Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 17

 Tiết 1+2: Ting viƯt

 BI 69: ăt - t

I. Mơc tiªu

- Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ngy chủ nhật.

 

doc 17 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 02/01/2019 Lượt xem 8Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c trơn từ: CN, cả lớp.
Cn, đt đọc sơ đồ vần ăt
* HS thực hiện
Cn, đt 
-HS t×m tiÕng ghi vÇn võa häc ë trong c¸c tõ øng dơng – 2 HS lên bảng gạch chân
- HS phân tích, đánh vần tiếng; đọc trơn tiếng, từ
- HS quan s¸t nhËn xÐt .
- HS luyƯn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS ®äc c¸ nh©n .
- HS t×m và nêu
TiÕt 2: LuyƯn tËp
H§1: LuyƯn ®äc .
a. §äc bµi trªn b¶ng líp.
- Yªu cÇu HS luyƯn ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 .
- GV chØnh sưa cho HS .
b. Đọc bài trong SGK:
- GV đọc mẫu
- Gọi HS đọc bài
H§ 2 : LuyƯn nãi.
 - Cho HS quan sát tranh minh hoạ để luyện nĩi theo câu hỏi gợi ý của GV.
 - Tranh vẽ gì ?
- Ngày chủ nhật, bố mẹ thường đưa em đi chơi những đâu ?
- Nơi em đến chơi cĩ những gì ?
H§3 : LuyƯn viÕt
a. Viết vào bảng con
- GV viÕt mÉu , nªu quy tr×nh viÕt .
- Yªu cÇu HS viÕt vµo b¶ng con .
- GV chØnh sưa tư thÕ viÕt cho HS .
b. Viết vào vở tập viết
- Hưíng dÉn c¸ch viÕt trong vë
- KT c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viƯc
- GV quan s¸t vµ giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iĨm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cđa HS, ch÷a mét sè lçi sai phỉ biÕn
* Cđng cè - DỈn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* HS luyƯn ®äc cn – nhãm – líp .
- HS theo dõi trong SGK
- HS đọc nối tiếp, cả bài: cn - đt
HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo gọi ý của GV
* HS quan s¸t .
- HS tËp viÕt vµo b¶ng con
* HS tËp tËp viÕt theo HD cđa GV
- HS chĩ ý theo dâi
Tiết 4: TỐN 
 LUYỆN TẬP CHUNG (tr.90)
I. MỤC TIÊU 
 - Biết cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10; viết được các số theo thứ tự quy định; viết được phép tính thích hợp so với tĩm tắt bài tốn
- Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 3,4), bài 2, bài 3.
* HSKG: HS cĩ khả năng làm thêm Bài 1 (cột 1,2),
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 + Bộ thực hành dạy toán, bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1.Kiểm tra bài cũ 
-GV ghi phép tính, yêu cầu hs làm bảng con: 
- Giáo viên nhận xét, sửa sai 
2. Bài mới: 
* GTB – ghi bảng:
* Tổ chức, hướng dẫn HS làm các bài tập:
Bài 1: Điền số còn thiếu vào chỗ trống . 
- GV nêu yêu cầu: Cả lớp làm cột 3,4; em nào cĩ khả năng làm thêm cột 1,2.
-Giáo viên hướng dẫn mẫu 2 phép tính đầu , treo bảng phụ, yêu cầu HS làm vào SGK
Bài 2: Xếp các số theo thứ tự lớn dần, bé dần 
-Cho học sinh xác định các số 7 , 5 , 2 , 9 , 8 .
-Cho học sinh suy nghĩ sắp xếp các số (làm miệng ) sau đó cho học sinh làm bài tương tự vào vở bài tập toán 
-Sửa bài chung cả lớp 
Bài 3: Viết phép tính thích hợp 
-a) Học sinh quan sát tranh tự nêu bài toán và viết phép tính phù hợp 
-Giáo viên hỏi lại câu hỏi của bài toán để hướng dẫn học sinh đặt lời giải bài tốn.
