Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 41: Thân cây

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết :

- Nhận dạng và kể được một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo.

- Phân loại một số cây theo cách mọc của thân (đứng, leo, bò) và theo cấu tạo của thân (thân gỗ, thân thảo).

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh sưu tầm về thực vật

- Các cây có ở trường

- Giấy A4, bút màu, giấy khổ to, hồ dán, .

 

docx 3 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 07/06/2021 Lượt xem 827Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 41: Thân cây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 41. Th©n c©y
I. Môc tiªu: 
Sau bµi häc, HS biÕt :
- NhËn d¹ng vµ kÓ ®­îc mét sè c©y cã th©n mäc ®øng, th©n leo, th©n bß, th©n gç, th©n th¶o.
- Ph©n lo¹i mét sè c©y theo c¸ch mäc cña th©n (®øng, leo, bß) vµ theo cÊu t¹o cña th©n (th©n gç, th©n th¶o).
II. §å dïng d¹y häc: 
Tranh ¶nh s­u tÇm vÒ thùc vËt
C¸c c©y cã ë tr­êng
GiÊy A4, bót mµu, giÊy khæ to, hå d¸n, ...
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 4’
A. KiÓm tra bµi cò
- Nãi nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ thùc vËt
1’
31’
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV giíi thiÖu, ghi tªn bµi 
2. Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t theo nhãm ngoµi thiªn nhiªn.
* Môc tiªu: NhËn d¹ng vµ kÓ ®­îc mét sè c©y cã th©n mäc ®øng, th©n leo, th©n bß, th©n gç, th©n th¶o.
* C¸ch tiÕn hµnh:
· ChØ vµ nãi tªn c¸c c©y cã th©n vµ kÓ ®­îc mét sè c©y cã th©n mäc ®øng, th©n leo, th©n bß trong c¸c h×nh. Trong ®ã, c©y nµo cã th©n gç (cøng), c©y nµo cã th©n th¶o (mÒm)?
+ §iÒn kÕt qu¶ lµm viÖc vµo b¶ng sau:
H×nh
Tªn c©y
C¸ch mäc
CÊu tao
§øng
Bß
Leo
Th©n gç
Th©n th¶o
1
C©y nh·n
x
x
2
C©y bÝ ®á
x
x
3
C©y d­a chute
x
x
4
C©y rau muèng
x
x
5
C©y lóa
X
x
6
C©y su hµo
x
x
7
C¸c c©y gç trong rõng
x
X
x
- C©y su hµo cã g× ®Æc biÖt?
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn
* KÕt luËn: 
- C¸c c©y th­êng cã th©n mäc ®øng; mét sè c©y cã th©n leo, th©n bß.
- Cã lo¹i c©y th©n gç, cã lo¹i c©y th©n th¶o.
- C©y su hµo cã th©n ph×nh to thµnh cñ.
Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i Bingo
* Môc tiªu: Ph©n lo¹i mét sè c©y theo c¸ch mäc cña th©n (®øng, leo, bß) vµ theo cÊu t¹o cña th©n (th©n gç, th©n th¶o).
* C¸ch ch¬i:
- GV sö dông 2 b¶ng phô, ph¸t cho mçi ®éi 1 bé phiÕu rêi, mçi phiÕu viÕt tªn 1 c©y, cö träng tµi vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i.
- Líp tr­ëng ph¸t cho mçi ®éi tõ 1- 3 phiÕu.
- Hai ®éi xÕp hµng däc tr­íc b¶ng phô cña ®éi m×nh vµ ch¬i tiÕp søc theo hiÖu lÖnh cña GV. §éi nµo g¾n xong tr­íc vµ ®óng lµ th¾ng cuéc.
- GV nªu ®¸p ¸n vµ c«ng bè kÕt qu¶ cuéc ch¬i.
§¸p ¸n
CÊu t¹o
C¸ch mäc
Th©n gç
Th©n th¶o
§øng
Xoµi, k¬- nia, cau, bµng, rau ngãt, ph­îng vÜ, b­ëi
Ng«, cµ chua, tÝa t«, hoa cóc
Bß
BÝ ng«, rau m¸, l¸ lèt, d­a hÊu
Leo
M©y
M­íp, hå tiªu, d­a chuét
- HS quan s¸t c¸c h×nh ë trang 78, 79 SGK theo nhãm 2 vµ TLCH theo gîi ý.
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ quan s¸t, mçi nhãm chØ nãi ®Æc ®iÓm cña mét c©y.
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- HS tr¶ lêi
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- HS chia lµm 2 ®éi ch¬i. 
2’
C. Cñng cè - dÆn dß
- DÆn dß:
+ §äc tr­íc néi dung bµi sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_42_Than_cay_tiep_theo.docx