Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 19 năm 2010

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc.

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

- Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

III. Hoạt động dạy và học:

1. Ổn định: hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh đọc và viết: hạt thóc, con cóc, bản nhạc, con vạc.

 

doc 24 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 316Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 19 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chơc vµ 1 (2) ®¬n vÞ.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh ®iỊn sè vµo c¸c v¹ch trªn tia sè.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu sè 11.
Yªu cÇu häc sinh lÊy 1 bã chơc que tÝnh vµ 1 que tÝnh rêi.
“Ta ®­ỵc tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?”
“10 que tÝnh vµ 1 que tÝnh lµ 11 que tÝnh”.
ViÕt: 11.
“Sè 11 gåm 1 chơc vµ 1 ®¬n vÞ. Sè 11 cã 2 ch÷ sè viÕt liỊn nhau tõ tr¸i sang ph¶i”.
Giíi thiƯu sè 12.
Yªu cÇu häc sinh lÊy 1 bã chơc que tÝnh vµ 2 que tÝnh rêi.
“Ta ®­ỵc tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?”
“10 que tÝnh vµ 2 que tÝnh lµ 12 que tÝnh”.
ViÕt: 12.
“Sè 12 gåm 1 chơc vµ 2 ®¬n vÞ. Sè 12 cã 2 ch÷ sè viÕt liỊn nhau tõ tr¸i sang ph¶i”.
Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: §Õm sè ng«i sao vµ ®iỊn sè vµo « vu«ng.
Bµi tËp 2: VÏ thªm chÊm trßn vµo « trèng. 
Bµi tËp 3:
§Õm sè l­ỵng vµ t« mµu vµo h×nh tam gi¸c.
§Õm sè l­ỵng vµ t« mµu vµo h×nh vu«ng.
Bµi tËp 4: §iỊn sè vµo d­íi mçi v¹ch cđa tia sè
- Häc sinh thùc hµnh.
- 11 que tÝnh.
- §ång thanh: 11
- ViÕt trªn b¶ng con sè 11.
- Häc sinh thùc hµnh.
- 12 que tÝnh.
- §ång thanh: 12
- ViÕt trªn b¶ng con sè 12.
1 chơc
1 ®¬n vÞ
1 chơc
2 ®¬n vÞ
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
- 11 h×nh tam gi¸c.
- 12 h×nh vu«ng.
0	 10
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua vÏ tia sè vµ ®Õm sè h×nh trong ph¹m vi 11, 12.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Đạo đức
LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (Tiết 1)
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Nªu ®­ỵc mét sè biĨu hiƯn lƠ phÐp víi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
BiÕt v× sao ph¶i lƠ phÐp víi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
Thùc hiƯn lƠ phÐp víi thÇy gi¸o, c« gi¸o.
Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn. 
Gi¸o viªn: mét sè c©u chuyƯn vỊ viƯc lƠ phÐp, v©ng lêi thÇy c«.
Häc sinh: vë bµi tËp ®¹o ®øc.
Ho¹t ®éng d¹y häc.
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp. 
Néi dung:
Ho¹t ®éng 1: S¾m vai (bµi tËp 1).
Yªu cÇu häc sinh s¾m vai gỈp thÇy c« trong tr­êng vµ ®­a quyĨn vë cho thÇy c«.
Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt.
“CÇn ph¶i lµm g× khi gỈp thÇy c«?”
“Khi ®­a hoỈc nhËn vËt g× tõ thÇy c« th× ph¶i nh­ thÕ nµo?”
KÕt luËn: Khi gỈp thÇy c« gi¸o th× ph¶i chµo hái lƠ phÐp. Khi nhËn vËt g× tõ thÇy c« gi¸o th× ph¶i nhËn b»ng hai tay. Khi nãi víi thÇy c« gi¸o th× ph¶i nãi: “d¹ th­a”.
Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn.
“ThÇy c« gi¸o quan t©m ®èi víi häc sinh nh­ thÕ nµo?”
“§Ĩ tá lßng biÕt ¬n thÇy c« em cÇn nh­ thÕ nµo?”
Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- Häc sinh s¾m vai.
- 
- ph¶i chµo hái, lƠ phÐp.
- nhËn b»ng hai tay.
- Kh«ng ng¹i khã nhäc, d¹y dç häc sinh.
