Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 1 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Toán.

 TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN.

I/ MỤC TIÊU:

 Giúp học sinh nhận biết được những việc phải làm trong các tiết học Toán I.

 Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong tiết học Toán 1. Giáo dục các kĩ năng, nghe, nói, đọc, viết.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Sách Toán 1. Bảng con, phấn viết.

Bộ đồ dùng học Toán lớp 1 của giáo viên, học sinh.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 120 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 519Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 1 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 sát, lắng nghe.
- . Học sinh khá , giỏi có thể kể.
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Hai học sinh đọc. Mở sách theo dõi cô đọc, ba học sinh đọc bài. Nhận xét.
Tiết 4: Toán
 Bài LUYỆN TẬP.
I/ MỤC TIÊU:
 - Học sinh biết sử dung dấu và các từ bé hơn, lớn hơn khi so sánh hai số; bước đầu biết diễn đạt sự so sánh theo hai quan hệ bé hơn và lớn hơn( có 2 2). 
- Rèn các kĩ năng đọc, viết, đếm nhanh, óc tư duy toán học.
- Học sinh làm được bài tập 1,bài 2, bài 3 sách giáo khoa.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bộ đồ dùng học Toán. Vở bài tập Toán.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
1/Bài cũ: (2’) Viết dấu 5...4;3...2 Nhận xét.
2/Bài mới:
* Hoạt động 1: (30’) Luyện tập.
Bài 1: Cho học sinh điền dấu ? vào bảng con. Gọi 4 em lên bảng điền,đọc kết quả vừa điền: “Bốn lớn hơn ba”. Nhận xét, khen ngợi.
Bài 2: Cho học sinh quan sát các hình, nêu yêu cầu. Viết số : Có 4 ghi số 4; có 3 bông hồng ghi số 3: 4 > 3; 3 4 , 4 < 5.
- Cho học thi nhau lên điền các số. vào ô trống.
- Nhận xét khen ngợi.
Bài 3:Yêu cầu làm bài vào vở. Gọi học sinh làm bài trên bảng lớp.
Nối ô trống với số thích hợp. Một nối vào số 2, 3, 4, 5.Tương tự các em nối.
* Hoạt động nối tiếp:(2’)
- Cho học sinh nhắc lại bài.
- Về nhà học bài và làm bài tập.
- Viết vào bảng con. 5> 4, 3> 2,..
- Học sinh lên điền. Nhận xét.
3 3; 5>2; 2> 5;11; 2 < 4. -Học sinh viết. 1 số em đọc kết quả. 
- Học sinh viết : 5 > 4; 4 < 5.
 3 3.
- Thi nhau lên viết số . Lớp nhận xét.
- Làm bài vào vở toán sau đó một số em lên làm ở bảng lớp.
1 < 2, 3, 4, 5; 2 < 3, 4, 5 ; 3 < 4, 5; 4 < 5.
- Hai em nhắc lại : Luyện tập.
 BUỔI CHIỀU
 Tiết1: LUYỆN TOÁN
LUYỆN TẬP BẰNG NHAU VÀ LỚN HƠN, BÉ HƠN
I/ MỤC TIÊU: 	
- Củng cố về nhận biết số lượng bằng nhau. Lớn hơn, bé hơn
- Biết sử dụng từ “bằng nhau”, “dấu =”, lớn hơn, bé hơn khi so sánh.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: Bài tập. - HS: SGK, Vở luyện Toán.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Bài cũ: So sánh 3. . .3, 5 . . .5, 2 . . . 3
2/ Bài mới:
- Bài 1: Nhìn hình, ghi số rồi so sánh.
3 HV và 3 HTG 5 con cá 5 chấm tròn.
4 HV và 4 HTG HTG và 5 chấm tròn
- Nhận xét, chữa bài: 3 = 3, 5 = 5
 4 = 4, 4 < 5
-Bài 2: > , < , =
 5 . . . 4 3 . . . 4 3 . . . 3
 4 . . . 4 4 . . . 3 2 . . . 1
- Nhận xét, chữa bài.chấm.
