Bài giảng Lớp 1 - Tuần 25 (tiết 16)

Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ:cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường.

 - Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.

 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

 

doc 11 trang Người đăng haroro Ngày đăng 25/02/2016 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lớp 1 - Tuần 25 (tiết 16)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 25
Tieỏng Vieọt	Trường em
 I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ:cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường.
 - Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
II.Đồ dựng dạy học
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, - Sử dụng tranh SGK.
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 	
III. Các HĐDH chủ yếu: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Khụỷi ủoọng: 
2. Baứi cuừ: 
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi.
- Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc.
Giaựo vieõn ghi tửứ leõn baỷng: coõ giaựo, daùy em, raỏt yeõu, trửụứng hoùc
Giaựo vieõn giaỷi nghúa caực tửứ khoự.
- Luyeọn ủoùc caõu. Yeõu caàu moói hoùc sinh ủoùc 1 caõu.
- Luyeọn ủoùc ủoaùn, baứi. Yeõu caàu hoùc sinh noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi.
- Thi ủoùc trụn caỷ baứi.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 3: OÂn caực vaàn ai, ay.
a. Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn ai, ay.
b. Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn ai, ay.
- Giaựo vieõn yeõu caàu ủoùc caõu maóu baứi SGK.
- Giaựo vieõn ghi caực tửứ leõn baỷng.
- Giaựo vieõn cho vieỏt vụỷ BT.
c. Noựi caõu coự tieỏng chửựa vaàn ai, ay.
- Giaựo vieõn chia thaứnh 2 nhoựm.
- Quan saựt vaứ ủoùc caõu maóu.
- Giaựo vieõn cho moọt beõn noựi caõu coự vaàn ai, moọt beõn vaàn ay.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
* Cuỷng coỏ – hs ủoùc laùi baứi
Haựt
- Hoùc sinh ủoùc baứi CN – ẹT.
- Phaõn tớch tieỏng khoự.
- ẹT – CN 1 caõu.
- 1 Hoùc sinh ủoùc 1 ủoaùn.
- Moói toồ cửỷ 1 hoùc sinh thi ủoùc.
- Hoùc sinh tỡm tieỏng: hai, maựi, hay
- Hoùc sinh ủoùc phaõn tớch.
- Chia 4 nhoựm thaỷo luaọn tỡm tieỏng cú ai, ay sau ủoự noựi tieỏng coự vaàn ai, ay.
- Hoùc sinh ủoùc ủoàng thanh.
- Hoùc sinh vieỏt vụỷ.
- Hoùc sinh chia nhoựm.
- Hoùc sinh quan saựt 2 bửực tranh ụỷ SGK.
- Thi ủua giửừa 2 nhoựm.
Tiết 2
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Caực hoaùt ủoọng: 
Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ noọi dung luyeọn noựi.
a. Tỡm hieồu baứi ủoùc, luyeọn ủoùc.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu toaứn baứi laàn 2.
Trửụứng hoùc ủửụùc goùi laứ gỡ?
Vỡ sao noựi trửụứng hoùc laứ ngoõi nhaứ thửự hai?
- Giaựo vieõn cho ủoùc toaứn baứi.
b. Luyeọn noựi:
- Giaựo vieõn yeõu caàu quan saựt tranh vaứ hoỷi:
Bửực tranh veừ caỷnh gỡ?
Trửụứng em laứ trửụứng gỡ?
ễÛ trửụứng con yeõu ai nhaỏt?
Ai laứ baùn thaõn nhaỏt cuỷa con?
4. Cuỷng coỏ: 
- Giaựo vieõn goùi hoùc sinh ủoùc toaứn baứi.
5. daởn doứ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ: Taọp vieỏt.
- Hoùc sinh ủoùc theo nhoựm ủoaùn.
- Hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi tửứng ủoaùn.
- Hoùc sinh ủoùc.
- Hoùc sinh hoỷi ủaựp theo caực caõu hoỷi sau.
- 1 – 2 Hoùc sinh ủoùc.
- Daởn doứ: veà nhaứ ủoùc laùi baứi.
Đạo đức
Thực hành kĩ năng giữa kì 2
I.Mục tiêu: 
	- Củng cố các kĩ năng, hành vi đạo đức đã học.
