Giáo án Lớp 3 - Tuần 2 - Năm học 2017-2018

VỆ SINH HÔ HẤP

1.Mục tiêu:

1.1.Kiếnthức

Nêu được những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh hô hấp.

- Nêu ích lợi tập thể dục buổi sáng và giữ sạch mũi, miệng.

1.2 Kỹnăng.

- HS biết một số việc làm có lợi, có hại cho sức khỏe.

1.3 Thái độ:

 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.

2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK

2.2 Nhóm: Phiếu thảo luận

3. Tổ chức dạy học trên lớp.

Hoạt động 1:

Bước 1: Làm việc theo nhóm.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, các nhóm quan sát h. 1, 2, 3 SGK trả lời câu hỏi:

+ Hãy cho biết ích lợi việc thở sâu vào buổi sáng?

 2 HS trả lời câu hỏi:

- Thở không khí trong lành có lợi gì?

- Thở khôngkhí cókhói bụi có hại gì?

- Lớp theo dõi vài HS nhắc lại tựa bài

- Tiến hành thực hiện chia nhóm, thảo luận và báo cáo kết quả.

- Đại diện trả lời.

Thở sâu vào buổi sáng có lợi cho sức khoẻ vì có không khí trong lành, ít khỏi bụi.Cơ thể được vận động để mạch máu lưu thông.

+ Hàng ngày em nên làm gì để giữ sạch mũi họng?

Ta cần lau sạch mũi và súc miệng bằng nước muối để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

Bước 2: Làm việc cả lớp.

- Y/c đại diện nhóm trả lời 1 câu hỏi.

- GV theo dõi nhận xét và bổ sung.

- Nhắc HS có thói quen tập thể dục buổi sáng và có ý thức giữ vệ sinh mũi họng.

Hoạt động 2:

Bước 1: Làm việc theo cặp.

- Làm việc với sách SGK.

- Y/c từng cặp HS mở SGK quan sát các hình tr.9, lần lượt bạn hỏi bạn trả lời.

Lần lượt kể ra một số việc làm nhằm bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp và giữ cho bầu không khí trong lành.

+ Bạn hãy chỉ vào hình và nói tên các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh hô hấp? - Hướng dẫn giúp HS đặt thêm câu hỏi.

+ Hình này vẽ gì? Việc làm của các bạn trong hình có lợi hay có hại đối với đường hô hấp? Tại sao?

Bước 2: - Làm việc cả lớp.

- Gọi 2-3 cặp HS lên hỏi đáp trước lớp.

- Y/c chỉ và phân tích một bức tranh.

- Theo dõi sửa chữa bổ sung và khen cặp nào có câu hỏi sáng tạo.

* Yêu cầu HS cả lớp liên hệ thực tế:

+ Kể ra những việc nên làm và có thể làm được để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp?

+ Nêu những việc làm để giữ cho bầu khôn khí trong lành xung quanh nhà ở.

* GV kết luận.

4. Kiểm tra, đánh giá.

- Đối với sản phẩm cá nhân: nhận xét tuyên dương.

- Đối với sản phẩm nhóm:

5. Định hướng học tập tiếp theo.

5.1 Bài tập củng cố -

5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.

- Cá nhân: Về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.

Chuẩn bị bài kế tiếp

- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài

* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:

.

 

