Giáo án môn học lớp 1 - Tuần dạy 25

TUẦN 25

Thứ hai, ngày tháng năm 2011

 TẬP ĐỌC

Trường em

 I. MỤC TIÊU:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường.

- Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

- HS khá, giỏi tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ai, ay. Biết hỏi - đáp theo mẫu về trường, lớp của mình.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh SGK.

III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU:

 

doc 19 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 02/01/2020 Lượt xem 337Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần dạy 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8')
a- Giíi thiÖu bµi: 
b- LuyÖn tËp
Bµi tËp 1: Cho hoïc sinh môû SGK 
- Em haõy neâu caùch ñaët tính baøi 70 – 50 
-Em haõy neâu caùch tröø 70 – 50 theo coät doïc 
-Giaùo vieân ñính caùc pheùp tính ôû baøi 1 leân baûng vaø yeâu caàu hoïc sinh laøm vaøo baûng con 
-Goïi 3 em leân baûng chöõa baøi 
Baøi 2 : Ñieàn soá vaøo voøng troøn vaø ngoâi sao. Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh thi ñua 2 toå 
Toå naøo laøm nhanh hôn vaø ñuùng thì toå ñoù thaéng . 
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông toå thaéng 
Hoaït ñoäng 2:Troø chôi
Baøi 3 : Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S 
-Giaùo vieân gaén caùc pheùp tính cuûa baøi 3 leân baûng ( 2 baûng ). Yeâu caàu hoïc sinh cöû ñaïi dieän cuûa ñoäi leân thi ñua gaén chöõ Ñ hay S vaøo sau moãi pheùp tính.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän : 
*Phaàn a) sai vì keát quaû thieáu cm 
*Phaàn c) sai vì tính sai 
Baøi toaùn 4. Giaùo vieân treo baûng toùm taét baøi toaùn 
-Giaùo vieân cho hoïc sinh töï suy nghó giaûi baøi toaùn vaøo phieáu baøi taäp 
-Löu yù hoïc sinh tröôùc khi giaûi ñoåi 1 chuïc caùi baùt baèng 10 caùi baùt 
-Giaùo vieân söûa baøi 
4- Cñng cè, dÆn dß (2')
- GV nhÊn m¹nh néi dung bµi häc
- GV nhËn xÐt giê häc.
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh l¾ng nghe
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi (3 em )
-1 hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 
- Vieát 70 roài vieát 50 sao cho chuïc thaúng coät vôùi chuïc, ñôn vò thaúng coät vôùi ñôn vò .Vieát daáu tröø, keû vaïch ngang roài tính .
-Ta laáy 0 tröø 0 baèng 0 , vieát 0
 7 tröø 5 baèng 2 , vieát 2 
-Vaäy 70 – 50 =20
 -Moãi daõy baøn laøm 2 pheùp tính theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân 
-Hoïc sinh töï chöõa baøi 
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
-Hoïc sinh cöû 4 em /toå tham gia troø chôi 
- Chôi ñuùng luaät 
90
-Hoïc sinh döôùi lôùp coå vuõ cho baïn 
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 
Ñ
S
S
-Hoïc sinh gaén xong giaûi thích vì sao ñuùng, vì sao sai 
a) 60 cm – 10 cm = 50 
b) 60 cm - 10 cm = 50 cm 
c) 60 cm – 10 cm = 40 cm 
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn 
-1 em leân baûng giaûi 
-Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu cuûa baøi 
ĐẠO ĐỨC
Thực hành kĩ năng giữa kì 2
I.MỤC TIÊU: 
	- Củng cố các kĩ năng, hành vi đạo đức đã học.
- Biết thực hiện các hành vi đạo đức đã học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. KiÓm tra bµi cò
- Khi ®i bé trªn ®­êng cã vØa hÌ em cÇn ®i nh­ thÕ nµo?
- §­êng kh«ng cã vØa hÌ em cÇn ®i ë vÞ trÝ nµo?
2. Bµi míi.
a. Giíi thiÖu bµi 
b. H­íng dÉn häc tËp	
	* Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn líp. 
- Khi gÆp thÇy , c« gi¸o em cÇn lµm g×?
- V× sao ph¶i lÔ phÐp víi thµy gi¸o, c« gi¸o?
- V× sao cÇn c­ xö tèt víi b¹n?
- §Ó c­ xö tèt víi b¹n em cÇn lµm g×?
