Giáo án môn học lớp 1 - Tuần thứ 14 năm học 2011

TUẦN 14

Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2011

Học vần

 Bài 56: UÔNG - ƯƠNG ( tiết 1 + 2)

I. Mục đích – yêu cầu:

- Đọc được : uông, ương, quả chuông, con đường; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: uông, ương, quả chuông, con đường.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Đồng ruộng.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

III. Hoạt động dạy - học:

 

doc 31 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 566Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần thứ 14 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài.
 Hoạt động 1:Dạy vần mới
 ang
- Cho HS quan sát tranh
- Ghi vần: ang và nêu tên vần ; hướng dẫn HS ghép .
- Nhận diện vần mới học.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc; đánh vần.
- Có vần ang muốn có tiếng “bàng” ta cần thêm âm gì? Dấu gì?
- Ghép tiếng bàng” trong bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần 
- Có tiếng bàng rồi muốn có từ cây bàng ta cần thêm tiếng gì? Đứng ở đâu?
- Đọc từ mới.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
 anh
- Cho HS quan sát tranh
- Ghi vần: anh và nêu tên vần ; hướng dẫn HS ghép .
- Nhận diện vần mới học.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc; đánh vần.
- Có vần anh muốn có tiếng “chanh” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “chanh” trong bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần 
- Có tiếng chanh rồi muốn có từ cành chanh ta cần thêm tiếng gì? đứng ở đâu? 
- Đọc từ mới.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- Cho hs so sánh 2 vần: ang-anh.
 Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng 
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- Giải thích từ ứng dụng.
Hoạt động 3: Luyện viết
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc
a/Đọc bảng 
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
b/ Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? ghi đoạn thơ ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
 c/ Đọc SGK
- Cho HS luyện đọc SGK.
Hoạt động 2: Luyện nói
- Treo tranh, vẽ gì?
- Chủ đề luyện nói? 
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
Hoạt động 3: Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như
 hướng dẫn viết bảng. 
4. Củng cố - dặn dò:
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: ang - anh.
- 2Hs đọc sgk .
- Quan sát tranh và trả lời
- Hs ghép vần ang .
- Hs đọc, đánh vần: cá nhân-đồng thanh 
- Thêm âm b đứng trước vần ang, dấu huyền trên a. 
- Hs ghép tiếng bàng.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cần thêm tiếng cây đứng ở trước tiếng bàng.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cá nhân- đồng thanh.
- Quan sát tranh và trả lời
- Hs ghép vần anh .
- Hs đọc, đánh vần: cá nhân-đồng thanh 
- Thêm âm ch đứng trước vần anh.
- Hs ghép tiếng chanh.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cần thêm tiếng cành đứng ở trước tiếng chanh.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cá nhân- đồng thanh.
- Giống : âm a ở đầu ; khác : ng - nh .
- Hs đọc từ , tìm tiếng mang vần mới .
- Hs viết bảng con : ang, anh, cây bàng, cành chanh.
- Hs đọc : cá nhân- đồng thanh
- Vẽ con sông, cánh diều và ngọn gió.
- 1 số hs khá, giỏi đọc .
- Hs khá ,giỏi đọc .
- Hs đọc : cá nhân-đồng thanh .
- Hs đọc : cá nhân-đồng thanh.
- HS thảo luận và trả lời
- Vẽ ông mặt trời đang lên, các bác nông dân ra ngoài đồng làm việc...
- Buổi sáng
- Hs luyện nói .
- Hs luyện viết vào vở: ang, anh, cây bàng, cành chanh.
- HS thi tìm
- Lắng nghe
- Chuẩn bị bài sau
Toaùn
Tiết 54. LUYỆN TẬP
I.Muïc đích – yêu cầu : 
- Thöïc hieän ñöôïc pheùp tính coäng, tröø trong phaïm vi 8 .Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Rèn kỹ năng tính nhẩm nhanh, chính xác.
- S tích cực, chủ động luyện tập.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
- Boä ñoà duøng toaùn 1, VBT, SGK, baûng  .
