Bài soạn Tổng hợp các môn học khối lớp 1 - Tuần 9 năm học 2010

I/Mục tiêu :

- II/Chuẩn bị :

- Giáo viên : Tranh ảnh

- Học sinh : Bài hát : Con chim vành khuyên . Vở bài tập Đạo đức .

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoạt động của học sinh

1/ Khởi động

 - Kiểm tra bi cũ : Cho hỏi v tạm biệt

- Cần cho hỏi khi no ? Cần tạm biệt khi no ?

- Cho hỏi , tạm biệt để lm gì ? 2/Giới thiệu bi : Cho hỏi v tạm biệt .

3/ Hoạt động chính

* Hoạt động 1 : Lm BT 2

GV chốt :

- Trang 1: Cc bạn cần cho hỏi khi gặp thầy cơ gio .

- Tranh 2: Bạn nhỏ cần cho tạm biệt khch .

* Hoạt động 2 : Thảo luận nhĩm BT 3

- Chia nhĩm yu cầu thảo luận .

=> Kết luận : Khơng nn cho hỏi một cch ồn o khi gặp người quen trong rạp ht, trong bệnh viện , rạp chiếu bĩng lc đang giờ biểu diễn . Trong những tình huống như vậy em cĩ thể cho bạn bằng cch ra hiệu , gật đầu, mỉm cười v giơ tay vẫy vẫy .

* Nghỉ giữa tiết :

* Hoạt động 3 : Đĩng vai theo BT 1 .

- Chia lớp lm 6 nhĩm .

- Giao nhiệm vụ : Nhĩm 1 -> nhĩm 3 đĩng vai tình huống 1 . Nhĩm 4 -> 6 đĩng vai tình huống 2 .

-> Chốt lại cch ứng xử :

Tranh 1 : Gặp b cụ . 2 bạn nhỏ đứng lại khoanh tay cho .

Tranh 2 : Khi chia tay cc bạn đ giơ tay vẫy v cho tạm biệt .

