Bài soạn tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 31 - Trường Tiểu học Ngô Quyền

I/ Yêu cầu cần đạt :

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

 - Hiểu nội dung bài : Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.

 - Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK )

II/ Đồ dùng:

- Tranh trong SGK.

- Bộ dạy học vần.

 

doc 32 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 15/08/2018 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 31 - Trường Tiểu học Ngô Quyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùnh với nhau 
- Học sinh tự làm bài vàp Sách giáo khoa bằng bút chì mờ.
- 3 học sinh lên bảng chữa bài 
- Học sinh nêu yêu cầu của bài 
- Mỗi đội cử 4 em lên tham gia chơi 
4.Củng cố dặn dò : 
- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt .
- Yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập trong vở bài tập toán 
- Chuẩn bị cho bài hôm sau : Đồng hồ. Thời gian
CHÍNH TẢ
Ng­ìng cưa
I/ Yªu cÇu cÇn ®¹t 
 	- Nh×n s¸ch hoỈc b¶ng, chÐp l¹i vµ tr×nh bµy ®ĩng khỉ th¬ cuèi bµi Ng­ìng cưa : 20 ch÷ trong kho¶ng 8 – 10 phĩt 
 	- §iỊn ®ĩng vÇn ¨t, ¨c; ch÷ g, gh vµo chç trèng 
 	- Bµi tËp 2, 3 ( SGK ) 
II/ §å dïng:
- B¶ng phơ viÕt khỉ th¬ cuèi bµi.
- Tranh trong SGK.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng 1: Cđng cè vỊ ®iỊn ch÷: 
r,d hay gi:
C« .....¸o d¹y häc
C ¸c b¹n ®ang ch¬i.......©y.
MĐ míi mua mét c¸i......ỉ.
- GV cho HS lµm BT trªn. – 1 HS lªn b¶ng lµm, ë d­íi 
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.	 lµm vµo b¶ng con.
* Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS tËp chÐp
- GV treo b¶ng phơ viÕt khỉ th¬ cuèi bµi. – 2 HS ®äc.
- GV cho HS viÕt b¶ng nh÷ng tiÕng, tõ sau: - HS viÕt b¶ng con. 
buỉi, tiªn, ®­êng, xa.
- GV nhËn xÐt, sưa ch÷a.
- Khi viÕt mét khỉ th¬ ta tr×nh bµy nh­ thÕ 	- HS tr×nh bµy.
nµo?
- GV cho HS nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm - HS nh¾c l¹i .
bĩt.
- GV cho HS chÐp bµi vµo vë. – HS chÐp bµi.
- GV ®äc l¹i bµi cho HS so¸t lçi. – HS so¸t lçi. 
	- HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra.
- GV chÊm mét sè bµi, nhËn xÐt.
* Ho¹t ®éng 3: HD lµm bµi tËp
1. §iỊn vÇn ¨t hay ¨c:	- 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
Hä b....... tay nhau.
BÐ treo ¸o lªn m.......
- GV cho HS lµm bµi tËp trªn. – 1 HS lªn b¶ng lµm, ë d­íi lµm 
	vµo b¶ng con.
 - C¶ líp nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt,sưa ch÷a.
2. §iỊn ch÷ g hay gh:
§· hÕt giê ®äc, Ng©n......Êp truyƯn,.....i l¹i	- 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
tªn truyƯn. Em ®øng lªn, kª l¹i bµn......Õ
ngay ng¾n, tr¶ s¸ch cho th­ viƯn råi vui vỴ 
ra vỊ. 
* Trß ch¬i: Ai nhanh ai ®ĩng
- GV cho ®¹i diƯn 2 nhãm lªn ch¬i trß ch¬i	- §¹i diƯn 2 nhãm lªn ch¬i.
nµy.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
- Em h·y nªu quy t¾c chÝnh t¶: gh+ ..........? - gh +i,e,ª
 - Vµi HS nh¾c l¹i.
- GV cho HS ®äc thuéc quy t¾c trªn.
* Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ chÐp l¹i bµi cho s¹ch ®Đp h¬n. 