3/ Củng cố - dặn dò:
- Tìm và so sánh các đồ vật có ở nhà.
- Nhận xét tiết học.
- HS quan sát hình và làm bài vào bảng con.
- Laàn löôït 4 HS lên bảng.
- Nêu yêu cầu bài tập: điền dấu.
- 3 HS lên bảng, lớp làm vào vở.
- Lớp lắng nghe.
Tieát 2 +3 : LUYEÄN TIEÁNG VIEÄT
LUYEÄN ÑOÏC : D; Đ; T, TH.
I/ MUÏC TIEÂU: 	
-HS ñoïc ñuùng caùc aâm, chöõ d, đ, t, th; töø vaø caâu öùng duïng. Hoaøn thaønh baøi taäp Tiếng Việt trong ba ngaøy.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
- GV: Baøi daïy. - HS: SGK, Bài tập Tiếng Vieät
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV vieát leân baûng laàn löôït noäi dung töøng baøi cuûa baøi 18, baøi 19, bài 20.
- Goïi HS luyeän ñoïc.
- Nhaän xeùt, chænh söõa loãi phaùt aâm.
- Ghi ñieåm khuyeán khích.
* Hoạt động 2: Thi viết.
- Neâu teân chöõ caàn vieát. Y/c 1 soá HS leân thi.
- Nhận xét, ñaùnh giaù thi ñua.
*Hoạt động 3; Hoàn thành bài tập Tiếng Việt.
a/ Y/c môû VBT , bài 14, bài 15 hoaøn thaønh baøi taäp. Bao quaùt giuùp ñôõ HS yeáu.
b/ Baøi taäp phaùt trieån kó naêng tìm tieáng coù chöùa aâm d, đ, t , th.
- Ghi baûng: d noùi “ Âm gì ?”
- Y/c HS tìm tieáng coù aâm n.
- NX, neâu töø ñuùng. 
- Töông töï đ, t, th.
- Y/c HS ñoïc laïi caùc töø vöøa tìm.
3/ CUÛNG COÁ, DAËN DOØ: 
- Heä thoáng laïi baøi.
- Nhận xét tieát hoïc. Luyeän, ñoïc vieát theâm ôû nhaø.
- Lớp theo dõi.
- HS ñoïc: CN,Tổ, lôùp.
- HS nhìn SGK ñoïc baøi.
- 3 ñaïi dieän các toå lên thi viết.
- Lôùp theo doõi, Nhận xét.
- Lôùp làm việc.
- HS môû vôû vaø hoaøn thaønh baøi taäp.
- 1 HS traû lôøi; Âm dờ.
- HS tìm vaø ghi baûng con; di, da, du, de, 
 - Đọc cá nhân – Ñọc đồng thanh.
- Lớp theo dõi.
 Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012
Tiết 1: Tập viết ( Tuần 3)
Bài 3: TẬP VIẾT: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve. 
I/ MỤC TIÊU:
 - Học sinh tô đúng và đẹp lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve.
 - Viết đúng độ cao, khoảng cách ,đúng quy trình hình dáng cỡ chữ. Trình bày sạch đẹp.
 - Rèn tính kiên nhẫn, thẩm mĩ, cẩn thận của học sinh.
Học sinh khá, giỏi: viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Bảng phụ ghí e, b, bé. Bảng lớp, bảng con , phấn. Vở Tập viết lớp 1 tập 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
1/ Kiểm tra (2’) Cho học sinh viết e ,bé. đã học. Nhận xét, sửa sai. 
2/ Bài mới
 * Hoạt động 1: (7) Hướng dẫn viết.
- Cho học sinh đọc tên các chữ đã học.
- Độ cao của lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve, khoảng cách chữ.
- Giáo viên vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn cách viết của từng con chữ, chữ.
- Nhắc lại cách viết các con chữ, các chữ.
* Hoạt động 2:( 7’) Viết vào bảng con.
- Yêu cầu học sinh viết lần lượt: lễ,cọ, bờ, hổ
-Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu.
* Hoạt động 3: (20’) Viết vào vở
- Hướng dẫn cách cầm bút, tư thế ngồi viết, cách cầm bút. Cho học sinh viết bài vào vở.
