Giáo án Lớp 1 - Tuần 22 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy

THỨ NGÀY T MÔN TÊN BÀI DẠY thời

lượng Ghi chú

2 1 SHTT Chào cờ đầu tuần 35

 2 MT GV chuyên 35

 3 TV Bài 90:Ôn tập 40

 4 TV // 35

 5 ĐĐ Em và các bạn (t2) 30

3 1 TV Bài 91:oa - oe 40

 2 TV // 35

 3 AN Bài 22 30 GDBVMT

 4 T Giải toán có lời văn (tt) 35

 5 PĐ Kèm toán + tiếng việt 35

4 1 TV Bài 92:oai - oay 40

 2 TV // 35

 3 TNXH Cây rau 30 GDBVMT

 4 T Xăng-ti-mét.Đo độ dài 35

  5 PĐ Kèm toán + tiếng việt 35

5 1 TV Bài 93:oan - oăn 40

 2 TV // 35

 3 TC Cách sử dụng bút chì,thước kẻ 30

 4 T Luyện tập 35

 5 PĐ Kèm toán + tiếng việt 35

6 1 TV Bài 94:oang - oăng 40

 2 TV // 35

 3 TD Bài 22 30

 4 T Luyện tập 35

 5 SHL Tổng kết tuần . 35 NHĐ bài 4

 