- lƠ phÐp, ch¨m häc, l¾ng nghe vµ v©ng lêi thÇy c«.
Cđng cè:
H¸t bµi h¸t “C« gi¸o em”.
§èi víi thÇy c« gi¸o em ph¶i nh­ thÕ nµo?
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh «n bµi vµ ¸p dơng nh÷ng ®iỊu ®· häc vµo thùc tÕ mçi ngµy.
Thứ ba, ngày 05 tháng 01 năm 2010
Tiếng Việt
UC – ƯC
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
Viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ.
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất?
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: màu sắc, ăn mặc, giấc ngủ, nhấc chân.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: u, c.
Nhận xét và giới thiệu vần uc.
Yêu cầu phân tích vần uc.
Đánh vần mẫu vần uc.
Yêu cầu ghép tiếng “trục”.
Yêu cầu phân tích tiếng “trục”.
Đánh vần mẫu tiếng “trục”.
Giới thiệu từ “cần trục”.
Yêu cầu cài các âm: ư, c.
Nhận xét và giới thiệu vần ưc.
Yêu cầu phân tích vần ưc.
Đánh vần mẫu vần ưc.
Yêu cầu ghép tiếng “lực”.
Yêu cầu phân tích tiếng “lực”.
Đánh vần mẫu tiếng “lực”.
Giới thiệu từ “lực sĩ”.
Yêu cầu so sánh: uc và ưc.
Hướng dẫn viết
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Đọc mẫu và giải thích từ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Giới thiệu chủ đề nói.
“Con gì báo thức?”
“Tranh vẽ cảnh gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn học sinh viết liền nét, đúng khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o.
Thực hành cài: uc.
Phát âm: uc.
 u đầu vần, c cuối vần.
Cá nhân: u-c-uc.
Ghép: trục.
 âm tr đứng trước, vần uc đứng sau, dấu nặng dưới âm u.
Đồng thanh + cá nhân (trờ-uc-truc-nặng-trục).
Đồng thanh (cần trục)
Thực hành cài: ưc.
Phát âm: ưc.
 ư đầu vần, c cuối vần.
Cá nhân: ư-c-ưc.
Ghép: lực.
 âm l đứng trước, vần ưc đứng sau, dấu nặng dưới âm ư.
Đồng thanh + cá nhân (lờ-ưc-lưc-nặng-lực)
Đồng thanh (lực sĩ)
Viết trên bảng con (uc, cần trục, ưc, lực sĩ).
Đọc trơn: máy xúc, cúc vạn thọ, lọ mực, nóng nực.
Đồng thanh + cá nhân (uc, trục, cần trục, ưc, lực, lực sĩ).
Đồng thanh + cá nhân (máy xúc, cúc vạn thọ, lọ mực, nóng nực, “Con gì màu đỏ Gọi người thức dậy”).
Đọc trơn: Ai thức dậy sớm nhất?
 con gà trống.
 cảnh nông thôn.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
NhËn biÕt ®­ỵc mçi sè 13, 14, 15 gåm 1 chơc vµ 1 sè ®¬n vÞ (3, 4, 5).
BiÕt ®äc vµ viÕt c¸c sè 13, 14, 15.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh viÕt vµ ph©n tÝch sè 11, 12.
Häc sinh viÕt sè vµo mçi v¹ch cđa tia sè.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu sè 13.
Yªu cÇu häc sinh lÊy 1 bã chơc que tÝnh vµ 3 que tÝnh rêi.
“Ta ®­ỵc tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?”
ViÕt vµ ®äc: 13.
“Sè 13 gåm 1 chơc vµ 3 ®¬n vÞ”.
“Sè 13 lµ sè cã 2 ch÷ sè viÕt liỊn nhau tõ tr¸i sang ph¶i”.
Giíi thiƯu sè 14, 15.
T­¬ng tù nh­ giíi thiƯu sè 13.
Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: ViÕt sè.
Bµi tËp 2: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng. 
Bµi tËp 3: nèi mçi tranh víi mét sè thÝch hỵp.
Bµi tËp 4: §iỊn sè vµo d­íi mçi v¹ch cđa tia sè
- Häc sinh thùc hµnh.
- 13 que tÝnh.
