Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 năm 2008 - 2009 - Tuần dạy 29

TẬP ĐỌC

ĐẦM SEN

I - MỤC TIÊU.

Đọc trơn cả bài, chú ý phát âm đúng các tiếng có âm đầu s hoặc x (sen, xanh, xoè) và các tiếng có âm cuối t (mát, ngát, khiết) nghỉ hơi sau dấu chấm.

Ôn các vần en, oen; tìm được tiếng và nói được câu chứa chứa tiếng có vần en,oen.

Hiểu được các từ ngữ:đài sen,nhị,thanh khiết,thu hoạch,ngan ngát.

Nói được vẻ đẹp của lá,hoa,hương sen.

II - ĐỒ DÙNG.

Tranh minh hoạ SGK.

III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

 

doc 22 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 14/01/2020 Lượt xem 305Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 năm 2008 - 2009 - Tuần dạy 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thÕ nµo ? 
§äc c©u v¨n t¶ h­¬ng sen.
GV ®äc mÉu lÇn 2. 
Gäi HS ®äc c¶ bµi.
+ LuyƯn nãi.
GV cho HS quan s¸t tranh vµ ®äc c©u mÉu SGK.
HS ®äc ®o¹n v¨n 
L¸ sen....
HS ®äc
C¸nh hoa ....
HS ®äc c©u v¨n t¶ h­¬ng sen 
HS hái ®¸p theo cỈp
2 HS lªn hái - ®¸p
 *Cđng cè:
_____________________________________________________
Thø ba ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2009
to¸n
tiÕt 113: phÐp céng trong ph¹m vi 100 (céng kh«ng nhí) 
i - mơc tiªu.
B­íc ®Çu giĩp HS:
BiÕt ®Ỉt tÝnh vµ lµm tÝnh céng (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 100.
Cđng cè vỊ gi¶i to¸n vµ ®o ®é dµi. 
ii - ®å dïng. 
C¸c bã que tÝnh. 
iii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. Giíi thiƯu c¸ch lµm tÝnh céng (kh«ng nhí).
a) Tr­êng hỵp phÐp céng cã d¹ng 35 + 24
B­íc 1: GV h­íng dÉn HS thao t¸c trªn que tÝnh. 
HS lÊy 35 que tÝnh (gåm 3 bã chơc que tÝnh vµ 5 que tÝnh rêi) 
XÕp 3 bã ë bªn tr¸i c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i
GV nãi vµ viÕt vµo b¶ng con: Cã 3 bã viÕt 3 ë cét chơc vµ 5 que tÝnh rêi viÕt 5 ë cét ®¬n vÞ. 
HS lÊy 24 que tÝnh (gåm 2 bã chơc que tÝnh vµ 2 que tÝnh rêi)
XÕp 2 bã ë bªn tr¸i c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i phÝa d­íi c¸c bã vµ que tÝnh rêi ®· xÕp
GV viÕt vµ nãi: “Cã 2 bã que tÝnh viÕt 2 ë cét chơc, cã 4 que tÝnh rêi viÕt 4 ë cét ®¬n vÞ d­íi 5”
HS gép c¸c bã que tÝnh víi nhau vµ c¸c que tÝnh rêi víi nhau ®­ỵc 5 bã vµ 9 que tÝnh rêi
ViÕt 5 ë cét chơc viÕt 9 ë cét ®¬n vÞ vµo c¸c dßng ë cuèi 
B­íc 2: H­íng dÉn kü thuËt lµm tÝnh céng
§Ỉt tÝnh:Gäi HS lªn ®Ỉt tÝnh.
ViÕt 35 råi viÕt 24 sao cho th¼ng cét víi chơc, ®¬n th¼ng víi ®¬n vÞ
ViÕt dÊu +, kỴ v¹ch ngang råu tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i. 
 35 5 céng 4 b»ng 9 viÕt 9
 24 3 céng 2 b»ng 5 viÕt 5
 59 
HS theo dâi
VËy 35 + 24 = 59 
b) Tr­êng hỵp phÐp céng d¹ng 35 + 20 
ViÕt 35 råi viÕt 20 sao cho cét chơc th¼ng cét chơc, cét ®¬n vÞ th¼ng cét ®¬n vÞ, viÕt dÊu +, kỴ v¹ch ngang råi tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i 
 35 5 céng 0 b»ng 5 viÕt 5
 20 3 céng 2 b»ng 5 viÕt 5 
 55
VËy 35 + 20 = 55 
c) Tr­êng hỵp phÐp céng d¹ng 35 + 2 
(T­¬ng tù 2 tr­êng hỵp trªn) 
Chĩ ý: Khi ®Ỉt tÝnh ph¶i ®Ỉt 2 th¼ng cét víi 5 cét ®¬n vÞ, tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i .
HS nªu l¹i c¸ch céng
HS quan s¸t c¸c phÐp tÝnh t­¬ng tù
2. Thùc hµnh.
a)Bµi 1: TÝnh
YC HS lµm b¶ng con 
b)Bµi 2:§Ỉt tÝnh råi tÝnh. 
Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi
c)Bµi 3: Nªu ®Ị to¸n 
HS lµm bµi - ch÷a bµi 
HS lµm vë « li.
HS ®äc bµi to¸n ,nªu tãm t¾t vµ tù gi¶i.