-b) Gọi học sinh đặt bài toán và phép tính phù hợp 
-Hướng dẫn đặt câu trả lời bài giải 
3.Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học. 
-HS 3 tổ - 3 phép tính
-Lớp nhận xét
- HS nhắc lại tên bài
- HS đọc yêu cầu bài 1: Số?
- HS theo dõi SGK
Học sinh tự làm bài, HSKG cột 1,2.
 8 = 5 + 3 10 = 8 + 2
 8 = 4 + 4 10 = 7 + 3
 9 = 8 + 1 10 = 6 + 4
 .. 
* Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 
-Học sinh tự làm bài vào SGK toán , lên chữa bài ở bảng lớp:
 a) 2 , 5 , 7 , 8 , 9
 b) 9 , 8 , 7 , 5 , 2
* Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 
 a) Có 4 bông hoa, thêm 3 bông hoa . Hỏi có tất cả mấy bông hoa ? 
Nêu câu lời giải: 
Số bơng hoa cĩ tất cả là
Viết phép tính : 4 + 3 = 7
-b) Có 7 lá cờ. Bớt đi 2 lá cờ .Hỏi còn lại bao nhiêu lá cờ ? 
HS nêu : Cịn lại số lá cờ là:
 7 - 2 = 5 
Thø t­ , ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2010
Tiết 1+2: TiÕng viƯt 
 Bài 71: et - êt
I. Mơc tiªu:
- Đọc được:et, êt, bánh tét, dệt vải; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: et, êt, bánh tét, dệt vải 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Chợ Tết
II. §å dïng d¹y häc:
 - Sư dơng tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TIẾT1: et - êt
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cị :
- §äc bµi 70, viÕt b¶ng con :cơn sốt , ngớt mưa, ngớt mưa.
 - GV nhËn xÐt , ghi ®iĨm .
2. Bµi míi: 
GTB – ghi bảng, phát âm mẫu: et, êt
H§1: Dạy vần et, êt
* Vần et
- GV viết vần et , đọc mẫu
- Gọi HS nêu cấu tạo và phân tích vần et .
- Cho HS cả lớp cài vần et
- Cho HS đánh vần vần et 
- Đọc trơn vần 
- Cĩ et, muốn cĩ tiếng tét ta làm thế nào?
- GV nhận xét và ghi bảng tiếng tét 
- Cho H cài tiếng tét .
- Gọi HS đánh vần tiếng tét .
- Gọi HS đọc trơn tiếng tét 
- Dùng tranh giới thiệu từ “bánh tét”.
Đọc sơ đồ vần et 
* Vần êt : (Tiến hành tương tự) 
 (So sánh vần êt với vần et )
Đọc cả 2 sơ đồ vần: et , êt
H§2: D¹y tõ øng dơng.
- GV ghi lÇn lưỵt c¸c tiÕng øng dơng lªn b¶ng 
- GV chØnh sưa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch .
HĐ 3: §äc c©u øng dơng :
- Yªu cÇu HS quan s¸t , nhËn xÐt tranh minh ho¹ .
- GV ghi c©u øng dơng lªn b¶ng , yªu cÇu HS ®äc .
- GV chØnh sưa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch vµ gäi HS ®äc cn 
- Yªu cÇu HS t×m tiÕng ghi ©m võa häc trong c©u øng dơng .
3. Cđng cè - DỈn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* 2-3 HS ®äc , 3 tổ – 3 từ.
- Cả lớp đọc vần et .
- 1 HS nêu và phân tích vần et .
- Cả lớp thực hiện.
- HS nối tiếp – đt đánh vần vần et 
- cn, đt
- HS trả lời.
- 1 HS phân tích tiếng tét .
- H cả lớp cài tiếng tét.
- cn, đt
- cn, đt
- HS đọc trơn
-cn, đt
- HS thực hiện
-cn, đt
.
-HS t×m tiÕng ghi vÇn võa häc ë trong c¸c tõ øng dơng, 2 HS gạch chân
- HS luyƯn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS quan s¸t nhËn xÐt .
