Giáo án Nếp sống thanh lịch, văn minh khối 1

Tiết: NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH

TỔNG KẾT

I. Mục tiêu:

- Giúp HS tổng kết các kiến thức về nếp sống thanh lịch, văn minh của HS lớp 1.

- HS có khả năng thực hiện các hành vi thanh lịch, văn minh đã học trong 8 bài.

- HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh trong cuộc sống thường ngày.

II. Đồ dùng dạy học.

- Tranh SGK.

III. Các hoạt động dạy học.

 

doc 16 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 11/01/2020 Lượt xem 236Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Nếp sống thanh lịch, văn minh khối 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt: NÕp sèng thanh lÞch, v¨n minh
Tỉng kÕt
I. Mơc tiªu:
- Giĩp HS tỉng kÕt c¸c kiÕn thøc vỊ nÕp sèng thanh lÞch, v¨n minh cđa HS líp 1.
- HS cã kh¶ n¨ng thùc hiƯn c¸c hµnh vi thanh lÞch, v¨n minh ®· häc trong 8 bµi.
- HS mong muèn, chđ ®éng, tù gi¸c thùc hiƯn nÕp sèng thanh lÞch, v¨n minh trong cuéc sèng th­êng ngµy.
II. §å dïng d¹y häc.
- Tranh SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. KiĨm tra.
B. Bµi míi.
1. GTB
2, T×m hiĨu néi dung.
C. CC - DD.
KĨ tªn nh÷ng trß ch¬i bỉ Ých cã lỵi cho søc kháe ?
Khi vui ch¬i ë tr­êng chĩng ta cÇn chĩ ý ®iỊu g× ?
- GV nhËn xÐt.
- Ghi b¶ng.
a, H§ 1: Tỉng kÕt, «n tËp néi dung ch­¬ng tr×nh.
Giĩp HS cđng cè, «n tËp nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vỊ NS TL, VM cđa häc sinh líp 1.
- GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c chđ ®Ị ®· häc.
=> Gåm 5 chđ ®Ị :
 + Nãi : Bµi 1, 2.
 + ¡n : Bµi 3, 4.
 + MỈc: Bµi 5, 6.
 + Cư chØ : Bµi 7.
 + Vui ch¬i: Bµi 8.
- GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i lêi khuyªn cđa tõng bµi.
* Liªn hƯ :
b. H§ 2 : Thùc hµnh.
Giĩp HS thùc hiƯn nh÷ng hµnh vi TL, VM ®èi víi HS líp 1.
- GV tỉ chøc cho HS th¶o luËn ®Ĩ lùa chän s¾m vai theo mét chđ ®Ị ®· häc ë líp 1.
=> GV kÕt luËn chung.
- Nh¾c nhë HS thùc hiƯn tèt NS TL, VM ®· häc.
- HS TL.
- NX.
- HS nªu l¹i 
- HS nªu 5 chđ ®Ị ®· häc.
- HS nªu.
- Th¶o luËn, s¾m vai.
- HS l¾ng nghe.
Bỉ sung:..
 Thø ba ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2013
TiÕt: chÝnh t¶
Ng«i nhµ
I. Mơc tiªu:
- HS chÐp l¹i chÝnh x¸c, kh«ng m¾c lçi khỉ th¬ 3 trong bµi “ Ng«i nhµ”. 
- Tr×nh bµy ®ĩng, viÕt ®ĩng, s¹ch, ®Đp.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶.
II. §å dïng d¹y häc:
- Bµi viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng day häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. ỉn ®Þnh 
B. KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
 2. §­a bµi mÉu
3. HD viÕt ch÷ dƠ nhÇm.
4. H­íng dÉn viÕt bµi:
5. So¸t lçi:
6. ChÊm bµi - NX.
7. LuyƯn tËp.
D. CC - DD.
- ViÕt: kh¾p, suèt.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
- Ghi b¶ng.
- GV ®äc bµi, nªu néi dung ®o¹n viÕt.
H: Trong bµi em thÊy ch÷ nµo viÕt dƠ nhÇm?
- GV g¹ch d­íi: méc m¹c, ®Êt n­íc.