Bµi gi¶i 
C¶ hai líp trång ®­ỵc tÊt c¶ sè c©y lµ: 
35 + 50 = 85 (c©y) 
 §¸p sè: 85 c©y 
d)Bµi 4: §o ®é dµi cđa mçi ®o¹n th¼ng råi viÕt sè ®o.
HS lµm bµi -Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng. 
*Cđng cè:
tËp viÕt 
t« ch÷ hoa L,M,N
i - mơc tiªu.
HS biÕt t« ch÷ L,M,N
ViÕt ®ĩng c¸c vÇn oan,oat,en,oen,ong,oong ,ngoan ngo·n,nhoỴn c­êi,c¶i xoong ch÷ th­êng,cì võa ®ĩng mÉu ch÷, ®­a bĩt ®Ịu nÐt, ®ĩng quy tr×nh viÕt, chĩ ý kho¶ng c¸ch. 
RÌn viÕt ®ĩng ®Đp. 
Cã ý thøc gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Đp.
ii - ®å dïng: B¶ng phơ. ch÷ L,M,N hoa mÉu.
iii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. Bµi cị. 
2. Bµi míi: 
a) Giíi thiƯu bµi. 
b) H­íng dÉn t« ch÷ hoa.
*Ch÷ L:
Cho HS qs ch÷ L
Gäi HS nx:®é cao,gåm mÊy nÐt?
So s¸nh ch÷ hoa L víi ch÷ hoa C 
Gäi HS t« ch÷ hoa L
GV t« mÉu.
*Ch÷ M,N(HD t­¬ng tù).
Quan s¸t 
Ch÷ L hoa gåm 1 nÐt,cao 5 li.
HS nx,nªu qui tr×nh t« ch÷ L
c)HD viÕt vÇn,tõ
*VÇn oan:
Cho HS qs ch÷ mÉu
Gäi HS nx :oan ®­ỵc ghi b»ng mÊy con ch÷?Lµ nh÷ng con ch÷ nµo?®é cao?
GV viÕt mÉu:oan
GV nx sưa sai.
*Ch÷:oat,en,oen,ong,oong,ngoan ngo·n,nhoỴ c­êi,c¶i xoong (HD t­¬ng tù).
d)H­íng dÉn HS tËp t«, tËp viÕt.
HS qs vµ NX ch÷ mÉu.
oan ®­ỵc ghi b»ng 3 con ch÷ lµ o,a,n ®Ịu cã ®é cao 2 li
HS qs viÕt b¶ng con.
HS t« ch÷ hoa L,M,N tËp viÕt 
c¸c vÇn,tõ:oan,oat,en,oen,ong,
oong,ngoan ngo·n,nhoỴ c­êi,c¶i xoong ë vë tËp viÕt.
GV quan s¸t h­íng dÉn HS, giĩp ®ì HS viÕt yÕu. 
ChÊm bµi - nhËn xÐt.
*Cđng cè:
Chän mét sè bµi viÕt ®Đp - tuyªn d­¬ng. 
NhËn xÐt tiÕt häc.
chÝnh t¶
hoa sen 
i - mơc tiªu.
ChÐp l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®ĩng bµi ca dao “Hoa sen”.
Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶:®iỊn en,oen;®iỊn ch÷ g hay gh.
Nhí qui t¾c chÝnh t¶:gh+i,e,ª.
RÌn viÕt ®ĩng ®Đp. 
Cã ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ®Đp.
ii - ®å dïng. 
B¶ng phơ.
iii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. KT bµi cị.
2. Bµi míi. 
a) H­íng dÉn HS tËp chÐp.
GV treo b¶ng phơ.
Gäi HS ®äc bµi ca dao.
YC HS t×m tiÕng dƠ viÕt sai. 
*Hd HS tËp chÐp bµi vµo vë.
Chĩ ý: C¸ch tr×nh bµy bµi th¬. 
So¸t lçi chÝnh t¶. 
GV chÊm 1 sè bµi-ch÷a lçi chÝnh t¶.
HS ®äc
HS ®äc thÇm vµ t×m tiÕng:®Đp,l¸ xanh,b«ng tr¾ng, chen, h«i tanh,
ViÕt b¶ng con ®äc - ph©n tÝch 
ChÐp bµi vµo vë
ChÐp ®ĩng ®Đp 
b) H­íng dÉn lµm bµi tËp.
HS ®äc yªu cÇu cđa bµi.
Gäi hs ch÷a bµi: ®Ìn bµn, c­a xoÌn xoĐt 
®­êng gå ghỊ, con ghĐ, tđ gç lim 
§iỊn vÇn en - oen
HS tù lµm 
§iỊn g hay ngh 
HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶
*Cđng cè:GV nx giê häc. 
®¹o ®øc
chµo hái vµ t¹m biƯt (tiÕt 2) 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: BiÕt ph©n biƯt hµnh vi chµo hái t¹m biƯt ®ĩng víi chµo hái t¹m biÕt cha ®ĩng. 
BiÕt chµo hái t¹m biƯt trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp.
2. Kü n¨ng: RÌn thãi quen chµo hái t¹m biƯt. 
3. Th¸i ®é: Høng thĩ tù tin.
ii - ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. Bµi cị: 
- CÇn chµo hái khi nµo ? 
- CÇn t¹m biƯt khi nµo ? 
