Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần số 5 năm 2012

TUẦN 5

- Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.

- Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

- Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng sách vở của bản thân

* Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền, đẹp chính là thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ; góp phần tiết kiệm tiền của, tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng trong việc sản xuất sách vở đồ dùng học tập; BVMT, làm cho môi trường luôn sạch đẹp

ii. chun bÞ:

 

doc 21 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 677Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần số 5 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
luaän vaø traû lôøi
+ Gioáng: chöõ u
+ Khaùc: ö theâm daáu raâu
_HS ñoïc theo: caû lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân.
- Caù nhaân traû lôøi
_ HS ñaùnh vaàn: lôùp, nhoùm, caù nhaân
_ HS vieát treân khoâng trung 
_ Vieát vaøo baûng: u, ö, nuï, thö
_ Ñoïc laàn löôït: caù nhaân, nhoùm, baøn, lôùp
_2-3 HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng
_ Ñoïc theo nhoùm, baøn, caù nhaân
_ HS ñoïc laïi caû baøi
- HS ñoïc ( CN, ÑT)
_ HS quan saùt vaø neâu noäi dung tranh 
_ HS ñoïc theo: nhoùm, caù nhaân, caû lôùp 
_ 2-3 HS ñoïc
- HS taäp vieát vaøo vôû: u, ö, nuï, thö
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi
HS quan saùt vaøtraû lôøi
+Chuøa Moät Coät
+Thuû ñoâ
_Qua phim aûnh, tranh aûnh, qua caùc caâu chuyeän keå hoaëc do töï mình bieát veà Thuû ñoâ
 --------------------- & œ -----------------------
 So¹n: 18/9/2012
 Gi¶ng: T3- 25/9/2012
1.Thñ c«ng 
$5. XÐ d¸n h×nh trßn 
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
- Hs biÕt c¸ch xÐ d¸n h×nh trßn .
- XÐ d¸n ®­îc h×nh t­¬ng ®èi trßn , ®­êng xÐ cã thÓ bÞ r¨ng c­a, h×nh d¸n cã thÓ ch­a ph¼ng . 
-Yªu thÝch s¶n phÈm cña m×nh.
II.§å dïng d¹y häc:
-GV: Mét sè bµi mÉu 
-HS: GiÊy, kÐo,hå d¸n
 III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
GV
HS
1.æn ®Þnh tæ chøc
2.KiÓm tra bµi cò)
-KiÓm tra ®å dïng
3.Bµi míi)
a.GTB:
b.Ho¹t ®éng 1: Hd quan s¸t nhËn xÐt
-Cho quan s¸t mét sè bµi mÉu.
-Bµi mÉu nµy c¸ch xÐ nh­ thÕ nµo?
-Cã c©n ®èi kh«ng? 
-C¸ch d¸n cã ®Ñp kh«ng?
-KL:
c.Ho¹t ®éng 2:Hd mÉu 
*VÏ vµ xÐ h×nh tròn
-Hd mÉu nh­ sgk.
*Hd d¸n h×nh.
-Hd mÉu nh­ sgk.
*T­¬ng tù nh­ thÕ víi h×nh trßn
d.Thùc hµnh
-Hd thùc hµnh.
-Hd d¸n vµo vë thñ c«ng
-NhËn xÐt
4.Cñng cè dÆn dß (5)
- Tinh thÇn häc tËp
- DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi xÐ d¸n h×nh qu¶ cam
-Quan s¸t,nhËn xÐt
-Quan s¸t
-Tr¶ lêi
-Quan s¸t nhËn xÐt
-Thùc hµnh
-D¸n vµo vë thñ c«ng
--------------------- & œ -----------------------
2+3. TiÕng ViÖt
Baøi 18: x - ch
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
- HS ñoïc ñöôïc x, ch, xe, choù; töø vaø caâu öùng duïng
- Vieát ñöôïc x, ch, xe, choù.