- ViÕt vµ ®äc: 13
- §ång thanh: 13 gåm 
- C¸ nh©n: 13 lµ sè cã 2 ch÷ sè viÕt liỊn nhau tõ tr¸i sang ph¶i.
- 10, 11, 12, 13, 14, 15
10
15
15
10
- 13 con h­¬u.
- 14 con thá.
- 15 con vÞt.
- 12 con bß.
0	 10	15
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua viÕt sè vµo v¹ch cđa tia sè.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Thể dục
BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Yªu cÇu cÇn ®¹t: 
B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiƯn 2 ®éng t¸c: v­¬n thë vµ tay cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung.
BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i “Nh¶y « tiÕp søc” vµ tham gia ch¬i ®­ỵc.
§Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn
§Þa ®iĨm: s©n tr­êng.
Ph­¬ng tiƯn: Cßi, cê, kỴ s©n ch¬i trß ch¬i.
Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
PhÇn më ®Çu
Gi¸o viªn nhËn líp vµ phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
Ch¹y nhĐ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng.
§i theo vßng trßn, hÝt thë s©u.
Ch¬i trß ch¬i "DiƯt con vËt cã h¹i" 
PhÇn c¬ b¶n
Gi¸o viªn giíi thiƯu ®éng t¸c, lµm mÉu cho häc sinh lµm theo.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, uèn n¾n cho c¸c häc sinh cã ®éng t¸c sai.
L­u ý häc sinh hÝt thë s©u kÕt hỵp tËp ®éng t¸c.
§éng t¸c v­¬n thë: 2x4 nhÞp
NhÞp 1: ®­a 2 tay lªn cao chÕch ch÷ V, lßng bµn tay h­íng vµo nhau, ®ång thêi ch©n tr¸i b­íc sang ngang réng b»ng vai, mỈt ngưa, m¾t nh×n lªn cao. HÝt s©u vµo b»ng mịi.
NhÞp 2: h¹ 2 tay xuèng b¾t chÐo tr­íc bơng (tay tr¸i ®Ĩ ngoµi), thë m¹nh ra b»ng miƯng.
NhÞp 3: nh­ nhÞp 1 (hÝt vµo).
NhÞp 4: vỊ t­ thÕ c¬ b¶n (thë ra).
NhÞp 5: gièng nhÞp 1 nh­ng b­íc ch©n ph¶i sang ngang.
NhÞp 6, 7, 8 gièng nh­ nhÞp 2, 3, 4.
§éng t¸c tay: 2x4 nhÞp
NhÞp 1: b­íc ch©n tr¸i sang ngang réng b»ng vai, ®ång thêi vç 2 bµn tay vµo nhau phÝa tr­íc ngùc (ngang vai), m¾t nh×n theo tay.
NhÞp 2: ®­a 2 dang ngang, bµn tay ngưa.
NhÞp 3: vç 2 bµn tay vµo nhau phÝa tr­íc ngùc (nh­ nhÞp 1).
NhÞp 4: vỊ t­ thÕ c¬ b¶n.
NhÞp 5: gièng nhÞp 1 nh­ng b­íc ch©n ph¶i sang ngang.
NhÞp 6, 7, 8 gièng nh­ nhÞp 2, 3, 4.
¤n 2 ®éng t¸c võa häc.
Trß ch¬i: “Nh¶y « tiÕp søc”
Gi¸o viªn nh¾c l¹i vµ gi¶i thÝch thªm ®Ĩ häc sinh n¾m v÷ng c¸ch ch¬i.
Gäi mét nhãm häc sinh tham gia trß ch¬i.
Cho häc sinh chÝnh thøc ch¬i cã ph©n th¾ng, thua.
PhÇn kÕt thĩc
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
Gi¸o viªn hƯ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt giê häc, khen ngỵi nh÷ng häc sinh tham gia häc tèt.
- Häc sinh vç tay vµ h¸t.
- Häc sinh khëi ®éng
- Häc sinh thùc hiƯn.
- Häc sinh thùc hiƯn.
- C¶ líp ch¬i trß ch¬i.
Thủ công
GẤP MŨ CA LÔ (Tiết 1)
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt c¸ch gÊp mị ca l« b»ng giÊy.
