Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 11

Bài 42 : ƯU - ƯƠU

I.MỤC TIÊU

- HS đọc và viết đúng: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

- Đọc được câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Bộ thực hành, bảng con, tranh minh hoạ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1.ỉn định tổ chức

 2.Kiểm tra bài cũ : HS viết bảng con: hiểu bài

 3. Bài mới

 

doc 32 trang Người đăng hong87 Lượt xem 405Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ấu	kì diệu
-Tìm gạch chân tiếng có vần ôn ?
Cho HS đọc các từ trên. GV chỉnh sửa phát âm
GV giải nghĩa từ cho HS
Cho HS đọc lại
HĐ 4:Viết từ ứng dụng
* GV cho HS viết vào bảng con từ : cá sấu
GV viết mẫu. Hướng dẫn cách viết
HS viết bảng con
Cho HS viết vào vở tập viết : cá sấu
HS trả lời câu hỏi nối tiếp:au, ao, eo, âu, êu , iu, ưu, iêu, yêu,ươu
-HS kiểm tra các vần đã nêu với bảng ôn
- Cùng kết thúc bằng u, o
HS đọc các chữ có trong bảng ôn
HS ghép và đọc cá nhân :a-o =ao
a-u-au,e-o= oe ,â-u-âu ,ê- u-êu,i-u –iu,ư-u –ưu, iê-u-iêu
-Đọc cá nhân nối tiếp hàng ngang 
-3-4 HS đọc
Cả lớp đọc đồng thanh 
-HS đọc thầm
-3-4 HS lên bảng gạch ao, sầu, diệu
-HS đọc cá nhân
- Vài HS đọc lại
* QS lắng nghe 
-Học sinh viết bảng con
-HS viết vở tập viết
Tiết 2
HĐ 1:Luyện đọc
 * Nhắc lại bài ôn tiết 1
 -Chúng ta đã ôn những vần gì?
 -Cho HS đọc lại bài của tiết 1
- GV uốn nắn sửa sai cho HS
HĐ2 : Đọc câu ứng dụng
* GV treo tranh để HS quan sát và hỏi:
Tranh vẽ gì?
-Hãy đọc cho cô câu ứng dụng dưới bức tranh?
-Tìm tiếng vừa học có kết thúc bằng u hoặc o?
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS, đọc mẫu câu ứng dụng ,cho HS đọc
HĐ3:Luyện viết
* Treo bàng phụ viết sẵn mẫu. Cho HS viết các chữ còn lại trong vở tập viết
GV nhắc nhở tư thế ngồi, quy trình viết
HĐ 4 :Kể chuyện:Sói và Cừu
* HS đọc tên câu chuyện: Sói và Cừu
-GV kể diễn cảm kèm theo tranh minh hoạ
GV đặt câu hỏi cho HS dựa vào đó kể lại truyện
Câu truyện có những nhân vật nào? Sảy ra ở đâu?
Tranh 1: Sói và cừu đang làm gì? 
-Sói đã trả lời cừu như thế nào ? 
-Tranh 2: Sói đã nghĩ hành động ra sao? 
-Tranh 3: liệu Cừu có bị ăn thịt không? Điều gì sảy ra tiếp đó? 
Tranh 4: như vậy chú Cừu thông minh của chúng ta ra sao? 
Câu chuyện cho chúng ta thấy điều gì? 
Các tổ thảo luận và kể ở tổ nhóm theo tranh
* Các tổ cử đại diện lên thi tài. Tổ nào kể đầy đủ, đúng chi tiết nhất là tổ đó thắng cuộc
* GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài
1 HS tự chỉ bảng ôn và đọc
-GV cho HS phân vai kể lại chuyện “Sói và Cừu”
4.Củng cố, dặn dò 
Hướng dẫn HS học bài làm bài ở nhà
Nhận xét tiết học
HS đọc cá nhân.