docx 29 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 14/06/2021 Lượt xem 472Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 2 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
100 x 3 = 300 (cm)
Ñaùp soá: 300 cm
4. Kiểm tra, đánh giá.
- Đối với sản phẩm cá nhân: Thu vở bài tập chấm nhận xét tuyên dương.
- Đối với sản phẩm nhóm:
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1 Bài tập củng cố - Bài 2 b
5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Cá nhân: Chuẩn bị bài kế tiếp
- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài
* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------
TỰ NHIÊN XÃ HỘI 
PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP 
1.Mục tiêu: 
1.1.Kiếnthức
- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phối.
- Biết cách giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, miệng.
- Nêu nguyên nhân mắc các bệnh đường hô hấp và giữ sạch mũi, miệng.
1.2 Kỹnăng.
- HS biết một số việc làm có lợi, có hại cho sức khỏe.
1.3 Thái độ: 
 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.
2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK
2.2 Nhóm: Phiếu thảo luận
3. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động 1: Động não.
*GD KNS:-KN tìm kiếm và xử lí thông tin.
-Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau:
+ Hãy kể tên các bộ phận của cơ quan hô hấp 
Các cơ quan hô hấp: mũi, khí quản... 
+Hãy kể một số bệnh về đường hô hấp mà em biết ?
Một số bệnh đường hô hấp: Viêm mũi , viêm họng , viêm phế quản , viêm phổi 
Giáo viên giảng thêm : 
Hoạt động 2: làm việc với SGK.
Bước 1 : làm việc theo cặp 
-Yêu cầu 2 em cùng quan sát các hình 1, 2, 3, , 4, 5 , 6 trang 10 và 11 SGK và thảo luận :
-Từng cặp quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo tranh 
Bước 2 : Làm việc cả lớp 
-Gọi một số cặp HS lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
- Yêu cầu lớp theo dõi bổ sung. 
Hoạt động 3: Chơi trò chơi “Bác sĩ “
 -Hướng dẫn học sinh cách chơi 
-Yêu cầu học sinh đóng vai bệnh nhân và bác sĩ và cách thực hiện trò chơi .
- Cho HS chơi thử trong nhóm, sau đó mời 1 số cặp biểu diễn trước lớp..
- GV nhận xét , tuyên dương.
4. Kiểm tra, đánh giá.
- Đối với sản phẩm cá nhân: nhận xét tuyên dương.
- Đối với sản phẩm nhóm:
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1 Bài tập củng cố - 
5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Cá nhân: Về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.
Chuẩn bị bài kế tiếp
- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài
* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:
---------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017
TOÁN
ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA
1. Môc tiªu:
1.1.Kiếnthức
- Thuéc c¸c b¶ng chia ( chia cho 2,3,4,5 ) 
 - BiÕt nhÈm th­¬ng cña c¸c sè trßn tr¨m khi chia cho 2,3,4( phÐp chia hÕt ) 
1.2 Kỹ năng.
- Vaän duïng ñöôïc giaûi toaùn coù lôøi vaên (coù moät pheùp chia).
1.3 Tháiđộ : Yêu thích môn toán
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.
2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK
2.2 Nhóm: Phiếu thảo luận
3. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động 1. Kh¸m ph¸: Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tùa bµi lªn b¶ng “¤n tËp c¸c b¶ng chia”
 Hoạt động 2. Thùc hµnh:
Bµi 1:
-Tæ chøc cho häc sinh thi ®ua ®äc thuéc lßng c¸c b¶ng chia 2,3,4,5.
Y/c häc sinh lµm bµi tËp 1. Sau ®ã cho häc sinh ®æi vë kiÓm tra chÐo.
-3 häc sinh lªn b¶ng. 
Bµi 2:
Thùc hiÖn chia nhÈm:
H­íng dÉn : 2 tr¨m : 2 b»ng c¸ch nhÈm 
2 : 2 = 1; vËy 2 tr¨m : 2 =1 tr¨m
- Lµm bµi vµ kiÓm tra theo nhãm ®«i
NhËn xÐt, bæ sung 
Bµi 3: §äc ®Ò:
-Bµi to¸n cho biÕt g× ? 
-24 c¸i cèc xÕp ®Òu vµo 4 hép cã nghÜa lµ nh­ thÕ nµo ?
? Bµi to¸n hái g×?
Bµi gi¶i
Mçi hép cã sè cèc lµ:
24 : 4 = 6( c¸i cèc)
§¸p sè: 6 c¸i cèc
4. Kiểm tra, đánh giá.
- Đối với sản phẩm cá nhân: Thu vở bài tập chấm nhận xét tuyên dương.
- Đối với sản phẩm nhóm:
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1 Bài tập củng cố 
5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Cá nhân: Chuẩn bị bài kế tiếp
- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài
* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
TOÁN
LuyÖn tËp
1. Môc tiªu:
1.1.Kiếnthức
-BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã phÐp tÝnh nh©n, phÐp chia.
1.2 Kỹ năng.
-VËn dông ®­îc vµo gi¶i to¸n cã lêi v¨n b»ng (cã mét phÐp nh©n).
1.3 Tháiđộ : Yêu thích môn toán
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.
2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK
2.2 Nhóm: Phiếu thảo luận
3. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động 1. Kh¸m ph¸: Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng “ LuyÖn tËp”
Hoạt động 2. Thùc hµnh:
Bµi 1: §äc yªu cÇu:
-YC HS lµm bµi vµo vë- 3hs lªn b¶ng 
 - Giaùo vieân chöõa baøi hs.
Bµi 2: 
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh vÏ
-NhËn xÐt, söa sai.
Bµi 3: 
-§äc ®Ò 
-Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×
Bµi gi¶i
4 bµn cã sè häc sinh lµ:
2 x 4 = 8 ( häc sinh)
 §¸p sè: 8 häc sinh
- HS nhËn xÐt, söa sai, bæ sung
- TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã phÐp nh©n vµ phÐp chia vµ vËn dông gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
4. Kiểm tra, đánh giá.
- Đối với sản phẩm cá nhân: Thu vở bài tập chấm nhận xét tuyên dương.
- Đối với sản phẩm nhóm:
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1 Bài tập củng cố - Bài 2 b
5.2 Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Cá nhân: Chuẩn bị bài kế tiếp
- Nhóm: Thống nhất với nhau về nội dung bài
* Bổ sung điều chỉnh tiết dạy:
TUẦN 1
ĐẠO ĐỨC
KÍNH YÊU BÁC HỒ (tiết 1)
I. MỤC TIEU: 
- Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc.
- Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.
- Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
a) Khởi động: - Các em vừa hát một bài hát về Bác Hồ Chí Minh. Vậy Bác Hồ là ai? Vì sao thiếu niên nhi đồng lại yêu quý bác như vậy? Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu điều đó. 
* Quan sát lần lượt 3 tranh minh họa của 3 đoạn truyện, nhẩm kể chuyện 
ªHoạt động 1:
- GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ: 
- Quan sát từng bức ảnh? Nêu nội dung và đặt tên cho từng bức ảnh?
- Yêu cầu các nhóm thảo luận.
- Hết thời gian gọi đại diện từng nhóm lần lượt lên giới thiệu. 
- Cả lớp chia thành các nhóm theo yêu cầu GV.
- Ảnh1:BácHồ đọc: Tuyên ngôn độc lập. 
- Ảnh2: Chụp về các cháu thiếu nhi đến thăm phủ chủ tịch. 
- Ảnh3: Bác Hồ vui múa với thiếu nhi. 
- Ảnh4: Bác Hồ ôm hôn em bé. 
- Ảnh5: Bác đang chia quà cho thiếu nhi.
- Đại diện các nhóm lên báo cáo lớp trao đổi nhận xét 
Cả lớp trao đổi: 
- Bác sinh ngày tháng nào? 
Bác Hồ sinh ngày 19 – 5 – 1890 
- Quê Bác ở đâu? Bác còn có những tên gọi nào khác?
Quê bác ở Làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Bác còn có tên khác như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh hồi còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung.
ªHoạt động 2:
- Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác“
- Qua câu chuyện em thấy tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi như thế nào? 
Bác Hồ là người rất yêu thương và quý mến các cháu thiếu nhi .
- Thiếu nhi phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
Thiếu nhi cần ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
* Kết luận: - Các cháu thiếu nhi rất yêu quí Bác Hồ, Bác Hồ cũng rất yêu quý và quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Để tỏ lòng kính yêu Bác Các em cần ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
ªHoạt động 3: 
- Tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng :
- GV yêu cầu mỗi học sinh đọc một điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng 
- GV treo bảng phụ có ghi sẵn 5 điều Bác Hồ dạy .
- Lần lượt từng học sinh đứng lên đọc một điều trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng .
- Lớp tiến hành chia nhóm thảo luận về nội dung của từng điều trong 5 điều Bác Hồ dạy .
- Hết thời gian thảo luận đại diện từng nhóm đứng lên báo cáo .
- Các nhóm khác nhận xét đánh giá và bổ sung ý kiến 
 4. Kiểm tra, đánh giá. 
Đã được lồng ghép trong các hoạt động.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
* Veà nhaø laäp keá hoaïch phaán ñaáu cuûa baûn thaân trong naêm hoïc naøy : 
