Kế hoạch giảng các môn dạy lớp 1 - Tuần 16 năm 2010

 I. Mục tiêu:

- Neõu ủửụùc caực bieồu hieọn cuỷa giửừ traọt tửù khi nghe giaỷng ,khi ra vaứo lụựp

- Neõu ủửụùc lụùi ớch cuỷa vieọc khi nghe giaỷng,khi ra vaứo lụựp .

- Thửùc hieọn giửừ traọt tửù khi ra vaứo lụựp ,khi nghe giaỷng .

II. Đồ dùng dạy học:

- Vụỷ BTẹẹ1, tranh BT 3,4 phoựng to .

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ :

? ẹi hoùc ủeàu coự lụùi ớch gỡ ?

? Caàn phaỷi laứm gỡ ủeồ ủi hoùc ủeàu vaứ ủuựng giụứ ?

? Ta chổ nghổ hoùc khi naứo ? Khi nghổ hoùc em caàn phaỷi laứm gỡ ?

- GV nhận xét .

 

docx 21 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 338Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng các môn dạy lớp 1 - Tuần 16 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
im, um, chim cõu, trựm khăn từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: im, um, chim cõu, trựm khăn 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tớm, vàng 
II. Đồ dùng dạy học:
- Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
1.Bài cũ:
 Viết: ghế đệm , que kem, con tem .
1 em đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần em , ờm trong cõu.
Nhận xột ghi điểm
2 . Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Vần im:
a)Nhận diện vần:
-Phỏt õm : im
Ghộp vần im
-Phõn tớch vần im?
-So sỏnh vần im với vần em?
b)Đỏnh vần:
 i - mờ - im
Chỉnh sửa
Ghộp thờm õm ch vào vần im để tạo tiếng mới.
Phõn tớch tiếng chim?
Đỏnh vần: chờ - im - chim 
Đọc trơn
-Đưa tranh hỏi :Tranh vẽ gỡ?
Rỳt từ chim cõu ghi bảng
Đọc từ : chim cõu
Đọc toàn phần
*Vần um:
Thay õm i bằng u giữ nguyờn õm cuối m
Phõn tớch vần um?
So sỏnh vần um với vần om?
Đỏnh vần: u- mờ - um
 trờ - um - trum - huyền - trựm
 trựm khăn
c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
Nhận xột , sửa sai
Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
d)Luyện đọc từ:
Ghi từ lờn bảng
Gạch chõn 
Chỉnh sửa
Giải thớch từ , đọc mẫu 
 TIẾT 2:
3.Luyện tập
a) Luyện đọc:Lần lượt đọc ụn ở tiết 1
Lần lượt đọc õm , tiếng , từ khoỏ 
Lần lượt đọc từ ứng dụng 
*Đọc cõu ứng dụng
Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gỡ?
Đọc cõu ứng dụng.
Chỉnh sửa 
Tỡm tiếng cú chứa vần im, um?
Khi đọc hết mỗi cõu cần chỳ ý điều gỡ?
Đọc mẫu
b)Luyện viết: Treo bảng viết mẫu
Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết 
c)Luyện núi: 
Đọc tờn bài luyện núi hụm nay?
Treo tranh hỏi: Tranh vẽ những thứ gỡ ?
Những vật nào cú màu xanh , đỏ , tớm , vàng?
Em thớch màu gỡ? Vỡ sao?
Ngoài cỏc màu trờn em cũn biết màu gỡ?
Đọc trơn
lớp ghộp vần im
Vần im cú õm i đứng trước, õm m đứng sau
+Giống: đều kết thỳc bằng õm m
+Khỏc: vần im mở đầu bằng õm i
Đỏnh vần cỏ nhõn , nhúm , lớp
Ghộp tiếng chim
Cú õm ch đứng trước , vần im đứng sau, 
Cỏ nhõn, nhúm , lớp
Cỏ nhõn, lớp
Chim cõu
Cỏ nhõn, nhúm, lớp
1 em, lớp
Ghộp vần um
Cú õm u đứng trước , õm m đứng sau
+Giống: đều kết thỳc bằng õm m
+Khỏc: vần um mở đầu bằng õm u
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Theo dừi 
viết định hỡnh
Viết bảng con
Theo dừi 
Viết định hỡnh 
Viết bảng con
