Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 8 (năm 2008)

I.MỤC TIÊU:

 * Giúp HS:

 - Đọc và viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ.

 - Đọc được từ , câu ứng dụng:cà chua ,nô đùa ,tre nứa ,xưa kia . Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Giữa trưa.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 3 quả cà chua

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 24 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 8 (năm 2008)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o khoeû vaø cho moïi ngöôøi cuøng nghæ tröa.
Vieát vôû taäp vieát + Ua: chua, mua, tua, nua, buùa, 
+ Ua: chua, mua, tua, nua, buùa, 
Toaùn
	Baøi:	Luyeän taäp
I. MUÏC TIEÂU :
	* Giuùp HS:
 	- Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi 3vaø phaïm vi 4
 	- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät hoaëc hai pheùp tính thích hôïp
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng 1:cuûng coá baûng coäng :
.Baøi môùi:
 a.giôùi thieäu: 
 b.Höôùng daãn hs luyeän taäp.
* Baøi 1 : GV cho HS neâu caùch laøm roài laøm baøi, chöõa baøi.
- Khi HS laøm baøi GV caàn löu yù cho caùc em vieát thaúng coät.
* Baøi 2: Vieát soá vaøo oâ troáng quan saùt hoïc sinh laøm baøi 
* Baøi 3: Baøi toaùn yeâu caàu gì?
- GV neâu vaø höôùng daãn HS laøm baøi
* Baøi 4: Tính:
- GV cho HS neâu caùch laøm baøi 
- Cho HS laøm baøi roài chöõa baøi.
+ Khi chöõa baøi hs caàn neâu.
 2 + 1 < 4 vì 2 + 1 = 3 maø 3 beù hôn 4 neân ta vieát 2 + 1 < 4
* Baøi 5: Giuùp HS nhìn tranh neâu baøi toaùn.
- Goïi 1 HS traû lôøi.
 - Hs vieát vaøo vôû.
4.Cuûng coá daën doø :- Nhaän xeùt tieát hoïc 
- 4 HS ñoïc laïi baûng coäng trong phaïm vi 4
- Vieát pheùp tính theo coät doïc.
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
-Laøm baøi Vbt
- Ñoåi vôû KT laãån nhau
- Tính vieát keát quaû vaøo hình troøn
- 3 Hs laøm.
- Lôùp nhaän xeùt.
- 3 HS leân baûng thöïc hieän
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
 - Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
- Coù 2 baïn ñang ñöùng, 2 baïn khaùc chaïy ñeán. Hoûi coù taát caû maáy baïn?
- Coù taát caû 4 baïn.- HS leân baûng vieát pheùp tính.
 Thöù ba ,ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2008 
 	Toaùn :	Luyeän taäp	
I. MUÏC TIEÂU :
	* Giuùp HS:
 	- Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi 3 vaø phaïm vi 4
 - Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät hoaëc hai pheùp tính thích hôïp
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
 1.OÅn ñònh:
 2.Kieåm tra baøi cuõ:
 3.Baøi môùi:
 a.giôùi thieäu: 
 b.Höôùng daãn hs luyeän taäp.
* Baøi 1 : GV cho HS neâu caùch laøm roài laøm baøi, chöõa baøi.
- Khi HS laøm baøi GV caàn löu yù cho caùc em vieát thaúng coät.
* Baøi 2: Tính:
- GV goïi HS neâu caùch laøm baøi.
- Goïi 3HS leân baûng 
* Baøi 3: 
- GV neâu vaø höôùng daãn HS laøm baøi.
* Baøi 4: Tính:
- GV cho HS neâu caùch laøm baøi 
- Cho HS laøm baøi roài chöõa baøi.
+ Khi chöõa baøi hs caàn neâu.
 2 + 1 < 4 vì 2 + 1 = 3 maø 3 beù hôn 4 neân ta vieát 2 + 1 < 4
* Baøi 5: Giuùp HS nhìn tranh neâu baøi toaùn.
- Goïi 1 HS traû lôøi.
-
4.Cuûng coá daën ñoø :
- 4 HS ñoïc laïi baûng coäng trong phaïm vi 3,4
- Vieát pheùp tính theo coät doïc.