TẬP VIẾT
TËp t« ch÷ hoa: Q, R
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t 
 	- T« ®­ỵc c¸c ch÷ hoa : Q, R
 	- ViÕt ®ĩng c¸c vÇn : ¨c, ¨t, ­¬t, ­¬c; c¸c tõ ng÷ : mµu s¾c, d×u d¾t, dßng n­íc, xanh m­ít kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì ch÷ theo vë TËp viÕt 1; tËp hai ( Mçi tõ ng÷ viÕt ®­ỵc Ýt nhÊt 1 lÇn ) 
II. §å dïng:
- Ch÷ mÉu: Q, R
- B¶ng phơ viÕt: ¨t, ¨c, ­¬t, ­¬c, mµu s¾c, d×u d¾t, dßng n­íc, xanh m­ít.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn 	Ho¹t ®éng cđa häc sinh 
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè ch÷ hoa P, tõ 
èc b­¬u.
- GV cho HS viÕt b¶ng: Ch÷ hoa: P, tõ - 1 HS lªn b¶ng viÕt, ë d­íi viÕt 	
èc b­¬u.	 vµo b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
* Ho¹t ®éng 2: HD t« ch÷ hoa:Q, R
- GV treo ch÷ mÉu: Q 	- HS quan s¸t, nhËn xÐt.
- Ch÷ hoa Q gåm nh÷ng nÐt nµo?
- Ch÷ hoa Q gÇn gièng nh÷ng ch÷ nµo
mµ ta ®· häc?
- GV viÕt mÉu, võa viÕt võa h­íng dÉn 	- HS quan s¸t. 
quy tr×nh viÕt.	
- GV cho HS viÕt vµo b¶ng con. 	- HS viÕt b¶ng.
- GV h­íng dÉn viÕt ch÷ R ( t­¬ng tù ) 
- GV nhËn xÐt, sưa ch÷a.
* Ho¹t ®éng 3: HD viÕt vÇn, tõ øng dơng.
- GV treo b¶ng phơ viÕt: ¨t, ¨c, ­¬t, ­¬c, - 2 HS ®äc.
mµu s¾c, d×u d¾t, dßng n­íc, xanh m­ít.
 - GV cho häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt vỊ 	- HS quan s¸t vµ nhËn xÐt 
®é cao cđa c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch gi÷a
ch÷ nµy víi ch÷ kia, tõ nµy víi tõ kia.	
- GV viÕt mÉu, võa viÕt võa h­íng dÉn 	- HS quan s¸t.
quy tr×nh viÕt	 	 
- GV cho häc sinh viÕt b¶ng con. 	- HS viÕt b¶ng con
- GV nhËn xÐt, sưa ch÷a
* Ho¹t ®éng 4: HD viÕt vë
- GVHD häc sinh viÕt vµo VTV. 	- HS viÕt vµo vë. 
- GV chÊm mét sè bµi, nhËn xÐt.
* Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Thực hành quan sát bầu trời
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
 	Biết mô tả khi quan sát bầu trời, những đám mây, cảnh vật xung quang khi trời nắng, mưa 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV:	 Bút màu – giấy vẽ, vở BTTNXH
 - HS:	 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 1. Oån định tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ:	
 - Con hãy cho biết dấu hiệu trời nắng? 	(Bầu trời trong xanh)
 - Dấu hiệu trời mưa? 	(Có nhiều mây xám, có mưa rơi)
 - Khi đi dưới trời nắng em phải làm gì?	(Đội mũ, nón)
 - Khi đi dưới trời mưa em phải làm gì?	(Mang áo mưa, che ô)
 - Nhận xét bài cũ.
3. Bài mới:
Hoạt Động của GV
Hoạt Động của HS
Giới thiệu bài mới: Thực hành: Quan sát bầu trời
Hoạt động 1: Cho HS ra sân quan sát bầu trời.
Mục tiêu: HS biết quan sát và nhận xét, sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời.
Cách tiến hành:
 - GV nêu những ví dụ cho HS.
 - Nhìn lên bầu trời em thấy có nhiều mây không?
 - Những đám mây có màu gì?
 - Chúng đứng yên hay chuyển động?
 - Sân trường bây giờ khô ráo hay ướt?
 - HS thực hành quan sát, sau đó cho các em vào lớp thảo luận với các câu hỏi đã nêu.
 - Cho 1 số cặp lên trình bày. 
 - GV cùng lớp theo dõi, tuyên dương những cặp trình bày tốt
Kết luận: Quan sát những đám mây trên bầu trời ta biết được trời đang nắng hay mưa.
Hoạt động 2: Luyện tập 
Mục tiêu: HS biết dùng hình vẽ để biểu đạt kết quả quan sát bầu trời và cảnh vật xung quanh.