- HS luyƯn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS ®äc c¸ nh©n .
- HS t×m .
TiÕt 2: LuyƯn tËp
H§1: LuyƯn ®äc .
a. §äc bµi trªn b¶ng líp.
- Yªu cÇu HS luyƯn ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 .
- GV chØnh sưa cho HS .
b. Đọc bài trong SGK:
 - GV đọc mẫu
- Gọi HS đọc bài
H§ 2 : LuyƯn nãi.
 - Cho H quan sát tranh minh hoạ để luyện nĩi theo câu hỏi gợi ý của GV.
-GV nêu một số câu hỏi gợi ý
+Tranh vẽ gì ?
+ Chợ tết cĩ những gì ?
+Em đã được theo mẹ đi chợ tết chưa ?
H§3 : LuyƯn viÕt.
* Hưíng dÉn viÕt: 
- GV viÕt mÉu , nªu quy tr×nh viÕt .
- Yªu cÇu HS viÕt vµo b¶ng con .
- GV chØnh sưa t thÕ viÕt cho HS .
* Hưíng dÉn c¸ch viÕt trong vë
- KT c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viƯc
- GV quan s¸t vµ giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iĨm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cđa HS, ch÷a mét sè lçi sai phỉ biÕn...
* Cđng cè - DỈn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* HS luyƯn ®äc cn – nhãm – líp .
- HS theo dõi SGK
- cn, đt.
-HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cđa GV
- C¸c nhãm cư ®¹i diƯn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
* HS quan s¸t .
- HS tËp viÕt vµo b¶ng con
-HS tËp tËp viÕt theo HD cđa GV
- HS chĩ ý theo dâi
Tiết 3: Luyện thêm Tiếng Việt
BÀI 71: et, êt
I. Mơc tiªu:
- Củng cố cách đọc và viết các vần et, et.
- Gi¸o dơc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Đp.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Giíi thiƯu bµi:
 2. Hưíng dÉn HS luyƯn ®äc 
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 71.
HĐ2: Viết:
GV đọc cho HS viết các từ cĩ vần et, êt vào bảng con
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
- HS viết theo hướng dẫn
Tiết 4: TỐN 
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mơc tiªu
- Thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 ; biết cộng , trừ các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
- Bµi tËp cÇn lµm : Bài 1; Bài 2 (c,b,cột 1); Bài 3 (cột 1,2 ); Bài 4
*HSKG: HS cĩ khả năng làm thêm các bài: Bài 2 (a,b cột 2); Bài 3 (cột 3,4 )
II. §å dïng d¹y häc
 + Viết bài tập 1, 3 lên bảng phụ – Tranh bài 4 a, b 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cị 
-GV ghi dãy tính lên bảng, gọi hs lên làm.
-Yêu cầu cả lớp làm bảng con:
 5 + 5 - 4 = 10 - 2 + 1 =
-Nhận xét, sửa sai.
2. Bµi míi 
Hoạt động 2: Luyện tập 
Bài 1 Nối các chấm theo thứ tự từ 0 - 10 
-Gv hướng dẫn trên mẫu .( bảng phụ)
-Cho học sinh nối các chấm theo thứ tự từ 0 à10 .Sau đó cho học sinh nêu tên của hình vừa được tạo thành.
-Học sinh nối hình thứ 2 từ số 0 à 8 rồi nêu tên hình 
Bài 2 Cho học sinh làm bảng con rồi chữa bài 
-Giáo viên hướng dẫn chữa bài trên bảng 
Bài 3 So sánh điền dấu > ,< , = : 
-Cho hs tự viết dấu thích hợp vào chỗ chấm 
-Gọi 2 em lên bảng chữa bài.