- GV ®äc lÇn l­ỵt c¸c ch÷ khã viÕt, dƠ nhÇm.
- NX, sưa sai, viÕt mÉu.
* Gi¶i lao
- §­a bµi mÉu.
- HD tr×nh bµy
- GV ®äc chËm bµi viÕt, ®¸nh vÇn tõ khã.
- Cho HS quan s¸t bµi viÕt ®Đp.
Bµi 1: §iỊn vÇn iªu hay yªu?
 §¸p ¸n: khiÕu, yªu. 
Bµi 2: §iỊn ch÷ c hay k?
 §¸p ¸n: c©y, kĨ, kim.
- NX giê häc.
- HDVN+ chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS lªn b¶ng.
- Líp viÕt b¶ng con.
- HS nªu l¹i 
- HS ®äc l¹i.
- HS nªu.
- HS viÕt b¶ng con, b¶ng líp.
- PT, §V : CN, líp.
- HS quan s¸t.
- Nªu t­ thÕ ngåi viÕt.
- HS chÐp bµi. 
- HS ®ỉi vë so¸t lçi.
- Ghi sè lçi ra lỊ vë.
- HS quan s¸t.
- HS nªu yªu cÇu- lµm bµi.
 1 HS lªn b¶ng- NX. 
- HS ®äc yªu cÇu- lµm bµi.
- 1 HS lªn b¶ng- NX. 
- HS l¾ng nghe.
Bỉ sung:..
Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2013
TiÕt: chÝnh t¶ 
 Quµ cđa bè
I. Mơc tiªu:
- HS chÐp l¹i chÝnh x¸c, kh«ng m¾c lçi khỉ th¬ 2 trong bµi “Quµ cđa bè”.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶. 
- RÌn ch÷ viÕt vµ c¸ch tr×nh bµy cho HS.
II. §å dïng d¹y häc:
- Bµi viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng day häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. ỉn ®Þnh 
B. KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
 2. §­a bµi mÉu
3. HD viÕt ch÷ dƠ nhÇm.
4. H­íng dÉn viÕt bµi:
5. So¸t lçi:
6. ChÊm bµi - NX.
7. LuyƯn tËp.
D. CC - DD.
- ViÕt: méc m¹c, ®Êt n­íc.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
- Ghi b¶ng.
- GV ®äc bµi, nªu néi dung bµi viÕt.
H: Trong bµi em thÊy ch÷ nµo viÕt dƠ nhÇm?
- GV g¹ch d­íi: ngh×n, lêi chĩc.
- GV ®äc lÇn l­ỵt c¸c ch÷ khã viÕt, dƠ nhÇm.
- NX, sưa sai, viÕt mÉu.
* Gi¶i lao.
- §­a bµi mÉu.
- HD tr×nh bµy
- GV ®äc chËm bµi viÕt, ®¸nh vÇn tõ khã.
- Cho HS quan s¸t bµi viÕt ®Đp.
Bµi 1: a. §iỊn ch÷: s hay x?
 §¸p ¸n: xe lu, dßng s«ng.
b. §iỊn vÇn im hay iªm? 
§¸p ¸n: tr¸i tim, kim tiªm.
- NX giê häc.
- HDVN+ chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS lªn b¶ng.
- Líp viÕt b¶ng con.
- HS nªu l¹i 
- 1, 2 HS ®äc l¹i.
- HS nªu.
- HS viÕt b¶ng con, b¶ng líp.
- PT, §V : CN, líp.
- HS quan s¸t.
- Nªu t­ thÕ ngåi viÕt.
- HS chÐp bµi. 
- HS ®ỉi vë so¸t lçi.
- Ghi sè lçi ra lỊ vë.
- HS quan s¸t.
- HS nªu yªu cÇu- lµm bµi.
 1 HS lªn b¶ng- NX. 
- HS ®äc yªu cÇu- lµm bµi.
- 1HS lªn b¶ng- NX. 
Bỉ sung:..
TiÕt: kĨ chuyƯn
B«ng hoa cĩc tr¾ng
I. Mơc tiªu:
- HS nghe GV kĨ, dùa vµo trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n, sau ®ã kĨ l¹i ®­ỵc toµn bé c©u chuyƯn. 