doc 31 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 434Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 22 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L đọc ĐT
-TLCN
-Gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp
-2 HS đọc cả bài
-CL đọc ĐT
-CL viết bảng con
-Trình bày
-Nhận xét
- Mở vở- nêu yêu cầu viết
- Viết bài theo lệnh của GV
- HS đọc:Sức khoẻ là vốn quý nhất.
- Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
TiÕt 3 ¢m Nh¹c
	 ¤n Bµi H¸t: TËp TÇm v«ng
I. Môc tiªu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
* Khuyến khích HS khá giỏi: Biết gõ đệm theo phách theo nhịp. Biết phân biệt chuỗi âm thanh đi xuống, đi lên, đi ngang.
II. ChuÈn bÞ
- Nh¹c cô.
- ChuÈn bÞ ®éng t¸c phô ho¹.
III. C¸c ho¹t ®éng dạy học
HĐGV
HĐHS
Ho¹t ®éng 1
MT:Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- ¤n bµi h¸t tËp tÇm v«ng
- GV hưíng dÉn «n tËp
Ho¹t ®éng 2. 
MT:Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Gi¸o viªn h¸t, vËn ®éng phô ho¹.
Ho¹t ®éng 3
MT: Nghe h¸t ®Ó nhËn ra: Chuçi ©m thanh ®i lªn ®i xuèng, ®i ngang
- ¢m thanh ®i lên
- ¢m thanh ®i xuèng
- ¢m thanh ®i ngang
- GV h¸t lêi hoÆc xưíng ©m. 
Ho¹t ®éng 3: Củng cố - dÆn dß.
- H¸t l¹i toµn bµi.
- Hưíng dÉn tù häc h¸t ë nhµ.
- Häc sinh h¸t ®ång thanh c¶ líp, cn
- H¸t kÕt hîp víi chß ch¬i
- H¸t gâ ®Öm theo ph¸ch
- HS theo dâi.
- Thùc hiÖn theo gi¸o viªn.
- C¸c nhãm thùc hiÖn cã thÓ s¸ng t¹o.
- HS theo dâi.
Tiết 4 Toán
Giải toán có lời văn
I.Mục tiêu
-Hiểu đề toán:Cho gì? hỏi gì? biết bài giải gồm: câu lời giải,phép tính,đáp số.
*Bài tập cần làm:Bài 1,bài 2,bài 3.
II. Đoà duøng daïy hoïc
-Söû duïng caùc tranh veõ trong saùch giaùo khoa
-Bảng phụ chép sẵn nội dung các bài tập
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
HĐGV
HĐHS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- Goïi HS laøm baøi taäp 3,4 SGK
-Nhận xét,ghi điểm
2. Baøi môùi
a.Giôùi thieäu baøi: Giaûi toaùn coù lôøi vaên
b.Giôùi thieäu caùch giaûi toaùn vaø caùch trình baøy baøi toaùn.
-GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi toaùn.
-Baøi toaùn ñaõ cho bieát gì ?
-Baøi toaùn hoûi gì ?
-GV ghi toùm taét baøi toaùn nhö SGK.
* Höôùng daãn giaûi baøi toaùn.
-Muoán bieát nhaø An coù taát caû maáy con gaø ta laøm theá naøo ?
* Höôùng daãn HS vieát baøi giaûi:
-Ta vieát baøi giaûi cuûa baøi toaùn nhö sau:
+ Vieát chö:õ Baøi giaûi.
+ Vieát caâu lôøi giaûi:
 Soá gaø nhaø An coù taát caû laø
 (choïn caâu lôøi giaûi thích hôïp)
+Vieát pheùp tính nhö SGK
+Vieát ñaùp soá.
-GV cho HS ñoïc laïi baøi giaûi.
3. Thöïc haønh
*Baøi 1(sgk, bảng phụ)
MT:Viết được phép tính và kết quả của bài toán.
-Goïi HS ñoïc ñeà toaùn 
-Baøi toaùn cho bieát gì ?
-Baøi toaùn hoûi gì ? 
-HS traû lôøi GV ghi toùm taét leân baûng
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Baøi 2 :(sgk, bảng phụ)
MT:Viết được lời giải phép tính và kết quả của bài toán.
-Goïi HS neâu baøi toaùn .
-GV ghi toùm taét : Coù 6 baïn 
 Theâm 3 baïn 
 Coù taát caû .baïn 
-Theâm coù nghóa nhö theá naøo ? 
-Goïi HS nhaéc laïi caùch trbaøy baøi giaûi?
-Giao việc 
-Nhận xét,tuyên dương
* Baøi 3 :(sgk, bảng phụ)
MT:Viết được lời giải, phép tính, kết quả và đáp số của bài toán.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương 
 4. Cuûng coá – Daën doø
- 2 HS laøm baøi.
- HS xem tranh ñoïc baøi toaùn.
-Nhaø An coù 5 con gaø. Meï mua theâm 4 con gaø nöõa.
-Baøi toaùn hoûi nhaø An coù taát caû maáy con gaø ?
-Ta laøm pheùp tính coäng:
Laáy 5+4=9
- HS ñoïc laïi baøi giaûi laàn löôït.
- An coù 4 quaû boùng. Bình coù 3 quaû boùng.
-Hoûi caû 2 baïn coù maáy quaûboùng?
-Làm SGK,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
- Luùc ñaàu toå em coù 6 baïn , sau ñoù theâm 3 baïn nöõa. Hoûi toå em coù taát caû maáy baïn . 
-Theâm coù nghóa goäp vaøo, coäng vaøo.
