Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người đảng viên, không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của huyện Tân Uyên nói chung, sự nghiệp xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta nói riêng. Vì lý do trên mà tôi chọn đề tài: “ Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích hệ thống những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Từ đó đề xuất một số vấn đề về việc vận dụng những tư tưởng của Người vào thực tiễn hiện nay.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những nội dung cơ bản về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên ở trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay.

4. Phạm vi nghiên cứu

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức có mội dung rất phong phú. Vì vậy tôi chỉ tập trung đi nghiên cứu một nội dung cơ bản đó là đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và vận dụng tư tưởng đó nhằm xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta.

 

doc 20 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i lối làm việc”, Hồ Chí Minh viết: “Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”
Trong nhiều bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh còn khẳng định: “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”, “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng”
Hồ Chí Minh còn quan niệm trong điều kiện Đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên là các dây chuyền của bộ máy, dây truyền không tốt , động cơ máy dù có tốt mấy cũng không vận hành được. 
Theo Hồ Chí Minh sự nghiệp cách mạng mà chúng ta đang tiến hành là sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Đó là một sự nghiệp lâu dài, gian khổ và vô cùng vẻ vang. Theo Người sự nghiệp cách mạng đó nhất định sẽ thành công. Đó là một điều chắc chắn nhưng thời gian nhanh hay chậm, một phần quan trọng tuỳ thuộc vào đạo đức cách mạng: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang”
Như vậy, Hồ Chí Minh xem xét vấn đề đạo đức cách mạng có vai trò cực kỳ to lớn trong việc góp phần quyết định sự thành bại của cách mạng. Tuy nhiên, người cán bộ, đảng viên không chỉ có đức mà phải có cả tài mới đảm đương được công việc, mới có khả năng và trình độ làm chủ đất nước. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “...Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô, hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Tư tưởng đó của Người nhắc nhở chúng ta - những cán bộ đảng viên phải tự phấn đấu thật nhiều để toàn diện hơn về trình độ và hoàn thiện hơn về nhân cách của mình. Qua đó chúng ta cũng thấy rằng việc xem xét, nghiên cứu tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng cũng không được phiến diện, một chiều, mà phải đặt nó trong mối quan hệ biện chứng giữa đức và tài với vai trò, vị trí của từng yếu tố.
2.2. Các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên.
* Trung với nước, hiếu với dân
Đây là chuẩn mực bao trùm nhất, đứng đầu trong thang giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên. Trước hết chúng ta nghiên cứu chuẩn mực “Trung với nước” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Khái niệm “trung” như chúng ta đã biết, xuất phát từ đạo đức Nho giáo. Nhưng với Nho giáo “trung” là trung với vua và trung với vua là yêu nước. Và mặc dù khái niệm này sau này được mở rộng hơn nhưng theo tư tưởng Nho giáo, nó vẫn bó hẹp trong việc phản ánh những mối quan hệ cá nhân: vua tôi, cha con, vợ chồng, bạn bè, hoặc cá nhân này với cá nhân khác.
Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng Nho giáo một cách có chọn lọc, phát triển, sáng tạo đã mở rộng thành khái niệm “trung”, biến nó thành một khái niệm với nội dung hoàn toàn mới mẻ: “Trung với nước”. Chúng ta biết rằng khái niệm “yêu nước”, dù đã thể hiện một truyền thống đạo đức hàng đầu của dân tộc nhưng vẫn chưa nói hết được tình cảm thiêng liêng và ý thức trách nhiệm cao cả bằng khi nói “trung với nước”.
Đối với người đảng viên, Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức này. Đảng viên “trung với nước” là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với đường lối, mục tiêu của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cho đến khi qua đời, Người còn dặn lại trong Di chúc: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Điều này càng làm cho tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vượt lên trước rất nhiều.
“Hiếu với dân”. Khái niệm “Hiếu” cũng bắt nguồn từ Nho giáo. Nhưng nếu theo tư tưởng Nho giáo chỉ là hiếu với cha mẹ thì đến tư tưởng Hồ Chí Minh đã có một sự chuyển đổi mang tính cách mạng về nội dung khái niệm “hiếu”. Đó là “hiếu với dân”. Hai khái niệm này gắn bó chặt chẽ với nhau. Muốn chung với nước phải hiếu với dân.
