Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 3

Bài 9: O - C

A- Mục tiêu:

 - Đọc được: O, C, bò, cỏ, từ và câu ứng dứng dụng

 - Viết được: ô,ơ,bò, cỏ.

 -Luyện nói từ 2-3 câu chủ đề: vó bé

B- Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng & phần luyện nói.

C- Các hoạt động dạy học:

 

doc 36 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 02/01/2019 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thanh ®Ĩ t¹o thµnh tiÕng míi.
- GV ghi b¶ng: Hå, hỉ, hé, hç vµ nãi c¸c tiÕng c¸c em t×m ®­ỵc ®Ịu cã nghÜa.
- H·y ®äc nh÷ng tiÕng trªn b¶ng
GV: Hå lµ n¬i ®Êt réng chøa nhiỊu n­íc. VËy ®Êt bao quanh hå gäi lµ g× ? (bê)
- Ghi b¶ng: b¬, bê, bë
(GV chØ kh«ng theo TT cho HS ®äc)
- GV nhËn xÐt & chØnh chi HS
®- Cđng cè:	- T×m tiÕng cã ©m «, ë ?
	- NhËn xÐt chung giê häc
TiÕt 2
3- LuyƯn tËp
a- LuyƯn ®äc
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1
+ §äc c©u øng dơng: giíi thiƯu tranh
? Bøc tranh vÏ g× ?
GV: B¹n nhá trong tranh ®ang rÊt vui khi khoe quyĨn vë cã nhiỊu tranh ®Đp mµ b¹n vÏ. C©u øng dơng cđa chĩng ta h«m nay lµ:
BÐ cã vë vÏ
- GV ®äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
- GV theo dâi, chØnh sưa
b- LuyƯn viÕt:
- H­íng dÉn HS c¸ch viÕt vë
- KT t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt
- GV quan s¸t vµ sưa cho HS 
- NhËn xÐt bµi viÕt
c- LuyƯn nãi:
? Chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay lµ g× ?
- HD vµ giao viƯc
* Yªu cÇu HS th¶o luËn:
? Tranh vÏ g× ?
? Ba mĐ con ®ang d¹o ch¬i ë ®©u ?
? C¸c b¹n nhá cã thÝch ®i ch¬i bê hå kh«ng ?
? C¶nh trong tranh vÏ mïa nµo ? v× sao em biÕt ?
? Ngoµi 3 mĐ con ra, trªn bê hå cßn cã nh÷ng ai ?
? bê hå trong tranh ®­ỵc dïng ®Ĩ b¶o vƯ g× ?
? chç em ë cã hå kh«ng ?
4- Cđng cè - dỈn dß:
GV nãi: Ch÷ o, «, ¬ gÇn gièng nhau c« cã c¸ch nµy giĩp c¸c em dƠ nhí CN viÕt vµ nãi: o trßn nh­ qu¶ trøng gµ
 « thêi ®éi mị
 ¬ thêi mang r©u
- Cho HS ®äc l¹i bµi
- NhËn xÐt giê häc
D- Xem xÐt l¹i tÊt c¶ c¸c ©m, ch÷ ®· häc
- Xem tr­íc bµi 11
ViÕt b¶ng con: O, C, bß, cá
- 3 häc sinh ®äc.
- HS ®äc theo GV: ¤ - ¥
- Gièng ch÷ O
- ¤ cã thªm dÊu mị ë trªn ch÷ O
- HS ph¸t ©m (CN, nhãm, líp)
- HS thùc hµnh hép ®å dïng
- HS ghÐp c«
- Mét sè em
- C¶ líp ®äc: C«
- TiÕng c« gåm ©m C ®øng tr­íc ©m ¤ ®øng sau
- HS: Cê - « - c«
- HS ®¸nh vÇn CN, líp, nhãm
- HS ®äc
- HS quan s¸t tranh vµ th¶o luËn
- Tranh vÏ c« ®ang d¹y em tËp viÕt
- HS ®äc tr¬n (CN, líp)
- HS viÕt trªn kh«ng sau ®ã viÕt trªn b¶ng con.
- HS nghe vµ ghi nhí
- HS thùc hiƯn theo h­íng dÉn
- HS thªm dÊu vµ nªu tiÕng míi
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS: bê
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- Häc sinh t×m theo yªu cÇu
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS quan s¸t tranh minh ho¹ vµ nhËn xÐt
- 1 em bÐ ®ang cÇm quyĨn vë cị.
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS tËp viÕt trong vë tËp viÕt theo HD cđa GV
- bê hå
- HS quan s¸t tranh vµ th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay.
- HS luyƯn nãi theo yªu cÇu cđa GV.
- HS nghe vµ ghi nhí
- HS ®äc c¶ líp 1 lÇn
- HS nghe ®Ĩ nhí
To¸n: 
 § 10 BÐ h¬n - dÊu <
A- Mơc tiªu:
- B­íc ®Çu biÕt so s¸nh sè l­ỵng, biÕt sư dơng tõ bÐ h¬n vµ dÊu < ®Ĩ so s¸nh c¸c sè.