2. Bµi míi. 
GV cho HS h¸t bµi 
a) Ho¹t ®éng 1: Lµm bµi tËp 2
GV cho HS lµm bµi tËp
“Con chim vµnh khuyªn”
HS tù lµm bµi. GV ch÷a bµi
C¸c b¹n cÇn chµo hái thÇy gi¸o, c« gi¸o
B¹n nhá cÇn chµo t¹m biƯt kh¸ch
b) Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm bµi tËp 3
GV chia nhãm th¶o luËn
HS th¶o luËn
§¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy. Líp trao ®ỉi bỉ sung
=> KÕt luËn: SGV tr52
c) Ho¹t ®éng 3: §ãng vai theo bµi tËp 1
GV giao nhiƯm vơ cho HS ®ãng vai cho c¸c nhãm. 
C¸c nhãm ®ãng vai.
=> KÕt luËn.
HS th¶o luËn nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai
HS th¶o luËn rĩt kinh nghiƯm
c) Ho¹t ®éng 3:
Khen HS ®· thùc hiƯn tèt bµi häc. 
HS tù liªn hƯ
To¸n (Båi d­ìng) 
¤n tËp vỊ céng c¸c sè cã hai ch÷ sè vµ gi¶i to¸n
I. Mơc tiªu:
- Cđng cè kiÕn thøc ,kü n¨ng céng c¸c sè cã hai ch÷ sè (kh«ng cã nhí).
- Cđng cè vỊ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 
1.Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị 
Gäi hs lªn b¶ng, d­íi líp lµm bµi vµo b¶ng con.
 §Ỉt tÝnh råi tÝnh: 30 + 50 11 +7
2. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 
a)Bµi1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh:
	53 + 43	75 + 2	 8 + 30	61 + 18
	30 + 40	37 + 2	 34+ 42	50 + 7
- HS nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.(Hs yÕu lµm 2 cét ®Çu)
Gäi HS ch÷a bµi vµ nªu c¸ch ®Ỉt tÝnh,thùc hiƯn tÝnh.
b)Bµi 2: TÝnh nhÈm
	70 + 8 =	82 + 5	 =	52 + 27 =	36 + 53 =
	 5 + 43 =	 4 + 50 =	22 + 65 =	 5 + 44 =
- HS nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.(HS yÕu lµm dßng 1)
Gäi HS ch÷a bµi vµ nªu c¸ch tÝnh nhÈm.
c)Bµi 3 : “ Nhµ Mai cã 35 c¸i b¸t. MĐ mua thªm 1 chơc c¸i b¸t n÷a. Hái nhµ Mai cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i b¸t?”.
- GV gäi HS ®äc ®Ị bµi, yªu cÇu HS tù nªu lêi gi¶i sau ®ã lµm vµo vë.
- Gäi HS ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung cho b¹n. 
d)Bµi 4: Sè ?
	34 +  = 94	+ 24 = 99	52 +  =59
- HS nªu yªu cÇu vµ lµm bµi, sau ®ã lªn ch÷a bµi.
- Em kh¸c nhËn xÐt bỉ sung cho b¹n.
e)Bµi 5: VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi :8 cm , 9 cm.
3. Ho¹t ®éng 3: Cđng cè- dỈn dß 
Tù häc
Hoµn thµnh bµi buỉi s¸ng
I.Mơc tiªu:
HS hoµn thµnh bµi buỉi s¸ng.
RÌn ý thøc tù häc.
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
GV hd HS hoµn thµnh bµi buỉi s¸ng
1.M«n TËp ViÕt
HD HS hoµn thµnh bµi trong vë tËp viÕt.
GV HD HS viÕt bµi
GV qs giĩp ®ì HS yÕu. 
2.M«n To¸n
Hd HS lµm vë BT To¸n 
HS tù lµm bµi tËp
GV qs ,giĩp ®ì HS yÕu.
3.M«n ChÝnh T¶
HD HS lµm vë bµi tËp chÝnh t¶.
*Cđng cè:
Thø t­ ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2009
tËp ®äc
mêi vµo 
i - mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: HS ®äc tr¬n c¶ bµi, ph¸t ©m ®ĩng nh÷ng tiÕng cã ©m vÇn dƠ ph¸t ©m sai: nÕu, lµ, xem tai, lµ nai, kiƠng ch©n, sưa so¹n, buåm thuyỊn. NghØ h¬i ®ĩng sau mçi dßng th¬. «n c¸c vÇn ong, oong. HiĨu néi dung bµi.
2. Kü n¨ng: §äc ®ĩng, ®äc hay bµi th¬. 
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp.
ii - ®å dïng.
Tranh minh ho¹ SGK.
iii - ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. Bµi cị. 
§äc bµi “§Çm sen” tr¶ lêi c©u hái SGK.
2. Bµi míi TiÕt 1
a) Giíi thiƯu bµi.
b) LuyƯn ®äc.
GV ®äc mÉu. 
HS ®äc thÇm 
§äc tiÕng tõ: nÕu lµ, xem tai, lµ nai, kiƠng ch©n, buåm thuyỊn
§äc c©u.
§äc c¶ bµi
c) ¤n c¸c vÇn ong, oong. 
T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ong.
T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ong, oong.
LuyƯn nãi 
GV cho HS ®äc c©u mÉu SGK.