Giúp đỡ học sinh yếu. Chấm 7 bài, nhận xét, sửa sai. Khen ngợi các em có tiến bộ .
3/ Củng cố, dặn dò(2’) 
- Cho học sinh nhắc lại các nét đã học.
- Viết vào bảng con,
- Con chữ : lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve..
 -Lớp lắng nghe. Hai học sinh nhắc.
lễ cọ bờ hổ bi ve 
- Lấy bảng con viết . Nhận xét.
- Theo dõi.
- Viết bài vào vở Tập viết lớp 1 tập 1.
- Nộp bài cô chấm.
- Hai em nhắc lại.
Tiết 1: Tập viết ( Tuần 4)
Bài 4: TẬP VIẾT: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ. 
I/ MỤC TIÊU:
 - Học sinh tô đúng và đẹp : mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ.
 - Viết đúng độ cao, khoảng cách ,đúng quy trình hình dáng cỡ chữ. Trình bày sạch đẹp.
 - Rèn tính kiên nhẫn, thẩm mĩ, cẩn thận của học sinh.
* Học sinh khá, giỏi: viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Bảng phụ ghí e, b, bé. Bảng lớp, bảng con , phấn. Vở Tập viết lớp 1, tập một.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
1/ Kiểm tra (2’) Cho học sinh viết lễ, hổ đã học. Nhận xét, sửa sai. 
2/ Bài mới
 * Hoạt động 1: (7) Hướng dẫn viết.
- Cho học sinh đọc tên các chữ đã học.
- Độ cao của mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ, khoảng cách chữ.
- Giáo viên vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn cách viết của từng con chữ, chữ.
- Nhắc lại cách viết các con chữ, các chữ.
* Hoạt động 2:( 7’) Viết vào bảng con.
- Yêu cầu học sinh viết lần lượt: lễ,cọ, bờ, hổ
-Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu.
* Hoạt động 3: (20’) Viết vào vở
- Hướng dẫn cách cầm bút, tư thế ngồi viết, cách cầm bút. Cho học sinh viết bài vào vở.
- Giúp đỡ học sinh yếu. Chấm 7 bài, nhận xét, sửa sai. Khen ngợi các em có tiến bộ .
3/ Củng cố, dặn dò(2’) 
- Cho học sinh nhắc lại bài đã học.
- Viết vào bảng con,
- Con chữ : mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ.
 -Lớp lắng nghe. Hai học sinh nhắc.
mơ do ta thơ thợmỏ
- Lấy bảng con viết . Nhận xét.
- Theo dõi.
- Viết bài vào vở Tập viết lớp 1 tập 1.
- Nộp bài cô chấm.
- Hai em nhắc lại.
Tieát 3: LUYEÄN TIEÁNG VIEÄT
 LUYEÄN ÑOÏC, VIẾT.
I/ MUÏC TIEÂU: 	
-HS ñoïc, viết ñuùng caùc aâm, chöõ i,a,n,m,d, đ, t, th; töø vaø caâu öùng duïng. 
*Học sinh khá, giỏi hoaøn thaønh baøi taäp nâng cao.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
- GV: Baøi daïy. - HS: SGK, Bài tập Tiếng vieät
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: (17’)Luyện đọc.
- GV vieát leân baûng laàn löôït noäi dung töøng baøi cuûa baøi 13, baøi 14, bài 15.
- Goïi HS luyeän ñoïc.
- Nhaän xeùt, chænh söõa loãi phaùt aâm.
- Ghi ñieåm khuyeán khích.
* Hoạt động 2: (8’)Thi viết.
- Neâu teân chöõ caàn vieát. Gọi 1 soá HS leân viết thi. nê, nó, mô, dù, đã, thứ, to
- Nhận xét, ñaùnh giaù thi ñua.
*Hoạt động 3: Hoàn thành bài tập Tiếng Việt.
a/ Y/c môû VBT bài 13, bài 14, bài 15 hoaøn thaønh baøi taäp. Bao quaùt giuùp ñôõ HS yeáu.
b/ Baøi taäp phaùt trieån kó naêng tìm tieáng coù chöùa aâm n,m, d, đ, t , th.
