Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 14

I. Mục tiêu:

 Giúp học sinh:

 - Nắm được nội quy học tập trong lớp học.

 - Nhớ được vị trí chỗ ngồi và cách chào hỏi giáo viên khi ra vào lớp.

 - Biết được các ký hiệu, hiệu lệnh của giáo viên đã quy định trong giờ học.

 - Bầu ban cán sự lớp, giúp ban cán sự lớp làm quen với nhiệm vụ được giao.

 - Biết được các loại sách vở và đồ dùng cần có

 - Biết cách bọc, ghép dán và giữ gìn sách vở sạch đẹp.

 

doc 103 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ụi
 +Muùc tieõu: Cuỷng coỏ veà nhaọn bieỏt soỏ lửụùng.
 +Caựch tieỏn haứnh:
GV toồ chửực cho caỷ lụựp chụi nhaọn bieỏt soỏ lửụùng cuỷa ủoà vaọt. 
 GV giụ tụứ bỡa coự veừ moọt (hoaởc hai, ba) chaỏm troứn.
GV nhaọn xeựt thi ủua.
1’
24’
5’
5’
-HS ủoùc yeõu caàu baứi 1:”ẹieànSoỏ”.
-HS laứm baứi vaứ chửừa baứi.
HS ủoùc yeõu caàu baứi 2:”ẹieàn soỏ”.
HS laứm baứi vaứ chửừa baứi.
HS ủoùc yeõu caàu baứi 3:”ẹieàn soỏ”.
HS laứm baứi vaứ chửừa baứi.
HS ủoùc yeõu caàu:”Vieỏt soỏ 1, 2, 3”. 
HS laứm baứi.
Chửừa baứi: HS ủoùc soỏ vửứa vieỏt.
 -HS thi ủua giụ caực tụứ bỡa coự soỏ lửụùng tửụng ửựng(1 hoaởc 2, 3).
D. Cuỷng coỏ, daởn doứ: (4 phuựt)
-Vửứa hoùc baứi gỡ? 
 ẹeỏm tửứ 1 ủeỏn 3 vaứ tửứ 3 ủeỏn 1.
-Veà nhaứ tỡm caực ủoà vaọt coự soỏ lửụùng laứ 1 (hoaởc 2, 3)
-Chuaồn bũ: saựch Toaựn 1, hoọp ủoàứ duứng hoùc Toaựn ủeồ hoùc baứi: “Caực soỏ 1,2,3, 4, 5”.
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY :
HS	
GV	
Ngày soạn: 25/8/2010
Ngày giảng: 27/ 8/ 2010
Tập viết
Tieỏt1 : Caực neựt cụ baỷn
I.Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực neựt cụ baỷn : nét ngang, nét sổ thẳng, nét xiên trái, nét xiên phải, nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc 2 đầu, nét cong kín, nét cong trái, nét cong phải, nét khuyết vtrên, nét khuyết dưới.
 2.Kú naờng : HS vieỏt thaứnh thaùo caực neựt cụ baỷn.
3.Thaựi ủoọ : Thửùc hieọn toỏt caực neà neỏp : Ngoài vieỏt , caàm buựt, ủeồ vụỷ ủuựng tử theỏ.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Caực neựt cụ baỷn ủửụùc trỡnh baứy trong khung chửừ. 
 -Vieỏt baỷng lụựp noọi dung baứi 1
-HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 A. Oồn ủũnh toồ chửực ( 1 phuựt )
 B.Kieồm tra baứi cuừ: ( 2 phuựt ) Kieồm tra vieọc chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS
 -Nhaọn xeựt kieồm tra baứi cuừ.
 C.Baứi mụựi :
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
T.g
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 1. Giụựi thieọu caực neựt cụ baỷn
 +Muùc tieõu: Bieỏt teõn baứi taọp vieỏt : Caực neựt cụ baỷn, caựch vieỏt caựcneựt cụ baỷn ủeồ caực em bieỏt vaọn duùng vieỏt chửừ toỏt hụn qua baứi hoùc hoõm nay
 +Caựch tieỏn haứnh :
 Hoõm nay coõ seừ giuựp caực em oõn l Vieỏt caực neựt cụ baỷn - Ghi baỷng.
 2. Cuỷng coỏ caựch vieỏt caực neựt cụ baỷn
 +Muùc tieõu: Giuựp HS naộm ủửụùc caực neựt, teõn goùi cuỷa chuựng. 
 -GV ủửa ra caực neựt cụ baỷn maóu
 -Hoỷi: ẹaõy laứ neựt gỡ?
