Giáo án Lớp 1 - Tuần 22 - Lê Thị Hồng Tuyết - Trường TH Nguyễn Viết Xuân

I- Mục tiêu: ( Như tiết 1)

II Đồ dùng:

Giáo viên: Một số tình huống.

Học sinh: Giấy vẽ và bút màu.

III- Hoạt động dạy học chính:

 

doc 12 trang Người đăng honganh Lượt xem 1191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 22 - Lê Thị Hồng Tuyết - Trường TH Nguyễn Viết Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 khi em đöợc bạn cö xử tốt? Khi em cö xử tốt với bạn?
- thảo luận theo nhóm
- các nhóm lên đóng vai
- nhóm khác bổ sung cho nhóm bạn
- thấy vui, tự hào
Chốt: Cö xử tốt với bạn là đem lại niềm vui cho bạn và cho chính mình, em sẽ đöợc các bạn yêu quý
- theo dõi
 Hoạt động 5: Vẽ tranh về bạn em (10')
- hoạt động cá nhân
- GV nêu yêu cầu vẽ tranh
- theo dõi
- Cho HS vẽ tranh sau đó tröng bày.
- Nhận xét, khen ngợi tranh vẽ của các bạn.
- tröng bày tranh lên .
6. Hoạt động 6: Củng cố dặn dò (5')
- Nêu lại quyền học tập, kết bạn của trẻ em
 - Nhận xét giờ học.
Về nhà thực hiện theo điều đã học.
 Tiếng Việt : Ôn tập 
I.Mục đích - yêu cầu:
 - HS nắm được cấu tạo của các vần có kết thúc bằng âm p.
- HS đọc, viết các vaàn , tiếng, từ ngöõ caâu öùng duïng töø baøi 84 ñeán baøi 90
. Tập kể chuyện : “ Ngỗng và tép”theo tranh.
 - Hiểu được tình cảm vợ chồng của đôi ngỗng, biết được vì sao ngỗng không ăn tép.
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ câu chuyện: Ngỗng và tép.
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học :
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: iêp, öôp ,
-3 em ñoïc .
- Viết: iêp, öơp, tấm liếp, giàn möùôp .
-vieát baûng con .
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 Hoạt động 3: Ôn tập ( 12’)
- Trong tuần các con đã học những vần nào?
- vần: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up
- Ghi bảng.
- theo dõi.
- So sánh các vần đó.
- đều có âm p ở cuối, khác nhau âm đứng đầu vần
- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép tiếng. đọc.
- cá nhân – đt .
 Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (6’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định tiếng có vần đang ôn, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới .
- cá nhân, ñt . 
- Giải thích từ: đầy ắp, đón tiếp.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
- thi ghép vần nhanh trong bảng cài
 Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
- Yêu cầu bảng con 
 Cả lớp 
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- Nhận xét sưả sai 
-vieát baûng con .
 Tiết 2
 Hoạt động 1: Đọc bảng (7’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- Nhận xét 
-caù nhaân,ñt .
 Hoạt động 2: Đọc câu (6’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- ao cá
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
- chép, tép, đẹp
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân .
 Hoạt động 3: Đọc SGK(7’)
- Cho HS luyện đọc SGK. Kèm h/s yếu 
-caù nhaân,ñt .
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 4: Kể chuyện (15’)
- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
- theo dõi kết hợp quan sát tranh.
- Gọi HS nêu lại nội dung từng nội dung tranh vẽ.
- cá nhân .
- Gọi HS khá, giỏi kể lại toàn bộ nội dung truyện.
- Nhận xét 
Ruùt yù nghóa ca ngôïi tình nghóa vôï choàng ......
-theo doõi nhaän xeùt baïn keå .
 Hoạt động 5: Viết vở (6’)
- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hưôùng daãn hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû .
-Chaám moät soá baøi ,nhaän xeùt .
 - caû lôùp 
 Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’).
- Nêu lại các vần vừa ôn.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: oa, oe.
Thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2010
Toán: Giải bài toán có lời văn
I- Mục tiêu:
 - HS hieåu ñeà toaùn cho bieát gì?hoûi gì? Đọc và tìm hiểu đề bài, sau đó giải toán.
 - HS biết tìm hiểu bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì để từ đó lựa chọn phép tính cho phù hợp. Sau đó biết thực hiện phép tính và trình bày bài giải. 
 II- Đồ dùng:
Giáo viên: Tranh vẽ SGK phóng to.
III- Hoạt động dạy học :
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Bài toán có lời văn thửờng có mấy phần? Là những phần nào?
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán có văn (16’)
- Treo tranh, gọi HS đọc đề toán
- cá nhân .
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- có 5 con gà, thêm 4 con gà , hỏi tất cả mấy con gà?
- GV tóm tắt bài toán, gọi HS đọc lại tóm tắt.
- Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà ta làm thế nào? Cho HS nhắc lại.
- Hướng dẫn HS viết bài giải bao gồm: Câu lời giải, phép tính có tên đơn vị, viết đáp số. 
( Chú ý cách trình bày cho đẹp).
Chốt: Nêu lại các böôùc khi giaûi baøi toaùn .
-caù nhaân .
-laáy 5+ 4 = 9
-2 em neâu .
-vieát baøi giaûi ,pheùp tính ,ñaùp soá .
 Hoạt động 3: Thực hành (18’)
Bài 1: Gọi HS đọc đề toán, 
 - Bài toán cho biết gì và bắt tìm gì ?
- Sau đó gọi HS nêu phép tính và viết vào sách.
- Nêu lại các bước khi giải toán?
- Hướng dẫn ghi bài lên bảng 
- caù nhaân , 
-4 + 3 = 7
-hoïc sinh töï laøm vaøo vôû .
Bài 2: Tiến hành tưông töï baøi 1 . 
-cho hoïc sinh töï neâu lôøi giaûi .
-goïi 1 em khaù leân baûng giaûi .
-Nhaän xeùt baøi giaûi . 
-hoïc sinh töï laøm .
Bài 3: Tiến hành tương tự bài tập 2 nhưng chú ý HS trình bày vào vở cho đẹp hơn.
- Theo dõi giúp đỡ h/s yếu
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò ( 4’)
- Nêu các bước khi giải toán?
- Nhận xét giờ học
- Xem trước bài: Xăngtimét. Đo độ dài.
- trình bày vào vở cho đúng và đẹp
 Tiếng Việt: oa, oe 
I.Mục đích - yêu cầu:
- HS ñoïc , vieát được “oa, oe, hoïa syõ , muùa xoøe ”, 
- HS đọc từ, ñoaïn thô öùng duïng có chứa vần mới.
- Luyeän nói theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất.
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học 
 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: Ôn tập
- đọc SGK.
- Viết:đón tiếp, ấp trứng, đầy ắp.
- viết bảng con.
 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 Hoạt động 1: Dạy vần mới ( 15’)
- Ghi vần: oa và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- cài bảng cài, phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, ñt .
- Muốn có tiếng “hoạ” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “hoạ” trong bảng cài.
- thêm âm h tröớc vần oa, thanh nặng döới âm a. 
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân. 
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- hoạ sĩ
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ñt .
- Tổng hợp vần, tiếng, từ. Yêu cầu đọc 
-caù nhaân , ñt.
 Vần “oe”dạy tương tự.
 So saùnh 2 vaàn 
- cá nhân 
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (6’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân, ñt .
- Giải thích từ: chích choè, mạnh khoẻ.
 Hoạt động 3: Viết bảng (6’)
- Yêu cầu bảng con 
- cả lớp 
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- Nhaän xeùt 
- tập viết bảng.
 Tiết 2
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “oa, oe”, tiếng, từ “hoạ sĩ, múa xoè”.
 Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ñt .
 Hoạt động 3: Đọc câu (6’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- hoa ban xoeø caùnh traéng ....
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: xoè, nắng vàng, khoe, làn höông .
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân .
 Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
- Cho HS luyện đọc SGK. Kèm h/s tb –yếu 
-caù nhaân .