doc 27 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn học khối lớp 1 - Tuần 9 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
on em trồng đã bén rễ . 
Em thường được cơ giáo khen 
* Cĩ vần oen : 
Cái hồ này đào nơng choèn choẹt , ..
Cánh hoa đỏ nhạt xịe ra , phơ đài sen và nhị vàng . 
Hương sen ngan ngát , thanh khiết .
Học sinh nhìn tranh 
Cây sen mọc giữa đầm lầy . Lá màu xanh mát . Cánh hao đỏ nhạt , khi nở thì xịe ra , phơ đài sen và nhị vàng . Hương sen thơm – mùi thơm ngan ngát , thanh khiết . Vì vậy , người ta thường nĩi sen là một lào hoa “ gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn , “ 
Học sinh đọc bài 
MÜ thuËt
Bµi 29 
 VÏ tranh ®µn gµ nhµ em
I. Mơc tiªu 
- Häc sinh ghi nhí h×nh ¶nh vỊ nh÷ng con gµ. 
- BiÕt ch¨m sãc vËt nu«i trong nhµ. 
- VÏ ®­ỵc tranh vỊ ®µn gµ theo ý thÝch. 
II-§å dïng d¹y häc 
* Gi¸o viªn 
- Tranh ¶nh vỊ ®µn gµ 
*Häc sinh 
- Vë tËp vÏ 1 
- Mµu vÏ, bĩt d¹.
III-C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu 
Ho¹t ®éng d¹y cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1/ Khởi động
 - Kiểm tra : 
 - Kiểm tra đồ dùng dạy học 
2-Bµi míi : Giíi thiƯu - ghi b¶ng
3/ Hoạt động chính 
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t - nhËn xÐt
- GV giíi thiƯu vµ cho HS xem tranh ®Ĩ HS nhËn xÐt 
+ nhµ em cã nu«i con gµ kh«ng? 
+Nh÷ng con gµ trong tranh? 
+Xung quanh cßn cã nh÷ng h×nh ¶nh g× ?
+KĨ tªn nh÷ng con gµ mµ nhµ em nu«i? 
+Mµu s¾c, h×nh d¸ng ?
+Bé phËn chÝnh cđa con gµ 
+Th©n cã h×nh g× ?
+§Çu cã h×nh g× ?
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ 
- GV gỵi ý c¸ch vÏ 
+VÏ mét con hay mét ®µn gµ vµo giÊy 
+Nhí l¹i c¸ch vÏ gµ ë bµi 19 : Ph¸c ch× h×nh d¸ng cđa gµ tr­íc 
+VÏ mµu theo ý thÝch 
Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh
- GV theo dâi ®Ĩ giĩp HS vÏ h×nh vµ vÏ mµu 
-VÏ nhiỊu d¸ng gµ kh¸c nhau 
-VÏ gµ trèng, m¸i, con 
- Chän h×nh ¶nh phï hỵp cho tranh sinh ®éng 
Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ - nhËn xÐt
- Gi¸o viªn cïng HS cïng chän mét sè bµi vµ gỵi ý HS nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 
- GV bỉ sung ®¸nh gi¸ 
4/ Củng cố 
 - Khen những bức tranh đẹp 
5/ DỈn dß
- GV dỈn dß HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
Hát 
KiĨm tra ®å dïng 
- HS quan s¸t nhËn xÐt
+Gµ trèng, gµ m¸i, gµ con 
+NhiỊu mµu 
+§Çu, th©n, ch©n
+H×nh trßn 
+H×nh trßn nhá,
- HS quan s¸t
- HS vÏ mét bøc tranh ®µn gµ theo ý thÝch 
- HS nhËn xÐt chän bµi ®Đp, vỊ:
+H×nh d¸ng
+Mµu s¾c 
- Ghi nhận 
+ Xem tranh thiÕu nhi
Thứ ba , ngày 23 tháng 3 năm 2010 
TẬP VIẾT
TƠ CHỮ HOA L, M , N
I/ MỤC TIÊU 
 - Tơ được các chữ hoa : L, M , n . 
 - Viết đúng các vần : en , oen , ong , oong , các từ ngữ : hoa sen , nhoẻn cười , trong xanh , cải xoong kiểu chữ thường , cỡ chữ theo vở tập viết 1 , tập hai . (Mỗi từ ngữ viết ít nhất 1 lần )
 - Rèn luyện tính cẩn thận 
II/ CHUẨN BỊ 
 - Chữ mẫu 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
 - Kiểm tra 
 Gọi học sinh lên bảng viết ngoan ngỗn , đoạt giải 
 - Kiểm tra phần viết ở nhà 
 - Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Tơ chữ hoa L, M , N 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : giới thiệu chữ mẫu 
Chữ L gồm mấy nét ? 
Giáo viên viết mẫu , nêu cách viết , giáo viên viết mẫu lần 2 
Chữ M gồm mấy nét ? 
Chữ N gồm mấy nét ? 
Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vần 
En , oen , ong , oong 
Hoạt động 3 : Hướng dẫn viết từ ngữ 
: hoa sen , nhoẻn cười , trong xanh , cải xoong
Hướng dẫn học sinh phân tích độ cao khoảng cách 
Hoạt động 3 : Hướng dẫn viết vào vở
Nhác nhở cách cầm bút 
Hoạt động 4 : Đánh giá bài viết 
Tuyên dương bài đẹp 
4/ Củng cố 
 Thi đua viết nhanh đẹp 
5/ Nhận xét – dặn dị 
 Luyện viết phần ở nhà 
Chuẩn bị bài : tơ chữ hoa O, Ơ , Ơ , P 
Nhận xét tiết học 
- hát 
- học sinh lên bảng viết 
- Nhắc lại tựa bài 
- Gồm 1 nét lượn 
- Học sinh viết vào bảng con 
- Gồm 3 nét : nét mĩc xuơi , mĩc ngược , nét xiên trái , xiên phải 
- Học sinh viết bảng con 
- Học sinh viết vào vở 
- Học sinh ghi nhận 
- Hai đội thi đua 
- Ghi nhận 
CHÍNH TẢ
HOA SEN
I/ MỤC TIÊU 
 - Nhìn sách hoặc bảng , chép lại và trifng bày đúng bài thơ lục bát Hoa sen ; 28 chữ trong khoảng 12 – 15 phút 
 - Điền đúng vần en , oen , g , gh vào chỗ trống . 
 - Bài tập cần làm 2 , 3 ( SGK ) 
 - Rèn luyện tính cẩn thận 
II/ CHUẨN BỊ 
 Tranh 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
 - Kiểm tra 
- Gọi học sinh lên sửa bài tập 
- Điền chữ s hay x 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : hoa sen 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh tập chép 
Giới thiệu bài tập chép 
Giáo viên đọc lần 1
Cho học sinh luyện viết từ khĩ 
Giáo viên đọc lần 2 
Hướng dẫn chép vào vở 
Hướng dẫn bắt lỗi 
Đánh giá bài viết 
Hoạt động 2 : Bài tập 
Điền vần en hay oen 
Điền chữ g hay gh 
4/ Củng cố 
Gọi học sinh viết lại những từ viết sai nhiều 
5/ Nhận xét – dặn dị 
Nhận xét – tuyên dương 
Viết lại những từ sai cho đúng 
Chuẩn bị bài Mời vào 
hát 
xe lu , dịng sơng 
Nhận xét 
Nhắc lại tựa bài 
Quan sát 
Đọc thầm 
Học sinh phân tích và viết bảng : trắng , chen , xanh mùi 
Học sinh chép vào vở 
Bắt lỗi 
Theo dõi 
Học sinh đọc đề và làm bài 
Đèn bàn , cưa xoèn xoẹt 
Đường gồ ghề , con ghẹ , chiếc ghim áo , tử gỗ lim 
Học sinh viết 
- Ghi nhận 
TỐN 
phÐp céng kh«ng nhí trong ph¹m vi 100( cộng không nhớ)
I.Mục tiêu:
- N¾m ®­ỵc c¸ch céng sè cã hai ch÷ sè ; biÕt ®Ỉt tÝnh vµ lµm tÝnh céng ( kh«ng nhí ) sè cã hai ch÷ sè; vËn dơng ®Ĩ gi¶I to¸n
II.Chuẩn bị:
- Các bó, mỗi bó có một chục que tính và một số que tính rời.
III/ Hoạt động dạy và học:
3/Bài mới :
* Hoạt động của giáo viên:
* Hoạt động của học sinh:
1/ Khởi động 
- Kiểm tra bài cũ
-Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi giải bài toán đó:
a/Trong bến có 5 ô tô có thêm 2 ô tô nữa vào bến. Hỏi trong bến có tất cả bao nhiêu ô tô ?
b/ Lúc đầu trên cành cây có 6 con chim, có 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim ?
2/ Giới thiệu : Phép cộng trong phạm vi 100( Không có nhớ)
3/ Hoạt động chính
*Hoạt động 1: Giới thiệu cách làm tính cộng ( không nhớ ).
a/Trường hợp phép cộng có dạng :
35 +24
Bước 1: Hướng dẫn học sinh thao tác trên các que tính.