- Ghi baûng: n noùi “ Âm gì ?”
- Cho HS tìm tieáng coù aâm n. Neâu töø ñuùng. 
- Töông töï: m, d, đ, t, th.
- Y/c HS ñoïc laïi caùc töø vöøa tìm.
3/ CUÛNG COÁ, DAËN DOØ: (3’)
- Nhận xét tieát hoïc. Luyeän, ñoïc vieát theâm ôû nhaø.
- Lớp theo dõi.
- HS ñoïc: CN,Tổ, lôùp.
- HS nhìn SGK ñoïc baøi.
- 3 ñaïi dieän các toå lên thi viết.
- Lôùp theo doõi, Nhận xét.
- Lôùp làm việc.
- HS môû vôû vaø hoaøn thaønh baøi taäp.
- 1 HS traû lôøi; Âm nờ.
- HS tìm vaø ghi baûng con; ni, na, nụ, né, 
- Đọc cá nhân – Ñọc đồng thanh.
- Lớp theo dõi.
Tiết 4 Toán 
Bài SỐ 6.
I/ MỤC TIÊU:
 - Học sinh biết 5 thêm 1 được 6, viết được số 6, đọc, đếm được từ 1 đến 6 và đọc theo thứ tự ngược lại. So sánh các sô trong phạm vi 6. Biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6. Làm được bài tập 1,bài 2,bài 3.
- Rèn các kĩ năng đọc, viết, đếm nhanh, có óc tư duy toán học.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 6 chiếc lá, 6 que tính, 6 con sư tử, 6 chấm tròn. Bộ đồ dùng học Toán.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
1/Bài cũ: (2’) Kiểm tra chuẩn bị của học sinh.
2/Bài mới:
* Hoạt động 1: (14’) Giới thiệu số 6 .
-Cho học sinh quan sát hình 6 con thỏ, 6 con sư tử. Có sáu con thỏ, có sáu con sư tử.
- Gọi học sinh nhắc lại . 
- Cho học sinh đếm xuôi:1, 2,3, 4, 5. 6 đếm ngược: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6 gồm 5 và 1 , gồm 1 và 5,.
* Hoạt động 2: (18’) Thực hành .
Bài 1: Cho HS viết 1 dòng số 6.
Bài 2: Nhìn tranh viết số thích hợp vào ô trống.
Bài 3: Cho học sinh quan sát hình vẽ. Yêu cầu làm bài vào vở. Một số em chữa bài trên bảng. Lớp nhận xét, bổ sung.
* Hoạt động nối tiếp:(2’)
- Cho học sinh đếm xuôi, đếm ngược.
- Về nhà học bài và làm bài tập.
- Để đồ dùng lên bàn.
-
-Cá nhân - đồng thanh. 
- Dùng que tính đếm. 
 6 6 6 6 
- Học sinh viết. 1 số em đọc kết quả. 
 6
- Học sinh đếm( 4 em yếu)
TIẾT 4: SINH HOẠT TẬP THỂ 
 I. Hướng dẫn học sinh chơi các trò chơi:
 -Giáo viên làm mẫu lần lượt các trò chơi “Bịt mắt bắt dê”, “Mèo đuổi chuột”.
 - Học sinh chơi các trò chơi theo lớp, tổ.
II. GV nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần.
 - GV nhận xét, tuyên dương những học sinh thực hiện tốt, những học sinh có tiến bộ trong học tập: H Thia, Y Quả, Y Cu,
- Nhắc nhở những học sinh thực hiện chưa tốt.
 +Một số em còn vắng học: H Hoan( 2 buổi), Y Mưn(1 buổi), Y Thước( 1 buổi);
 + Một số em còn đánh nhau Y Thương đánh Y Nan ở lớp 2, Y Nan đánh lại, Y Thương chảy máu vào lúc giờ ra chơi hôm nay, bố của Y Thương đã xú phạm cô rất thậm tệ. 
 +Ý kiến của các bạn khác trong lớp .