 Neựt ngang : 
 Neựt soồ : 
 Neựt xieõn traựi :
 Neựt xieõn phaỷi :
 Neựt moực xuoõi :
 Neựt moực ngửụùc :
 Neựt moực hai ủaàu :
 Neựt khuyeỏt treõn : 
 Neựt khuyeỏt dửụựi : 
 +Keỏt luaọn: Haừy neõu laùi caực neựt cụ baỷn vửứa hoùc?
3. Hửụựng daón qui trỡnh vieỏt
 +Muùc tieõu: HS quan saựt caựch vieỏt caực neựt cụ baỷn
 -GV sửỷ duùng que chổ toõ treõn chửừ maóu 
 -Vieỏt maóu treõn khung chửừ thaọt thong thaỷ
 -Vieỏt maóu treõn doứng keỷ ụỷ baỷng lụựp 
 -Hửụựng daón vieỏt: + Vieỏt treõn khoõng
 + Vieỏt treõn baỷng con
 +Keỏt luaọn: Neõu laùi caựch vieỏt caực neựt cụ baỷn?
 Đ Thư giãn 
 4. Thửùc haứnh 
 +Muùc tieõu: HS thửùc haứnh vieỏt vaứo vụỷ Taọp vieỏt 
 -GV neõu yeõu caàu baứi vieỏt
 -Nhaộc tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt, ủeồ vụỷ
 -GV vieỏt maóu
 -GV theo doừi , uoỏn naộn, giuựp ủụừ nhửừng HS yeỏu 
 keựm
 -Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong ( Soỏ vụỷ coứn laùi thu veà
 nhaứ chaỏm) 
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
1’
5’
10’
16’
HS quan saựt
HS traỷ lụứi
2 HS neõu
HS quan saựt
HS theo doừi
HS vieỏt theo sửù hửụựng daón cuỷa GV
2 HS neõu
1 HS neõu
HS laứm theo
HS vieỏt vụỷ
Vieỏt xong giụ tay
 D. Cuỷng coỏ , daởn doứ : 5’
 -Yeõu caàu HS nhaộc laùi noọi dung cuỷa baứi vieỏt
 -Nhaọn xeựt giụứ hoùc
 -Daởn doứ: Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ
 Chuaồn bũ : Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt ủeồ hoùc toỏt ụỷ tieỏt 
 Sau
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM: .HS.............................................................................................................................................................
GV.............................................................................................................................................................
Tập viết
Tieỏt 2: e b beự
I.Muùc tieõu:
1.Kieỏn thửực : Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt chửừ caựi : e, b,; tieỏng: be 
2.Kú naờng : Taọp vieỏt kú naờng noỏi chửừ caựi b vụựi e.
 Kú naờng vieỏt caực daỏu thanh theo qui trỡnh vieỏt lieàn maùch.
3.Thaựi ủoọ : Thửùc hieọn toỏt caực neà neỏp : Ngoài vieỏt , caàm buựt, ủeồ vụỷ ủuựng tử theỏ.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Maóu chửừ e, b trong khung chửừ. 
 -Vieỏt baỷng lụựp noọi dung baứi 2
-HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
 A. Oồn ủũnh toồ chửực ( 1 phuựt )
 B.Kieồm tra baứi cuừ: ( 5 phuựt )
-Em ủaừ vieỏt nhửừng neựt gỡ? ( 1 HS neõu)
-GV ủoùc nhửừng neựt cụ baỷn ủeồ HS vieỏt vaứo baỷng con
-Nhaọn xeựt , ghi ủieồm
-Nhaọn xeựt vụỷ Taọp vieỏt
 -Nhaọn xeựt kieồm tra baứi cuừ.
 C.Baứi mụựi :
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
T.g
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu chửừ e ,b ,be
 +Muùc tieõu: Bieỏt teõn baứi taọp vieỏt hoõm nay 
 +Caựch tieỏn haứnh :
 Ghi baỷng : Ghi ủeà baứi
 2.Hoaùt ủoọng 2 : Quan saựt chửừ maóu vaứ vieỏt baỷng con:
 “ chửừ : e, b; tieỏng : beự”
 +Muùc tieõu: Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt chửừ e, b; tieỏng beự
 a.Hửụựng daón vieỏt chửừ : e, b
-GV ủửa chửừ maóu: e – ẹoùc chửừ: e
-Phaõn tớch caỏu taùo chửừ e? 
-Vieỏt maóu : e
-GV ủửa chửừ maóu: b – ẹoùc chửừ: b
-Phaõn tớch caỏu taùo chửừ b? 