Đọc thầm tỡm tiếng cú chứa vần um , im
Phõn tớch tiếng
Đọc cỏ nhõn, nhúm , lớp
2 - 3 HS đọc lại
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Quan sỏt tranh trả lời
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Nờu , phõn tớch
nghỉ hơi
2 - 3em đọc lại
Quan sỏt nhận xột độ cao khoảng cỏch..
Viết vào vở tập viết 
xanh , đỏ , tớm , vàng
xanh , đỏ , tớm , vàng
HS nờu
Thi nhau luyện núi về màu sắc em yờu.
4. Củng cố dặn dũ:
So sỏnh vần im với vần um?
Tỡm nhanh tiếng cú chứa vần im và vần um
Đọc viết thành thạo bài vần im , um 
Xem trước bài: iờm , yờm
===========================================================
Ngày dạy : Thứ ba, ngày 21/12/2010 
Tiếng việt: IấM - YấM
I. Mục tiêu:
- Đọc được: iờm, yờm, dừa xiờm, cỏi yếm , từ và cỏc cõu ứng dụng.
- Viết đọc: iờm, yờm, dừa xiờm, cỏi yếm 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: điểm mười.
II. Đồ dùng dạy học:
- Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
1.Bài cũ: 
Viết: trốn tỡm , mũm mĩm , tủm tỉm.
1 em đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần im , um trong cõu.
Nhận xột ghi điểm
2 . Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Vần iờm:
a)Nhận diện vần:
-Phỏt õm : iờm
Ghộp vần iờm
-Phõn tớch vần iờm?
-So sỏnh vần iờm với vần im?
b)Đỏnh vần:
 i - ờ - mờ - iờm
Chỉnh sửa
Ghộp thờm õm x vào vần iờm để tạo tiếng mới.
Phõn tớch tiếng xiờm?
Đỏnh vần: xờ - iờm - xiờm 
Đọc trơn
-Đưa tranh hỏi: đõy là cõy gỡ?
Rỳt từ dừa xiờm ghi bảng
Đọc từ : dừa xiờm
Đọc toàn phần
*Vần yờm:
Thay õm i bằng y giữ nguyờn õm cuối ờm
Phõn tớch vần yờm?
So sỏnh vần yờm với vần iờm?
Đỏnh vần: y- ờ - mờ - yờm
 Yờm - sắc - yếm
 Cỏi yếm
c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
Nhận xột , sửa sai
Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
\
d)Luyện đọc từ:
Ghi từ lờn bảng
Gạch chõn 
Chỉnh sửa
Giải thớch từ , đọc mẫu 
 TIẾT 2:
3.Luyện tập
a) Luyện đọc:Lần lượt đọc ụn ở tiết 1
Lần lượt đọc õm , tiếng , từ khoỏ 
Lần lượt đọc từ ứng dụng 
*Đọc cõu ứng dụng
Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gỡ?
Đọc cõu ứng dụng.
Chỉnh sửa 
Tỡm tiếng cú chứa vần iờm, yờm?
Khi đọc hết mỗi cõu cần chỳ ý điều gỡ?
Đọc mẫu
b)Luyện viết: Treo bảng viết mẫu
Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết 
c)Luyện núi: 
Đọc tờn bài luyện núi hụm nay?
Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gỡ ?
Em nghỉ bạn học sinh vui hay khụng vui khi cụ giỏo cho điểm 10?
Khi nhận được điểm 10 em muốn khoe với ai đầu tiờn?
Học thế nào mới được điểm 10?
Lớp em bạn nào hay đạt điểm 10? Em đó đạt điểm 10 chưa?
Đọc trơn
lớp ghộp vần iờm
Vần iờm cú õm iờ đứng trước, õm m đứng sau
+Giống: đều kết thỳc àng õm m
+Khỏc: vần iờm mở đầu bằng õm iờ
Đỏnh vần cỏ nhõn , nhúm , lớp
Ghộp tiếng xiờm
Cú õm x đứng trước , vần iờm đứng sau, 
Cỏ nhõn, nhúm , lớp
Cỏ nhõn, lớp
Dừa xiờm
Cỏ nhõn, nhúm , lớp
1 em, lớp
Ghộp vần yờm
Cú õm yờ đứng trước , õm m đứng sau
+Giống: đều kết thỳc bằng õm m
+Khỏc: vần yờm mở đầu bằng õm y
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Theo dừi 
viết định hỡnh
Viết bảng con
Theo dừi 
Viết định hỡnh 
Viết bảng con
