: TÝnh nhÈm. 
Bµi tËp 3: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ sau dÊu b»ng. 
Bµi tËp 4: Nèi phÐp trõ víi sè ®· cho lµ kÕt qu¶.
- TÝnh trªn b¶ng con:
14 - 3 17 - 2
16 - 5 19 - 2
17 - 5 19 - 7
- Häc sinh tÝnh nhÈm:
14 - 1 = 17 - 2 = 
15 - 1 = 16 - 2 = 
15 - 4 = 15 - 3 = 
19 - 8 = 15 - 2 = 
- Häc sinh lµm tÝnh:
12 + 3 - 1 = 16 - 2 + 1 = 
15 + 2 - 1 = 15 - 3 - 1 = 
17 - 5 + 2 = 19 - 2 - 5 = 
14 - 1
19 - 3
17 - 5
18 - 1
16
14
13
15
17
15 - 1
17 - 2
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh: 10+9= ; 12+5=
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Mĩ thuật
VẼ QUẢ CHUỐI
Yêu cầu cần đạt:
Học sinh nhận biết đặc điểm về hình khối, màu sắc, vẻ đẹp của quả chuối.
Biết cách vẽ quả chuối.
Vẽ được quả chuối.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Một sốù tranh ảnh (hoặc vật mẫu) về các loại quả chuối, ớt, dưa gang 
Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, bút màu. 
Hoạt động dạy học:
Ổn định: hát
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Quan sát mẫu.
Cho học sinh quan sát các loại quả mẫu để thấy được sự khác nhau về hình dáng, màu sắc.
Hướng dẫn cách vẽ:
Vẽ hình dáng quả chuối.
Vẽ thêm cuống, núm cho giống quả chuối thật.
Vẽ màu quả chuối: màu xanh hoặc màu vàng.
Thực hành:
Hướng dẫn học sinh vẽ cân đối với phần giấy qui định.
Vẽ màu theo ý thích.
Giáo viên quan sát hướng dẫn thêm.
- Học sinh quan sát. 
- Học sinh quan sát.
- Học sinh thực hành.
Cđng cè, dỈn dß. 
Gi¸o viªn tr­ng bµy s¶n phÈm ®Đp vµ tỉng kÕt tiÕt häc.
DỈn häc sinh vỊ nhµ xem l¹i bµi võa häc. ChuÈn bÞ tiÕt sau vÏ qu¶ chuèi.
Thứ sáu, ngày 15 tháng 01 năm 2010
Hát
ÔN TẬP: “BẦU TRỜI XANH”
(Thầy Điền soạn giảng)
Tiếng Việt
ĂP – ÂP
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập; từ và đoạn thơ ứng dụng.
Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập.
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Trong cặp sách của em.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: con cọp, đóng góp, giấy nháp, xe đạp.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: ă, p.
Nhận xét và giới th

Tài liệu đính kèm:

 • docGiao an tuan 20(1).doc