-Vieỏt maóu : b
 b. Hửụựng daón vieỏt tửứ ửựng duùng: beự
 -Goùi HS ủoùc tửứ ửựng duùng
 -Giaỷng tửứ: ( beự: coự hỡnh theồ khoõng ủaựng keồ hoaởc 
 keựm hụn caựi ủửụùc ủem ra so saựnh)
 -Hoỷi: Neõu ủoọ cao caực con chửừ?
 Caựch ủaởt daỏu thanh?
 -Vieỏt maóu: beự
 ĐThư giãn 
 3.Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
 +Muùc tieõu: HS thửùc haứnh vieỏt vaứo vụỷ Taọp vieỏt. 
 Vieỏt ủuựng ủeùp chửừ e, b; tieỏng :beự 
 -Hoỷi: Neõu yeõu caàu baứi vieỏt?
 -Cho xem vụỷ maóu
 -Nhaộc tử theỏ ngoài, caựch caàm buựt, ủeồ vụỷ
 -GV vieỏt maóu
 -GV theo doừi , uoỏn naộn, giuựp ủụừ nhửừng HS yeỏu 
 keựm
 -Chaỏm baứi HS ủaừ vieỏt xong ( Soỏ vụỷ coứn laùi thu veà
 nhaứ chaỏm)
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi chaỏm.
1’
5’
5’
5’
15’
HS quan saựt
2 HS ủoùc vaứ phaõn tớch
HS vieỏt baỷng con: e
HS quan saựt
2 HS ủoùc vaứ phaõn tớch
HS vieỏt baỷng con: b
2 HS ủoùc
2 HS neõu
HS vieỏt baỷng con: beự
HS ủoùc
HS quan saựt
HS laứm theo
HS vieỏt vaứo vụỷ Taọp vieỏt
HS vieỏt vụỷ
Vieỏt xong giụ tay
D. Cuỷng coỏ , daởn doứ ( 3’) 
 -Yeõu caàu HS nhaộc laùi noọi dung cuỷa baứi vieỏt
 -Nhaọn xeựt giụứ hoùc
 -Daởn doứ: Veà luyeọn vieỏt ụỷ nhaứ
 Chuaồn bũ : Baỷng con, vụỷ taọp vieỏt ủeồ hoùc toỏt ụỷ tieỏt 
 sau
IV.RKN:HS...............................................................................................................
GV..........................................................................................................................
--------------------------------------------
Âm nhạc (GV bộ môn)
_____________________________
 Toán
TIEÁT 8 : CAÙC SOÁ 1, 2, 3, 4, 5
I.MUẽC TIEÂU:
 -Kieỏn thửực: Coự khaựi nieọm ban ủaàu veà soỏ 1, soỏ 2, soỏ 3, soỏ 4, soỏ 5.
 -Kú naờng: Bieỏt ủoùc, vieỏt, ủeỏm caực soỏ tửứ 1 ủeỏn 5 vaứ tửứ 5 ủeỏn 1.
 Nhaọn bieỏt soỏ lửụùng caực nhoựm coự tửứ 1 ủeỏn 5 ủoà vaọt vaứ thửự tửù moói soỏ trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5.
 -Thaựi ủoọ: Thớch ủeỏựm soỏ tửứ 1 ủeỏn 5.
 II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
 -GV: Caực nhoựm 1; 2; 3 ; 4; 5 ủoà vaọt cuứng loaùi. 5 tụứ bỡa,treõn moói tụứ bỡa ủaừ vieỏt saỹn moọt trong caực soỏ 1; 2; 3; 4; 5. 5 tụứ bỡa,treõn moói tụứ bỡa ủaừ veừ saỹn ( 1 hoaởc 2, 3, 4, 5chaỏm troứn), 
 -HS: Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. Saựch Toaựn 1.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC CHUÛ YEÁU:
 A.Khụỷi ủoọng: OÅn ủũnh toồ chửực(1phuựt). 
 B. Kieồm tra baứi cuừ: (4 phuựt)
 GV neõu caực nhoựm coự 1 ủeỏn 3 ủoà vaọt.CL vieỏt soỏ tửụng ửựng leõn baỷng con. 2HS vieỏt baỷng lụựp.
 GV giụ 1, 2, 3 ; 3, 2, 1 ngoựn tay.3 HS nhỡn soỏ ngoựn tay ủeồ ủoùc soỏ( moọt, hai, ba; ba, hai, moọt). 
 Nhaọn xeựt ghi ủieồm.Nhaọn xeựt KTBC:
 C.Baứi mụựi:
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV
T.G
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS 
HOAẽT ẹOÄNG I: Giụựi thieọu baứi trửùc tieỏp (1phuựt).