HS ®äc tr¬n ph©n tÝch 
HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u th¬ 
C¸ nh©n - tỉ - líp
HS t×m ®äc tr¬n - ph©n tÝch 
HS ®äc 
Nãi c©u ®Çy ®đ - nhËn xÐt
TiÕt 2
d) T×m hiĨu bµi ®äc vµ luyƯn nãi. 
+ T×m hiĨu bµi. 
Nh÷ng ai ®· ®Õn gâ cưa ng«i nhµ ?
Giã ®¦ỵc chđ nhµ mêi vµo nhµ cïng lµm g× ? 
§äc ph©n vai. 
Khỉ th¬ 1: Ng­êi dÉn chuyƯn, chđ nhµ vµ thá.
Khỉ th¬ 2: Ng­êi dÉn chuyƯn, chđ nhµ vµ nai.
Khỉ th¬ 3: Ng]êi dÉn chuyƯn, chđ nhµ vµ nai.
Tr¶ lêi c©u hái
HS ®äc ph©n vai
§äc thuéc lßng bµi th¬.
LuyƯn nãi. 
iv - Cđng cè - dỈn dß. 
Tuyªn d­¬ng em ®äc tèt. 
HS tù nhÈm tõng c©u 
HS ®äc yªu cÇu.
____________________________________
to¸n
tiÕt 114: luyƯn tËp 
i - mơc tiªu.
Giĩp HS cđng cè vỊ lµm tÝnh céng c¸c sè trong ph¹m vi 100. TËp ®Ỉt tÝnh råi tÝnh.
TËp tÝnh nhÈm (trong tr­êng hỵp céng ®¬n gi¶n)
NhËn biÕt b­íc ®Çu vỊ tÝnh chÊt giao ho¸n cđa phÐp céng.
Cđng cè vỊ gi¶i bµi to¸n vµ ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng. 
ii - ho¹t ®éng d¹y - häc. 
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
1.Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh.
Gäi HS nªu yc cđa bµi:
Gäi HS ch÷a bµi-nh¾c l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh.
2.Bµi 2: TÝnh nhÈm
Gäi HS ch÷a bµi vµ nªu c¸ch tÝnh nhÈm 
HS lµm bµi 
HS lµm bµi
Gäi HS nx c¸c cét phÐp tÝnh VD: 52 + 6 vµ 6 + 52 
B­íc ®Çu nhËn biÕt vỊ tÝnh chÊt giao ho¸n cđa phÐp céng 
3.Bµi 3: 
YC HS ®äc thµm bµi to¸n.
Gäi HS ch÷a bµi
Hs ®äc thÇm vµ tãm t¾t bµi to¸n.
Tãm t¾t 
B¹n g¸i: 21 b¹n 
B¹n trai: 14 b¹n 
Cã tÊt c¶:...b¹n?
Bµi gi¶i
Líp em cã tÊt c¶ lµ:
21 + 14 = 35 (b¹n)
 §¸p sè: 35 b¹n 
4.Bµi 4: VÏ ®o¹n th¼ng cã ®ä dµi 8 cm
HS nªu yªu cÇu
Gäi HS nªu c¸ch vÏ.
HS vÏ ®o¹n th¼ng.
*Cđng cè:
____________________________________
to¸n båi d­ìng
«n tËp phÐp céng kh«ng nhí trong ph¹m vi 100
i - mơc tiªu.
Cđng cè kiÕn thøc ®· häc vỊ phÐp céng kh«ng nhí trong ph¹m vi 100.
RÌn kü n¨ng ®Ỉt tÝnh, tÝnh nhÈm vµ gi¶i to¸n. 
ii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
GV h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau:
1.Bµi 1:§Ỉt tÝnh råi tÝnh 
Cđng cè c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh: 
 34 + 12 55 + 14 4 + 24 
 50 + 10 75 + 4 11 + 6 
Gäi HS ch÷a bµi vµ nh¾c l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh,c¸ch tÝnh.
HS lµm b¶ng con (HS yÕu lµm dßng 2)
Ch÷a bµi - nhËn xÐt. 
2.Bµi 2: TÝnh 
14 cm + 23 cm = 35 cm + 4 cm =
20 cm + 50 cm = 10 cm + 9 cm = 
=> Chĩ ý: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ kÌm theo ®¬n vÞ ®o cm.
Líp lµm vë
1 HS lªn b¶ng 
Ch÷a bµi - nhËn xÐt
3.Bµi 3: (Dµnh cho HS giái) 
Trªn c©y cã mét sè con chim ®Ëu, 6 con bay ®i, cßn l¹i 14 con chim. Hái lĩc ®Çu trªn c©y cã bao nhiªu con chim ? 
- H­íng dÉn HS t×m hiĨu bµi. 
Bµi to¸n cho biÕt g× ? 
Bµi to¸n hái g× ? 
- H­íng dÉn HS ghi tãm t¾t vµ gi¶i.
4.Bµi 4.(HS yÕu)
Cã 15 c¸i kĐo,®· ¨n 4 c¸i kĐo.Hái cßn l¹i mÊy c¸i kĐo?
 *Cđng cè: NhËn xÐt tiÕt häc.
HS tr¶ lêi 
HS lµm vë 
Ch÷a bµi nhËn xÐt
LuyƯn ch÷
t« ch÷ hoa L,M,N(phÇn b)
i - mơc tiªu.
Giĩp HS cđng cè c¸ch t« ch÷ L,M,N(ch÷ hoa kiĨu 2).