Đọc thầm tỡm tiếng cú chứa vần iờm , yờm
Phõn tớch tiếng
Đọc cỏ nhõn, nhúm , lớp
2 - 3 HS đọc lại
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Quan sỏt tranh trả lời
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Nờu , phõn tớch
nghỉ hơi
2 - 3em đọc lại
Quan sỏt nhận xột độ cao khoảng cỏch..
Viết vào vở tập viết 
Điểm 10
Cỏc bạn học tập
Bạn ấy rất vui
Khoe với mẹ ....
Học tập phải chăm chỉ , chăm học....
Thi nhau kể
Thi nhau luyện núi về chủ đề trờn.
4. Củng cố dặn dũ:
So sỏnh vần iờm với vần yờm?
Tỡm nhanh tiếng cú chứa vần iờm và vần yờm
Đọc viết thành thạo bài vần iờm , yờm 
Xem trước bài: uụm , ươm
=============================
Thủ công: Gấp cái quạt ( T 2 )
I. Mục tiêu:
- Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp quaùt. Gaỏp ủửụùc caựi quaùt baống giaỏy ủuựng,ủeùp.
- Reứn kheựo tay,gaỏp nhanh,ủeàu vaứ ủeùp.
- HS yeõu thớch moõn hoùc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Baứi maóu,giaỏy maứu hỡnh chửừ nhaọt,sụùi chổ (len) maứu.
III. Các hoạt động dạy học: 
 1. Kiểm tra bài cũ :
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh.
- Nhaọn xeựt . 
2. Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
HĐ1: Nhắc lại quy trỡnh gấp cỏi quạt.
 - Giaựo vieõn nhaộc laùi quy trỡnh gaỏp quaùt theo 3 bửụực treõn baỷng veừ quy trỡnh maóu.
HĐ2 : Thửùc haứnh- hoaứn thaứnh saỷn phaồm .
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh thửùc haứnh.
 - Giaựo vieõn quan saựt vaứ nhaộc nhụỷ theõm : neỏp gaỏp phaỷi mieỏt kyừ,boõi hoà thaọt moỷng,buoọc daõy cho chaộc.
- Hửụựng daón hoùc sinh trỡnh baứy saỷn phaồm vaứo vụỷ caõn ủoỏi,ủeùp.
* Hoùc sinh quan saựt baỷn veừ quy trỡnh maóu vaứ laộng nghe giaựo vieõn nhaộc laùi.
- Hoùc sinh nhaộc laùi.
* Hoùc sinh chuaồn bũ giaỏy maứu thửùc haứnh gaỏp quaùt theo caực bửụực ủuựng quy ủũnh,gaỏp xong daựn saỷn phaồm vaứo vụỷ.
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Goùi hoùc sinh nhaộc laùi caực bửụực gaỏp caựi quaùt giaỏy.
- Choùn saỷn phaồm ủeùp ủeồ tuyeõn dửụng.
- Nhaộc hoùc sinh thu doùn veọ sinh.
=================================
Toán : Luyện tập
I. Mục tiờu :
- Thực hiện được phộp tớnh trong phạm vi 10 ;viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2 (cột 1,2 ) ; Bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ chộp bài tập
III. Cỏc hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ :
 - GV gọi 2 HS lờn bảng làm bài tập:
10 – 6 – 4 = 0	5 + 5 – 3 = 7
 5 + 4 – 0 = 9	3 + 5 – 7 = 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:
- GV cho HS nờu yờu cầu bài tập 
Bài a. GV cho HS nờu miệng kết quả.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
*Bài b: GV gọi 3 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
Bài 2:
- GV cho HS nờu yờu cầu bài.
- Muốn điền đỳng số vào chổ chấm ta cần làm gỡ?
- GV gọi 2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
Bài 3 Viết phộp tớnh thớch hợp:
- Bài toỏn yờu cầu chỳng ta làm gỡ?
- GV cho HS quan sỏt tranh thảo luận nhúm đụi và nờu bài toỏn.
- GV gọi 2 em lờn bảng viết phộp tớnh 
* Tớnh:
- HS nối tiếp nờu miệng kết quả.
a) 10 – 2 = 8	 10 – 7 = 3