B- §å dïng d¹y häc: 
 - Sư dơng tranh trong SGK
 - VÏ thªm 3 b«ng hoa vµ H b«ng hoa
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
I- KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt c¸c sè tõ 1-5
- §äc c¸c sè tõ 1-5 vµ tõ 5-1
- Nªu NX sau kiĨm tra
II- D¹y häc bµi míi:
1- NhËn biÕt quan hƯ bÐ h¬n
 Giíi thiƯu dÊu bÐ “<” 
a- Giíi thiƯu 1 < 2 (treo tranh 1) vÏ 3 chiÕc «t«, 1 bªn mét chiÕc vµ 1 bªn 2 chiÕc nh­ h×nh trong SGK.
? Bªn tr¸i cã mÊy «t« ?
? Bªn ph¶i cã mÊy «t« ?
? Bªn nµo cã sè «t« Ýt h¬n ?
- Cho HS nãi “1 «t« Ýt h¬n 2 «t«”
+ Treo tiÕp tranh 1 h×nh vu«ng vµ 2 h×nh vu«ng.
? Bªn tr¸i cã mÊy h×nh vu«ng ?
? Bªn ph¶i cã mÊy h×nh vu«ng ?
? So s¸nh sè h×nh vu«ng ë hai bªn ?
- GV nªu 1 «t« Ýt h¬n 2 «t«, 1 h×nh vu«ng Ýt h¬n 2 h×nh vu«ng ta nãi 1 Ýt h¬n 2 vµ viÕt lµ: 1 < 2
DÊu “<” gäi lµ dÊu bÐ h¬n
	§äc lµ: bÐ h¬n
	Dïng ®Ĩ viÕt kÕt qu¶ so s¸nh c¸c sè
- Cho HS ®äc l¹i kÕt qu¶ so s¸nh
b- Giíi thiƯu 2 < 3:
- Treo tranh lªn b¶ng vµ giao viƯc:
- KiĨm tra kÕt qu¶ th¶o luËn
- Cho HS nªu kÕt qu¶ so s¸nh
+ Cho HS quan s¸t tiÕp sè h×nh ¶nh ë hai « d­íi. So s¸nh vµ nªu kÕt qu¶ so s¸nh.
? Tõ viƯc so s¸nh trªn em nµo h·y so s¸nh cho c« sè 2 vµ sè 3 ?
? ViÕt ntn?
- Cho HS ®äc kÕt qu¶ so s¸nh
- Cho mét sè em nh¾c l¹i
c- Giíi thiƯu: 3 < 4, 4 < 5
- Cho HS th¶o luËn so s¸nh sè 3 vµ sè 4; sè 4 vµ sè 5
- Cho HS nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
- Cho HS viÕt kÕt qu¶ th¶o luËn
- Cho HS ®äc liỊn m¹ch: Mét nhá h¬n hai; hai nhá h¬n ba; ba nhá h¬n bèn, bèn nhá h¬n n¨m.
2- LuyƯn tËp thùc hµnh:
Bµi 1:
? Bµi yªu cÇu g× ?
- H­íng dÉn vµ giao viƯc
- GV teo dâi, kiĨm tra
Bµi 2:
- GV: ? “C¸c em h·y quan s¸t kü « l¸ 
cê vµ « d­íi nã, råi cho c« biÕt bµi nµy ta lµm thÕ nµo ?
- Yªu cÇu HS lµm bµi tiÕp ®èi víi nh÷ng tranh cßn l¹i.
- GV quan s¸t vµ uèn n¾n
Bµi 3: TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 2
Bµi 4: 
? Bµi yªu cÇu g× ?
- H­íng dÉn vµ giao viƯc
- Cho HS nªu miƯng kÕt qu¶
- Cho nhiỊu häc sinh ®äc kÕt qu¶ ®Ĩ cđng cè vỊ ®äc sè vµ thø tù c¸c sè.
3- Cđng cè - DỈn dß:
- Trß ch¬i “Thi quan s¸t vµ so s¸nh nhanh”
- GV nªu luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i
- NhËn xÐt giê häc
ê: TËp so s¸nh vµ viÕt kÕt qu¶ so s¸nh
- 2 HS lªn b¶n, líp viÕt trªn b¶ng con
- 1 vµi em ®äc
- HS quan s¸t bøc tranh
- Cã mét «t«
- Cã hai «t«
- Bªn tr¸i cã sè «t« Ýt h¬n
- Mét vµi häc sinh nãi
- Cã 1 h×nh vu«ng
- Cã 2 h×nh vu«ng
-1 h×nh vu«ng Ýt h¬n hai h×nh vu«ng
- Mét bÐ h¬n hai
- HS quan s¸t sè tranh ë hai bªn vµ th¶o luËn theo cỈp níi víi nhau vỊ quan ®iĨm cđa m×nh.
- 2 con chim Ýt h¬n 3 con chim
- HS nªu: 2ê Ýt h¬n 3ê
- 2 bÐ h¬n 3
- HS lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con: 2 < 3
- Hai bÐ h¬n ba
- HS th¶o luËn nhãm 2
- 3 so víi 4. 3 bÐ h¬n 4
	4 bÐ h¬n 5
- HS viÕt b¶ng con: 3< 4
	 4 < 5
- C¶ líp ®äc mét lÇn.
- ViÕt dÊu < theo mÉu
- HS viÕt theo mÉu
- Ta ph¶i viÕt sè, viÕt dÊu thÝch hỵp vµo « trèng.