HOAẽT ẹOÄNG II: (10 phuựt)Giụựi thieọu tửứng soỏ 4, 5
+Muùc tieõu: Coự khaựi nieọm ban ủaàu veà soỏ 4, soỏ 5.
 Bieỏt ủoùc soỏ, ủeỏm soỏ tửứ 1 ủeỏn 5, tửứ 5 ủeỏn1.
+Caựch tieỏn haứnh:
 - Bửụực1: GV hửụựng daón HS 
Moói laàn cho HS quan saựt moọt nhoựm ủoà vaọt. GV chổ tranh vaứ neõu:(VD: Coự moọt ngoõi nhaứ...)
 -Bửụực 2: GV hửụựng daón HS nhaọn ra ủaởc ủieồm chung cuỷa caực nhoựm ủoà vaọt coự soỏ lửụùng ủeàu baống boỏn.GV chổ tranh vaứ neõu : coự boỏn baùn trai,coự boỏn caựi keứn, boỏn chaỏm troứn, boỏn con tớnh ủeàu coự soỏ lửụùng ỡaứ boỏn. Ta vieỏt nhử sau( vieỏt soỏ 4 leõn baỷng).
-Bửụực 3: GV hửụựng daón HS nhaọn ra ủaởt ủieồm chung cuỷa caực nhoựm ủoà vaọt coự soỏ lửụùng ủeàu baống naờm.GV chổ tranh vaứ neõu: coự naờm maựy bay, naờm caựi keựo, naờm chaỏm troứn, naờm con tớnh Ta vieỏt nhử sau( vieỏt soỏ 5 leõn baỷng).
-GV hửụựng daón HS.
-GV hửụựng daón
Nhaọn xeựt caựch traỷ lụứi cuỷa HS.
HOAẽT ẹOÄNG III:Thửùc haứnh (10phuựt).
 +Muùc tieõu : Bieỏt veỏt soỏ, nhaọn bieỏt soỏ lửụùng caực nhoựm coự 1; 2; 3;4 ;5 ủoà vaọt vaứ thửự tửù cuỷa caực soỏ 1; 2; 3; 4, 5.
-Hửụựng daón HS laứm caực baứi taọp .
-Baứi 1:(SGK Toaựn 1.)
 GV hửụựng daón HS caựch vieỏt soỏ:
 GV nhaọn xeựt chửừ soỏ cuỷa HS.
-Baứi 2: (SGK).
Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
-Baứi 3: ( SGK).
 Hửụựng daón HS:
Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
HOAẽT ẹOÄNG IV: Troứ chụi (5 phuựt)
+Muùc tieõu: Nhaọn bieỏt soỏ lửụùng nhanh.
-Neõu yeõu caàu:Thi ủua noỏi nhoựm coự moọt soỏ ủoà vaọt vụựi nhoựm coự soỏ chaỏm troứn tửụng ửựng roài noỏi vụựi soỏ tửụng ửựng.
GV nhaọn xeựt thi ủua.
1’
10’
15’
5’
 Quan saựt bửực aỷnh coự moọt ngoõi nhaứ, coự hai oõ toõ,ba con ngửùa, 
HS nhaộc laùi: “Coự moọt ngoõi nhaứ”
HS quan saựt chửừ soỏ 4 in,chửừ soỏ4 vieỏt, ủeàu ủoùc laứ:” boỏn”.(cn-ủt)
-HS quan saựt chửừ soỏ 5 in vaứ chửừ soỏ 5 vieỏt, ủeàu ủoùc laứ:”ứ naờm”.
-Chổ vaứo hỡnh veừ caực coọt hỡnh laọp phửụng ủeồ ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 5, roài ủoùc ngửụùc laùi. Laứm tửụng tửù vụựi caực oõ vuoõng ủeồ thửùc haứnh ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 5, roài ủoùc ngửụùc laùi.
ẹieàn soỏ coứn thieỏu vaứo oõ troỏng.( 2 em leõn baỷng ủieàn).
ẹoùc yeõu caàu:Vieỏt soỏ 4, 5
HS thửùc haứnh vieỏt soỏ.
ẹoùc yeõu caàu:Vieỏt soỏ vaứo oõ troỏng .
HS laứm baứi.Chửừa baứi.
HS ủieàn soỏ coứn thieỏu theo thửự tửù vaứo oõ troựng.
HS laứm baứi roài chửừa baứi.
HS 2 ủoọi moói ủoọi cửỷ 4 em thi noỏi tieỏp noỏi nhoựm ủoà vaọt vụựi chaỏm troứn roài noỏi chaỏm troứn vụựi soỏ. 