- BiÕt thay ®ỉi giäng kĨ ®Ĩ ph©n biƯt lêi c¸c nh©n vËt vµ lêi ng­êi dÉn chuyƯn.
- HiĨu ®­ỵc truyƯn: Ca ngỵi t×nh c¶m, lßng hiÕu th¶o cđa c« bÐ trong truyƯn. T×nh yªu mĐ cđa c« bÐ ®· lµm trêi ®Êt c¶m ®éng vµ giĩp c« bÐ ch÷a khái bƯnh cho mĐ.
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh.
III. C¸c ho¹t ®éng day häc:
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. ỉn ®Þnh 
B. KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
 2, GV kĨ chuyƯn:
3, HD kĨ tõng ®o¹n:
4, HD kĨ toµn bé c©u chuyƯn:
5, ý nghÜa:
D. CC - DD:
- KĨ l¹i truyƯn “TrÝ kh«n”.
- NX ®¸nh gi¸.
- Ghi b¶ng.
- GV kể 2 lÇn.
Chĩ ý giäng kĨ:
- Ng­êi dÉn: c¶m ®éng vµ chËm r·i.
- Lêi ng­êi mĐ: mƯt mái vµ yÕu ít.
- Lêi c« bÐ: ngoan ngo·n, lƠ phÐp khi tr¶ lêi cơ giµ; lo l¾ng hèt ho¶ng khi ®Õm c¸c c¸nh hoa.
* Tranh 1: VÏ c¶nh ng­êi mĐ giµ èm yÕu n»m trªn gi­êng ®¾p mét chiÕc ¸o.
H: Ng­êi mĐ nãi g× víi con?
+ KĨ l¹i tranh 1.
* Tranh 2, 3, 4(TT).
- Thi kĨ toµn bé c©u chuyƯn.
 NhËn xÐt.
H: C©u chuyƯn giĩp em hiĨu ®iỊu g×?
- GV chèt : TÊm lßng hiÕu th¶o cđa c« bÐ ®· lµm c¶m ®éng c¶ thÇn tiªn vµ giĩp c« ch÷a khái bƯnh cho mĐ.
- NX giê häc.
- HDVN+ chuÈn bÞ bµi sau. 
- HS kĨ nèi tiÕp.
- HS nªu l¹i 
- HS l¾ng nghe.
- HS QST.
- §äc c©u hái d­íi tranh.
- HSTL.
- Vµi HS kĨ.
- 2 HS dùa vµo tranh kĨ.
- Vµi HS nªu.
- HS l¾ng nghe.
Bỉ sung:..
TiÕt: tËp viÕt
T« ch÷ hoa: h, i, k
I. Mơc tiªu:
- HS biÕt t« ch÷ hoa: h, i, k.
- ViÕt ®ĩng c¸c vÇn, tõ theo yªu cÇu viÕt liỊn m¹ch.
- RÌn cho HS ngåi ®ĩng t­ thÕ, viÕt ®ĩng, viÕt ®Đp.
II. §å dïng:
- Ch÷ mÉu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. ỉn ®Þnh 
B. KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
2, §­a bµi viÕt.
3, HD t« ch÷ hoa:
4, HD viÕt vÇn tõ:
5, ViÕt bµi:
6, ChÊm bµi- NX.
D. CC - DD:
- ViÕt : ¨m, ­¬m.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
- Ghi b¶ng.
- GV ®äc + gi¶i thÝch:
 DuyƯt binh: cho c¸c binh chđng ¨n mỈc chØnh tỊ ®i qua lƠ ®µi trong mét buỉi lƠ long träng.
 HiÕu th¶o: cã lßng kÝnh yªu cha mĐ.
* Ch÷: h
- §­a ch÷ mÉu: h
- H: Ch÷ h cao mÊy li, gåm mÊy nÐt?
- GV chèt, nªu cÊu t¹o, ®å trªn ch÷ mÉu vµ nªu: Ch÷ hoa h gåm nÐt l­ỵn xuèng, nÐt l­ỵn khuyÕt tr¸i, khuyÕt ph¶i vµ nÐt sỉ th¼ng.
- GV HD quy tr×nh viÕt( T« trªn ch÷ mÉu).