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi hs đọc thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 8
- GV ghi phép tính cho hs làm bảng con và bảng lớp:
6 + 2 = 8 - 4 - 4 =
8 - 6 = 7 - 3 - 2 =
Nhân xét, sửa sai.
2. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 8.
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng thöùc coäng, tröø trong phaïm vi 8 .
- Giaùo vieân ñöa ra caùc soá : 7 , 1 , 8 ; 6 , 2 , 8 ; 5 , 3 , 8 vaø caùc daáu + , = , - yeâu caàu hoïc sinh leân gheùp caùc pheùp tính ñuùng. 
- Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai 
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp 
Baøi 1 : Tính (cột 1,2)
- GV chuẩn bị trên bảng, gọi hs tiếp nối nhau lên ghi kết quả tính.
- Cuûng coá moái quan heä coäng tröø 
Baøi 2: Số? 
- Yeâu caàu hoïc sinh tính nhaåm roài ghi laïi keát quaû.
 - GV treo bảng phụ, tổ chức cho 2 nhóm thi đua.
Baøi 3 : Tính ( cột 1, 2)
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 
4 + 3 + 1 = 
8 – 4 – 2 = 
- Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh 
Baøi 4 : Viết phép tính thích hợp
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp 
- Giaùo vieân nhaän xeùt caùch neâu baøi toaùn, boå sung uoán naén caùch duøng töø cuûa hoïc sinh 
Baøi 5 : ( Dành cho hs giỏi )
- Giaùo vieân höôùng daãn caùch laøm baøi 
Tính keát quaû cuûa pheùp tính 
Tìm soá lôùn (hay soá beù hôn ) pheùp tính ñeå noái vôùi pheùp tính cho phuø hôïp 
Gọi hs lên bảng chữa bài.
- Giaùo vieân nhaän xeùt , söûa sai 
4. Củng cố, dặn dò :
- Gọi hs đọc lại bảng trừ trong phạm vi 7 và 8.
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương hs làm nhanh, đúng.
- Dặn hs làm bài tập trong vở BTT. - Chuẩn bị bài : Phép cộng trong phạm vi 9.
- 2 em đọc
- 2 hs lên bảng , cả lớp làm bảng con.
- 2 em ñoïc laïi 
- 3 hoïc sinh leân baûng thi ñua gheùp ñöôïc 4 pheùp tính vôùi 3 soá 
7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 
1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 
8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 3 = 5 
8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 5 = 3 
- Hoïc sinh tính nhaåm roài ghi keát quaû :
 7 + 1 = 8 6 + 2 = 8
 1 + 7 = 8 2 + 6 = 8
 8 - 7 = 1 8 - 6 = 2
 8 - 1 = 7 8 - 2 = 6
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vở baøi taäp 
- 2 nhóm thi đua:
 5 +3 8 2 +6 8
 8 -2 6 8 - 4 4
 -5 +4
 8 3 3 7
- Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi vaøo 
vở
- 4 hoïc sinh leân baûng söûa baøi :
4 + 3 + 1 = 8 8 - 4 - 2 = 2
5 + 1 + 2 = 8 8 - 6 + 3 = 5
- Trong gioû coù 8 quaû taùo . Ñaõ laáy ra 2 quaû. Hoûi trong gioû coøn maáy quaû taùo ? 
8 – 2 = 6 
- Hoïc sinh laéng nghe
- Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp 
7
8
9
 > 5 + 2 
 < 8 – 0 
 > 8 + 0 
- 2 em leân baûng 
- 3 em đđọc
- Lắng nghe
- Về nhà thực hiện
Thuû coâng
Bài 11. GAÁP CAÙC ÑOAÏN THAÚNG CAÙCH ÑEÀU
I. Mục đích- yêu cầu :
-Bieát caùch gaáp caùc ñoaïn thaún g caùch ñeàu.
-Gaáp ñöôïc caùc ñoaïn thaúng caùch ñeàu theo ñöôøng keû. Caùc neáp gaáp coù theå chöa thaúng, phaúng.