D. Cuỷng coỏ, daởn doứ: (4 phuựt)
-Vửứa hoùc baứi gỡ? HS ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 5, tửứ 5 ủeỏn 1.
-Chuaồn bũ : Saựch Toaựn 1, hoọp ủoàứ duứng hoùc Toaựn ủeồ hoùc baứi: “Luyeọn taọp”.
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
IV: RKN:HS	
GV:.
 ------------------------------------------------------
Sinh hoạt lớp tuần 2
I - Mục tiêu : 
- Học sinh được nghe những nhận xét của cô giáo về lớp,những ưu khuyết điểm tuần vừa qua .
 - Đề ra phương hướng cho tuần 3.
II - Chuẩn bị :
- Giáo viên : Nội dung sinh hoạt
- Học sinh : Một số bài hát, ý kiến cá nhân 
III - Tiến hành :
1. Giáo viên nhận xét chung :
a. Ưu điểm : Ngoan , lễ phép với thầy cô , đoàn kết với
- Học sinh đi học tương đối đầy đủ, đúng giờ .
- Thực hiện nghiêm túc giờ ra vào lớp.
- Chuẩn bị tương đối đầy đủ đồ dùng học tập, tự giác học tập 
- Không có hiện tượng ngủ gật trong giờ học.
b. Tồn tại :
- Đi học muộn một ngày : Quyền, Phụng
c. Học sinh bổ sung ý kiến( các em bày tỏ ý kiến của mình )
 2. Đề ra phương hướng cho tuần 3 :
- Đi học đều, đúng giờ 1 giờ có mặt ở lớp truy bài, kiểm tra bài lẫn nhau, trực nhật lớp sạch sẽ. 
- Xếp hàng nhanh nhẹn theo hiệu lệnh trống.
- Vào lớp hô 5 điều Bác Hồ dạy .
- Trong lớp trật tự chú ý học bài, không làm việc riêng.
- Xây dựng đôi bạn cùng giúp nhau tiến bộ trong học tập .
- Chuẩn bị đầy đủ bảng con, phấn, sách, vở, bút, tẩy, 
3. Vui văn nghệ :- GV cho học sinh hát cá nhân, hát tập thể.
4. Kết thúc :- Giáo viên nhận xét giờ
TUầN 3 
Ngày soạn: 1/9/2010 TIẾNG VIỆT
 Ngày giảng: 7/9/2010 Bài 9: o, c (Tiết 21 – 22) 
I. MỤC ĐÍCH-YấU CẦU:
 1. Kieỏn thửực:	- HS đọc và viết được O, C, bũ, cỏ.
 2. Kyừ naờng:	- Đọc được cõu ứng dụng: bũ bờ cú bú cỏ.
 3. Thaựi ủoọ: 	- Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề: vú bố.
II. ĐỒ DÙNG:
GV: - Tranh minh họa tiếng bũ, cỏ, cõu: bũ bẻ cú bú cỏ.
	- Tranh minh họa phần luyện núi: vú bố.
HS: Boọ chửừ, baỷng con 
III. CÁC HĐ DẠY HỌC:
	A. Ổn định: 1’
	B. Bài cũ: (5’) 2-3 HS đọc và viết: l, h, lờ, hố và cõu ứng dụng.
	C. Bài mới: 30’
Hđ của GV
T.g
Hđ của HS
 1. Giới thiệu bài: (trửùc tieỏp) o, c 
2. Dạy chữ, ghi õm:
 a. Âm o
 * Nhận diện chữ:
 - Chữ o gồm 1 nột cong khộp kớn, chữ này giống chữ gỡ?
 * Phỏt õm và đỏnh vần:
 - Phỏt õm: GV phỏt õm mẫu 
* Gheựp vaứ ủaựnh vaàn tieỏng:
H’: coự aõm o roài muoỏn coự tieỏng boứ ta phaỷi gheựp theõm aõm gỡ vaứo trửụực aõm o? vaứ daỏu gỡ ủaởt ụỷ ủaõu? 
- Viết bảng : bũ 
 H’ : Ai phaõn tớch ủửụùc tieỏng boứ? 
H’: Ai ủaựnh vaàn ủửụùc tieỏn bũ ?.
 GV hướng dẫn đỏnh vần-sửa sai.
* Tửứ khoaự :
H’: + Tranh này vẽ gỡ? 
 + Con coự bieỏt ngửụứi ta nuoõi boứ ủeồ laứm gỡ khoõng? 
 * ẹoùc toồng hụùp: 
b. Âm c.