- Luyeän noùi töø 3-4 caâu theo chuû ñeà: xe boø, xe lu, xe oâ toâ
- Giaùo duïc HS chaêm hoïc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC:
_ Gv: Tranh minh hoaï, SGK
_ HS: SGK , b¶ng, vôû taäp vieát, boä thöïc haønh TV
III. lªn líp:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò:
 _ ........... ........... + §äc : u – nuï, ö - thö
 _ .......... ............ + Ñoïc töø vaø caâu öùng duïng baøi 17
 + Lôùp viÕt baûng con: nuï, thö
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm ( B§: ®äc ®óng, to râ rµng: 10®)
3. Bµi míi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 a. Giíi thiÖu bµi
_ GV giôùi thieäu, 
_ GV ghi leân baûng x - ch - Ñoïc maãu
 b. Daïy chöõ ghi aâm: 
x
 Nhaän dieän chöõ: 
_ GV vieát (toâ) laïi chöõ x ñaõ vieát saün treân baûng vaø noùi: Chöõ x goàm hai neùt xieân cheùo
_ So saùnh x vôùi c?
Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm:
_ GV phaùt aâm maãu: x
_GV chænh söûa loãi cuï theå cho HS 
* Ñaùnh vaàn:
_GV vieát baûng xe vaø ñoïc xe
_GV hoûi: Vò trí cuûa x, e trong xe nhö theá naøo?
_ GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: xôø- e- xe
 GV chænh söûa cho töøng HS.
ch
 Nhaän dieän chöõ: 
_ GV vieát (toâ) laïi chöõ ch ñaõ vieát saün treân baûng: Chöõ ch goàm hai chöõ c vaø h. 
_ GV hoûi: So saùnh chöõ ch vaø th?
 Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm:
_ GV phaùt aâm maãu: ch
_GV chænh söûa loãi cuï theå cho HS 
* Ñaùnh vaàn:
_GV vieát baûng choù vaø ñoïc choù
_GV hoûi: Vò trí cuûa ch, o ,daáu saéc trong choù nhö theá naøo?
_ GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: chôø- o - saéc-choù
 GV chænh söûa cho töøng HS.
Höôùng daãn vieát chöõ: GV vieát maãu treân baûng lôùp theo khung oâ li ñöôïc phoùng to. Vöøa vieát vöøa höôùng daãn qui trình.
Löu yù: neùt noái giöõa x vaø e, ch vaø o
_GV nhaän xeùt vaø chöõa loãi cho HS.
 Ñoïc tieáng öùng duïng:
* Ñoïc tieáng öùng duïng:
_ GV nhaän xeùt vaø chænh söûa cho HS
* Ñoïc töø ngöõ öùng duïng: 
_ GV giaûi thích : thôï xeû
_ GV ñoïc maãu – GV nhaän xeùt
 TIEÁT 2
c. Luyeän taäp:
 Luyeän ñoïc:
* Luyeän ñoïc baøi ôû tieát 1
_ GV nhaän xeùt
_Ñoïc tieáng, töø öùng duïng
* Ñoïc caâu öùng duïng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV neâu nhaän xeùt chung
_ Chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS
_GV ñoïc maãu
 Luyeän vieát:
_ Cho HS taäp vieát vaøo vôû
_ GV nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc: löng thaúng, caàm buùt ñuùng tö theá
 Luyeän noùi: Chuû ñeà: xe boø, xe lu, xe oâ toâ
_GV cho HS xem tranh vaø hoûi: 
+ Coù nhöõng loaïi xe naøo trong tranh? Em haõy chæ töøng loaïi xe? Xe boø thöôøng duøng ñeå laøm gì? ÔÛ queâ em coøn goïi laø xe gì? Xe lu duøng ñeå laøm gì? Xe lu coøn goïi laø xe gì? Xe oâ toâ nhö trong tranh coøn goïi laø xe oâ toâ gì? Noù duøng ñeå laøm gì? Coøn coù nhöõng loaïi xe naøo nöõa? ÔÛ queâ em thöôøng duøng loaïi xe naøo _GV keát luaän:
4.Cuûng coá - daën doø:
_ Gv gäi Hs ®äc l¹i bµi. Gv cñng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vÒ nhµ ®äc bµi l­u lo¸t, lµm bµi tËp ë VBT. ChuÈn bÞ bµi 19: s - r 
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_ Ñoïc theo GV
_HS quan saùt
_HS thaûo luaän vaø traû lôøi 
+Gioáng: neùt cong hôû phaûi
+Khaùc: x coøn moät neùt cong hôû traùi
_HS nhìn baûng phaùt aâm töøng em
_ HS ñoïc: xe
_ xñöùng tröôùc , e ñöùng sau
_ HS ñaùnh vaàn: lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân
_ Quan saùt
_ Thaûo luaän vaø traû lôøi
+ Gioáng: chöõ h ñöùng sau
+ Khaùc: ch baét ñaàu baèng c, coøn th baét ñaàu baèng t
_HS phaùt aâm
_HS ñoïc theo: caû lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân.