- ao, au, âu, êu, iu, ưu, iêu,
-HS ghép và đọc to chữ mình vừa ghép
* HS thảo luận nhóm 4 ,đại diện nêu trước lớp .Nhóm khác theo dõi bổ xung
-Những chú sáo đậu trên cây sau dãy núi
HS đọc câu ứng dụng cá nhân nối tiếp 
-Nêu nối tiếp :Sáo, sậu, sau, núi ,ráo, nhiều, châu, chấu, cào cào
-3-4 HS đọc,đọc đồng thanh theo tổ
-HS viết bài vào vở tập viết
* 2-3 HS đọc
-HS quan sát tranh và nghe kể chuyện
HS nghe và thảo luận những ý chính của chuyện và kể theo tranh
-Có sói và cừu ,bác nông dân.Sảy ra ở trên cánh đồng 
-Sói đang lồng lộn tìm thức ăn gặp Cừu đang ăn cỏ trên bãi.Nó đe doạ Cừu và nói”mày hôm nay tận số rồi ,trước khi chết mày có mong muốn điều gì không?”.
-Tôi nghe nói anh là bậc anh hùng trong thiên hạ.Trước khi ăn thịt tôi ,anh có thể hát cho tôi nghe một bài.
--Sói nghĩ con mồi này không thể thoát được.Nó liền hắng giọng và la giống lên.
-Cuối bãi,người chăn cừu nghe được tiếng Sói gào.Anh chạy đến.Sói vẫn đang hát,không để ý nên bị người chăn Cừu giáng cho một trận.
-Được cứu thoát .
-Sói chủø quan độc ác nên đã bị đền tội.Cừu bình tĩnh ,thông minh nên thoát chết
-Làm việc nhóm 4
-Mỗi nhóm cử một người thi kể trước lớp .HS khác chọn ra bạn kể hay nhất
* Cả lớp đọc đồng thanh
HS đọc lại bài
-3 HS lên kể trước lớp.
-HS lắng nghe
Tiết 3:Toán
 TiÕt 42. Sè 0 trong phÐp trõ
I . Mơc tiªu:
- Giĩp häc sinh b­íc ®Çu n¾m ®­ỵc : 0 lµ kÕt qu¶ cđa phÐp trõ 2 sè b»ng nhau. Mét sè trõ ®i 0 cho kÕt qu¶ lµ chÝnh sè ®ã . BiÕt thùc hµnh tÝnh trong tr­êng hỵp nµy.
- TËp biĨu thÞ nh÷ng t×nh huèng trong tranh = PT trõ thÝch hỵp.
II. §å dïng d¹y - häc
* GV . 1 QT, tranh con thá, 3 qu¶ cam, 4 HV, 5 chÊm trßn nh­ SGK.
* HS. S¸ch to¸n 1, bé ®å dïng .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc : GV cho HS h¸t
2. KiĨm tra bµi cị:
- G ghi b¶ng - nªu yªu cÇu
- Nªu c«ng thøc trõ trong ph¹m vi 5
3. D¹y bµi míi:
*. Giíi thiƯu phÐp trõ 2 sè b»ng nhau
a) Giíi thiƯu phÐp trõ 1 - 1 =0
- GV cho HS quan s¸t HV 1 - nªu BT vµ tr¶ lêi BT 
- GV cho líp nªu PT t­¬ng øng - G ghi b¶ng
b) Giíi thiƯu phÐp trõ 3 - 3 = 0
- GV cho HS quan s¸t HS vÏ 2 - nªu BT vµ tr¶ lêi BT 
- GV cho líp nªu PT t­¬ng øng - GV ghi b¶ng 
c) GV cho HS ®äc 2 c«ng thøc
d) GV cho HS nªu thªm kÕt qu¶ cđa PT : 
2 - 2 = 4 - 4 = 
? Mét sè trõ ®i chÝnh nã kÕt qu¶ b»ng mÊy?
