Giáo án Lớp 1 - Tuần 33 - Năm học 2013-2014 - Trần Thị Thúy Hằng

THỨ

 CA DẠY TIẾT MÔN TÊN BÀI DẠY

HAI

21 / 4

 S 1

2

3

 4 Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức Chào côø ñaàu tuaàn

Phân biệt i / y

 nt

Dành cho địa phương

C 1

2

 3 Thể dục

Nhạc

Mĩ thuật

GV bộ môn dạy

BA

22 / 4

S 1

2

3

 4 Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán (GV bộ môn dạy)

Luật chính tả e , ê , i

 nt

Ôn tập các số đến 10

C 1

2

 3 Ôn T. Việt

Ôn T. Việt

Ôn Toán Ôn tập : - Luật chính tả về e , ê , i

 nt

Ôn tập các số đến 10

23 / 4

S 1

2

3

 4 Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn Toán Ôn tập các số đến 100(t1)

Luyện tập

 nt

Ôn tập

C 1

2

 3 Ôn Toán

Ôn T. Việt

Ôn T. Việt Ôn taäp các số đến 100

Ôn Viết đúng chính tả

 nt

NĂM

24 /4

S 1

2

3

 4 Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

Toán Viết đúng chính tả âm cuối n/ng

 nt

(GV bộ môn dạy)

Ôn tập các số đến 100(t2)

C 1

2

 3 Ôn T. Việt

Ôn Toán

GDNGLL Ôn tập âm cuối n/ng

Ôn taäp các số đến 100

Tiểu phẩm “ Nhổ củ cải”

SÁU

25 / 4

S 1

2

3

 4 Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

S. hoạt lớp Luyện tập về nguyên âm đôi

 nt

Ôn tập các số đến 100(t3)

Sinh hoạt lớp cuối tuần

 