 - GV theo dõi HS vẽ.
 - Cho 1 số em giới thiệu tranh vẽ của mình.
 - GV tuyên dương những bạn vẽ đẹp.
Hoạt động 3: Hoạt động nối tiếp 
Mục tiêu: HS nắm được nội dung baì học 
Cách tiến hành 
GV nêu câu hỏi củng cố: 
Vừa rồi các con học bài gì?
 - Bầu trời hôm nay như thế nào?
 - Nhiều mây hay ít mây?
 Dặn dò
 - Nhận xét tiết học
-HS nghe yêu cầu
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Vẽ bầu trời và cảnh vật.
- HS lấy vở tiến hành vẽ.
- Trình bày bài vẽ.
Thứ tư, ngày tháng năm 2010
TẬP ĐỌC
KĨ cho bÐ nghe
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t :
 	- §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ : Çm Ü, chã vƯn, ch¨ng d©y, ¨n no, quay trßn, nÊu c¬m. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khỉ th¬. 
 	- HiĨu néi dung bµi : §Ỉc ®iĨm ngé nghÜnh cđa c¸c con vËt, ®å vËt trong nhµ, ngoµi ®ång 
 	- Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái 2 ( SGK ) 
II/ §å dïng:
- Tranh trong SGK.
- Bé d¹y häc vÇn.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 	 TiÕt 1
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn 	 	Ho¹t ®éng cđa häc sinh 
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè ®äc, hiĨu
- GV gäi HS ®äc thuéc lßng bµi th¬: - 2 HS ®äc thuéc lßng. 
Ng­ìng cưa
- B¹n nhá qua ng­ìng cưa ®Ĩ ®i ®Õn ®©u? -1 HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
* Giíi thiƯu bµi: GT b»ng tranh trong SGK
* Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn ®äc
-GV ®äc mÉu.
* LuyƯn ®äc tiÕng, tõ:
- GV viÕt nh÷ng tõ sau lªn b¶ng: quay trßn,
Çm Ü, chã vƯn, nÊu c¬m. 
- GV cho HS ghÐp: quay trßn, Çm Ü, chã 	- HS thùc hµnh ghÐp.
vƯn, nÊu c¬m 	 	- HS ph©n tÝch.
- GV cµi b¶ng.
- GV nhËn xÐt.
- GV gi¶i thÝch tõ: quay trßn
- GV cho HS ®äc nh÷ng tõ trªn. 	- HS ®äc ( c¸ nh©n, líp)
* LuyƯn ®äc c©u:
- GV cho HS ®äc nèi tiÕp 2 dßng th¬ mét. 	- HS ®äc nèi tiÕp.
- GV nhËn xÐt, sưa ch÷a.
* LuyƯn ®äc c¶ bµi:
- GV cho HS ®äc c¶ bµi. 	-HS ®äc ( c¸ nh©n, nhãm,líp)
- GV nhËn xÐt.
* Ho¹t ®éng 3: ¤n vÇn ­¬c, ­¬t.
- T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ­¬c? 	- N­íc- HS ph©n tÝch.
- T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ­¬c, ­¬t?
*Trß ch¬i: TiÕp søc
- GV cho c¸c d·y bµn thi víi nhau. 	- C¸c d·y bµn thi víi nhau. 
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
 TiÕt 2
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu bµi
- GV cho HS ®äc c¶ bµi. 	- 2 HS ®äc .
- Em hiĨu con tr©u s¾t trong bµi lµ g×? 	- HS tr¶ lêi.
- Hái- §¸p theo bµi th¬:
M: - Con g× hay nãi Çm Ü?
 - Con vÞt bÇu.
- GV cho HS hái- ®¸p theo mÉu trªn cho 	- 2 HS hái ®¸p víi nhau. 
 ®Õn hÕt bµi. 
 	 	 - C¶ líp nhËn xÐt.	
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
* Ho¹t ®éng 2: LuyƯn nãi:
Hái ®¸p vỊ nh÷ng con vËt em biÕt.
- GV cho HS quan s¸t tranh vµ khai th¸c 	- HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt. 
néi dung tranh.
- GV cho HS th¶o luËn nhãm ®«i vỊ chđ	 - HS th¶o luËn nhãm ®«i.
 ®Ị nµy.
 - C¸c nhãm tr×nh bµy. 