2. Giíi thiƯu phÐp trõ: Mét sè trõ ®i 0
a) GV thiƯu phÐp trõ: 4 - 0 = 4
* GV ®Ýnh 4 HV thµnh 2 phÇn
 ( 4 - 0 )SGK.
- Yc nªu sè h×nh vÏ ë mçi phÇn vµ tÊ
- Cã 4 HV bít 0 HS vÏ cßn mÊy h×nh vÏ?
- 4 trõ 0 b»ng mÊy? Ghi b¶ng : 4 - 0 = 
b) GV thiƯu phÐp trõ : 5 - 0 = 5
* GV ®Ýnh 5 chÊm trßn thµnh 2 phÇn - SGK
- GV cho HS nªu BT , tr¶ lêi BT - PT t­¬ng øng
c) G ghi b¶ng : 1 - 0 = 3 - 0 =
- Mét sè trõ ®i 0 - kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo?
3. Thùc hµnh 
* Bµi 1: Tính 
* Bµi 2: TÝnh
* Bµi 3:GV cho HS nªu yªu cÇu 
- GV cho HS nªu BT vµ ghi PT t­¬ng øng
4. Cđng cè dỈn dß
- GV cho HS ®äc l¹i 4 c«ng thøc trªn 
- 2 HS lªn b¶ng tÝnh 
5 - 1 - 2 = 2 5 - 3 - 1 = 1
4 - 2 - 1 = 1 5 - 2 - 2 = 1
- 2 H nªu - líp nhËn xÐt
- 2 HS nªu
- HS gµi : 1 - 1 = 0: §T
- 2 HS nªu
HS gµi : 3 - 3 = 0: §T
- CN - §T: 1 - 1 = 0
 3 - 3 = 0
- HS nªu :2 - 2 = 0
 4 - 4 = 0
- Mét sè trõ ®i chÝnh nã kÕt qu¶ = 0
- HS quan s¸t
- PhÇn 1 cã 4 HV , phÇn 2 cã 0 HV - tÊt c¶ cã 4 HV 
- Cã 4 HV vÏ bít 0 HV cßn 4 HV 
- HS nªu : 4 trõ 0 b»ng 4
- HS quan s¸t nªu sè chÊm trßn mçi phÇn, tÊt c¶.
- 2 HS nªu BT tr¶ lêi B T- líp nªu PT: 
 5 - 0 = 5
- HS nªu kÕt qu¶ : 1 - 0 = 1 3 - 0 = 3
- Mét sè trõ ®i 0 - kÕt qu¶ = chÝnh sè ®ã
*HS tr¶ lêi miƯng
1 - 0 = 1 1 - 1 = 0 5 - 1 = 4
2 - 0 = 2 2 - 2 = 0 5 - 2 = 3
3 - 0 = 3 3 - 3 = 0 5 - 3 = 2
4 - 0 = 4 4 - 4 = 0 5 - 4 = 1
5 - 0 = 5 5 - 5 = 0 5 - 5 = 0
* HS lµm vµo phiÕu nhãm
 4 + 1 = 5 2 + 0 = 2 
 4 + 0 = 4 2 - 2 = 0 
 4 - 0 = 4 2 - 0 = 2 
* ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp víi tranh vµo vë
- 2 Hs nªu BT vµ PT: a) 3 - 3 = 0
 b) 2 - 2 = 0
- CN - §T 
Tiết 4: Tập viết
CÁI KÉO, TRÁI ĐÀO, SÁO SẬU
I/ Mục tiêu:
- HS viết đúng: cái kéo, trái đào, sáo sậu...
- Viết đúng độ cao, khoảng cách, ngồi viết đúng tư thế.
- GDHS tính tỉ mỉ, cẩn thận.
II/ Chuẩn bị:
- GV: mẫu chữ, trình bày bảng.
- HS: vở, bảng con.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2.KiĨm tra bµi cị :
 - HS viÕt b¶ng con : ngày hội
 - GV nhËn xÐt
 3.Bµi míi
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
a.Giới thiệu bài: cái kéo, trái đào, sáo sậu
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 5 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 4li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 3 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 2li?