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- bạn tập thể dục
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Sức khoẻ laứ vốn quý
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
-Muoán coù söùc khoeû ta phaûi laøm gì ?
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 Hoạt động 6: Viết vở (7’)
- Hướng dẫn HS viết baøi vaøo vôû löu yù caùch trình baøy cho hoïc sinh .
-Chaám moät soá baøi vieát cho hoïc sinh .
-vieát baøi vaøo vôû .
 Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: oai, oay.
 Giaùo duïc taäp theå : AÊên Uoáng Saïch Seõ (T3)
I/ Muïc tieâu : 
Giuùp hoïc sinh bieát thöïc hieän aên chín uoáng soâi ñeå giöõ gìn söùc khoeû .
Töï giaùc thöïc hieän aên uoáng saïch seõ 
II/ Hoaït ñoäng daïy hoïc :
1) Baøi cuõ : Vì sao khoâng ñöôïc uoáng nöôùc chöa ñun soâi ?
2)Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1: Lôïi ích cuûa aên uoáng saïch seõ 
Giaùo vieân neâu caâu hoûi –yeâu caàu thaûo luaän nhoùm 4
+ Tröôùc khi aên rau , cuû quaû chuùng ta caàn phaûi laøm gì ? vì sao ?
+ Coù ñöôïc duøng nguoàn nöôùc ao , hoà naáu aên vaø uoáng khoâng ?
+ Coù ñöôïc aên thöùc aên oâi thiu khoâng . vì sao? 
+ Taïi sao phaûi aên uoáng saïch seõ ?
Sau ñoù yeâu caàu caùc nhoùm traû lôøi .
Nhoùm khaùc nhaän xeùt .
Giaùo vieân nhaän xeùt choát yù ñuùng : aên uoáng saïch seõ giuùp chuùng ta ñeà phoøng ñöôïc moät soá beänh ñöôøng ruoät nhö tieâu chaûy ,giun saùn 
Hoaït ñoäng 2 : Lieân heä thöïc teá :
Hieän nay gia ñình caùc em ñang duøng nguoàn nöôùc gì ?...
- Choát yù nhaéc nhôû caùc em veä sinh caù nhaân toát ñeå coù söùc khoûe toát 
III/ Cuûng coá daën doø : Chuaån bò baøi sau phoøng beänh giun 
 Thứ tư ngày 26 tháng 1năm 2010
Tiếng Việt : oai, oay 
I.Mục đích - yêu cầu:
- HS ñoïc ,vieát được “oai, oay, ñieän thoaïi , gioù xoaùy.
- HS đọc ñöôïc từ, ñoaïn thô öùng duïng có chứa vần mới. 
- Luyeän nói theo chủ đề: Ghế đẩu, ghế xoáy, ghế tựa.
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học:
 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: oa, oe
- đọc SGK.
- Viết: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè
- viết bảng con.
 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 Hoạt động 1: Dạy vần mới ( 17’)
- Ghi vần: oai và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học. cài bảng cài, phân tích vần mới
- caûlôùp. 
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân .
- Muốn có tiếng “thoại” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “thoại” trong bảng cài.
- thêm âm th tröớc vần oai, thanh nặng döới âm a.
Caû lôùp 
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ủt.
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- điện thoại
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ñt .
- Tổng hợp vần, tiếng, từ. Yêu cầu đọc 
-caù nhaân ,ñt.
-Vần “oay”dạy tương tự.
- so sánh 2vần 
- caù nhaân. 
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (6’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân,ñt .
- Giải thích từ: hí hoáy, loay hoay.
 Hoạt động 3: Viết bảng (8’)
- Yêu cầu bảng con 
- cả lớp 
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- Nhận xét 
 Tiết 2
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “oai, oay”, tiếng, từ “điện thoại, gió xoáy”.
 Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ñt.
 Hoạt động 3: Đọc câu (6’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- thaùng chaïp laø thaùng troàng khoai .......
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: tháng chạp, trồng khoai, tháng giêng, cày .
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ. 
- cá nhân.
 Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
- Cho HS luyện đọc SGK.
