Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 24 năm 2010

I MỤC TIÊU:

-Nêu được một số qui định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương.

-Nêu được ích lợi của việc đi bộ đúng qui định

-Thực hiện đi bộ đúng qui định và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh vẽ vở bài tập.

Đèn hiệu làm bằng bìa cứng

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 27 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 24 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ch×, tÈy 
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu 
Ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1-æn ®Þnh tæ chøc 
2-Bµi míi :Vẽ cây , vẽ nhà 
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t - nhËn xÐt
GV giíi thiÖu h×nh ¶nh c©y, nhµ ®Ó c¸c em quan s¸t nhËn xÐt 
+C©y cã nh÷ng bé phËn nµo ?
+L¸ c©y cã mµu g× ?
+Th©n c©y cã h×nh g× ?
+Trång c©y cã nh÷ng lîi Ých g× 
+T¶ l¹i ng«i nhµ em ë 
+Nhµ cã nh÷ng phÇn nµo ?
+Nhµ cã h×nh g× ?
+M¸i nhµ cã h×nh g× ?
+Mµu s¾c cña nhµ ?
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ 
- C©y :
+ VÏ th©n, cµnh tr­íc, vßm l¸ sau
+T« mµu 
- Nhµ :
+VÏ m¸i ngãi tr­íc t­êng nhµ, cöa ra vµo
+ VÏ mµu theo ý thÝch.
Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh
- GV gîi ý c¸ch vÏ : VÏ c©y nhµ theo ý thÝch trong khæ giÊy ®· cho 
- H­íng dÉn quan x¸t HS cßn yÕu 
Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ - nhËn xÐt
- Gi¸o viªn cïng HS cïng chän mét sè bµi vµ gîi ý HS nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc
4/ Cñng cè : 
Nhận xét bài vẽ đẹp 
5/ Nhận xét – dặn dò 
- GV dÆn dß HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
KiÓm tra ®å dïng häc tËp 
- HS quan s¸t nhËn xÐt
+Th©n, cµnh, l¸ 
+Xanh 
+Trô 
+Bãng m¸t, qu¶ 
+M¸i, t­êng, cöa
+Ch÷ nhËt .
+Tam gi¸c .
+Xanh, vµng
- HS quan s¸t
HS vÏ c©y vÏ nhµ theo ý thÝch
HS nhËn xÐt chän bµi ®Ñp theo c¶m nhËn, vÒ:
+Bè côc 
+Mµu s¾c
ChuÈn bÞ bµi sau: VÏ mµu vµo h×nh tranh d©n gian.
Thứ ba , ngày 09 tháng 02 năm 2010 
Học vần 
Bài 101 : uât – uyêt 
 I Mục tiêu
 - Đọc được : uât , uyêt , sản xuất , duyệt binh ; từ và các câu úng dụng .
 - Viết được : uât , uyêt , sản xuất , duyệt binh
 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Đất nước ta tuyệt đẹp 
 - Yêu thích môn học 
II Chuẩn bị 
 Gv : Tranh minh họa từ khóa , phần luyện nói 
 Hs : Sách giáo khoa , vở tập viết . Bộ đồ dùng Tiếng Việt 
III Các hoạt động dạy học chủ yếu 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1. Khởi động 
Kiểm ra bài cũ 
Cho học sinh đọc vần uân – uyêt 
 Cho học sinh đọc câu ứng dụng 
 - Cho học sinh viết bảng con tiếng chuyền có trong từ bóng chuyền 
Nhận xét cho điểm 
2. Giới thiệu : 
3. Hoạt động chính 
Hoạt động 1: Dạy vần uât 
- Giáo viên hướng dẫn cách đọc 
- Học sinh đính bảng vần uât 
- Vần uât được tạo nên từ âm nào ?
- Yêu cầu hoc sinh đánh vần 
Yêu cầu học sinh đính thêm âm x vần uât và dấu sắc 
- Được tiếng gì ? 
- Phân tích đánh vần tiếng xuât 
 - Cho học sinh xem tranh 
- Tranh vẽ gì ? 