-Làm SGK,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm SGK,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Tiết 1 Tiếng việt
Bài 92 :oai - oay
I. Mục tiêu: 
-Đọc được:oai,oay,điện thoại,gió xoáy;từ và câu ứng dụng.
-Viết được :oai,oay,điện thoại,gió xoáy.
-Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề:Ghế đẩu,ghế xoay,ghế tựa.
II.Đồ dùng dạy học
-Bảng phụ.
-Bộ đồ dùng tiếng việt
-Tranh minh hoạ.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
-GV chỉ bảng
-GV đọc
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1.Dạy vần oai
MT:Đọc được vần oai phân tích và đọc được từ điện thoại.
-Viết bảng
-Hướng dẫn đọc- đọc mẫu
-Nhận diện vần:oai
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-So sánh:oe - oai
-Yêu cầu
-Chúng ta vừa học vần gì?
-Có vần oa muốn có tiếng thoại lấy thêm âm và dấu thanh gì? ghép ntn?
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-Yêu cầu
-GV viết bảng
-Yêu cầu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Hôm nay chúng ta sẽ học từ điện thoại rút ra từ ND tranh.
-GV viết bảng- yêu cầu
-Đọc tổng hợp:
+Yêu cầu
+Nhận xét,chốt ý
HĐ2. Dạy vần oay
MT:Đọc được vần oay phân tích và đọc được từ gió xoáy.
-Hướng dẫn tương tự như trên
-So sánh 2 vần
HĐ3. Dạy tiếng từ
MT:Đọc,phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
-GV ghi bảng:
 quả xoài hí hoáy
 khoai lang loay hoay
-Yêu cầu
- GV đọc mẫu, giảng từ
-Nhận xét,chốt ý
HĐ4.Dạy đọc câu
MT: Đọc,phân tích được các tiếng chứa vần vừa học trong câu ứng dụng.
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Giảng tranh
-Ghi bảng câu ứng dụng:
 Tháng chạp là tháng trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
 Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.
-Yêu cầu
HĐ5.Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 2
HĐ1.Bài cũ
-Nhắc lại 2 vần vừa học
-So sánh 2 vần vừa học
HĐ2.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
-Yêu cầu
c.Đọc bài trong SGK
-GV đọc mẫu
-Yêu cầu
-Nhận xét,ghi điểm
-Yêu cầu
HĐ3.Hướng dẫn viết
MT:Biết viết:oai,oay,điện thoại,gió xoáy
-Hướng dẫn quy trình viết:oai,điện thoại
-Viết mẫu:oai,điện thoại
Lưu ý:Nét nối,khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
-Yêu cầu 
-Nhận xét,sửa chữa
-oay,gió xoáy:hướng dẫn viết tương tự.
HĐ4.Luyện viết
MT:Viết được oai,oay,điện thoại,gió xoáy trong vở tập viết.
-Yêu cầu
-Giao việc
-Theo dõi- hướng dẫn HS viết
-Chấm bài,nhận xét
HĐ5.Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,4 câu theo chủ đề
-Giới thiệu chủ đề luyện nói
-Yêu cầu 
+Tranh vẽ gì? 
+Hãy chỉ cho cô biết đâu là ghế đẩu,ghế xoay,ghế tựa?
+Hãy chỉ những điểm giống và khác nhau giữa các loại ghế?
+Khi ngồi trên ghế cần chú ý điều gì?
+Nhà em có loại ghế nào?
-Nhận xét,chốt ý
HĐ5.Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 1.Nối
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2:Điền oai hay oay vào chỗ chấm
-Nhận xét,chữa bài 
3.Củng cố 
-HS nối tiếp nhau đọc bài 91
-CL viết bảng con
-Nhận xét
-CN đọc nối tiếp
-Cài bảng :oai
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Giống nhau:âm o
-Khác nhau:âm e,âm ai .
-CN đọc nối tiếp
-TLCN
-TLCN
-Cài bảng:thoại
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Nhìn bảng cài phân tích tiếng
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-CN đọc nối tiếp
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp tiếng,từ(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-Gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
-CL đọc ĐT
-TLCN
-TLCN
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp
-2 HS đọc cả bài
-CL đọc ĐT
-CL viết bảng con
-Trình bày
-Nhận xét
-Mở vở- nêu yêu cầu viết
-Viết bài theo lệnh của GV
-HS đọc:Ghế đẩu,ghế xoay,ghế tựa.
-Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
Tiết 3 Tự nhiên và xã hội
Baøi 22: Caây Rau