Bài 4 Học sinh quan sát tranh nêu bài toán đặt phép tính phù hợp 
-Cho học sinh tự làm và chữa bài trên bảng 
3.Củng cố dặn dò 
-Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
-Dặn học sinh học thuộc các bảng cộng trừ 
-HS làm và chữa bài 
* Học sinh tự làm bài 
-1 Học sinh nêu : Hình dấu cộng hoặc hình chữ thập 
-Học sinh nêu chiếc ô tô 
* a) HS làm bảng con :
 5 3 9 6 4 10
b)HS làm vào vở ơ li:
4 + 5 - 7 = 2 6 - 4 + 8 = 10
1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 =9
3 - 2 + 9 = 10 7 - 5 + 3 = 5
* Học sinh làm vào vở Btt 
-Học sinh lần lượt( nêu miệng) kết quả từng bài toán :
0 < 1 3 + 2 = 2 + 3
10 > 9 7 - 4 < 3 + 2
* Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-4a) Có 5 con vịt. Thêm 4 con vịt . Hỏi có tất cả mấy con vịt ? 
 5 + 4 = 9 
- 4b) Có 7 con thỏ. Chạy đi hết 2 con thỏ. Hỏi còn lại mấy con thỏ ?
 7 - 2 = 5 
Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Sáng
Tiết 1+2: TiÕng viƯt 
 BÀI 72: ut - ưt
I. Mơc tiªu:
- Đọc được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng .Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng trong bài.
- Viết được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề:Ngĩn út, em út, sau rốt.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Sư dơng tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TIẾT 1: ut – ­t
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cị 
- §äc bµi 71, viÕt b¶ng con :nét chữ , kết bạn 
 - GV nhËn xÐt , ghi ®iĨm .
2. Bµi míi 
H§1: Nhận diện vần ut
- Gọi 1 H phân tích vần ut.
- Cho H cả lớp cài vần ut.
- GV nhận xét .
- Cĩ et, muốn cĩ tiếng bút ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng bút
- GV nhận xét và ghi bảng tiếng chim.
- GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.
- Dùng tranh giới thiệu từ “bút chì ”.
- Gọi đánh vần tiếng bút, đọc trơn từ bút chì .
* Vần ưt : (Tiến hành tương tự) 
H§2: D¹y tõ øng dơng.
- GV ghi lÇn lưỵt c¸c tiÕng øng dơng lªn b¶ng 
- GV chØnh sưa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch .
+ Em h·y t×m tiÕng ghi vÇn võa häc ë trong c¸c tõ øng dơng ?
HĐ 3: §äc c©u øng dơng :
- Yªu cÇu HS quan s¸t , nhËn xÐt tranh minh ho¹ .
- GV ghi c©u øng dơng lªn b¶ng , yªu cÇu HS ®äc .
- GV chØnh sưa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch vµ gäi HS ®äc cn 
- Yªu cÇu HS t×m tiÕng ghi ©m võa häc trong c©u øng dơng .
3. Cđng cè - DỈn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* 3 HS ®äc , 2 HS viÕt b¶ng líp.
*1 H phân tích vần ut.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sát trả lời.
- H cả lớp cài tiếng bút.
- 1 H phân tích tiếng bút .
- Quan sát, lắng nghe.
- Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhĩm, cả lớp.
* HS luyƯn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS t×m .
- HS quan s¸t nhËn xÐt .
- HS luyƯn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS ®äc c¸ nh©n .
- HS t×m .
 TiÕt 2: LuyƯn tËp
H§1: LuyƯn ®äc .
a. §äc bµi trªn b¶ng líp.
- Yªu cÇu HS luyƯn ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 .
- GV chØnh sưa cho HS .
b. Đọc bài trong SGK:
 - GV đọc mẫu
- Gọi HS đọc bài
 H§ 2 : LuyƯn nãi.
 - Cho H quan sát tranh minh hoạ để luyện nĩi theo câu hỏi gợi ý của GV.
-GV nêu một số câu hỏi gợi ý
+ Tranh vẽ gì ?
+ Em hiểu thế nào là em út ; Thế nào là sau rốt ?
+ Trong nhà em, ai là em út ?
-GV liên hệ, gdhs...
H§ 3: LuyƯn viÕt
* Hưíng dÉn viÕt bảng con
- GV viÕt mÉu , nªu quy tr×nh viÕt .