- C­ xö tèt víi b¹n cã lîi g×?
- V× sao cÇn ®i bé ®óng quy ®Þnh?
- §i bé ®óng quy ®Þnh lµ ®i nh­ thÕ nµo?
* Ho¹t ®éng 2: Xö lÝ t×nh huèng theo nhãm.
- TH1: Trªn ®­êng cïng mÑ ®i chî em gÆp c« gi¸o trong tr­êng em sÏ lµm g× ?
- TH2: Em cã mét con gÊu b«ng, em rÊt thÝch nã. B¹n cña em ®Õn ch¬i , b¹n còng thÝch nã. Lóc ®ã em sÏ lµm g×?
- TH3: Trªn ®­êng ®i häc vÒ em gÆp mét b¹n ch¹y theo chiÕc « t«. Lóc ®ã em sÏ lµm g×?
 3. Cñng cè dÆn dß.
- CÇn thùc hiÖn tèt c¸c hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc.
- Đi trên vỉa hè 
- Đi sát mép đường phía tay phải.
- HS thảo luận, trả lời các câu hỏi GV đưa ra.
- HS thực hiện theo cặp đôi, thảo luận xử lí tình huống.
VÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi häc sau.
Thứ ba, ngày tháng năm 2011
TẬP VIẾT
 Tô chữ hoa A, B, C, D
 I. MỤC TIÊU:
	- Tô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B.
	- Viết đúng các vần: ai, ay, ao, au; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập 2.
	- HS khá, giỏi viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập 2.
II.ĐDDH: 
 Bảng phụ viết sẵn trong khung chữ:
- Chữ hoa A, Ă, A, B.
- Các vần ai, ay; các từ ngữ: mái trường, điều hay.
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
- Kieåm tra: baûng con, phaán, khaên lau, buùt möïc, buùt chì.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: Taäp toâ chöõ vaø taäp vieát.
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn toâ chöõ hoa.
- Giaùo vieân treo baûng con vieát chöõ hoa vaø hoûi goàm maáy neùt?
- Giaùo vieân vöøa vieát vöøa neâu qui trình vieát chöõ hoa A. 
- Giaùo vieân vieát chöõ AÊ, AÂ nhö chöõ A theâm daáu phuï.
Hoaït ñoäng 2: Vieát vaàn vaø töø öùng duïng.
- Giaùo vieân ñöa chöõ maãu.
ai maùi tröôøng
ay ñieàu hay
- Giaùo vieân nhaéc laïi caùch noái neùt giöõa caùc con chöõ.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn vieát vôû.
- Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh ngoài ñuùng tö theá.
- Giaùo vieân quan saùt vaø kòp thôøi uoán naén.
- Giaùo vieân thu baøi, chaám.
- Nhaän xeùt, tuyeân döông.
4. Toång keát: 
- Daën doø tìm theâm tieáng coù vaàn ai, ay.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
- Hoïc sinh goàm 2 neùt moùc döôùi vaø neùt moùc ngang.
- Hoïc sinh ñoïc vaàn, töø ngöõ CN - ÑT.
- Hoïc sinh vieát baûng con.
- Hoïc sinh vieát vôû.
- Veà nhaø luyeän vieát phaàn B.
ChÝnh t¶ 
Trường em
I. MôC TI£U:
	- Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng, chÐp l¹i ®óng ®o¹n “ Tr­êng häc lµ ... anh em”: 26 ch÷ trong kho¶ng 15 phót.
	- §iÒn ®óng vÇn ai, ay; ch÷ k, c vµo chç trèng. Lµm ®­îc bµi tËp 2, 3 (SGK).
II. §DDH:
- B¶ng phô chÐp s½n ®o¹n v¨n vµ 2BT.
III. C¸C H§DH CHñ YÕU:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
3. Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi: Tröôøng em.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän cheùp:
- Giaùo vieân ñöa baûng coù ñoaïn thô.
- Tìm tieáng khoù.
- Phaân tích tieáng khoù.
- Giaùo vieân cho cheùp vaøo vôû. Quan saùt uoán noùt caùch ngoài, caùch caàm buùt.
- Giaùo vieân yeâu caàu ñoåi vôû cho nhau ñeå chöõa baøi.
- Giaùo vieân ñoïc ñoaïn vaên.
- Giaùo vieân thu vôû, chaám baøi.