Đối với người cán bộ, đảng viên, hiếu với dân không chỉ dừng lại ở chỗ thương dân với tính chất là đối tượng cần phải dạy dỗ, chăn dắt, ban ơn mà phải lấy dân làm gốc, phải thực hiện dân chủ cho nhân dân, phải làm sao cho dân nắm mọi quyền hạn, bao nhiêu lơi ích đều vì dân.
Đề cao đạo đức của người đảng viên trong mối quan hệ với dân, Hồ Chí Minh nói: Tính xấu của một người thường có hại cho người đó, còn tính xấu của mỗi đảng viên sẽ có hại cho Đảng, cho nhân dân, có hại cho công tác dân vận và mối quan hệ Đảng - dân. Do đó, Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức về lời nói, việc làm của mình. Đảng viên phải là người gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công việc: “ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
* Yêu thương và giúp đỡ con người, sống có nghĩa, có tình.
Phẩm chất này mang tính kế thừa trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Không có tình yêu “thương người như thể thương thân” thì không thể là người cách mạng, người có lý tưởng XHCN. Tình yêu thương, quý trọng con người luôn gắn liền với thái độ tôn trọng con người, biết cách nâng đỡ con người, rộng lượng và khoan dung với người, nhưng lại phải nghiêm khắc với bản thân mình.
Yêu thương, quý trọng con người không phải là tình thương chung chung trừu tượng, phi giai cấp mà phải gắn với cuộc đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự do cho dân tộc và tiến lên CNXH. Chỉ khi nào con người được sống trong một đất nước độc lập, trở thành chủ nhân thật sự của đất nước, được “ấm no, tự do, hạnh phúc” thì mới có tình “yêu thương, quý trọng con người” thật sự. Chủ tịch Hồ Chí Minh là mẫu mực về tình yêu thương, quý trọng con người. Người không chỉ nói mà còn suốt cuộc đời mình thực hiện, thể hiện tình “yêu thương, quý trọng con người”.
* Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những khái niệm quen thuộc của truyền thống đạo đức phương Đông và đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những khái niệm này được Hồ Chí Minh cải biến nội dung, đưa vào nó những yêu cầu, nội dung mới trên cơ sở kế thừa, giữ lại những yếu tố tinh túy, tốt đẹp, phù hợp, lọc bỏ những yếu tố lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp với điều kiện lịch sử mới, thời đại mới. Về điểm này, Người đã giải thích rõ: Chế độ phong kiến ngày xưa đưa ra cần, kiệm, liêm, chính nhưng không bao giờ làm, nhưng lại bắt nhân dân phải tuân theo để phụng sự quyền lợi cho chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi ích nước cho dân.
 “Cần” tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai; phải lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, sáng tạo và có năng suất chất lượng cao, với tinh thần tự lực cánh sinh là chính, hay như ngày nay ta thường nói “phát huy nội lực”.
“Kiệm” là không lãng phí thời gian, của cải của mình và của nhân dân là tiết kiệm sức lao động, sử dụng sức người, sức của một cách hợp lý nhằm tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội phục vụ cuộc sống của mình và của nhân dân; kiệm là tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to, không phô trương, hình thức, xa xỉ, hoang phí.
“Liêm” là “luôn tôn trọng của công, của dân”, luôn liêm khiết trong mọi hoàn cảnh, “không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình”.
“Chính” là không tà, thẳng thắn, đúng đắn đối với mình, đối với người và đối với việc, tức là quang minh chính đại, không giả dối. Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh hay việc phải làm thì dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.
“Chí công vô tư” – mình vì mọi người là đem lòng chí công, vô tư của mình mà đối xử với người, với việc. Phải ham muốn làm những việc ích quốc, lợi dân, không ham địa vị công danh phú quý. Chí công, vô tư là chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà; chăm lo việc tập thể như chăm lo việc gia đình mình, nghĩ đến việc nước, việc tập thể, việc chung trước việc riêng, việc nhà; làm trước hưởng sau. Đó chính là nội dung của chủ nghĩa tập thể. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng. Thực hành chí công vô tư là phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”
* Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung
Là một chiến sĩ cộng sản quốc tế nhận thấy được vai trò quan trọng của sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh luôn luôn giáo dục toàn Đảng, toàn dân tinh thần đoàn kết quốc tế, Người chỉ rõ đó là lương tâm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên.