-Hướng dẫn học sinh lấy 35 que tính (gồm 3 bó chục que tính và 5 que tính rời) xếp 3 bó que tính ở bên trái, các que tính rời ở bên phải .
Giáo viên nói và viết lên bảng:
 có 3 bóchục - viết 3 ở cột chục.
 có 5 que rời - viết 5 ở cột đơn vị.
Lấy tiếp 24 que tính (gồm 2 bó chục que tính và 4 que tính rời) xếp 2 bó que tính ở bên trái, các que tính rời ở bên phải.
-Giáo viên hỏùi và viết vào bảng:
có 2 bó chục - viết 2 ở cột chục.
 có 4 que rời -viết 4 ở cột đơn vị.
-Hướng dẫn học sinh gộp các bó que tính với nhau được 5 bó và 9 que rời, viết 5 ở cột chục, viết 9 ở cột đơn vị vào các dòng ở cuối bảng.
Bước 2: Hướng dẫn kỹ thuật làm tính cộng.
Để làm tính cộng dạng 35 + 24 ta đặt tính:
Viết 35 rồi viết 24 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị; viết dấu +, kẻ vạch ngang, rồi tính từ phải sang trái.
5 cộng 4 bằng 9, viết 9.
 +24 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 
 59 
Như vậy: 35 + 24 = 59.
-Gọi vài học sinh nêu lại cách cộng.
b/Trường hợp phép cộng có dạng:
35 + 20
Bỏ qua bước thao tác trên các que tính, hướng dẫn cho học sinh kỹ thuật làm tính cộng dạng 35 + 20.
Viết 35 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị; viết dấu +, kẻ vạch ngang, rồi tính từ phải sang trái.
 5 cộng 0 bằng 5, viết 5.
 +20 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 
 55 
Như vậy: 35 + 20 = 55.
-Gọi vài học sinh nêu lại cách cộng.
c/Trường hợp phép cộng có dạng:
35 + 2.
-Hướng dẫn cho học sinh trường hợp tính tương tự.
-Khi đặt tính phải đặt 2 thẳng cột với 5 ở cột đơn vị.
-Tính từ phải sang trái:
 35 5 cộng 2 bằng 7, viết 7
+ 2 Hạ 3 ,viết 3
 37
Gọi vài học sinh nêu lại cách cộng.
*Nghỉ giữa tiết
*Hoạt động 2: Thực hành. 
-Bài 1: Tính
 52 82
+36 +14 ....
 -Bài 2:Đặt tính rồi tính
35 + 12 41 + 34 ...
Khi chữa bài yêu cầu học sinh phát biểu nêu rõ thành các bước.
-Bài 3: Nêu đề toán. Cho học sinh nêu tóm tắt bằng lời rồi ghi lên bảng.
-Bài 4: Đo độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi viết số đo
A ...cm B ....
4/Củng cố:
- Thi tính nhanh 
5/Dặn dò: 
-Về ôn bài, tập làm 1 số bài tập dạng vừa học.
hát 
Giải 
	Số ô tô trong bến có tất cả là:
	5 + 2 = 7 (ô tô)
	Đáp số: 7 ô tô.
Giải 
	Số con chim trên cánh là:
	6 – 2 = 4 ( con chim )
	Đáp số: 4 con chim 
Lấy bó chục và que tính rời
Học sinh thực hiện thao tác trên que tính theo sự chỉ dẫn của giáo viên.
Lấy 35 que tính xếp 3 bó ở bên trái, các que tính rời ở bên phải.
Lấy 24 que tính xếp 2 bó ở bên trái, các que tính rời ở bên phải phía dưới các bó que tính và que tính rời đã được xếp trước.
Gộp các bó que tính và que tính rời vào với nhau.
Học sinh theo dõi và nêu cách làm
 Cá nhân
Học sinh nêu cách làm 
Cá nhân
Cá nhân
Múa, hát.
Gọi học sinh nêu yêu cầu và làm bài
 52 82
 +36 +14 ....
 88 96
Trao đổi, sửa bài
Gọi học sinh nêu yêu cầu và làm bài
 35 41
+12 +34
 47 75 ...
Trao đổi, sửa bài
Gọi học sinh đọc đề, phân tích đề, tóm tắt đề, giải bài toán.
Tóm tắt:
Lớp 1A : 35 cây
Lớp 1B : 50 cây
Cả 2 lớp : ? cây 
Bài giải
Cả 2 lớp trồng được tất cả là:
35 + 50 = 85 ( cây )
 Đáp số: 85 cây
Một học sinh lên bảng làm bài