- Giáo viên giảng rút ra từ mùa xuân 
- Cho học sinh phân tích và đọc giáo - viên chỉnh sữa 
- Cho học sinh tổng hợp và đọc 
- Giáo viên chỉnh sữa lỗi 
* uyêt ( quy trình tương tự )
Cho học sinh đọc tổng hợp 
 So sánh vần uât – uyêt
Luyện đọc trên bảng lớp 
Hoạt động 2: Hát vui 
Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng 
 - Giáo viên đính từ ứng dụng trên bảng 
Luật giao thông băng tuyết 
Nghệ thuật tuyệt đẹp 
- Gọi học sinh đọc 
- Yêu cầu học sinh tìm tiếng có chứa vần vừa học 
- Giải nghĩa từ 
- Học sinh đọc từ ứng dụng 
- Gọi học sinh đọc lại toàn bài 
Hoạt động 4 : Luyện viết 
Giáo viên hướng dẫn cách viết 
 - Viết mẫu 
Uât – uyêt- sản xuất – duyệt binh 
- Giáo viên sữa sai cho học sinh 
4. Cũng cố 
 - Gọi học sinh đọc lại toàn bài 
5. Nhận xét – Dặn dò 
 Nhận xét - Tuyên dương 
 TIẾT 2
Hoạt động 1: Hát múa
Giới thiệu : Chúng ta học tiết 2
Hoạt động 2 : Luyện đọc 
Giáo viên cho học sinh đọc bài tiết 1
Giáo viên chỉnh sữa phát âm cho học sinh 
Hoạt động 3 : Luyện đọc câu ứng dụng 
- Giáo viên treo tranh cho học sinh quan sát 
- Tranh vẽ gì ? 
- Rút ra câu ứng dụng 
- Yêu cầu học sinh tìm tiếng có vần uân 
Giáo viên hướng dẫn cách đọc câu ứng dụng . 
Hoạt động 4 : Luyện đọc sách giáo khoa 
 - Giáo viên đọc mẫu 
Hoạt động 5 : Hát vui 
Hoạt động 6 : Luyện viết 
 Gióa viên hướng dẫn viết vào vở 
- Giáo viên theo dãi uốn nắn sữa chữa 
 - Nhận xét 
Hoạt động 6 : Luyện nói 
Chủ đề : Đất nước ta tuyệt đẹp 
Nước ta có tên là gì ? 
Em biết nước ta hoặc quê hương em có tên là gì ? 
Nói về một cảnh đẹp mà em biết ? 
4. Cũng cố 
Trò chơi “ Chọn đúng từ “ 
Nhận xét tuyên dương 
5. Nhận xét – dặn dò 
 Nhận xét tuyên dương 
Về nhà đọc bài lại , tìm chữ ở trong sách , báo 
Xem trước bài 102 : uynh – uych 
- Hát 
- Học sinh đọc 
- Học sinh đọc 
- Học sinh viết tiếng 
- Học sinh đính vần 
- uâ - t
- Học sinh nghe 
- Học sinh đính 
- xuất 
- Học sinh đánh vần 
- Học sinh phân tích đánh vần 
- tranh vẽ sản xuất 
- Học sinh quan sát 
- Ghi nhận 
- uân – xuân – mùa xuân 
- Học sinh đọc các nhân , nhóm . lớp 
 * giống : đều có âm u và t
Khác âm ât và âm yê
Học sinh đọc các nhân , nhóm , lớp 
Hát vui 
- Học sinh quan sát đọc thầm 
 - Học sinh đọc 
 - Tiếng luật , tuyết , thuật , tuyệt 
 - Học sinh nghe 
Học sinh đọc cá nhân
 - Học sinh đọc 
 - Học sinh quan sát 
Học sinh viết vào bảng con 
Nghe 
Học sinh đọc cá nhân , nhóm , lớp 
Học sinh hát 
Học sinh nghe 
Học sinh đọc bài cá nhân 
Học sinh ghi nhận 
Học sinh quan sát 
Tranh vẽ các bạn ngắm trăng 
Học sinh theo dõi đọc thầm 
- Học sinh tìm và đọc tiếng 
- Học sinh đọc cá nhân _ lớp 
- Học sinh đọc cá nhân nhóm lớp 
 - Học sinh hát
Học sinh viết 
Tranh vẽ đất nước ta 
Học sinh kể 
- Hai đội thi tìm từ có chứa vần uât , uyêt 
- Học sinh nghe 
- Ghi nhận uân và vần uyên 
TOÁN 
LUYỆN TẬP 
I/ MỤC TIÊU 
Biết đọc viết , so sánh các số tròn chục , bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ) 
Bước đầu nhận ra “ cấu tạo “ của các số tròn chục và 0 đơn vị . 