Theo Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước phải gắn liền với tinh thần quốc tế trong sáng, chân chính. Nếu chỉ có tinh thần yêu nước mà không có tinh thần quốc tế trong sáng, chân chính thì sẽ dẫn đến hoặc là kỳ thị dân tộc, hoặc là dân tộc hẹp hòi. Tinh thần quốc tế trong sáng, chân chính là tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản toàn thế giới trong cuộc đấu tranh cho tiến bộ, hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị và công lý, vì CNXH và chủ nghĩa cộng sản.
Đoàn kết quốc tế đã trở thành ba bài học thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Người nói: “Cách mạng Việt Nam luôn luôn được sự đồng tình ủng hộ của giai cấp công nhân và nhân dân cách mạng thế giới, nhất là nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Tình đoàn kết quốc tế vĩ đại ấy là một điều kiện rất quan trọng cho cách mạng Việt Nam thắng lợi. Đó là một trong ba bài học lớn mà mỗi cán bộ đảng viên cần phải ghi sâu vào lòng và phát huy thêm mãi.
Chương 2: 
THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ PẮC TA HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
1. Khái quát chung
Huyện Tân Uyên được thành lập theo Nghị định số 04-NĐ/CP, ngày 30/10/2008 của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2009. Huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lai Châu, có diện tích tự nhiên 90.319,65 ha, trong đó đất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản: 32.755 ha; đất phi nông nghiệp: 2.184 ha; Huyện có 10 xã, thị trấn, 133 khu phố, bản. Dân số hơn 54000 người, có 8 dân tộc gồm Thái, Kinh, Laha, Mông, Khơ Mú, Dao, Lào, Giáy và Tày, trong đó người Thái chiếm số đông với gần 52%. 
 Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta được thành lập ngày 15/8/2003. Quản lý 3 điểm trường với 07 thôn bản, khu phố. Điểm trường chính nằm cạnh quốc lộ 32 nên thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Có 5 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn gồm dân tộc Kinh, Thái, H.Mông, Khơ Mú, Dao. 
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương của PGD&ĐT và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.
2. Thực trạng đạo đức của người cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay.
2.1. Mặt tích cực
Đội ngũ đủ về số lượng. Cán bộ, giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao, bám trường, bám lớp. Có ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của ngành, của trường. Toàn trường có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên (9 nữ chiếm 37,5%) với 10 lớp/242 học sinh. Ban giám hiệu gồm 02 đồng chí, 18 giáo viên, 4 nhân viên. Tỉ lệ giáo viên cơ hữu đảm bảo 1,5 GV/lớp; có đủ phòng học để dạy 2 buổi/ngày. Hiện nay, trường có 1 chi bộ sinh hoạt độc lập với 17 Đảng viên; các tổ chức đoàn thể hoạt động khá đồng bộ và có hiệu quả. Từ 01/01/2014 đến nay Chi bộ nhà trường đã triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, huyện, của Đảng uỷ xã tới cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi họp hội đồng nhà trường; triển khai tới học sinh thông qua các buổi hoạt động đầu tuần và các buổi hoạt động tập thể.
Sau khi được quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, việc “Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” Chi bộ nhà trường đã tiến hành các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng tháng, hàng kỳ.
Ban giám hiệu nhà trường đã cùng với cấp ủy chi bộ lãnh đạo các bộ phận, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên.
Gắn thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Pắc Ta và với phong trào "Xây dựng trường học văn hóa", quy chế dân chủ trong nhà trường, phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm; phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; tương thân, tương ái, từ thiện, nhân đạo; đoàn kết bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội...Trong trường học thực hiện tốt các cuộc vận động, nhiều cá nhân đã chủ động sáng tạo trong việc triển khai Cuộc vận động phù hợp với điều kiện cụ thể của bản thân, góp phần quan trọng thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường đề ra.
2.2. Mặt hạn chế
Sau mấy năm thành lập huyện Tân Uyên Nhìn chung có sự tăng trưởng toàn diện các lĩnh vực trong đời sống. Tuy nhiên, kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 21,6%. Gần đây trong nhà trường xuất hiện một bộ phận không nhỏ đảng viên, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, bất chấp luật pháp và dư luận xã hội.
