Kế hoạch bài học Lớp 2 - Tuần 7 - Năm học 2013-2014

THỨ /

NGÀY

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

Thứ hai

30 / 9

1

2

3

4

Tập đọc

Tập đọc

Thể dục

Toán

Người thầy cũ ( Tiết 1 )

Người thầy cũ ( Tiết 2 )

Học động tác toàn thân .

Luyện tập

Thứ ba

01 / 10

1

2

3

4

5

Toán

K.chuyện

Chính tả

Đạo đức

TN - XH

Ki – lô – gam

Người thầy cũ

Tập chép : Người thầy cũ

Chăm làm việc nhà ( Tiết 1 )

Ăn uống đầy đủ

Thứ tư

02 / 10

1

2

3

4

Tập đọc

LTVC

Thể dục

Toán

Thời khóa biểu

Từ ngữ về môn học . Từ chỉ hoạt động

Học động tác nhảy

Luyện tập

Thứ năm

03 / 10

1

2

3

4

Toán

Tập viết

Thủ công

Âm nhạc

6 cộng với một số : 6 + 5

Chữ hoa : E , Ê

Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 1 )

Ôn bài : Múa vui

Thứ sáu

04 / 10

1

2

3

4

5

Toán

Chính tả

TL văn

Mĩ thuật

Sinh hoạt

26 + 5

Nghe – viết : Cô giáo lớp em

Kể ngắn theo tranh . Luyện tập về TKB

Tập vẽ tranh : Đề tài em đi học

Sinh hoạt lớp

 