ViÕt ®ĩng c¸c vÇn ­t,­c,oc,ooc,v¶i vãc,quÇn sỗc,®øt d©y,nãng bøc ch÷ 
th­êng,cì võa ,®ĩng mÉu ch÷, ®­a bĩt ®Ịu nÐt, ®ĩng quy tr×nh viÕt, chĩ ý kho¶ng c¸ch. 
RÌn viÕt ®ĩng ®Đp. 
Cã ý thøc gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Đp.
ii - ®å dïng: B¶ng phơ.
iii - ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. Bµi cị. 
2. Bµi míi: 
a) Giíi thiƯu bµi. 
b) H­íng dÉn t« ch÷ hoa M,N kiĨu 2.
GV HD HS t« ch÷ hoa M,N kiĨu 2.
Gäi 1 sè HS lªn b¶ng t« ch÷ hoa.
HS t« ch÷ -C¶ líp qs,nx.
c)HD viÕt vÇn,tõ
*VÇn ­t,­c,oc,ooc:
Cho HS qs ch÷ mÉu
Gäi HS nx :­t ®­ỵc ghi b»ng mÊy con ch÷?Lµ nh÷ng con ch÷ nµo?®é cao?
GV viÕt mÉu :­t
GV nx sưa sai.
*Ch÷:®øt d©y,nãng bøc,v¶i vãc,quÇn sỗc,(HD t­¬ng tù)
d)H­íng dÉn HS tËp t«, tËp viÕt.
HS qs vµ NX ch÷ mÉu.
­t ®­ỵc ghi b»ng 2 con ch÷ lµ ­,t 
HS qs viÕt b¶ng con.
HS t« ch÷ hoa vµ viÕt vÇn,tõ vµo vë tËp viÕt.
GV quan s¸t h­íng dÉn HS, giĩp ®ì HS viÕt yÕu. 
ChÊm bµi - nhËn xÐt.
*Cđng cè:
Chän mét sè bµi viÕt ®Đp - tuyªn d­¬ng. 
NhËn xÐt tiÕt häc.
Thùc hµnh kiÕn thøc
Thùc hµnh c¸c kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn
I.Mơc tiªu:
Giĩp HS cđng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn.
BiÕt vËn dơng c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng.
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Trß ch¬i:T×m b¹n m¸y tÝnh
*Mơc tiªu:Cđng cè phÐp céng kh«ng nhí trong ph¹m vi 100.
*ChuÈn bÞ:
Hai bé bµi ,mçi bé 5 qu©n nh­ s¹u:
53+14=
70+9=
35+4=
47+21=
12+27=
62+7=
15+4=
37+11=
3+56=
18+41=
*C¸ch ch¬i:
Chän 2 ®éi ,mçi ®éi 5 ¹n lªn ch¬i,ë d­íi líp cỉ vị.GV ®Ỉt ĩp c¸c qu©n bµi tr­íc mỈt 2 ®éi .khi hai ®éi ®· s½n sµng,GV h«"b¾t ®Çu" vµ tÝnh giê th× tÊt c¶ 5 b¹n cđa mçi ®éi tù lËt qu©n bµi cđa m×nh råi nhÈm vµ viÕt kÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh vµo qu©n bµi .Xong nép cho GV.HÕt 2 phĩt hoỈc nÕu ®éi nµo xong tr­íc vµ ®ĩng th× th¾ng cuéc vµ ®éi ®ã ®­ỵc c¶ líp tuyªn d­¬ng ,tung h« "xin chµo b¹n m¸y tÝnh"råi vç tay hoan nghªnh.
*HS ch¬i
C¶ líp cỉ vị. 
Tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng cuéc.
*Cđng cè:GV nx giê häc.
Thø n¨m ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2009
tù nhiªn vµ x· héi 
nhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt 
i - mơc tiªu.
Giĩp HS:
Nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vỊ thùc vËt vµ ®éng vËt. 
BiÕt ®éng vËt cã kh¶ n¨ng di chuyĨn cßn thùc vËt th× kh«ng.
TËp so s¸nh ®Ĩ nhËn ra mét sè ®iĨm kh¸c nhau (gièng nhau) gi÷a c¸c c©y, gi÷a c¸c con vËt. 
Cã ý thøc b¶o vƯ c©y cèi vµ c¸c con vËt cã Ých.
ii - ®å dïng. 
Tranh minh ho¹ SGK.
iii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. KT bµi cị.
- KĨ tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cđa con muçi ? 
- T¸c h¹i cđa muçi, c¸ch diƯt trõ chĩng ? 
2. Bµi míi. 
a) Giíi thiƯu bµi. 
b)Ho¹t ®éng 1: Lµm viƯc víi c¸c mÉu vËt vµ tranh ¶nh.
*Mơc tiªu:HS «n tËp vỊ c¸c c©y,con vËt ®· häc.
NhËn biÕt 1 sè c©y,con vËt míi.
*C¸ch tiÕn hµnh:
Chia líp thµnh 6 nhãm.
GV ph¸t cho mçi nhãm mét tê giÊy khỉ to, b¨ng dÝnh vµ h­íng dÉn c¸c nhãm lµm viƯc.
HS lµm viƯc theo nhãm
HS bµy c¸ch mÉu vËt c¸c em mang ®Õn trªn bµn
HS d¸n c¸c tranh, ¶nh vỊ thùc vËt vµ ®éng vËt vµo giÊy khỉ to. Sau ®ã treo lªn t­êng.
Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm lªn chØ vµ nãi tªn tõng c©y, tõng con mµ nhãm ®· s­u tÇm ®­ỵc. T×m sù gièng nhau (kh¸c nhau) gi÷a c¸c c©y; sù gièng nhau (kh¸c nhau) gi÷a c¸c con vËt. 
 c¸c nhãm kh¸c ®Ỉt c©u hái ®Ĩ nhãm ®ang tr×nh bµy tr¶ lêi
 GV nhËn xÐt kÕt qu¶ cđa c¸c nhãm, tuyªn d­¬ng nhãm nµo lµm viƯc tèt.
KÕt luËn: 
- Cã nhiỊu lo¹i c©y nh­ c©y rau, c©y hoa, c©y gç. C¸c lo¹i c©y nµy kh¸c nhau vỊ h×nh d¹ng, kÝch th­íc ... Nh­ng chĩng ®Ịu cã rƠ, th©n, l¸, hoa. 
- Cã nhiỊu lo¹i ®éng vËt kh¸c nhau vỊ h×nh d¹ng, kÝch th­íc, n¬i sèng ... Nh­ng chĩng ®Ịu cã ®Çu, m×nh vµ c¬ quan di chuyĨn.
HS nh¾c l¹i 
c)Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “§è b¹n c©y g×, con g× ?”
*Mơc tiªu:
HS nhí l¹i nh÷ng ®Ỉc ®iĨm chÝnh cđa c¸c c©y,con vËt ®· häc.
HS ®­ỵc thùc hµnh kü n¨ng ®Ỉt c©u hái.
*C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: GV h­íng dÉn HS c¸ch ch¬i: 
+ Mét HS ®­ỵc GV ®eo cho mét tÊm b×a cã h×nh vÏ mét c©y rau (mét con c¸) ë sau l­ng.
+ HS ®eo h×nh vÏ ®­ỵc ®Ỉt c©u hái (®ĩng/sai) ®Ĩ ®o¸n xem ®ã lµ g× . ChØ tr¶ lêi ®ĩng hoỈc sai.
VÝ dơ: 
+ C©y ®ã cã th©n gç ph¶i kh«ng ?
+ §ã lµ c©y rau ph¶i kh«ng ? 
+ Con ®ã cã 4 ch©n ph¶i kh«ng ? 
+ Con ®ã cã c¸nh ph¶i kh«ng ? 
+ Con ®ã kªu meo meo ph¶i kh«ng ?
B­íc 2: GV cho HS ch¬i theo nhãm ®Ĩ nhiỊu em ®­ỵc tËp ®Ỉt c©u hái. 
* Cđng cè - dỈn dß. 
- KĨ vỊ c¸c lo¹i c©y mµ em biÕt ?
- Nªu c¸ch con vËt cã Ých, cã h¹i mµ em biÕt ? 
HS ch¬i theo nhãm.
tËp ®äc
chĩ c«ng
i - mơc tiªu.
HS ®äc tr¬n bµi v¨n, chĩ ý ®äc ®ĩng c¸c tiÕng cã phơ ©m ®Çu ch, tr, n, l, v, d, cã thanh hái, ng· c¸c tõ ng÷: n©u g¹ch, rỴ qu¹t, rùc rì,lãng l¸nh. 
¤n c¸c vÇn oc, ooc. 
HiĨu ®­ỵc c¸c tõ ng÷ trong bµi.
HiĨu ®­ỵc c¸c ®Ỉc ®iĨm cđa ®u«i c«ng lĩc bÐ,vỴ ®Đp cđa bé l«ng ®u«i c«ng lĩc tr­ëng thµnh.
T×m vµ h¸t c¸c bµi h¸t vỊ con c«ng.
ii - ®å dïng.
Tranh minh ho¹ SGK.
iii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1.KT bµi cị. 
§äc bµi “Mêi vµo” tr¶ lêi c©u hái.
2. Bµi míi TiÕt 1
a) Giíi thiƯu bµi.
b) LuyƯn ®äc.
GV ®äc mÉu. 
HS ®äc thÇm
LuyƯn ®äc tõ khã: n©u g¹ch, rỴ qu¹t, rùc rì, ãng ¸nh,gi­¬ng réng,lãng l¸nh .
Gi¶i thÝch: n©u g¹ch
LuyƯn ®äc c©u.
Bµi cã mÊy c©u ?
 §äc c©u
LuyƯn ®äc ®o¹n.
GV sưa ph¸t ©m
LuyƯn ®äc c¶ bµi
NhËn xÐt cho ®iĨm. 
c) ¤n vÇn oc - ooc 
*T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc
Gäi HS ®äc tiÕng :ngäc
*T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oc,ooc. 
GV tỉ chøc cho HS thi t×m tiÕng,tõ cã vÇn oc,ooc. 
GV ghi b¶ng
LuyƯn ®äc tõ HS võa t×m.
HS ®äc tr¬n - ph©n tÝch 
cã 5 c©u.
§äc nèi tiÕp c©u
Thi ®äc ®o¹n nèi tiÕp
Thi ®äc nhanh
§äc c¸ nh©n - ®ång thanh
HS t×m tiÕng :ngäc
HS t×m
TiÕt 2
d) T×m hiĨu bµi ®äc vµ luyƯn nãi. 