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
- Tính vieát keát quaû vaøo hình troøn
- 3 Hs laøm.
- Lôùp nhaän xeùt.
- 3 HS leân baûng thöïc hieän
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
 - Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
- Coù 2 baïn ñang ñöùng, 2 baïn khaùc chaïy ñeán. Hoûi coù taát caû maáy baïn?
- Coù taát caû 4 baïn.
- Tính coäng: 2 + 2 = 4
- HS leân baûng vieát pheùp tính.
Moân : Toaùn
	Baøi :	Pheùp coäng trong phaïm vi 5
I.MUÏC TIEÂU :
	* Giuùp HS:
 - Tieáp tuïc cuûng khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp coäng.
 - Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 5.
 - Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 5.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 	- Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc toaùn 1.
 	- Caùc moâ hình, vaät thaät phuø hôïp vôùi caùc hình veõ trong baøi.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
 1. OÅn ñònh:
 2 .Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi 4 em leân laøm baøi.
+
+
+
+
 2 3 2 3
 2 1 . . 
 . . 4 4
 3 .Baøi môùi:
 a.Giôùi thieäu:
 b. Giaûng baøi
 * Giôùi thieäu pheùp coäng,baûng coängtrong phaïm vi 5.
- HD hoïc pheùp coäng: 4 +1 = 5
- GV höôùng daãn HS quan saùt tranh neâu baøi toaùn.
- HS nhaéc laïi.
- GV chæ vaøo moâ hình vöøa neâu: Boán theâm moät baèng naêm.
- GV neâu: Ta vieát boán theâm moät baèng naêm nhö sau: 4 + 1 = 5
- Chæ vaøo: 4 + 1 = 5
 1 + 4 = 5 ; 3 + 2 = 5 ; 2 + 3 = 5
- GV hình thaønh moãi pheùp coäng ñeàu theo ba böôùc.
 * GV höôùng daãn:
- GV goïi HS ñoïc caùc pheùp tính.
- GV xoaù ñi töøng phaàn ñeå hs khoâi phuïc laïi.
c.Höôùng daãn thöïc haønh:
* Baøi 1: 
- GV höôùng daãn HS töï neâu caùch laøm baøi roài chöõa baøi
* Baøi 2: Cho HS töï neâu caùch laøm baøi.
- GV cho HS laøm baøi roài chöõa baøi. (khi laøm baøi chuù yù cho hs vieát thaúng coät roài tính).
* Baøi 3
Y/c hs quan saùt tranh ,neâu baøi toaùn 
Neâu pheùp tính töông öùng ,
* Baøi 4 :, goïi h/s neâu yeâu caàu ,quan saùt hình veã caùc chaám troøn ,laäp pheùp coäng vôùi keát quaû cho tröôùc 
4 .Cuûng coá daën doø: 
- GV nhaéc laïi noäi dung baøi.
- GV hoûi: 1 coäng maáy baèng 5
 3 coäng maáy baèng 5
 5 baèng maáy baèng maáy?
- NX tieát hoïc.
- HS laøm baøi.
+
+
+
+
 2 3 2 3
 2 1 2 1 
 4 4 4 4
- Coù 4 con caù theâm 1 con caù ñöôïc 5 con caù.
- HS nhaéc laïi.
- Boán theâm moät baèng naêm.
- HS nhaéc laïi 4 + 1 = 5
- HS thi ñua laäp laïi baûng coäng trong phaïm vi 5
- HS laøm baøi vaøo vôû roài chöõa baøi.
- Tính theo coät doïc.
Quan saùt tranh Coù 3con ngöïa 
theâm 2con ngöïa .Hoûi coù taát caû maáy con ngöïa?
3+2=5
ñieàn soá 
3+2=5.,1+4=5;2+1=3
 Thöù ba, ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2008
Hoïc vaàn
Baøi 31:	OÂn taäp
I.MUÏC TIEÂU :
 -HS ñoïc vieát moät caùch chaéc chaén caùc vaàn vöøa hoïc: ia, ua, öa.
 	- Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ vaø ñoaïn thô öùng duïng.
 -Nghe hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän keå: Khæ vaø ruøa.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 	- Baûng oân ( trang 64 SGK)- Tranh minh hoaï cho ñoaïn thô öùng duïng.