GÊp ®­ỵc mị ca l« b»ng giÊy. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi th¼ng, ph¼ng.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: ChiÕc mị ca l« mÉu kÝch th­íc lín. 
Häc sinh: GiÊy thđ c«ng , hå d¸n ....
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra dơng cơ häc tËp.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp 
Quan s¸t mÉu.
Gi¸o viªn cho häc sinh xem chiÕc mị ca l« mÉu.
Cho 1 häc sinh ®éi thư ®Ĩ c¶ líp quan s¸t.
Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt h×nh d¸ng vµ t¸c dơng cđa mị ca l«.
H­íng dÉn mÉu.
H­íng dÉn c¸ch t¹o tê giÊy h×nh vu«ng: gÊp chÐo tê giÊy h×nh ch÷ nhËt, gÊp tiÕp phÇn giÊy thõa vµo theo c¹nh giÊy, miÕt nhiỊu lÇn ®­êng võa gÊp sau ®ã xÐ bá phÇn giÊy thõa.
Cho häc sinh gÊp t¹o h×nh vu«ng tõ giÊy nh¸p. Sau ®ã dïng giÊy mµu ®Ĩ gÊp mị ca l«.
H­íng dÉn thao t¸c gÊp mị ca l«.
§Ỉt tê giÊy h×nh vu«ng tr­íc mỈt, mỈt mµu ĩp xuèng.
GÊp ®«i h×nh vu«ng theo ®­êng gÊp chÐo.
GÊp ®«i h×nh võa gÊp ®Ĩ lÊy dÊu gi÷a. Sau ®ã më ra, gÊp 1 phÇn cđa c¹nh bªn ph¶i vµo sao cho phÇn mÐp giÊy c¸ch ®Ịu víi c¹nh trªn vµ ®iĨm ®Çu cđa c¹nh ®ã ch¹m vµo ®­êng dÊu gi÷a.
LËt h×nh võa gÊp ra mỈt sau vµ cịng gÊp t­¬ng tù nh­ trªn cho c¹nh cßn l¹i.
GÊp 1 líp giÊy phÇn d­íi cđa h×nh võa gÊp lªn sao cho s¸t víi c¹nh bªn võa míi gÊp. GÊp theo ®­êng dÊu vµ gÊp vµo trong phÇn võa gÊp lªn.
LËt h×nh võa gÊp ra mỈt sau vµ cịng lµm t­¬ng tù.
Gi¸o viªn h­íng dÉn chËm tõng thao t¸c ®Ĩ häc sinh quan s¸t kü vµ n¾m ®­ỵc quy tr×nh gÊp mị ca l«.
Yªu cÇu häc sinh gÊp mị ca l« b»ng giÊy nh¸p.
- Häc sinh quan s¸t.
- 
- Häc sinh quan s¸t.
- Häc sinh thùc hµnh.
Cđng cè:
Häc sinh nh¾c l¹i c¸c b­íc c¸ch mị ca l«.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt chung, dỈn häc sinh vỊ nhµ xem l¹i bµi võa häc, chuÈn bÞ tiÕt sau gÊp mị ca l« b»ng giÊy mµu.
Thứ tư, ngày 06 tháng 01 năm 2010
Tiếng Việt
ÔC – UÔC
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng.
Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc.
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: máy xúc, cúc vạn thọ, lọ mực, nóng nực.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: ô, c.
Nhận xét và giới thiệu vần ôc.
Yêu cầu phân tích vần ôc.
Đánh vần mẫu vần ôc.
Yêu cầu ghép tiếng “mộc”.
Yêu cầu phân tích tiếng “mộc”.
Đánh vần mẫu tiếng “mộc”.
Giới thiệu từ “thợ mộc”.
Yêu cầu cài các âm: u, ô, c.
Nhận xét và giới thiệu vần uôc.
Yêu cầu phân tích vần uôc.
Đánh vần mẫu vần uôc.
Yêu cầu ghép tiếng “đuốc”.
Yêu cầu phân tích tiếng “đuốc”.
Đánh vần mẫu tiếng “đuốc”.
Giới thiệu từ “ngọn đuốc”.
Yêu cầu so sánh: ôc và uôc.
Hướng dẫn viết
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Đọc mẫu và giải thích từ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Giới thiệu chủ đề nói.
“Tranh vẽ gì?”
“Cô y tá tiêm thuốc cho ai?” 