- Yªu cÇu HS viÕt vµo b¶ng con .
- GV chØnh sưa t thÕ viÕt cho HS .
* Hưíng dÉn c¸ch viÕt trong vë
- KT c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viƯc
- GV quan s¸t vµ giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iĨm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cđa HS, ch÷a mét sè lçi sai phỉ biÕn
* Cđng cè - DỈn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* HS luyƯn ®äc cn – nhãm – líp .
* HS theo dõi
- cn, đt
* HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cđa GV
- C¸c nhãm cư ®¹i diƯn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
* HS quan s¸t .
- HS tËp viÕt vµo b¶ng con .
* HS tËp tËp viÕt theo HD cđa GV
- HS chĩ ý theo dâi
Tiết 3: Luyện thêm Tiếng Việt
BÀI 72: ut, ưt
I. Mơc tiªu:
- Củng cố cách đọc và viết các vần ut, ưt.
- Gi¸o dơc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Đp.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Giíi thiƯu bµi:
 2. Hưíng dÉn HS luyƯn ®äc 
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 72.
HĐ2: Viết:
GV đọc cho HS viết các từ cĩ vần ut, ưt vào bảng con
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
- HS viết theo hướng dẫn
Tiết 4: TỐN 
 LUYỆN TẬP CHUNG (tr.92)
I. Mơc tiªu
- Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10 ; thực hiện được cộng , trừ ,so sánh các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ ; nhận dạng hình tam giác . 
- Bµi tËp cÇn lµm : Bài 1; Bài 2 (dịng 1); Bài 3; Bài 4
* HSKG: HS cĩ khả năng làm thêm Bài 2 (dịng 2), bài 5.
II. §å dïng d¹y häc:
 SGK, bảng con
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cị :
-GV ghi đề , gọi hs lên bảng làm bài; cả lớp làm ở bảng con:
 4 + 5 - 8 = 7 - 6 + 9 =
-Củng cố bảng cộng, trừ đã học.
 - GV nhËn xÐt , ghi ®iĨm .
2. Bài mới: 
HĐ 1: Củng cố cấâu tạo số từ 0®10 .
-Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đếm xuôi,ngược trong phạm vi 10 .Nêu cấu tạo các số.
-Từ 0 đến 10.Số nào lớn nhất? Số nào bé nhất ? 
- Số 8 lớn hơn những số nào ?
- Số 2 bé hơn những số nào ?
HĐ 2: Luyện Tập 
Bài 1 Tính
-Giáo viên cho học sinh làm bài vào vở SGK.
-Lưu ý học sinh viết số thẳng cột,chú ý hàng đơn vị,hàng chục.
Bài 2 Củng cố cấu tạo số
- Gv hướng dẫn học sinh nêu cấu tạo số:
8 gồm ... và 5 ; 10 gồm 4 và ...
 Cho học sinh tự làm bài .
-Giáo viên nhận xét ,bổ sung, sửa sai trước lớp 
Bài 3 Cho HS nêu miệng
-Các số 6 , 8 , 4 , 2 , 10.
* Số nào lớn nhất ?
* Số nào bé nhất ?
Bài 4 Viết phép tính thích hợp 
-Giáo viên gọi học sinh đọc bài toán.
-Hướng dẫn giải,nêu phép tính phù hợp . 
-Cho học sinh giải vào bảng con. 
3.Củng cố dặn dò: 
- Cho HS KG làm các BT 2 dịng 2, BT5
*HS làm bài ở bảng con ; 1 em lên làm ở bảng lớp
*1 em đếm từ 0 đến 10 và ngược lại. Học sinh lần lượt nêu lại cấu tạo các số .
-Số 10 lớn nhất, số 0 bé nhất.
- 8 lớn hơn 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0.
- 2 bé hơn 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10.
* Học sinh lần lượt đọc lại tên bài học. 