Trao đổi, sửa bài
Nêu yêu cầu và tổ chức thi đua 2 nhóm
Học sinh đo 
- Hai đội thi
Thứ tư , ngày 24 tháng 3 năm 2010 
TOÁN
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
BiÕt à làm tính cộng( kh«ng nhí ) trong phạm vi 100 Tập đặt tính rồi tính.
BiÕt tính nhẩm 
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Gọi học sinh lên bảng làm.
Đặt tính rồi tính:
 35 41 6 54
 +12 +34 +43 + 2 
 47 75 49 56 
2/ Giớùi thiệu bài : Luyện tập 
3/ Hoạt động chính 
*Hoạt động 1: Làm bài tập
-Bài 1:Đặt tính rồi tính
 47 + 22 51 + 35 ....
 12 + 4 8 + 31 
-Bài 2: Tính nhẩm
 30 + 6 = 52 + 6 = 
 40 + 5 = ... 6 + 52 =
Qua các bài tập 52 + 6 và 6 + 52 cho học sinh biết bước đầu về tính chất giao hoán của phép cộng.
*Nghỉ giữa tiết:
-Bài 3: Cho học sinh tự nêu đề toán, tự tóm tắt rồi giải bài toán và chữa bài.
-Bài 4: Yêu cầu học sinh vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm
4/ Củng cố: 
 - Thi tính nhanh 
5/ Dặn dò:
-Về ôn bài, tập làm một số dạng bài tập.
- Hát 
Đặt tính rồi tính:
 35 41 6 54
 +12 +34 +43 + 2 
 47 75 49 56 
Nhắc đề: cá nhân
Nêu yêu cầu
 47 51 12 8
 +22 +35 + 4 +31
 69 86 16 49
Học sinh tự làm bài rồi chữa bài.
Nêu yêu cầu
Cộng nhẩm 30 + 6 gồm 3 chục và 6 đơn vị nên 30 + 6 = 36
Trong phép cộng khi thay đổi chỗ các số hạng thì kết quả vẫn không thay đổi.
 30 + 6 = 36 52 + 6 = 58 
 40 + 5 = 45 .... 6 + 52 = 58
Hát, múa.
Tóm tắt:
Bạn gái: 21 bạn.
Bạn trai: 14 bạn.
 Tất cả :... bạn?
Bài giải
Lớp em có tất cả là:
21 + 14 = 35 (bạn)
Đáp số: 35 bạn
Trao đổi ,sửa bài
Chơi trò chơi : thi vẽ nhanh. 
Tổ chức thi đua theo nhóm.
Dùng thước đo để xác định một độ dài là 8 cm.
Hai đội thi 
TẬP ĐỌC
MỜI VÀO
I/ MỤC TIÊU 
Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ cĩ tiếng vùng phương deexphas phát âm sai . Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dịng thơ , khổ thơ . 
Hiểu nội dung bài : Chủ nhà hiếu khách , niềm nở đĩn những người bạn tốt đến chơi . 
Trả lời câu hỏi 1 , 2 ( SGK ) 
Học thuộc lịng 2 khổ thơ đầu . 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Tranh 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra : 
Gọi học sinh đọc bài đầm sen 
Khi nở hoa sen trơng đẹp như thế nào ? 
Nhạn xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Hơm nay chúng ta sẽ học bài thơ mời vào kể về ngơi nhà hiếu khách . niềm nở đĩn những người bạn tốt đến chơi . Chúng ta hãy xem những người bạn tốt ấy là ai ? Họ rủ nhau cùng làm những cơng việc gì nhé ! 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Giáo viên đọc mẫu lần 1 
Luyện đọc tiếng , từ ngữ 
Luyện đọc câu 
Luyện đọc cả bài 
Thi đọc 
Hoạt động 2 : Ơn vần ong , oong
Tìm tiếng trong bài cĩ vần ong : 
Tìm tiếng ngồi bài 
cĩ vần ong 
Cĩ vần oong 
Củng cố 
- Gọi học sinh đọc bài 
Hoạt động 1 Tìm hiểu bài 
Gọi học sinh đọc bài 
- Những ai đã đến gõ cửa ngơi nhà ? 
- Giĩ được chủ nhà mời vào để cùng làm gì ? 
Hoạt động 2 : Học thuộc lịng bài thơ 
Hoạt động 3 : Luyện nĩi :
Gọi học sinh đọc yêu cầu 
Cho học sinh quan sát tranh thảo luận 
4/ Củng cố 
Gọi học sinh đọc bài 
Nhận xét 
5/ Nhận xét – dặn dị 
Nhận xét – tuyên dương 