doc 22 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 466Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học Lớp 2 - Tuần 7 - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho HS quan s¸t c¸i c©n ®Üa vµ giíi thiÖu c¸i c©n ®Üa.
- GVnªu t×nh huèng, HS tËp tr¶ lêi.
 *H§ 3: Giíi thiÖu Ki- L«- Gam, qu¶ c©n 1 kg.
- GV nªu:C©n c¸c vËt ®Ó xem møc ®é nÆng nhÑ thÕ nµo ta dïng ®¬n vÞ ®o ki-l«-gam;
“ Ki-l«-gam viÕt t¾t lµ kg”
- GV viÕt b¶ng: ki-l«-gam- kg; cho HS ®äc vµ tËp viÕt kg
- GV giíi thiÖu c¸c qu¶ c©n 1kg, 2kg, 5kg
 * H§ 4: Thùc hµnh
+Bµi 1: SGK
-1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .C¶ líp theo dâi làm miệng .
+Bµi 2: .
-YC 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi, c¶ líp theo dâi.
-HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vở Toán ô li : (GV gióp ®ì HS TB, Y); 2 HS lªn b¶ng lµm
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng
3/Cñng cè, dÆn dß.
- GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau: LuyÖn tËp
KỂ CHUYỆN :
NGƯỜI THẦY CŨ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1/ RÌn kÜ n¨ng nãi:
-X¸c ®Þnh ®­îc 3 nh©n vËt trong c©u truyÖn: chó bé ®éi , thÇy gi¸o vµ Dòng. 
- KÓ l¹i ®­îc toµn bé c©u chuyÖn .( HS K, G)
- BiÕt tham gia dùng l¹i phÇn chÝnh cña c©u chuyÖn(®o¹n 2) theo c¸c vai: ng­êi dÉn chuyÖn, thÇy gi¸o, chó bé ®éi.( HS K, G)
- KÓ nèi tiÕp ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn
2/ RÌn kÜ n¨ng nghe:
- Cã kh¶ n¨ng tËp chung theo dâi b¹n kÓ chuyÖn.
- BiÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n ; kÓ tiÕp ®­îc lêi b¹n
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - GV: ChuÈn bÞ 1 sè ®å dïng cho HS ®ãng vai.
 - HS : §äc tr­íc néi dung kÓ chuyÖn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Bµi cò: HS kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn 
-2 HS nèi tiÕp nhau kÓ l¹i c©u chuyÖn MÈu giÊy vôn
2/ Bµi míi: 
 *GTB: GV nªu M§,YC cña tiÕt häc.
 *H§1:H­íng dÉn kÓ chuyÖn
+ Nªu tªn c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn
? C©u chuyÖn Ng­êi thÇy cò cã nh÷ng nh©n vËt nµo?(HS: Dòng, chó Kh¸nh, thÇy gi¸o)
+.KÓ toµn bé c©u chuyÖn ( HS Kh¸, giái)
- GV h­íng dÉn HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn theo c¸c b­íc sau:
-KÓ trong nhãm 3
- §¹i diÖn HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn
- C¶ líp ,GV nhËn xÐt, b×nh chän c¸ nh©n kÓ tèt nhÊt.
+ . Dùng l¹i phÇn chÝnh cña c©u chuyÖn theo vai.( HS kh¸, giái)
 LÇn 1: GV lµ dÉn chuyÖn, 1 HS vai chó Kh¸nh, 1 HS vai thÇy gi¸o,1 HS vai Dòng
 LÇn 2: 3 HS K, G dùng l¹i c©u chuyÖn theo 3 vai.
- HS tËp dùng l¹i c©u chuyÖn theo nhãm 3.
- C¸c nhãm thi dùng l¹i c©u chuyÖn
 *H§2:Cñng cè dÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.Yªu cÇu HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn .
CHÍNH TẢ : TẬP CHÉP
NGƯỜI THẦY CŨ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- ChÐp chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng ®o¹n văn xuôi trong bµi Ng­êi thÇy cò 
- Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt ui/uy; ch/tr hoÆc iªn/ iªng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bảng phụ viết s½n Néi dung bµi tËp chÐp 
 - HS : Bảng con , VBT, Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/Bµi cò:- 3 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt b¶ng con 2 ch÷ cã vÇn ai, 2 ch÷ cã vÇn ay, côm tõ hai bµn tay.
2/Bµi míi: *GTB:GV nªu M§,YC cña tiÕt häc.
 *H§1: H­íng dÉn tËp chÐp
 a/HD HS chuÈn bÞ.
-GV ®äc ®o¹n chÐp (1 lÇn).2-3 HS K,G ®äc l¹i.
-GV gióp HD n¾m ND: ? Dòng nghÜ g× khi bè ®· ra vÒ?( HS: bè còng cã lÇn m¾c lçi,...)