III. Hoạt động tuần tới:
 - Khắc phục các khuyết điểm trên.
 - Đi học đều, đúng giờ, mang đầy đủ sách vở đồ dùng học tập, đọc bài, viết bài.
 - GV nhận xét tiết sinh hoạt.
 Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012
Tiết 1+2+ 3 Học vần
Bài 10 : Âm u ư
I/ MỤC TIÊU:
- Đọc được: u, ư, nụ, thư, từ ứng dung và câu ứng dụng: thứ tư, bé hà thi vẽ.
- Viết được: u, ư, nụ thư.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: thủ đô. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bộ chữ lớp 1, Các thẻ chữ, các hộp đựng thẻ. Hình trong sách giáo khoa.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
 Tiết 1
1/ Bài cũ :(5’) Cho học sinh đọc bài. Viết bảng con tổ cò, lá mạ. Nhận xét, sửa sai.
2/ Dạy bài mới:
*Hoạt động 1: (3’) Giới thiệu bài.
- Giơ vật thật hỏi: “ Đây là vật gì?”...
-Trong tiếng nụ, tiếng thư có âm nào chúng ta đã học?( âm n, th), hôm nay chúng ta học u,ư.
*Hoạt động 2: Nhận diện chữ và phát âm.(24’) 
a, Giới thiệu chữ u.
-Viết lên bảng : u. Phát âm mẫu.
- Chữ u gồm mấy nét? So sánh u với i giống nhau và khác nhau.
b, Tiếng nụ. 
- Chỉ tiếng nụ cho học sinh tìm chữ mới trong đó? Cho cài và phát âm tiếng nụ. 
- Đọc đánh vần - đọc trơn.
- Đọc trên xuống, đọc dưới lên.
* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết bảng côn (7’)
- Viết mẫu lên bảng lớp theo khung chữ: n, nụ chú nét nối giữa n với u.
- Cho HS viết trên không rồi viết vào bảng con.
- Nhận xét, khen ngợi HS viết đúng, đẹp.
* Hoạt động 4:Trò chơi câu cá, nhận diện chữ (4’).
- Chia lớp thành 3 nhóm, thi đua câu tiếng có chứa chữ u. Nhóm nào đúng và nhiều, nhanh nhóm đó về nhất, nhì, ba. Khen ngợi.
Gọi học sinh đọc lại những tiếng vừa câu được.
* Hoạt động 5(3’)Trò chơi viết đúng.
- Chia lớp thành 2 nhóm, viết đúng các tiếng chứa chữ mà mình nhặt ra từ chiếc hộp.
Nhóm nào đúng và nhiều, nhanh nhóm đó về nhất, nhì. Khen ngợi.
 Tiết 2
*Hoạt động 6: Nhận diện chữ và phát âm.(24’) 
a, Giới thiệu chữ ư.
- Viết lên bảng : ư . Phát âm mẫu.
- Chữ th gồm mấy con chữ ? 
 -So sánh u với ư ? Giống, khác nhau.
b, Tiếng thư.
- Chỉ tiếng thư cho học sinh tìm chữ mới ? 
- Yêu cầu cài và phát âm tiếng thư. 
- Đọc đánh vần - đọc trơn.
- Đọc trên xuống, đọc dưới lên.
* Hoạt động 7: Hướng dẫn viết bảng con (7’)
- Viết mẫu lên bảng lớp theo khung chữ:ư, thư chú nét nối giữa th với ư.
- Cho HS viết trên không rồi viết vào bảng con.
- Nhận xét, khen ngợi HS viết đúng, đẹp.
* Hoạt động 8:Trò chơi câu cá, nhận diện chữ (4’).
- Chia lớp thành 3 nhóm, thi đua câu tiếng có chứa chữ ư . Nhóm nào đúng và nhiều, nhanh nhóm đó về nhất, nhì, ba. Khen ngợi.
Gọi học sinh đọc lại những tiếng vừa câu được.
* Hoạt động 9(3’)Trò chơi viết đúng.
- Chia lớp thành 2 nhóm, viết đúng các tiếng chứa chữ mà mình nhặt ra từ chiếc hộp.