? Trong những từ em thấy từ nào khó viết nhất?
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
-GV giảng từ.
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 5 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 4li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 3 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 2li?
-Hướng dẫn HS viết bảng con: cái kéo, trái đào, sáo sậu
b.Hướng dẫn viết vào vở.
-GV nêu yêu cầu viết
- Cho hs xem vở của hs năm trước
-Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- GV chấm và nhận xét bài viết
4. Củng cố dặn dò
-Dặn HS về tập rèn chữ.
Nhắc lại đề.
cá nhân , cả lớp
- k,
- đ
- t
- a, i, e, o, u
HSTL
Theo dõi và nhắc cách viết.
Viết bảng con.
Lấy vở , viết bài.
mỗi từ viết 1 dòng
 -Dặn học sinh về học bài.
	________________________________
ChiỊu thø ba ngµy 26.10.2011
TiÕt 1:LuyƯn tiÕng viƯt
 Vần uôi, ươi, ay, ây, eo, ao.
I/. Mục tiêu : 
HS đọc đúng các tiếng, từ, câu, chứa tiếng có vần uôi, ươi, ay, ây, eo, ao.
Đọc trơn, lưu loát, phát âm chuẩn
Giáo dục các em giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài
 HS : Bảng cài
III/. Hoạt đọng dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định:
2/. Bài cũ: 
Gọi học sinh đọc
Nhận xét ghi điểm
3/. Bài mới: 25’
Giới thiệu bài:
a/. Rèn đọc các tiếng
Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài rèn
C uôi . cuội
B uôi ? buổi
T uôi ? tuổi
T ươi / tưới
B ươi ? bưởi
Nh ay ? nhảy
cho học sinh yếu ghép và đọc các tiếng
chỉnh sửa phát âm cho học sinh
* HS yếu: cho hs đánh vần từng tiếng từ dễ đến khó- hs đọc chưa chuẩn gv đánh vần mẫu cho học sinh đọc theo
b/. Rèn đọc từ:
ghi bảng: chú cuội, buổi chiều, tuổi già, tưới cây, quả bưởi, nhảy dây, củ ráy, cây cao, vẫy đuôi, leo trèo, cái kẹo, lao xao
Cho học sinh phân tích các từ và tìm tiếng có vần au, âu.
Giải thích cá từ trên,
Hướng dẫn từng đối tượng học sinh luyện đọc
Chỉnh sửa phát âm cho học sinh
c/. Rèn đọc câu:
treo bảng phụ .
Chú mèo mà trèo cây cau
Cho lớp đọc đồng thanh 2 lượt
Nhận xét tuyên dương
Cho học sinh đọc , nói cho tròn câu
4/. Củng cố: 4’
Cho học sinh đọc lại toàn bài trên bảng
Cho học sinh đọc bài trong SGK
Nhận xét khuyến khích học sinh luyện đọc trơn nhanh,
5/. Dặn dò: 1’
Rèn đọc thêm ở nhà.
2 em đọc: trái lựu, bưu điện, hươu sao, bứu cổ
Nhận xét bạn đọc
Quan sát
Ghép tạo thành tiếng, đọc
Phân tích các tiếng
Đọc cá nhân tổ nhóm,
Quan sát các từ ngữ và đọc thầm
Phân tích từ
Tìm tiếng có vần uôi, ươi, ay, ây, eo, ao.