 - C¶ líp nhËn xÐt. 
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
* Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 
- NHËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ HTL bµi th¬.
TOÁN
ĐỒNG HỒ, THỜI GIAN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
 	Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu tượng ban đầu về thời gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+ Mặt đồng hồ có kim ngắn, kim dài 
+ Đồng hồ để bàn ( Loại chỉ có 1 kim ngắn, 1 kim dài )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn định : hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+Sửa bài tập 4 / 52 / Vở bài tập . Đo phần dài hơn của băng giấy ở hình vẽ dưới + Học sinh dùng thước đo và nêu số cm em đo được ( 11 cm ) 
+ Hỏi lại cách đo độ dài đoạn thẳng 
+ Nhận xét bài cũ 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 
Mt: Học sinh hiểu các số trên mặt đồng hồ, vị trí các kim chỉ giờ trên mặt đồng hồ.
- Cho học sinh xem đồng hồ để bàn, quan sát và nêu trên mặt đồng hồ có gì ?
- Giáo viên kết luận mặt đồng hồ có 12 số, có kim ngắn và kim dài. Kim ngắn và kim dài đều quay được và quay theo chiều từ số bé đến số lớn 
- Giới thiệu kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ đúng vào số nào đó. Ví dụ chỉ số 9 tức là đồng hồ lúc đó chỉ 9 giờ 
- Giáo viên quay kim ngắn cho chỉ vào các số khác nhau ( theo đồng hồ Sách giáo khoa ) để học sinh nhận biết giờ trên đồng hồ 
- Hỏi : Lúc 5 giờ kim ngắn chỉ số mấy ? Kim dài chỉ số mấy 
- Lúc 5 giờ sáng bé đang làm gì ? 
- Hình 2 : đồng hồ chỉ mấy giờ ? bé đang làm gì ? 
- Hình 3 : đồng hồ chỉ mấy giờ ? bé đang làm gì ? 
- Vậy khi đồng hồ chỉ giờ đúng thì kim dài luôn chỉ đúng vị trí số 12 
Hoạt động 2 : Thực hành 
 Mt : Học sinh biết đọc giờ trên mặt đồng hồ
- Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập 1 
- Cho lần lượt từng em đứng lên nói giờ đúng trên từng mặt đồng hồ trong bài tập và nêu việc làm của em trong giờ đó 
- Cho học sinh nêu hết giờ trên 10 mặt đồng hồ 
Hoạt động 3 : Trò chơi 
Mt : Củng cố đọc giờ đúng trên mặt đồng hồ 
- Giáo viên treo 2 mặt đồng hồ trên bảng 
- Giáo viên yêu cầu học sinh quay kim đồng hồ chỉ vào giờ nào thì học sinh làm theo, 2 em trên bảng quay nhanh kim chỉ số giờ yêu cầu của giáo viên. Ai chỉ nhanh, đúng là thắng cuộc.
- Học sinh quan sát nhận xét nêu được : 
- Trên mặt đồng hồ có 12 số cách đều nhau, có 1 kim ngắn và 1 kim dài 
- Học sinh quan sát mặt đồng hồ chỉ 9 giờ đúng.
- Kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 12.
- Bé đang ngủ 
- Kim ngắn chỉ số 6. Kim dài chỉ số 12 là 6 giờ. Bé tập thể dục 
- Đồng hồ chỉ 7 giờ. Bé đi học .
- Cho vài học sinh lặp lại.
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 
- Học sinh quan sát kim trên từng mặt đồng hồ và nêu được. Ví dụ : 
* Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12 là 8 giờ. vào lúc 8 giờ sáng em đang học ở lớp.
- Mỗi học sinh có 1 đồng hồ mô hình 
- Học sinh tham gia chơi cả lớp 
4.Củng cố dặn dò : 
- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt .
- Dặn học sinh về nhà làm bài tập trong vở bài tập toán 
- Chuẩn bị cho bài hôm sau : Thực hành 
THỦ CÔNG
Cắt dán hàng rào đơn giản
( tiết 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.
- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. 
- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối. 
- Với học sinh khéo tay : Kẻ, cắt các nan giấy đều nhau. Dán được các nan giấy thành hình hàng rào ngay ngắn, cân đối. 
 	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu.
- HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công.
 	III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
 Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh, nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn.
3. Bài mới :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Ÿ Hoạt động 1 : Hướng dẫn cách cắt dán hàng rào.
 Mục tiêu : Giáo viên nhắc lại quy trình cắt dán hàng rào đơn giản.