 * Nhận diện chữ:
 - Chữ c gồm 1 nột cong phải hở,
 H’: Haừy so sỏnh chữ o và chữ c? 
* Phỏt õm và đỏnh vần:
 - Phỏt õm: GV phỏt õm mẫu 
* Gheựp vaứ ủaựnh vaàn tieỏng:
H’: coự aõm c roài muoỏn coự tieỏng coỷứ ta phaỷi gheựp theõm aõm gỡ vaứo sau aõm c? vaứ daỏu gỡ ủaởt ụỷ ủaõu? 
- Viết bảng : coỷ
 H’ : Ai phaõn tớch ủửụùc tieỏng coỷ? 
H’: Ai ủaựnh vaàn ủửụùc tieỏng coỷ ?.
 GV hướng dẫn đỏnh vần-sửa sai.
* Tửứ khoaự :
H’: + Tranh này vẽ gỡ? 
* ẹoùc toồng hụùp: 
 3. Đọc tiếng ứng dụng
 Bo boứ boự
Co coứ coù 
* Hướng dẫn viết chữ o, c, bũ, coỷ.
- Vieỏt maóu, neõu quy trỡnh vieỏt
1’
12’
10’
7’
- HS đọc theo GV.
-HS phỏt õm cỏ nhõn, 
đồng thanh .
- Gheựp aõm b vaứ daỏu huyeàn ủaởt treõn ủaàu aõm o 
- Caỷ lụựp gheựp tieỏõng bũ vaứo baỷng gaứi.
- 1 hs neõu: aõm b ủửựng trửụực aõm o ủửựng sau, daỏu huyeàn treõn ủaàu aõm o.
- HS đv theo caự nhaõn , nhúm, lụựp.
-Con boứ.
-Ngửụứi ta nuoõi boứ ủeồ laứm thũt, keựo caứy 
- caự nhaõn, nhoựm, lụựp.
HS so sỏnh chữ o và chữ c.
+ Gioỏng: neựt cong.
+ Khaực : o laứ neựt cong kớn, c laứ neựt cong hụỷ phaỷi
HS phỏt õm cỏ nhõn, 
đồng thanh .
- Gheựp aõm o vaứ daỏu hoỷi ủaởt treõn ủaàu aõm o 
- Caỷ lụựp gheựp tieỏõng coỷ vaứo baỷng gaứi.
- 1 hs neõu: aõm c ủửựng trửụực aõm o ủửựng sau, daỏu hoỷi treõn ủaàu aõm o.
- HS đv theo caự nhaõn , nhúm, lụựp.
-ẹaứn boứ ủang aờn coỷ.
- caự nhaõn, nhoựm, lụựp.
Đọc cỏ nhaõn, nhúm, lớp.
HS viết baỷng con 
 Tiết 2:
 3. Luyện tập 
 a) Luyện đọc:
 Luyện đọc õm ở phần 1. 
 Luyện đọc từ: luyện đọc cõu ứng dụng. 
 GV sửa sai-đọc mẫu.
 b) Luyện viết.
 c) Luyện núi: 
- Trong tranh em thấy những gỡ?
- Vú bố dựng để làm gỡ?
- Vú bố thường đặt ở đõu? 
Quờ em cú vú bố khụng?
20’
10’
5’
HS đọc nhúm, cỏ nhõn, lớp.
Thảo luận tranh.
Cỏ nhõn, nhúm, lớp học.
HS tập viết o, cỏ, c, bũ vào vở tiếng việt
 D. CỦNG CỐ - DẶN Dề: 4’
	- HS đọc bảng-sỏch. Tỡm chữ vừa đọc trong bỏo.
	- Dặn: về học bài, chuẩn bị bài 10. 
Nhận xột-t d 
IV: RKN:HS
GV..
Thủ công
Bài tiết 2: Xé, dán hình chữ nhật (Tiết 3)
I. MụC tiêu: 
1. Kiến thức : + HS biết cách xé hình chữ nhật
2. Kỹ năng: + Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn
3. Thái độ: HS yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: 
- GV: Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác; 2 tờ giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
- HS: 2 tờ giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
A. ổn định lớp: 1’
B. Bài cũ: 2’ - Kiểm tra đồ dùng học tập
C. Bài mới:
Hoạt động của GV
T.g
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài, ghi đề: 
2. HD HS quan sát và nhận xét
Đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? Đồ vật nào có dạng hình tam giác?
3. GV HD mẫu:
a. Vẽ và xé hình chữ nhật:
Lấy tờ giấy màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ hình chữ nhật có cạnh 12 ô, cạnh ngắn 6 ô. GV xé và HD.