doc 12 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 11/06/2021 Lượt xem 393Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 33 - Năm học 2013-2014 - Trần Thị Thúy Hằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUAÀN 33
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC
 (Töø ngaøy 21/ 04/ 2014 ñeán ngaøy 25/ 04/ 2014) 
THỨ
CA DẠY
TIẾT
MÔN
	TÊN BÀI DẠY
HAI
21 / 4
 S
1
2
3
 4
Chào cờ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Đạo đức
Chào côø ñaàu tuaàn
Phân biệt i / y
 nt
Dành cho địa phương
C
1
2
 3
Thể dục
Nhạc
Mĩ thuật
GV bộ môn dạy
BA
22 / 4
S
1
2
3
 4
Thủ công
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
(GV bộ môn dạy)
Luật chính tả e , ê , i
 nt
Ôn tập các số đến 10
C
1
2
 3
Ôn T. Việt
Ôn T. Việt
Ôn Toán
Ôn tập : - Luật chính tả về e , ê , i
 nt
Ôn tập các số đến 10
TƯ
23 / 4
S
1
2
3
 4
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Ôn Toán
Ôn tập các số đến 100(t1)
Luyện tập
 nt
Ôn tập
C
1
2
 3
Ôn Toán
Ôn T. Việt
Ôn T. Việt
Ôn taäp các số đến 100
Ôn Viết đúng chính tả 
 nt
NĂM
24 /4
S
1
2
3
 4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TNXH
Toán
Viết đúng chính tả âm cuối n/ng
 nt
(GV bộ môn dạy)
Ôn tập các số đến 100(t2)
C
1
2
 3
Ôn T. Việt
Ôn Toán
GDNGLL
Ôn tập âm cuối n/ng
Ôn taäp các số đến 100
Tiểu phẩm “ Nhổ củ cải”
SÁU
25 / 4
S
1
2
3
 4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
S. hoạt lớp
Luyện tập về nguyên âm đôi
 nt
Ôn tập các số đến 100(t3)
Sinh hoạt lớp cuối tuần
 Ngaøy soaïn :18/4/2014
 Ngaøy daïy : Thứ 2/21/4/2014
BUOÅI SAÙNG
Tieát 1 : Chaøo côø đaàu tuaàn
(Sinh hoaït ngoaøi trôøi)
Thôøi löôïng 35 ph
.
Tieát 2 + 3 : Tieáng Vieät
 TUẦN 32 : Phân biệt i / y
(Bài soạn theo sách thiết kế TV1.CGD tập 3 trang 118)
(Thôøi löôïng 80 ph)
Tiết 4 : Đaïo Đöùc
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG 
( Thời lượng 35 ph)
.
BUOÅI CHIEÀU
(GV bộ môn dạy)
********************************* 
 Ngaøy soaïn :18/4/2014
 Ngaøy daïy : Thứ 3/22/4/2014
BUOÅI SAÙNG
Tiết 1 :Thủ Công
(Do GV bộ môn soạn)
......................................................
Tieát 2 + 3 : Tieáng Vieät 
TUẦN 32 : Luật chính tả e,ê,i
(Bài soạn theo sách thiết kế TV1.CGD tập 3 trang 123)
(Thôøi löôïng 80 ph)
Tieát 4 : Toaùn
OÂN TAÄP Caùc Soá š 10
I. Muïc Tieâu : 
 Cuûng coá veà : - Baûng coäng vaø tính coäng vôùi caùc soá trong phaïm vi 10 
 - Tìm 1 thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính tröø, pheùp coäng baèng caùch ghi nhôù baûng coäng tröø, quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
 + Baûng phuï .
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : (Thời lượng 40 ph)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp Vieát caùc soá : 6, 1, 4, 3, 7. 
3.Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
 Mt: Hoïc sinh naém vöõng yeâu caàu, noäi dung baøi .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng 
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 
Mt : Reøn kyõ naêng laøm tính coäng tröø trong phaïm vi 10 
Baøi 1 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
-Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh nhôù laïi baûng coäng sau ñoù ghi keát quaû cuûa caùc pheùp coäng 
Baøi 2 : Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi 
Baøi 3 : Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi 
Baøi 4 : 
- Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai 
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 
a,Töø beù ñeán lôùn vaø b) Töø lôùn ñeán beù 
-1 hoïc sinh ñoïc caùc soá töø 1 š10 vaø ngöôïc laïi 
- Cho hoïc sinh söûa baøi mieäng giaùo vieân nhaän xeùt 
- Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi – caû lôùp laøm vaøo vôû .
- 2 hoïc sinh leân baûng laøm : 6 + 2 = 8 vaø 2 + 6 = 8 
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt ruùt ra keát luaän veà tính giao hoaùn cuûa pheùp coäng 
Baøi b) hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi 
- Hoïc sinh töï laøm baøi - 2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi 
- Toå chöùc cho hoïc sinh thöïc hieän ñua noái caùc ñieåm 
..
BUOÅI CHIEÀU
Tieát 1 : Luyeän Toaùn 
ÔN TẬP - VỞ BT TOAÙN 1
 LUYỆN TẬP
I. Muïc Tieâu : 
 Cuûng coá veà : - Caùc baûng tröø töø 1 ñeán 10