* Ch÷: i, k (TT).
- Nªu cÊu t¹o.
- ViÕt mÉu+ HD viÕt.
- NX. Sưa sai.
* Gi¶i lao.
- HD tr×nh bµy.
- Tỉng sè bµi chÊm.
- Cho HS quan s¸t bµi viÕt ®Đp.
- NX giê häc.
- HDVN+ chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS lªn b¶ng, líp viÕt b¶ng con.
- HS nªu l¹i 
- 1 HS ®äc bµi.
- HS quan s¸t.
- HS nªu.
- HS quan s¸t.
- HSQS.
- HS ®å ch÷ viÕt hoa.
- §äc bµi viÕt.
- HSQS, viÕt b¶ng con.
- Nªu t­ thÕ ngåi viÕt.
- ViÕt bµi.
- HSQS.
Bỉ sung:..
 TiÕt: thđ c«ng
 C¾t d¸n h×nh tam gi¸c (T1)
I. Mơc tiªu: 
 - HS biÕt c¸ch kỴ, c¾t, d¸n h×nh tam gi¸c.
 - HS c¾t, d¸n ®­ỵc h×nh tam gi¸c theo 2 c¸ch. 
 - RÌn tÝnh cÈn thËn, khÐo lÐo cho HS.
II. §å dïng d¹y häc:
 - MÉu, giÊy mµu, kÐo, th­íc, ch×, hå d¸n.
III. C¸c ho¹t ®éng day häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. ỉn ®Þnh 
B. KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
2, QS - nhËn xÐt:
3, HD mÉu:
4, Thùc hµnh:
5, §¸nh gi¸.
D. CC - DD.
- KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS. 
NX, ®¸nh gi¸.
- Ghi b¶ng.
- GV cho HS quan s¸t mÉu - gỵi ý:
H: H×nh tam gi¸c cã mÊy c¹nh?
GV: Mét c¹nh cđa h×nh tam gi¸c lµ mét c¹nh cđa HCN, 2 c¹nh cßn l¹i ®­ỵc nèi víi mét ®iĨm cđa c¹nh ®èi diƯn.
* KỴ h×nh tam gi¸c:
- X¸c ®Þnh mét ®Ønh cđa HTG ( 2 ®Ønh lµ 2 ®Çu cđa HCN).
- LÊy ®iĨm gi÷a cđa c¹nh ®èi diƯn ta ®­ỵc 3 ®Ønh, nèi 3 ®Ønh víi nhau ta ®­ỵc HTG. 
* HD c¾t: C¾t theo ®­êng kỴ AB, AC ta ®­ỵc 1 HTG.
* HD d¸n: phÕt hå vµ d¸n c©n ®èi.
- Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c b­íc.
- GV quan s¸t, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
GV + HS NX s¶n phÈm cđa HS.
- NX giê häc.
- HD vỊ nhµ+ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS lÊy ®å dïng.
- HS nªu l¹i 
- HSQS - NX. 
- 3 c¹nh.
- HSQS.
A
C
B
- HS nªu.
- HS thùc hµnh trªn nh¸p.
- HS l¾ng nghe.
Bỉ sung: .....
..........
TiÕt: to¸n (t3)
LuyƯn tËp
1.Mơc tiªu: 
 - Giĩp HS rÌn luyƯn gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
 - ¤n vỊ céng trõ trong ph¹m vi ®· häc.
II. §å dïng d¹y häc:
 - B¶ng phơ. 
III. C¸c ho¹t ®éng day häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. ỉn ®Þnh 
B. KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
2, HD luyƯn tËp.
D. CC - DD.
- Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau:
 Cã : 7 l¸ cê
 Cho : 4 l¸ cê
 Cßn l¹i :l¸ cê?
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
- Ghi b¶ng.
Bµi 1: 
H: Bµi to¸n cho biÕt g×?
H: Bµi to¸n hái g×?
Yªu cÇu HS tù hoµn thµnh TT vµ gi¶i.
 Tãm t¾t
 Cã : 15 bĩp bª
 §· b¸n : 2 bĩp bª
 Cßn l¹i : bĩp bª?
* Cđng cè vỊ gi¶i to¸n.