-HS bieát doïn deïp nhöõng maãu giaáy vuïn.
II. Ñồ dùng dạy học :
- GV : Maãu gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu. Quy trình caùc neáp gaáp.
- HS : Giaáy maøu, giaáy nhaùp, buùt chì, buùt maøu, hoà daùn, khaên, vôû.
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh lôùp : 
2. Baøi cuõ :
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh, nhaän xeùt . 
3. Baøi môùi :
*Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu gaáp ñoaïn thaúng caùch ñeàu 
- Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt maãu gaáp, neâu nhaän xeùt.
*Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch gaáp 
- Giaùo vieân höôùng daãn maãu caùch gaáp.
 + Neáp thöù nhaát : Giaùo vieân ghim tôø giaáy maøu leân baûng , giaùo vieân gaáp meùp giaáy vaøo 1 oâ theo ñöôøng daáu.
 + Neáp thöù hai : Giaùo vieân ghim laïi tôø giaáy, maët maøu ôû phía ngoaøi ñeå gaáp neáp thöù hai, caùch gaáp nhö neáp moät.
 + Neáp thöù ba : Giaùo vieân laät tôø giaáy vaø ghim laïi maãu gaáp leân baûng, gaáp vaøo 1 oâ nhö 2 neáp gaáp tröôùc.
*Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh 
- Giaùo vieân nhaéc laïi caùch gaáp theo quy trình cho hoïc sinh thöïc hieän.
- Giaùo vieân theo doõi giuùp ñôõ caùc em yeáu.
- Höôùng daãn caùc em laøm toát daùn vaøo vôû.
4. Cuûng coá , daën doø:
- Goïi hoïc sinh neâu laïi caùch gaáp caùc ñoaïn thaúng caùch ñeàu, chuù yù saûn phaåm hoaøn thaønh khi xeáp laïi phaûi choàng khít leân nhau.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
- Hoïc sinh quan saùt maãu, phaùt bieåu, nhaän xeùt.
- Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân laøm maãu vaø ghi nhôù thao taùc laøm.
- Hoïc sinh laéng nghe vaø nhaéc laïi.
- Hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy nhaùp.Khi thaønh thaïo hoïc sinh gaáp theâm giaáy maøu.
- Trình baøy saûn phaåm vaøo vôû.
Thể dục
Baøi 14: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I. Mục đích – yêu cầu:
- Bieát caùch thöïc hieän phoái hôïp caùc tö theá ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc, ñöùng ñöa hai tay dang ngang vaø ñöùng ñöa hai tay leân cao cheách chöõ V.
- Laøm quen ñöùng ñöa moät chaân ra tröôùc, hai tay choáng hoâng.
- Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc.
II. Địa điểm – phương tiện: 
- Treân saân tröôøng.Doïn veä sinh nôi taäp.
- GV chuaån bò 1 coøi , 2-4 laù côø vaø keû veõ saân cho troø chôi “Chaïy tieáp söùc”
III. Các hoạt động dạy – học: 
Hoạt động của gáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
1/ Phaàn môû ñaàu: 
- GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá.
- Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc
- Ñöùng taïi choã, voã tay, haùt.
- Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.
- Khôûi ñoäng:
 Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng; ñöùng nghieâm, nghæ; quay phaûi, traùi.
- Troø chôi: “ Dieät caùc con vaät coù haïi”
2/ Phaàn cô baûn: 
a) OÂn phoái hôïp:
- Nhòp 1: Ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc thaúng höôùng.
- Nhòp 2: Ñöa hai tay dang ngang.
- Nhòp 3: Ñöùng ñöa hai tay leân cao cheách hình chöõ V.
- Nhòp 4: Veà TTÑCB.
 b) OÂn phoái hôïp: 2 x 4 nhòp
 + Nhòp 1: Ñöùng ñöa chaân traùi ra tröôùc, hai tay choáng hoâng.
 + Nhòp 2: Ñöùng hai tay choáng hoâng
 + Nhòp 3: Ñöa chaân phaûi ra tröôùc, hai tay choáng hoâng.