 - Laøm tính tröø ( nhaåm ) trong phaïm vi caùc soá ñeán 10 
	- Moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø, giaûi toaùn coù lôøi vaên 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
 + Baûng phuï .
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : (Thời lượng 40 ph)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.OÅn Ñònh :
2.Baøi môùi : Hướng dấn học sinh làm bài trong VBT
Baøi 1 :số? 
Baøi 2:số? 
Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm 
Baøi 3 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Goïi 1 hoïc sinh nhaéc laïi caùch thöïc hieän 
 Baøi 4 : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh 
4.Cuûng coá daën doø : 
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Daën hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy 
Hoïc sinh neâu yeâu caàu .
Ghi số vào tia số
HS ghi số vào các ô trống.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 
Hoïc sinh laàn löôït laøm baøi mieäng theo kieåu noái tieáp 
HS tự làm bài.
... 
Tieát 2 + 3 : Luyeän Tieáng Vieät 
Ôn tập âm cuối i / y 
*************************** 
	 Ngaøy soaïn : 18/ 4/2014
 Ngaøy daïy : Thứ 4/23/04/2014
BUOÅI SAÙNG
Tieát1 : Toaùn 
OÂN TAÄP CÁC SỐ ĐẾN 100
I. Muïc Tieâu : 
 Cuûng coá veà :- Laøm tính cộng ,tröø ( nhaåm ) trong phaïm vi 100 
	- Moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø, giaûi toaùn coù lôøi vaên 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
 + Baûng phuï .
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : (Thời lượng 40 ph)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.OÅn Ñònh :
2.Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp VBT/61 
Baøi 1 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu .
Giaùo vieân goïi hoïc sinh laøm baøi mieäng 
Baøi 2 
Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm 
Baøi 3 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Goïi 1 hoïc sinh nhaéc laïi caùch thöïc hieän baøi tính coù 2 daáu pheùp tính 
Baøi 4 : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh toùm taét vaø giaûi 
4.Cuûng coá daën doø : 
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Daën hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy 
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
Hoïc sinh laàn löôït laøm baøi mieäng theo kieåu noái tieáp 
3 hoïc sinh laøm baûng lôùp. Caû lôùp laøm baûng con 
1 hoïc sinh leân baûng – Caû lôùp giaûi vaøo vôû
Tieát 2 + 3: Tieáng Vieät 
TUẦN 32 : Luyện tập
(Bài soạn theo sách thiết kế TV1.CGD tập 3 trang 127)
(Thôøi löôïng 80 ph)
Tiết 4 : Luyện Toaùn 
ÔN TẬP - VỞ BT TOAÙN 1
LUYỆN TẬP
I. Muïc Tieâu : 
 Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
 - Bieát ñaët tính roài laøm tính tröø ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 100 
 - Cuûng coá kyõ naêng tính nhaåm 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
+ Caùc boù que tính, moãi boù 1 chuïc que tính vaø 1 soá que tính rôøi 
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp 
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : ( Thời lượng 40 ph)
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1.OÅn Ñònh : 
2.Thöïc haønh : HS làm bài trong VBT
Baøi 1 : - Goïi 2 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän 2 pheùp tính 
Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ – Sai ghi S
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi treân baûng lôùp 
Baøi 3 : Tính nhaåm 
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät tính nhaåm nhanh, ñuùng 
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai .
3.Nhận xét ,củng cố.
-
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
- 2 em thöïc haønh vaø neâu caùch thöïc hieän 
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû 
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 
- Hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình vaø giaûi thích vì sao ñuùng,vì sao sai .
................................................................
BUOÅI CHIEÀU
Tiết 1 : Luyện Toaùn 
 ÔN TẬP - BT TOAÙN 1
LUYỆN TẬP
I. Muïc Tieâu : 
 Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
 - Bieát ñaët tính roài laøm tính tröø ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 100 