 	- Tranh minh hoaï cho truyeän keå : Khæ vaø ruøa.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
 (Tieát1)
1. OÅn ñònh:
2.Kieåm tra baøi cuõ.
- GV cho HSvieát : cua beå, ngöïa goã.
- Goïi 3 HS ñoïc baøi 31.
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:
 a.Giôùi thieäu:
- GV khai thaùc khung ñaàu baøi: Mía vaø mua coù keøm theo tranh minh hoaï.
- GV ñính baûng oân leân baûng.
 b.OÂn taäp: Cho hs oân taäp caùc vaàn vöøa hoïc.
- HS leân baûng chæ caùc vaàn vöøa hoïc trong tuaàn
- GV ñoïc vaàn hs chæ chöõ.
 * Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng.
- Gv cho hs ñoïc caùc tieáng, gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.
 * Ñoïc töø ngöõ öùng duïng.
- GV cho HS töï ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng, keát hôïp phaân tích ñaùnh vaàn.
- GV chænh söûa phaùt aâm vaø giaûi thích caùc töø ngöõ.
 * Taäp vieát:
- GV cho HS vieát vaøo baûng con.
 Muøa döa
 (Tieát 2)
3.Luyeän taäp:
 a. Luyeän ñoïc:
* luyeän ñoïc baøi ôû tieát 1.
- Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng.
- GV giôùi thieäu ñoaïn thô öùng duïng qua tranh.
- GV cho HS ñoïc thô
 b.Luyeän vieát:
- GV cho HS luyeän vieát vaøo vôû caùc töø: Muøa döa, ngöïa tía.
 c.Keå chuyeän:
- GV cho HS ñoïc teân baøi: Thoû vaø ruøa.
- GV keå caâu chuyeän vaø ruùt ra yù nghóa caâu chuyeän.
+ YÙ nghóa: Ba hoa vaø caåu thaû laø tính xaáu, raát coù haïi.( Khæ caåu thaû vì ñaõ baïo daïn ngaäm ñuoâi mình. Ruøa ba hoa neân ñaõ chuoác hoaï vaøo thaân
- GV cho HS thi taøi keå chuyeän theo tranh.
4.Cuûng coá daën doø: 
 - GV chæ vaøo baûng oân cho hs ñoïc laïi toaøn baøi trong saùch giaùo khoa.
- GV cho hs tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc.
- Chuaån bò hoâm sau baøi: Baøi 32.
- Veà nhaø laøm baøi taäp vaø taäp vieát baøi.
- Nhaän xeùt – neâu göông
- HS vieát vaøo baûng con.
- 3 HS ñoïc baøi.
- HS chæ chöõ ñoïc teân aâm.
- HS ñoïc laàn löôït.
- HS ñoïc: caù nhaân, toå, nhoùm, lôùp 
- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con.
- HS ñoïc laàn löôït.
- HS thaûo luaän theo tranh.
- HS ñoïc ñoaïn thô.
- HS töï vieát vaøo vôû taäp vieát.
- HS thi nhau keå.
Thuû coâng (tieát 1)
	Baøi : Xeù, daùn hình caây ñôn giaûn 
I.MUÏC TIEÂU:
 - Bieát caùch xeù daùn hình caây ñôn giaûn .
 - Xeù daùn hình taùn caây , thaân caây vaø vaø daùn caây phaúng .
 - Giaùo duïc tính caån thaân trong lao ñoäng khi hoïc moân thuû coâng vaø saïch seõ sau khi daùn .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 - GV : baøi maãu , xeù daùn hình caây ñôn giaûn,hoà daùn , khaên lau tay 
 - HS : Giaáy maøu , giaáy nhaùp , hoà daùn buùt chì , vôû thuû coâng , kgaên lau tay .
 - Phöông phaùp : Quan saùt thöïc haønh .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
 1.Kieåm tra baøi cuõ :
- Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 
- Hoâm tröôùc cacù em xeù daùn hình gì ?
 2.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi : 
b. GV cho hs quan saùt maãu : 
- Caây xeù daùn coù hình nhö theá naøo ? 