-GV gióp HS nhËn xÐt:? Bµi chÝnh t¶ cã mÊy c©u, cã nh÷ng dÊu g×?( cã 3 c©u, cã dÊu phÈy , dÊu 2 chÊm,...)
 b/H­íng dÉn viÕt tõ khã.
-Yªu cÇu HS K,TB nªu c¸c tõ khã viÕt: cæng tr­êng, m¾c lçi, nhí m·i ,...
-Yªu cÇu HS ®äc, GV h­íng dÉn- HS viÕt c¸c tõ khã vµo b¶ng con hoÆc giÊy nh¸p.
 c/ HS chÐp bµi vµo vë. HS ®çi vë so¸t lçi cho nhau.
 d/ ChÊm, ch÷a bµi.- GV chÊm 10 bµi , nhËn xÐt.
 *H§2: HD lµm bµi tËp chÝnh t¶.
+Bµi tËp 2:-1 HS nªu yªu cÇu, c¶ líp theo dâi.
-HS lµm c¸ nh©n VBT, 2 HS lªn b¶ng thi lµm bµi nhanh ®óng; ®äc kÕt qu¶ (GV quan t©m gióp ®ì HS TB,Y)
-C¶ líp vµ GVnhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng ( bôi phÊn, huy hiÖu, vui vÎ, tËn tôy)
+Bµi tËp 3a: -1 HS nªu yªu cÇu, c¶ líp theo dâi.
-HS tù lµm c¸ nh©n vµo VBT, 2 HS lªn b¶ng lµm; ®äc kÕt qu¶. 
-C¶ líp ,GV kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng ( giß ch¶, tr¶ l¹i, con tr¨n, c¸i ch¨n)
3/Cñng cè, dÆn dß:
-GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS luyÖn viÕt thªm vµ chuẩn bị bài tiết sau. 
ĐẠO ĐỨC :
CHĂM LÀM VIỆC NHÀ ( TIẾT 1 )
I . MỤC TIÊU : HS biÕt:
- Biết trÎ em cã bæn phËn tham gia lµm nh÷ng viÖc nhµ phï hîp víi kh¶ n¨ng.để giúp đỡ ông bà , cha mẹ . 
- Chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi và khả năng như quét dọn nhà cửa , sân vườn , rửa ấm chén , chăm sóc cây trồng vật nuôi ... trong gia đình là góp phần làm sạch đẹp môi trường .
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng .
II. CHUẨN BỊ :
- GV: Bảng phụ ghi nội dung BT 
- HS : ¤n bµi ®· häc. VBT ®¹o ®øc 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/Bµi cò:? V× sao cÇn ph¶i gän gµng, ng¨n n¾p?
2/Bµi míi: GTB (GV- dïng lêi)
 *H§1: Ph©n tÝch bµi th¬: Khi mÑ v¾ng nhµ.
 Môc tiªu : HS biÕt 1 tÊm g­¬ng ch¨m lµm viÖc nhµ. Ch¨m lµm viÖc nhµ lµ thÓ hiÖn t×nh yªu th­¬ng cña em ®èi víi «ng bµ, cha mÑ
 C¸ch tiÕn hµnh:
-GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬(VBT- §¹o ®øc); 1,2 HS ®äc l¹i bµi th¬
-GV nªu c©u hái, cho HS c¶ líp th¶o luËn vÒ ND bµi th¬
- ? Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ? ( HS tự nêu – GV cùng lớp nhận xét bổ xung )
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Chăm làm việc nhà là góp phần làm sạch đẹp môi trường ..
 *H§2: B¹n ®ang lµm g×?( BT 3-VBT ®¹o ®øc)
Môc tiªu:HS biÕt ®­îc 1 sè viÖc nhµ phï hîp víi kh¶ n¨ng.
C¸ch tiÕn hµnh:-GV cho HS lµm viÖc theo nhãm 2, th¶o luËn , nhËn xÐt..(BT3-VBT ®¹o ®øc) 
-HS th¶o luËn. §¹i diÖn 1 sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶
-HS , GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
 *H§ 3: §iÒu nµy ®óng hay sai?(BT 4-VBT §¹o ®øc)
Môc tiªu: HS cã nhËn thøc , th¸i ®é ®óng ®èi víi c«ng viÖc gia ®×nh.
C¸ch tiÕn hµnh:-GV nªu ý kiÕn, HS gi¬ tay biÓu lé ý kiÕn...gi¶i thÝch v× sao?
-GV, HS nhËn xÐt, KL 
3/Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
-HS ghi nhí ND vµ thùc hµnh lµm viÖc nhµ phï hîp víi kh¶ n¨ng.
- ChuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 2. 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI :
ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ 
I. MỤC TIÊU:
 Sau bµi häc, HS cã thÓ:
- Biết ¨n ®ñ chất , uèng ®ñ nước sẽ gióp c¬ thÓ chãng lín vµ kháe m¹nh
- HS biết tại sao phải ăn uống sạch sẽ và cách thực hiện ăn sạch .
- Kĩ năng ra quyết định :Nên và không nên làm gì trong việc ăn uống hàng ngày. Quản lí thời gian để đảm bảo ăn uống hợp lí .Kĩ năng làm chủ bản thân :Có trách nhiệm với bản thân để đảm bảo ăn đủ 3 bữa và uống đủ nước .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - GV : Tranh SGK 