Tình hình an ninh, tệ nạn xã hội trên địa bàn tương đối phức tạp. Nhiều vấn đề mới đặt ra rất bức xúc, môi trường kinh tế - xã hội rất phức tạp, nhất là mặt trái của cơ chế thị trường với những biểu hiện tiêu cực của nó đã tác động, làm phai nhạt lý tưởng, làm suy thoái phẩm chất đạo đức cách mạng của một bộ phận đảng viên. Nếu không tìm ra nguyên nhân và chấn chỉnh kịp thời thì các tệ nạn xã hội diễn ra ngày càng nhiều trên địa bàn huyện.
Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta cũng nằm trong vòng tròn quỹ đạo đó. Do đó công tác giáo dục đạo đức cách mạng những năm qua của nhà trường chưa được coi trọng đúng mức, nhiều đảng viên, giáo viên có biểu hiện sa sút đạo đức, lối sống, nhưng chưa được cấp ủy đấu tranh phê bình mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh. Việc kiểm tra, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, việc tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên còn bị xem nhẹ. Vì vậy việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa hơn khi kẻ thù của chúng ta đang thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, khi mà đất nước tiến hành mở cửa, hội nhập các nền văn hoá khác đang thâm nhập vào tư tưởng cán bộ, đảng viên bằng nhiều con đường khác nhau.
Vì thế sự suy thoái về đạo đức cách mạng, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số cán bộ, đảng viên ngày càng gia tăng và còn nguy hiểm hơn nữa là thay đổi lập trường, tư tưởng chính trị, có lập trường tư tưởng không vững vàng hay bị kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền muốn đưa đất nước đi theo con đường khác. Sự suy thoái về đạo đức này nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn thì bước tiếp theo tất yếu đó là biến chất về phẩm chất tư tưởng, chính trị. Ban giám hiệu nhà trường cùng với một số tổ chức trong nhà trường có phần nào xem nhẹ, buông lỏng mặt văn hoá, xã hội. Chỉ dừng lại ở hình thức, thành tích, phong trào mà không xem đó là chiến lược, là công việc thường xuyên đối với sự phát triển và trưởng thành của cán bộ, đảng viên 
Thực trạng trên cho thấy tầm chiến lược, ý nghĩa to lớn, sâu sắc từ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người đảng viên. Đồng thời cũng chứng tỏ chúng ta chưa khai thác, vận dụng tư tưởng đạo đức đó vào thực tiễn xây dựng Đảng một cách đầy đủ, nhất quán và có hiệu quả. Vì vậy, để giữ gìn nâng cao đạo đức cách mạng cho đảng viên trong điều kiện hiện nay, một vấn đề cấp bách phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngan chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện «tự diễn biến», « tự chuyển hóa» trong nội bộ.
3. Nguyên nhân của những mặt chưa tốt trong đạo đức của người cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay.
Trong quá trình triển khai xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.còn có những hạn chế nhất định như: Các bước còn gặp nhiều lúng túng, nhận thức về tầm quan trọng của Cuộc vận động trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chưa đồng đều; ở một số cá nhân công tác tự phê bình và phê bình, vai trò tiên phong gương mẫu còn chưa cao; công tác tuyên truyền về gương điển hình học tập và làm theo Bác còn chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức; kết quả "làm theo" Bác ở một số cá nhân chưa thật sự rõ nét, chưa tạo ra phong trào rộng lớn, tự giác. Trong công tác đánh giá, kiểm điểm, xét thi đua của tập thể, cá nhân ở đơn vị có lúc chưa đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào đánh giá. Các đợt phát động viết về những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác triển khai chậm, hoặc còn nặng về thành tích (chú trọng số lượng, ít quan tâm đến chất lượng); công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện còn chưa thường xuyên.
Nhà trường có một số giáo viên được tăng cường có thời hạn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Một số giáo viên, nhân viên chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số cá nhân chưa có quyết tâm cao, thực hiện còn lúng túng.
Công tác tuyên truyền việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên chưa thường xuyên, liên tục, mới tập trung ở các Đảng viên, gương tập thể và cá nhân học tập và làm theo chưa nhiều, chưa trở thành phong trào, sức lan tỏa còn hạn chế.
Chương 3:
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIÁO DỤC, TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ PẮC TA HIỆN NAY.
1. Cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời nhằm nâng cao đạo đức cách mạng.
Đối với mỗi người cán bộ, đảng viên cần phải tu dưỡng đạo đức. Vì cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ suốt đời của nhân dân nên càng phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Nếu không là được như vậy thì một người đảng viên ở thời kỳ này giữ được đạo đức cách mạng, nhưng ở thời kỳ khác lại thoái hóa, biết chất, hư hỏng. Thực tiễn đã chứng minh điều đó.
Tu dưỡng đạo đức cách mạng phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và dư luận của quần chúng. Người cách mạng phải có ý thức được đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng con người và đạo đức của những con người được giải phóng. Việc tu dưỡng đạo đức của người cán bộ, đảng viên phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn của bản thân mình, bền bỉ, mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh: trong đời tư cũng như đời công; trong sinh hoạt; học tập lao động cũng như trong chiến đấu; trong mọi mối quan hệ từ to đến nhỏ, từ rộng đến hẹp.
Cùng với việc rèn luyện, tu dưỡng suốt đời đạo đức cách mạng, người đảng viên phải luôn củng cố nó một cách vững chắc trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Có như vậy mới làm tốt công tác Đảng giao phó cho mình.
2. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức và học tập tấm gương sáng về đạo đức.
Không ở một lĩnh vực nào mà sự đòi hỏi lời nói phải đi đôi với việc làm lại được chú trọng như trong lĩnh vực đạo đức. Điều này đã được Hồ Chí Minh nêu ra ngay trong tác phẩm “Đường cách mệnh” khi nói về tư cách của một người cách mệnh.
Trong lĩnh vực đạo đức, nói đi đôi với làm là nguyên tắc có tác dụng thiết thực đối với bản thân và có tác dụng đối với người khác. Đối với người cán bộ, đảng viên, điều đó lại càng quan trọng để tu dưỡng đạo đức chân chính vầ chống lại thói đạo đức giả.
Cùng với nêu gương đạo đức, cán bộ, đảng viên phải học tập thật nhiều những tấm gương đạo đức của đồng chí, đồng nghiệp, đặt biệt là nhân cách đạo đức của các danh nhân và những ngươi vĩ đại đã cống hiến toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cho sự phát triển của các dân tộc và của nhân loại. 
Chúng ta cần phải học tập Hồ Chí Minh vì người là tấm gương đạo đức mẫu mực nhất, sáng ngời nhất. Người không chỉ là nhà đạo đức đề ra các chuẩn mực đạo đức cách mạng mà còn là người tiên phong thực hiện những chuẩn mực đạo đức ấy một cách tự nhiên, chân thực, nhất quán trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm, hành động, trong mọi mối quan hệ xã hội
3. Cấp ủy nhà trường phải thường xuyên giáo dục đạo đức đối với người cán bộ, đảng viên.
Khi bàn về vai trò của giáo dục, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Chính qua đó mà chúng ta thấy rằng vai trò quyết định của giáo dục và tự giáo dục đối với sự phát triển nhân cách của con người nói chung và người cán bộ, đảng viên nói riêng.
Về việc giáo dục đạo đức cho người đảng viên, thì Chi bộ nhà trường có vai trò quan trọng, vì chi bộ tốt là do các đảng viên trong chi bộ phải tốt. Tuy nhiên trong những năm qua nhà trường chưa quan niệm đầy đủ về vai trò của công tác giáo dục đạo đức hoặc quan niệm coi giáo dục đạo đức là cần thiết, song chưa chú trọng đến chất lượng nội dung giáo dục. Để khắc phục quan niệm đó, vấn đề trước hết là phải đổi mới công tác giáo dục đạo đức đối với người cán bộ, đảng viên. Chi bộ nhà trường đã duy trì việc đưa nội dung việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên vào nội dung sinh hoạt thường kỳ coi đó là một trong những tiêu chí để phân xếp loại cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vào cuối năm.
Để nhà trường cũng như chi bộ trong sạch, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải giữ đúng thái độ trong cách tự phê bình và phê bình, phải thành khẩn, trung thực, kiên quyết và có văn hóa, không nể nang, không thêm bớt. Đây là cách tốt nhất về xây dựng Đảng, để đoàn kết thống nhất và ngày càng phát triển.
Để có chất

Tài liệu đính kèm:

  • docSKKN_Xay_dung_dao_duc_cach_mang_cho_can_bo_dang_vien_hien_nay_theo_tu_tuong_Ho_Chi_Minh.doc