 Giáo viên gọi học sinh nhắc lại nhanh gọn.
 Giáo viên hướng dẫn cách cắt dán hàng rào 
 - Kẻ 1 đường chuẩn ( dựa vào đường kẻ ô tờ giấy ).
 - Dán 4 nan giấy đứng,các nan cách nhau 1 ô.
 - Dán 2 nan ngang,nan ngang thứ nhất cách đường chuẩn 1 ô, nan ngang thứ 2 cách đường chuẩn 4 ô.
Ÿ Hoạt động 2 : Học sinh thực hành.
 Mục tiêu : Học sinh thực hành cắt dán hàng rào trên giấy màu đúng mẫu.
 Giáo viên khuyến khích học sinh có thể dùng bút màu trang trí cảnh vật trong vườn sau hàng rào. 
 Học sinh nhắc lại quy trình cắt dán hàng rào.
 Học sinh quan sát.
 Học sinh làm từng bước theo sự nhắc nhở của giáo viên.
 Học sinh thực hành, trình bày sản phẩm.
 4. Củng cố – Dặn dò :
 Giáo viên nhắc lại các bước kẻ, cắt dán hàng rào và cách trang trí.
 5. Nhận xét :
 - Thái độ học tập, sự chuẩn bị đồ dùng học tập.
 - Kỹ năng thực hành.
 - Chuẩn bị cắt dán và trang trí hình ngôi nhà.
Thứ năm, ngày tháng năm 2010 
TOÁN
THỰC HÀNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
 	Biết đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 	+ Mặt đồng hồ, các tranh vẽ của các bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn định : hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Gọi 3 học sinh đọc số giờ đúng trên mặt đồng hồ của giáo viên treo trên bảng 
+ Gọi 3 em lên chỉnh kim đồng hồ chỉ 8 giờ, 11 giờ, 3 giờ 
+ cả lớp nhận xét, giáo viên sửa sai.
+ Nhận xét bài cũ 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 
Mt: Học sinh biết xem giờ đúng trên đồng hồ 
- Giáo viên giới thiệu bài ghi đầu bài 
- Cho học sinh mở Sách giáo khoa .
 * Bài 1 : Viết theo mẫu 
- Cho học sinh đọc mẫu kim ngắn chỉ số 3 kim dài chỉ số 12 là 3 giờ đúng 
- Giáo viên nhận xét sửa sai chung 
 * Bài 2 : Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ 
chỉ đúng giờ 
-Giáo viên sửa sai chung 
 * Bài 3: Nối tranh với đồng hồ thích hợp 
-Buổi sáng : Học ở trường lúc 10 giờ 
-Buổi trưa : ăn cơm lúc 11 giờ 
- Buổi chiều : học nhóm lúc 3 giờ
- Buổi tối : nghỉ ở nhà lúc 8 giờ
 * Bài 4 : 
- Hướng dẫn học sinh phán đoán được vị trí hợp lý của kim ngắn chẳng hạn nhìn vào tranh thấy lúc đó mặt trời đang mọc thì có thể người đi xe máy bắt đầu đi từ lúc 6 giờ sáng ( hoặc 7 giờ sáng ) tương tự khi về đến quê có thể là 10 giờ sáng hoặc 11 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều 
- Học sinh có thể nêu các giờ khác nhau nhưng học sinh cần nêu các lý do phù hợp với vị trí của kim ngắn trên mặt đồng hồ 
- Giáo viên quan sát , nhận xét tuyên dương học sinh làm bài và lý giải tốt 
- Học sinh lặp lại tên bài học 
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 
- Học sinh tự quan sát các hình vẽ tiếp theo và làm bài vào phiếu bài tập ( trong vở Bài tập )
- 4 học sinh lên bảng sửa bài 
-Cả lớp nhận xét 
- Học sinh nêu mẫu 
- Học sinh tự vẽ kim ngắn thêm vào mặt đồng hồ chỉ số giờ đã cho 
- 4 em học sinh lên bảng vẽ hình trên bảng 
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 
- Học sinh nối các tranh vẽ chỉ từng hoạt động với mặt đồng hồ chỉ thời điểm tương ứng 
- Học sinh đọc bài toán : Bạn An đi từ thành phố về quê. Vẽ thêm kim ngắn thích hợp vào mỗi đồng hồ 
- Học sinh tự làm bài vào sách Giáo khoa bằng bút chì mờ 
4.Củng cố dặn dò : 
- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt .
- yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập vào vở bài tập
- Chuẩn bị cho bài hôm sau : Luyện tập 
CHÍNH TẢ
KĨ cho bÐ nghe
I/ Yªu cÇu cÇn ®¹t :
 	-Nghe, viÕt chÝnh x¸c 8 dßng ®Çu bµi th¬ KĨ cho bÐ nghe trong kho¶ng 10-15 phĩt
 	- §iỊn ®ĩng vÇn ­¬c, ­¬t; ch÷ ng, ngh vµo chç trèng.
 	- Bµi tËp 2, 3 ( SGK ) 
II/ §å dïng:
- B¶ng phơ viÕt 8 dßng ®Çu bµi th¬: KĨ cho bÐ nghe.
- Tranh trong SGK.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè quy t¾c 
chÝnh t¶: gh+ i,e,ª
§iỊn ch÷ g hay gh:
c¸c ........Õ con ........µ.
nhµ .......a .......i chÐp.
- GV cho HS lªn b¶ng lµm bµi tËp trªn. -1 HS lªn b¶ng lµm, ë d­íi lµm vµo 
 	 b¶ng con.
- GV nhËn xÐt,cho ®iĨm.
 * Giíi thiƯu bµi: GT trùc tiÕp.
* Ho¹t ®éng 2: HDHS viÕt chÝnh t¶.
- GV treo b¶ng phơ viÕt 8 dßng ®Çu cđa - 2 HS ®äc 
bµi: KĨ cho bÐ nghe. 
- GV cho HS viÕt vµo b¶ng con nh÷ng	 - HS viÕt vµo b¶ng con.
tiÕng c¸c em hay viÕt sai: ch¨ng d©y,
quay trßn,tr©u s¾t.
- GV nhËn xÐt, sưa ch÷a.
- Khi viÕt mét bµi th¬ 4 ch÷ ta tr×nh bµy - HS tr¶ lêi.
nh­ thÕ nµo?
- GV cho HS nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi vµ c¸ch
cÇm bĩt.
- GV ®äc bµi cho HS chÐp vµo vë. - HS chÐp bµi.
- GV ®äc l¹i bµi cho HS so¸t lçi. - HS so¸t lçi. 
 - HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra.
- GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.
* Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn lµm bµi tËp.
1/ §iỊn vÇn ­¬c hoỈc ­¬t: - 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp. 
M¸i tãc rÊt m.........
Dïng th....... ®o v¶i. 
- GV cho HS lµm vµo vë. - 1 HS lªn b¶ng lµm, ë d­íi lµm vµo 
 b¶ng con. 
 	 - C¶ líp nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
2/ §iỊn ch÷ ng hay ngh: - 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp. 
* Trß ch¬i: Ai nhanh ai ®ĩng
- GV cho ®¹i diƯn 2 nhãm lªn ch¬i trß -§¹i diƯn 2 nhãm lªn ch¬i.
ch¬i nµy. 
 - C¶ líp nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
- Qua bµi tËp trªn em h·y rĩt ra quy t¾c	 - HS tr¶ lêi : ngh + i,e,ª
chÝnh t¶ ngh +........? 
 - Vµi HS nh¾c l¹i.
* Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ chÐp l¹i bµi cho s¹ch ®Đp h¬n. 
KỂ CHUYỆN
Dª con nghe lêi mĐ
I/ Yªu cÇu cÇn ®¹t:
 	- KĨ l¹i ®­ỵc mét ®o¹n c©u chuyƯn dùa theo tranh vµ c©u hái gỵi ý d­íi tranh
 	- HiĨu néi dung c©u chuyƯn : Dª con do biÕt nghe lêi mĐ nªn ®· kh«ng m¾c m­u Sãi. Sãi bÞ thÊt b¹i, tiu nghØu bá ®i.
II/ §å dïng:
- Tranh trong SGK
- S¸ch bỉ trỵ chuyƯn kĨ.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè néi dung,
 ý nghÜa chuyƯn : Sãi vµ Sãc.
- GV gäi 1 HS lªn b¶ng kĨ l¹i chuyƯn: - 1 HS kĨ 
Sãi vµ Sãc.
- Em h·y nªu ý nghÜa cđa c©u chuyƯn? - 1HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
* Giíi thiƯu bµi: GT trùc tiÕp.