Đọc cá nhân, bàn, tổ lớp: chú cuội, buổi chiều, tuổi già, tưới cây, quả bưởi, nhảy dây, củ ráy, cây cao, vẫy đuôi, leo trèo, cái kẹo, lao xao
Quan sát đọc nhẫm
Tìm tiếng có vần ôn
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nhận xét nhịp đọc cảu bạn
TiÕt 2:LuyƯn ch÷
Vần au, âu, iu, êu, iêu, yêu
I/. Mục tiêu : 
HS viết đúng các tiếng, từ, câu, chứa tiếng có vần au, âu, iu, iêu, yêu
Viết nhanh, đều nét, rèn viết nét thanh, đậm theo yêu cầu
Giáo dục các em giữ gìn sách vở sạch đẹp và rèn chữ thường xuyên,
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài viết
 HS : Bảng cài,
III/. Hoạt đôïng dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 4’
Gọi học sinh đọc lên bảng viết, cả lớp viết bảng con
Nhận xét ghi điểm
3/. Bìa mới: 25’
Giới thiệu bài:
a/. Rèn viết tiếng:
đính mẫu chữ viết lên bảng
cho học sinh phân tích, so sánh về độ cao, số lượng nét của các chữ viết
viết mẫu,vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết
cau, trâu, rìu, kêu, yếu, hiểu
Đọc lại từng chữ cho học sinh viết lần lượt vào bảng con
nhận xét uốn năn cho học sinh theo chuẩn mẫu chữ
* Bao quát lớp rèn cho học sinh giỏi viết thanh đậm, theo dõi học sinh yếu viết cho chính xác hơn,.
b/. Rèn viết từ: cho học sinh quan sát mẫu viết các từ
cây cau, trâu bò, cái rìu, kêu gọi, đau yếu, hiểu bài.
Giải thích từ ngữ trên bảng
Viết mẫu vừa viết vừa nâu quy trình,
Lưu ý điểm đặt bút, dừng bút và vị trí dấu thanh
Đọc cho học sinh viêt bảng con
Nhận xét sửa chữa
* Hướng dẫn học sinh viết vào vở
Viết lên bảng 1 dòng cho học sinh nhìn viết vào vở theo thứ tự
Theo dõi tốc độ viết của học sinh
c/. Rèn viết câu:
Đính lên bảng:
Ngày cuối tuần em và chi Hà đi câu cá.
Đọc mẫu câu ứng dụng
Cho học sinh viết vào vở
Cho học sinh đọc từng tiếng từ, dừng lại ở tiếng khó đọc, đánh vần cho học sinh yếu viết đúng.
4/. Củng cố: 
Thu bài chấm điểm
Nhận xét, chữa lỗi sai phổ biến trên bảng, cho học sinh phân tích, đọc lại .
Nhận xét tiết học
Viết: mưu trí, cứu hộ, rượu bia, chim khứu.
Quan sát chữ viết
Nhận xét,
Phân tích cacù tiếng 
Nêu khoảng cách ,
Viết bảng con : cau, trâu, rìu, kêu, yếu, hiểu
quan sát, đọc thầm.
Phân tích các từ
Nhận xét độ cao, khoảng cách các con chữ
Nhắc lại quy trình viết.
Viết bảng con: cây cau, trâu bò, cái rìu, kêu gọi, đau yếu, hiểu bài.
Viết vào vở theo hướng dẫn
Quan sát câu ứng dụng
Tìm tiếng có vần ôn
Phân tích tiếng vừa tìm: cuối 
Nghe đọc viết vào vở: Ngày cuối tuần em và chi Hà đi câu cá
	------------------------------------------
Thø tư ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕt 1+ 2: Häc vÇn
 Bài 44 : ON - AN
I.MỤC TIÊU
- HS đọc và viết đúng: on, an, mẹ con, nhà sàn
- Đọc được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bé và bạn bè
*QuyỊn ®­ỵc häc tËp ®­ỵc cha mĐ yªu th­¬ng d¹y dç, quyỊn ®­ỵc kÕt giao b¹n bÌ(bé phËn)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bộ thực hành, bảng con, tranh minh hoạ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 1.ỉn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ : HS viết bảng con: ao bèo
 3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
a.Giới thiệu bài
b.Giảng bài
 C¸i g× b»ng l¸
 Chãp nhän vµnh trßn
 Ng­êi lín trỴ em
 N¾ng m­ka ®Ịu ®éi
 Lµ c¸i g×?