- Nhóm nào đúng và nhiều, nhanh nhóm đó về nhất, nhì. Khen ngợi.
 Tiết 3
* Hoạt động 10: Luyện đọc( 15') 
a: Đọc chữ và tiếng khóa.
- Yêu cầu HS phát âm u,ư và tiếng nụ, thư.
b:Đọc từ ngữ ứng dụng. Treo các từ ngữ: cá thu...cử tạ . Đọc 2 lần, lần 1chậm.
c, Đọc câu ứng dụng:
-Treo tranh minh họa: thứ tư, bé hà thi vẽ. Đọc 2 lần, lần 1 đọc chậm. Gọi hs đọc.
* Hoạt động 11: Luyện viết( 10’)
- Cho học sinh mở vở Tập viết, Tập một.viết .
- Nhắc các em các cầm bút chì, ngồi thẳng, khoảng cách giữ mắt và vở: 2 gang tay(25 cm). - Chấm 5 bài, nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 12: Luyện nói (10’).
- Cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: 
-Cô giáo đưa HS thăm cảnh gì? Chùa Một Cột ở đâu? Hà Nội còn được gọi là gì?
- Ghi tên chủ đề: Thủ đô .Cho học sinh đọc.
* Hoạt động 13: Củng cố(5’)
- Cho học sinh đọc lại bài trên bảng.
- Cho học sinh mở sách giáo khoa . Đọc mẫu.
- Hôm nay các con học âm gì? Về nhà học bài , viết bài. Chuẩn bị bài 18: x, ch.
- Hai em đọc, lớp viết vào bảng con .
- Nhận xét, sửa sai.
- Quan sát và trả lời: nụ, thư. 
- Chúng ta đã học âm n, âm th.
- Cài vào bảng cài u. CN - tổ- ĐT .
- 1 nét xiên phải,2 nét móc ngược.
 -Giống nét móc ngược, khác: u có 2 nét móc ngược, i có dấu chấm ở trên.
- Chữ u.
-Học sinh cài nụ,(đánh vần) ĐọcCN-ĐT
- Đọc: u-nụ-nụ ; nụ nụ-u. CN- Tổ - ĐT.
 n nụ 
- Quan sát, viết trên không vào bảng con. 
-Học sinh thi nhau chơi, lớp nhận xét. bổ sung. 
- Học sinh đọc. 
- Thi nhau viết. Nhận xét, sửa sai.
- Quan sát và trả lời: thư. 
- Gồm hai con chữ: t và h
- Đều là chữ u; khác ư thêm dấu râu.
- Chữ ư.
- Lớp cài vào bảng cài thư(thờ- ư- thư ). Đọc cá nhân - tổ- ĐT.
- Đọc: ư- thư- thư; thư- thư- th. CN- Tổ - ĐT.
 ư thư 
-Quan sát,viết trên không vào bảng con. 
-Học sinh thi nhau chơi, lớp nhận xét. bổ sung. 
- Học sinh đọc. 
- Thi nhau viết. Nhận xét, sửa sai.
- Học sinh đọc lại chữ và tiếng,từ mới cá nhân- tổ- lớp.
- Quan sát và lắng nghe.
- Đọc CN- tổ- lớp.
- Học sinh tập viết u,ư, nụ, thư, trong vở Tập viết. 
- Lắng nghe, sửa sai.
- Quan sát và trả lời các câu hỏi.
- Cô..Chùa Một Cột. Chùa Một Cột ở Hà Nội.Hà Nội còn được gọi là thủ đô.
- Học sinh đọc. Cá nhân- tổ - lớp.
- Hai học sinh đọc- lớp theo dõi. 
- Lớp mở sách- lắng nghe. Đọc ĐT- CN
- Hôm nay học: u,ư.
Tiết 4: Đạo đức
Bài 2: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ ( Tiết 1)
I/ MỤC TIÊU:
 - Bước đầu nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.
- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân,đầu tóc, quần aosgonj gàng,sạch sẽ.
