Giáo án lớp 1 - Tuần 24 (dạy sáng) - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý

I.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:

 “ Chim én bận đi đâu

 Hôm nay về mở hội

 Lượn bay như dẫn lối

 Rủ mùa xuân cùng về”.

- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”

II.Đồ dùng dạy – học: Bãng truyÒn, BTH

III.Các hoạt động dạy – học:

 

doc 11 trang Người đăng honganh Lượt xem 1041Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 24 (dạy sáng) - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thø hai, ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2010
 Chµo cê
 ..
 Häc vÇn
 Bµi 100: u©n – uyªn
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: 
 “ Chim én bận đi đâu
 Hôm nay về mở hội
 Lượn bay như dẫn lối
 Rủ mùa xuân cùng về”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”
II.Đồ dùng dạy – học: Bãng truyÒn, BTH
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: 4P
- Đọc: Bài 99 (SGK)
- Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm
B.Bài mới: 31P
1.Giới thiệu bài: 
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uân – uyên 
b) Phát âm và đánh vần 
 uân uyên
 xuân chuyền
 mùa xuân bóng chuyền
Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con 
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
d) Đọc từ ứng dụng 
 huân chương chim khuyên
 tuần lễ kể chuyện
Tiết 2:
3,Luyện tập 32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk 
 “ Chim én bận đi đâu
 Hôm nay về mở hội
 Lượn bay như dẫn lối
 Rủ mùa xuân cùng về”.
b) Luyện viết vở tập viết 
 uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
c) Luyện nói chủ đề: 
 Em thích đọc truyện
4,Củng cố – dặn dò: 3P
2HS: Đọc bài trong Sgk 
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con 
GV: Giới thiệu vần uân – uyên
*Vần uân:
GV: Ghép vần uân
HS: Phân tích, So sánh 
HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa từ: mùa xuân
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyên: qui trình tương tự 
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
 To¸n
 LuyÖn tËp
I.Mục tiêu: Giúp học sinh - Củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục.
- Bước đầu nhận ra cấu tạo của các số tròn chục( từ 10 đến 90). Chẳng hạn số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị. 
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
II.Đồ dùng dạy – học: BTH, B¶ng phô .
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Các thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: 4P
- Viết các số tròn chục từ 10 đến 50
HS: Lên bảng thực hiện
- Cả lớp viết bảng con
H + GV: nhận xét, đánh giá
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 1P
2. Luyện tập 32P
Bài 1: Nối ( theo mẫu)
Bài 2: Viết ( theo mẫu)
a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị
b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị
Nghỉ giải lao
Bài 3:
a) Khoanh vào số bé nhất
70, 40, 20, 50, 30
b) Khoanh vào số lớn nhất
10, 80, 60, 90, 70
Bài 4: 
a)Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn
20
90
b)Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé
80
10
3. Củng cố, dặn dò: 3P
 GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ.
GV: Nêu yêu cầu, 
HS: Quan sát bài tập ( bảng phụ )
- Lên bảng làm bài ( BP)
HS+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Điền số thích hợp vào ...
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nêu yêu cầu
HS: Nêu cách làm
- Cả lớp làm vào vở
- Nêu miệng kết quả
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại đáp án đúng.
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Lên bảng chữa bài( BP)
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nhận xét giờ học.
GV: Chốt lại nội dung bài
HS: Ôn lại bài và làm BT ở nhà
...........
 Thø n¨m , ngµy th¸ng 2 n¨m 2010
 Thñ c«ng 
 §/C H»ng d¹y
 .
 ThÓ dôc (bs)
Bµi thÓ dôc - §éi h×nh ®éi ngò
I. Môc tiªu :
- ¤n ®éng t¸c ®iÒu hoµ. Yªu cÇu thùc hiÖn ë møc ®é c¬ b¶n ®óng.
- ¤n ®iÓm sè hµng däc theo tæ hoÆc theo c¶ líp. Yªu cÇu ®iÓm ®óng sè, râ rµng.
II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn :
Trªn s©n tr­êng. Dän vÖ sinh n¬i tËp. GV chuÈn bÞ mét cßi.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp : 1. PhÇn më ®Çu 7’
- GV phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. GV ®Ó c¸n sù líp tËp hîp líp.
- HS ®øng t¹i chç vç tay, h¸t.
- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn ®Þa h×nh ë s©n tr­êng 40 - 60 m.
- §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.
- Trß ch¬i hoÆc móa h¸t tËp thÓ.
2. PhÇn c¬ b¶n.20’
- ¤n ®éng t¸c ®iÒu hoµ : 4 - 5 lÇn, 2 x 8 nhÞp.
LÇn 1, 2 : GV h« nhÞp uèn n¾n ®éng t¸c.
LÇn 3, 4, 5 : GV chØ h« nhÞp, kh«ng lµm mÉu.
- ¤n bµi thÓ dôc ®· häc : 2 - 4 lÇn, mçi ®éng t¸c 2 x 4 nhÞp. Xen kÏ gi÷a 2 lÇn, GV nhËn xÐt, söa ch÷a uèn n¾n ®éng t¸c sai.
- TËp hîp hµng däc, dãng hµng däc theo tæ, ®iÓm sè : 2- 3 lÇn. LÇn 1, tõ ®éi h×nh tËp thÓ dôc GV cho gi¶i t¸n sau ®ã cho tËp hîp. LÇn 2 - 3, c¸n sù ®iÒu khiÓn, GV gióp ®ì.
- Trß ch¬i : " Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh" : 1 -2 lÇn.
3. PhÇn kÕt thóc : 8’
- HS ®øng t¹i chç vç tay h¸t.
- Trß ch¬i håi tÜnh.
- GV cïng HS hÖ thèng bµi häc. DÆn dß HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
 Häc vÇn
 Bµi 103: «n tËp
I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần bắt đầu bằng u
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: 
“ Sóng nâng thuyền
 Lao hối hả
 Lưới tung tròn
Khoang đầy cá
 Gió lên rồi
 Cánh buồm ơi”.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Truyện kể mãi không hết”
II.Đồ dùng dạy – học: BTH,
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
Cách tiến hành
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 102
- Viết: uynh, uych, huynh, huỵch
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
u
ê
uê
ơ
u
ân
uân
ât
uât
u
y
u
ya
u
yên
b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
 Uỷ ban hoà thuận luyện tập 
Nghỉ giải lao: 
 c-Viết bảng con: (7 phút)
 hoà thuận luyện tập
3,Luyện tập 
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
 “ Sóng nâng thuyền
Lao hối hả
 Lưới tung tròn
 Khoang đầy cá
Gió lên rồi
 Cánh buồm ơi”.
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
hoà thuận luyện tập
c-Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết (10 phút)
*ý nghĩa: SGV
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)
2HS: Đọc bài 
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần bắt đầu bằng u đã học trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Giới thiệu bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.
- Đọc vần vừa lập được( nối tiếp, nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho HS
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân, nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp
HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh 
HS: Kể theo từng tranh ( HS khá)
- Tranh 1: Nhà vua ra lệnh cho người kể chuyện
- Tranh 2: Những người kể chuyện cho nhà vua nghe, bị nhà vua bắt làm...
- Tranh 3: ở làng nọ có 1 anh nông dân thông minh xin vào kinh đô thử tài....
- Tranh 4: Anh nông dân cứ kể lể thế mãi, nhà vua muốn nghĩ anh cũng không cho...
- Tranh 5: Từ đó nhà vua không cho ra lệnh kỳ quặc nữa.
HS: Tập kể trong nhóm
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2
 .
 Thø s¸u ,ngµy th¸ng 2 n¨m 2010
 To¸n
 Trõ c¸c sè trßn chôc
I.Mục tiêu: Giúp học sinh
- Biết làm tính trừ 2 số tròn chục trong phạm vi 100( đặt tính, thực hiện phép tính)
- Tập trừ nhẩm 2 số tròn chục( trong phạm vi 100), củng cố về giải toán.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
II.Đồ dùng dạy – học:
BTH, B¶ng phô .
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Các thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: 4P
Phân tích cấu tạo số: 50, 80, 90
HS: Lên bảng thực hiện
H + GV: nhận xét, đánh giá
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 1P
2. Nội dung 32P
a) Giới thiệu cách trừ 2 số tròn chục
Chục
đơn vị
 5
-
 2
0
0
 3
0
 50 0 trừ 0 bằng 0. viết 0
 - 
 20 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
 30
 50 - 20 = 30
 50
 -
 20
 30
b) Thực hành