-Taùn laù coù maøu gì ? thaân caây coù maøu gì ? 
 c.Höôùng daãn maãu :
 * Xeù daùn hình taùn laù caây troøn: 
 Böôùc 1
-Laáy tôø giaáy maøu xanh laù caây deám oâ , ñaùnh daáu vaøveõ moät hình vuoâng coù caïnh 6 oâ 
Böôùc 2
-Töø hình vuoâng xeù laàn 4 goùc sau ñoù chænh laïi cho gioáng taùn laù caây 
*- Xeù , hình taùn laù caây daøi:
 Böôùc 1:
- Laáy moät tô ømaøu xanh ñeám oâ ñaùnh daáu xeù hình chöõ nhaät , coù caïnh daøi 8 oâ ,caïnh ngaén 5 oâ . 
* Böôùc 2:
-Töø hình chöõ nhaät xeù 4 goùc.
-Sau ñoù xeù chænh söûa daàn thaønh hình taùn laù caây daøi.
- Höôùng daãn daùn : Laøm ñoäng taùc boâi hoà laàn löôït daùn taùn caây troøn , caùch ra moät khoaûng sau ñoù daùn taùn laù caây daøi 
d. Thöïc haønh : 
 - GV yeâu caàu HS laáy tôø giaáy maøu xanh ñeám oâ ñaùnh daáu veõvaø xeù daùn hình taùn laùù caây troøn , caây daøi
- Daùn hình vaøo vôû 
 * Ñaùnh gía saûn phaåm : 
- Cho hoïc sinh trình baøy saûn phaåm . 
- GV cho HS trình baøy nhöõng saûn phaåm ñeïp
3.Nhaän xeùt daën doø:
- Nhaän xeùt saûn phaåm ñeïp xeù khoâng coù nhieàu raêng cöa , daùn baèng phaúng 
- Tuyeân döông nhöõng saûn phaåm ñeïp- Chuaån bò hoâm sau tieáp tuïc xeù daùn hình caây ñôn giaûn ( tieát 2)
- Xeù daùn quaû cam
- caây cao , taùn laù daøi . Caâythaáp taùn laù troøn.
-Taùn coù maøu xanh , thaân coù maøu xaùm hoaëc maøu naâu
-HS quan saùt vaø taäp veõ treân giaáy traéng 
- HS quan saùt vaø taäp veõ treân giaáy traéng
- HS theo doõi
- HS thöïc haønh
- Cho HS trình baøy saûn phaåm
TNXH
 Baøi: AÊn, uoáng haèng ngaøy
I.MUÏC TIEÂU :
	* Giuùp HS bieát:
 - Keå teân nhöõng thöùc aên caàn aên trong ngaøy ñeå mau lôùn vaø khoeû maïnh.
 - Noùi ñöôïc caàn phaûi aên uoáng nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc söùc khoeû toát.
 - Coá yù thöùc töï giaùc trong aên uoáng cuûa caù nhaân , aên ñuû no, aên ñuû chaát.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Caùc hình trong baøi 8 SGK, moät soá thöïc phaåm nhö trong hình veõ.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1.Khôûi ñoäng:
- Toå chöùc troø chôi: Thoû aên coû uoáng nöôùc vaøo hang.
2.Baøi môùi:
 a.Hoaït ñoäng1: ñoäng naõo.
 Muïc tieâu: Nhaän bieát vaø keå teân nhöõng thöùc aên, ñoà uoáng maø chuùng ta thöôøng aên vaø uoáng haøng ngaøy.
* Böôùc 1: GV höôùng daãn:
- Haõy keå nhöõng thöùc aên ñoà uoáng maø caùc em thöôøng xuyeân duøng haøng ngaøy.
- GV vieát leân baûng nhöõng thöùc aên vöøa neâu: thòt , caù , tröùng, thòt gaø,söõa, toâm , cua, möïc, baép, su hao, taùo, bí, chuoái, côm, nho, 
* Böôùc 2: Cho Hs quan saùt SGK trang 18.
- Gv hoûi: 
+ Caùc em thích aên caùc loaïi thöùc aên naøo trong soá ñoù? 
+ Caùc loaïi thöùc aên naøo em chöa aên hay khoâng bieát aên. 