Giáo dục khả năng tư duy logic 
II/ CHUẨN BỊ 
 Giáo viên : Bài tập 
 Học sinh : Phấn , bảng con , sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra : 
Gọi học sinh viết số từ 10 đến 90 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Luyện tập 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Bài tập 
Bài 1: Nối ( theo mẫu ) 
Bài tập yêu cầu gì ? 
Cho học sinh thi nối
Nhận xét 
Bài 2 : Viết ( theo mẫu ) 
Gọi học sinh đọc yêu cầu 
Nhận xét 
Bài 3 :
 a) Khoanh vào số bé nhất : 
70 40 20 50 30 
b) Khoanh vào số lớn nhất 
10 80 60 90 70
Bài 4 :
 a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn 
80 , 20 , 70 , 50 , 90
b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé : 
10 , 40 , 60 , 80 , 30 
4/ Cũng cố 
 Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn 
20 , 50 , 60 , 70 , 10 . 40 
Nhận xét – tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị bài Cộng các số tròn chục 
Hát 
Hoc sinh viết 10 , 20 , 30 , 40 ,50 , 60 , 70 , 80 , 90 . 
Nhận xét 
Nhắc tựa bài 
Nối 
Thi nối 
Học sinh đọc yêu cầu 
Số 40 gồm 4 chục và 0 dơn vị 
Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị 
Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị 
Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị 
a) Khoanh vào số bé nhất : 
70 40 20 50 30 
b) Khoanh vào số lớn nhất 
10 80 60 90 70
a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn 
20 , 50 , 70 , 80 , 90
b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé : 
80 , 60 , 40 , 30 , 10 
10 , 20 , 40 , 50 , 60 
Nhận xét 
************************************************************
Thứ tư , ngày 10 tháng 02 năm 2010 
TOÁN
CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I/ MỤC TIÊU 
Biết đặc tính , lam tính cộng các số tròn chục , cộng nhẩm số tròn chục trong phạm vi 90 
Giải được bài toán có phép cộng 
Yêu thích môn học 
II/ CHUẨN BỊ 
 Giáo viên : Sách giáo khoa 
 Học sinh : sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Khởi động 
Kiểm tra : 
Số 30 gồm .chục và . đơn vị 
Nhận xét 
2/ Giới thiệu : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Giới thiệu cách cộng các số tròn chục 
Bước 1 : Hướng dẫn thao tác trên que tính 
+ Cho học sinh lấy 30 que tính
+ Cho học sinh lấy tiếp 20 que 
+ Gộp lại ta được bao nhiêu ? 
 Chục đơn vị 
 0 
 + 
0 
 5 0 
Bước 2 : Hướng dẫn kĩ thật làm tính cộng 30 + 20 
Đặt tính 
Viết số 30 rồi viết số 20 sao cho chục thẳng cột với chục đơn vị thẳng cột với đơn vị . 
Viết dấu + 
Kẻ dấu gạch ngang 
Tính từ phải sang trái 
 0 cộng 0 bằng 0 viết 0 
 + 
3 cộng 2 bằng 5 viết 5 
vậy 30 + 20 = 50 
Hoạt động 2: Hát vui
Hoạt động 3 : Thực hành 
Bài 1 : Tính 
Nhận xét – tuyên dương 
Bài 2 : Tính nhẩm 
Gọi học sinh đọc đề 
 50 + 10 = 40 + 30 = 50 + 40 = 
 20 + 20 = 20 + 60 = 40 + 50 = 
 30 + 50 = 70 + 20 = 20 + 70 = 
Nhận xét
Bài 3 : Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh , thùng thứ hai đựng 30 gói bánh . Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh ? 
Nhận xét 
4/ Cũng cố 
Tính 
40 + 10 = 
20 + 30 = 
50 + 20 = 
Nhận xét tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị bài Luyện tập 
Hát 
Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị .
Nhắc lại tựa bài 
Học sinh lấy 30 que tính 
Học sinh lấy 20 que tính 
Gộp lại ta được 50 bó 
Theo dõi qui tắc tính 
Học sinh nêu lại cách tính cộng 
Hát vui 
Học sinh đọc yêu cầu 
 40 50 30 10 
+ + + + 
 30 40 30 70
 70 90 60 80
- Học sinh đọc yêu cầu đề
Học sinh nêu miệng
 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 50 + 40 = 90
 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80 40 + 50 = 90
 30 + 50 = 80 70 + 20 = 90 20 + 70 =90
Nhận xét 
Bài toán cho biết 
Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh 
Thùng thứ hai 30 gói bánh 
Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh ?