I. Muïc tieâu
1. Muïc tieâu chính
- Kể được tên và nêu lợi ích của một số cây rau
- Chỉ được thân, rễ, lá, hoa của rau.
* Khuyến khích HS khá giỏi:kể tên các loại rau ăn lá,rau ăn thân, rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn hoa...
* GDBVMT:HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ các loại rau.(liên hệ)
2. Muïc tieâu tích hợp: GDKNS
- Nhận thức hậu quả không ăn rau và ăn rau không sạch.
- Kĩ năng ra quyết định: Thường xuyên ăn rau, ăn rau sạch.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về cây rau.
- Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.
II. Phương tiện dạy học và các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực
1. Phương tiện
- Tranh minh hoạ bài học, các loại rau, khăn bịt mắt.	 
2. Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực
- Thảo luận nhóm 
- Tự nói với bản thân - Trò chơi
III. Các hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït Ñoäng cuûa GV
Hoaït Ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ
-Tieát tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
-Muoán traùnh tai naïn treân ñöôøng caùc em cần laøm gì?
- Ñöôøng coù væa heø caùc con ñi nhö theá naøo?
- Nhaän xeùt, tuyên dương
2. Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi môùi
HÑ1: Quan sát
- Muïc tieâu: Kể được tên một số cây rau. Chỉ được thân, rễ, lá, hoa của rau.
 Caùch tieán haønh
- GV chia nhóm 
- Hướng dẫn HS quan sát cây rau và trả lời các câu hỏi:
+ Hãy chỉ và nói rễ, thân, lá của cây rau em mang đến lớp? 
+ Trong đó bộ phận nào ăn được? 
+ Em thích ăn loại rau nào?
-GV nhận xét,chốt ý
HÑ2: Làm việc với SGK
Muïc tieâu :Nêu được lợi ích của việc ăn rau.
* GDBVMT: HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ các loại rau
Caùch tieán haønh 
- GV chia nhóm 
- Yêu cầu
+ Cây rau được trồng ở đâu?
+ Các em thường ăn những loại rau nào?
+ Tại sao ăn rau lại tốt?
+ Trước khi ăn rau chúng ta cần phải làm gì?
- Nhận xét, tuyên dương
Kết luận+GDBVMT: Ăn rau có lợi cho sức khoẻ, giúp ta tránh táo bón, chảy máu chân răngRau được trồng ở vườn, ở ruộng nên có nhiều bụi bẩn, chất độc do nước tưới, thuốc trừ sâuVì vậy chúng ta cần phải tăng cường trồng rau sạch, rửa sạch rau trước khi ăn.
HĐ3. Trò chơi “Tôi là rau gì”
MT: Củng cố những hiểu biết về cây rau
Caùch tieán haønh 
- GV giao nhiệm vụ
+ Một HS lên giới thiệu các đặc điểm của mình.
VD: Tôi màu xanh, được trồng
+ Một HS xung phong đoán tên
VD: Bạn là rau cải
+ Nếu HS đoán sai đổi HS khác
-HS thực hiện khoảng 7- 10 HS
- Nhận xét, tuyên dương
3.Cuûng coá - Daën doø
-An toaøn treân ñöôøng ñi hoïc
-Chaáp haønh toát an toaøn giao thoâng
-Ñi treân væa heø veà tay phaûi
- Hoạt động nhóm 4
- Thảo luận nhóm TLCH
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét
- Hoạt động nhóm 4
- Thảo luận nhóm TLCH
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét
- HS thực hiện trò chơi.
- Mỗi lần chơi 2 HS
- Lớp theo dõi, nhận xét
Tiết 4 Toán
Xăng-ti-mét. Đo độ dài
I-Muïc tieâu 
-Biết xăng- ti- mét là đơn vị đo độ dài,biết xăng- ti – mét viết tắt cm; biết dùng thước có vạch xăng- ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng.
*Bài tập cần làm:Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
II- Đoà duøng daïy hoïc
- Thöôùc coù vaïch chia xaêng ti meùt, vaät ñeå ño.
- SGK 
III- Caùc hoaït ñoâng daïy vaø hoïc
HĐGV
HĐHS
1-Kieåm tra baøi cuõ
-Goïi HS leân baûng giaûi baøi toaùn 
Mai : Gaáp 5 thuyeàn 
Minh : Gaáp 3 thuyeàn
Cả hai bạn:...thuyền 
-GV nhaän xeùt -ghi ñieåm 
 2-Baøi môùi 
a-Giôùi thieäu baøi 
b-Giôùi thieäu ñôn vò ñoä daøi Cm vaø duïng cuï ño 
-Cho HS quan saùt thöôùc coù vaïch chia xaêng ti meùt .
-Giôùi thieäu : ñaây laø caây thöôùc coù vaïch chia thaønh xaêng ti meùt, thöôùc naøy duøng ñeå ño ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng. Xaêng ti meùt laø ñôn vò ño ñoä dài. Vaïch chia ñaàu tieân cuûa thöôùc laø vaïch 0. Ñoä daøi töø vaïch 0 ñeán vaïch 1 laø 1 xaêng ti meùt . 