- Biết thực hiện các hành vi đạo đức đã học
II 	- ẹoà duứng daùy hoùc
GV : keỏ hoùch daùy hoùc
HS : Vụỷ bt ủaùo ủửực
III. Các hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ
- Khi đi bộ trên đường có vỉa hè em cần đi như thế nào?
- Đường không có vỉa hè em cần đi ở vị trí nào?
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài 
b. Hướng dẫn học tập	
	* Hoạt động 1: Thảo luận lớp. 
- Khi gặp thầy , cô giáo em cần làm gì?
- Vì sao phải lễ phép với thày giáo, cô giáo?
- Vì sao cần cư xử tốt với bạn?
- Để cư xử tốt với bạn em cần làm gì?
- Cư xử tốt với bạn có lợi gì?
- Vì sao cần đi bộ đúng quy định?
- Đi bộ đúng quy định là đi như thế nào?
* Hoạt động 2: Xử lí tình huống theo nhóm.
- TH1: Trên đường cùng mẹ đi chợ em gặp cô giáo trong trường em sẽ làm gì ?
- TH2: Em có một con gấu bông, em rất thích nó. Bạn của em đến chơi , bạn cũng thích nó. Lúc đó em sẽ làm gì?
- TH3: Trên đường đi học về em gặp một bạn chạy theo chiếc ô tô. Lúc đó em sẽ làm gì?
 3. Củng cố dặn dò.
- Cần thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học.
- Đi trờn vỉa hố 
- Đi sỏt mộp đường phớa tay phải.
- HS thảo luận, trả lời cỏc cõu hỏi GV đưa ra.
- HS thực hiện theo cặp đụi, thảo luận xử lớ tỡnh huống.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
Taọp vieỏt
 Tô chữ hoa A, Ă, Â, B
 I. Mục tiêu:
	- Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B.
	- Viết đúng các vần: ai, ay, ao, au; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập 2.
	- HS khá, giỏi viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập 2.
II.ĐDDH: 
 GV: Bảng phụ viết sẵn trong khung chữ:
Chữ hoa A, Ă, A, B.
 HS: - sgk,vụỷ taọp vieỏt
III. Các HĐDH chủ yếu:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Khụỷi ủoọng: 
2. Baứi cuừ: 
- Kieồm tra: baỷng con, phaỏn, khaờn lau, buựt mửùc, buựt chỡ.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
3. Baứi mụựi:
- Giụựi thieọu baứi: Taọp toõ chửừ vaứ taọp vieỏt.
Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón toõ chửừ hoa.
- Giaựo vieõn treo baỷng con vieỏt chửừ hoa vaứ hoỷi goàm maỏy neựt?
- Giaựo vieõn vửứa vieỏt vửứa neõu qui trỡnh vieỏt chửừ hoa A. 
- Giaựo vieõn vieỏt chửừ Aấ, AÂ nhử chửừ A theõm daỏu phuù.
Hoaùt ủoọng 2: Vieỏt vaàn vaứ tửứ ửựng duùng.
- Giaựo vieõn ủửa chửừ maóu.
ai maựi trửụứng
ay ủieàu hay
- Giaựo vieõn nhaộc laùi caựch noỏi neựt giửừa caực con chửừ.
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón vieỏt vụỷ.
- Giaựo vieõn nhaộc hoùc sinh ngoài ủuựng tử theỏ.
- Giaựo vieõn quan saựt vaứ kũp thụứi uoỏn naộn.
- Giaựo vieõn thu baứi, chaỏm.
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
4. Toồng keỏt: 
- Daởn doứ tỡm theõm tieỏng coự vaàn ai, ay.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Haựt
- Hoùc sinh goàm 2 neựt moực dửụựi vaứ neựt moực ngang.
- Hoùc sinh ủoùc vaàn, tửứ ngửừ CN - ẹT.
- Hoùc sinh vieỏt baỷng con.
- Hoùc sinh vieỏt vụỷ.
- Veà nhaứ luyeọn vieỏt phaàn B.
Chớnh taỷ
Trường em
I. Mục tiêu:
	- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Trường học là ... anh em”: 26 chữ trong khoảng 15 phút.