Bµi 2: 
- H­íng dÉn HS t×m hiĨu bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?
Yªu cÇu HS tù TT vµ gi¶i.
 Tãm t¾t 
 Cã : 12 m¸y bay
 Bay ®i : 2 m¸y bay
 Cßn l¹i : m¸y bay?
* ¤n vỊ gi¶i to¸n.
Bµi 3: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng
* ¤n vỊ céng trõ trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc.
- GV chèt KT «n.
- NX giê häc.
- HDVN+ chuÈn bÞ bµi sau.
- 1 HS nªu tãm t¾t.
- 1 HS lªn b¶ng.
- NX.
- HS nªu l¹i 
- HS ®äc bµi to¸n.
- Cã 15 bĩp bª, ®· b¸n 2 bĩp bª.
- Cưa hµng cßn l¹i bao nhiªu bĩp bª.
-1 HS ®äc TT- 1 HS lªn b¶ng.
 Bµi gi¶i
 Cưa hµng cßn l¹i lµ:
 15 - 2 = 13(bĩp bª)
 §S: 13 bĩp bª.
- Ch÷a bµi - NX.
- HS ®äc bµi to¸n.
- HS tãm t¾t vµ gi¶i.
- §äc bµi - NX.
 Bµi gi¶i
Trªn s©n cßn l¹i sè m¸y bay lµ:
 12 - 2 = 10(m¸y bay)
 §S: 10 m¸y bay.
- HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm bµi SGK.
- §äc, ch÷a bµi, NX.
- HS l¾ng nghe.
Bỉ sung:..
TiÕt: to¸n (t4)
LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu:
 - Giĩp HS luyƯn gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II. §å dïng d¹y häc:
 - B¶ng phơ.
III. C¸c ho¹t ®éng day häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A.ỉn ®Þnh 
B.KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
2, HD luyƯn tËp.
D.CC -DD
- Gi¶i bµi to¸n theo TT sau:
 Cã : 15 c©y
 §· chỈt : 3 c©y
 Cßn l¹i : c©y?
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
- Ghi b¶ng.
Bµi 1: 
Hái: Bµi to¸n cho biÕt g×? ta cÇn t×m g×?
Yªu cÇu HS tù TT vµ gi¶i.
 Tãm t¾t
 Cã : 14 c¸i thuyỊn
 Cho b¹n : 4 c¸i thuyỊn
 Cßn l¹i : c¸i thuyỊn? 
 * Cđng cè vỊ gi¶i to¸n.
Bµi 2: GV ®­a bµi to¸n
Hái: Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?
Yªu cÇu HS tù TT vµ gi¶i.
 Tãm t¾t
 Cã tÊt c¶ : 9 b¹n
 N÷ : 5 b¹n
 Nam :b¹n?
*¤n vỊ gi¶i to¸n.
Bµi 3:(TT)
H­íng dÉn b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng. Ngoµi ra h­íng dÉn b»ng lêi.
Bµi 4: Gi¶i bµi to¸n theo TT sau:
 Cã : 15 h×nh trßn
 T« mµu : 4 h×nh trßn
 Kh«ng t« mµu : h×nh trßn? 
* ¤n vỊ gi¶i to¸n.
- GV chèt KT «n.
- NX giê häc - HDVN.
- 1 HS lªn b¶ng.
- NX.
- HS nªu l¹i 
- HS ®äc bµi to¸n.
- HS lµm bµi, 1 HS lªn b¶ng.
 Bµi gi¶i
 Cßn l¹i sè c¸i thuyỊn lµ:
 14 - 4 = 10(c¸i thuyỊn)
 §S: 10 c¸i thuyỊn.
- Ch÷a bµi- NX.
- HS ®äc bµi to¸n.
- HS lµm bµi, 1HS lªn gi¶i 
 Bµi gi¶i
 Tỉ em cã sè b¹n nam lµ:
 9 - 5 = 4 (b¹n)
 §S: 4 b¹n nam.
- Ch÷a bµi- NX.
- HS nªu TT, nªu bµi to¸n.
- HS lµm bµi.
- §äc ch÷a -NX.
- HS l¾ng nghe.
Bỉ sung: .....