- Nêu yêu cầu bài 
- Tự làm bài vào vở và chữa bài
a) -
 10 7 8 1 9 2
b) 8 - 5 - 2 = 1 10 - 9 + 7 = 8
 4 + 4 - 6 = 2 2 + 6 + 1 = 9
 9 - 5 + 4 = 8 10 + 0 - 5 = 5
* 8 gồm 3 và 5
- 10 gồm 4 và 6
-Học sinh làm bài vào vở BTToán
-1 Học sinh lên bảng chữa bài 
 8 = ... + 5 9 = 10 - ... 7 = ... + 7
* Học sinh quan sát nêu được .
- Số 10 lớn nhất.
-Số 2 bé nhất.
-Học sinh tự làm bài ,chữa bài .
* 3 em nêu bài tốn : Anh câu được 5 con cá, bố câu thêm được 2 con. Hỏi cĩ tất cả mấy con cá ?
HS nêu câu lời giải: Cĩ tất cả số cá là:
 - 1 em lên bảng viết phép tính .
5 + 2 = 7
Chiều
Tiết 1+2: Luyện thêm Tiếng Việt
Ơn lại các bài học trong tuần 17
I. Mơc tiªu:
- Củng cố cách đọc và viết các vần cĩ âm kết thúc t.
- Gi¸o dơc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Đp.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1, bảng con 
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Giíi thiƯu bµi:
 2. Hướng dẫn ơn luyện:
Tiết 1: Hưíng dÉn HS luyƯn ®äc
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Yêu cầu HS mở SGK từ bài 69: ăt, ât
- Tổ chức cho HS đọc nhĩm đơi theo thứ thự từ bài 69 đến bài 72. (GV bao quát lớp, nhắc nhở HS tích cực đọc bài)
- Gọi 1 số nhĩm nhận xét bạn đọc, bạn theo dõi khi bạn khác đọc GV nhận xét tuyên dương.
HĐ2: Đọc bảng ơn vần (bảng phụ)
GV cho HS đọc bảng ơn vần (chú trọng những HS cịn yếu, phải đánh vần
Tiết 2: Hưíng dÉn HS luyƯn viết
HĐ1: Viết vào bảng con:
 GV đọc các vần, tiếng, từ cĩ chứa các vần đã học cĩ kết thúc bằng âm t cho HS viết bảng con
HĐ2: Viết vào vở ơ li:
GV viết trên bảng phụ những tiếng, từ cĩ kết thúc bằng âm t đã học.
3. Dặn dị, nhận xét:
- Dặn HS về đọc lại các bài đã ơn luyện
- Nhận xét ý thực và kết quả đọc, viết bài
 L¾ng nghe.
- HS mở SGK
- HS1 đọc bài 69 – HS2 theo dõi HS2 đọc bài 70 – HS1 theo dõi.
-HS thực hiện.
- HS đọc bài theo sự chỉ định của GV
(cá nhân- đồng thanh) 
- HS thực hiện: nghe – viết, nhận xét, sửa sai.
HS nhìn viết vào vở ơ li.
- HS lắng nghe.
Thø s¸u, ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2010
Tiết 1: TẬP VIẾT
 thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt,
bãi cát, thật thà
I. Mơc tiªu:
- Viết đúng các chữ: thanh kiếm, âu yếm, cao chuơm, bành ngọt . kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một
*HSKG: viết đủ số dịng quy định rong vở Tập viết 1, tập 1.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Chữ mẫu các tiếng được phóng to . 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi H lên bảng viết :trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm 
- Nhận xét bài cũ.
B. Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sát bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hồn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xét tuyên dương.
- 3 H lên bảng viết .
- H nêu tên bài học.
- H theo dõi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết:thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt , bãi cát, thật thà.