* Bổ sung điều chỉnh sau tiết dạy: 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
VIẾT ĐÚNG –VIẾT ĐẸP
 (Tuần 1)
I-Mục tiêu:
-Viết đúng ,viết đẹp danh từ riêng và viết câu theo mẫu vở
-Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng 
-Nắm được cách viết câu
-Luyện thói quen nghe viết
II-Lên lớp :
 -Hướng dẫn HS viết theo vở bài tập
 -Luyện viết DT Riêng và luyện viết câu theo mẫu
 -HS viết chính tả (Nghe – viết)
 “ Chuỗi ngọc lam”.
 -GV gọi HS đọc đoạn viết và nêu nội dung
 -Luyện viết chữ khó trong bài
 -GV đọc HS nghe viết bài 
 -GV đọc bài HS soát lỗi
 -HS đổi chéo vở soát lỗi cho nhau
 -GV thu chấm( 4-5 bài)
III-Củng cố dặn dò:
 -Nhận xét tiết học
 	-Về luyện viết theo mẫu bài
THANH LỊCH VĂN MINH
BÀI 1
Có tài liệu kèm theo
-----------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn học
I.Mục tiêu
- Giúp học sinh hoàn thành các tốn tại của buổi 1.................................................
...............................................................................................................................................
- Giúp học sinh......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II.Đồ dùng dạy 
1.Học sinh :- Vở luyện tậpToán 3
- Vở HDH ( Vở ô ly để làm thêm các bài tập do gv tự soạn)
2. Giáo viên: Giáo án, vở luyện tậpToán 3
III. Các hoạt động dạy học
A.Tổ chức cho HS hoàn thành mục tiêu 1...............................................................
B.Tổ chức cho học sinh hoàn thành mục tiêu 2
1. Nhóm 1. ( Làm bài tập.................. Trang.............)
a. Học sinh Làm bài tập.... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:...............................................................................................................................
b. Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:..............................................................................................................................
c. Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:..............................................................................................................................
2. Nhóm 2. ( Làm bài tập.................. Trang.............)
a. Học sinh Làm bài tập.... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:..............................................................................................................................
b.-Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang.........
 -Mục đích:.............................................................................................................................
c.Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang......... 
-Mục đích:.............................................................................................................................
Nhóm 3: ( Làm bài tập.................. Trang.............)
a. -Học sinh Làm bài tập.... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:.............................................................................................................................
b. Bài tập ......
-Mục đích:...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
c. Bài tập ......
-Mục đích:...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
IV.Củng cố , dặn dò
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------
ÂM NHẠC ( Tự chọn )
( Giáo viên chuyên)
------------------------------------------------------------------
 Hướng dẫn học
I.Mục tiêu
- Giúp học sinh hoàn thành các tốn tại của buổi 1.................................................
...............................................................................................................................................
- Giúp học sinh......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II.Đồ dùng dạy 
1.Học sinh :- Vở luyện tậpToán 3
- Vở HDH ( Vở ô ly để làm thêm các bài tập do gv tự soạn)
2. Giáo viên: Giáo án, vở luyện tậpToán 3
III. Các hoạt động dạy học
A.Tổ chức cho HS hoàn thành mục tiêu 1...............................................................
B.Tổ chức cho học sinh hoàn thành mục tiêu 2
1. Nhóm 1. ( Làm bài tập.................. Trang.............)