“Thái độ của em như thế nào?”
“Khi nào chúng ta phải uống thuốc?”
Luyện viết:
Hướng dẫn học sinh viết liền nét, đúng khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o.
Thực hành cài: ôc.
Phát âm: ôc.
 ô đầu vần, c cuối vần.
Cá nhân: ô-c-ôc.
Ghép: mộc.
 âm m đứng trước, vần ôc đứng sau, dấu nặng dưới âm ô.
Đồng thanh + cá nhân (mờ-ôc-môc-nặng-mộc).
Đồng thanh (thợ mộc)
Thực hành cài: uôc.
Phát âm: uôc.
 u, ô đầu vần, c cuối vần.
Cá nhân: u-ô-c-uôc.
Ghép: đuốc.
 âm đ đứng trước, vần uôc đứng sau, dấu sắc trên âm ô.
Đồng thanh + cá nhân (đờ-uôc-đuôc-sắc-đuốc)
Đồng thanh (ngọn đuốc)
Viết trên bảng con (ôc, thợ mộc, uôc, ngọn đuốc).
Đọc trơn: con ốc, gốc cây, đôi guốc, thuộc bài.
Đồng thanh + cá nhân (ôc, mộc, thợ mộc, uôc, đuốc, ngọn đuốc).
Đồng thanh + cá nhân (con ốc, gốc cây, đôi guốc, thuộc bài, “Mái nhà của ốc Nghiêng giàn gấc đỏ”).
Đọc trơn: Tiêm chủng, uống thuốc.
 cô y tá đang tiêm thuốc.
 bạn trai.
 không sợ đau.
 khi bị bệnh.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
MƯỜI SÁU, MƯỜI BẢY, MƯỜI TÁM, MƯỜI CHÍN
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
NhËn biÕt ®­ỵc mçi sè 16, 17, 18, 19 gåm 1 chơc vµ 1 sè ®¬n vÞ (6, 7, 8, 9).
BiÕt ®äc vµ viÕt c¸c sè 16, 17, 18, 19.
§iỊn ®­ỵc c¸c sè 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trªn tia sè.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh viÕt vµ ph©n tÝch sè 11, 12, 13, 14, 15.
Häc sinh viÕt sè vµo d­íi mçi v¹ch cđa tia sè.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu sè 16.
Yªu cÇu häc sinh lÊy 1 bã chơc que tÝnh vµ 6 que tÝnh rêi.
“Ta ®­ỵc tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?”
ViÕt vµ ®äc: 16.
“Sè 16 gåm 1 chơc vµ 6 ®¬n vÞ”.
“Sè 16 lµ sè cã mÊy ch÷ sè?”
Giíi thiƯu sè 17, 18, 19.
T­¬ng tù nh­ giíi thiƯu sè 16.
Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: ViÕt sè.
Bµi tËp 2: §Õm mÉu vËt, ®iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng. 
Bµi tËp 3: Nèi mçi tranh víi mét sè thÝch hỵp.
Bµi tËp 4: §iỊn sè vµo d­íi mçi v¹ch cđa tia sè
- Häc sinh thùc hµnh.
- 16 que tÝnh.
- ViÕt vµ ®äc: 16
- §ång thanh: 16 gåm 1 chơc vµ 6 ®¬n vÞ.
- C¸ nh©n: 16 lµ sè cã 2 ch÷ sè viÕt liỊn nhau tõ tr¸i sang ph¶i.
- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
10
19
- 16 con gµ con.
- 17 con mÌo.
- 18 con gÊu.
- 19 con cua.
 10	 19
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua viÕt sè vµo v¹ch cđa tia sè.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Tự nhiên xã hội
CUỘC SỐNG XUNG QUANH (Tiết 2)
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Nªu ®­ỵc mét sè nÐt vỊ c¶nh quang thiªn nhiªn vµ c«ng viƯc cđa ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng.
Cã ý thøc g¾n bã, yªu mÕn quª h­¬ng.
Gi¸o dơc m«i tr­êng: ch¨m sãc b¶o vƯ c©y xanh, b¶o vƯ nguån n­íc.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: s¸ch gi¸o khoa, mét sè tranh minh ho¹ ho¹t ®éng ®êi sèng t¹i ®Þa ph­¬ng.