+Dạy vần : on
- GV viết bảng vần on và đọc
- GV đọc mẫu-HDHS đọc
? Có vần on muốn có tiếng con phải thêm âm gì? 
? Aââm c đứng trước hay đứng sau vần on
- GV viết tiếng con lên bảng
- GV đọc mẫu –HDHS đọc
- GV đưa đồ dùng trực quan
? Có tiếng con muốn có từ mẹ con phải thêm tiếng gì?
? Tiếng mẹ đứng trước hay đứng sau tiếng con?
- GV viết từ mẹ con lên bảng
- GV đọc mẫu –HDHS đọc
+Dạy vần: an( tương tự ) 
- GV nhận xét chỉnh sửa cách phát âm
? Cô vừa giới thiệu với các con mấy vần? đó là những vần nào?
+Dạy viết :
- GV viết mẫu- HDHS viết
- GV quan sát, chỉnh sửa
*GV cho hs chơi trò chơi: tìm tiếng chứa vần vừa học
+Đọc từ ứng dụng
- GV đọc mẫu
- GV giảng từ: 
- GV đọc mẫu bài trong sgk 
 _ TIẾT 2_
c.Luyện đọc
- GV giới thiệu tranh
- GV đọc mẫu
+Luyện viết: 
- GV nêu yêu cầu viết và đưa bài mẫu
-GV theo dâi chØnh sưa t­ thÕ ngåi ,c¸ch cÇm bĩt
-GV thu vë chÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi viÕt cđa häc sinh
*LuyƯn nãi : bé và bạn bè
?Tranh vÏ g×?
?Các bạn ấy đang làm gì?
?B¹n cđa em lµ nh÷ng ai, hä ë ®©u?
?Em vµ c¸c b¹n th­êng ch¬i nh÷ng trß g×?
?Bè mĐ em cã quý c¸c b¹n em kh«ng?
?Em vµ c¸c b¹n th­êng giĩp ®ì nhau nh÷ng c«ng viƯc g×?
*Ch¬i trß ch¬i
-C¸i nãn
- Hs ghép vần on
- HS đọc CN – ĐT. Nêu cấu tạo vần on
- Aâm c
- Đứng trước
- HS ghép tiếng con
- HS đọc CN – ĐT. Nêu cấu tạo tiếng con
- HS quan sát và trả lời ( mẹ con)
- Tiếng mẹ
- Đứng trước
- HS ghép từ mẹ con
- HS đọc CN – ĐT . Nêu cấu tạo từ
- HS đọc lại vần trên bảng
- HS đọc lại 2 vần trên bảng 
- 2 vần : on - an và HS so sánh
+ Giống nhau: kết thúc bằng n
+ Khác nhau: bắt đầu bằng o- a
- HS viết bảng con on, an, mẹ con, nhà sàn
- HS chơi trò chơi
- HS đọc CN- ĐT
- HS tìm tiếng chứa vần vừa học và gạch chân.
- HS đọc trơn CN – ĐT
- HS đọc lại bài trên bảng
- HS đọc bài trong sgk
- HS đọc lại bài tiết 1 trên bảng CN - ĐT.
- HS đọc bài trong sgk CN - ĐT.
- HS quan sát tranh và trả lời
- HS luyện đọc câu CN-ĐT
- HS tìm tiếng chứa vần vừa học
- 2,3 hs đọc
- HS quan sát
-HS viết bài trong vở tập viết 
-HS ®äc tªn bµi luyƯn nãi : 