_ Caù nhaân traû lôøi
_ HS ñaùnh vaàn: lôùp, nhoùm, caù nhaân
_ HS vieát treân khoâng trung hoaëc maët baøn.
_ Vieát vaøo baûng: x, ch, xe, choù
_ Ñoïc laàn löôït: caù nhaân, nhoùm, baøn, lôùp
_2-3 HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng
_ Ñoïc theo nhoùm, baøn, caù nhaân
_ 2HS ñoïc laïi baøi
_ Laàn löôït phaùt aâm: aâm x, tieáng xeâ vaø aâm ch, tieáng choù
_ HS ñoïc: caù nhaân, nhoùm , lôùp
_Thaûo luaän nhoùm veà tranh minh hoïa cuûa caâu ñoïc öùng duïng
_ HS ñoïc theo: nhoùm, caù nhaân, caû lôùp 
_ 2-3 HS ñoïc
_HS ngoài thaúng, ñuùng tö theá vaø quan saùt
_ Taäp vieát vaøo vôû: x, ch, xe, choù
_ Ñoïc teân baøi luyeän noùi
_HS quan saùt vaøtraû lôøi
 
_HS neâu yù kieán
--------------------- & œ -----------------------
4. To¸n
Tieát 18: SOÁ 8
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
 - Bieát 7 theâm 1 ñöôïc 8, vieát, ñoïc, ñeám ñöôïc töø 1- 8
 - Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 8, bieát vò trí cuûa soá 8 trong daõy soá töø 1- 8.
 - Gióp HS cã yù thöùc tích cöïc hoïc taäp m«n to¸n.
ii. chuÈn bÞ: 
 _ GV: Baûng phuï
 _ Hs: SGK to¸n 1, bé thùc hµnh
iii. lªn líp
 1. æn ®Þnh tæ chøc.
 2. KiÓm tra bµi cò
 _ ........ + Ñoïc vieát röø 1 ñeán 7 vaø ngöôïc laïi
 ........ + Laøm baøi taäp 4- SGK/29
 _ GV kieåm tra VBT cuûa HS
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®ieåm (B§: §äc ñuùng, tèt: 10®; Ñieàn ñuùng daáu: 10ñ)
 3. Bµi míi: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Giíi thiÖu bµi.
 b.Giôùi thieäu soá 8:
Böôùc 1: Laäp soá
_ GV höôùng daãn HS xem tranh : Coù maáy em ñang chôi? Coù maáy em ñi tôùi? Taát caû coù maáy em? 
_Yeâu caàu HS laáy ra 7 hình troøn, laáy theâm 1 hình troøn.Taát caû laø maáy chaám troøn?
+Baûy con tính theâm moät con tính. Taát caû laø maáy con tính? 
_GV keát luaän
 Böôùc 2: Giôùi thieäu chöõ soá 8 in vaø chöõ soá 8 vieát
_ GV giô taám bìa coù chöõ soá 8
Böôùc 3: Nhaän bieát thöù töï cuûa soá 8 trong daõy soá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
_GV höôùng daãn HS ñeám töø 1 ñeán 8 roài ñoïc ngöôïc laïi töø 8 ñeán 1
_soá 8 lieàn sau soá 7 trong daõy caùc soá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 vaø laø soá lôùn nhaát 
c. Thöïc haønh:
Baøi 1/ 30 : Vieát soá 8
_GV giuùp HS vieát ñuùng qui ñònh
Baøi 2/ 30 Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
_GV höôùng daãn HS vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
_ Yeâu caàu HS ñieàn keát quaû ñeám ñöôïc vaøo oâ troáng
_Vôùi caùc tranh veõ coøn laïi töông töï vaø ñieàn keát quaû ñeám ñöôïc vaøo oâ troáng
Baøi 3/30: Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
_Höôùng daãn HS ñieàn soá thích hôïp vaøo caùc oâ troáng roài ñoïc theo thöù töï: töø 1 ñeán 8 vaø töø 8 ñeán 1
_ nhaän xeùt veà vò trí soá 8 trong daõy soá
Baøi 4/30 ( Daønh cho hs khaù, gioûi): Ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã chaám
_Döïa vaøo vò trí thöù töï cuûa caùc soá töø 1 ñeán 8 ñeå ñieàn daáu thích hôïp vaøo caùc choã chaám
4. Cñng cè - dÆn dß:
 _ Gv cñng cè néi dung bµi
 _ Yªu cÇu hs vÒ nhµ lµm bµi tËp ë VBT.