- HS lµm bµi xong ®ỉi vë kiĨm tra chÐo.
- Mçi nhãm cư 1 ®¹i diƯn lªn ch¬i theo HD
Thđ c«ng:
 § 3 xÐ d¸n h×nh tam gi¸c 
A- Mơc ®Ých yªu cÇu:
- BiÕt c¸ch xÐ, d¸n g×nh tam gi¸c.
-XÐ, d¸n ®­ỵc h×nh tam gi¸c. §­êng xÐ cã thĨ ch­a th¼ng vµ bÞ r¨ng c­a. H×nh d¸n cã thĨ ch­a ph¼ng.
B- ChuÈn bÞ:
1- ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn:
- Bµi mÉu, giÊy mµu, giÊy tr¾ng, hå d¸n, kh¨n lau.
2- ChuÈn bÞ cđa häc sinh:
- GiÊy mµu, hå d¸n, bĩt ch×, kh¨n lau
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
I- KiĨm tra bµi cị:
? Giê tr­íc c¸c em ®­ỵc häc bµi g× ?
? Nªu c¸ch vÏ vµ xÐ h×nh ch÷ nhËt ?
? Nªu c¸ch vÏ vµ xÐ h×nh tam gi¸c ?
II- D¹y - Häc bµi míi:
1- Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp).
2- Thùc hµnh xÐ, d¸n h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c.
- XÐ, d¸n h×nh ch÷ nhËt.
- Gi¸o viªn dïng giÊy mÇu thao t¸c l¹i tõng b­íc, võa thao t¸c võa gi¶ng gi¶i.
- Giao viƯc cho häc sinh cßn lĩng tĩng.
- GV theo dâi, giĩp ®ì nh÷ng häc sinh cßn lĩng tĩng
+ XÐ, d¸n h×nh tam gi¸c.
(GV thùc hiƯn t­¬ng tù nh­ h×nh ch÷ nhËt)
- Gi¸o viªn theo dâi, chØnh sưa.
+ D¸n h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c
- GV g¾n tê giÊy tr¾ng lªn b¶ng
- KỴ ®­êng chuÈn
- H­íng dÉn vµ d¸n mÉu tõng h×nh
- GV ph¸t cho mçi tỉ mét tê giÊy tr¾ng vµ giao viƯc.
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn thªm
+ Tr­ng bµy s¶n phÈm
- Yªu cÇu c¸c tỉ g¾n s¶n phÈm cđa tỉ m×nh lªn b¶ng theo ®ĩng vÞ trÝ.
III- Cđng cè - DỈn dß:
1- NhËn xÐt giê häc.
- NhËn xÐt vỊ ý thøc chuÈn bÞ vµ häc tËp cđa HS.
2- §¸nh gi¸ s¶n phÈm.
- Yªu cÇu HS quan s¸t vµ ®¸nh gi¸ cho tõng tỉ.
3- DỈn dß: ChuÈn bÞ giÊy, bĩt ch×, hå d¸n cho tiÕt 4
- XÐ, d¸n h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c.
- §¸nh dÊu vµ vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh dµi 12«, c¹nh ng¾n 6«
- XÐ tõng c¹nh h×nh ch÷ nhËt 
- §¸nh dÊu vµ vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh dµi 8« c¹nh ng¾n 6« 
- §Õm tõ tr¸i sang ph¶i 4 « ®Ĩ ®¸nh dÊu ®Ønh tam gi¸c.
- Nèi ®iĨm ®Ønh víi hai ®iĨm d­íi cđa h×nh ch÷ nhËt ®Ĩ ®­ỵc h×nh tam gi¸c
- XÐ theo ®­êng nèi.
- Häc sinh theo dâi.
- HS lÊy giÊy mÇu, lËt mỈt cã kỴ « ®Õm, ®¸nh dÊu vµ vÏ h×nh ch÷ nhËt.
- Thùc hiƯn xÐ tõng c¹nh cđa h×nh ch÷ nhËt.
- Häc sinh thùc hµnh xÐ, d¸n h×nh tam gi¸c theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn
HS theo dâi
- C¸c tỉ kỴ ®­êng chuÈn, d¸n lÇn l­ỵt tõng h×nh vµo giÊy theo tỉ
- C¸c tỉ cư ®¹i diƯn mang s¶n phÈm lªn tr­ng bµy.
- HS chĩ ý nghe
- HS nhËn xÐt vỊ ®­êng xÐ, kü n¨ng d¸n...
- HS nghe vµ ghi nhí.
Häc vÇn
Bµi 11: ¤n tËp
A- Mơc tiªu: 
- §äc ®­ỵc: ª,v,l,h,o,c,«,¬,c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dơng tõ bµi 7 ®Õn bµi 11.
-ViÕt ®­ỵc: ª,v,l,h,o,c,«,¬, c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dơng tõ bµi 7 ®Õn bµi 11.
Nghe hiĨu kĨ ®­ỵc mét ®o¹n theo tranh kĨ chuyƯn: hỉ.
B- §å dïng d¹y - häc:
 c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dơng tõ bµi 7 ®Õn bµi 11.
- S¸ch tiÕng viƯt 1, tËp 1.
- B¶ng «n
- Tranh minh ho¹ c©u øng dơng.