-HSTL
-HS ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng chøa ©m võa häc
-HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng - sgk
 4.Cđng cè dỈn dß
Nh¾c l¹i néi dung bµi, nhËn xÐt tiÕt häc
TiÕt 3: To¸n
TiÕt 43. LuyƯn TËp
I. Mơc tiªu
- Giĩp häc sinh cđng cè vỊ phÐp trõ hai sè b»ng nhau, phÐp trõ 1 sè trõ ®i 0
- B¶ng trõ vµ lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc
II. §å dïng d¹y - häc
* GV: S¸ch to¸n 1
* HS: S¸ch to¸n 1 + vë « li
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc : GV cho HS h¸t
2. KiĨm tra bµi cị:
- GV ghi b¶ng - nªu yªu cÇu
- GV cho HS nªu 2 QT : 1 sè trõ ®i chÝnh nã ,1 - 0
- NhËn xÐt - ghi ®iĨm
3. D¹y bµi míi.
* Bµi 1: TÝnh
* Bµi 2: TÝnh 
- Gv cho Hs ch÷a bµi
* Bµi 3: TÝnh 
- Gv chÊm bµi
* Bµi 4: >;<;=?
- Gv cho Hs ch÷a bµi 
* Bµi 5: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
4. Cđng cè - dỈn dß
- Gv cho hs nªu 2 QT	
- 2 HS lªn b¶ng tÝnh : 2 - 2 = 1 - 0 = 
 4 - 4 = 3 - 3 =
- 2 HS nªu líp nhËn xÐt
* HS tr¶ lêi miƯng
5 – 4 = 1 4 – 0 = 4 3 – 3 = 0
5 – 5 = 0 4 – 4 = 0 3 – 1 = 2
*2 hs lªn b¶ng líp lµm b¶ng con
 5 5 1 4 3 3
 - - - - - - 
 1 0 1 2 3 0 
 4 5 0 2 0 3
* HS lµm vµo phiÕu c¸ nh©n
2 - 1 - 1 = 0; 3 - 1 - 2 = 0; 
4 - 2 - 2 = 0; 4 - 0 - 2 = 2; 
* HS lµm vµo phiÕu nhãm
5 - 3 = 2 3 - 3 < 1 
5 - 1 > 3 3 - 2 = 1
- 3 Tỉ thi ®iỊn dÊu ®ĩng, nhanh
* Ghi phÐp tÝnh thÝch hỵp víi tranh
- 2 Hs nªu BT vµ PT :a) 4 - 4 = 0
- 2 Hs ®äc - líp §T
- DỈn dß: Häc thuéc 2 QT - xem l¹i c¸c BT ®· lµm
	--------------------------
ChiỊu thø t­ 27/10/2010
TiÕt 1: LuyƯn tiÕng viƯt
Vần on, an
I/. Mục tiêu : 
HS đọc đúng các tiếng, từ, câu, chứa tiếng có vần on, an
Đọc trơn, lưu loát, phát âm chuẩn
Giáo dục các em về tình cảm mẹ và con.
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài
 HS : Bảng cài
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 4’
Gọi học sinh đọc
Nhận xét ghi điểm
3/. Bài mới: 25’
Giới thiệu bài:
a/. Rèn đọc các tiếng:
Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài 
N on / nón
Tr on . trọn
H on \ hòn
Đ on / đón
H an . hạn
B an / bán
Tr an \ tràn
S an / sán
Cho học sinh yếu ghép và đọc các tiếng
chỉnh sửa phát âm cho học sinh
* HS yếu: cho hs đánh vần từng tiếng từ dễ đến khó- hs đọc chưa chuẩn gv đánh vần mẫu cho học sinh đọc theo
b/. Rèn đọc từ:
chào đón, con cáo, bạn bè, cán bộ, lựa chọn, con cua, bàn chải,
Giải thích cá từ trên,
Hướng dẫn từng đối tượng học sinh luyện đọc
Chỉnh sửa phát âm cho học sinh
c/. Rèn đọc câu:
Cửa hiệu bán nhiều kiểu áo, bé tha hồ chọn
Nhận xét tuyên dương
Cho học sinh đọc câu ứng dụng
4/. Củng cố: 4’
Cho học sinh đọc lại toàn bài trên bảng
Cho học sinh đọc bài trong SGK
Nhận xét khuyến khích học sinh luyện đọc trơn nhanh,
5/. Dặn dò: 1’
Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
2 em đọc: buổi chiều, tuổi già, quả bưởi, nhảy dây.