 _ Chuaån bò baøi: “Soá 9”
 _ Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_HS quan saùt traû lôøi
_Baûy em theâm moät em laø taùm em. Taát caû coù taùm em
_Baûy chaám troøn theâm moät chaám troøn laø taùm chaám troøn
_HS nhaéc laïi: “Coù taùm em, taùm chaám troøn, taùm con tính”
+ Töï ruùt ra kieán thöùc:“Caùc nhoùm naøy ñeàu coù soá löôïng laø taùm”
_HS ñoïc: taùm
_HS ñeám töø 1 ñeán 8 vaø töø 8 ñeán 1 (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
_ HS vieát vaøo baûng
+Vieát vaøo vôû
_ HS nhaéc laïi
_HS laøm baøi, ñoïc keát quaû
_HS nhaéc laïi: “8 goàm 7 vaø 1; goàm 1 vaø 7; + 8 goàm 6 vaø 2; goàm 2 vaø 6; + 8 goàm 5 vaø 3; goàm 3 vaø 5; + 8 goàm 4 vaø 4”
_Ñeám oâ
_HS laøm baøi vaø 8 lôùn hôn taát caû caùc soá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaø 8 laø soá lôùn nhaát trong caùc soá töø 1 ñeán 8
_Ñieàn soá vaøo oâ troáng
_So saùnh soá
_Ñieàn daáu > ,< , =
_HS laøm baøi , 4 HS leân baûng chöõa baøi
_Lôùp ñoïc laïi keát quaû
--------------------- & œ ----------------------
 So¹n : 19/9/2012
 Gi¶ng: T4 - 26/9/2012
1. To¸n
Tieát 19: SOÁ 9
I. MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 - Bieát 8 theâm 1 ñöôïc 9, ñoïc, vieát ñeám ñöôïc töø 1- 9
 - Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 9, bieát ñöôïc vò trí cuûa soá 9 trong daõy soá töø 1- 9.
 - Hs yù thöùc chaêm chæ hoïc taäp.
ii. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: Baûng phuï
 _ Hs: Vôû baøi taäp Toaùn 1, VBT, boä thöïc haønh
iii. lªn líp
 1. æn ®Þnh tæ chøc.
 2. KiÓm bµi cò:
 _ ............ ........... Ñoïc caùc soá töø 1 ñeán 8 vaø ngöôïc laïi 
 ............. Laøm baøi taäp 4-SGK /30
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm. (B§: §äc ®óng to, râ rµng10®; §iÒn ®óng dÊu 10®)
 3. Bµi míi:
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 a.Giôùi thieäu baøi: 
 b. Giôùi thieäu soá 9: TiÕn h¸nh t­¬ng tù nh­ víi sè 8
 c. Thöïc haønh:
Baøi 1/32: Vieát soá 9
_GV giuùp HS vieát ñuùng qui ñònh
Baøi 2/ 33: Soá
_GV höôùng daãn HS vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
_Vôùi caùc tranh veõ coøn laïi HS traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi töông töï vaø ñieàn keát quaû ñeám ñöôïc vaøo oâ troáng
_GV höôùng daãn HS söû duïng 9 maãu vaät (hình vuoâng, hình troøn, hoaëc hình tam giaùc) 
Baøi 3/ 33. Vieát daáu thích hôïp vaøo choã chaám
_Höôùng daãn HS thöïc haønh so saùnh caùc soá trong phaïm vi 9
Baøi 4/33:Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám
_Höôùng daãn HS tìm hieåu caùch laøm baøi: Döïa vaøo thöù töï cuûa caùc soá töø 1 ñeán 9, so saùnh töøng caëp hai soá tieáp lieàn trong caùc soá töø 1 ñeán 9 ñeå tìm ra caùc soá thích hôïp, roài ñieàn vaøo choã chaám
Baøi 5/33 ( Daønh cho hs khaù, gioûi): Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
_GV höôùng daãn HS tìm hieåu caùch laøm baøi: Döïa vaøo caùch ñeám caùc soá, tìm ra caùc soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng
4.Cuûng coá - daën doø:
_ Gv cñng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vÒ nhµ lµm bµi tËp ë VBT. ChuÈn bÞ bµi sau: “Soá 0”
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_HS vieát 1 doøng soá 9
+Vieát vaøo baûng con sau ñoù vieát vaøo vôû
_HS laøm baøi 
 _HS thöïc hieän taùch caùc maãu vaät coù saün thaønh 1 nhoùm ñeå tìm ra caáu taïo soá 9
_HS ñoïc keát qua:û“9 goàm 8 vaø 1, goàm 1 vaø 8; 9 goàm 7 vaø 2; goàm 2 vaø 7; 9 goàm 6 vaø 3; goàm 3 vaø 6; 9 goàm 5 vaø 4; goàm 4 vaø 5”
_HS laøm baøi, 3 HS leân baûng
_HS nhaän xeùt, chöõa baøi
_Ñieàn daáu >, <, =
_Ñieàn soá vaøo choã chaám
_Hs laøm baøi. 3 HS leân baûng
_Nhaän xeùt, chöõa baøi
_Ñieàn soá vaøo oâ troáng
_HS ñeám caùc soá töø 1 ñeán 9 vaø ngöôïc laïi, ñeám ñeán 9 baét ñaàu töø 4
--------------------- & œ ----------------------
2+3. Häc vÇn
 Baøi 19: s - r
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
-Ñoïc ñöôïc s, r, seû, reã; töø vaø caâu öùng duïng
- Vieát ñöôïc s, r, seû, reã
- Luyeän noùi töø 3-4 caâu theo chuû ñeà: roå, raù
 - Giuùp HS hieåu bieát theâm veà coâng duïng cuûa caùc vaät duïng trong nhaø.
ii. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: Tranh minh hoïa SGK
 _ HS: SGK, B¶ng, bé THTV, vôû taäp vieát
iii. lªn líp
 1. æn ®Þnh tæ chøc.
 2. KiÓm tra bµi cò:
 - Ñoïc baøi khoùa, töø vaø caâu öùng duïng baøi 18 .......... ........... 
 - ViÕt b¶ng: xe, choù 
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm (B§: vieát ñuùng;®äc ®óng, to roõ raøng: 10®)
 3. Bµi míi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
a.Giôùi thieäu baøi:
 b.Daïy chöõ ghi aâm: 
s
Nhaän dieän chöõ: 
_ GV vieát (toâ) laïi chöõ s ñaõ vieát saün treân baûng vaø noùi: Chöõ s goàm neùt xieân phaûi, neùt thaét, neùt cong hôû -traùi
_ So saùnh s vôùi caùc söï vieäc trong thöïc teá
Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm:
_ GV phaùt aâm maãu: s 
_GV chænh söûa loãi cuï theå cho HS 
* Ñaùnh vaàn:
_GV vieát baûng seû vaø ñoïc seû
_GV hoûi: Vò trí cuûa s, e,daáu hoûi trong seû nhö theá naøo?
_ GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: sôø-e-hoûi- seû
 _GV chænh söûa cho töøng HS.
r
Nhaän dieän chöõ: 
_ GV vieát (toâ) laïi chöõ r ñaõ vieát saün treân baûng vaø noùi: Chöõ r goàm neùt xieân phaûi, neùt thaét, neùt moùc ngöôïc
_ GV hoûi: So saùnh chöõ r vaø x?
Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm:
_ GV phaùt aâm maãu: r 
_GV chænh söûa loãi cuï theå cho HS 
* Ñaùnh vaàn:
_GV vieát baûng reãû vaø ñoïc reãû
_GV hoûi: Vò trí cuûa r, eâ, daáu ngaõ trong thoû nhö theá naøo?
_ GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: rôø- eâ- reâ- ngaõ- reã
 GV chænh söûa cho töøng HS.
Höôùng daãn vieát chöõ: GV vieát maãu treân baûng lôùp theo khung oâ li ñöôïc phoùng to. Vöøa vieát vöøa höôùng daãn qui trình.
 Löu yù: neùt noái giöõa s vôùi e, r vôùi eâ
_GV nhaän xeùt vaø chöõa loãi cho HS.