 - nhận xét 
-caù nhaân ,ñt .
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- các loại ghế
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Ghế đẩu, ghế xoáy, ghế tựa
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
-ÔÛ nhaø em coù gheá gì ?
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 Hoạt động 6: Viết vở (7’)
- Hướng dẫn HS viết vở löu yù caùch trình baøy .
-Chaám moät soá baøi nhaän xeùt baøi vieát cho hoïc sinh .
-vieát baøi vaøo vôû .
 Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: oan, oăn.
Toán: Xăng ti mét. Đo độ dài 
I- Mục tiêu:
 - Có khái niệm ban đầu về độ dài, tên gọi, kí hiệu của xăng-ti-mét.
 - Biết đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị xăng ti mét trong các tröờng hợp đơn giản.
 II- Đồ dùng:
Giáo viên: Thước thẳng có vạch chia xăngtimét.
III- Hoạt động dạy :
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Giải bài toán có lời văn thöờng có mấy böớc? Là những böớc nào?
 Hoạt động 2: Giới thiệu đơn vị đo độ dài xăngtimét và dụng cụ đo độ dài thưôùc thaúng .(6')
- Giới thiệu đơn vị đo xăngtimét trên thöớc thẳng.
- theo dõi
- Hướng dẫn HS xác định 1 cm trên thước thẳng. 
- lấy bút chì vạch trên giấy 1cm theo thước 
- Giới thiệu xăngtimét viết tắt là cm
- Yêu cầu viết cm. đọc
- cá nhân 
-baûng con 
 Hoạt động 3: Giới thiệu thao tác đo độ dài ( 10’)
- Hướng dẫn HS đo độ dài theo 3 bước: Đặt thước; đọc số ghi vạch của thước; viết số đo độ dài vào chỗ thích hợp.
- Theo dõi giúp đỡ
-thực hành đo độ dài đoạn thẳng ở vở nháp
 Hoạt động 4: Thực hành (17’)
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu và viết cm vào vở .
Bài 2: HS nêu yêu cầu rồi làm vào sách.
- Gọi một số em lên bảng chữa bài, em khác nhận xét
Bài 3: HS nêu yêu cầu rồi làm và báo cáo kết quả
- Gọi HS giải thích bằng lời vì sao em điền như vaäy ?
- caû lôùp 
-caû lôùp laøm baøi vaøo saùch .
-2 em neâu keát quaû .
Bài 4: HS nêu yêu cầu. Yêu cầ lên bảng làm 
-Goïi 1 em leân baûng laøm .
 -Cuûng coá – daën doø 
-1 em laøm ,caû lôùp theo doõi nhaän xeùt .
Tự nhiên - Xã hội: Cây rau
I. Mục tiêu
 HS kể tên một số cây rau và nơi sống của chúng, nói đöợc ích lợi của việc trồng rau. 
 Phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây rau. ( reã , hoa , thaân ,laù )
 Yêu thích và chăm sóc, bảo vệ cây. 
II. Đồ dùng 
- Học sinh: Một số cây rau ăn lá, củ, thân thật hoặc tranh ảnh
IiI. Hoạt động dạy học chủ yếu 
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5') 
- Kể về gia đình em, lớp học của em.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2') 
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
 Hoạt động 3:Quan sát cây rau (10')
- Yêu cầu các nhóm quan sát cây rau của nhóm và cho biết đó là cây rau gì ? Sống ở câu, cây đó có bộ phận chính gì? So sánh với cây rau của nhóm bạn ? 
Chốt: Các cây rau đều có rễ, thân, lá, mỗi loại có thể ăn thân, lá hoặc củ khác nhau .... 
 Hoạt động 4: Tìm hiểu ích lợi của rau (10') 
- Yêu cầu HS traû lôøi câu hỏi SGK. 
- Kể tên các loài rau có trong bài 22, các loài rau khác mà em biết ?
Chốt: Rau có ích, ăn rau sẽ tốt cho cở thể: tránh táo bón, chảy máu chân răng... chúng ta phải biết chăm sóc, bảo vệ rau, em sẽ làm gì để bảo vệ cây rau ?