 Bài giải 
 Số gói bánh cả hai thùng đựng là : 
 20 + 30 = 50 (gói bánh )
 Đáp số : 50 gói bánh 
40 + 10 = 50
20 + 30 = 50
 50 + 20 = 70
Học vần 
Bài 102 :uynh – uych 
 I Mục tiêu
 - Đọc được : uynh , uych , phụ huynh , ngã huỵch ; từ và các câu úng dụng .
 - Viết được : uynh , uych , phụ huynh , ngã huỵch
 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Đèn dầu , đèn điện , đèn huỳnh quang 
 - Yêu thích môn học 
II Chuẩn bị 
 Gv : Tranh minh họa từ khóa , phần luyện nói 
 Hs : Sách giáo khoa , vở tập viết . Bộ đồ dùng Tiếng Việt 
III Các hoạt động dạy học chủ yếu 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1. Khởi động 
Kiểm ra bài cũ 
Cho học sinh đọc vần uât - uyêt 
 Cho học sinh đọc câu ứng dụng 
 - Cho học sinh viết bảng con tiếng tuyết có trong từ băng tuyết 
Nhận xét cho điểm 
2. Giới thiệu : 
3. Hoạt động chính 
Hoạt động 1: Dạy vần uât 
- Giáo viên hướng dẫn cách đọc 
- Học sinh đính bảng vần uynh 
- Vần uynh được tạo nên từ âm nào ?
- Yêu cầu hoc sinh đánh vần 
Yêu cầu học sinh đính thêm âm h vần uynh .
- Được tiếng gì ? 
- Phân tích đánh vần tiếng huynh 
 - Cho học sinh xem tranh 
- Tranh vẽ gì ? 
- Giáo viên giảng rút ra từ phụ huynh 
- Cho học sinh phân tích và đọc giáo - viên chỉnh sữa 
- Cho học sinh tổng hợp và đọc 
- Giáo viên chỉnh sữa lỗi 
* uych ( quy trình tương tự )
Cho học sinh đọc tổng hợp 
 So sánh vần uynh – uych 
Luyện đọc trên bảng lớp 
Hoạt động 2: Hát vui 
Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng 
 - Giáo viên đính từ ứng dụng trên bảng 
Luýnh quýnh huỳnh huỵch 
Khuỳnh tay uỳnh uỵch 
- Gọi học sinh đọc 
- Yêu cầu học sinh tìm tiếng có chứa vần vừa học 
- Giải nghĩa từ 
- Học sinh đọc từ ứng dụng 
- Gọi học sinh đọc lại toàn bài 
Hoạt động 4 : Luyện viết 
Giáo viên hướng dẫn cách viết 
 - Viết mẫu 
Uynh – uych – phụ huynh – ngã huỵch Giáo viên sữa sai cho học sinh 
4. Cũng cố 
 - Gọi học sinh đọc lại toàn bài 
5. Nhận xét – Dặn dò 
 Nhận xét - Tuyên dương 
 TIẾT 2
Hoạt động 1: Hát múa
Giới thiệu : Chúng ta học tiết 2
Hoạt động 2 : Luyện đọc 
Giáo viên cho học sinh đọc bài tiết 1
Giáo viên chỉnh sữa phát âm cho học sinh 
Hoạt động 3 : Luyện đọc câu ứng dụng 
- Giáo viên treo tranh cho học sinh quan sát 
- Tranh vẽ gì ? 
- Rút ra câu ứng dụng 
- Yêu cầu học sinh tìm tiếng có vần uân 
Giáo viên hướng dẫn cách đọc câu ứng dụng . 
Hoạt động 4 : Luyện đọc sách giáo khoa 
 - Giáo viên đọc mẫu 
Hoạt động 5 : Hát vui 
Hoạt động 6 : Luyện viết 
 Gióa viên hướng dẫn viết vào vở 
- Giáo viên theo dãi uốn nắn sữa chữa 
 - Nhận xét 
Hoạt động 6 : Luyện nói 
Chủ đề : Đất nước ta tuyệt đẹp 
Tên của mỗi loại đèn là gì ? 
Đèn nào dung điện để thắp sáng ? 
Đèn nào dung dầu để thắp sáng ?
Nhà em có những loại đèn nào ?