	- Điền đúng vần ai, ay; chữ k, c vào chỗ trống. Làm được bài tập 2, 3 (SGK).
II. ĐDDH:
GV:- Bảng phụ chép sẵn đoạn văn và 2BT.
HS ;Vụỷ chớnh taỷ, baỷng con
III. Các HĐDH chủ yếu:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Khụỷi ủoọng: 
2. Baứi cuừ: hs vieỏt vaứo baỷng con
Maựi trửụứng , ủieàu hay
3. Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi: Trửụứng em.
Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn cheựp:
- Giaựo vieõn ủửa baỷng coự ủoaùn thụ.
- Tỡm tieỏng khoự.
- Phaõn tớch tieỏng khoự.
- Giaựo vieõn cho cheựp vaứo vụỷ. Quan saựt uoỏn noựt caựch ngoài, caựch caàm buựt.
- Giaựo vieõn yeõu caàu ủoồi vụỷ cho nhau ủeồ chửừa baứi.
- Giaựo vieõn ủoùc ủoaùn vaờn.
- Giaựo vieõn thu vụỷ, chaỏm baứi.
Laứm baứi taọp chớnh taỷ:
- Baứi taọp 2: ẹieàn vaứo choó troỏng vaàn ai hay ay.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh ủoùc yeõu caàu.
- Hửụựng daón quan saựt tranh, TLCH.
4. Toồng keỏt:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ baứi taọp ủoùc.
Haựt
- Hoùc sinh ủoùc laùi ủoaùn vaờn CN – ẹT.
- ẹửụứng, ngoõi, nhieàu, giaựo.
- Hoùc sinh vieỏt baỷng con.
- Hoùc sinh cheựp baứi chớnh taỷ.
- Hoùc sinh soaựt loói.
- Hoùc sinh ghi loói ra leà.
- Hoùc sinh quan saựt.
- Hoùc sinh laứm mieọng gaứ maựi, maựy aỷnh
Toaựn: 
LUYEÄN TAÄP
I.Muùc tieõu:
- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90. 
 - Biết giải bài toán có phép cộng
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3, bài 4.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
1. KTBC: Hoỷi teõn baứi hoùc.
- Kieồm tra baứi 2 vaứ 4 SGK.
- Nhaọn xeựt veà kieồm tra baứi cuừ.
2.Baứi mụựi :
a. Giụựi thieọu baứi, ghi tửùa.
b. Hửụựng daón hoùc sinh laứm caực baứi taọp
Baứi 1: Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi.
Baứi 2: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Toồ chửực cho hoùc sinh thi ủua tớnh nhaồm vaứ ủieàn keỏt quaỷ vaứo oõ troỏng treõn hai baỷng phuù cho 2 nhoựm.
90
70
40
20
30
Baứi 3: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Cho hoùc sinh laứm VBT vaứ neõu keỏt quaỷ.
Baứi 4: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Giaựo vieõn gụùi yự hoùc sinh neõu toựm taờt baứi toaựn roài giaỷi baứi toaựn theo toựm taột.
Baứi 5: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Hoùc sinh thửùc hieọn ụỷ VBT vaứ neõu keỏt quaỷ.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
Hoỷi teõn baứi.
Troứ chụi: Thi tỡm nhanh keỏt quaỷ: 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng.
Daởn doứ: Laứm laùi caực baứi taọp, chuaồn bũ tieỏt sau.
- 4 hoùc sinh thửùc hieọn caực baứi taọp, moói em laứm 2 coọt.
- Hoùc sinh nhaộc tửùa.
- Caực em ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn vaứo VBT, neõu mieọng keỏt quaỷ (vieỏt caực soỏ cuứng haứng thaỳng coọt vụựi nhau).
Hai nhoựm thi ủua nhau, moói nhoựm 4 hoùc sinh chụi tieỏp sửực ủeồ hoaứn thaứnh baứi taọp cuỷa nhoựm mỡnh.
 - 30
 - 20
 - 20 + 10
S
ủ
S
ẹuựng ghi ẹ, sai ghi S:
60 cm – 10 cm = 50
60 cm – 10 cm = 50 cm
60 cm – 10 cm = 40 cm
Giaỷi
ẹoồi 1 chuùc = 10 (caựi baựt)
Soỏ baựt nhaứ Lan coự laứ:
20 + 10 = 30 (caựi baựt)
ẹaựp soỏ : 30 caựi baựt
-Hoùc sinh thửùc hieọn vaứ neõu mieọng keỏt quaỷ.