Ñoïc tieáng, töø öùng duïng:
* Ñoïc tieáng öùng duïng:
_ GV nhaän xeùt vaø chænh söûa cho HS
* Ñoïc töø ngöõ öùng duïng 
_ GV giaûi thích: su su, roå raù, chöõ soá
_ GV ñoïc maãu – nhaän xeùt
TIEÁT 2
c. Luyeän taäp:
Luyeän ñoïc:
* Luyeän ñoïc caùc aâm ôû tieát 1
GV nhaän xeùt
_Ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng
* Ñoïc caâu öùng duïng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV neâu nhaän xeùt chung
_ Chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS
_GV ñoïc maãu
Luyeän vieát:
_ Cho HS taäp vieát vaøo vôû
_ GV nhaéc nhôû HS tö theá ngoài hoïc: löng thaúng, caàm buùt ñuùng tö theá
 Luyeän noùi: Chuû ñeà: roå, raù
_GV cho HS xem tranh vaø ñaët caâu hoûi: 
+ Trong tranh veõ gì? Roå duøng laøm gì? Raù duøng laøm gì? Roå, raù khaùc nhau theá naøo?
+Ngoaøi roå, raù ra coøn coù loaïi naøo khaùc ñan baèng maây tre? 
+Queâ em coù ai ñan roå, raù khoâng?
_GV keát luaän
4.Cuûng coá - daën doø:
_ Gv cñng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vÒ nhµ tËp viÕt trong vë, lµm bµi tËp ë VBT . 
_ ChuÈn bÞ bµi 20: k - kh
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_HS thaûo luaän vaø traû lôøi ( coù hình gioáng hình ñaát nöôùc ta)
_HS nhìn baûng phaùt aâm töøng em
_ HS ñoïc: seû
_ s ñöùng tröôùc, e ñöùng sau, daáu hoûi treân ñaàu aâm e
_ HS ñaùnh vaàn: lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân
_ Quan saùt
_ Thaûo luaän vaø traû lôøi
+ Gioáng: neùt xieân phaûi, neùt thaét
+ Khaùc: keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc coøn s laø neùt cong hôû- traùi
_HS ñoïc theo: caû lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân.
_ Hs ñoïc
_ Caù nhaân traû lôøi
_ HS ñaùnh vaàn: caù nhaân, nhoùm, lôùp
_ HS vieát treân khoâng trung hoaëc maët baøn.
_ Vieát vaøo baûng: s, r, seû, reã
_ Ñoïc laàn löôït: caù nhaân, nhoùm, baøn, lôùp
_2-3 HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng
_ Ñoïc theo nhoùm, baøn, caù nhaân
_ HS ñoïc laïi baøi
_ Laàn löôït phaùt aâm: aâm s, tieáng seû
vaø aâm r, tieáng reã
_HS ñoïc : caù nhaân, nhoùm, lôùp
_ Thaûo luaän nhoùm veà tranh minh hoïa cuûa caâu ñoïc öùng duïng
_ HS ñoïc theo: nhoùm, caù nhaân, caû lôùp
_ 2-3 HS ñoïc
_HS ngoài thaúng, ñuùng tö theá vaø quan saùt.
_ Taäp vieát vaøo vôû: s, r, seû, reã
 _Ñoïc teân baøi luyeän noùi
_HS quan saùt vaøtraû lôøi
--------------------- & œ -----------------------
4. Tù nhiªn vµ x· héi 
 $5. Gi÷ vÖ sinh th©n thÓ
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
- Nªu ®­îc c¸c viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh th©n thÓ.
- BiÕt c¸ch röa mÆt , röa tay ch©n s¹ch sÏ
*GDHS biÕt t¾m, géi röa tay ch©n s¹ch sÏ,®óng c¸ch vµ tiÕt kiÖm n­íc ®ì l½ng phÝ tiÒn cña gia ®×nh.
II. C¸c kÜ n¨ng sèng ®­îc gi¸o dôc trong bµi
-Kĩ năng tự bảo vệ: Chăm sóc thân thể.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ thân thể.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
III.§å dïng d¹y häc:
-Tranh sgk
-VBT TNXH
IV.Ho¹t ®éng d¹y häc:
GV
HS
1.æn ®Þnh tæ chøc: (2 )
2.KiÓm tra bµi cò: (5)
-Chóng ta nªn b¶o vÖ tai,m¾t b»ng c¸ch nµo?