.....TiÕt: to¸n (t5)
 LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu:
 Giĩp HS rÌn luyƯn kÜ n¨ng lËp ®Ị to¸n råi tù gi¶i vµ viÕt bµi gi¶i cđa bµi to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
 - B¶ng phơ. 
III. C¸c ho¹t ®éng day häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. ỉn ®Þnh 
B. KiĨm tra 
C. Bµi míi
1. GTB
2, HD luyƯn tËp.
D. CC - DD.
- Gi¶i bµi to¸n theo TT sau:
 Cã : 16 b«ng hoa
 Cho : 6 b«ng hoa
 Cßn l¹i : b«ng hoa?
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
- Ghi b¶ng.
Bµi 1: Nh×n tranh viÕt tiÕp vµo chç trèng ®Ĩ cã bµi to¸n råi gi¶i bµi to¸n ®ã.
a, Trong bÕn cã 5 « t«, cã thªm 2 « t« vµo bÕn. Hái trong bÕn cã tÊt c¶ mÊy « t«?
 Tãm t¾t Bµi gi¶i
Cã : 5 « t« Cã tÊt c¶ sè « t« lµ:
Thªm : 2 « t« 5 + 2 = 7 (« t«)
Cã tÊt c¶ :« t«? §S: 7 « t«.
b, Lĩc ®Çu trªn cµnh cã 6 con chim, cã 2 con chim bay ®i. Hái trªn cµnh cßn l¹i mÊy con chim?
Hái: Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?
 Tãm t¾t Bµi gi¶i
Cã : 6 con chim Cßn l¹i sè con chim lµ:
Bay ®i : 2 con chim 6 - 2 = 4 (con chim)
Cßn l¹i :con chim? §S: 4 con chim.
* Cđng cè vỊ lËp ®Ị to¸n råi gi¶i bµi to¸n.
Bµi 2: Nh×n tranh vÏ nªu TT bµi to¸n vµ gi¶i bµi to¸n ®ã.
 Tãm t¾t Bµi gi¶i
Cã : 8 con thá Sè con thá cßn l¹i lµ:
Ch¹y ®i : 3 con thá 8 - 3 = 5 (con)
Cßn l¹i :con thá? §S: 5 con thá.
* ¤n vỊ gi¶i to¸n.
- GV chèt KT.
- NhËn xÐt giê häc - HDVN.
- 1 HS lªn b¶ng.
- NX.
- HS nªu l¹i 
- HS ®äc yªu cÇu.
- QST, nªu bµi to¸n vµ gi¶i.
- HS TT vµ gi¶i.
- 1 HS lªn gi¶i.
- NX.
- HS tù nªu TT vµ gi¶i.
- HS lµm bµi- 1 HS lªn b¶ng.
- Ch÷a bµi- NX.
- HS nªu yªu cÇu.
- 1HS nªu TT, 1 HS nªu bµi to¸n.
- HS lµm bµi, 1HS lªn gi¶i. 
- NX.
- HS l¾ng nghe.
Bỉ sung: .....
.....
TiÕt: h­íng dÉn häc
I-Mơc tiªu:
 	- Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy.
	- ¤n tËp cho HS trung b×nh, yÕu.
	- Båi d­ìng HS giái.
 II-Lªn líp:
 1. Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy :
 * To¸n:
 *TiÕng viƯt:
 * M«n kh¸c:
 2. Phơ ®¹o HS yÕu:
 RÌn ®äc bµi: Ng«i nhµ.
 3. Båi d­ìng HS giái:
 Bµi 2:
 Thïng b¸nh cã 80 gãi b¸nh. §· b¸n ®i 30 gãi. Hái thïng cßn bao nhiªu gãi b¸nh?
H­íng dÉn HS tãm t¾t vµ gi¶i:
 Tãm t¾t Bµi gi¶i
 Cã : 80 gãi b¸nh Trong thïng cßn l¹i sè gãi b¸nh lµ:
 §· b¸n : 30 gãi b¸nh 80 - 30 = 50( gãi)
 Cßn l¹i : gãi b¸nh? §¸p sè: 50 gãi b¸nh.
 4. H­íng dÉn vỊ nhµ:
 ChuÈn bÞ bµi sau. 