Häc sinh: s¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, giÊy vÏ, bĩt mµu.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
KiĨm tra:
V× sao ph¶i gi÷ g×n líp häc s¹ch ®Đp?
H·y nªu mét sè viƯc lµm ®Ĩ líp häc s¹ch ®Đp.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp.
Ho¹t ®éng 1: Lµm viƯc víi s¸ch gi¸o khoa.
“Em nh×n thÊy nh÷ng g× trong tranh?”
“§©y lµ bøc tranh vÏ cuéc sèng ë ®©u?”
“V× sao em biÕt?”
“Theo em bøc tranh ®ã cã c¶nh g× ®Đp nhÊt?”
“V× sao em thÝch?”
Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn.
Th¶o luËn nhãm ®«i nh»m mơc ®Ých giĩp häc sinh biÕt yªu quý, g¾n bã quª h­¬ng m×nh.
“Em ®ang sèng ë ®©u?”
“H·y nãi vỊ c¶nh vËt n¬i em sèng?”
“Em cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ®èi víi quª h­¬ng m×nh?”
- B­u ®iƯn, tr¹m y tÕ, tr­êng häc, c¸nh ®ång
- ë n«ng th«n.
- V× cã c¸nh ®ång.
- 
- 
- 
- 
- yªu mÕn quª h­¬ng.
Cđng cè:
H¸t: “Quª h­¬ng t­¬i ®Đp”.
Häc sinh ch¬i trß s¾m vai kh¸ch l©u ngµy vỊ th¨m quª, hái th¨m cuéc sèng ë ®Þa ph­¬ng.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ xem l¹i bµi võa häc.
Thứ năm, ngày 07 tháng 01 năm 2010
Tiếng Việt
IÊC – ƯƠC
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn; từ và đoạn thơ ứng dụng.
Viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn.
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: con ốc, gốc cây, đôi guốc, thuộc bài.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: i, ê, c.
Nhận xét và giới thiệu vần iêc.
Yêu cầu phân tích vần iêc.
Đánh vần mẫu vần iêc.
Yêu cầu ghép tiếng “xiếc”.
Yêu cầu phân tích tiếng “xiếc”.
Đánh vần mẫu tiếng “xiếc”.
Giới thiệu từ “xem xiếc”.
Yêu cầu cài các âm: ư, ơ, c.
Nhận xét và giới thiệu vần ươc.
Yêu cầu phân tích vần ươc.
Đánh vần mẫu vần ươc.
Yêu cầu ghép tiếng “rước”.
Yêu cầu phân tích tiếng “rước”.
Đánh vần mẫu tiếng “rước”.
Giới thiệu từ “rước đèn”.
Yêu cầu so sánh: iêc và ươc.
Hướng dẫn viết
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Đọc mẫu và giải thích từ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Giới thiệu chủ đề nói.
“Tranh vẽ gì?”
“Em thích xem gì?” 
Luyện viết:
Hướng dẫn học sinh viết liền nét, đúng khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o.
Thực hành cài: iêc.
Phát âm: iêc.
 i, ê đầu vần, c cuối vần.
Cá nhân: i-ê-c-iêc.
Ghép: xiếc.
 âm x đứng trước, vần iêc đứng sau, dấu sắc trên âm ê.
Đồng thanh + cá nhân (xờ-iêc-xiêc-sắc-xiếc).
Đồng thanh (xem xiếc)
Thực hành cài: ươc.
Phát âm: ươc.
 ư, ơ đầu vần, c cuối vần.
Cá nhân: ư-ơ-c-ươc.
Ghép: rước.
 âm r đứng trước, vần ươc đứng sau, dấu sắc trên âm ơ.
Đồng thanh + cá nhân (rờ-ươc-rươc-sắc-rước)
Đồng thanh (rước đèn)
Viết trên bảng con (iêc, xem xiếc, ươc, rước đèn).
Đọc trơn: cá diếc, công việc, cái lược, thước kẻ.
Đồng thanh + cá nhân (iêc, xiếc, xem xiếc, ươc, rước, rước đèn).
Đồng thanh + cá nhân (cá diếc, công việc, cái lược, thước kẻ, “Quê hương ven sông”).