+ T×m hiĨu bµi. 
*Gäi HS ®äc ®o¹n 1. 
Lĩc míi chµo ®êi chĩ c«ng cã bé l«ng mµu g× ? 
Chĩ ®· biÕt lµm nh÷ng ®éng t¸c nµo ? 
*Gäi HS ®äc ®o¹n 2.
Sau hai, ba n¨m ®u«i c«ng trèng thay ®ỉi nh­ thÕ nµo ? 
HS ®äc l¹i toµn bµi. 
+ LuyƯn nãi.
HS ®äc yªu cÇu cđa bµi. 
Gäi HS h¸t cho c¶ líp nghe.
1 HS ®äc - líp ®äc thÇm
Cã bé l«ng t¬ mµu n©u g¹ch
XoÌ c¸i ®u«i....
HS ®äc-C¶ líp ®äc thÇm.
HS h¸t nh÷ng bµi h¸t vỊ chĩ c«ng.
*Cđng cè:§äc l¹i toµn bµi.
to¸n
luyƯn tËp (tr157) 
i - mơc tiªu.
LuyƯn tËp lµm tÝnh céng c¸c sè trong ph¹m vi 100. 
TËp tÝnh nhÈm (víi phÐp céng ®¬n gi¶n) 
Cđng cè vỊ céng c¸c sè ®o ®é dµi ®¬n vÞ cm.
ii - ho¹t ®éng d¹y - häc. 
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. 
Bµi 1: YC HS ®äc yªu cÇu vµ lµm bµi 
Bµi 2: GV gäi HS nªu c¸ch lµm mÉu - chĩ ý viÕt tªn ®¬n vÞ ®o ®é dµi cm. 
HS tù lµm bµi råi ch÷a
- lµm bµi vµo SGK
Bµi 3: GV h­íng dÉn HS thùc hiƯn c¸c phÐp céng ®Ĩ t×m kÕt qu¶
Sau ®ã nèi c¸c phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ ®ĩng
 Nèi 32 + 17 víi 49 
Bµi 4: HS ®äc ®Çu bµi 
GV cho HS quan s¸t - ®äc thÇm bµi to¸n 
2 em ®äc 
ViÕt tãm t¾t
Bµi gi¶i
Con sªn bß ®­ỵc tÊt c¶ sè cm lµ:
15 + 14 = 29 (cm)
 §¸p sè: 29 cm
ChÊm bµi - nhËn xÐt.
____________________________________
tiÕng viƯt( båi d­ìng)
«n tËp
I.Mơc tiªu:
Giĩp HS «n tËp,cđng cè vỊ ®äc,viÕt c¸c vÇn ®· häccã kÕt thĩc b»ng t.
RÌn kü n¨ng ®äc qua bµi :QuyĨn vë cđa em.
 Båi d­ìng HS giái,phơ ®¹o HS yÕu.
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc
1.¤n tËp vÇn.
YC HS nªu c¸c vÇn cã kÕt thĩc b»ng t. HS nªu vÇn
GV ghi b¶ng:
 -at,¨t,©t,et,ªt,it,ut,ot,«t,¬t,iªt,u«t ,
u«t, HS luyƯn ®äc vÇn.
GV l­u ý HS TB(YC c¸c em ®¸nh vÇn)
HS giái ®äc tr¬n ,®äc l­u lo¸t.
2.LuyƯn ®äc bµi:QuyĨn vë cđa em.
YC HS ®äc thÇm bµi.
LuyƯn ®äc tõ khã:quyĨn vë,giÊy tr¾ng,ngay ng¾n,m¸t r­ỵi,n¾n nãt,tÝnh nÕt,trß ngoan.
 LuyƯn ®äc c©u:HS ®äc nèi tiÕp c©u.
LuyƯn ®äc c¶ bµi.(HS giái kÌm HS TB).
*T×m tiÕng trong bµi cã vÇn võa «n.
HS t×m:nãt,lËt,m¸t,nÕt,
 *T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn võa «n: HS t×m tiÕng
GV ghi b¶ng
LuyƯn ®äc tõ HS võa t×m.
*Cđng cè:
Ho¹t ®éng gi¸o dơc ngoµi giê lªn líp
tỉ chøc héi vui häc tËp
I.mơc tiªu:
HS ®­ỵc sinh ho¹t theo chđ ®iĨm:Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ
Sinh ho¹t d­íi h×nh thøc:héi vui häc tËp
Gi¸o dơc HS biÕt yªu vµ b¶o vƯ hoµ b×nh trªn thÕ giíi.
II.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1.PhÇn më ®Çu
Sinh ho¹t v¨n nghƯ
2.PhÇn 2:Sinh ho¹t theo chđ ®iĨm.
GV nªu tªn chđ ®iĨm:Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ.
HD HS sinh ho¹t theo chđ ®iĨm
*HS mĩa h¸t c¸c bµi h¸t ca ngỵi hoµ b×nh,t×nh h÷u nghÞ cđa b¹n bÌ trªn toµn thÕ giíi.
HS biĨu diƠn tr­íc líp.
*Tỉ chøc héi vui häc tËp.
GV tỉ chøc mçi tỉ thµnh 1 héi vui häc tËp.
Tỉ chøc :Thi ®äc ®ĩng,®äc hay
GV yc c¸c tỉ tù chän bµi ®äc (trong SGK TiÕng ViƯt Líp 1),cư 3 bµn lªn thi ®äc.