 + Nhòp 4: Veà TTÑCB.
c) Troø chôi: “Chaïy tieáp söùc” 
- GV neâu teân troø chôi, taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. Giaûi thích caùch chôi keát hôïp vôùi chæ daãn treân hình veõ. GV hoaëc moät hay moät nhoùm HS laøm maãu. Tieáp theo cho moät toå hay moät nhoùm chôi thö,û sau ñoù cho caû lôùp chôi thöû laàn 1, 2. Neáu coøn thôøi gian coù theå cho laàn 3 chôi chính thöùc.
- GV phaûi doïn saïch caùc vaät gaây nguy hieåm cho HS treân ñöôøng chaïy. Khoaûng caùch chaïy töø vaïch xuaát phaùt ñeán côø 3-4m, caùc buoåi sau taêng daàn.
3/ Phaàn keát thuùc:
- Thaû loûng.
- Cuûng coá.
- Nhaän xeùt.
- Giao vieäc veà nhaø.
1-2 phuùt
1 phuùt
1 phuùt
1 phuùt
1 phuùt
2-3 phuùt
1-2 laàn
1-2 laàn
8-10 phuùt
2-3 ph
1-2 ph
1-2 ph
1-2 ph
- Lôùp taäp hôïp thaønh 4 haøng doïc.
- OÂn caùc ñoäng taùc RLTTCB, laøm quen troø chôi “ chaïy tieáp söùc”.
- HS thực hiện
- Chơi trò chơi
- Thöïc hieän 2 x 4 nhòp
- Thực hiện 2 x 4 nhịp
Ñoäi hình 4 haøng ngang
- Chú ý nghe phổ biến luật chơi
Ñoäi hình haøng doïc
- HS ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt.
- HS heä thoáng baøi.
- Taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc.
Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2011
Học vần
 Bài 58: INH - ÊNH ( tiết 1 + 2)
I. Mục đích – yêu cầu: 
- Đọc được : inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh.
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 2 HS đọc từ và câu ứng dụng bài 57.
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm 
 ( B§: ®äc vieát ®óng, râ rµng: 10®)
3. Bài mới:
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
 Hoạt động 1:Dạy vần mới
 inh
- Cho HS quan sát tranh
- Ghi vần: inh và nêu tên vần ; hướng dẫn HS ghép .
- Nhận diện vần mới học.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc; đánh vần.
- Có vần inh muốn có tiếng “tính” ta cần thêm âm gì? Dấu gì? 
- Ghép tiếng “tính” trong bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần 
- Có tiếng tính rồi muốn có từ máy vi tính ta cần thêm những tiếng gì? Đứng ở đâu?
- Đọc từ mới.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
 ênh
- Cho HS quan sát tranh
- Ghi vần: ênh và nêu tên vần ; hướng dẫn HS ghép .
- Nhận diện vần mới học.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc; đánh vần.
- Có vần ênh muốn có tiếng “kênh” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “kênh” trong bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần 
- Có tiếng kênh rồi muốn có từ dòng kênh ta cần thêm tiếng gì? đứng ở đâu? 
- Đọc từ mới.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- Cho hs so sánh 2 vần: inh - ênh.
 Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng 
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- Giải thích từ ứng dụng.
Hoạt động 3: Luyện viết
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc
a/Đọc bảng 
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
b/ Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới,đọc tiếng, từ khó.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
 c/ Đọc SGK
- Cho HS luyện đọc SGK.
Hoạt động 2: Luyện nói
- Cho HS quan sát tranh, hỏi vẽ gì?
- Chủ đề luyện nói? 
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
Hoạt động 3: Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như
 hướng dẫn viết bảng. 
4. Củng cố - dặn dò:
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Ôn tập.
- 2Hs đọc sgk .
- Quan sát tranh và trả lời
- Hs ghép vần inh .
- Hs đọc, đánh vần: cá nhân-đồng thanh 
- Thêm âm t đứng trước vần inh, dấu sắc trên âm i. 