Bỉ sung: .....
.....
..... 
TiÕt: h­íng dÉn häc
I-Mơc tiªu:
 	- Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy.
	- Phơ ®¹o HS yÕu.
	- Båi d­ìng HS giái.
II-Lªn líp:
 1.Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy :
* To¸n:
 *TiÕng viƯt:
 * M«n kh¸c:
 2. Phơ ®¹o häc sinh yÕu:
Bµi tËp: TÝnh nhÈm
 13 + 5 = 10 + 8 = 11 + 5 =
 19 - 4 = 17 - 7 = 16 - 5 =
 3. Båi d­ìng häc sinh giái:
 Bµi 1:
Cã 70 b¹n ®i tham quan. 40 b¹n lªn xe « t«. Hái cßn bao nhiªu b¹n ch­a lªn xe?
H­íng dÉn HS tãm t¾t vµ gi¶i.
Tãm t¾t
Cã : 70 b¹n
Lªn xe : 40 b¹n
Cßn :..... b¹n ch­a lªn xe?
Bµi gi¶i
Cßn sè b¹n ch­a lªn xe lµ:
70 - 40 = 30 (b¹n)
 §¸p sè: 30 b¹n. 
 4. H­íng dÉn vỊ nhµ:
 ChuÈn bÞ bµi sau. 
Bỉ sung: .....
.....
..... 
TiÕt: h­íng dÉn häc
I-Mơc tiªu:
 	- Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy.
	- Giĩp HS «n tËp.
	- Båi d­ìng HS giái.
II-Lªn líp:
 1. Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy :
* To¸n:
 *TiÕng viƯt:
 * M«n kh¸c:
 2. H­íng dÉn HS yÕu luyƯn ®äc.
	¤n c¸c bµi TËp ®äc.
	* To¸n:
 TÝnh
 16 + 2 = 19 - 5 = 
 15 + 3 = 19 - 8 = 
 3. Båi d­ìng HS giái.
 Bµi to¸n: Lan vµ Mai gÊp ®­ỵc 15 c¸i thuyỊn, trong ®ã Mai gÊp ®­ỵc 5 c¸i thuyỊn. Hái Lan gÊp ®­ỵc bao nhiªu c¸i thuyỊn?
*H­íng dÉn HS t×m hiĨu bµi to¸n, HS tãm t¾t, gi¶i vµ ch÷a bµi. 
Tãm t¾t
Lan vµ Mai gÊp ®­ỵc: 15 c¸i thuyỊn
Mai gÊp ®­ỵc : 5 c¸i thuyỊn
Lan gÊp ®­ỵc : ....c¸i thuyỊn?
Bµi gi¶i
Lan gÊp ®­ỵc sè c¸i thuyỊn lµ:
15 - 5 = 10 (c¸i thuyỊn)
 §¸p sè: 10 c¸i thuyỊn
4. H­íng dÉn vỊ nhµ:
 ChuÈn bÞ bµi sau. 
Bỉ sung: .....
.....
..... 
TiÕt: h­íng dÉn häc
I-Mơc tiªu:
 	- Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy.
 - Giĩp ®ì HS yÕu.
	- Båi d­ìng HS giái.
II-Lªn líp:
1. Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy :
* To¸n:
 Lµm bµi 4( 150)
 *TiÕng viƯt:
 * M«n kh¸c:
2.Phơ ®¹o häc sinh yÕu:
	* To¸n: Cho HS lµm bµi tËp:
 §iỊn dÊu >, <, = vµo chç chÊm
 36  72 ; 19  22 ; 47  60
 29  90 ; 46  38 ; 58  54
3. Båi d­ìng häc sinh giái:
 Bµi to¸n:
Líp 1A cã 39 b¹n chia lµm ba tỉ. Tỉ Mét cã 11 b¹n, tỉ Hai cã 13 b¹n. Hái tỉ Ba bao nhiªu b¹n? 
H­íng dÉn HS t×m hiĨu bµi
Tãm t¾t
Líp 1A cã : 39 b¹n
Tỉ Mét cã : 11 b¹n
Tỉ Hai cã : 13 b¹n
Tỉ Ba cã :..... b¹n ?