 * Löu yù : 
-Ñoä daøi töø vaïch 1 ñeán vaïch 2 cuõng laø 1 xaêng ti meùt
- Thöôùc ño ñoä daøi coù theâm 1 ñoaïn nhoû tröôùc soá 0, vì vaäy neân ñeà phoøng vò trí cuûa vaïch truøng vôùi ñaàu cuûa thöôùt .
-Xaêng ti meùt vieát taét laø cm. Ñoïc laø xaêng ti meùt. Chæ baûng cho HS ñoïc 
-Giôùi thieäu thao taùc ño ñoä daøi : höôùng daãn theo 3 böôùc .
Böôùc 1 : Ñaëc vạch 0 cuûa thöôùc truøng vaøo 1 ñaàu cuûa ñoaïn thaúng, meùp thöôùc truøng vôùi ñoaïn thaúng.
Böôùc 2 : Ñoïc soá ghi ôû vaïch cuûa thöôùc truøng vôùi ñaàu kia cuûa ñoaïn thaúng. Ñoïc keøm theo ñôn vò ño .
VD : Ñoaïn thaêûng AB daøi 3 xaêng ti meùt Böôùc 3:Vieát ñôn vò ño ñoä daøi ñoaïn thaúng 
3- Luyeän taäp
*Baøi 1(sgk)
MT: Viết được một hàng cm.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét, tuyên dương
* Baøi 2 (sgk)
MT: Thực hành đo và viết số đo thích hợp vào ô trống.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét, tuyên dương
* Baøi 3 (sgk)
MT: Thực hành đo và viết đúng sai vào ô trống.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét, tuyên dương 
* Baøi 4 (sgk)
MT: Thực hành đo và viết số đo thích hợp vào chỗ chấm.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét, tuyên dương 
4- Củng coá - daën doø 
-1HS lên bảng làm bài
 Giaûi 
Caû hai baïn gaáp 
 5+3 = 8 ( thuyeàn ) 
Ñaùp soá : 8 thuyeàn 
-HS nhận xét
-HS duøng thöôùc coù vaïch chia xaêng ti meùt ñaët leân tôø giaáy vaø buùt chì vaø raø töø vaïch 0 ñeán vaïch 1 vaø noùi “ Moät xaêng ti meùt “ 
-Xaêng ti meùt vieát taét laø cm .
-Duøng thöôùc taäp ño caïnh vôû cuûa mình .
-Làm SGK
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm SGK
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm SGK
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm SGK
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2011
Tiết 1 Tiếng việt
Bài 93 :oan- oăn
I. Mục tiêu: 
-Đọc được:oan,oăn, giàn khoan, tóc xoăn;từ và câu ứng dụng.
-Viết được :oan,oăn, giàn khoan, tóc xoăn.
-Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề:Con ngoan, trò giỏi.
II.Đồ dùng dạy học
-Bảng phụ.
-Bộ đồ dùng tiếng việt
-Tranh minh hoạ.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
-GV chỉ bảng
-GV đọc
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1.Dạy vần oan
MT:Đọc được vần oan phân tích và đọc được từ giàn khoan.
-Viết bảng
-Hướng dẫn đọc- đọc mẫu
-Nhận diện vần:oan
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-So sánh:oan - oai
-Yêu cầu
-Chúng ta vừa học vần gì?
-Có vần oan muốn có tiếng khoan lấy thêm âm gì? ghép ntn?
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-Yêu cầu
-GV viết bảng
-Yêu cầu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Hôm nay chúng ta sẽ học từ giàn khoan rút ra từ ND tranh.
-GV viết bảng- yêu cầu
-Đọc tổng hợp:
+Yêu cầu
+Nhận xét,chốt ý
HĐ2.Dạy vần oăn
MT:Đọc được vần oăn phân tích và đọc được từ tóc xoăn.
-Hướng dẫn tương tự như trên
-So sánh 2 vần
HĐ3.Dạy tiếng từ
MT:Đọc,phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
-GV ghi bảng:
 phiếu bé ngoan khoẻ khoắn
 học toán xoắn thừng
-Yêu cầu
-GV đọc mẫu, giảng từ
-Nhận xét,chốt ý
HĐ4.Dạy đọc câu
MT: Đọc,phân tích được các tiếng chứa vần vừa học trong câu ứng dụng.
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Giảng tranh
-Ghi bảng câu ứng dụng:
 Khôn ngoan đối đáp người ngoài
 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
-Yêu cầu
HĐ5.Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 2
HĐ1.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
-Yêu cầu
b.Đọc bài trong SGK
- GV đọc mẫu
-Yêu cầu
-Nhận xét,ghi điểm
-Yêu cầu
HĐ2.Hướng dẫn viết
MT:Biết viết:oan,oăn, giàn khoan, tóc xoăn
-Hướng dẫn quy trình viết:
-Viết mẫu:oan, giàn khoan
Lưu ý:Nét nối,khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
-Yêu cầu 
-Nhận xét,sửa chữa
-oăn,tóc xoăn:hướng dẫn viết tương tự.
HĐ3.Luyện viết
MT:Viết được oan,oăn, giàn khoan, tóc xoăn trong vở tập viết.
-Yêu cầu
-Giao việc
-Theo dõi- hướng dẫn HS viết
-Chấm bài,nhận xét
HĐ4.Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,4 câu theo chủ đề
-Giới thiệu chủ đề luyện nói
-Yêu cầu 
+Tranh vẽ gì? 
+Hãy cho cô biết các bạn trong tranh đang làm gì?
+Điều đó cho em biết gì về các bạn?
-Nhận xét,chốt ý
HĐ5.Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 1.Nối
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2:Điền oan hay oăn vào chỗ chấm
-Nhận xét,chữa bài 
3.Củng cố 
-HS nối tiếp nhau đọc bài 92
-CL viết bảng con
-Nhận xét
-CN đọc nối tiếp
-Cài bảng :oan
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Giống nhau:âm o
-Khác nhau:an,ai.
-CN đọc nối tiếp
-TLCN
-TLCN
-Cài bảng:khoan
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Nhìn bảng cài phân tích tiếng
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-CN đọc nối tiếp
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp tiếng,từ(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-Gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp
-2 HS đọc cả bài
-CL đọc ĐT
-CL viết bảng con
-Trình bày
-Nhận xét
-Mở vở- nêu yêu cầu viết
-Viết bài theo lệnh của GV
-HS đọc:Con ngoan, trò giỏi.
-Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
 Tiết 3 Thủ công
Cách sử dụng bút chì, thöôùc keû, keùo
 I- Muïc tieâu 
-Biết cách sử dụng bút chì, thöôùc keû, keùo.
-Sử dụng được bút chì, thöôùc keû, keùo.
II- Đoà duøng daïy hoïc :
- GV : Buùt chì,thöôùc keû,keùo,1 tôø giaáy vôû.
- HS : Buùt chì,thöôùc keû,keùo,1 tôø giaáy vôû.
III- Các hoaït ñoäng daïy – hoïc 
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Baøi cuõ 
-Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh
-Nhận xét chung
2. Baøi môùi 
 Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Muïc tieâu : Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc duïng cuï thuû coâng laø buùt chì,thöôùc keû,keùo.
-Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt töøng duïng cuï : Buùt chì,thöôùc keû,keùo.
Ÿ Hoaït ñoäng 2 
 Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát caùch söû duïng buùt chì,thöôùc keû,keùo.
-Giaùo vieân höôùng daãn thöïc haønh caùch söû duïng.
 a) Buùt chì :
Giaùo vieân hoûi: 
-Ai coù theå moâ taû caùc boä phaän cuûa caây buùt chì?
-Ñeå söû duïng ta phaûi laøm gì?
-Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng buùt chì ta caàm ôû tay phaûi.Khoaûng caùch giöõa tay caàm vaø ñaàu nhoïn cuûa buùt chì treân tôø giaáy vaø di chuyeån nheï treân tôø giaáy theo yù muoán 
-Giaùo vieân veõ maãu leân baûng.
 b) Thöôùc keû :
-Giaùo vieân cho hoïc sinh caàm thöôùc keû,hoûi:
-Thöôùc keû ñöôïc laøm baèng gì?
-Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng,tay traùi caàm thöôùc,tay phaûi caàm buùt chì.Muoán keû moät ñöôøng thaúng,ñaët thöôùc treân giaáy, ñöa buùt chì döïa theo caïnh cuûa thöôùc, di chuyeån ñaàu buùt chì töø traùi sang phaûi nheï nhaøng.
-Giaùo vieân keû maãu leân baûng.
-Giaùo vieân quan saùt caùch caàm cuûa hoïc sinh vaø nhaän xeùt.
c) Keùo :
-Giaùo vieân cho hoïc sinh caàm keùo,hoûi :
-Keùo goàm coù nhöõng boä phaän naøo?
-Löôõi keùo ñöôïc laøm baèng gì?
-Caùn caàm coù maáy voøng?
-Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng,tay phaûi caàm keùo,ngoùn caùi cho vaøo voøng 1,ngoùn giöõa cho vaøo voøng 2,ngoùn troû oâm laáy phaàn treân cuûa caùn keùo voøng thöù 2.
-Cho hoïc sinh thöïc hieän caùch caàm keùo,giaùo vieân quan saùt vaø nhaän xeùt.
-Giaùo vieân giaûng tieáp : Khi caét,tay traùi caàm tôø giaáy,tay phaûi caàm keùo,tay phaûi môû roäng löôõi keùo,ñöa löôõi keùo saùt vaøo ñöôøng muoán caét,baám keùo töø töø theo ñöôøng caét.