- Hs ghép tiếng tính.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cần thêm tiếng máy và tiếng vi đứng ở trước tiếng tính.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cá nhân- đồng thanh.
- Quan sát tranh và trả lời
- Hs ghép vần ênh .
- Hs đọc, đánh vần: cá nhân-đồng thanh 
- Thêm âm k đứng trước vần ênh.
- Hs ghép tiếng kênh.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cần thêm tiếng dòng đứng ở trước tiếng kênh.
- Cá nhân- đồng thanh .
- Cá nhân- đồng thanh.
- Giống : âm nh ở cuối ; khác : i - ê .
- Hs đọc từ , tìm tiếng mang vần mới .
- Hs viết bảng con : inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh.
- Hs đọc : cá nhân- đồng thanh
- Vẽ cái thang đang tựa vào đống rơm.
- 1 số hs khá, giỏi đọc .
- Hs khá ,giỏi đọc .
- Hs đọc : cá nhân-đồng thanh .
- Hs đọc : cá nhân-đồng thanh.
- HS đọc
- Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính
- Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính
- Hs luyện nói .
- Hs luyện viết vào vở: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh.
- HS thi tìm
- Lắng nghe
- Chuẩn bị bài sau
Toán
Tiết 55. PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 9
I. Mục đích – yêu cầu: 
 -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 9; Thuộc bảng cộng và biết làm tính coäng trong phaïm vi 9; Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
 - Học sinh có kỹ năng đặt tính và tính nhẩm thành thạo.
 - HS ham thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
 + Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 .
 + Moâ hình, vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giao viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 8
- GV ghi phép tính cho hs làm bảng con và trên bảng lớp: 
 6 + 2 = 2 + 3 + 3 =
 8 - 1 = 8 - 2 - 3 =
 8 - 8 = 3 + 5 - 4 =
3. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 9.
- Treo tranh cho hoïc sinh nhaän xeùt neâu baøi toaùn
- 8 caùi muõ coäng 1 caùi muõ baèng maáy caùi muõ ? Vaäy 8 coäng 1 baèng maáy 
- Giaùo vieân ghi baûng : 8 + 1 = 9 
- Giaùo vieân ghi leân baûng : 1 + 8 = ? 
- Giaùo vieân noùi : 8 +1 = 9 thì 1 + 8 cuõng = 9 
- Vôùi caùc pheùp tính coøn laïi giaùo vieân laàn löôït hình thaønh theo caùc böôùc nhö treân .
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng 
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc bảng cộng 9 .
- Cho hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn
- Giaùo vieân xoaù daàn ñeå hoïc thuoäc taïi lôùp.
- Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc 
- Giaùo vieân hoûi mieäng : 
 8 + 1 = ? ; 7 +  = 9 ;  
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh 
- Cho hoïc sinh môû SGK - Höôùng daãn laøm baøi taäp.
Baøi 1 : Tính
- Cho hoïc sinh neâu caùch laøm
- Chuù yù: Hoïc sinh vieát soá thaúng coät .
Baøi 2 : Tính (cột 1, 2, 4).
- Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn 
- Giaùo vieân nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh coøn sai 
Baøi 3 : Tính ( cột 1) 
- Löu yù hoïc sinh laøm theo töøng coät 
- Khi chöõa baøi cho hoïc sinh nhaän xeùt vaøo keát quaû cuûa töøng coät 
Baøi 4 : Viết phép tính thích hợp
- Cho hoïc sinh neâu baøi toaùn roài vieát pheùp tính töông öùng vôùi tình huoáng trong tranh 
Y/c hs viết phép tính vào bảng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho hoïc sinh 
3. Củng cố, dặn dò :
- Gọi hs đọc lại bảng cộng phạm vi 9.
- Nhận xét tiết học; tuyên dương hs tích cực.
- Dặn hs ôn bài làm bài, chuẩn bị bài sau: Phép trừ trong phạm vi 9.
- 2 hs đọc
- 2 em lên làm trên bảng; cả lớp làm bảng con.
- Coù 8 caùi muõ, theâm 1 caùi muõ nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu caùi muõ ?