Bài 1: Tính
 40 80 90 70 90
 - - - - -
 20 50 10 30 40
Bài 2: Tính nhẩm
50 - 30 = ?
 Nhẩm: 5 chục - 3 chục = 2 chục
Vậy 50 - 30 = 20
40 - 30 = 80 - 40 =
70 - 20 = 90 - 60 =
Nghỉ giải lao
Bài 3:
Bài giải
An có số kẹo là:
30 + 10 = 40( cái kẹo)
 Đáp số: 40 cái kẹo
Bài 4: Điền dấu thích hợp ( > < = )
 50 – 10 .... 20 40 – 10 ... 40
3. Củng cố, dặn dò: 3P
 GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ.
GV: HD học sinh lấy 5 bó 1 chục que tính( 50 que tính)
HS: Nhận biết 50 có 5 chục và 0 đơn vị
GV: Viết 5 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị như SGK
GV: yêu cầu HS lấy tiếp 20 que tính( 2 bó) xếp dưới 5 bó que tính trên. Giúp HS nhận biết 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị( viết 2 ở cột chục dưới 5; viết 0 ở cột đơn vị dưới 0)
- Số que tính còn lại gồm 3 bó 1 chục que tính và 0 que tính rời, viết 3 ở cột chục và 0 ở cột đơn vị( dưới vạch ngang)
HS: Thực hiện theo HD của GV
GV: HD học sinh kỹ thuật làm tính trừ
HS: Thực hiện theo 2 bước
- Bước 1: Đặt tính
- Bước 2: Tính ( từ phải sang trái )
HS+GV: Thực hiện từng thao tác như HD SGK
GV: Nêu yêu cầu, 
HS: Làm bài vào bảng con
- Lên bảng chữa bài 
HS+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Nêu yêu cầu BT
- HD học sinh cách làm
HS: Nêu miệng kết quả
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nêu yêu cầu
HS+GV: Phân tích, tóm tắt
- Cả lớp làm vào vở
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Nêu yêu cầu
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, chữa bài
GV: Nhận xét giờ học.
GV: Chốt lại nội dung bài
HS: Ôn lại bài và làm BT ở nhà
 TËp viÕt
Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: 
Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học: GV: Mẫu chữ, bảng phụ,
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
 khoẻ khoắn, áo choàng
B. Bài mới: 
 1.Giới thiệu bài: (2 phút)
 2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút)
Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ,
 chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
b. HD viết bảng con: ( 5 phút)
Tàu thuỷ, giấy pơ luya, khuyên, 
c.HD viết vào vở ( 18 phút )
Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
3. Chấm chữa bài: (4 phút )
4. Củng cố, dặn dò: (2 ph)
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, chiều rộng, cỡ chữ.
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
TẬP VIẾT: ôn tập
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ các vần đã học
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, 
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
- uya, uyên, uât
B. Bài mới: 
 1.Giới thiệu bài: (2 phút)
 2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút)
oay, oăn, uyên, oang, uôm, oach, uynh, uyêt, uât, uya, iêu, oăng,...
b. HD viết bảng con: ( 5 phút)
oay, oăn, uyên, oang, uôm, oach, uynh, uyêt, uât, uya, iêu, oăng,...
c.HD viết vào vở ( 18 phút )
oay, oăn, uyên, oang, uôm, oach, uynh, uyêt, uât, uya, iêu, oăng,...
3. Chấm chữa bài: (4 phút )
4. Củng cố, dặn dò: (2 ph)
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, chiều rộng, cỡ chữ.
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
 Ho¹t ®éng tËp thÓ
I. KiÓm ®iÓm c«ng t¸c trong tuÇn .
 - Líp tr­ëng b×nh bÇu thi ®ua, xÕp lo¹i gi÷a c¸c tæ.
II. GV nhËn xÐt :
1. GV nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn:
- GV khen ngîi nh÷ng HS ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp, viÕt ch÷ ®óng ®Ñp.
- GV nh¾c nhë HS :
+ VÖ sinh c¸ nh©n : röa ch©n tay s¹ch sÏ, quÇn ¸o gän gµng, trang phôc ®Çy ®ñ.
 + VÖ sinh tr­êng líp : Tr­êng líp s¹ch sÏ, kh«ng vøt r¸c bõa b·i, quÐt dän líp häc s¹ch sÏ. 
+ NÒ nÕp ra vµo líp : Kh«ng chen lÊn, x« ®Èy nhau.
+ NÒ nÕp ho¹t ®éng gi÷a giê : TËp ®Òu, ®Ñp.
+ NÒ nÕp häc tËp.
+ Chuyªn cÇn : §i häc ®Çy ®ñ.
2. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi: - X©y dùng nÒ nÕp häc tËp tèt.
 - Thi ®ua viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp.
 - ¤n tËp tèt chuÈn bÞ cho thi 8 tuÇn häc k× II.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 24 sang.doc