* HS khá, giỏi: Biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và chưa gọn gàng,sạch sẽ. Có kĩ năng ăn mặc gọn, gàng sạch sẽ.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở bài tập Đạo đức 1. Bút chì, sáp màu, lược chải đầu.
- Bài hát: “Rửa mặt như mèo”.(Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
*Hoạt động 1: HS làm bài tập 3(nhóm đôi). 10’
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh và trả lời.
- Hỏi:Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì: Em có muốn làm như bạn không?
-Theo dõi giúp đỡ nhóm yếu, Khen ngợi.
KL: Chúng ta nên thực hiện như các bạn trong tranh 1 8 .
* Hoạt động 2: Làm bài tập 4(8’) (nhóm đôi).
-Cho hS thực hiện giúp nhau sửa sang quần áo,.
- Tuyên dương các bạn gọn gàng sạch đẹp.
* Hoạt động 3: Hát bài. Mèo rửa mặt( 9’)
- Yêu cầu học sinh hát đồng thanh. Hỏi lớp mình có ai giống mèo không?
- Lớp ta đừng có ai giồng mèo rửa mặt nhé
* Hoạt động 4: Đọc thơ( 4’)
 - Hướng dẫn; “Đầu tóc em chải gọn gàng.
 Áo quần sạch sẽ,trông càng thêm yêu” 
Củng cố,dặn dò: Về nhà thực hiện tốt bài học.
- Quan sát, thảo luận: Bạn đang tắm gội,chải đầu,rửa tay, buộc dày,....Em muốn như bạn đó. Một số nhóm trình bày. Lớp nhận xét.
- Các cặp làm việc. Lớp nhận xét.
- Cả lớp hát đồng thanh. Lớp ta không có ai giồng mèo rửa mặt. 
- Cá nhân đọc lại - Lớp đồng thanh. 
- Lắng nghe, thực hiện điều đã học.
 BUỔI CHIỀU
LUYEÄN ÑOÏC BAØI 19, BÀI 20.
I/ MUÏC TIEÂU:
- HS ñoïc đúng caùc aâm ñaõ hoïc trong baøi 19: i, a; bài 20: u,ư.
- Luyeän ñoïc trôn töø ngöõ vaø caâu öùng duïng.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:
- Baûng lôùp coù vieát saün töø vaø caâu öùng duïng.SGK.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Kieåm tra : Cho học sinh đọc bài 13: u,ư.
2/ Tieán haønh:
*Hoạt động 1: Luyện đọc( 20’)
- Y/c học sinh môû SGK baøi 12,13 vaø ñoïc.
- Bao quaùt lôùp, giuùp ñôõ HS yeáu.
- Ghi caùc töø ngöõ öùng duïng vaø caâu öùng duïng leân baûng. Gọi học sinh khá giỏi đọc trước, sau đó yêu cầu HS yếu ñoïc.
- NX, khuyeán khích HS ñoïc trôn.
Hoạt động 2: Bài tập(8’).
- Yêu cầu các tổ noái tieáng thaønh töø coù nghóa.
- Nhận xét, ñaùnh giaù thi ñua.
3/ Nhận xét- dặn dò (2’). 
- Luyeän ñoïc baøi ôû nhaø.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS ñoïc ñoàng loaït- caù nhaân.
- CN- Đồng thanh.
- Caùc toå thi nhau nối. cử đủ
 đu tạ
Tiết 2: Tự nhiên – xã hội
Bài 5: VỆ SINH THÂN THỂ
I/ MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết:
 - Nêu được các việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể.
 - Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ.
* Học sinh khá, giỏi nêu được cảm giác khi bị mẩn ngứa, ghẻ, chấy rận, đau mắt, mụn nhọt. Biết cách đề phòng các bệnh về da.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1Kiểm tra bài cũ:
2/ Bài mới
1/ Kieåm tra baøi cuõ: 
2/ Baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi: Haùt “Ñoâi baøn tay xinh”
* Hoạt động1: Quan saùt tranh vaø tìm caùc boä phaän beân ngoaøi cô theå.
+ Haøng ngaøy caùc con ñaõ laøm gì ñeå giöõ saïch thaân theå, quaàn aùo?
* Keát luaän: GV choát laïi (. . .)