-NhËn xÐt ®¸ng gi¸
3.Bµi míi
a.GTB: (trùc tiÕp)
b.T×m hiÓu bµi:
c.Ho¹t ®éng 1:Lµm viÖc c¸ nh©n
-Chia nhãm,nªu yªu cÇu: 
-Quan s¸t h×nh sgk nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó gi÷ da s¹ch sÏ: 
-KL: sgv
d.H§2:Lµm viÖc víi sgk
-Quan s¸t c¸c h×nh sgk T12,13 chØ vµ nãi vÒ viÖc lµm cña c¸c b¹n trong tõng h×nh.
-Nªu râ viÖc lµm nµo ®óng viÖc lµm nµo sai?T¹i sao?
-KL:
®.Ho¹t ®éng 3:Th¶o luËn c¶ líp
-Tr¶ lêi c©u hái:
-H·y nªu c¸c viÖc cÇn lµm khi t¾m?
-Nªn röa tay khi nµo?
-Nªn röa ch©n khi nµo?
-KL:
*Khi t¾m c¸c em lªn lµm g×? vµ t¾m nh­ thÕ nµo th× ®óng c¸ch?
-KL:
4.Cñng cè dÆn dß(5)
-Muèn gi÷ vÖ sinh th©n thÓ ta ph¶i lµm g×?
-NhËn xÐt tiÕt häc
-ChuÈn bÞ bµi ch¨m sãc vµ b¶o vÖ r¨ng.
- Hs h¸t
- Tr¶ lêi
-Chia 3 nhãm 
-Th¶o luËn
-Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm
-NhËn xÐt bæ sung.
-Quan s¸t nªu nh÷ng viÖc cña tõng h×nh.
-Nªu ,nhËn xÐt bæ sung.
-Tr¶ lêi c©u hái
-NhËn xÐt bæ sung.
-Tr¶ lêi
--------------------- & œ -----------------------
 So¹n: 20/9/2012
 Gi¶ng: T5 - 27 /9/2012
1+2. Häc vÇn 
Baøi 20: k - kh
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU
- HS ñoïc ñöôïc k, kh, keû, kheá; töø vaø caâu öùng duïng
- Vieát fñöôïc k, kh, keû, kheá
- Luyeän noùi töø 3-4 caâu theo chuû ñeà: uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu. 
- Giuùp HS phaân bieät ñöôïc moät soá loaïi aâm thanh.
ii. chuÈn bÞ: 
_ Gv: Tranh minh hoaï, SGK
_ Hs: Boä TH TV , SGK, vôû taäp vieát, baûng con
iii. lªn líp tiÕt 1 
 1. æn ®Þnh tæ chøc.
 2. KiÓm tra bµi cò:
 _ ........... ............. + Ñoïc baøi 19 :s - r
 _ ........... .............. +Ñoïc töø vaø caâu öùng duïng baøi 19
 _ Vieát vaøo baûng: seû, reã
* Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm (B§: §äc ®óng, to, roõ raøng: 10®; viÕt ®óng, ®Ñp: 10®).
 3. Bµi míi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
a. Giôùi thieäu baøi
 _ GV giôùi thieäu
 _ GV ghi baûng: k – kh. GV ñoïc maãu
b..Daïy chöõ ghi aâm: 
k
Nhaän dieän chöõ: 
_ GV vieát (toâ) laïi chöõ k ñaõ vieát saün treân baûng vaø noùi: Chöõ k goàm neùt soå thaúng, hai neùt xieân traùi vaø phaûi
_ So saùnh k vôùi h
Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm:
_ GV phaùt aâm maãu: k ( ca)
_GV chænh söûa loãi cuï theå cho HS 
* Ñaùnh vaàn:
_GV vieát baûng keû vaø ñoïc keû
_GV hoûi: Vò trí cuûa k, e, trong keû nhö theá naøo?
_ GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: ca -e- ke-hoûi- keû
 _GV chænh söûa cho töøng HS.
kh
Nhaän dieän chöõ: 
_ GV vieát laïi chöõ r ñaõ vieát saün treân baûng vaø noùi: Chöõ kh laø gheùp hai chöõ k vaø h 
_ GV hoûi: So saùnh chöõ k vaø kh?
Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
* Phaùt aâm:
_ GV phaùt aâm maãu: kh
_GV chænh söûa loãi cuï theå cho HS 
* Ñaùnh vaàn:
_GV vieát baûng kheá vaø ñoïc kheá
_GV hoûi: Ph©n tÝch tiÕng khÕ
_ GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: khôø- eâ- kheâ- saéc kheá
 GV chænh söûa cho töøng HS.