 Hoạt động 5: Chơi trò "Đố bạn rau gì" (6') 
- Yêu cầu HS bịt mắt, chỉ ngửi, sờ và nêu đúng tên rau. 
- HS đọc đầu bài
- Hoạt động nhóm 4
- thảo luận sau đó báo cáo kết quả. 
- theo dõi
- hoạt động theo cặp.
- từng cặp hỏi đáp tröớc lớp.
- nhận xét bổ sung
- töới rau, trồng rau, ăn nhiều rau
-chôi theo caëp .
 Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5') 
- Nêu tên bộ phận chính của cây rau và ích lợi của rau ?
- Nhận xét giờ học. 
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Cây hoa.
 Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2010
 Toán: Luyện tập 
I- Mục tiêu:
 Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn. 
 -Bieát giải toán có lời văn, trình bày bài giải.
 II- Đồ dùng:
Giáo viên: Tranh vẽ bài toán 3 phóng to.
III- Hoạt động dạy học chính:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Nêu các böớc khi giải bài toán có lời văn?	- 2 em .
 Hoạt động 2: Luyện tập (27’)
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài 1, quan sát tranh vẽ nêu tóm tắt.
- có 12 cây chuối, thêm 3 cây, có tất cả cây?
- Gọi HS đọc lại tóm tắt, sau đó nêu lời giải 
( chú ý dựa vào câu hỏi để viết câu lời giải).
- trong vöờn có tất cả số cây chuối là.
- Sau đó cho HS nêu phép tính và đáp số 
-Cho moät em leân baûng laøm ,caû lôùp laøm vaøo vôû .
- caù nhaân : 12+3 = 15( caây chuoái 
 Ñaùp soá : 15 caây chuoái
Bài 2: Tiến hành töông töï baøi 1 .
Caû lôùp laøm vaøo vôû ,moät em leân baûng laøm .
GVnhaän xeùt chöõa baøi .
-hoïc sinh laøm baøi .
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập
- Yêu cầu HS từ tóm tắt nêu thành bài toán
- Sau đó tự giải vào vở và chữa bài
- Nhaän xeùt 
- vài em nêu
- phép tính: 5 + 4 = 9
 Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò ( 4’)
- Giải bài toán thường có mấy phần ? Là những phần nào?
- Nhận xét giờ học- Xem trước bài: Luyện tập.
Tiếng Việt: oan, oăn 
I.Mục đích - yêu cầu:
 - HS ñoïc , vieát được “oan, oăn , Giaøn khoan , toùc xoaên ”.
 - HS đọc đúng các từ, câu có chứa vần mới. 
- Luyeän nói khoaûng 3 caâu theo chủ đề: Con ngoan, trò giỏi.
 II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học :
 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: oai, oay.
- đọc SGK.
- Viết: oai, oay, khoai lang, loay hoay.
- viết bảng con.
 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 Hoạt động 1: Dạy vần mới ( 16’)
- Ghi vần: oan và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- cài bảng cài, phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, ñt .
- Muốn có tiếng “khoan” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “khoan” trong bảng cài.
- thêm âm kh tröớc vần oan
- caû lôùp .
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân .
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- giàn khoan
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ñt .
- Tổng hợp vần, tiếng, từ. Yêu cầu đọc 
-caù nhaân , ñt
- Vần “oăn”dạy tương tự.
- so sánh 2vần 
- caù nhaân 
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (7’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân .
- Giải thích từ: khoẻ khoắn, xoắn thừng.
 Hoạt động 3: Viết bảng (8’)
- Yêu cầu bảng con 
- cả lớp 
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- Nhận xét 
 Tiết 2
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “oan, oăn”, tiếng, từ “giàn khoan, tóc xoăn”.
 Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- Nhận xét 
-caù nhaân, ñt
 Hoạt động 3: Đọc câu (7’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- đàn gà và con diều hâu
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- đọc các từ: ngoan, ngoài, hoài.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân .
 Hoạt động 4: Đọc SGK(7’)
- Cho HS luyện đọc SGK. Kem h/s tb –yếu 
-caù nhaân, ñt
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- bạn đang quét nhà ........