Chuẩn bị bài : Chú cơng 
Hát 
Học sinh đọc bài 
Cánh hoa đỏ nhạt xịe ra , phơ đài sen và nhị vàng 
Nhận xét 
Nhắc lại tựa bài 
học sinh nghe 
Các từ : kiễng chân , soạn sửa , buồm thuyền . 
Học sinh đọc nối tiếp 
Hai đội thi 
Tiếng trong bài cĩ vần ong là : chong chĩng , xoong canh 
Tiềng ngồi bài cĩ vần ong : bĩng đá , quả bĩng , cái cịng , rét cĩng  
Cĩ vần oong : boong tàu , xoong nồi, cải xoong 
Học sinh đọc thầm 
Thỏ , Nai , Giĩ 
Giĩ được chủ nhà mời vào để cùng soạn sửa đĩn trăng lên , quạt mát thêm hơi biển cả , reo hoa lá , đẩy thuyền buồm , đi khắp nơi làm việc tốt . 
Nĩi về những con vật em yêu thích 
Học sinh đọc bài 
Nhận xét 
Chuẩn bị bài Chú cơng 
ÂM NHẠC 
HỌC HÁT : Bài Đi tới trường 
I Mơc tiªu 
- Biết hát theo giai điệu và lời ca . 
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát 
- Gi¸o dơc HS khi ®Õn tr­êng lu«n ch¨m häc vµ biÕt v©ng lêi thÇy c«.
II ChuÈn bÞ 
1 GV: §µn ,nh¹c cơ gâ, tranh ¶nh
2 HS: S¸ch, nh¹c cơ gâ
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu
Hç trỵ cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1/ Khởi động 
 - Kiểm tra 
2/ Giới thiệu : 
3/ Hoạt động chính 
hát 
 Ho¹t ®éng1: D¹y h¸t
- GV ®µn vµ h¸t mÉu cho HS nghe
- Bµi h¸t gåm 5 c©u ng¾n.
- GV ®äc vµ h­íng dÉn HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu.
- GV h­íng dÉn HS h¸t tõng c©u tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi.
- GV uèn n¾n vµ sưa sai vµ nhËn xÐt HS trong qu¸ tr×nh häc.
- GV cho häc sinh ghÐp toµn bµi
- Học sinh lắng nghe 
- HS häc theo h­íng dÉn cđa GV
- HS thùc hiƯn theo nhãm, d·y, c¸ nh©n
- HS thùc hiƯn h¸t toµn bµi
Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hỵp gâ ®Ưm.
- GV lµm mÉu vµ h­íng dÉn HS h¸t kÕt hỵp gâ ®Ưm theo ph¸ch.
- GV ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt HS
4/ Củng cố 
- HS thùc hiƯn lÇn l­ỵt theo nhãm d·y, c¸ nh©n.
- Tõng nhãm thùc hiƯn
- Cho häc sinh biĨu diƠn l¹i bµi h¸t
5/ Nhận xét – dặn dị 
- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c hs häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau
HS thùc hiƯn 
Thứ năm , ngày 25 tháng 3 năm 2010 
TỐN 
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU 
Biết làm tính cộng khơng nhớ trong phạm vi 100 ; biết tính nhẫm , vận dụng để cống các số đo độ dài . 
Tập tính nhẫm và nhận biết bước đầu về tính chất giao hốn của phép cộng , củng cố về giải tốn và đo độ dài đoạn thẳng 
Giáo dục ý thức tự giác trong học tập 
II/ CHUẨN BỊ 
 Sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra 
 Gọi học sinh tính 
 35 41 60 22 
+ 12 + 34 +38 + 40
 47 76 98 62
 - Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Luyện tập 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động : Bài tập 
Bài 1 : Cho học sinh nêu yêu cầu
Bài 2 : Tính 
Bài 3 : Cho học sinh đọc đề 
Bài 4 : Gọi học sinh đọc đề 
- Lúc đầu con sên bị được 15 cm , sau đĩ bị tiếp được 14 cm . Hỏi con sên bị được tất cả bao nhiêu xăng – ti mét 
4/ Củng cố 
Gọi học sinh tính nhanh 
Nhận xét 
5/ Nhận xét – dặn dị 
Nhận xét tuyên dương 
Chuẩn bị bài Luyện tập 
hát 
Học sinh tính 
 35 41 60 22 