 10 – 9 = 1	10 – 0 = 10
 10 – 4 = 6	 10 – 5 = 5
 10 – 6 = 4	10 – 10 = 0
b) -3 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở
 10 10 10 10 10 10
 5 4 8 3 2 6
 5 6 2 7 8 4
* Điền số thớch hợp vào chổ chấm
- Ta cần phải tớnh để chọn số cần điền.
5 + 5 = 10	8 – 2 = 6
8 – 7 = 1	10 + 0 = 10
* Dành cho học sinh khỏ giỏi cột 3,4
*Viết phộp tớnh thớch hợp
 - 4 – 5 em nờu bài toỏn
- 2 H lên bảng giải , cả lớp làm bài vào vở .
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
===========================================================
Ngày dạy : Thứ tư, ngày 22/12/2010 
Tiếng việt: UễM - ƯƠM
I. Mục tiêu:
- Đọc được: ưom, ươm, cỏnh buồm, đàn bướm; từ và cỏc cõu ứng dụng.
- Viết được: ưom, ươm, cỏnh buồm, đàn bướm 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Ong, bướm, chim, cỏ cảnh.
II. Đồ dùng dạy học:
- Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 65, viết bảng con : õu yếm , quý hiếm.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
Tiết 1 : uụm-ươm
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
HĐ1: Nhận diện vần :uôm
- Gọi 1 H phõn tớch vần ưom.
- Cho H cả lớp cài vần ưom.
- GV nhận xột .
- Cú ưom, muốn cú tiếng bướm ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng bướm
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng chim.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “đàn bướm”.
- Gọi đỏnh vần tiếng bướm, đọc trơn từ dừa xiờm.
* Vần ươm : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
*1 H phõn tớch vần ưom.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng bướm.
- 1 H phõn tớch tiếng bướm .
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý của GV.
GV nờu một số cõu hỏi gợi ý
+ Con chim sõu cú lợi ớch gỡ ?
+ Con bướm thớch gỡ ?
+ Con ong thớch gỡ ? 
+ Nhà em cú nuụi cỏ cảnh khụng ?
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
3 Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
==================================
Toán: Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng , trừ ; biết làm tớnh cộng , trừ trong phạm vi 10 ; làm quen với túm tắt và viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 phúng to.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi 3 HS lờn bảng làm bài tập :
1 + 9 = 7 + 3 = 6 + 4 = 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
HĐ1: Lập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
- GV lần lượt gắn cỏc đồ dựng đó chuẩn bị lờn bảng, sau đú chia lớp làm 2 đội, mỗi đội lập 1 bảng dưới hỡnh thức thi đua.
- GV cựng HS nhận xột và tuyờn bố đội thắng cuộc.
- GV tổ chức cho HS thi nhau đọc thuộc lũng bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.
- GV nhận xột tuyờn dương.
HĐ2: Luyện tập
Bài 1
- Bài a yờu cầu gỡ?
- GV cho HS nối tiếp nờu miệng kết quả.
- GV cựng HS nhận xột.
* Bài b yờu cầu gỡ?
- Khi thực hiện phộp tớnh em cần lưu ý gỡ?
-GV gọi 2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm 
vào vở.
- GV cựng HS nhận xột.
Bài 3 
- GV cho HS nờu yờu cầu bài toỏn
- GV yờu cầu HS quan sỏt tranh sgk thảo luận nhúm đụi và nờu bài toỏn.
- GV cho 1 vài đại diện nhúm nờu bài toỏn.