Laøm baøi taäp chính taû:
- Baøi taäp 2: Ñieàn vaøo choã troáng vaàn ai hay ay.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu.
- Höôùng daãn quan saùt tranh, TLCH.
4. Toång keát:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò baøi taäp ñoïc.
Haùt
- Hoïc sinh ñoïc laïi ñoaïn vaên CN – ÑT.
- Ñöôøng, ngoâi, nhieàu, giaùo.
- Hoïc sinh vieát baûng con.
- Hoïc sinh cheùp baøi chính taû.
- Hoïc sinh soaùt loãi.
- Hoïc sinh ghi loãi ra leà.
- Hoïc sinh quan saùt.
- Hoïc sinh laøm mieäng gaø maùi, maùy aûnh
Thñ c«ng
Cắt, dán hình chữ nhật ( t2)
I. Môc tiªu:
- Kẻ, cắt dán được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng.
*HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được hình chữ nhật theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm hình chữ nhật có kích thước khác.
II. ChuÈn bÞ 
	- GV: HCN mÉu cì to. GiÊy kÎ « cã kÝch th­íc lín. 
	- HS: GiÊy mµu cã kÎ «, bót ch×, th­íc kÎ, kÐo, keo. Vë thñ c«ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh:
2.KTBC: 
Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh theo yeâu caàu giaùo vieân daën trong tieát tröôùc.
Nhaän xeùt chung veà vieäc chuaån bò cuûa hoïc sinh.
3.Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi, ghi töïa.
Giaùo vieân nhaéc laïi caùch keû hình chöõ nhaät theo 2 caùch.
Goïi hoïc sinh nhaéc laïi laàn nöõa.
Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh caét vaø daùn vaøo vôû thuû coâng.
Daën hoïc sinh öôùm thöû cho vöøa soá oâ trong vôû thuû coâng, traùnh tình traïng hình chöõ nhaät quaù lôùn khoâng daùn ñöôïc vaøo vôû thuû coâng. Boâi 1 lôùp hoà moûng vaø daùn caân ñoái, phaúng.
Hoïc sinh thöïc haønh keû, caét vaø daùn vaøo vôû thuû coâng.
Giaùo vieân theo doõi, uoán naén giuùp ñôõ caùc em yeáu, giuùp caùc em hoaøn thaønh saûn phaåm taïi lôùp.
4.Cuûng coá: 
Thu vôû, chaám moät soá em.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc em keû ñuùng vaø caét daùn ñeïp, phaúng..
Chuaån bò baøi hoïc sau: mang theo buùt chì, thöôùc keû, keùo, giaáy maøu coù keû oâ li, hoà daùn
Haùt.
Hoïc sinh mang duïng cuï ñeå treân baøn cho giaùo vieân keåm tra.
Vaøi HS neâu laïi
Hoïc sinh quan saùt hình maãu treân baûng, neâu laïi caùch keû hình, caét vaø daùn.
Hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy maøu. Caét vaø daùn hình chöõ nhaät.
Hoïc sinh nhaéc laïi caùch keû, caét, daùn hình chöõ nhaät.
Laéng nghe .
Thứ tư, ngày tháng năm 2011
TẬP ĐỌC 
Tặng cháu
 I. MỤC TIÊU:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non.
 - Hiểu nội dung bài: Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
	- Học thuộc lòng bài thơ.
	- HS khá, giỏi tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ao, au..
II.ĐDDH:
- Sử dụng tranh SGK.
- Bộ HVTH
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU: 
TiÕt 1
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
- Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc baøi “Tröôøng em”.
Trong baøi tröôøng hoïc ñöôïc goïi laø gì?
Vì sao noùi tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em?
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi.
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi, ghi baûng.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc.
a. Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1: Gioïng ñoïc chaäm raõi, nheï nhaøng.
b. Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc:
- Luyeän caùc tieáng, töø ngöõ: vôû, goïi laø, nöôùc non.
- Luyeän ñoïc caâu.
- Luyeän ñoïc ñoaïn, baøi.
- Thi ñua ñoïc.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.
Hoaït ñoäng 3: OÂn laïi caùc vaàn ao, au.
a. Tìm tieáng trong baøi coù vaàn au.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh tìm tieáng coù vaàn trong baøi.
b. Thi ñua tìm tieáng ngoaøi baøi.
c. Thi noùi caâu coù tieáng coù chöùa vaàn ao, au.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu.
- Goïi hoïc sinh giô tay.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
Chuyeån tieát 2:
Haùt
- 1 - 2 Hoïc sinh ñoïc. 