- Tranh minh ho¹ cho truyƯn kĨ "hỉ"
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
I- KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt vµ ®äc
- §äc c©u øng dơng trong SGK
- NX sau kiĨm tra
II- D¹y - häc bµi míi 
1- Giíi thiƯu 
2- ¤n tËp:
a- ¤n c¸c ch÷ vµ ©m ®· häc
+ Treo lªn b¶ng (b¶ng «n 1)
- GV nªu Y/c
- GV ®äc ©m
- GV chØ ch÷ (kh«ng theo TT)
b- GhÐp ch÷ thµnh tiÕng:
? C« lÊy ch÷ b ë cét däc vµ ghÐp víi ch÷ e ë dßng ngang th× sÏ ®­ỵc tiÕng g× ?
- GV ghi vµo b¶ng: be
- Cho häc sinh tiÕp tơc ghÐp b víi c¸c ©m cßn l¹i ®­ỵc ?
- GV ghi vµo b¶ng nh÷ng tiÕng HS ®­a ra.
+ T­¬ng tù cho HS ghÐp hÕt c¸c ch÷ ë cét däc víi c¸c ch÷ ë dßng ngang vµ ®iỊn vµo b¶ng.
- L­u ý: Kh«ng ghÐp c víi e, ª
? Trong nh÷ng tiÕng võa ghÐp ®­ỵc th× ch÷ ë cét däc ®øng ë vÞ trÝ nµo ?
- C¸c ch÷ ë dßng ngang ®øng ë vÞ trÝ nµo ?
- GV nãi: C¸c ch÷ ë cét däc ®­ỵc gäi lµ phơ ©m; c¸c ch÷ ë dßng ngang ®­ỵc gäi lµ nguyªn ©m.
? NÕu ghÐp ch÷ ë cét ngang ®øng tr­íc vµ ch÷ ë cét däc ®øng sau cã ®­ỵc kh«ng ? v× sao ?
- GV chØ b¶ng kh«ng theo TT cho HS ®äc 
+ GV g¾n (b¶ng «n 2) lªn b¶ng 
- Cho HS ®äc
- Y/c HS lÇn l­ỵt ghÐp c¸c tiÕng ë cét däc víi c¸c dÊu ®Ĩ ®­ỵc tiÕng cã nghÜa.
- GV ®iỊn c¸c tiÕng ®ã vµo b¶ng 
- Cho HS ®äc c¸c tiÕng võa ghÐp.
Vá: phÇn bao bäc bªn ngoµi: vá chuèi
Vã: mét dơng cơ ®Ĩ kÐo c¸.
- GV chØnh sưa ph¸t ©m cho HS.
c- §äc tõ ng÷ øng dơng
- Ghi b¶ng tõ øng dơng
- Cho HS ®äc tõ øng dơng
- GV gi¶i nghÜa tõ.
Lß cß: Co 1 ch©n lªn vµ nh¶y = ch©n cßn l¹i tõng qu·ng ng¾n mét (cho 1 HS biĨu diƠn)
V¬ cá: Thu gom cá l¹i mét chç 
- GV chØnh sưa ph¸t ©m cho HS.
d- TËp viÕt tõ øng dơng:
- GV viÕt mÉu vµ nªu quy tr×nh viÕt
(L­u ý c¸ch viÕt nÐt nèi vµ vÞ trÝ cđa dÊu thanh).
- GV nhËn xÐt vµ chØnh sưa cho HS
+ Cho HS tËp viÕt "lß cß" trong vë tËp viÕt.
- GV theo dâi, uèn n¾n thªm
®- Cđng cè:
Trß ch¬i: Thi ®äc nhanh c¸c tiÕng võa «n
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
 TiÕt 2
3- LuyƯn tËp
a- LuyƯn ®äc:
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1
- GV theo dâi, chØnh sưa
+ §äc c©u øng dơng:
- GV g¾n tranh lªn b¶ng vµ hái
? Em thÊy g× ë trong tranh ?
? B¹n cã ®Đp kh«ng ?
- GV nãi: B¹n nhá trong tranh ®ang cho chĩng ta xem 2 tranh ®Đp mµ b¹n vÏ vỊ c« gi¸o vµ l¸ cê tỉ quèc.
C©u øng dơng h«m nay lµ g× ?
- HS ®äc c©u øng dơng
- GV chØnh sưa ph¸t ©m cho HS
- GV ®äc mÉu c©u øng dơng
b- LuyƯn viÕt:
- HD HS c¸ch viÕt vë
- Giao viƯc
- GV kiĨm tra vµ uèn n¾n t­ thÕ ngåi, cÇm bĩt,... giĩp ®ì HS yÕu 
- NX bµi viÕt
c- KĨ chuyƯn: Hỉ
- Giíi thiƯu truyƯn (trùc tiÕp)
- GV kĨ mÉu = tranh.
- Cho HS kĨ theo nhãm
- Cho HS thi kĨ theo nhãm, HS nèi nhau kĨ (mçi HS kĨ mét tranh) nhãm nµo cã c¶ 4 ng­êi kĨ ®ĩng lµ nhãm chiÕn th¾ng.
- GV theo dâi, cho HS nhËn xÐt vµ sưa ch÷a.
Tranh 1: Hỉ ®Õn xin mÌo truyỊn cho vâ nghƯ, mÌo nhËn lêi
Tranh 2: H»ng ngµy hỉ ®Õn líp häc tËp chuyªn cÇn.