Bµi gi¶i
Tỉ Ba cã sè b¹n lµ :
39 - 11 - 13 = 15 (b¹n)
 §¸p sè: 15 b¹n
 4. H­íng dÉn vỊ nhµ:
 ChuÈn bÞ bµi sau. 
Bỉ sung: .....
.....
..... 
TiÕt: h­íng dÉn häc
LuyƯn ph¸t ©m vµ viÕt ®ĩng 2 phơ ©m ®Çu l - n
I-Mơc tiªu:
- Giĩp HS biÕt c¸ch ph¸t ©m vµ viÕt ®ĩng qua c¸c tiÕng, tõ, c©u cã chøa phơ ©m l - n ®­ỵc häc tõ nh÷ng tiÕt Häc vÇn trong tuÇn.
- RÌn kü n¨ng ®äc, viÕt ®ĩng trong tiÕng, tõ,c©u cã chøa phơ ©m l- n.
- GD th­êng xuyªn ph¸t ©m ®ĩng trong giao tiÕp.
II-ChuÈn bÞ:
	- B¶ng phơ
III-Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cđa häc sinh 
A-ỉn ®Þnh tỉ chøc:
- Líp h¸t 1bµi.
B-Néi dung tiÕt häc:
1- Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
* LuyƯn ®äc tiÕng:
- GV ®a ra c¸c tiÕng cho HS ph¸t ©m:
lµm, líp, nÕp, non, n­¬ng, lªn, lu«n.
- LuyƯn ph¸t ©m l-n.
- LuyƯn ®äc tiÕng theo nhãm 2.
- Uèn n¾n chØnh sưa cho HS,
- C¸c nhãm thi ®äc tr­íc líp theo h×nh thøc nèi tiÕp nhau.
* LuyƯn ®äc tõ:
 - n¨ng khiÕu, lµm viƯc, r¸m n¾ng, nơ hoa, thiÕu niªn.
? T×m tiÕng cã chøa ©m ®Çu l-n?
- HS t×m- GV g¹ch ch©n
- HS luyƯn ®äc tiÕng, tõ trong nhãm, tr­íc líp.
- HS luyƯn ®äc tiÕng, tõ trong nhãm, tr­íc líp.
* LuyƯn ®äc c©u
 Bè em lµ bé ®éi
 ë TËn vïng ®¶o xa
 Ch­a lÇn nµo vỊ phÐp
 Mµ lu«n lu«n cã quµ.
-? T×m tiÕng cã chøa ©m ®Çu l-n?
- LuyƯn ®äc tiÕng, tõ, c©u
- Uèn n¾n chØnh sưa cho HS.
( Thi ®äc theo nhãm, c¸ nh©n)
C-Tỉng kÕt-dỈn dß:
- GV nhËn xÐt vµ khen ngỵi HS häc bµi tèt.
Bỉ sung: .....
.....
TiÕt: h­íng dÉn häc
I-Mơc tiªu:
 	- Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy.
	- ¤n tËp cho HS.
II-Lªn líp:
 1. Hoµn thµnh bµi häc trong ngµy :
* To¸n:
 *TiÕng viƯt:
 * M«n kh¸c:
 2. ¤n tËp cho HS :
	* To¸n: Cho HS lµm c¸c bµi tËp
 Bµi 1: 
	Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau:
	Cã : 19 b«ng hoa
	Cho: 8 b«ng hoa
	Cßn l¹i: ... b«ng hoa?
 Bµi 2: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng.
 13 + 14 < < 29 10 + 4 < < 10 + 9
Bµi 3 : Bµi to¸n
An cho B×nh 3 viªn bi, thÕ lµ sè bi cđa hai b¹n b»ng nhau vµ ®Ịu cã 7 viªn. Hái tr­íc khi An cho B×nh, mçi b¹n cã mÊy viªn bi?
GV h­íng dÉn HS t×m hiĨu bµi.
HS tr¶ lêi miƯng:
An cã 10 viªn bi
B×nh cã 4 viªn bi
 4. H­íng dÉn vỊ nhµ:
 ChuÈn bÞ bµi sau. 
Bỉ sung: .....
.....

Tài liệu đính kèm:

  • docT28 1m L1.doc