- 9 caùi muõ 
 8+ 1 = 9 
- Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi phép tính
- 1 coäng 8 baèng 9 
- Hoïc sinh laëp laïi 2 pheùp tính : 
 8 + 1 = 9 1 + 8 = 9 
 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9 
 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9 
- 5 em ñoïc 
- Hoïc sinh ñoïc ñồng thanh 6 laàn 
- Xung phong ñoïc thuoäc . 4 em 
- Hoïc sinh traû lôøi nhanh 
- Hoïc sinh làm vào vở.
- Chữa bài trên bảng lớp:
 ...
 9 8 9 9 9
HS làm vào vở BT, 3 em lên bảng chữa bài:
2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 8 + 1 = 9
0 + 9 = 9 4 + 4 = 8 5 + 2 = 7
8 - 5 = 3 7 - 4 = 3 6 - 1 = 5
- Hoïc sinh töï laøm baøi vào vở
- 1 Hoïc sinh chöõa baøi .
4 + 5 = 9
4 + 1 + 4 = 9
4 + 2 + 3 = 9
4a). Choàng gaïch coù 8 vieân ñaët theâm 1 vieân nöõa. Hoûi choàng gaïch coù taát caû maáy vieân ?
 8 + 1 = 9 
 4b. Có 7 baïn ñang chôi. Theâm 2 baïn nöõa chaïy ñeán. Hoûi coù taát caû bao nhieâu baïn ?
 7 + 2 = 9 
- 2 HS đọc lại
- Lắng nghe
- Về nhà học bài, làm bài và chuẩn bị bài sau.
Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2011
Học vần
 Bài 58: ÔN TẬP ( tiết 1 + 2)
I Muïc đích – yêu cầu: 
 - Ñoïc ñöôïc caùc vaàn có keát thuùc baèng ng / nh , caùc töø ngöõ, caâu öùng duïng töø baøi 52 ñeán baøi 59. 
 - Vieát ñöôïc caùc vaàn có keát thuùc baèng ng / nh 
 - Nghe hieåu vaø keå ñöôïc moät ñoaïn truyeän theo tranh truyeän keå : Quaï vaø coâng.
II Ñoà duøng daïy – hoïc: 
Tranh veõ minh hoïa, bảng ôn.
Sgk, bảng con, bảng caøi, vôû taäp vieát, Bộ học vần.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: 
Hoạt động của giao viên
Hoạt động của học sinh
 1. OÅn ñònh:
 2. Baøi cuõ:
 + Ñoïc baøi treân baûng vaø trong sgk
 GV nhaän xeùt baøi cuõ- ghi ñieåm. 
 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi. 
*Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäp
- Tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng vaàn gì môùi?
 - GV gaén Baûng oân ñöôïc phoùng to
ng
nh
a
ang
anh
ă
â
o
ô
u
ư
iê
uô
ươ
e
 ê
i
 - Luyeän ñoïc caùc vaàn
- HD HS gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng
- Luyeän ñoïc caùc tieáng vöøa gheùp 
- Gv toå chöùc thi ñua ñoïc baøi ôû baûng oân :
*Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát 
 - Hd vieát baûng con :bình minh , nhaø roâng 
- Chænh söûa chöõ vieát cho hoïc sinh. 
*Hoaït ñoäng 3: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng:
- Ghi töø öùng duïng leân baûng vaø HD HS ñoïc
bình minh, nhaø roâng,naéng chang chang - Giaûi thích töø öùng duïng 
- Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng
 Tieát 2:
*Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Luyeän ñoïc treân baûng lôùp 
- HD HS quan saùt tranh veõ vaø ñoïc baøi öùng duïng
 “Treân trôøi maây traéng nhö boâng
ÔÛ döôùi caùnh ñoàng, boâng traéng nhö maây
 Maáy coâ maù ñoû haây haây
 Ñoäi boâng nhö theå ñoäi maây veà laøng” . 