Nhận xét bạn đọc
Quan sát
Ghép tạo thành tiếng, đọc
Phân tích các tiếng
Đọc cá nhân tổ nhóm,
Quan sát các từ ngữ và đọc thầm
Phân tích từ
Tìm tiếng có vần on, an
Đọc cá nhân, bàn, tổ : chào đón, con cáo, bạn bè, cán bộ, lựa chọn, con cua, bàn chải,
Quan sát đọc nhẫm
Đọc thầm: Cửa hiệu bán nhiều kiểu áo, bé tha hồ chọn
Tìm tiêng chứa vần on, an
Phân tích tiếng vừatìm được: bán, chọn
Đọc cá nhân, đồng thanh.
Nhận xét bạn đọc
	------------------------------------
TiÕt 2: LuyƯn to¸n
LuyƯn TËp
I. Mơc tiªu
- Giĩp häc sinh cđng cè vỊ phÐp trõ hai sè b»ng nhau, phÐp trõ 1 sè trõ ®i 0
- B¶ng trõ vµ lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc
II.§å dïng d¹y - häc
* Gv: S¸ch to¸n 1
* Hs: S¸ch to¸n 1 + vë « li
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc : Gv cho Hs h¸t
2.. KiĨm tra bµi cị:
- GV ghi b¶ng - nªu yªu cÇu
- GV cho HS nªu 2 QT : 1 sè trõ ®i chÝnh nã ,1 - 0
- NhËn xÐt - ghi ®iĨm
3. D¹y bµi míi.
a. Giíi thiƯu bµi - ghi b¶ng
b. LuyƯn tËp
* Bµi 1: TÝnh
- Gv cho Hs ch÷a bµi
* Bµi 3: TÝnh
- Gv cho Hs ch÷a bµi
* Bµi 4: >’<;=?
- Gv cho Hs ch÷a bµi 
4. Cđng cè - dỈn dß
- Gv cho hs nªu 2 QT	
- 2 H lªn b¶ng tÝnh : 2 - 2 = 1 - 0 = 
 4 - 4 = 3 - 3 =
- 2 HS nªu líp nhËn xÐt
-2 Hs nh¾c ®Çu bµi
* HS tr¶ lêi miƯng
2 – 2 = 0 1 + 0 = 1
2 – 2 = 0 1- 0 = 1
* HS lµm b¶ng gµi
5 - 3 - 0 = 2
5 - 2 - 3 = 0
* HS lµm b¶ng con
4 - 4 = 0
4 - 0 > 0
- DỈn dß: Häc thuéc 2 QT - xem l¹i c¸c BT ®· lµm
 _________________________________
 Thø năm ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2010
Tiết 1: Tập viết
Chĩ cõu, rau non, thỵ hµn
I/ Mục tiêu:
- HS viết đúng: Chú cừu, rau non, thợ hàn
- Viết đúng độ cao, khoảng cách, ngồi viết đúng tư thế.
- GDHS tính tỉ mỉ, cẩn thận.
II/ Chuẩn bị:
- GV: mẫu chữ, trình bày bảng.
- HS: vở, bảng con.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2.KiĨm tra bµi cị :
 - HS viÕt b¶ng con : trái đào
 - GV nhËn xÐt
 3.Bµi míi
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
a.Giới thiệu bài: nho khô, nghé ọ, chú ý
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 5 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 4li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 3 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 2li?
? Trong những từ em thấy từ nào khó viết nhất?
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
-GV giảng từ.
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 5 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 4li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 3 li?
? Trong những từ trên những con chữ nào có độ cao 2li?
-Hướng dẫn HS viết bảng con: Chú cừu, rau non, thợ hàn.
b.Hướng dẫn viết vào vở.
-GV nêu yêu cầu viết
- Cho hs xem vở của hs năm trước
-Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- GV chấm 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11 ca sang chieu cuc chuan.doc