Nhaộc laùi teõn baứi hoùc.
2 nhoựm, moói nhoựm 4 em tham gia chụi.
 Thuỷ coõng
Cắt, dán hình chữ nhật ( t2)
I. Mục tiêu:
- Kẻ, cắt dỏn được hỡnh chữ nhật theo cỏch đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng, hỡnh dỏn tương đối phẳng.
*HS khộo tay: Kẻ, cắt dỏn được hỡnh chữ nhật theo 2 cỏch. Đường cắt thẳng, hỡnh dỏn phẳng. Cú thể kẻ, cắt thờm hỡnh chữ nhật cú kớch thước khỏc.
II. Chuẩn bị 
	- GV: HCN mẫu cỡ to. Giấy kẻ ô có kích thước lớn. 
	- HS: Giấy màu có kẻ ô, bút chì, thước kẻ, kéo, keo. Vở thủ công.
III. Các hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.OÅn ủũnh:
2.KTBC: 
Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh theo yeõu caàu giaựo vieõn daởn trong tieỏt trửụực.
Nhaọn xeựt chung veà vieọc chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh.
3.Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi, ghi tửùa.
Giaựo vieõn nhaộc laùi caựch keỷ hỡnh chửừ nhaọt theo 2 caựch.
Goùi hoùc sinh nhaộc laùi laàn nửừa.
Hửụựng daón hoùc sinh thửùc haứnh caột vaứ daựn vaứo vụỷ thuỷ coõng.
Daởn hoùc sinh ửụựm thửỷ cho vửứa soỏ oõ trong vụỷ thuỷ coõng, traựnh tỡnh traùng hỡnh chửừ nhaọt quaự lụựn khoõng daựn ủửụùc vaứo vụỷ thuỷ coõng. Boõi 1 lụựp hoà moỷng vaứ daựn caõn ủoỏi, phaỳng.
Hoùc sinh thửùc haứnh keỷ, caột vaứ daựn vaứo vụỷ thuỷ coõng.
Giaựo vieõn theo doừi, uoỏn naộn giuựp ủụừ caực em yeỏu, giuựp caực em hoaứn thaứnh saỷn phaồm taùi lụựp.
4.Cuỷng coỏ: 
Thu vụỷ, chaỏm moọt soỏ em.
5.Nhaọn xeựt, daởn doứ:
Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng caực em keỷ ủuựng vaứ caột daựn ủeùp, phaỳng..
Chuaồn bũ baứi hoùc sau: mang theo buựt chỡ, thửụực keỷ, keựo, giaỏy maứu coự keỷ oõ li, hoà daựn
Haựt.
Hoùc sinh mang duùng cuù ủeồ treõn baứn cho giaựo vieõn keồm tra.
Vaứi HS neõu laùi
Hoùc sinh quan saựt hỡnh maóu treõn baỷng, neõu laùi caựch keỷ hỡnh, caột vaứ daựn.
Hoùc sinh thửùc haứnh treõn giaỏy maứu. Caột vaứ daựn hỡnh chửừ nhaọt.
Hoùc sinh nhaộc laùi caựch keỷ, caột, daựn hỡnh chửừ nhaọt.
Laộng nghe ủeồ chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp tieỏt sau.
Taọp ủoùc
TAậNG CHAÙU
I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non.
 - Hiểu nội dung bài: Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
	- Học thuộc lòng bài thơ.
ẹoà duứng daùy hoùc
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, - Sử dụng tranh SGK.
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 	
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
1. KTBC: Hoỷi baứi trửụực.
- ẹoùc baứi Trửụứng em vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 1 vaứ 2 trong baứi.
- GV nhaọn xeựt chung.
2. Baứi mụựi:
a. Giụựi thieọu baứi:
b. Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc:
* ẹoùc maóu
ẹoùc maóu baứi vaờn laàn 1 (gioùng chaọn raừi, nheù nhaứng). Toựm taột noọi dung baứi:
ẹoùc maóu laàn 2 ( chổ baỷng), ủoùc nhanh hụn laàn 1.