a. Học sinh Làm bài tập.... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:...............................................................................................................................
b. Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:..............................................................................................................................
c. Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:..............................................................................................................................
2. Nhóm 2. ( Làm bài tập.................. Trang.............)
a. Học sinh Làm bài tập.... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:..............................................................................................................................
b.-Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang.........
 -Mục đích:.............................................................................................................................
c.Học sinh Làm bài tập..... Luyện tập Toán 3, trang......... 
-Mục đích:.............................................................................................................................
Nhóm 3: ( Làm bài tập.................. Trang.............)
a. -Học sinh Làm bài tập.... Luyện tập Toán 3, trang.........
-Mục đích:.............................................................................................................................
b. Bài tập ......
-Mục đích:...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
c. Bài tập ......
-Mục đích:...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
IV.Củng cố , dặn dò
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------
TUẦN 2
ĐẠO ĐỨC
KÍNH YÊU BÁC HỒ (Tiết 2)
1.MỤC TIÊU HS biÕt:
1.1 Kiến thức:
B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i, cã c«ng lao to lín ®èi víi ®Êt nưíc, víi d©n téc.
T×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå.
ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå.
1.2 Kĩ năng: 
 HS hiÓu, ghi nhí vµ lµm theo N¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
1.3. Thái độ: 
 HS cã t×nh c¶m kÝnh yªu vµ biÕt ¬n B¸c Hå.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.
2.1. Cá nhân. Vở bài tập, SGK
2.2 Nhóm: Phiếu thảo luận	
 13. Tổ chức dạy học trên lớp.
- Hoạt động 1: Khởi động:Tổ chức chơi trò chơi( văn nghệ)
- GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.
- Hoạt động 2: HÑ1 : Quan saùt vaø thaûo luaän
- HS tr×nh bµy, giíi thiÖu nh÷ng tư liÖu ®· sưu tÇm ®ưîc vÒ B¸c Hå.
- HS c¶ líp th¶o luËn, nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ sưu tÇm cña c¸c b¹n.
- Hoạt động 3:Trò chơi đóng vai
- HS trong líp lÇn lưît thay nhau ®ãng vai phãng viªn.
- C¸c c©u hái:
+ Xin b¹n vui lßng cho biÕt B¸c Hå cßn cã nh÷ng tªn gäi nµo kh¸c?
+ ThiÕu nhi chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå?
+ B¹n h·y ®äc N¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
+ B¹n h·y ®äc mét c©u ca dao nãi vÒ B¸c Hå.
- Hoạt động 4: Hoạt động thực hành
C¶ líp cïng ®äc ®ång thanh c©u th¬:
“Th¸p Mêi ®Ñp nhÊt b«ng sen
ViÖt Nam ®Ñp nhÊt cã tªn B¸c Hå”.
4. Kiểm tra, đánh giá. 
Đã được lồng ghép trong các hoạt động.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
* Veà nhaø laäp keá hoaïch phaán ñaáu cuûa baûn thaân trong naêm hoïc naøy : 
* Bổ sung điều chỉnh sau tiết dạy: 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
VIẾT ĐÚNG –VIẾT ĐẸP
 (Tuần 2)
I-Mục tiêu:
-Viết đúng ,viết đẹp danh từ riêng và viết câu theo mẫu vở
-Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng 
-Nắm được cách viết câu
-Luyện thói quen nghe viết
-Viết đúng , viết đẹp cả bài chính tả (Nhớ – viết)
II-Lên lớp :
 -Hướng dẫn HS viết theo vở bài tập
 -Luyện viết DT Riêng và luyện viết câu theo mẫu
 -HS viết chính tả (Nghe – viết)
 “ Chuỗi ngọc lam”.
 -GV gọi HS đọc đoạn viết và nêu nội dung
 -Luyện viết chữ khó trong bài
 -GV đọc HS nghe viết bài 
 -GV đọc bài HS soát lỗi
 -HS đổi chéo vở soát lỗi cho nhau
 -GV thu chấm( 4-5 bài)
III-Củng cố dặn dò:
 -Nhận xét tiết học
 	-Về luyện viết theo mẫu bài

Tài liệu đính kèm:

  • docxga_lop_3_tuan_2.docx