Tranh 3: Mét lÇn hỉ phơc s½n khi thÊy mÌo ®i qua nã liỊn nh¶y ra vå mÌo ®Þnh ¨n thÞt.
Tranh 4: Nh©n lĩc hỉ s¬ ý, mÌo nh¶y tãt lªn mét c©y cao, hỉ ®øng d­íi ®Êt gÇm gµo, bÊt lùc.
? Qua c©u chuyƯn nµy em thÊy hỉ lµ con vËt thÕ nµo ?
4- Cđng cè - DỈn dß:
- GV chØ b¶ng «n cho HS theo dâi vµ ®äc theo 
- GV g¾n b¶ng mét ®o¹n v¨n. Y/c HS t×m vµ g¹ch ch©n ch÷, tiÕng, tõ ®· häc.
- ViÕt b¶ng con: T1, T2, T3 mçi tỉ viÕt 1 tõ: hỉ c«, cê
- 1-3 em ®äc
- HS ®äc theo GV: ª, v, l, h, o, c, «, ¬
- 1 HS lªn b¶ng chØ vµ ®äc
- HS chØ ch÷
- HS ®äc ©m.
- §­ỵc tiÕng "be"
- HS ghÐp: bª, bo, b«, bë
- HS ®äc §T c¸c ch÷ võa ghÐp.
- §øng tr­íc.
- §øng sau
- Kh«ng ®­ỵc v× kh«ng ®¸nh vÇn ®­ỵc, kh«ng cã nghÜa.
- 1 Hs lªn chØ b¶ng vµ ®äc c¸c dÊu thanh vµ bª, vo
- HS ghÐp theo yªu cÇu
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS nh×n vµ ®äc nhÈm
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS t« ch÷ trªn kh«ng sau ®ã viÕt b¶ng con
- HS tËp viÕt trong vë theo HD.
- HS ch¬i theo tỉ
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS quan s¸t
- Em bÐ ®ang gi¬ h×nh vÏ c« g¸i vµ l¸ cê. Trªn bµn cã bĩt mµu vÏ...
- §Đp
- BÐ vÏ c«, bÐ vÏ cê
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- C¶ líp ®äc l¹i.
- HS tËp viÕt trong vë tËp viÕt theo HD.
- HS chĩ ý quan s¸t vµ nghe 
- HS th¶o luËn nhãm 4 ng­êi tËp kĨ theo tõng tranh.
- HS tËp kĨ theo nhãm
- Hỉ lµ con vËt v« ¬n, ®¸ng khinh bØ.
- HS chĩ ý nghe vµ theo dâi.
To¸n: 
§ 11: Lín h¬n - dÊu >
A- Mơc tiªu:
- BiÕt so s¸nh sè l­ỵng vµ sư dơng tõ "Lín h¬n"; dÊu ">" ®Ĩ so s¸nh c¸c sè.
B- §å dïng d¹y häc:
- C¸c h×nh vÏ trong SGK phãng to.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiĨm tra bµi cị:
- Cho HS lªn b¶ng ®iỊn dÊu sè thÝch hỵp vµo « trèng.
 1 5 4 <
 3 4 < 2
- Nªu NX sau KT
II- D¹y - Häc bµi míi:
1- Giíi thiƯu: GT ng¾n gän tªn bµi 
2- NhËn biÕt quan hƯ lín h¬n: GT dÊu " > "
a- Giíi thiƯu 2 > 1: (hai lín h¬n 1)
+ Treo tranh 3 con b­ím
? Bªn tr¸i cã mÊy con b­ím ?
? Bªn ph¶i cã mÊy con b­ím ?
? Em h·y so s¸nh sè b­ím ë hai bªn ?
- Cho HS nh¾c l¹i "2 con b­ím nhiỊu h¬n 1 con b­ím"
+ Treo b¶ng h×nh: 1 bªn cã 2 h×nh vu«ng
 1 bªn cã 1 h×nh vu«ng
? Bªn tr¸i cã mÊy h×nh vu«ng ?
? Bªn ph¶i cã mÊy h×nh vu«ng ?
? 2 h×nh vu«ng so víi 1 h×nh vu«ng th× nh­ thÕ nµo ?
- GV nªu: 2 con b­ím nhiỊu h¬n 1 con b­ím.
2 h×nh vu«ng nhiỊu h¬n 1 h×nh vu«ng ta nãi: "Hai lín h¬n mét viÕt lµ: 2 > 1.
DÊu ( > ) gäi lµ dÊu lín h¬n ®äc lµ "lín h¬n" dïng ®Ĩ viÕt kÕt qu¶ so s¸nh 
b- Giíi thiƯu 3 > 2:
+ GV treo tranh cã 3 con thá vµ 2 con thá 
- Giao viƯc cho HS (t­¬ng tù nh­ c¸ch so s¸nh hai con b­ím vµ mé con b­ím)
- KT kÕt qu¶ th¶o luËn
? H·y nªu kq so s¸nh ?
- Cho HS nh¾c l¹i
+ GV treo tranh bªn tr¸i cã 3 chÊm trßn. Bªn ph¶i cã hai chÊm trßn.
- Giao viƯc t­¬ng tù
? Tõ viƯc so s¸nh trªn ta rĩt ra ®­ỵc ®iỊu g× ?