- Hoïc sinh luyeän ñoïc baûng lôùp 3 – 5 em.
- Phaân tích tieáng.
- 3 Hoïc sinh ñoïc caâu ñaàu.
- 3 Hoïc sinh ñoïc caâu cuoái.
- Moãi nhoùm 4 hoïc sinh.
- Lôùp ñoïc ÑT.
- Hoïc sinh thi, hoïc sinh chaám ñieåm.
- Hoïc sinh tìm: chaùu, sau phaân tích tieáng.
- Giaùo vieân chia 4 nhoùm thi ñua ñoïc nhanh.
- Ñoïc CN – ÑT töø.
- Hoïc sinh quan saùt tranh ñoïc caâu maãu.
- Hoïc sinh noùi caâu.
	Tieát 2:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Caùc hoaït ñoäng: 
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi.
a. Tìm hieåu baøi ñoïc, luyeän ñoïc.
- Giaùo vieân yeâu caàu.
Baùc Hoà taëng vôû cho ai?
Baùc mong caùc baïn nhoû laøm ñieàu gì?
- Giaùo vieân lieân heä: Baøi thô noùi leân tình caûm yeâu meán cuûa Baùc Hoà vôùi caùc baïn hoïc sinh. Mong muoán caùc baïn haõy chaêm hoïc ñeå trôû thaønh ngöôøi coù ích.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc toaøn baøi.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm.
b. Hoïc sinh thuoäc loøng.
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng baøi thô theo caùch xoaù daàn.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
c. Haùt caùc baøi haùt veà Baùc Hoà.
- Giaùo vieân cho caû lôùp hoaëc CN xung phong haùt.
4. Cuûng coá, dặn dò: 
- Ñoïc laïi toaøn baøi.
- Thi ñua.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 
Hs trả lời
- 1 Hoïc sinh ñoïc.
- Hoïc sinh ñoïc thuoäc.
- Hoïc sinh haùt baøi Ai yeâu Baùc HCM hôn
Toán 
 ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình, biết vẽ 1 điểm ở trong hoặc ở ngoài 1 hình.
- Biết cộng, trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng.
* HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3, bài 4.
II. CHUẨN BỊ:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1- æn ®Þnh tæ chøc: (1')
2- KiÓm tra bµi cò (4')
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
3- Bµi míi (28')
a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay chóng ta häc tiÕt §iÓm ë trong, ®iÓm ë ngoµi mét h×nh.
b- Giíi thiÖu ®iÓm ë trong, ®iÓm ë ngoµi mét h×nh.
- Gi¸o viªn vÏ h×nh, cã ®iÓm A, N 
- Cho häc sinh quan s¸t.
.
A
 . N
- §iÓm A: Lµ ®iÓm ë trong h×nh.
- §iÓm N: Lµ ®iÓm ë ngoµi h×nh.
c- Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: Nªu yªu cÇu bµi tËp.
GV h­íng dÉn häc sinh lµm bµi.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi tËp 2: 
- Cho häc sinh vÏ hai ®iÓm ë trong h×nh vu«ng vµ vÏ 4 ®iÓm ë ngoµi h×nh vu«ng.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi tËp 3:
- Nªu yªu cÇu bµi.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi.
- GV theo dâi h­íng dÉn thªm.
- NhËn xÐt.
Bµi tËp 4:
- §äc néi dung bµi tËp.
- Gäi 1 häc sinh lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm bµi vµo vë.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
4- Cñng cè, dÆn dß (2')
- GV nhÊn m¹nh néi dung bµi häc
- GV nhËn xÐt giê häc.
Häc sinh thùc hiÖn.
70 - 30 =
30 + 40 =
50 + 40 =
90 - 40 =
Häc sinh l¾ng nghe
Theo dâi
§óng ®iÒn §, Sai ®iÒn S
- §iÓm A ë ngoµi h×nh tam gi¸c (§)
- §iÓm B ë ngoµi h×nh tam gi¸c (S)
häc sinh vÏ: 
. .
A B
 . C . H
 . G
 D . 
- §iÓm A, B Lµ ®iÓm ë trong h×nh vu«ng
- §iÓm C, D, G, H: Lµ ®iÓm ë ngoµi h×nh.