* Luyeọn ủoùc tieỏng, tửứ ngửừ khoự: taởng, chuựt loứng, mong, giuựp, nửụực non.
- Giaỷi nghúa tửứ: nửụực non
* Luyeọn ủoùc caõu:
+ Baứi naứy coự maỏy caõu ? goùi neõu caõu.
- Goùi hoùc sinh ủoùc noỏi tieỏp caõu theo daừy.
- Nhaọn xeựt.
* Luyeọn ủoùc caỷ baứi thụ:
- Thi ủoùc caỷ baứi thụ.
- ẹoùc ủoàng thanh caỷ baứi.
c. Luyeọn taọp:
Baứi taọp 1: Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn au ?
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
Baứi taọp 2: Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn ao, au ?
Giaựo vieõn neõu tranh baứi taọp 3: Noựi caõu chửựa tieỏng coự mang vaàn ao, au.
Tieỏt 2
d. Tỡm hieồu baứi vaứ luyeọn ủoùc:
- Goùi hoùc sinh ủoùc baứi vaứ neõu caõu hoỷi:
+ Baực Hoà taởng vụỷ cho ai?
+ Baực mong caực chaựu ủieàu gỡ?
- Nhaọn xeựt hoùc sinh traỷ lụứi.
- Reứn hoùc thuoọc loứng baứi thụ:
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh ủoùc thuoọc tửứng caõu vaứ xoaự baỷng daàn ủeỏn khi hoùc sinh thuoọc baứi thụ.
e. Luyeọn noựi:
Chuỷ ủeà: Toồ chửực cho caực em tỡm baứi baựt vaứ thi haựt baứi haựt veà Baực Hoà.
3. Cuỷng coỏ:
- Hoỷi teõn baứi, goùi ủoùc baứi, neõu laùi noọi dung baứi ủaừ hoùc.
4. Nhaọn xeựt daởn doứ: Veà nhaứ ủoùc laùi baứi nhieàu laàn, xem baứi mụựi.
- Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
- 2 hoùc sinh ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
- Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baùn ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
- Nhaộc tửùa.
- Laộng nghe.
- Laộng nghe vaứ theo doừi ủoùc thaàm treõn baỷng.
- Thaỷo luaọn nhoựm ruựt tửứ ngửừ khoự ủoùc, ủaùi dieọn nhoựm neõu, caực nhoựm khaực boồ sung.
- Vaứi em ủoùc caực tửứ treõn baỷng.
+ Coự 4 caõu.
- Luyeọn ủoùc tửứng caõu.
- Luyeọn ủoùc noỏi tieỏp caực caõu.
- Nhaọn xeựt. 
- 2 em thuoọc 2 daừy ủaùi dieọn thi ủoùc baứi thụ.
- 3 em, 
- Lụựp ủoàng thanh.
- Luyeọn taọp theo yeõu caàu ụỷ sgk.
+ Chaựu, sau.
- ẹoùc maóu tửứ trong baứi.
- ẹaùi dieọn 2 nhoựm thi tỡm tieỏng coự mang vaàn ao, au
- Luyeọn noựi caõu theo yeõu caàu.
- 2 em.
+ Cho caực chaựu thieỏu nhi.
+ Ra coõng maứ hoùc taọp, mai sau giuựp nửụực non nhaứ.
- Hoùc sinh reứn ủoùc theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn.
- Hoùc sinh haựt baứi: Em yeõu Baực Hoà, Ai yeõu Baực Hoà Chớ Minh.
- Nhaộc teõn baứi vaứ noọi dung baứi hoùc.
- 1 hoùc sinh ủoùc laùi baứi.
Toỏn 
 Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
A. Mục tiêu:
- Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình, biết vẽ 1 điểm ở trong hoặc ở ngoài 1 hình.
- Biết cộng, trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3, bài 4.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1- ổn định tổ chức: (1')
2- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới (28')
a- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học tiết Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
b- Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
- Giáo viên vẽ hình, có điểm A, N 
- Cho học sinh quan sát.
.
A
 . N
- Điểm A: Là điểm ở trong hình.