ðGV keát luaän: Caùc em neân aên nhieàu ñeå coù lôïi cho söùc khoeû.
 b.Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK.
- Muïc tieâu: Hs phaûi giaûi thích ñöôïc taïi sao caùc em phaûi aên uoáng haøng ngaøy.
* Böôùc1: Gv höôùng daãn
- Quan saùt tranh töøng nhoùm hình ôû trang 19 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
+ Caùc hình naøo cho bieát söï lôùn leân cuûa cô theå?
+ Caùc hình naøo cho bieát caùc baïn hoïc taäp toát?
+ Caùc hình naøo theå hieän söùc khoeû toát.
 c.Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän caû lôùp.
*Muïc tieâu: Bieát ñöôïc haøng ngaøy phaûi aên uoáng nhö theá naøo cho coù söùc khoeû toát.?
- Gv laàn löôït ñöa ra caùc caâu hoûi cho hs thaûo luaän.
+ Khi naøo chuùng ta caàn phaûi aên uoáng?
+ Haèng ngaøy em phaûi aên uoáng maáy böõa, vaøo luùc naøo?
+ Taïi sao chuùng ta khoâng neân aên baùnh keïo tröôùc böõa aên chính?
*GV keát luaän: 
- Chuùng ta caàn aên khi ñoùi, uoáng khi khaùt.
- Haøng ngaøy caàn aên ít nhaát laø 3 böõa aên chính ( saùng, tröa, chieàu, toái )
- Khoâng neân aên ngoït tröôùc böõa aên chính.
* Toå chöùc troø chôi: Ñi chôï
3.Cuûng coá daën doø : 
- GV nhaéc laïi noäi dung baøi.
Gv cho hs veà nhaø keå laïi cho cha meï nghe nhöõng vieäc ñöôïc hoïc ôû tröôøng.
- Chuaån bò hoâm sau baøi: hoaït ñoäng vaø nghæ ngôi
- Nhaän xeùt – neâu göông
- HS tieán haønh troø chôi.
- HS laàn löôït keå teân thöùc aên haøng ngaøy.
- HS traû lôøi theo yù thích.
- HS quan saùt tranh vaø töï traû lôøi.
- Hình beân traùi.
- Hình phía döôùi caùc baïn ñang nghe coâ giaùo giaûng baøi, vaø hình treân nhaát caùc baïn ñang laøm vieäc.
- Hình beân phaûi caùc baïn ñang vaät tay.
- aên khi ñoùi, uoáng khi khaùt.
- 3 böõa : saùng, toái, tröa.
- HS thöïc hieän troø chôi.
Toaùn
	 Luyeän taäp
I. MUÏC TIEÂU:
	* Giuùp HS:
 - Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi 5.
 - Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät pheùp coäng.
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1.Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi 4 hs leân thöïc hieän:
 4 = 1 + .. 5 = 3 + 
 5 = 4 +  5 = 2 + 
- GV cuøng hs nhaän xeùt chöõa baøi.
2.Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi : Luyeän taäp.
* Baøi 1: GV cho HS neâu caùch laøm baøi vaø chöõa baøi.
- Khi chöõa baøi gv neân cho hs ñöùng taïi choã neâu keát quaû.
* Baøi 2: Cho HS töï neâu caùch laøm baøi roài töï laøm baøi vaø chöõa baøi.
+ Löu yù caàn cho HS vieát soá thaúng coät.
* Baøi 3: GV cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi, cho HS laøm baøi roài chöõa baøi.
* Baøi 4: 
- GV cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- Khi chöõa baøi Gv cho hs neâu: 
 3 + 2 ..=.. 5 ngay vaøo choã chaám khoâng caàn tính.
* Baøi 5: 
- GV cho HS nhìn tranh neâu yeâu caàu baøi toaùn, roài vieát pheùp tính vaøo oâ thích hôïp
3.Cuûng coá daën doø :-Daën hoïc sinh veà nhaø chuaån bò baøi sau
-4 HS leân baûmg thöïc hieän, caû lôùp laøm vaøo baûng con.
- Tính keát quaû 
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
- HS laøm baøi roài chöõa baøi.
- Ñieàn daáu vaøo choã chaám, hs laøm baøi roài chöõa baøi.