GV làm lại các thao tác.
b. Vẽ và xé hình tam giác:
Đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh 8 ô
Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu đỉnh tam giác.
- Từ đỉnh đánh dấu, dùng bút chì vẽ nối với 2 đỉnh dưới của hình chữ nhật ta có hình tam giác. GV xé và HD.
c. Dán hình: GV vừa HD vừa dán
4. Thực hành: 
GV làm mẫu lại cho HS theo dõi và HD HS xé, dán.
1’
3’
6’
4’
15’
HS xem bài mẫu
Cửa ra vào, mặt bàn, quyển sách. Chiếc khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác.
HS theo dõi GV làm
HS quan sát hình chữ nhật GV vừa xé
HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình chữ nhật.
HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình tam giác.
HS theo dõi GV và làm theo.
HS theo dõi GV dán hình
HS lấy giấy màu đánh dấu và vẽ hình chữ nhật, hình tam giác và xé dán.
D. CủNG Cố - DặN Dò:
	- GV nhận xét chung tiết học, nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị của HS.
	- Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị tiết sau xé dán hình vuông, tròn.
Đạo đức
 Bài 2 tiết 1: Gọn gàng sạch sẽ (Tiết 3)
I/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức : HS hiểu - Thế nào là ăn mặc gọn gàng ,sạch sẽ .
 - ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng ,sạch sẽ.
2/ Kỹ năng: HS biết giữ gìn vệ sinh cá nhân ,đầu tóc ,gọn gàng sạch sẽ 
3/ Thái độ: Giữ gìn vệ sinh cá nhân ,đầu tóc ,gọn gàng sạch sẽ 
II/ Đồ dùng dạy học 
 GV: Tranh bài 2
 HS: Vở bài tập đạo đức 
Bài hát Rửa mặt như mèo 
III/ Các hoạt động lên lớp 
 A/ ổn định (1’)
 B/Kiểm tra bài cũ . (4-5’)
	H’: -Em có thích trở thành học sinh lớp 1 không?
 -Được trở thành học sinh lớp 1 em cảm thấy thế nào? 
	 -Em cần làm gì để xứng đáng là học sinh lớp 1?
 -1-2 hs trả lời câu hỏi 
 C/ Bài mới :26’ 
Hoạt động của gv 
T.g
Hoạt động của hs 
1/ Giới thiệu bài : 
2/ Hoạt động 1 : Thảo luận cả lớp
-GV y/c hs tìm và nêu tên bạn nào trong lớp hôm nay có đầu tóc ,quần áo gọn gàng ,sạch sẽ . 
- GV y/c hs trả lời : vì sao con cho là bạn đó gọn gàng ,sạch sẽ .
-GV khen những hs nhận xét chính xác 
3/ Hoạt động 2 : Làm bài tập 1
-GV giải thích y/c bài tập 
- GV y/c hs giải thích tại sao em cho là bạn ấy gọn gàng ,sạch sẽ và nên sửa như thế nào thì sẽ trở thành gọn gàng ,sạch sẽ .Ví dụ 
- áo bẩn : giặt lại 
- áo rách : đưa mẹ vá lại 
- Cài cúc áo lệch : cài lại ngay ngắn 
- Quần ống thấp ống cao : sửa lại ống .
- Dây giày không buộc : buộc lại dây giày 
- Đầu tóc bù xù : chải lại tóc 
4/ Hoạt động 3 : HS làm bài tập 2
- GV y/c chọn một bộ quần áo đi học phù hợp cho bạn nam và một phù hợp cho bạn nữ ,rồi nối bộ quần áo đã chọn với bạn nam hoặc bạn nữ trong tranh 
- Kết luận : - quần áo đi học cần phẳng phiu ,lành lặn ,sạch sẽ ,gọn gàng .
 - Không mặc quần áo nhàu nát ,rách ,tuột chỉ ,đứt khuy , bẩn hôi ,xộc xệch đến lớp . 
1’
5’
10’
10’
-Lớp hát bài Rửa mặt như mèo 
-HS nêu tên và mời bạn có đầu tóc ,quần áo gọn gàng , sạch sẽ .
-HS nhận xét về quần áo ,đầu tóc của bạn 
-HS làm việc cá nhân 
-HS trình bày 
- HS làm bài tập 
- Một số hs trình bày sự lựa chọn của mình . 