- GV gọi 2 HS lờn bảng viết phộp tớnh thớch hợp, cả lớp viết vào bảng con.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
* HS lập bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
1 + 9 = 10	10 - 1 = 9
2 + 8 = 10	10 – 2 = 8
3 + 7 = 10	10 – 3 = 7
4 + 6 = 10	10 – 4 = 6
5 + 5 = 10	10 – 5 = 5
6 + 4 = 10	10 – 6 = 4
7 + 3 = 10 	10 – 7 = 3
8 + 2 = 10	10 – 8 = 2
9 + 1 = 10 	10 – 9 = 1
- HS thi đọc thuộc lũng trước lớp.
* Tớnh:
a) HS nối tiếp nờu miệng kết quả.
 3 + 7 = 10	7 – 2 = 5
 6 + 3 = 9	6 + 4 = 10
 4 + 5 = 9	8 – 1 = 7
10 – 5 = 5	9 – 4 = 5
* Viết cỏc số thẳng hàng với nhau
-2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
*Viết phộp tớnh hớch hợp
 a) Hàng trờn cú 4 chiếc thuyền, hàng dưới cú 3 chiếc thuyền. Hỏi cả hai hàng cú bao nhiờu chiếc thuyền?
4
+
3
=
7
b) Cú : 10 quả búng
 Cho : 3 quả búng
 Cũn mấy quả búng?
10
-
3
=
7
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
===============================
TỰ NHIấN -XÃ HỘI: Hoạt động ở lớp
 I. Mục tiêu:
- Kể được một số họat động học tập ở lớp .
- Nờu được cỏc hoạt động học tập khỏc ngoài hỡnh vẽ như: học vi tớnh , học đàn,
II. Đồ dùng dạy học:
- Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ :
+ Trong lớp học cú những gỡ?
+ Chỳng ta cần phải làm gỡ để bảo quản lớp học?
 - GV nhận xột đỏnh giỏ.
2. Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ1: Hoạt động chung cả lớp .
- GV cho HS lấy SGK quan sỏt thảo luận nhúm đụi nờu nội dung từng hỡnh. 
Bước 1: Hướng dẫn HS quan sỏt và nờu với bạn nội dung được thể trong từng hỡnh.
Bước 2:GV cho HS trỡnh bày trước lớp.
Bước 3: GV nờu cõu hỏi chung.
 - Trong cỏc hoạt động đú, hoạt động nào được tổ chức ở lớp?
 - Hoạt động nào được tổ chức ngoài sõn trường?
 - Trong từng hoạt động trờn GV làm gỡ? HS làm gỡ?
-GV theo dừi HS trả lời.
HĐ2: Giới thiệu cỏc hoạt động của lớp học.
-GV nờu cõu hỏi cho hs thảo luận nhúm 4 trả lời:
- Kể cho cỏc bạn nghe những hoạt động trong lớp mỡnh.
 - Những hoạt động nào mà cỏc con thớch?
- Cỏc hoạt động đú cú ớch lợi gỡ?
 - GV gọi đại diện 1 số nhúm nờu trước lớp.
* HS hoạt động theo cặp và nờu:
H1: Cỏc bạn quan sỏt chậu cảnh .
H2: Cụ giỏo hướng dẫn cỏc em học.
H3: Cỏc bạn hỏt.
H4: Tập vẽ.
H5: Cỏc bạn lờn trỡnh bày nội dung bài vẽ.
- Đại diện nhúm trỡnh bày trước lớp và bổ sung.
- H2, 4, 5
- H1. 3
- GV hướng dẫn, HS thực hành
* HS thảo luận nhúm 4
- HS núi với bạn cỏc hoạt động ở lớp
- Đại diện nhúm nhận xột bổ sung.
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
=========================================================
Ngày dạy : Thứ năm, ngày 23/12/2010 
Tiếng việt: Ôn tập
I. Mục tiêu:
- Đọc được cỏc vần cú kết thỳc bằng m; cỏc từ ngữ, cõu ứng dụng từ bài 60 đến bài 67.
- Viết được cỏc vần, cỏc từ ngữ ứng dụng từ bài 60 đến bài 67.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Đi tỡm bạn,
II. Đồ dùng dạy học:	
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
1.Kiểm tra bài cũ:
 Viết: ao chuụm , vườn ươm, chỏy đượm
Gọi đọc cõu ứng dụng tỡm tiếng cú chứa vần uụm, ươm
GV nhận xột chung.
2.Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh 