- H tự phân tích: các con chữ được viết cao 5 dịng kẽ . Các con chữ được viết cao 4 dịng kẽ . Các con chữ được viết kéo xuống dưới tất cả là 5 dịng kẽ cịn lại các nguyên âm viết cao 2 dịng kẽ. Khoảng cách giữa các chữ bằng 1 vịng trịn khép kín.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
Tiết 2: TẬP VIẾT
 xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút,
I. Mơc tiªu:
- Viết đúng các chữ: xay bột, nét chữ, kết bạn,chim cút. kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
*HSKG: viết đủ số dịng quy định rong vở Tập viết 1, tập 1.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Chữ mẫu các tiếng được phóng to . 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi H lên bảng viết : thanh kiếm, bánh ngọt,bãi cát, thật thà
- Nhận xét bài cũ.
B. Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sát bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hồn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xét tuyên dương.
- 2 H lên bảng viết .
- H nêu tên bài học.
- H theo dõi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết:xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút
- H tự phân tích: các con chữ được viết cao 5 dịng kẽ . Các con chữ được viết cao 4 dịng kẽ . Các con chữ được viết kéo xuống dưới tất cả là 5 dịng kẽ cịn lại các nguyên âm viết cao 2 dịng kẽ. Khoảng cách giữa các chữ bằng 1 vịng trịn khép kín.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
Tiết 3: TỐN 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
 ( Đề do Phßng ra )
Tiết 4: sinh ho¹t lỚP 
 NhËn xÐt cuèi tuÇn
I. Mơc tiªu
- Học sinh nhận xét những việc đã làm trong tuần; đồng thời đề ra hướng khắc phục nhữøng tồn tại trong tuần.
- Tiếp tục ổn định nề nếp lớp.
- Giáo dục cho học sinh tình yêu trường lớp, biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Hoạt động 1: Nhận xét tình hình học tập và hoạt động trong tuần.
Các tổ trưởng nhận xét tình hình học tập trong tuần.
Lớp trưởng bổ sung.
Giáo viên nhận xét.
+ Học tập: Tuần vừa qua đa số các em đi học đều, có nhiều bạn vươn lên trong học tập, các em đã biết cố gắng học tập, chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp; tuy nhiên một số em còn bỏ quên dụng cụ học tập (Tuấn, Kiệt, Muội). Các em đã biết giupù đỡ nhau trong học tập, nhiều đôi bạn đã vươn lên.
+ NỊ nÕp : - Ngåi häc ch­a nghiªm tĩc: Quân, Nhân, Khiêm.
 - §i häc muén: Tuấn Anh. Kiệt, Hà.
Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới 
Tiếp tục duy trì mọi nề nếp
Chuẩn bị học tốt để tham gia thi häc k× I.
DuyƯt thiÕt kÕ bµi d¹y tuÇn 17
 Tr­ëng khèi duyƯt
Ban gi¸m hiƯu duyƯt
Thø ba ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2010
TiÕng viƯt : BÀI 70: ơt - ơt
I. Mơc tiªu
- Đọc được:ơt, ơt, cột cờ, cái vợt .Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng trong bài.
- Viết được: ơt, ơt, cột cờ, cái vợt 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Những người bạn tốt
-KNS : KÜ n¨ng hỵp t¸c, kÜ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ị , kÜ n¨ng tư duy s¸ng t¹o.
II. §å dïng d¹y häc
 - Sư dơng tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
TIẾT1: «t - ¬t
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cị 
- §äc bµi 69, viÕt b¶ng con : đơi mắt, thật thà.
- GV nhËn xÐt , ghi ®iĨm .
2. Bµi míi 
H§1: Nhận diện vần ơt
- Gọi 1 H phân tích vần ơt.
- Cho H cả lớp cài vần ơt.
- GV nhận xét .
- Cĩ ơt, muốn cĩ tiếng cột ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng cột
- GV nhận xét và ghi bảng tiếng chim.
- GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.
- Dùng tranh giới thiệu từ “cột cờ”.
- Gọi đánh vần tiếng cột, đọc trơn từ cột cờ.
* Vần ơt : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
 H§2 : Hưíng dÉn viÕt.
- GV viÕt mÉu , nªu quy tr×nh viÕt .
- Yªu cÇu HS viÕt vµo b¶ng con .
- GV chØnh sưa 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(110).doc