+ 12 + 34 +38 + 40
 47 76 98 62
- Tính
 53 35 55 44 17 42
 + 14 +22 + 23 + 33 + 71 + 53
 67 57 78 77 88 97
- Học sinh tự làm 
 20cm + 10cm = 30cm 
 30cm + 40cm = 70cm 
14cm + 5cm = 19cm 
32cm + 12cm = 44cm
25cm + 4cm = 29cm 
43cm + 15cm = 58cm 
-Nối ( theo mẫu ) 
 32 + 17 16 + 23 
 49
 47 + 21 68 39 37 + 12 
 26 + 13 27 + 41 
 Bài giải 
 Số cm con sên bị được tất cả là 
 15 + 14 = 19( cm )
 Đáp số 19 cm 
 23cm + 14cm = 37 cm 
Nhận xét 
TẬP ĐỌC
CHÚ CƠNG
I/ MỤC TIÊU 
Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : nâu gạch , rẻ quạt , rực rỡ lĩng lánh . Bước đầu biết nghỉ ngơi ở chỗ cĩ dấu câu . 
Hiểu nội dung bài : Đặc điểm của đuơi cơng lúc bé và vẻ đẹp cảu bộ lơng cơng khi trưởng thành . 
Trả lời được câu hỏi 1 , 2 ( SGKK ) 
II/ CHUẨN BỊ 
Tranh sách giáo khoa 
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
- Kiểm tra 
 Gọi học sinh đọc bài 
- Những ai đến gõ cửa
Nhận xét cho điểm 
2/ Giới thiệu bài : Chú cơng 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Giáo viên đọc mẫu 
- Luyện đọc tiếng từ khĩ 
Luyện đọc câu , đoạn bài 
Hoạt động 2 : Ơn vần oc , ooc 
Tìm tiếng trong bài cĩ vần oc ? 
Tìm tiếng ngồi bài cĩ vần oc , ooc ? 
* Củng cố 
- Gọi học sinh đọc 
- Nhận xét 
 TIẾT 2 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu bài 
Giáo viên đọc bài 
Gọi học sinh đọc đoạn 
- Lúc mới chào đời , chú cơng cĩ bộ lơng màu gì ? 
Chú cơng đã biết làm những động tác gì ? 
- Gọi học sinh đọc đoạn 2 : 
- Sau hai , ba năm đuơi cơng trống thay đổi thế nào ? 
Hoạt động 2 : Luyện nĩi 
Cho học sinh hát bài hát về chú cơng
4/ Củng cố 
 Thi đọc diễn cảm bài văn 
Nhận xét tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dị 
Nhận xét – tuyên dương 
Chuẩn bị bài Chuyện ở lớp 
- hát 
- Học sinh đọc bài 
Nai . Thỏ , Giĩ
Nhận xét 
- Nhắc lại 
- Học sinh đọc thầm 
Học sinh phân tích đọc nâu gạch , rẻ quạt , rực rỡ , lĩng lánh 
- Học sinh đọc cá nhân, nhĩm , lớp 
 - ngọc 
 - Vân oc : bĩc , lọc , cĩc , nĩi dĩc, dọc ngang ...
- Vần ooc :đàn ác – coĩc – đê - ơng , quần soĩc .., 
- Học sinh đọc 
- Học sinh đọc thầm 
Học sinh đọc cá nhân 
- Cĩ bộ lơng tơ màu gạch
- Chú đã cĩ động tác xịe cái đuơi nhỏ íu thành hình rẻ quạt . 
- Hoc sinh đọc 
- Đuơi lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu , mỗi chiếc lơng ĩng ánh màu xanh sẫm , được tơ điểm bằng những đốm trịn đủ màu , ... hàng trăm viên ngọc 
- Hát 
- Học sinh đọc 
Mơn : TNXH
BÀI : NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT
I.Mục tiêu :Giúp học sinh :
 - Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật . 
 - Nêu điểm giống ( hoặc khác ) nhau giữa một số cây hoặc giữa một số con vật . 
II.Đồ dùng dạy học:
	-Một số tranh ảnh trong bài 29 SGK.
 -HS sưu tầm tranh ảnh về thực vật và động vật mang đến lớp.
- Phiếu thảo luận nhĩm khổ to, băng dính.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Khởi động 
- KTBC: 
Kể tên các bộ phận bên ngồi của con muỗi
Con muỗi là con vật cĩ lợi hay cĩ hại ?
Nhận xét bài cũ.
2/ Giới thiệu 
- Giáo viên giới thiệu và ghi bảng đề bài.
Hoạt động 1 : Quan sát các mẫu vật và tranh ảnh.