* Ho¹t ®éng 2 : Gi¸o viªn kĨ chuyƯn
- GV kĨ lÇn 1
- GV kĨ lÇn 2 kÕt hỵp tranh trong SGK. - HS nghe vµ quan s¸t tranh.
* Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn häc sinh kĨ 
tõng ®o¹n theo tranh.
- GV cho HS quan s¸t tranh 1 vµ tr¶ lêi c©u - HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái 
hái d­íi tranh: Tr­íc khi ®i Dª mĐ dỈn 	 nµy.
con thÕ nµo? ChuyƯn g× ®· x¶y ra sau ®ã?
- GV cho HS thi kĨ ®o¹n 1 - HS thi kĨ ®o¹n 1 víi nhau.
- GV nhËn xÐt.
- GV cho HS quan s¸t tranh 2 vµ tr¶ lêi - HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái. 
c©u hái: Sãi ®ang lµm g×? Giäng h¸t cđa 
nã nh­ thÕ nµo? BÇy Dª con ®· lµm g×?
- GV cho HS kĨ ®o¹n 2. - 2 HS kĨ ®o¹n 2 
 - C¶ líp nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng. 
- GV cho HS quan s¸t tranh 3 vµ tr¶ lêi - HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
c©u hái: V× sao Sãi ta l¹i tiu nghØu bá ®i?
- GV cho HS thi kĨ ®o¹n 3 víi nhau. - HS thi kĨ ®o¹n 3
- §o¹n 4: Dª mĐ khen c¸c con thÕ nµo?
- GV cho HS kĨ ®o¹n 4 - 2 HS thi kĨ víi nhau.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
* Ho¹t ®éng 4: HD kĨ toµn chuyƯn
- GV cho HS kĨ ph©n vai víi nhau. - HS kĨ ph©n vai toµn chuyƯn. 
 - C¶ líp nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
* Ho¹t ®éng 5: ý nghÜa
- C¸c em cã biÕt v× sao Dª con kh«ng m¾c - V× Dª con biÕt v©ng lêi mĐ.
m­u Sãi? 
- C©u chuyƯn khuyªn chĩng ta ®iỊu g×? 
 - Ph¶i biÕt v©ng lêi ng­êi lín.
* Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ tËp kĨ l¹i chuyƯn. 
MĨ THUẬT
VẼ CẢNH THIÊN NHIÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
 	- Biết quan sát, nhận xét thiên nhiên xung quanh
 	- Biết cách vẽ cảnh thiên nhiên
 	- Vẽ được cảnh thiên nhiên đơn giản
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1.GV chuẩn bị:
_Một số tranh, ảnh phong cảnh: nông thôn, miền núi, phố phường, sông, biển
_Một số tranh phong cảnh của HS năm trước
2.HS chuẩn bị:
_Vở Tập vẽ 1
_Màu vẽ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
1.Giới thiệu cảnh thiên nhiên:
_GV giới thiệu tranh, ảnh để HS biết được sự phong phú của cảnh thiên nhiên 
_GV gợi ý để HS tìm thấy những hình ảnh có trong các cảnh trên:
+ Ở cảnh sông biển
+ Cảnh đồi núi
+ Cảnh nông thôn
+ Cảnh phố phường
+ Cảnh công viên
+ Cảnh nhà em
2.Hướng dẫn HS cách vẽ:
_GV gợi ý để HS vẽ tranh như đã giới thiệu ở trên. Ví dụ: Vẽ tranh về phố phường:
+Các hình ảnh chính 
+Vẽ hình chính trước 
+Vẽ thêm những hình ảnh cho tranh thêm sinh động hơn
_GV gợi ý để HS tìm màu vẽ theo ý thích:
+Tìm màu thích hợp vẽ vào các hình.
+Vẽ màu để làm rõ phần chính của tranh.
+Vẽ màu thay đổi: có đậm, có nhạt.
3.Thực hành:
_Dựa vào ý thích của HS, GV gợi ý để HS làm bài:
+Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ thể hiện được đặc điểm của thiên nhiên (miền núi, đồng bằng, )
+Sắp xếp vị trí của các hình trong tranh.
+Vẽ mạnh dạn thoải mái
_Dựa vào cách vẽ của HS (cái đã có), GV gợi ý để các em bổ sung hình ảnh và tìm màu vẽ cho th

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 31.doc