 - Cuûng coá kyõ naêng tính nhaåm 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
+ Caùc boù que tính, moãi boù 1 chuïc que tính vaø 1 soá que tính rôøi 
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp 
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : ( Thời lượng 40 ph)
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1.OÅn Ñònh : 
2.Thöïc haønh : HS làm bài trong VBT
Baøi 1 : - Goïi 2 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän 2 pheùp tính 
Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ – Sai ghi S
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi treân baûng lôùp 
Baøi 3 : Tính nhaåm 
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät tính nhaåm nhanh, ñuùng 
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai .
3.Nhận xét ,củng cố.
-
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
- 2 em thöïc haønh vaø neâu caùch thöïc hieän 
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû 
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 
- Hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình vaø giaûi thích vì sao ñuùng,vì sao sai .
Tieát 2 + 3 : Luyeän Tieáng Vieät 
Ôn tập Viết đúng chính tả 
**************************** 
 Ngaøy soaïn : 18/4/2014
 Ngaøy daïy :Thứ 5/24/04/2014
BUOÂÛI SAÙNG
Tieát 1 + 2 : Tieáng Vieät 
TUẦN 32 : Viết đúng chính tả âm cuối n / ng
(Bài soạn theo sách thiết kế TV1.CGD trang 131 – tập 3 )
(Thôøi löôïng 80 ph)
Tiết 3 : Tự nhiên và xã hội
(Do GV bộ môn soạn)
.......................................................
Tieát 4 : Toaùn 
OÂN TAÄP CAÙC SOÁ TRONG PHẠM VI 100
I. Muïc Tieâu : 
 Cuûng coá veà : - Laøm tính tröø ( nhaåm ) trong phaïm vi 100
	- Moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø, giaûi toaùn coù lôøi vaên 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
 + Baûng phuï .
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : (Thời lượng 40 ph)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm .
3.Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 
Baøi 1 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu .
Giaùo vieân goïi hoïc sinh laøm baøi mieäng 
Baøi 2 
Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm 
Baøi 3 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Goïi 1 hoïc sinh nhaéc laïi caùch thöïc hieän baøi tính coù 2 daáu pheùp tính 
Baøi 4 : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh toùm taét vaø giaûi 
4.Cuûng coá daën doø : 
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Daën hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy 
HS đọc lại bảng cộng 8.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
Hoïc sinh laàn löôït laøm baøi mieäng theo kieåu noái tieáp 
3 hoïc sinh laøm baûng lôùp. Caû lôùp laøm baûng con 
1 hoïc sinh leân baûng – Caû lôùp giaûi vaøo vôû
..
BUOÅI CHIEÀU
Tieát 1 : Luyeän Toaùn 
ÔN TẬP - VỞ BT TOAÙN 1
LUYỆN TẬP
I. Muïc Tieâu : 
 Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
 - Bieát ñaët tính roài laøm tính tröø ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 100 
 - Cuûng coá kyõ naêng tính nhaåm 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
+ Caùc boù que tính, moãi boù 1 chuïc que tính vaø 1 soá que tính rôøi 
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp 
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : ( Thời lượng 40 ph)
Hoaït ñoäng dạy
Hoaït ñoäng học
1.OÅn Ñònh : 
2.Thöïc haønh : HS làm bài trong VBT
Baøi 1 : - Goïi 2 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän 2 pheùp tính 
Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ – Sai ghi S
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi treân baûng lôùp 
Baøi 3 : Tính nhaåm 
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät tính nhaåm nhanh, ñuùng 
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai .
3.Nhận xét ,củng cố.
-
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
- 2 em thöïc haønh vaø neâu caùch thöïc hieän 
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû 
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 
- Hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình vaø giaûi thích vì sao ñuùng,vì sao sai .