- Luyeän ñoïc trong SGK
*Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát:
- HD HS vieát baøi trong vôû taäp vieát
Quan saùt, giuùp ñôõ HS
- Thu chaám 1 soá vôû – nhaän xeùt
*Hoaït ñoäng 4: Keå chuyeän:
- GV daãn vaøo caâu chuyeän
- GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï
+ Tranh 1: Ngày xưa, quạ và công đều có bộ lông như nhau. Một hôm, Quạ và công rủ nhau vẽ lông cho nhau. Quạ vẽ cho công thật tỉ mỉ,... tô màu từng chiếc lông đuôi óng ánh thật đẹp.
+ Tranh 2: Quạ vẽ xong bảo công xoè đuôi cho khô.
+ Tranh 3: Đên lượt công vẽ cho quạ, công vốn vụng về nên vẽ chậm. Chợt nghe tiếng lợn kêu trong làng, quạ giục công vẽ nhanh,...công đổ hết màu lên mình quạ cho xong.
+ Tranh 4: Cả bộ lông quạ từ đó trở nên xám xịt, nhem nhuốc.
- HD học sinh kể theo nội dung tranh:
- GV gợi ý cho hs nhớ nội dung từng tranh, cho các nhóm tập kể ( nhóm 4)
- Gọi các nhóm lên thi đua kể chuyện.
YÙ nghóa : Voäi vaøng haáp taáp laïi theâm tính tham lam nöõa thì chaúng bao giôø laøm ñöôïc vieäc gì. 
4. Cuûng coá - daën doø:
- Heä thoáng nội dung baøi hoïc.
- Hoïc vaø xem tröôùc baøi 60. 
+ Vieát baûng con: : inh, eânh, maùy vi tính, doøng keânh
- HSTL
- laàn löôït từng HS neâu 
- Quan saùt treân baûng
- Từng HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn
 (ñoàng thanh)
- HS laàn löôït gheùp
HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân.( cn – ñt)
- Theo doõi qui trình
- Vieát bảng con: bình minh , nhaø roâng. 
Tìm vaø ñoïc tieáng coù vaàn vöøa oân
Ñoïc (caù nhaân - ñoàng thanh)
- Lắng nghe
- HS đọc( caù nhaân - ñoàng thanh)
- Ñoïc (caù nhaân – ñoàng thanh)
- Quan saùt tranh. Thaûo luaän veà caûnh thu hoaïch boâng trong tranh.
- HS ñoïc trôn (caù nhaân– ñoàng thanh)
- HS đọc cá nhân
- Vieát baøi trong vôû taäp vieát: bình minh, nhà rông.
Ñoåi vôû kieåm tra baøi nhau
- HS ñoïc teân caâu chuyeän
- Laéng nghe
- HS tập keå theo nhoùm ( nhóm 4)
- Các nhóm thi kể chuyện.
- Nhắc lại ý nghĩa truyện
- HS đọc lại bài ( cn- đt )
Toán
Tiết 56. PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 9
I. Mục đích- yêu cầu:
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 9; Thuộc bảng trừ và bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 9; Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Rèn kỹ năng thực hiện tính và tính nhẩm thành thạo, chính xác.
- HS tích cực, chủ đđộng học tập.
II. Đồ đùng dạy học:
 + Boä ñoà duøng daïy toaùn 1 
 + Tranh con gioáng nhö SGK
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giao viên
Hoạt động của học sinh
1.OÅn Ñònh :
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đđọc bảng cộng trong phạm vi 9
- Sửa bài tập 4 trong vở BTT
- GV nhận xét.
3. Bài mới : Giới thiệu bài : Phép trừ trong phạm vi 9
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 9
- Đính hình cho hs nêu bài toán
- 9 bôùt ñi 1 coøn maáy ? 
- 9 tröø 1 baèng maáy ? 
- Giaùo vieân ghi : 9 – 1 = 8 
- Giaùo vieân ghi : 9 – 8 = ? 
- Tieán haønh töông töï nhö treân vôùi caùc pheùp tính : 
9 – 2 = 7 9 – 7 = 2 
9 – 3 = 6 9 – 6 = 3 
9 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 14 lop 1(1).doc