TÝnh:
20 + 10 + 10 = 40
30 + 10 + 20 = 60
30 + 20 + 10 = 60
§äc bµi:
Bµi gi¶i: Hoa cã sè nh·n vë lµ:
 10 + 20 = 30 ( nh·n vë)
 §¸p sè: 30 ( nh·n vë)
VÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi häc sau.
Thứ năm, ngày tháng năm 2011
ChÝnh t¶
Tặng cháu
 I. Môc tiªu:
- Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng, chÐp l¹i ®óng 4 c©u th¬ bµi TÆng ch¸u trong kho¶ng 15 - 17 phót.
- §iÒn ®óng vÇn l, n vµo chç trèng hoÆc dÊu hái, dÊu ng· vµo ch÷ in nghiªng. Lµm ®­îc bµi tËp 2a (SGK).
II. §DDH:
- B¶ng phô chÐp s½n ®o¹n th¬ vµ BT2a.
III. C¸c H§DH chñ yÕu:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng:
2. Baøi cuõ:
- Giaùo vieân goïi moät soá em laøm baøi taäp cuûa baøi chính taû tröùôc.
- Chaám vôû hoïc sinh vieát baøi chính taû.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi: 
- Giôùi thieäu baøi: Taëng chaùu.
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nghe vieát.
- Giaùo vieân treo baûng phuï.
- Giaùo vieân vieát tieáng khoù.
- Giaùo vieân kieåm tra baûng con.
- Hoïc sinh cheùp baøi chính taû vaøo vôû.
- Giaùo vieân quan saùt uoán naén caùch ngoài, caùch caàm buùt.
- Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn baøi ñeán töø khoù giaùo vieân ñaùnh vaàn.
- Giaùo vieân ghi loãi ra leà.
- Giaùo vieân thu vôû chaám baøi.
- Nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp.
- Baøi taäp 1: Ñieàn chöõ n hay l.
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh: Tranh veõ gì?
Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm mieäng.
- Baøi taäp 2: Ñieàn daáu hoûi hay daáu ngaõ.
Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tranh.
Giaùo vieân cho laøm vaøo vôû.
Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi.
4. Toång keát:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën doø: Hoïc ghi nhôù qui taéc chính taû.
Haùt
- Hoïc sinh laøm baûng lôùp.
- Chaám ñieåm 1 soá em.
- Hoïc sinh ñoïc baøi vaø tìm tieáng khoù vieát.
- 3 – 5 Em ñoïc.
- Hoïc sinh vieát baûng con.
- Hoïc sinh söûa sai.
- Hoïc sinh cheùp vôû.
- Hoïc sinh soaùt loãi vaø ñoåi vôû söûa baøi.
- Nuï hoa, con coø.
- Hoïc sinh laøm mieäng.
- Hoïc sinh laøm VBT.
- Hoïc sinh quan saùt vaø laøm vở.
- Hoïc sinh laøm VBT.
KÓ chuyÖn
Rùa và thỏ
I. MỤC TIÊU:
	- Kể lại được 1 đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
	- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Chớ nên chủ quan, kiêu ngạo.
	- HS khá, giỏi kể được 2 - 3 đoạn của câu chuyện.
II. ĐDDH:
- Tranh minh hoạ câu chuyện.
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ:
3. Baøi môùi: 
- Giôùi thieäu baøi: Ruøa vaø Thoû.
Hoaït ñoäng 1:
- Giaùo vieân keå toaøn boä caâu chuyeän laàn 1.
- Giaùo vieân keå laàn 2 keát hôïp chæ tranh ñeå hoïc sinh nhôù chi tieát.
- Chuù yù gioïng keå:
Lôøi vaøo chuyeän khoan thai.
Lôøi Thoû kieâu caêng.
Lôøi Ruøa chaäm raõi, khieâm toán.
Hoaït ñoäng 2:Höôùng daãn hoïc sinh taäp keå töøng ñoaïn theo tranh.
- Giaùo vieân treo tranh 1.
Ruøa ñang laøm gì?
Thoû ñang noùi gì vôùi Ruøa?
- Giaùo vieân goïi 1 hoïc sinh keå.
- Tieán haønh töông töï vôùi caùc böùc tranh 2, 3, 4.
- Tranh 2: 
Ruøa traû lôøi Thoû ra sao?
Thoû ñaùp laïi theá naøo?
- Tranh 3: 
Trong cuoäc thi Ruøa ñaõ chaïy theá naøo?
Coøn Thoû laøm gì?
- Tranh 4: 
Ai ñaõ tôùi ñích tröôùc?