? Em cã thĨ viÕt 3 lín h¬n 2 ®­ỵc kh«ng 
- ThÕ 3 so víi 1 th× thÕ nµo ? V× sao ?
- ViÕt b¶ng: 5 > 4 3 > 2
 4 > 3 2 > 1
- Y/c HS ®äc
? DÊu > vµ dÊu < cã g× kh¸c nhau ?
3- LuyƯn tËp - Thùc hµnh:
Bµi 1: HD HS viÕt dÊu " > " nh­ trong SGK
- GV theo dâi, chØnh sưa
Bµi 2:
- Bµi nµy chĩng ta lµm ntn ?
- Y/c HS lµm bµi råi ch÷a miƯng
Bµi 3: Lµm t­¬ng tù bµi 2:
Bµi 4: 
? Nªu c¸c lµm ?
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa 
4- Cđng cè - dỈn dß:
- Trß ch¬i "Thi gµi nhanh"
VD: GV ®äc 3 lín h¬n 2
- Cho HS ch¬i 3 lÇn. Mçi lÇn ®Ịu thay ®ỉi sè
- NX chung giê häc
ê : Thùc hµnh so s¸nh c¸c nhãm ®å vËt ë nhµ.
- 2 HS lªn b¶ng
- Líp viÕt dÊu "<" vµo b¶ng con.
- HS theo dâi
- HS quan s¸t
- 2 con b­ím
- 1 con b­ím
- 2 con b­ím nhiỊu h¬n 1 con b­ím
- Mét sè HS nh¾c l¹i
- 2 h×nh 
- 1 h×nh
- 2 h×nh vu«ng nhiỊu h¬n 1 h×nh vu«ng.
- HS quan s¸t tranh theo HD cđa GV
- HS th¶o luËn theo cỈp
- Bªn tr¸i cã 3 con thá. Bªn ph¶i cã 2 con thá; 3 con thá nhiỊu h¬n 2 con thá.
- 1 vµi em nh¾c l¹i
- HS th¶o luËn vµ nªu: ba chÊm trßn nhiỊu h¬n 2 chÊm trßn.
- Ba lín h¬n hai
- 1 HS lªn b¶ng, líp viÕt b¶ng con.
- Ba lín h¬n mét
- V× 3 lín h¬n 2 mµ hai
- HS nh×n vµ ®äc 
- Kh¸c vỊ tªn gäi, c¸ch viÕt, c¸c sư dơng, khi viÕt hai dÊu nµy ®Çu nhän lu«n h­íng vỊ sè nhá.
- HS viÕt theo HD
- So s¸nh sè ®å vËt bªn tr¸i víi sè ®å vËt bªn ph¶i trong mét h×nh víi nhau råi viÕt kÕt qu¶ vµo « trèng phÝa d­íi nh­ bµi mÉu.
- HS lµm råi ®ỉi vë kt chÐo.
- ViÕt dÊu > vµo « trèng
- HS lµm bµi vµ nªu miƯng kÕt qu¶
- Nèi theo mÉu
- 5 lín h¬n c¸c sè: 1, 2, 3, 4
- Nèi víi c¸c sè 1,2,3,4
- HS sư dơng bé ®å dïng to¸n vµ gµi: 3 > 2 tỉ nµo gµi ®ĩng vµ xong tr­íc lµ th¾ng cuéc
- HS chĩ ý nghª vµ theo dâi.
Tù nhiªn x· héi:
§ 3: NhËn biÕt c¸c vËt xung quanh
A- Mơc tiªu
- HiĨu ®­ỵc: M¾t, mịi, l­ìi, tai, (da) lµ c¸c bé phËn giĩp ta nhËn biÕt ®­ỵc c¸c vËt xung quanh
B- ChuÈn bÞ:
Mét sè ®å vËt: Kh¨n (bÞt m¾t, b«ng hoa, qu¶ bãng
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiĨm tra bµi cị:
? §Ĩ c¬ thĨ kháe m¹nh, mau lín, hµng ngµy c¸c em ph¶i lµm g× ?
- NhËn xÐt sau kiĨm tra
II- D¹y - Häc bµi míi.
1- Giíi thiƯu bµi (linh ho¹t)
2- Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vËt thËt
+ Mơc ®Ých: HS m« t¶ ®­ỵc mét sè vËt xung quanh
+ C¸ch lµm:
B­íc 1:
- GV nªu Y/c: Quan s¸t vµ nãi vỊ mµu s¾c, h×nh dïng, kÝch cì cđa mét sè vËt xung quanh c¸c em nh­: bµn, ghÕ, cỈp s¸ch...
B­íc 2: - GV thu kÕt qu¶ quan s¸t 
- Gäi mét sè häc sinh lªn chØ vµo c¸c vËt vµ nãi tªn c¸c vËt em quan s¸t ®­ỵc.
3- Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm 
+ Mơc ®Ých: HS biÕt ®­ỵc c¸c gi¸c quan vµ vai trß cđa nã trong viƯc nhËn ra thÕ giíi xung quanh.
+ C¸c lµm:
B­íc 1:
- HD HS ®Ỉt c©u hái ®Ĩ th¶o luËn nhãm
VD: ? B¹n nhËn ra mµu s¾c cđa vËt g× ?