 3 + 2..=.. 5 4..>.. 2 + 1
 3 + 1..<.. 5 4..<.. 2 + 3
- 2HS neâu yeâu caàu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính.
Thöù tö, ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2008
 Hoïc vaàn
 oi - ai
I.MUÏC TIEÂU:
	* Giuùp HS:
 HS ñoïc vaø vieát ñöôïc: oi, ai, nhaø ngoùi, beù gaùi.
 Ñoïc töø,caâu öùng duïng: Chuù boùi caù nghó gì theá? Chuù nghó veà böõa tröa.
 - Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: seû, ri, boùi caù, le le.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 Moät quaû oåi, moät caùi coøi 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
	(Tieát 1)
 1.Kieåm tra baøi cuõ.:Goïi hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng 
 2.Baøi môùi:
 a.Giôùi thieäu baøi:
 b.Daïy vaàn :
 oi
* Nhaän dieän vaàn :
- GV cho HS nhaän dieän oi
- Cho hs gheùp vaàn oi
- GV gheùp vaàn oi
- Gheùp tieáng: coù vaàn oi ñeå gheùp tieáng ngoùi theâm aâm gì ?
- GV gheùp : ngoùi
- Giôùi thieäu tranh, ruùt töø khoùa:
 Nhaø ngoùi
* Ñoïc vaàn, tieáng töø
 ai
 (töông töï oi).
* Ñoïc toång hôïp 
* So saùnh oi vaø ai
* HD vieát 
- GV vieát maãu vaø höôùng daãn qui trình .
* Ñoïc töø ngöõ öùng duïng.
- Yeâu caàu HS tìm tieáng coù chöùa vaàn môùi
- Cho HS ñaùnh vaàn, ñoïc trôn, phaân tích tieáng
- GV cho HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- GV ñoïc maãu vaø giaûi thích.
4.Cuûng coá: 
- Ñoïc laïi baøi.
- Nhaän xeùt tieát 1. 
 ( Tieát 2)
 1. OÅn ñònh:
2.Luyeän taäp :
a/ Luyeän ñoïc:
- Luyeän ñoïc baûng ôû tieát 1 
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- GV cho hs nhaän xeùt tranh minh hoaï.
- GV ñoïc vaø cho hs ñoïc caâu öùng duïng.
b/ Luyeän vieát:
- GV cho HS vieát vaøo vôû taäp vieát.
c/ Luyeän noùi: 
- GV cho HS ñoïc teân baøi luyeän noùi
- Cho HS thi nhau luyeän noùi:
3.Cuûng coá daën doø:
- GV cho HS ñoïc laïi toaøn baøi .
- Toå chöùc troø chôi: Gheùp töø.
+ Cho HS tìm tieáng môùi coù vaàn vöøa hoïc.
- Veà nhaø hoïc thuoäc baøi, xem tröôùc baøi 
- 3-5 HS ñoïc laïi baøi oân 
- Vaàn oi ñöôïc taïo neân töø ovaø i
- HS gheùp.
- HS phaùt aâm ,ñoïc trôn.
- HS gheùp
- HS ñaùnh vaàn,ñoïc trôn.
- CN + ÑTù
- Gioáng: Keát thuùc baèng aâm i
- Khaùc: o vaø a
- HS vieát vaøo baûng con.
- HS tìm
- Caù nhaân, ñoàng thanh. 
- HS ñoïc keát hôïp phaân tích tieáng 
- HS laàn löôït ñoïc caù nhaân, toå
. 
- HS vieát vaøo vôû.
- HS luyeän noùi.
Ñaïo ñöùc ( Tieát 2 )
Baøi:	Gia ñình em
I. MUÏC TIEÂU :
	* Giuùp HS:
 - Treû em coù quyeàn coù gia ñình, coù cha meï, ñöôïc cha meï yeâu thöông chaêm soùc.
 - Treû em phaûi coù boån phaän leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï vaø anh chò.
	* HS bieát:
 - Yeâu quí gia ñình cuûa mình.
 - Yeâu thöông kính troïng, leã pheùp vôù oâng baø, cha meï.
 - Quí troïng nhöõng baïn bieát leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 - Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc 1.