4. Cũng cố 
Trò chơi “ Chọn đúng từ “ 
Nhận xét tuyên dương 
5. Nhận xét – dặn dò 
 Nhận xét tuyên dương 
Về nhà đọc bài lại , tìm chữ ở trong sách , báo 
Xem trước bài 103 : Ôn tập 
- Hát 
- Học sinh đọc 
- Học sinh đọc 
- Học sinh viết tiếng 
- Học sinh đính vần 
- uy – nh 
- Học sinh nghe 
- Học sinh đính 
- huynh 
- Học sinh đánh vần 
- Học sinh phân tích đánh vần 
- tranh vẽ phụ huynh 
- Học sinh quan sát 
- Ghi nhận 
- uynh – huynh – phụ huynh 
- Học sinh đọc các nhân , nhóm . lớp 
 * giống : đều có âm uy 
Khác âm nh và âm ch 
Học sinh đọc các nhân , nhóm , lớp 
Hát vui 
- Học sinh quan sát đọc thầm 
 - Học sinh đọc 
 - Tiếng lúnh quýnh , huỳnh huỵch , khuỳnh , uỳnh uỵch 
 - Học sinh nghe 
Học sinh đọc cá nhân
 - Học sinh đọc 
 - Học sinh quan sát 
Học sinh viết vào bảng con 
Nghe 
Học sinh đọc cá nhân , nhóm , lớp 
Học sinh hát 
Học sinh nghe 
Học sinh đọc bài cá nhân 
Học sinh ghi nhận 
Học sinh quan sát 
Tranh vẽ các abjn đang lao động 
Học sinh theo dõi đọc thầm 
- Học sinh tìm và đọc tiếng 
- Học sinh đọc cá nhân _ lớp 
- Học sinh đọc cá nhân nhóm lớp 
 - Học sinh hát
Học sinh viết 
Tranh vẽ đèn dầu , đèn điện , đèn huỳnh quang 
Đèn điện , đèn quỳnh quang
Đèn dầu 
Đèn điện 
- Hai đội thi tìm từ có chứa vần uynh – uych 
- Học sinh nghe 
- Ghi nhận uân và vần uyên 
************************
Hát 
 Quaû
(Nhaïc vaø lôøi: Xanh Xanh) 
I/Muïc tieâu:
Biết hát theo giai điệu và lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát ,
Biết gõ đệm theo nhịp , theo phách 
Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt nhaïc do nhaïc só Xanh Xanh Vieát .
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
Nhaïc cuï ñeäm.
Baêng nghe maãu.
Haùt chuaån xaùc baøi haùt.
III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân
HÑ Cuûa Hoïc Sinh
OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén.
Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc
Baøi môùi: Quả 
Hoạt động chính 
* Hoaït ñoäng 1 Daïy haùt baøi: Quaû.
- Giôùi thieäu baøi haùt.
- GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu.
- Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu cuûa baøi haùt .
- Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø 2 ñeán 3 laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt.
- Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc.
- Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt:
- Giaùo vieân nhaän xeùt:
- Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt.
* Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï.
- Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo nhòp cuûa baøi .
- Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu cuûa baøi
 - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Do ai saùng taùc?
- HS nhaän xeùt:
- Giaùo vieân nhaän xeùt:
- Giaùo vieân vaø HS ruùt ra yù nghóa vaø söï giaùo duïc cuûa baøi haùt
4/ Cuõng coá 
- Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc.
- Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn.
5/ Nhận xét – Daën dò 
Nhận xét tuyên dương 
veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc.
- HS laéng nghe.
- HS nghe maãu.
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän.
+ Haùt ñoàng thanh
+ Haùt theo daõy
+ Haùt caù nhaân.
- HS nhaän xeùt.
- HS chuù yù.
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän.
- HS traû lôøi.
+ Baøi :Quaû
+ Nhaïc só: Xanh Xanh
- HS nhaän xeùt
- HS thöïc hieän
- HS chuù yù.
-HS ghi nhôù.