 - HS : Q/S tranh SGK . S­u tÇm thªm tranh ¶nh vÒ c¸c thøc ¨n, n­íc uèng th­êng dïng. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Bµi cò: ? Tại sao chúng ta cần phải ăn chậm nhai kĩ ? Vài HS tự nêu , lớp nhận xét bổ xung thêm .
2/Bµi míi: GTB (dïng lêi)
 *H§ 1: Th¶o luËn nhãm vÒ c¸c b÷a ¨n, thøc ¨n hµng ngµy. 
Môc tiªu: HS kÓ vÒ c¸c b÷a ¨n vµ thøc ¨n mµ c¸c em ¨n uèng hµng ngµy; hiÓu thÕ nµo lµ ¨n uèng ®Çy ®ñ. 
C¸ch tiÕn hµnh:
-GV cho HS lµm viÖc theo nhãm ®«i : Q/S h×nh 1, 2, 3, 4-SGK vµ th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái vÒ ND tõng tranh 
-1 sè HS ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp 
-HS giíi thiÖu tranh ¶nh vÒ c¸c thøc ¨n, n­íc uèng th­êng dïng mµ m×nh s­u tÇm ®­îc
-C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
-GV KL: ¨n uèng ®Çy ®ñ lµ chóng ta ¨n ®ñ vÒ sè l­îng vµ ®ñ vÒ chÊt l­îng
? Tr­íc vµ sau b÷a ¨n chóng ta nªn lµm g×?( HS:... nªn röa tay b»ng xµ phßng....)
 *H§ 2:Th¶o luËn nhãm vÒ lîi Ých cña viÖc ¨n uèng ®Çy ®ñ
Môc tiªu: HiÓu ®­îc t¹i sao cÇn ¨n uèng ®Çy ®ñ vµ cã ý thøc ¨n uèng ®Çy ®ñ
C¸ch tiÕn hµnh.
-GV giuóp HS nhí l¹i nh÷ng g× ®· häc ë bµi Tiªu hãa thøc ¨n
-GV chia líp thµnh c¸c nhãm 5, h­íng dÉn HS c¸c nhãm th¶o luËn vÒ lîi Ých cña viÖc ¨n uèng ®Çy ®ñ
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
 GV KL: ¨n ®ñ, uèng ®ñ gióp c¬ thÓ chãng lín vµ kháe m¹nh 
- ? Tại sao chúng ta cần phải ăn uống sạch sẽ ? và em hãy nêu những cách thực hiện ăn sạch ?
- GV cho HS tự nêu theo ý của mình 
- GV chốt : Chúng ta cần ăn uống sạch sẽ để phòng tránh được các bệnh tật ...
*H§ 3: Trß ch¬i”§i chî”
Môc tiªu: BiÕt lùa chän c¸c thøc ¨n cho tõng b÷a ¨n 1 c¸ch thÝch hîp, cã lîi cho søc kháe
C¸ch tiÕn hµnh: GV chia líp thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm 5, 6 HS thi viÕt tiÕp søc tªn c¸c ®å ¨n, thøc uèng hµng ngµy
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3/Cñng cè, dÆn dß:
? V× sao cÇn ¨n uèng ®Çy ®ñ?
-GV tæng kÕt ND bµi häc.
-DÆn HS «n l¹i bµi vµ thùc hiÖn viÖc ¨n uèng ®Çy ®ñ.
- HS chuÈn bÞ bµi sau: ¨n, uèng s¹ch sÏ.
 Thø t­ ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2013
TẬP ĐỌC:
 THỜI KHÓA BIỂU 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1.RÌn KN ®äc thµnh tiÕng
- §äc râ rµng, døt kho¸t thêi khãa biÓu. BiÕt nghỉ h¬i sau tõng cét, từng dòng .
 2.RÌn KN ®äc- hiÓu:
-N¾m ®­îc sè tiÕt häc chÝnh( « mµu hång), sè tiÕt häc bæ sung(« mµu xanh), sè tiÕt häc tù chän( « mµu vµng) trong TLB
- HiÓu được t¸c dông cña TKB ®èi víi HS: gióp HS theo dâi c¸c tiÕt häc trong tõng buæi, tõng ngµy, chuÈn bÞ bµi vë ®Ó häc tËp tèt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - GV: - KÎ s½n trªn b¶ng líp phÇn ®Çu TKB ®Ó HD luyÖn ®äc.
 - TKB cña líp
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/Bµi cò: 2 HS đọc bài Người thầy cũ 
-2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Môc lôc s¸ch, tr¶ lêi c¸c c©u hái g¾n víi ND bµi ®äc
2/Bµi míi: *GTB trùc tiÕp (GV)
 *H§1: LuyÖn ®äc.
 -GV ®äc mÉu TKB: giäng ®äc râ rµng, rµnh m¹ch; chØ th­íc ...®äc theo tõng ngµy
 -GV h­íng dÉn luyÖn ®äc 
- HS nèi tiÕp nhau c¸c ngµy trong TKB
- Cho HS luyÖn ®äc theo nhãm; thi ®äc
- Cho HS luyÖn ®äc theo nhãm; thi ®äc 
+Thi “T×m m«n häc”
- GV nªu tªn 1 ngµy, 1 buæi hay 1 tiÕt trong TKB, HS t×m nhanh, ®äc
 *H§2:HD t×m hiÓu bµi.
+C©u hái 3:- HS ®äc thÇm TKB, tr¶ lêi (HS: sè tiÕt häc chÝnh: 23 tiÕt; sè tiÕt häc bæ sung ;9 tiÕt;...)
+C©u hái 4:- HS suy nghÜ, tr¶ lêi (HS: §Ó biÕt lÞch häc, chuÈn bÞ bµi ë nhµ, mang s¸ch vë vµ § D H T cho ®óng)
 3/Cñng cè ,dÆn dß.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc .
- DÆn HS thùc hµnh sö dông TKB cho ®óng
LUYỆN TỪ VÀ CÂU :
TỪ NGỮ VỀ MÔN HỌC . TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Tìm được một số từ ngữ về các môn học và hoạt động của người .Kể được nội dung mỗi tranh bằng một câu .Chọn được từ chỉ hoạt động thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 -GV: B¶ng phô viÕt néi dung BT 4 
 - HS : VBT 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/Bµi cò: -2 HS ®Æt 2 c©u hái cho c¸c bé phËn c©u ®­îc g¹ch d­íi (theo mÉu: Ai(c¸i g×, con g×) lµ g×?)
 .B¹n Lan lµ häc sinh líp 1(Ai lµ häc sinh líp 1?)
 .M«n häc em yªu thÝch lµ MÜ thuËt (M«n häc em yªu thÝch lµ g×?)
2/Bµi míi. *GTB:GV nªu M§,YC cña tiÕt häc (dïng lêi)
 * H§1: HD lµm bµi tËp .
+Bµi tËp 1:(miÖng)
-1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi .C¶ líp ®äc thÇm 
-GV h­íng dÉn c¸ch lµm 
-HS c¶ líp lµm VBT;3,4 HS ®äc to kÕt qu¶ 
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng 
+Bµi tËp 2:(miÖng)
-Yªu cÇu 1 hs ®äc ®Ò bµi.C¶ líp ®äc thÇm theo.
-GVyªu cÇu HS q/s 4 tranh trong SGK, t×m tõ chØ ho¹t ®éng cña ng­êi trong tõng tranh
-C¶ líp lµm vµo VBT (GVgióp ®ì HS TB, yÕu).-1 sè HS ph¸t biÓu ý kiÕn
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi ghi nhanh lªn b¶ng tõ ®óng( tranh 1-®äc, xem; tranh 2-viÕt , lµm; tranh 3- nghe, gi¶ng, chØ b¶o,...; tranh 4- nãi, trß chuyÖn, kÓ chuyÖn...)
 KL: Tõ ng÷ vÒ m«n häc vµ ho¹t ®éng cña ng­êi
+Bµi tËp 3:(miÖng)
-1HS ®äc yªu cÇu BT 3.c¶ líp ®äc thÇm theo.
-GV gióp HS n¾m YC 
-HS c¶ líp lµm VBT(GVgióp ®ì HS TB, Y) ;1 sè HS ®äc to c©u võa ®Æt 
-HS vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
+Bµi tËp 4:(viÕt)
-1HS ®äc yªu cÇu BT .C¶ líp ®äc thÇm theo.
-GV gióp HS n¾m v÷ng YC 
-HS c¶ líp lµm VBT(GVgióp ®ì HS TB, Y) ;3 sè HS ®äc to c©u ®· ®iÔn tõ 
-HS vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.(a/...d¹y...;b/...gi¶ng...; c/ .... khuyªn...)
 KL: RÌn KN ®Æt c©u víi tõ chØ ho¹t ®éng
 *H§2:Cñng cè,dÆn dß.
- GV hÖ thèng KT toµn bµi ; nhËn xÐt chung vÒ tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ nhµ t×m thªm c¸c tõ chØ ho¹t ®éng häc tËp, v¨n nghÖ,... vµ tËp ®Æt c©u víi c¸c tõ ®ã.
THỂ DỤC :
(Giaó viên bộ môn soạn và dạy )
TOÁN :
LUYỆN TẬP 
I . MỤC TIÊU : Gióp HS :
-Biết dụng cụ đo khối lượng : c©n ®ång hå,cân đĩa.. 
-Biết lµm tÝnh cộng , trừ vµ gi¶i to¸n víi c¸c sè kÌm theo ®¬n vÞ kg.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV: 1 c¸i c©n ®ång hå , cân đĩa.. 
- HS : SGK ,Vở toán ô li 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Bµi cò: HS làm vào bảng con : 30 kg + 16 kg = ; 29 kg + 14 kg = 
2/-Bµi míi:* GTB (dïng lêi )
 * H§1: HD luyÖn tËp
+Bµi 1: SGK
-1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp .C¶ líp theo dâi
-GV giíi thiÖu c©n ®ång hå vµ c¸ch c©n; HS nghe, q/s vµ tËp c©n
+ Bµi 3: 
-1 HS nªu yªu cÇu cña bµi, c¶ líp theo dâi.
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm ; HS lµm bµi c¸ nh©n vµo Vở toán ô li (GV gióp ®ì HS TB, Y)
- 4 HS lµm trªn b¶ng
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng 
 KL: RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh víi c¸c sè kÌm theo ®¬n vÞ kg.
+ Bµi 4: 
-1 HS ®äc to ®Ò bµi, c¶ líp theo dâi.
-1 HS giái nªu c¸ch lµm ; HS lµm bµi c¸ nh©n vµo Vở ô li (GV gióp ®ì HS TB, Y)
- 1 HS K, G lµm trªn b¶ng
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng ( PT: 26 -16 =10 kg)
3/Cñng cè, dÆn dß.
- GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
- DÆn HS ChuÈn bÞ bµi sau: 6 céng víi mét sè: 6 +5
 Thø n¨m ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2013