- Các hs khác lắng nghe và nhận xét 
D / Củng cố ,dặn dò ; 5’
H’:+ Theo em khi đi học cần ăn mặc như thế nào cho phù hợp ? (quần áo đi học cần phẳng phiu ,lành lặn ,sạch sẽ ,gọn gàng .Không mặc quần áo nhàu nát ,rách ,tuột chỉ ,đứt khuy , bẩn hôi ,xộc xệch đến lớp)
 +Nên như thế nào thếnẽ trở thành gọn gàng sạch sẽ ? (áo bẩn : giặt lại, áo rách : đưa mẹ vá lại, Cài cúc áo lệch : cài lại ngay ngắn, Quần ống thấp ống cao : sửa lại ống, Dây giày không buộc : buộc lại dây giày) 
GV hệ thống toàn bài ,nhắc nhở hs thực hiện bài học 
Nhận xét giờ học 
IV :RKN : HS..........................................................................................................
GV.............................................................................................................................
 -----------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 4/9/2010	tiếng việt
Ngày giảng: BAỉI 10: OÂ, ễ (Tiết 23- 24) 
: 
I. MỤC ĐÍCH - YấU CẦU.
 1. Kieỏn thửực: - HS đọc và viết được ụ, ơ, cụ, cờ.
 2. Kyừ naờng: - Đọc được cõu ứng dụng: bộ cú vở vẽ.
 3. Thaựi ủoọ: - Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề theo chủ đề: bờ hồ
II. ĐỒ DÙNG: 
 GV: - Tranh minh họa cỏc từ khoỏ: cụ, cờ.
- Tranh minh họa cõu ứng dụng: bộ cú vở vẽ.
- Phần luyện núi: bờ hồ.
 HS: Boọ gheựp chửừ, baỷng con, phaỏn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
 A. Ổn định.; Haựt, kt sú soỏ (1’)
 B. Kiểm tra Bài cũ: 5’
2 HS đọc và viết o, c, bũ, cỏ. 1 HS đọc cõu ứng dụng bũ bờ cú bú cỏ.
 C. Bài mới.
Hoạt động của GV
T.g
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu: Hụm nay ta học cỏc chữ và õm mới ụ, ơ. GV viết bảng ụ, ơ.
2. Dạy chữ ghi õm:
* Âm ụ.
a) Nhận diện chữ: chữ ụ gồm chữ o và dấu mũ.
H’: các con hãy so sánh âm ô vụựi aõm o xem gioỏng vaứ khaực nhau ụỷ choó naứo? 
- Phỏt õm: GV phỏt õm mẫu ụ- sửa phỏt õm cho HS.
* Gheựp vaứ ủaựnh vaàn tieỏng:
H’: coự aõm oõ roài muoỏn coự tieỏng coõ ta phaỷi gheựp theõm aõm gỡ vaứo sau aõm c? vaứ coự daỏu khoõng? 
- Viết bảng : coõ
H’ : Ai phaõn tớch ủửụùc tieỏng coõ ? 
H’: Ai ủaựnh vaàn ủửụùc tieỏng coõ ?.
 GV hướng dẫn đỏnh vần-sửa sai.
* Tửứ khoaự :
H’: + Tranh này vẽ gỡ? 
 Tửứ khoaự laứ coõ – gv ghi baỷng 
* ẹoùc toồng hụùp: c, cụứ – oõ- coõ, coõ
* Âm ụ.
+Nhận diện chữ:
 - Chữ ụ gồm 1 nột cong troứn kheựp kớn vaứ daỏu moực 
 H’: Haừy so sỏnh chữ ơ và chữ oõ ? 
+ Phỏt õm và đỏnh vần:
 - Phỏt õm: GV phỏt õm mẫu 
* Gheựp vaứ ủaựnh vaàn tieỏng:
H’: coự aõm c roài muoỏn coự tieỏng cụứ ta phaỷi gheựp theõm aõm gỡ vaứo sau aõm c? vaứ daỏu gỡ ủaởt ụỷ ủaõu? 
- Viết bảng : cụứ 
 H’ : Ai phaõn tớch ủửụùc tieỏng cụứ ? 
H’: Ai ủaựnh vaàn ủửụùc tieỏng cụứ ?.
 GV hướng dẫn đỏnh vần-sửa sai.
* Tửứ khoaự :
H’: + Tranh này vẽ gỡ? 
- Viết bảng : cụứ 
* ẹoùc toồng hụùp: 
 3. Đọc tiếng ứng dụng
GV nhận xột và chỉnh sửa phỏt õm cho HS.
4. Hdẫn viết chữ: ụ, ơ, cụ, cờ
Vieỏt maóu, neõu quy trỡnh vieỏt
* cuỷng coỏ tieỏt 1 
1’
15’
14’
8’

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tong hop lop 1 tu tuan 14.doc