B¹n nhËn biÕt mïi vÞ cđa vËt b»ng g× ?
B¹n nhËn ra tiÕng cđa c¸c con vËt b»ng g× 
B­íc 2: GV thu kÕt qu¶ ho¹t ®éng
- Gäi HS cđa nhãm nµy nªu 1 trong sè c¸c c©u hái cđa nhãm vµ chØ ®Þnh1 HS nhãm kh¸c tr¶ lêi. B¹n ®ã tr¶ lêi ®­ỵc l¹i cã quyỊn ®Ỉt c©u hái ®Ĩ hái l¹i nhãm kh¸c.
B­íc 3: GV nªu Y/c : C¸c em h·y cïng nhau th¶o luËn c©u hái d­íi ®©y.
? §iỊu g× x¶y ra nÕu m¾t chĩng ta bÞ háng.
? §iỊu g× x¶y ra nÕu tay (da) cđa chĩng ta kh«ng cßn c¶m gi¸c.
B­íc 4: GV thu kÕt qu¶ th¶o luËn 
- Gäi 1 sè HS xung phong tr¶ lêi theo c¸c c©u hái ®· th¶o luËn.
+ KÕt luËn: Nhê cã m¾t, tai, l­ìi, da mµ ta nhËn biÕt ®­ỵc c¸c vËt xung quanh, nÕu mét trong c¸c bé phËn ®ã bÞ háng th× ta sÏ kh«ng nhËn biÕt ®­ỵc ®Çy ®đ vỊ thÕ giíi xung quanh.
V× vËy, chĩng ta ph¶i b¶o vƯ vµ gi÷ g×n c¸c bé phËn cđa c¬ thĨ.
4- Cđng cè - DỈn dß
ch¬i trß ch¬i: "§o¸n vËt"
+ Mơc dÝch: HS nhËn biÕt ®­ỵc c¸c vËt xung quanh
+ C¸ch lµm:
B­íc 1: Dïng kh¨n bÞt m¾t 3 b¹n mét lĩc lÇn l­ỵt cho c¸c em sê vµ ngưi mét sè vËt ®· chuÈn bÞ . Ai ®o¸n ®ĩng hÕt tªn c¸c vËt sÏ th¾ng.
B­íc 2: GV nhËn xÐt, tỉng kÕt trß ch¬i ®ång thêi nh¾c HS kh«ng nªn sư dơng c¸c gi¸c quan tuú tiƯn dƠ mÊt an toµn.
(VD: Sê tay vµo vËt nãng, s¾c...)
- NX chung tiÕt häc
ê: ChuÈn bÞ bµi (T4)
- 1 vµi em tr¶ lêi
- HS theo dâi
- HS ho¹t ®éng theo cỈp nãi cho nhau nghe vỊ c¸c vËt xung quanh c¸c em
- HS lµm viƯc c¶ líp 
- HS kh¸c nghe vµ NX
- HS th¶o luËn nhãm 4 thay nhau ®Ỉt c©u hái cïng nhau th¶o luËn vµ t×m c©u hái tr¶ lêi chung
- HS lµm viƯc nhãm nhá, hái vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cđa nhãm kh¸c
- HS th¶o luËn nhãm theo Y/c cđa gi¸o viªn
- Mét sè HS tr¶ lêi
- HS kh¸c nghe, NX vµ bỉ sung.
- HS chĩ ý nghe
- 3 HS lªn b¶ng ch¬i, c¸c HS kh¸c lµm träng tµi cho cuéc ch¬i.
- HS nghe vµ ghi nhís
Mü thuËt:
TiÕt 3: MÇu, vÏ mÇu vµo h×nh ®¬n gi¶n
A- Mơc tiªu: 
- NhËn biÕt ®­ỵc 3 mÇu ®á, vµng, lam
BiÕt chän mµu , vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n, t« ®­ỵc mau kÝn h×nh.
-ThÝch vÏ ®Đp c¸c bøc tranh khi ®­ỵc t« mµu.
	3- Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc
B- §å dïng d¹y - häc:
	1- Gi¸o viªn: 
	- Mét sè tranh ¶nh cã mÇu ®á, vµng, lam
	- Mét sè ®å vËt cã mÇu ®á, vµng, lam
	- Bµi vÏ cđa HS n¨m tr­íc.
	2- Häc sinh: - Vë tËp vÏ, bĩt ch×, bĩt mÇu...
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
I- KiĨm tra bµi cị:
- KT sù chuÈn bÞ cđa HS cho tiÕt häc
- GV nªu nhËn xÐt sau kiĨm tra.
II- Bµi míi 
1- Giíi thiƯu mÉu:
- GV treo b¶ng h×nh 1 vµ giao viƯc 
H: KĨ tªn c¸c mÇu ë H1 ?
H: KĨ tªn c¸c ®å vËt cã mÇu ®á, vµng, lam ?
+ KÕt luËn: Mäi vËt xung quanh ®Ịu cã mÇu s¾c.
- MÇu s¾c lµm cho mäi vËt ®Đp h¬n 
- MÇu ®á, vµng, lam lµ hai mÇu chÝnh
2- Thùc hµnh:
- VÏ mÇu vµo h×nh ®¬n gi¶n (H2, H3, H4)
H: H2 vÏ g× ?
H: Gi÷a l¸ cê cã g× ?