GV + c¶ líp nx chÊm ®iĨm.
C«ng bè ®éi th¾ng cuéc.
3.PhÇn kÕt thĩc.
C¶ líp h¸t bµi:Hoµ b×nh cho bÐ.
Thø s¸u ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2009
to¸n 
tiÕt 116: phÐp trõ trong ph¹m vi 100 (trõ kh«ng nhí) 
i - mơc tiªu.
B­íc ®Çu giĩp HS:
BiÕt ®Ỉt tÝnh råi tÝnh trõ trong ph¹m vi 100 (kh«ng nhí ,d¹ng 57 - 23). 
RÌn kü n¨ng ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp tÝnh,gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
ii - ®å dïng. 
Que tÝnh. 
iii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. Bµi cị: TÝnh
 42 26 30 
 53 31 15 
2. Bµi míi. 
a) Giíi thiƯu phÐp tÝnh 57 - 23 
- B1: Thao t¸c trªn que tÝnh 
B¶ng con 
HS lÊy 57 que tÝnh (gåm 5 bã vµ 7 que tÝnh rêi)
YC HS t¸ch 2 bã vµ 3 que tÝnh rêi -ghi 2 chơc vµ 3 que tÝnh 
Sè que tÝnh cßn l¹i 3 chơc vµ 4 que tÝnh 
=> 57-23=?
- B2: Giíi thiƯu kü thuËt lµm tÝnh trõ:
§Ỉt tÝnh: 57 
 23 
 34 
VËy 57 - 23 = 34
HS ®Ỉt tÝnh ra b¶ng con
Nªu c¸ch tÝnh 
b) Thùc hµnh. 
* Bµi 1:TÝnh
 Gäi HS ch÷a bµi.
* Bµi 2: §ĩng ghi ®,sai ghi s:
Gäi HS nªu yc
Gäi HS ch÷a bµi vµ gi¶i thÝch c¸ch lùa chän cđa m×nh.
* Bµi 3: 
YC HS ®äc thÇm bµi to¸n vµ tù tãm t¾t bµi to¸n.
Gäi HS ch÷a bµi.
3. Cđng cè.
HS lµm b¶ng con 
HS nªu yc
HS lµm bµi .
HS tù tãm t¾t vµ gi¶i 
HS nx
chÝnh t¶
mêi vµo 
i - mơc tiªu.
HS nghe, viÕt chÝnh x¸c,tr×nh bµy ®ĩng c¸c khỉ th¬ 1, 2 cđa bµi Mêi vµo. Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ®iỊn vÇn ong,oong;®iỊn ch÷ ng hay ngh.
Nhí qui t¾c chÝnh t¶:ngh+i,e,ª
RÌn viÕt ®ĩng viÕt ®Đp.
Cã ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp.
ii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. Kt bµi cị.
2. Bµi míi. 
a) Giíi thiƯu bµi. 
b)HD HS nghe -viÕt chÝnh t¶.
GV treo b¶ng phơ chÐp néi dung bµi viÕt.
Gäi HS ®äc l¹i bµi. 
Gäi HS nªu nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai: tai,g¹c. 
HS ®äc vµ t×m nh÷ng tõ dƠ viÕt sai.
HS viÕt b¶ng con.
GV ®äc cho HS viÕt bµi.
GV uèn n¾n,sưa t­ thÕ cho HS khi ngåi viÕt.
GV ®äc cho HS so¸t lçi chÝnh t¶.
ChÊm bµi - nhËn xÐt. 
c) Lµm bµi tËp chÝnh t¶ trong SGK. 
*§iỊn ng hay ngh?
Gäi HS ch÷a bµi:
Gäi HS nh¾c l¹i luËt chÝnh t¶.
ngh +e, ª, i 
ViÕt vµo vë 
HS so¸t lçi chÝnh t¶.
HS tù lµm
nghỊ dƯt v¶i,nghe nh¹c,®­êng ®«ng nghÞt,ngän th¸p.
HS nh¾c l¹i 
*Cđng cè:
____________________________________
kĨ chuyƯn
niỊm vui bÊt ngê 
i - mơc tiªu.
HS nghe GV kĨ chuyƯn dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n, sau ®ã kĨ toµn bé c©u chuyƯn.
 BiÕt thay ®ỉi giäng kĨ ®Ĩ ph©n biƯt lêi c¸c nh©n vËt vµ lêi ng­êi dÉn chuyƯn. 
HiĨu ®­ỵc néi dung chuyƯn: B¸c Hå rÊt yªu th­¬ng thiÕu nhi ,thiÕu nhi rÊt yªu quý B¸c Hå. 
ii - ®å dïng. 
Tranh minh ho¹.
iii -c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 
1. KT bµi cị.
KĨ l¹i c©u chuyƯn: “B«ng hoa cĩc tr¾ng”
2. Bµi míi. 
a) Giíi thiƯu bµi.
b) GV kĨ chuyƯn. 
GV kĨ toµn bé c©u chuyƯn víi giäng kĨ diƠn c¶m.
KĨ lÇn 2, 3 kÕt hỵp víi tranh minh ho¹.
c) H­íng dÉn HS kĨ tõng ®o¹n. 
*Tranh 1: 
YC HS qs vµ ®äc c©u hái d­íi tran

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 29.doc