Vì sao Thoû nhanh nheïn laïi thua?
Hoaït ñoäng 3:
- Toå chöùc cho caùc nhoùm thi keå.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 4:
- Giaùo vieân: Vì sao Thoû thua Ruøa? Caâu chuyeän naøy khuyeân em ñieàu gì?
- Giaùo vieân choát yù caâu chuyeän: 
4. Toång keát:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò: Tieát taäp ñoïc: cái nhản vở
Haùt
- Hoïc sinh laéng nghe vaø theo doõi theo tranh.
- Hoïc sinh quan saùt vaø taäp keå döïa vaøo caâu hoûi.
- 2 Hoïc sinh keå tranh 1.
- Baïn nhaän xeùt.
- Hoïc sinh hoùa trang.
- 3 Hoïc sinh keå phaân vai: Ruøa, Thoû, ngöôøi daãn chuyeän.
- Hoïc sinh nhaän xeùt baïn keå.
- Khuyeân caùc con khoâng neân hoïc theo baïn Thoû chuû quan, kieâu ngaïo vaø neân hoïc taäp baïn Ruøa duø chaäm chaïp nhöng nhaãn naïi, kieân trì aét thaønh coâng.
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 Con cá 
I. MỤC TIÊU: 
- Kể tên và nêu ích lợi của cá.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của cá trên hình vẽ hay vật thật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- Tranh con cá chép phóng to.
 - Bộ đồ chơi câu cá bằng bìa, cần câu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1. Bµi cò:
	- KÓ tªn 1 sè c©y gç mµ em biÕt.
	- Nªu Ých lîi cña c©y gç.
 2. Bµi míi: 
 a) Giíi thiÖu bµi.
 b) HD c¸c ho¹t ®éng.
 *H§1: Quan s¸t con c¸.
- Cho HS quan s¸t con c¸ chÐp trong tranh: 
 +)Tªn cña con c¸ nµy lµ g×?
 +) ChØ tªn c¸c bé phËn cña con c¸.
 +) C¸ sèng ë ®©u?
 +) Nã b¬i b»ng bé phËn nµo?
 +) C¸ thë b»ng bé phËn nµo?
- HS th¶o luËn nhãm
- §¹i diÖn mçi nhãm tr¶ lêi 1 c©u.
GVKL: C¸ cã ®Çu, m×nh, ®u«i, v©y. C¸ b¬i b»ng ®u«i, b»ng v©y vµ thë b»ng mang.
 *H§2: Lµm viÖc víi SGK 
- GV cho HS tr¶ lêi c©u hái:
 +) Ng­êi ta dïng g× ®Ó b¾t c¸?
 +) Ngoµi ra em cßn biÕt c¸ch b¾t c¸ nµo kh¸c?
 +) KÓ tªn nh÷ng loaÞ c¸ mµ em biÕt.
 +) Trong nh÷ng lo¹i c¸ ®ã em thÝch ¨n lo¹i c¸ nµo?
 +) ¡n c¸ cã lîi Ých g×?
+) ¡n c¸ cÇn chó ý g×?
GVKL: Cã nhiÒu c¸ch b¾t c¸: B¾t c¸ b»ng l­íi hoÆc c©u. Kh«ng b¾t c¸ b»ng næ m×n. ¡n c¸ rÊt tèt cho søc kháe, gióp x­¬ng ph¸t triÓn. ¡n c¸ cÇn chó ý kÎo hãc x­¬ng.
 * H§3: Trß ch¬i “ §i c©u”
 - Chia HS thµnh 3 ®éi, c¸c ®éi ch¬i theo h×nh thøc nèi tiÕp.
 3. Cñng cè - DÆn dß: 
- Nªu Ých lîi cña c¸.
- VÒ quan s¸t con gµ ®Ó chuÈn bÞ cho bµi sau.
- Bàng, lim, xà cừ, trâm, cao su
- lấy gỗ đóng cửa, bàn ghế, tủ 
- HS quan sát tranh
- Cá chép
- Đầu, mình, vây, đuôi.
- Dưới nước.
- Vây.
- Mang.
- HS th¶o luËn nhãm.
 - §¹i diÖn mçi nhãm tr¶ lêi 1 c©u.
- Lưới, câu.
Cá mè, trôi, trắm, trê, 
- ¡n c¸ rÊt tèt cho søc kháe, gióp x­¬ng ph¸t triÓn
¡n c¸ cÇn chó ý x­¬ng
VÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi häc sau.