 - Ñoà duøng ñeå hoaù trang.
 - Boä tranh veà quyeàn coù gia ñình
 - Caùc ñieàu: 5, 7, 9, 12,13,16, 17, 27. Trong luaät baûo veä chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em vieät Nam .
 - Baøi haùt “Caû nhaø thöông nhau” 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1.Khôûi ñoäng :
- Caû lôùp haùt baøi haùt: 
 “Caû nhaø thöông nhau”
2.Baøi môùi:
 a.Hoaït ñoäng 1: HS chôi troø chôi ñoåi nhaø
- GV phoå bieán caùch chôi:
+ HS ñöùng thaønh hai voøng troøn lôùn, ñieåm danh 1, 2, 3 .. cho ñeán heát. Sau ñoù ngöôøi soá 1 vaø ngöôøi soá 3 seõ naém tay nhau taïo thaønh maùi nhaø. Ngöôøi soâù 2 ôû giöõa ñöôøng töôïng tröng cho moät gia ñình. Khi quaûn troø hoâ ñoåi, ngöôøi soá 2 ñoåi choã cho nhau.
 b.Thaûo luaän:
- Em caûm thaáy theá naøo khi em coù moät maùi nhaø? 
- GV keát luaän: Gia ñình laø nôi em ñöôïc cha, meï vaø nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình che chôû, yeâu thöông chaêm soùc, nuoâi döôõng, daïy baûo.
 c.Tieåu phaåm: 
- GV neâu noäi dung 
 “Chuyeän cuûa baïn Long”
- GV cho HS thaûo luaän nhaän xeùt.
- GV cho HS töï lieân heä.
+ Soáng trong gia ñình em ñöôïc cha meï quan taâm nhö theá naøo?
+ Em ñaõ laøm gì cho cha meï vui loøng?
- GV keát luaän chung.
 3.Cuûng coá daën doø :
- Treû em coù quyeàn coù gia ñình, ñöôïc soáng cuøng cha meï, ñöôïc cha meï yeâu thöông che chôû, chaêm soùc,nuoâi döôõng, daïy baûo.
- Caàn caûm thoâng chia seõ nhöõng baïn bò thieät thoøi, khoâng ñöôïc soáng cuøng gia ñình.
- Treû em coù boån phaän yeâu quí gia ñình, kính troïng, leã pheùp vaâng lôøi oâng baø cha meï.
- Chuaån bò hoâm sau baøi:
- Nhaän xeùt – neâu göông
- Caû lôùp cuøng haùt.
- HS thi nhau chôi vaø ai nhanh hôn seõ thaéng.
- Nhöõng em coù nhaø traû lôøi: Raát aám aùp, haïnh phuùc.
- Nhöõng em khoâng coù nhaø traû lôøi: Coâ ñôn, laïnh leõo, khoâng ai nöông töïa luùc möa naéng vaø moïi chuyeän xaûy ra haèng ngaøy.
- Moät soá em ñoùng vai theo chuyeän cuûa baïn Long.
- HS traû lôøi theo yù cuûa mình.
-HS theo doõi laéng nghe.
 Thöù naêm, ngaøy 23 thaùng 10 naêm 2008
	 Moân : Hoïc vaàn 	
 oâi -ôi
 Baøi : 
I.MUÏC TIEÂU:
	* Giuùp HS:
 	 Ñoïc vaø vieát ñöôïc : oâi, ôi, traùi oåi, bôi loäi.
 - Ñoïc ñöôïc töø , caâu öùng duïng: Beù trai, beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï.
 - Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà : Leã hoäi.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
Quaû oåi ,vieân ngoùi 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
	(Tieát 1)
1.OÀn ñònh:
2.Kieåm tra baøi cuõ.Y/c hoïc sinh vieát :
3.Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi:
b.Daïy vaàn :
 oâi
* Nhaän dieän vaàn :
- GV cho HS nhaän dieän oâi
- Cho hs gheùp vaàn oâi
- GV gheùp vaàn oâi
- Gheùp tieáng: coù vaàn oâi ñeå gheùp tieáng oåi theâm gì ?
- GV gheùp : oåi
- Giôùi thieäu tranh, ruùt töø khoùa:
 Traùi oåi
* Ñoïc vaàn, tieáng töø
 ôi
 (töông töï oâi).