- Điểm N: Là điểm ở ngoài hình.
c- Thực hành:
Bài tập 1: Nêu yêu cầu bài tập.
GV hướng dẫn học sinh làm bài.
- GV nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2: 
- Cho học sinh vẽ hai điểm ở trong hình vuông và vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông.
- GV nhận xét, chữa bài.
Bài tập 3:
- Nêu yêu cầu bài.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài.
- GV theo dõi hướng dẫn thêm.
- Nhận xét.
Bài tập 4:
- Đọc nội dung bài tập.
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào vở.
- GV nhận xét, chữa bài.
4- Củng cố, dặn dò (2')
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Học sinh thực hiện.
70 - 30 =
30 + 40 =
50 + 40 =
90 - 40 =
Học sinh lắng nghe
Theo dõi
Đúng điền Đ, Sai điền S
- Điểm A ở ngoài hình tam giác (Đ)
- Điểm B ở ngoài hình tam giác (S)
học sinh vẽ: 
. .
A B
 . C . H
 . G
 D . 
- Điểm A, B Là điểm ở trong hình vuông
- Điểm C, D, G, H: Là điểm ở ngoài hình.
Tính:
20 + 10 + 10 = 40
30 + 10 + 20 = 60
30 + 20 + 10 = 60
Đọc bài:
Bài giải: Hoa có số nhãn vở là:
 10 + 20 = 30 ( nhãn vở)
 Đáp số: 30 ( nhãn vở)
Về nhà học bài xem trước bài học sau.
tự nhiên và xã hội
 Con cá 
I. Mục tiêu: 
- Kể tên và nêu ích lợi của cá.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của cá trên hình vẽ hay vật thật.
II. Đồ dùng dạy học:
	- Tranh con cá chép phóng to.
 - Bộ đồ chơi câu cá bằng bìa, cần câu.
III. Các hoạt động day học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1. Bài cũ:
	- Kể tên 1 số cây gỗ mà em biết.
	- Nêu ích lợi của cây gỗ.
 2. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài.
 b) HD các hoạt động.
 *HĐ1: Quan sát con cá.
- Cho HS quan sát con cá chép trong tranh: 
 +)Tên của con cá này là gì?
 +) Chỉ tên các bộ phận của con cá.
 +) Cá sống ở đâu?
 +) Nó bơi bằng bộ phận nào?
 +) Cá thở bằng bộ phận nào?
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện mỗi nhóm trả lời 1 câu.
GVKL: Cá có đầu, mình, đuôi, vây. Cá bơi bằng đuôi, bằng vây và thở bằng mang.
 *HĐ2: Làm việc với SGK 
- GV cho HS trả lời câu hỏi:
 +) Người ta dùng gì để bắt cá?
 +) Ngoài ra em còn biết cách bắt cá nào khác?
 +) Kể tên những loaị cá mà em biết.
 +) Trong những loại cá đó em thích ăn loại cá nào?
 +) Ăn cá có lợi ích gì?
+) Ăn cá cần chú ý gì?
GVKL: Có nhiều cách bắt cá: Bắt cá bằng lưới hoặc câu. Không bắt cá bằng nổ mìn. Ăn cá rất tốt cho sức khỏe, giúp xương phát triển. Ăn cá cần chú ý kẻo hóc xương.
 * HĐ3: Trò chơi “ Đi câu”
 - Chia HS thành 3 đội, các đội chơi theo hình thức nối tiếp.
 3. Củng cố - Dặn dò: 
- Nêu ích lợi của cá.
- Về quan sát con gà để chuẩn bị cho bài sau.
- Bàng, lim, xà cừ, trõm, cao su
- lấy gỗ đúng cửa, bàn ghế, tủ 
- HS quan sỏt tranh
- Cỏ chộp
- Đầu, mỡnh, võy, đuụi.
- Dưới nước.
- Võy.
- Mang.
- HS thảo luận nhóm.
 - Đại diện mỗi nhóm trả lời 1 câu.
- Lưới, cõu.
Cỏ mố, trụi, trắm, trờ, 
- Ăn cá rất tốt cho sức khỏe, giúp xương phát triển
Ăn cá cần chú ý xương.
Về nhà học bài xem trước bài học sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP 1 TUAN 25 CKTKN.doc