TOÁN : 
6 CỘNG VỚI MỐT SỐ : 6 + 5
I . MỤC TIÊU : Gióp HS 
-BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 6+5, lËp được bảng 6 céng víi mét sè.
- Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.
-Dùa vµo b¶ng 6 céng víi mét sè ®Ó t×m ®­îc sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - GV: 20 que tÝnh, b¶ng gµi
 - HS : que tÝnh , bảng con, vở ô li 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Bµi cò: - HS làm bảng con 13 kg + 27 kg – 20 kg = ? ( GV nhận xét chữa bài )
2/ Bµi míi:* GTB (dïng lêi )
 * H§1: Giíi thiÖu phÐp tÝnh 6+5
- GV nªu bµi to¸n:...6+5 =?
- HS thao t¸c trªn que tÝnh, t×m kÕt qu¶, tr¶ lêi: 6+5 =11
- Cho HS ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
- GV gióp HS lËp b¶ng c¸c c«ng thøc 6 céng víi mét sè:6+6, 6+7, 6+8, 6+9- HS tù t×m kÕt qu¶.
- GV yªu cÇu HS HTL c¸c c«ng thøc trªn
 *H§ 2: Thùc hµnh
+Bµi 1: SGK
-1 HS nªu ®Ò bµi, c¶ líp theo dâi.
-HS tù lµm bµi vµo vở Toán ô li ; HS cïng bµn ®æi chéo vë ch÷a bµi
+Bµi 2: 
- Yªu cÇu HS tù lµm vào vở ô li , sau ®ã ch÷a bµi.
+Bµi 3: 
-1 HS nªu ®Ò bµi, c¶ líp theo dâi.
-1 HS giái nªu c¸ch lµm: Dùa vµo b¶ng céng 6, t×m sè ®iÒn vµo « trèng.
-HS c¶ líp tù lµm bµi vµo vở ( GV quan t©m HS TB,YÕu); 3 HS lªn b¶ng lµm bµi
-GV, HS nhËn xÐt, ch÷a bµi 
3/ Cñng cè, dÆn dß.
- GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
- ChuÈn bÞ bµi sau:26+5
TẬP VIẾT :
CHỮ HOA : E , Ê
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
 - RÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷:
 -Viết đúng 2 chữ hoa E, £ ( 1 dòng cì võa vµ 1 dòng cỡ nhá.) và chữ cần ứng dụng : Em
 -BiÕt viÕt øng dông côm tõ Em yªu tr­êng em ( 1 dòng cì võa vµ 1 dòng cỡ nhá.) ( 3 lần ) ch÷ viÕt ®óng mÉu, ®Òu nÐt vµ nèi ch÷ ®óng quy ®Þnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - GV: MÉu ch÷ hoa E, £ nh­ SGK
 - B¶ng phô viÕt s½n mÉu ch÷ cì nhá: Em (dßng1); Em yªu tr­êng em (dßng2)
 - HS: Vë TV, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/Bµi cò: 2 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt b¶ng con §
-1 HS nh¾c l¹i côm tõ øng dông (tiÕt 6) ; HS viÕt §Ñp vµo b¶ng con. 
2/Bµi míi:-GTB - GV nªu M§,YC cña tiÕt häc.
 *H§1: HD viÕt ch÷ hoa
a/HD HS quan s¸t vµ nhËn xÐt ch÷ §: HS K,G nªu; HS TB,Y nh¾c l¹i 
- Ch÷ E cao 5 li, lµ kÕt hîp cña 3 nÐt c¬ b¶n: 1nÐt cong d­íi vµ 2 nÐt cong tr¸i nèi liÒn nhau t¹o thµnh vßng xo¾n nhá gi÷a th©n ch÷. 
- GV chØ dÉn c¸ch viÕt... trªn b×a ch÷ mÉu 
- Ch÷ £: ViÕt nh­ ch÷ E vµ thªm dÊu mò n»m trªn ®Çu ch÷ E 
- GV viÕt mÉu 2 ch÷ E, £ lªn b¶ng ,võaviÕt nãi l¹i c¸ch viÕt
b/HD HS viÕt trªn b¶ng con.-HS tËp viÕt 2,3 l­ît (GV gióp ®ì HS )
 *H§2:HD viÕt côm tõ øng dông
a/ GT côm tõ øng dông (GV)-1 HS ®äc côm tõ øng dông
? Em h·y nªu nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ nãi lªn t×nh c¶m ng«i tr­êng cña m×nh?( Ch¨m häc, gi÷ g×n b¶o vÖ tµi s¶n , c©y cèi trong tr­êng,...)
b/ HS q/s côm tõ øng dông, nªu nhËn xÐt.(HS K,G nªu ; HS TB,Y nh¾c l¹i)
- HS nªu nhËn xÐt vÒ ®é cao c¸c ch÷, c¸ch ®Æt dÊu
- GVviÕt mÉu ch÷ Em trªn dßng kÎ. 
c/HD HS viÕt ch÷ Em vµo b¶ng con- HS c¶ líp viÕt 2 l­ît (GV gióp ®ì HS Y)
 *H§3 :HD HS viÕt vµo vë TV.
-GV nªu YC viÕt ®èi víi c¸c ®èi t­îng HS ( HS diÖn ®¹i trµ, HS K,G)
-GV quan t©m, gióp ®ì HS, ®Æc biÖt lµ HS yÕu.
 *H§4: ChÊm,ch÷a bµi 
-GV chÊm 10 bµi, nªu nhËn xÐt.
3/ Cñng cè dÆn dß.
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ nhµ luyÖn viÕt ë vë TV. 
 	 THỦ CÔNG :
GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( TIẾT 1 )
I. MỤC TIÊU:
- HS biÕt cách gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui
- HS gÊp ®ược thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui .Các nếp gấp tương đối phẳng , thẳng,
- ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm lao ®éng cña m×nh.
- HS biết được muốn di chuyển thuyền có thể dùng sức gió ( gắn thêm buồm cho thuyền hoặc phải chèo thuyền ) . Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy . Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm nhiên liệu .
II. CHUẨN BỊ :
 - GV: MÉu thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui. Quy tr×nh gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui cã h×nh vÏ minh häa cho tõng bíc vÏ.
 - HS ,GV:GiÊy, bót mµu, kÐo .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/Bµi cò. KT ®å dïng cña HS
2/Bµi míi.- GTB dïng lêi (GV)
 *H§1: HD quan s¸t vµ nhËn xÐt 
- GV cho HS quan s¸t mÉu thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui .Gîi ý ®Ó HS nªu t¸c dông cña thuyÒn , h×nh d¸ng, mµu s¾c ,chÊt liÖu thùc tÕ ,
- GV më dÇn thuyÒn mÉu ®Ó cã tê giÊy gÊp ban ®Çu lµ h×nh ch÷ nhËt .
 *H§2: GVHD mÉu
- GV treo tranh HD quy tr×nh gÊp vµ HD gấp tõng b­íc: Võa HD võa lµm c¸c thao t¸c mÉu, HS cã thÓ lµm theo 
 Bước 1: GÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu
 Bước 2: GÊp t¹o th©n vµ mòi thuyÒn
 Bước 3: T¹o thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui
- Cho nhiÒu HS nh¾c l¹i quy tr×nh gÊp
- GV tæ chøc cho HS tËp gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui , theo các bước đã hướng dẫn bằng giấy nháp .
- GV quan s¸t HD häc sinh TB , yÕu
3/Cñng cè - dÆn dß :
- ? Muốn di chuyển thuyền người ta có thể dùng sức gì để tiết kiệm nhiên liệu ? 
 ( HS tự nêu )
- GVKL : Muốn di chuyển thuyền người ta có thể dùng sức gió gắn thêm buồm cho thuyền hoặc phải chèo thuyền để tiết kiệm xăng , dầu 
- GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp, sù chuÈn bÞ ®å dïng vµ KN thùc hµnh s¶n phÈm cña HS.
- DÆn HS giê sau mang § D H T ®Ó häc bµi : GÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui.
 (T 2)
 ÂM NHẠC : 
ÔN TẬP BÀI HÁT : MÚA VUI
I. MỤC TIÊU:
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ đúng lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp mét số ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n. 
II. CHUẨN BỊ :
Mét sè ®éng t¸c móa phô ho¹.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò.
3. Bµi míi.
* HOẠT ĐỘNG 1 : ÔN BÀI HÁT MÚA VUI
HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.hát theo giai điệu và đúng lời ca .
Tõng nhãm lªn hát .
GV cùng lớp NhËn xÐt.
* HOẠT ĐỘNG 2: HÁT VỚI TỐC ĐỘ KHÁC NHAU:
GV lµm mÉu vµ h­íng dÉn HS h¸t víi 2 tèc ®é kh¸c nhau.§Æt c©u hái so s¸nh 2 lÇn h¸t nhanh chËm ra sao. KÕt luËn cña GV
* HOẠT ĐỘNG 3: HÁT KẾT HỢP VẬN ĐỘNG:
C1,2 ch©n nhón nhÞp nhµng tay vç ngang vai bªn tr¸i bªn ph¶i nhÞp nhµng. C3 tay gi¶ ®éng t¸c nh­ n¾m tay c¸c b¹n, nghiªng ®Çu vµ nh¶y lß cß mét vßng t¹i chç hai tay ®­a lªn cao ngang ®Çu uèn c¸c ngãn tay theo nhÞp.
GV lµm mÉu vµ h­íng dÉn c¶ líp thùc hiÖn, chó ý söa sai. 
Thùc hiÖn ®ång lo¹t.
Gäi vµi nhãm lªn biÓu diÔn tr­íc líp. 
NhËn xÐt.
IV . CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Cho c¶ líp h¸t ®ång thanh bµi h¸t 1 lÇn.
- NhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d­¬ng c¸c em häc tèt ®éng viªn c¸c em thực hiện ch­a tốt .
- DÆn HS về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài tiết sau .
 Thø s¸u ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2013
TOÁN : 
2 6 + 5
I . MỤC TIÊU : Gióp HS 
 - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 26+5