Toán 
LuyÖn tËp chung
A. Môc tiªu:
- BiÕt cÊu t¹o cña sè trßn chôc, biÕt céng, trõ sè trßn chôc.
- BiÕt gi¶i to¸n cã mét phÐp céng.
* HS cÇn lµm c¸c bµi: Bµi 1 , bµi 2 , bµi 3, bµi 4.
B. CHuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, bé ®å dïng d¹y to¸n líp 1
2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1- æn ®Þnh tæ chøc: (1')
2- KiÓm tra bµi cò (4')
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
3- Bµi míi (28')
a- Giíi thiÖu bµi: LuyÖn tËp .
b- LuyÖn tËp
Bµi tËp 1: Nªu yªu cÇu bai tËp
- GV H­íng dÉn c¸ch lµm bµi.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi tËp 2: 
- Nªu yªu cÇu bµi tËp
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi tËp 3: 
§Æt tÝnh råi tÝnh.
- Nªu miÖng.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi tËp 4: 
- §äc bµi to¸n.
- GV tãm t¾t bµi.
 1A: 20 bøc tranh
 1B: 30 bøc tranh
C¶ hai líp ? bøc tranh
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
4- Cñng cè, dÆn dß (2')
- GV nhÊn m¹nh néi dung bµi häc
- GV nhËn xÐt giê häc.
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh l¾ng nghe
Häc sinh nªu yªu cÇu.
Häc sinh viÕt: 
Sè 10 gåm 1 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.
Sè 18 gåm 1 chôc vµ 8 ®¬n vÞ.
Sè 40 gåm 4 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.
a. ViÕt sè tõ bÐ ®Õn lín:
 9 13 30 50
b, ViÕt sè tõ lín ®Õn bÐ:
 80 40 17 8
TÝnh: 
50 + 20 = 70
70 - 50 = 20
70 - 20 = 50
60cm + 10cm = 70cm
30cm + 20cm = 50cm
40cm - 20cm = 20cm
Bµi gi¶i: 
 C¶ líp vÏ ®­îc sè bøc tranh lµ:
 20 + 30 = 50 (bøc)
 §¸p sè:50(bøc tranh)
VÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi häc sau.
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
 Diệt hay không diệt
I.MỤC TIÊU.
- HS biết được một số con vật có lợi và có hại đối với con người 
- Tạo điều kiện cho hs tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và mang tính giáo dục.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tên một số con vật có hại và có ích, tranh vẽ một số con vật có ích và một số con vật có hại
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
5’
1.KiÓm tra bµi cò
- Khi sang ®­êng em cÇn chó ý ®iÒu g× ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi sang ®­êng?
25’
2.Bµi míi
a.Giíi thiÖu bµi
- H«m nay häc tiÕp bµi DiÖt hay kh«ng diÖt
b.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
- N¾m thÓ lÖ trß ch¬i 
- GVxÕp hs ®øng h×nh vßng cung
-GV h­íng dÉn trß ch¬i. .
- Hs l¾ng nghe
- Than gia trß ch¬i.
- Chóng ta phßng trõ ruåi, muçi, s©u bä b»ng c¸ch nµo?
- hs ch¬i.
- hs th¶o luËn tr¶ lêi.
5’
3. Cñng cè – DÆn dß
- Tham gia diÖt c¸c con vËt cã h¹i.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
Thứ sáu ngày tháng năm 2011
 TËp ®äc 
Cái nhãn vở
 I. MỤC TIÊU:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: quyển vở, nắn nót, viết, ngay ngắn, khen.
 - Biết được tác dụng của nhãn vở.
	- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
	- HS khá, giỏi biết tự viết nhãn vở.
II.ĐDDH:
- Sử dụng tranh SGK.
- Nhãn vở mẫu, bút màu, bảng nam châm.
- Bộ HVTH.
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU: 
TiÕt 1
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
- Ñoïc thuoäc loøng baøi thô Taëng chaùu vaø traû lôøi caâu hoûi.
Baùc Hoà taëng vôû cho ai?
- Ñoïc ñoaïn thô vaø traû lôøi Baùc mong caùc chaùu laøm gì?
- Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc.
a. Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi laàn 1.
b. Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc.
- Luyeän ñoïc caùc tieáng, töø ngöõ.
- Giaùo vieân gh

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 25.doc