Bước 1: Chia lớp thành 4nhĩm
Giáo viên phân cho mỗi nhĩm một gĩc lớp,phát cho mỗi nhĩm một tờ giấy khổ tovà hướng dẫn các em làm việc: 
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát vào tranh ảnh và trình bày. 
Bước 2: GV yêu cầu các nhĩm cử đại diệểntình bày kết quả làm việc của nhĩm.
Giáo viên kết luận:
Bước 3: GV nhận xét kết quả trao đổi của các nhĩm, tuyên dương nhĩm nào làm việc tốt.
Kết luận:-Cĩ nhiều loại cây như cây rau, cây hoa,cây gỗ.Các loại cây này khác nhau về hình dạng ,kích thước...Nhưng chúng đều cĩ thân ,rễ,lá và hoa.
	Hoạt động 2: Trị chơi “Đố bạn cây gì, con gì?”
Bước 1: GV hướng dẫn học sinh cách chơi.
 +Một HS được GV đeo cho một tấm bìa cĩ hình vẽ một cây rau (hoặc một con cá...)ở sau lưng,em đĩ khơng biết đĩ là cây gì hoặc con gì, nhưng cả lớp đều biết rõ.
 + HS đeo hình vẽ được đặt câu hỏi(đúng/ sai) để đốn xem đĩ là gì.Cả lớp chỉ trả lời đúng hoặc sai.
Bước 2: GV cho học sinh chơi thử
Bước 3: :GV cho HS chơi theo nhĩm để nhiều em được tập đặt câu hỏi.
4.Củng cố 
 -Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
5/ Nhận xét – dặn dị 
 - Về ơn lại các kiến thức đã học về ĐVvà TV
2 học sinh trả lời câu hỏi trên.
Học sinh nhắc lại.
HS bày các vật mẫu các em mang đến để lên bàn.
Dán các tranh ảnh về TVvà ĐV vào giấy khổ to.Sau đĩ treo lên tường của lớp học.
Học sinh chỉ và nĩi tên từng cây,từng conmà nhĩm đã sưu tầm đượcvơi các bạn. Mơ tả chúng ,tìm ra sự giống và khác nhaugiữa các cây và các con vật.
Học sinh nhắc lại.
Chẳng hạn:
 + Cây đĩ cĩ thân gỗ phải khơng?
 + Đĩ là ccây rau phải khơng?
 + ....
 + Con đĩ cĩ bốn chân phải khơng?
 + Con đĩ cĩ cánh phải khơng?
 + Con đĩ kêu meo meo phải khơng?
 + ...
HS tiến hành chơi thử
HS chơi theo nhĩm
Nhiều HS trả lời
Thứ sáu , ngày 26 tháng 3 năm 2010 
CHÍNH TẢ
MỜI VÀO
I/ MỤC TIÊU 
 - Nhìn sách hoặc bảng , chép lại cho đúng khổ thơ 1 , 2 bài Mời vào khoảng 15 phút 
 - Điền đúng vần ong , oong ; chữ ng hay ngh vào chỗ trống 
 - Bài tập 2, 3 ( SGK ) 
 - Rèn luyệ tính cẩn thận , kiên trì 
II/ CHUẨN BỊ 
 - Tranh 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
- Kiểm tra 
 - Gọi học sinh lên bảng viết từ nhị vàng 
- Kiểm tra tập học sinh về viết lại 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Mời vào 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết 
- Giáo viên đọc mẫu lần 1 
- Gọi học sinh đọc bài 
Cho học sinh phát hiện từ dễ sai 
Giáo viên đọc mẫu lần 2 
Giáo viên đọc bài 
Cho học sinh bắt lỗi 
Chấm điểm 
Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 : Điền vần ong , oong 
Bài 2 : Điền chữ ng hay ngh 
* quy tắc chính tả : ngh + i , e , ê 
4/ Củng cố : 
Gọi học sinh viết lại bài những từ sai cho đúng 
5/ Nhận xét – dặn dị 
Nhận xét – tuyên dương 
Viết lại từ sai cho đúng 
Chuẩn bị bài : Chuyện ở lớp 
- hát 
- Học sinh lên bảng viết 
- Hoc sinh đưa tập ra 
- Nhắc lại 
- Đọc thầm 
- Học sinh đọc 
- Học sinh tìm phân tích viết bảng : nếu , tai , xem , gạc 
- Học sinh viết bài vào vở 
- Học sinh bắt lỗi 
- Ghi nhận 
Học sinh đọc yêu cầ

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 29 CKT TRANG DINH YEN 1.doc