Đọc trơn: Xiếc, múa rối, ca nhạc.
 người ca hát, khỉ chạy xe.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
HAI MƯƠI – HAI CHỤC
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
NhËn biÕt ®­ỵc sè hai m­¬I gåm 2 chơc.
BiÕt ®äc vµ viÕt sè 20.
Ph©n biƯt sè chơc, sè ®¬n vÞ.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh viÕt vµ ph©n tÝch sè 16, 17, 18, 19.
Häc sinh viÕt sè vµo d­íi mçi v¹ch cđa tia sè.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu sè 20.
Yªu cÇu häc sinh lÊy 1 bã chơc.
Yªu cÇu häc sinh lÊy 1 bã chơc n÷a.
“Ta ®­ỵc tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?”
“Mét chơc que tÝnh vµ 1 chơc que tÝnh lµ bao nhiªu que tÝnh?”
“10 que tÝnh vµ 10 que tÝnh lµ 20 que tÝnh.”
“Hai m­¬i cßn gäi lµ 2 chơc.”
“ViÕt ch÷ sè 2 råi viÕt ch÷ sè 0 ë bªn ph¶I sè 2”
ViÕt vµ ®äc: 20.
“Sè 20 gåm mÊy chơc vµ mÊy ®¬n vÞ”.
“Sè 20 lµ sè cã 2 ch÷ sè, ch÷ sè 2 vµ ch÷ sè 0 viÕt liỊn nhau tõ tr¸i sang ph¶i”
Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: ViÕt c¸c sè tõ 10 ®Õn 20 vµ tõ 20 ®Õn 10.
Bµi tËp 2: Tr¶ lêi c©u hái theo mÉu. 
Bµi tËp 3: §iỊn sè vµo d­íi mçi v¹ch cđa tia sè.
Bµi tËp 4: T×m sè liỊn sau theo mÉu.
- Häc sinh thùc hµnh.
- 20 que tÝnh.
- 2 chơc que tÝnh.
- §ång thanh: 10 vµ 10 lµ 20 que tÝnh.
- §ång thanh: hai m­¬I, hai chơc.
- ViÕt b¶ng con: 20
- 2 chơc vµ 0 ®¬n vÞ
- §ång thanh: sè 20 lµ sè 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10
- 12 gåm 1 chơc vµ 2 ®¬n vÞ.
- 16 gåm 1 chơc vµ 6 ®¬n vÞ.
- 11 gåm 1 chơc vµ 1 ®¬n vÞ.
- 20 gåm 2 chơc vµ 0 ®¬n vÞ.
 10	 19
- Sè liỊn sau cđa 15 lµ 16.
- Sè liỊn sau cđa 10 lµ 11.
- Sè liỊn sau cđa 19 lµ 20.
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua viÕt sè vµo mçi v¹ch cđa tia sè.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n bµi.
Mĩ thuật
VẼ GÀ
Yêu cầu cần đạt:
Học sinh nhận biết hình dáng chung, đặc điểm các bộ phận và vẻ đẹp của con gà.
Biết cách vẽ con gà.
Vẽ được con gà và vẽ màu theo ý thích.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Một sốù tranh ảnh gà trống, gà mái. 
Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, bút màu. 
Hoạt động dạy học:
Ổn định: hát
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Giới thiệu hình ảnh các loại gà.
Lưu ý học sinh chú ý đến hình dáng và các bộ phận của con gà.
Giới thiệu con gà trống:
Màu lông rực rỡ; đuôi dài, cong.
Mào đỏ, cánh khoẻ.
Mắt tròn, mỏ vàng
Chân to, cao; dáng đi oai vệ.
Giới thiệu con gà mái
Mào nhỏ.
Lông ít màu hơn.
Đuôi và chân ngắn.
Gợi ý để học sinh so sánh sự khác nhau về hình dáng, màu sắc và các bộ phận của gà trống và gà mái.
Hướng dẫn cách vẽ:
Yêu cầu học sinh xem hình vẽ gà ở Vở tập vẽ 1.
Giáo viên vẽ phác thảo lên bảng các bộ phận chính của con gà. Chú ý tạo các dáng khác nhau của các con gà.
Hướng dẫn vẽ các nét chi tiết
Hướng dẫn vẽ màu theo ý thích

Tài liệu đính kèm:

 • docGiao an tuan 19(1).doc