Thứ năm , ngày 11 tháng 02 năm 2010 
TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU 
Biết đặc tính , làm tính , trừ nhẩm các số tròn chục 
Biết giải toán có phép cộng . 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : sách giáo khoa 
Học sinh : Sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
 - Kiểm tra : Cộng các số tròn chục 
 30 + 40 = 
 70 + 10 = 
 20 + 10 = 
Nhận xét cho điểm 
2/ Giới thiệu : Luyện tập 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Bài tập 
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
Gọi học sinh đọc đề 
40 + 20 = 50 + 40 60 + 20 
30 + 30 = 10 + 70 30 + 40 
Nhận xét 
Bài 2 : Tính nhẩm : 
a) 30 + 20 = 40 + 50 = 10 + 60 = 
 20 + 30 = 50 + 40 = 60 + 10 = 
b) 30 cm + 10 cm = 50 cm + 20 cm = 
 40 cm + 40 cm = 20 cm + 30 cm = 
Bài 3 : Lan hái được 20 bông hoa , Mai hái được 10 bông hoa . Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ? 
Gọi học sinh đọc đề 
Bài toán cho biết gì ? 
Bài toán hỏi gì ?
 Bài tập 4 : Nối ( theo mẫu ) 
Cho học sinh thi đua nối
Nhận xét 
4/ Củng cố : 
 Thi đua tính 
30 + 20 = 50 
30 + 30 = 60 
Nhận xét – tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị bài : Trừ các số tròn chục 
Hát 
 30 + 40 = 
 70 + 10 = 
 20 + 10 =
Nhận xét 
Học sinh đọc đề 
Học sinh làm bảng con
40 + 20 = 60 50 + 40 = 90 60 + 20 = 80
30 + 30 = 10 + 70 = 80 30 + 40 = 70
Nhận xét 
Học sinh đọc đề 
Học sinh làm bảng con 
a) 30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 = 70 
 20 + 30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 = 70
b) 30 cm + 10 cm = 40cm 50 cm + 20 cm = 70cm
 40 cm + 40 cm = 80cm 20 cm + 30 cm = 50cm
Nhận xét 
Học sinh đọc đề 
Bài toán cho biết Lan hái 20 bông hoa 
Mai hái 10 bông hoa 
Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ? 
 Bài giải 
Số bông hoa cả hai bạn hái được là : 
20 + 10 = 30 ( bông hoa ) 
Đáp số : 30 bông hoa 
 20 + 20 
 40 + 40 10 + 60 
 70
 80 40
 60 + 20 50 30 + 20 
 40 + 30 30 + 10 
 10 + 40 
Nhận xét 
30 + 20 = 50 
30 + 30 = 60
Học vần
Bài 103 : Ôn tập 
I MỤC TIÊU 
 - Đọc được các vần , từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103
 - Viết được các vần , các từ ngữ ứng dụng từ bài 98 đến bài 103 
 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Truyện kể mãi không hết 
 - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 Gv : Tranh minh họa từ khóa , phần luyện nói 
 Hs : sách giáo khoa , vở tập viết . Bộ đồ dùng Tiếng Việt 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1.Khởi động 
Kiểm tra bài cũ 
Cho học sinh đọc vần uynh – uych 
Cho học sinh đọc câu ứng dụng 
Cho học sinh viết bảng con tiếng huýnh có trong từ luýnh huýnh 
Giới thiệu : Ôn tập 
3.Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Ôn các vần vừa học 
Giáo viên đưa vào bảng ôn 
Giáo viên cho học sinh đọc 
ghép chữ thành vần 
Cho học sinh ghép 
Cho học sinh luyện đọc 
Hoạt động 2 : Đọc từ ngữ ứng dụng 
Giáo viên giới thiệu từ ứng dụng 
ủy ban -Hòa thuận – luyện tập 
Mở sách ghạch chân có vần vừa ôn 
Gọi học sinh đọc 
Hoạt động 3 : Luyện viết 
Giáo viên hướng dẫn cách viết và viết mẫu 
Hòa thuận – luyện tập 
4/ Cũng cố 
Học sinh đọc toàn bài ở lớp 
5/ Nhận xét – Dặn dò 
 Nhận xét tuyên dương 
 TIẾT 2
Hoạt động 1: Hát 
Hoạt động 2 : Luyện đọc 
Giáo viên cho học sinh đọc tiết 1
Hoạt động 3: Luyện đọc câu ứng dụng 
Giáo viên treo tranh 
Tranh vẽ gì ? 