*Hoạt động 2: Quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi
+ Quan saùt vaø noùi caùc baïn trong töøng hình ñang laøm gì? Ai ñuùng? Ai sai? Vì sao?
 - NX, keát luaän. 
*Hoạt động 3: Thaûo luaän caû lôùp
 B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän.
 B2: Kieåm tra keát quaû vaø hoaït ñoäng.
3/ Củng cố - dặn dò:
- Nhaän xeùt tieát hoïc, nhaéc caùc em coù yù thöùc töï giaùc töï laøm veä sinh haøng ngaøy.
- Tuyeân döông–nhaéc, xem tröôùc baøi môùi.
-Hát đồng thanh bài:
- Quan saùt traû lôøi caâu hoûi.
- Lôùp nhaän xeùt- boå sung.
- Neâu toùm taét caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå giöõ da saïch seõ.
- HS traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa cô.
TIẾT 3: Luyện Toán
LUYỆNN TẬP VỀ DẤU 
I/ Mục tiêu: Củng cố:
- Khái niệm về dấu lớn hơn”, “lớn hơn” và dấu bé hơn để so sánh.
- Thực hành so sánh trong pham vi 5.
II/ Đồ dùng dạy – học:
- Phiếu học tập- vở luyện toán.
III/Các hoạt động dạy-học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1. Thực hành(13’)
Bài 1: Viết dấu 
- Cho học sinh lấy vở viết 2 dòng dấu > ; <.
- Theo dõi , giúp đỡ học sinh yếu.
Bài 2: Điền dấu lớn, dấu bé >, <
- Gọi 3 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở .
3. . . 1 3. . .5 4. . .5
2. . . 3 5. . .3 5. . .1
- Giúp đỡ học sinh yếu.
- Nhận xét, chữa bài.
*Hoạt động 2 : Trò chơi nối số (16’).
- Phát phiếu bài tập.Y/c lớp thảo luận theo nhóm4.
1 . . .
1 2 3 4 5
 3 . . .
 1 2 3 4 5
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương các nhóm.
3/ Củng cố- dặn dò: 
-Luyện đọc, viết, làm bài.
- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
- Viết vào vở luyện toán.
- Học sinh làm bài vòa vở bài tập.
- Các nhóm thảo luận. 
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
 Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2012
Tiết 1+2+ 3 Học vần
Bài 18 : Âm x ch
I/ MỤC TIÊU:
- Đọc được: x, ch, xe, chó, 4 từ ứng dụng và câu ứng dụng: xe ô tô chở cá về thị xã.
- Viết được: x, ch, xe, chó.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô . 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bộ chữ lớp 1, Các thẻ chữ, các hộp đựng thẻ. Hình trong sách giáo khoa.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
 Tiết 1
1/ Bài cũ :(5’) Cho học sinh đọc bài. Viết bảng con u,ư, nụ thư. Nhận xét, sửa sai.
2/ Dạy bài mới:
*Hoạt động 1: (3’) Giới thiệu bài.
- Giơ tranh hỏi: “ Tranh vẽ cảnh gì?”...
- Trong tiếng xe, tiếng chó có âm nào chúng ta đã học?( âm e, o), hôm nay chúng ta học x, ch
*Hoạt động 2: Nhận diện chữ và phát âm.(24’) 
a, Giới thiệu chữ x.
-Viết lên bảng : x. Phát âm mẫu.
- Chữ x gồm mấy nét? So sánh x với c giống nhau và khác nhau.
b, Tiếng xe. 
- Chỉ tiếng xe cho HS tìm chữ mới trong đó? Cho cài và phát âm tiếng tổ. 
- Đọc đánh vần - đọc trơn.
- Đọc trên xuống, đọc dưới lên.
* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết bảng côn (7’)
- Viết mẫu lên bảng lớp theo khung chữ: x, xe chú nét nối giữa x với e.
- Cho HS viết trên không rồi viết vào bảng con.
- Nhận xét, khen ngợi HS viết đúng, đẹp.
* Hoạt động 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiáo án lớp 1 năm 2012.doc