H: NỊn cê cã mÇu g× ?
H: Ng«i sao cã mÇu g× ?
H: H×nh 3 vÏ g× ?
H: Qu¶ xanh cã mÇu g× ?
H: Qu¶ chÝn cã mÇu g× ?
H: H4 vÏ g× ?
H: D·y nĩi cã thĨ t« mÇu g× ?
L­u ý:
- CÇm bĩt tho¶i m¸i, láng tay 
- VÏ mÇu xung quanh tr­íc, ë gi÷a sau, kh«ng t« chêm ra ngoµi
- GV theo dâi vµ uèn n¾n
3- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:
- GV chän mét sè bµi cho HS nhËn xÐt
H: Bµi nµo chän mÇu phï hỵp vµ vÏ mÇu ®Đp ?
H: Bµi nµo chän mÇu ch­a phï hỵp vµ vÏ mÇu ch­a ®Đp?
- Y/c HS t×m bµi mµ m×nh thÝch
III- Cđng cè - DỈn dß:
- NhËn xÐt chung giê häc
ê: Quan s¸t mäi vËt vµ gäi tªn mÇu cđa chĩng
- HS thùc hiƯn theo HD
- HS quan s¸t h×nh 1
- .... ®á, vµng, lam
- Mµu ®á: qu¶ bãng, mị, mµu vµng: qu¶ cam.. 
Mµu lam: c©y cá
- HS chĩ ý nghe
- HS quan s¸t 
- VÏ l¸ cê
- Ng«i sao
- MÇu ®á
- MÇu vµng
- VÏ qu¶
- Xanh
- §á hoỈc vµng
- VÏ d·y nĩi 
- TÝm, xanh, l¸ c©y
- HS thùc hµnh t« mÇu vµo h×nh phï hỵp.
- HS quan s¸t vµ nhËn xÐt
- HS t×m vµ nªu
- HS nghe vµ ghi nhí
TiÕng viƯt:
Bµi 12: i - a
A- Mơc ®Ých yªu cÇu: 
- HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc i - a; bi, c¸. tõ vµ c©u øng dơng.
- LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị: l¸ cê.
B- §å dïng d¹y häc:
	- Tranh minh ho¹ c¸c tõ kho¸ vµ c©u øng dơng
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - Häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
I- KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt vµ ®äc: lß cß, v¬ cá
- Gäi HS ®äc bµi trong SGK
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm
II- Bµi míi:
1- Giíi thiƯu bµi (Trùc tiÕp)
2- D¹y ch÷ ghi ©m
D¹y i:
a- NhËn diƯn ch÷:
- GV gµi lªn b¶ng ch÷ i vµ ®äc
H: Ch÷ i gåm mÊy nÐt ? lµ nh÷ng nÐt nµo ?
- GV ph¸t ©m mÉu vµ giao viƯc
- GV theo dâi, chØnh sưa.
b- Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn tiÕng
- Y/c HS t×m vµ gµi ©m i võa häc
- Y/c HS t×m ch÷ ghi ©m b gµi bªn tr¸i ch÷ ghi ©m i ?
- GV: §ång thêi gµi lªn b¶ng
- Y/c HS ®äc tiÕng võa gµi.
H: H·y ph©n tÝch tiÕng bi ?
H: Dùa vµo cÊu t¹o tiÕng, h·y ®¸nh vÇn ?
- GV giao viƯc
- GV theo dâi, chØnh sưa
c- H­íng dÉn viÕt
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt
(L­u ý HS nÐt nèi gi÷a b víi i.
D¹y a: + (Quy tr×nh t­¬ng tù)
L­u ý: Ch÷ a gåm 1 nÐt cong hë ph¶i vµ mét nÐt mãc ng­ỵc.
 + So s¸nh a víi i
- Gièng: §Ịu cã nÐt mãc ng­ỵc
- Kh¸c: a cã nÐt cong hë ph¶i
+ Ph¸t ©m: MiƯng më to nhÊt, m«i kh«ng trßn
+ ViÕt: NÐt nèi gi÷a c víi a.
d- §äc tiÕng, tõ øng dơng:
- Gäi: 2 HS, ®äc ch÷ øng dơng viÕt s½n trªn b¶ng.
- GV gi¶i nghÜa 1 sè tiÕng
li: Cèc nhá ®Ĩ uèng r­ỵu
V©y c¸: GV chØ tranh
- HD vµ giao viƯc
H: H·y t×m tiÕng ch÷a ©m i vµ a ?
- GV Y/c HS ph©n tÝch tiÕng chøa ©m võa häc.
- GV theo dâi HS ®äc vµ uèn n¾n
- GV ®äc mÉu
+ Trß ch¬i: Thi viÕt ch÷ ®Đp
- NX chung giê häc.
	TiÕt 2
3- LuyƯn tËp:
a- LuyƯn ®äc:
- Cho HS ®äc l¹i bµi tiÕt 1
(ChØ kh«ng theo thø tù)
- Gäi HS tù chØ vµ ®äc
+ §äc c©u øng dơng
- Y/c HS quan s¸t tranh trong SGK
H: Tranh vÏ g× ?
H: C¸c b¹n nhá trong tranh ®ang lµm g× ?
GV: Hai b¹n nhá rÊt vui v× cã ®­ỵc vë «

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(119).doc