GV giới thiệu bài ghi tựa.
Gọi nờu vần đó học GV ghi bảng.
Gọi nờu õm cụ ghi bảng.
Gọi học sinh ghộp, GV chỉ bảng lớp.
m
a
am
õ
õm
ă
ăm
o
om
ụ
ụm
ơ
ơm
u
um
iờ
iờm
uụ
uụm
ươ
ươm
e
em
ờ
ờm
i
im
Gọi đọc cỏc vần đó ghộp.
GV ghi từ ứng dụng lờn bảng.
Gọi đọc từ ứng dụng 
GV theo dừi nhận xột
Gọi học sinh đọc cỏc từ khụng thứ tự.
Gọi đọc toàn bài ở bảng lớp.
Chỉnh sửa , giải thớch
Hướng dẫn viết từ :xõu kim, lưỡi liềm
GV nhận xột viết bảng con .
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn.
GV theo dừi nhận xột.
Luyện cõu : GT tranh rỳt cõu ghi bảng.
Đọc mẫu , hướng dẫn ngắt hơi ở dấu phẩy, nghỉ hơi ở dấu chấm
Gọi đỏnh vần tiếng cú vần mới ụn.
Gọi học sinh đọc trơn toàn cõu.
GV nhận xột và sửa sai.
Kể chuyện theo tranh vẽ: “ Đi tỡm bạn".
GV dựng tranh gợi ý cõu hỏi giỳp học sinh dựa vào cõu hỏi để kể lại chuyện "Đi tỡm bạn". .
Kể diễn cảm kốm theo tranh minh hoạ:
Nờu cõu hỏi gị ý từng tranh.
T1: Nhớm và Súc là đụi bạn thõn chỳng ...hỏi cũ....
T2: Nhưng giú lạnh từ đõu kộo về....súc buồn lắm.
T3:Gặp Thỏ Súc hỏi.......Súc chạy đi tỡm nhớm khắp nơi
T4:Mựa xuõn đến cõy cối ....đi tỡm chỗ để trỏnh rột
Nhận xột cỏch nhập vai
Qua cõu chuyện em rỳt ra được bài học gỡ?
Học sinh nờu : am , im , um , ăm, em, ơm ...., 
Nối tiếp ghộp tiếng 
Học sinh đọc 10 em, đồng thanh lớp.
Đọc cỏ nhõn , nhúm , lớp
Nghỉ giữa tiết
Đọc thầm tỡm tiếng chứa vần ở bảng ụn
Nối tiếp đọc từ ứng dụng, nhúm , lớp
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhúm.
CN 6 em, nhúm.
CN 2 em.
Toàn lớp viết bảng con
CN 6 em, đồng thanh.
CN , đỏnh vần, đọc trơn tiếng.
Nhúm, lớp
Đọc trơn cõu, cỏ nhõn 7 em, ĐT.
Nghỉ giữa tiết
Quan sỏt từng tranh , lắng nghe và trả lời cõu hỏi theo tranh theo nhúm 4
Đại diện cỏc nhúm thi kể trước lớp
Nhúm khỏc nhận xột bổ sung.
HS thi kể đúng vai: 1 em vai nhớm , 1 em vai súc , 1 em vai người dẫn chuyện
Tỡnh cảm của Súc dành cho Nhớm thật đỏng quý
4.Củng cố dặn dũ: 
Học bài cũ 
xem bài ở nhà.Xem trước bài ot, at
==================================
Toán: Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được phộp cộng , phộp trừ trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn .
- Bài tập cần làm : Bài 1 (cột 1,2,3 ); Bài 2 ( phần 1 ); Bài 3 ( dũng 1 ); Bài 4.
II. Đồ dựng dạy học:
Bảng phụ, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi 3 HS lờn bảng làm bài tập :
 3 + 7 =	7 – 2 = 5 + 5 = 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
a) giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1:
- GV cho HS nờu yờu cầu bài.
- GV tổ chức cho HS nối tiếp nờu miệng kết quả
- GV nhận xột tuyờn dương.
Bài 2:
- GV nờu yờu cầu của bài.
- GV gọi 2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa
Bài 3:
- GV cho HS nờu yờu cầu bài
- GV gọi 3 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng hs nhận xột sữa chữa
Bài 4 
- GV cho hs nờu yờu cầu bài.
- GV yờu cầứu HS nhỡn túm tắt nờu bài toỏn.
- Muốn biết cú tất cả cú mấy quả em làm tớnh gỡ ?
- GV gọi 1 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào bảng con.
- GV cựng hs nhận xột sữa chữa
* Tớnh:
- HS nối tiếp nờu miệng kết quả.
*Điền số
- 2 HS lờn bảng làm
+ Dành cho học sinh khỏ giỏi
10 - 5
1 + 4
8 - 3
2 + 3
9 - 4
5 + 0
5
* Điền dấu thớch hợp vào ụ trống
- 3 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
* Viết phộp tớnh thớch hợp:
Túm tắt
Tổ 1:	6 bạn
Tổ 2:	4 bạn
Cả hai tổ: . . . .bạn?
-1 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào bảng 
con.
6
+
4
=
10
 3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
===========================================================
Ngày dạy : Thứ sáu, ngày 24/12/2010 
Tiếng việt: OT-AT
I. Mục tiêu:
- Đọc được: ot, at, tiếng hút, ca hỏt; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ot, at, tiếng hút, ca hỏt 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Gà gỏy, chim hút, chỳng em ca hỏt.
II. Đồ dùng dạy học:
- Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
1.Bài cũ: 
Viết: lưỡi liềm , xõu kim, nhúm lửa .
1 em đọc cõu ứng dụng , tỡm tiếng cú chứa vần uụm ,ươm trong cõu.
Nhận xột ghi điểm
2 . Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Vần ot:
a)Nhận diện vần:
-Phỏt õm : ot
Ghộp vần ot
-Phõn tớch vần ot?
-So sỏnh vần ot với vần on?
b)Đỏnh vần:
 o - tờ - ot
Chỉnh sửa
Ghộp thờm õm h thanh sắc vào vần ot để tạo tiếng mới.
Phõn tớch tiếng hút?
Đỏnh vần: hờ - ot - hot - sắc - hút
-Đưa tranh hỏi:Tranh vẽ gỡ?
-Rỳt từ tiếng hút ghi bảng
Đọc từ : tiếng hút
Đọc toàn phần
*Vần at:
Thay õm o bằng a giữ nguyờn õm cuối t
Phõn tớch vần at?
So sỏnh vần at với vần ot?
Đỏnh vần: a- tờ - at
 hờ - at - hat- sắc - hỏt
 ca hỏt
c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
Nhận xột , sửa sai
Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cỏch viết
d)Luyện đọc từ:
Ghi từ lờn bảng
Gạch chõn 
Chỉnh sửa
Giải thớch từ , đọc mẫu 
 TIẾT 2:
3.Luyện tập
a) Luyện đọc:Lần lượt đọc ụn ở tiết 1
Lần lượt đọc õm , tiếng , từ khoỏ 
Lần lượt đọc từ ứng dụng 
*Đọc cõu ứng dụng
Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gỡ?
Đọc cõu ứng dụng.
Chỉnh sửa 
Tỡm tiếng cú chứa vần ot, at?
Khi đọc hết mỗi dũng thơ cần chỳ ý điều gỡ?
Đọc mẫu
b)Luyện viết: Treo bảng viết mẫu
Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết 
Chấm 1/3 lớp nhận xột
c)Luyện núi: 
Đọc tờn bài luyện núi hụm nay?
Treo tranh hỏi: Tranh vẽ những gỡ?
Con vật và bạn nhỏ trong tranh đang làm gỡ?
Chim hút như thế nào?
Gà gỏy như thế nào?
Cỏc bạn nhỏ làm gỡ?
Cỏc bạn ấy hỏt như thế nào?
Đọc trơn
lớp ghộp vần ot
Vần ot cú õm o đứng trước, õm t đứng sau
+Giống: đều mở đầu õm o
+Khỏc: vần ot kết thỳc bằng õm t
Đỏnh vần cỏ nhõn , nhúm , lớp
Ghộp tiếng hút
Cú õm h đứng trước , vần ot đứng sau, thanh sắc trờn o
Cỏ nhõn, nhúm , lớp
vẽ chim đang hút
Cỏ nhõn, lớp
Cỏ nhõn, lớp
Ghộp vần at
Cú õm a đứng trước , õm t đứng sau
+Giống: đều kết thỳc bằng õm t
+Khỏc: vần at mở đầu bằng õm a
Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Theo dừi 
viết định hỡnh
Viết bảng con
Theo dừi 
Viết định hỡnh 
Viết bảng con
Đọc thầm tỡm tiếng cú chứa vần om , am
Phõn tớch tiếng
Đọc cỏ nhõn, nhúm , lớp
2 - 3 HS đọc lại
Cỏ nhõn , nhúm , lớp

Tài liệu đính kèm:

  • docxTuan 16 CKTKN da sua.docx