-Giaùo vieân caàm keùo vaø caét maãu cho hoïc sinh xem.
Ÿ Hoaït ñoäng 3 
 Muïc tieâu : Hoïc sinh thöïc haønh keû ñöôïc ñöôøng thaúng,caét ñöôïc theo ñöôøng thaúng.
-Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy vôû,giaùo vieân quan saùt,uoán naén,giuùp ñôõ nhöõng em coøn luùng tuùng.
-Nhaéc hoïc sinh giöõ an toaøn khi duøng keùo.
3.Nhận xét – dặn dò
-Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
-Hoïc sinh quan saùt töøng duïng cuï cuûa mình moät caùch thong thaû.
-Buùt chì goàm thaân buùt vaø ruoät chì.
-Goït nhoïn moät ñaàu buùt chì.
-Hoïc sinh chuù yù nghe thöïc haønh ñoäng taùc caàm buùt chì cho giaùo vieân xem.
-Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân laøm maãu.
-Hoïc sinh töï caàm thöôùc keû cuûa mình leân quan saùt vaø traû lôøi.
-Quan saùt giaùo vieân keû maãu.
-Hoïc sinh caàn thöïc hieän ñoäng taùc caàm thöôùc vaø buùt chì khi söû duïng treân maët baøn.
-Hoïc sinh caàm keùo cuûa mình quan saùt vaø traû lôøi.
-Hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc caàm keùo chuaån bò caét.
- HS quan saùt giaùo vieân laøm.
-Hoïc sinh thöïc hieän keû ñöôøng thaúng,caét theo ñöôøng thaúng treân giaáy vôû.
Tiết 4 Toán 
Luyện tập
I-Muïc tieâu 
-Biết giải toán có lời văn và trình bày lời giải.
*Bài tập cần làm bài1,bài 2,bài 3.
 II- Ñoà duøng daïy hoïc 
-Bảng phụ ghi nội dung các bài tập1,2,3.
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 HĐGV
HĐHS
1.Ổn định lớp
2.Luyeän taäp 
Bài 1:HĐCN(vở,bảng phụ)
MT:Biết viết tóm tắt và giải bài toán.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
+Bài toán cho biết gì?
+Bài toán hỏi gì?
+Muốn biết trong vườn có tất cả bao nhiêu cây ta thực hiện như thế nào?
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 2:HĐCN(Vở,bảng phụ)
MT:Biết viết tóm tắt và giải bài toán.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
(GV đặt câu hỏi tương tự như bài 1)
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 3:HĐCN(vở,bảng phụ)
MT:Dựa vào tóm tắt nêu và giải bài toán.
-Hướng dẫn HS dựa vào tóm tắt và hình vẽ để nêu nội dung bài toán
-Nhận xét,chốt ý
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
3.Củng cố - Dặn dò.
-Hãy nêu các bước thực hiện khi thực hiện giải bài toán có lời văn
-Nhận xét, tuyên dương
-Cả lớp hát
-TLCN
-TLCN
-TLCN
-Làm vở, bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm vở,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Vài HS nêu trước lớp
-Làm SGK,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-HS trình bày 
Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2011
Tiết 1 Tiếng việt
Bài 94 :oang- oăng
I. Mục tiêu: 
-Đọc được:oang,oăng, vỡ hoang,con hoẵng;từ và câu ứng dụng.
-Viết được :oang,oăng, vỡ hoang,con hoẵng.
-Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề:Aó choàng, áo len, áo sơ mi.
II.Đồ dùng dạy học
-Bảng phụ.
-Bộ đồ dùng tiếng việt
-Tranh minh hoạ.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
-GV chỉ bảng
-GV đọc
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1.Dạy vần oang
MT:Đọc được vần oang phân tích và đọc được từ vỡ hoang.
-Viết bảng
-Hướng dẫn đọc- đọc mẫu
-Nhận diện vần:oang
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-So sánh:oang - oăn
-Yêu cầu
-Chúng ta vừa học vần gì?
-Có vần oang muốn có tiếng hoang lấy thêm âm gì? ghép ntn?
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-Yêu cầu
-GV viết bảng
-Yêu cầu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Hôm nay chúng ta sẽ học từ vỡ hoang rút ra từ ND tranh.
-GV viết bảng- yêu cầu
-Đọc tổng hợp:
+Yêu cầu
+Nhận xét,chốt ý
HĐ2.Dạy vần oăng
MT:Đọc được vần oăng phân tích và đọc được từ con hoẵng.
-Hướng dẫn tương tự như trên
-So sánh 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 22.doc