Höôùng daãn vieát chöõ:
_GV vieát maãu treân baûng lôùp theo khung oâ li ñöôïc phoùng to. Vöøa vieát vöøa höôùng daãn qui trình.
 _GV nhaän xeùt vaø chöõa loãi cho HS.
Ñoïc tieáng, töø öùng duïng:
* Ñoïc tieáng öùng duïng:
_ GV nhaän xeùt vaø chænh söûa cho HS
* Ñoïc töø ngöõ öùng duïng 
_ GV giaûi thích: keõ hôû, kì coï, khe ñaù,
_ GV ñoïc maãu – nhaän xeùt
TIEÁT 2
c. Luyeän taäp:
Luyeän ñoïc:
* Luyeän ñoïc caùc aâm ôû tieát 1
GV nhaän xeùt
_Ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng
* Ñoïc caâu öùng duïng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV neâu nhaän xeùt chung
_ Chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS
_GV ñoïc maãu
 Luyeän vieát:
_ Cho HS taäp vieát vaøo vôû
Luyeän noùi: Chuû ñeà: uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu
_GV cho HS xem tranh vaø ñaët caâu hoûi: 
+ Trong tranh veõ gì? Caùc vaät, con vaät naøy coù tieáng keâu nhö theá naøo?
+ Em coøn bieát caùc tieáng keâu cuûa caùc vaät, con vaät naøo khaùc khoâng? Coù tieáng keâu naøo maø khi nghe thaáy ngöôøi ta phaûi chaïy vaøo nhaø ngay? Coù tieáng keâu naøo khi nghe thaáy ngöôøi ta raát vui? Em thöû baét chöôùc tieáng keâu cuûa caùc vaät trong tranh hay ngoaøi thöïc teá
_GV keát luaän
4.Cuûng coá - daën doø:
_ Yªu cÇu hs ®äc l¹i bµi. Gv cñng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vÒ nhµ ®äc bµi l­u lo¸t,lµm bµi tËp ë VBT . ChuÈn bÞ bµi 21: OÂn taäp
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc
_ Ñoïc theo GV
_ HS quan saùt
_HS thaûo luaän vaø traû lôøi 
+Gioáng: ñeàu coù neùt soå thaúng
+Khaùc: k coù 2 neùt xieân traùi vaø phaûi, coøn h coù neùt moùc xuoâi
_HS nhìn baûng phaùt aâm töøng em
_ HS ñoïc: keû
_ k ñöùng tröôùc, e ñöùng sau, daáu hoûi treân ñaàu aâm e
_ HS ñaùnh vaàn: lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân
_ Quan saùt
_ Thaûo luaän vaø traû lôøi
+ Gioáng: ñeàu coù chöõ k
+ Khaùc: kh coù theâm chöõ h
_HS ñoïc theo: caû lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân.
_ Hs ñoïc
_ Caù nhaân traû lôøi
_ HS ñaùnh vaàn: caù nhaân, nhoùm, lôùp
_ HS vieát treân khoâng trung hoaëc maët baøn.
_ Vieát vaøo baûng: k, kh, keû, kheá
_ Ñoïc laàn löôït: caù nhaân, nhoùm, baøn, lôùp
_2-3 HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng
_ Ñoïc theo nhoùm, baøn, caù nhaân
_ HS ñoïc laïi baøi
_ Laàn löôït phaùt aâm: aâm k, tieáng keû
vaø aâm kh, tieáng kheá
_HS ñoïc : caù nhaân, nhoùm, lôùp
_ Thaûo luaän nhoùm veà tranh minh hoïa cuûa caâu ñoïc öùng duïng
_ HS ñoïc theo: nhoùm, caù nhaân, caû lôùp _ 2-3 HS ñoïc
_HS ngoài thaúng, ñuùng tö theá vaø quan saùt.
_ Taäp vieát vaøo vôû: k, kh, keû, kheá
 _Ñoïc teân baøi luyeän noùi
_HS quan saùt vaøtraû lôøi
_ HS lieân heä
--------------------- & œ -----------------------
3. To¸n
Tieát 19: SOÁ 0
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 - Vieát ñöôïc soá 0, ñoïc vaø ñeám ñöôïc töø 0-9 
 - Bieát so saùnh soá 0 vôùi caùc soá trong phaïm vi 

Tài liệu đính kèm:

  • docLOP 1 TUAN 5.doc