 - Giáo viên giảng và ghi câu ứng dụng 
Cho học sinh đọc mở sách tìm tiếng có vần vừa ôn 
Cho học sinh luyện đọc và chỉnh sữa cho học sinh 
Hoạt động 3 : Luyện đọc bài trong sách giáo khoa 
Giáo viên đọc mẫu 
Cho học sinh luyện đọc 
Hoạt động 4 : hát vui 
Hoạt động 5 : Luyện viết 
Giáo viên hướng dẫn viết theo dõi uốn nắn sữa sai 
Nhận xét 
Hoạt động 6 : Kể chuyện : Truyện kể mãi không hết 
 - Giáo viên kể mẫu 
Tổ chức cho học sinh thi kể theo tranh 
4. Củng cố 
Gọi học sinh đọc lại bài 
 Nhận xét – tuyên dương 
5. Nhận xét – Dặn dò 
 Nhận xét tuyên dương 
 Về nhà chuẩn bị bài Trường em 
 - Hát 
Học sinh đọc cá nhân 
Học sinh đọc 
 - Học sinh viết 
Học sinh đọc uê , uân , uơ , uât , uya , uyên , uyêt , uynh , uych Học sinh ghép 
Học sinh luyện đọc 
Học sinh đọc thầm và đọc thành tiếng 
Học sinh gạch chân 
Học sinh đọc cá nhân , nhóm , lớp 
Học sinh quan sát 
Học sinh viết vào bảng con 
Học sinh đọc bài
Học sinh đọc tiết 1
Học sinh quan sát 
 - Tranh vẽ các chú đang đánh cá 
 - Tiếng thuyền 
Học sinh luyện đọc 
 - Học sinh nghe 
Học sinh đọc cá nhân 
- Học sinh hát 
Học sinh viết vào vở 
 - Học sinh nghe 
Học sinh thi kể 
- Học sinh đọc bài 
Tự nhiên và xã hội: CÂY GỖ
I MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
-Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây gỗ.
-Chỉ được rễ, thân , lá , hoa của cây gỗ.
- Biết chăm sóc và bảo vệ cây 
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Hình ảnh các cây gỗ SGK
II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
1.Khởi động 
 - Bài cũ:
Nói tên các bộ phận chính của cây hoa?
Hoa được dùng để làm gì?
2.Bài mới: Cây gỗ 
3. Hoạt động chính 
HĐ1: Quan sát cây gỗ
HĐ ngoài trời
QS các cây gỗ trong sân trường
Cây gỗ này tên là gì?
Hãy chỉ thân, lá của cây. Em có nhìn thấy rễ của cây gỗ không?
Đặc điểm của cây( cao, thấp , to, nhỏ, cứng, mềm so với cây rau, cây hoa đã học)?
KL: Giống các cây đã học cây gỗ cũng có : rễ thân , lá hoa . Nhưng cây gỗ có thân to , cao cho ta bóng mát cho ta gỗ cây gỗ còn có nhiều cành và lá 
HĐ2: Làm việc với SGK
QST thảo luận nhóm đôi
Trả lời nội dung câu hỏi SGK
+ Cây gỗ được trồng ở đâu?
+ Kể tên một số cây gỗ thường gặp ở địa phương.
+ Kể tên các đồ dùng được làm bằng gỗ?
+ Nêu ích lợi khác của cây gỗ?
4. Củng cố 
 - Cây gố mang lại lợi ích gì ? 
5. Nhận xét – dặn dò 
 Nhận xét – tiết học 
-hát 
rê , thân , lá , hoa 
Dùng để trang trí , làm thuốc ....
Nhắc lại tựa bài 
HS nhận biết cây nào là cây gỗ và phân biệt các bộ phận chính của cây gỗ.
HS quan sát cây và trả lời
Rễ, thân, lá và hoa.
Cây gỗ cao to, thân cứng có nhiều cành và lá cây làm thành tán lá toả bóng mát.
Biết ích lợi của cây gỗ
Trồng trong vườn, trên đồi 
Bạch đàn, tràm, xà cừ, mít, lim, gõ,
Bàn ghế, tủ, giường,
Trồng nhiều để chắn gió, giữ đất, toả bóng mát, làm cho không khí trong lành.
- Cây gỗ mang lại lợi ích giữ đất chắn gió , tỏa bóng mát .
Thứ sáu , ngày 13 tháng 02 năm 2010 
Tập viết
Sách giáo khoa , hí hoáy , khỏe khắn , áo choàng , kế hoạch , khoanh tay . 
I/ MỤC TIÊU 
Viết đúng các chữ : hòa bình , hí hoáy , khỏe khoắn ,.. kiểu chữ thường , cỡ vừa theo vở tập viết 1 tập 2 . 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 24(2).doc