* Ñoïc toång hôïp 
* So saùnh oâi vaø ôi.
* HD vieát 
- GV vieát maãu vaø höôùng daãn qui trình .
* Ñoïc töø ngöõ öùng duïng.
- Yeâu caàu HS tìm tieáng coù chöùa vaàn môùi
- Cho HS ñaùnh vaàn, ñoïc trôn, phaân tích tieáng
- GV cho HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- GV ñoïc maãu vaø giaûi thích.
4.Cuûng coá: 
- Ñoïc laïi baøi.
- Nhaän xeùt tieát 1. 
 ( Tieát 2)
1. OÅn ñònh:
2.Luyeän taäp :
a/ Luyeän ñoïc:
- Luyeän ñoïc baûng ôû tieát 1 
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- GV cho hs nhaän xeùt tranh minh hoaï.
- GV ñoïc vaø cho hs ñoïc caâu öùng duïng.
b/ Luyeän vieát:
- GV cho HS vieát vaøo vôû taäp vieát.
c/ Luyeän noùi: 
- GV cho HS ñoïc teân baøi luyeän noùi
- Cho HS thi nhau luyeän noùi:
3.Cuûng coá daën doø:
- GV cho HS ñoïc laïi toaøn baøi .
- Toå chöùc troø chôi: Gheùp töø.
+ Cho HS tìm tieáng môùi coù vaàn vöøa hoïc.
- Veà nhaø hoïc thuoäc baøi, xem tröôùc baøi 
-ngaø voi ,baøi vôû , 2 hs ñoïc 
- Vaàn oâi ñöôïc taïo neân töø oâ vaø i
- HS gheùp.
- HS phaùt aâm ,ñoïc trôn.
- HS gheùp
- HS ñaùnh vaàn,ñoïc trôn.
- CN + ÑTù
- Gioáng: Keát thuùc baèng aâm i
- Khaùc: oâ vaø ô
- HS vieát vaøo baûng con.
- HS tìm
- Caù nhaân, ñoàng thanh. 
- HS ñoïc keát hôïp phaân tích tieáng 
- HS laàn löôït ñoïc caù nhaân
- HS vieát vaøo vôû.
- HS luyeän noùi.
Thöù saùu, ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2008
Hoïc vaàn : ui-öi
I.MUÏC TIEÂU:
	* Giuùp HS:
 - Ñoïc vaø vieát ñöôïc : ui, öi, ñoài nuùi, göûi thö.
 - Ñoïc ñöôïc,töø caâu öùng duïng: Dì Na vöøa göûi thö veà caû nhaø vui quaù.
 - Luyeän noùi theo chuû ñe:à ñoài nuùi.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC 
Boä chöõ ,theû töø 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
	(Tieát 1)
1.Kieåm tra baøi cuõ.:Ñoïc cho hoïc sinh vieát 
3.Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi:
b.Daïy vaàn :
 ui
* Nhaän dieän vaàn :
- GV cho HS nhaän dieän ui
- Cho hs gheùp vaàn ui
- GV gheùp vaàn ui
- Gheùp tieáng: coù vaàn ui ñeå gheùp tieáng nuùi theâm gì ?
- GV gheùp :nuùi
- Giôùi thieäu tranh, ruùt töø khoùa:
 Ñoài nuùi
* Ñoïc vaàn, tieáng töø
 öi
 (töông töï ui).
* Ñoïc toång hôïp 
* So saùnh ui vaø öi).
* HD vieát 
- GV vieát maãu vaø höôùng daãn qui trình .
* Ñoïc töø ngöõ öùng duïng.
- Yeâu caàu HS tìm tieáng coù chöùa vaàn môùi
- Cho HS ñaùnh vaàn, ñoïc trôn, phaân tích tieáng
- GV cho HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- GV ñoïc maãu vaø giaûi thích.
4.Cuûng coá: 
- Ñoïc laïi baøi.
- Nhaän xeùt tieát 1. 
 ( Tieát 2)
1. OÅn ñònh:
2.Luyeän taäp :
a/ Luyeän ñoïc:
- Lu

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 8-sua lai.doc