 - Biết gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n vµ biết thực hành đo độ dài ®o¹n th¼ng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - GV: 2 bã mỗi bó 1 chục que tÝnh vµ 11 que tÝnh rêi. 
 - HS : Que tÝnh , bảng con , vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Bµi cò:
- ? BT vÒ nhiÒu h¬n ta lµm phÐp tính g×? ( GV cho vài HS nêu , GV – lớp nhận xét)
2/ Bµi míi:* GTB (dïng lêi )
 *H§ 1: Giíi thiÖu phÐp céng 26+5
- GV nªu bµi to¸n:... phÐp céng 26+5
- GV h­íng dÉn HS tù t×m kÕt qu¶, nªu kÕt qu¶.(26+5=31)
- GV cho HS thùc hiÖn ®Æt tÝnh råi tÝnh vµo b¶ng con.
- GV cho HS nªu c¸ch tÝnh (nh­ SGK)
 *H§2 :Thùc hµnh:
+Bµi 1:( dòng 1 ) SGK
-1 HS TB nªu yªu cÇu cña bµi .C¶ líp theo dâi.
- HS lµm c¸ nh©n vào vở Toán ô li , 5 HS lµm trªn b¶ng( GV gióp ®ì HS TB,YÕu) 
- GV vµ HS nhËn xÐt ,ch÷a bµi.( nªu c¸ch tÝnh)
+Bµi 3: -1 HS ®äc ®Ò bµi.C¶ líp theo dâi.
-1 HS K,G nªu c¸ch lµm; HS TB,Y nh¾c l¹i (T¨ng thªm cã nghÜa lµ nhiÒu h¬n) 
? Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×?( Bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n.) 
-HS lµm bµi vµo vở ô li ,1 HS giái lªn b¶ng ch÷a bµi.(GV quan t©m, gióp ®ì HS TB,Y)
-C¶ líp ,GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng (PT: 16+5=21 điểm mười) 
+Bµi 4: 
- 1 HS nªu yªu cÇu.C¶ líp theo dâi.
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm, HS lµm bµi vµo vở .(GV quan t©m, gióp ®ì HS TB,YÕu)
- C¶ líp ,GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng 
3/ Cñng cè, dÆn dß
- GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
- DÆn HS vÒ nhµ «n bµi - ChuÈn bÞ bµi sau: 36+15 
CHÍNH TẢ : NGHE – VIẾT
CÔ GIÁO LỚP EM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
-Nghe-viÕt chÝnh x¸c bài chính tả , tr×nh bµy ®óng 2 khæ th¬ ®Çu cña bµi th¬: C« gi¸o líp em
BiÕt tr×nh bµy 1 bµi th¬ 5 tiÕng, viÕt hoa ch÷ ®Çu mçi dßng th¬, ®Ó c¸ch 1 dßng khi viÕt hÕt 1 khæ th¬
-Lµm ®óng c¸c BT ph©n biÖt : ui/uy; ch/tr hoÆc iªn/ iªng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - GV:B¶ng phô viÕt ND bµi tËp 2 . 
 - HS :Vë viÕt ,VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Bµi cò:- GV ®äc-2 HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt b¶ng con c¸c tõ ng÷ sau: huy hiÖu, vui vÎ, con tr¨n, c¸i ch¨n.
2/ Bµi míi: - GTB : GV nªu M§,YC cña tiÕt häc.
*H§1: HD nghe viÕt:
a/ HD chuÈn bÞ: GV ®äc ®Çu bµi vµ 2 khæ th¬ cuèi , 2 HS ®äc l¹i (HS K,G)
-GV gióp HS n¾m ND bµi 
? Khi c« d¹y viÕt, giã vµ n»ng NTN?( giã ®­a tho¶ng h­¬ng nhµi,...)
? C©u th¬ nµo cho thÊy b¹n HS rÊt thÝch ®iÓm 10 c« cho?( Yªu th­¬ng em .../... c« cho)
-GV gióp HS nhËn xÐt:? Bµi chÝnh t¶ cã nh÷ng ch÷ nµo viÕt hoa?V× sao?( HS:C«, Giã, N¾ng, Xem,... v× ®ã lµ nh÷ng ch÷ ®Çu c©u)
-HS K ,G nªu tõ khã,GV HD-HS viÕt tõ vµo b¶ng con: tho¶ng, gi¶ng, ng¾m m·i, ®iÓm m­êi, trang,...
b/ GV ®äc bµi -HS viÕt bµi vµo vë (GV quan t©m ®Õn HS Y)
c/ ChÊm , ch÷a bµi: -HS ®çi vë ch÷a bµi 
-GV chÊm kho¶ng 10 bµi, nhËn xÐt.
 *H§2: HD lµm bµi tËp chÝnh t¶.
+.Bµi tËp 2:- GV nªu yªu cÇu, h­íng dÉn lµm .HS theo dâi.
-HS lµm VBT, sau ®ã ph¸t biÓu ý kiÕn, Gv ghi lªn b¶ng tõ ®óng.
+Bµi tËp 3a,b
-C¶ líp ®äc thÇm YC cña bµi 
-GV h­íng dÉn, cho HS lµm c¸ nh©n vµo VBT; 1 HS giái lªn ch÷a bµi
-HS ,GV nhËn xÐt chèt ®¸p ¸n ®óng.(...tre nhá/... nghiªng che/...tr¨ng tá/...rông tr¾ng)
3/ Cñng cè dÆn dß:
-GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn HS vÒ nhµ luyÖn viÕt thªm bài 
TẬP LÀM VĂN :
KỂ NGẮN THEO TRANH . LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHÓA BIỂU
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Tuan_7_Lop_2.doc