.........................................................
Tieát 2 : Luyeän Tieáng Vieät 
Ôn tập Viết đúng chính tả âm cuối n / ng
*******************************
Tieát 3: GDNGLL
Tiểu phẩm “ Nhổ củ cải”
4.1. Mục tiêu:
 HS hiểu:Việc gì khó mấy cũng có thể làm được nếu biết đoàn kết, hợp tác với nhau.
*GD BĐKH:
4.2. Hình thức tổ chức:
 Tổ chức theo lớp.
4.3. Tài liệu và phương tiện:
 Một số đồ hóa trang.
4.4. Các bước tiến hành: ( Thời lượng 35ph)
GV-HS
Nội dung thực hiện
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
 GV
 HS
 GV
 HS
 GV
 HS
 GV
 GV 
 HS
 v Chuẩn bị
- Trước 1 tuần, chọn một số HS trong lớp có khả năng diễn kịch, phân vai và tổ chức cho các em tập vở kịch vui 
“ Nhổ củ cải”
- Nhóm kịch luyện tập và chuẩn bị một số đồ hóa trang.
 v Diển tiểu phẩm
 - Giới thiệu với HS cả lớp về tiểu phẩm và các vai diễn, yêu cầu HS chú ý quan sát để xem xong cùng nhau thảo luận.
 - Cả lớp xem tiểu phẩm.
 v Thảo luận
 - Sau khi xem kịch, GV tổ chức cho HS thảo luận theo các câu hỏi sau:
 + Vì sao lúc đầu bé Na không nhổ được củ cải?
 + Nhờ đâu cuối cùng củ cải đã nhổ được?
 + Qua tiểu phẩm, em có thể rút ra được điều gì?
 - Một số em trả lời.
 - Kết luận: Dù việc khó đến mấy nếu biết đoàn kết, chung sức thì đều có thể làm được.
 v Nhận xét- Đánh giá
 - Nhận xét, khen những em đã diễn tiểu phẩm hay.
 - Nhắc nhở HS hãy biết đoàn kết, hợp tác với nhau trong công việc, nhất là những khi gặp khó khăn.
 - Cả lớp cùng hát bài “ Lớp chúng ta đoàn kết”.
 Ngaøy soaïn :18/4/2014 
 Ngaøy daïy :Thöù 6/25/04/2014
BUOÂÛI SAÙNG
Tieát 1 + 2 : Tieáng Vieät 
TUẦN 32 : Luyện tập về nguyên âm đôi
(Bài soạn theo sách thiết kế TV1.CGD trang 135 – tập 3 )
(Thôøi löôïng 80 ph)
Tieát 3 : Toaùn
OÂN TAÄP CÁC SỐ š 100
I. Muïc tieâu : 
 Cuûng coá veà : - Ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100
 - Tìm soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa 1 soá 
	- Thöïc hieän pheùp coäng, tröø ( khoâng nhôù ) caùc soá coù ñeán 2 chöõ soá.
	- Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên 
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc :
 + Baûng phuï .
III. Caùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc Chuû Yeáu : (Thời lượng 40 ph)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Giaùo vieân kieåm tra 2 hoïc sinh 
+ Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm .
3.Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi .
 Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng 
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 
Baøi 1 : 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi .
Baøi 2 : Treo baûng phuï goïi 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu 
Baøi 3 : Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 
Giaùo vieân nhaän xeùt, toång keát 
Baøi 4 : Yeâu caàu hoïc sinh laøm baûng con 
Baøi 5 : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn 
4.Cuûng coá daën doø : 
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn 
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
Hoïc sinh 1 : Ñoïc caùc soá töø 50 š 70 
Hoïc sinh 2 : Ñoïc caùc soá töø 70 š 90 	
1 em leân baûng. Caû lôùp laøm vaøo vôû .
1 em laøm maãu 1 baøi 
 laàn löôït caùc em traû lôøi mieäng caùc baøi 
toå chöùc cho 2 nhoùm thi ñua 
3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi 
Hoïc sinh giaûi vaøo vôû. Goïi 1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi 
 TIEÁT 4
SINH HOAÏT LÔÙP (Thôøi löôïng 35 ph)
NHAÄN XEÙT CUOÁI TUAÀN
 Noäi dung : 
1.Lôùp tröôûng :Nhaän xeùt caùc HÑ cuûa lôùp trong tuaàn qua veà caùc maët :
1.Hoïc taäp :
2.Lao ñoäng :
3.Veä sinh :
4.Neà neáp :
5.Caùc hoaït ñoäng khaùc :
-Tuyeân döông caùc toå, nhoùm, caû nhaân tham gia toát.
-Nhaéc nhôû caùc toå, nhoùm caù nhaân thöïc hieän chöa toát.
2. Giaùo vieân : Nhaän xeùt theâm Tuyên dương, khuyeán khích vaø nhaéc nhôû. 
3.Keá hoaïch tuaàn tôùi :
-Thöïc hieän LBG tuaàn 34
-Thi ñua hoïc toát, thöïc hieän toát noäi qui cuûa lôùp cuûa tröôøng.
-Phaân coâng tröïc nhaät.
- Nhaéc nhôû giöõ gìn veä sinh thaân theå, aùo quaàn saïch seõ. Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp caån thaän. 
***************************** 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 33.doc