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Con ngoan, trò giỏi
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 Hoạt động 6: Viết vở (8’)
- Hướng dẫn HS viết vở löu yù caùch trình baøy .
-vieát baøi vaøo vôû .
 Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
Thứ sáu ngày 28tháng 1 năm 2010
 Tiếng Việt: oang, oăng
I.Mục đích - yêu cầu:
 - HS ñoïc ,vieát được “oang, oăng,vôõ hoang , con hoaüng.
 - HS đọc đúng từ, ñoaïn thô öùng duïng có chứa vần mới. 
- Luyeän nói theo chủ đề: áo choàng, áo len, áo sơ mi.
 II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học :
 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: oan, oăn.
- 1 hs đọc SGK.
- Viết: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn.
- viết bảng con.
 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 16’)
- Ghi vần: oang và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- cài bảng cài, phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, ñt.
- Muốn có tiếng “hoang” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “hoang” trong bảng cài.
- thêm âm h tröớc vần oang
- ghép bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ñt.
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- vỡ hoang
- Đọc từ mới.
- cá nhân.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ. Yêu cầu đọc 
-caù nhaân, ñt.
Vần “oăng”dạy tương tự.
- So sánh 2 vần 
- Đọc lại toàn bài bảng 
- cá nhân 
cá nhân, đt.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (7’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân, ủt.
- Giải thích từ: oang oang, liến thoắng, dài ngoẵng.
 Hoạt động 3: Viết bảng (8’)
Yêu cầu bảng con 
- cả lớp 
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- Nhận xét 
 Tiết 2
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “oang, oăng”, tiếng, từ “vỡ hoang, con hoẵng”.
 Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ñt.
 Hoạt động 3: Đọc câu (7’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- cô giáo dạy các bạn nhỏ tập viết
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: thoảng, nắng
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân, ñt.
 Hoạt động 4: Đọc SGK(7)
- Cho HS luyện đọc SGK.Nhận xét 
-caù nhaân , ñt.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- các bạn mặc các loại áo khác nhau
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- áo choàng, áo len, áo sơ mi
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 Hoạt động 6: Viết vở (8’)
- Hướng dẫn HS viết vở löu yù caùch trình baøy ch hoïc sinh .
-Chaám moät soá baøi nhaän xeùt baøi vieát ch hoïc sinh .
-vieát baøi vaøo vôû .
 Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: oanh, oach.
Toán: Luyện tập 
I- Mục tiêu:
- Bieát giải toán có lời văn, trình bày bài giải. Thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài với các đơn vị đo xăngtimet.
II- Đồ dùng:
Giáo viên: Đề bài toán 1;3.
III- Hoạt động dạy học :
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Nêu các bửớc khi giải bài toán có văn? Viết và đọc 4cm; 7cm; 16cm.
 Hoạt động 2: Luyện tập (28’)
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài 1, sau đó đọc đề để hoàn thành tóm tắt bài toán
- có 4 bóng xanh, có 5 bóng đỏ, có tất cả quả bóng?
- Gọi HS đọc lại tóm tắt, sau đó nêu lời giải 
( chú ý dựa vào câu hỏi để viết câu lời giải).
- An có tất cả số quả bóng là:
- Sau đó cho HS nêu phép tính
- Cho HS trình bày bài giải vào vở
- Gọi HS trình bày trên bảng, em khác nhận xét
- phép tính: 4 + 5= 9(quûa boùng )
 Ñaùp soá : 9 quaû boùng
- làm và chữa bài
Bài 2: Tiến hành töông töï baøi 1
-GVchöõa baøi .
Bài 4: HS nêu yêu cầu
- Gọi HS đọc mẫu: 2cm + 3cm = 5 cm
- Làm thế nào để em viết tiếp kết quả phép tính sau?
- Cho HS làm vào vở và chữ bài.
 Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò ( 5’)
-caù nhaân .
Caù nhaân 
Sinh hoạt: Kiểm điểm tuần 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuyet tuan 22.doc