Giáo Án Lớp 1 - Tuần 20

I.MỤC TIÊU:

 - Đọc được : ach,cuốn sách; từ và câu ứng dụng

 - Viết được : ach,cuốn sách

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : Giữ gìn sách vở

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 -Gv: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

 - Hs: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 

doc 26 trang Người đăng honganh Lượt xem 1272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 “lịch” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “lịch” trong bảng cài.
- thêm âm l trước vần ich, thanh nặng dưới âm i.
- ghép bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân - đồng thanh
- Treo tranh, yêu cầu hs nhìn tranh xác định từ mới.
- tờ lịch
- Đọc từ mới.
- cá nhân - đồng thanh
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- cá nhân - đồng thanh
- Vần “êch”dạy tương tự.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
+ Đọc từ ứng dụng 
- Ghi các từ ứng dụng, gọi hs xác định vần mới, sau đó cho hs đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân - đồng thanh
- Giải thích từ: vở kịch, mũi hếch, chênh chếch.
3. Củng cố :
Yêu cầu nêu vần vừa học 
HS nêu
Tổ chức thi tìm tiếng mang vần vừa học 
3 tổ thi tìm tiếng 
Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ 
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “ich, êch”, tiếng, từ “tờ lịch, con êch”.
2. Bài mới : Đọc bảng 
- Cho hs đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân - đồng thanh
+ Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi hs khá giỏi đọc câu.
- chim sâu đậu ở cành chanh
- Gọi hs xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: chích, rích, ích.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
+ Viết bảng : 
Đưa chữ mẫu , gọi hs nhận xét về độ cao , các nét , điểm đặt bút , dừng bút 
- Viết mẫu , hướng dẫn quy trình viết 
- cá nhân - đồng thanh
-quan sát để nhận xét về các nét, độ cao
- tập viết bảng.
+ Đọc SGK
- Cho hs luyện đọc SGK.
- cá nhân - đồng thanh
+ Luyện nói 
- Treo tranh, vẽ gì?
- các bạn đi chơi
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Chúng em đi du lịch.
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của gv.
+ Viết vở 
- Hướng dẫn hs viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
- Chấm và nhận xét bài viết.
3. Củng cố - dặn dò 
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Ôn tập.
- tập viết vở
- rút kinh nghiệm bài sau
Tù nhiªn x· héi
an toµn trªn ®­êng ®i häc.
A- Môc tiªu:
1- KiÕn thøc:
 - N¾m ®­îc mét sè t×nh huèng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra trªn ®­êng ®i häc.
 - N¾m ®­îc quy ®Þnh vÒ ®i bé trªn ®­êng.
2- KÜ n¨ng
 - BiÕt tr¸nh mét sè t×nh huèng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra trªn ®­êng ®i häc.
 - BiÕt ®i bé ®óng quy ®Þnh.
3- Gi¸o dôc: ý thøc chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù giao th«ng.
B- ChuÈn bÞ: C¸c h×nh ë bµi 20 trong SGK.
- Dù kiÕn tr­íc nh÷ng t×nh huèng cô thÓ cã thÓ x¶y ra ë ®Þa ph­¬ng m×nh.
- C¸c tÊm b×a trßn mµu ®á, xanh vµ c¸c tÊm vÏ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng.
- KÞch b¶n trß ch¬i.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò:
- H·y kÓ vÒ cuéc ë xung quanh em?
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
- 1 vµi hs kÓ
II- D¹y häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi ( linh ho¹t)
2- HĐ 1: Th¶o luËn nhãm.
- Môc ®Ých biÕt ®­îc mét sè t×nh huèng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra trªn ®­êng ®i häc.
+ C¸ch lµm:
B1: Giao nhiÖm vô vµ thùc hiÖn nhiÖm vô 
- Gv chia nhãm cö hai nhãm 1 t×nh huèng, ph©n t×nh huèng cho tõng nhãm víi yªu cÇu.
- §iÒu g× cã thÓ x¶y ra?
- Em sÏ khuyªn c¸c b¹n trong t×nh huèng ®ã nh­ thÕ nµo?
Bước 2: KiÓm tra kÕt qu¶ ho¹t ®éng.
- GV gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
- §Ó tai n¹n kh«ng x¶y ra chóng ta ph¶i chó ý g× khi ®i ®­êng?
- GV ghi b¶ng ý kiÕn cña hs.
- Hs trao ®æi vµ th¶o luËn nhãm 4.
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
- Kh«ng ®­îc ch¹y lao ra ®­êng, kh«ng ®­îc b¸m bªn ngoµi « t«.
3- HĐ2: Lµm viÖc víi SGK.
+ Môc ®Ých hs biÕt ®­îc quy ®Þnh vÒ ®­êng bé.
+ C¸ch lµm.
- Cho hs quan s¸t h×nh ë trang 43 trong SGK vµ tr¶ lêi c©u hái?
- Bøc tranh 1 vµ 2 cã g× kh¸c nhau?
- Bøc tranh 1 ng­êi ®i bé ®i ë vÞ trÝ nµo?
- Bøc tranh 2 ng­êi ®i bé ®i ë trÝ nµo?
- §i nh­ vËy ®· ®¶m b¶o an toµn ch­a?
+ Gäi mét sè hs tr¶ lêi c©u hái.
- Quan s¸t vµ suy nghÜ.
- Hs tr¶ lêi c©u hái.
- Hs kh¸c nhËn xÐt
- Khi ®i bé chóngta cÇn chó ý g×?
- §i bé trªn ®­êng kh«ng cã vØa hÌ cÇn phaØ ®i s¸t mÐp ®­êng cña m×nh 
- Cho nhiÒu hs nh¾c l¹i ®Ó ghi nhí.
4- HĐ3:
- Trß ch¬i “Đi ®óng quy ®Þnh”
+ Môc ®Ých hs biÕt thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù giao th«ng.
+ C¸ch lµm:
B1: H­íng dÉn ch¬i.
- §Ìn ®á tÊt c¶ mäi ng­êi ph­¬ng tiÖn giao th«ng ph¶i dõng ®óng v¹ch.
- §Ìn xanh, xe cé vµ ng­êi ®­îc phÐp qua l¹i.
- Cho hs ®ãng vai ®Ìn giao th«ng « t«, xe m¸y, ng­êi ®i bé.
- §Ìn xanh th× mét hs cÇm biÓn xanh gi¬ lªn.
- Ai vi ph¹m sÏ ph¶i nh¾c l¹i c¸c quy ®Þnh ®i bé trªn ®­êng.
- Hs ch¬i theo hướng dẫn.
- Gv quan s¸t vµ hướng dẫn thªm.
5- Cñng cè - dÆn dß:
- Khi ®i bé trªn ®­êng em cÇn chó ý g×?
- GV nhËn xÐt bµi vµ giao viÖc 
- Nh¾c l¹i quy ®Þnh ®i bé
To¸n
PhÐp céng d¹ng 14+3
A- Môc tiªu: 
 Gióp HS.
- BiÕt lµm tÝnh cộng( kh«ng nhí) trong ph¹m vi 20.
- TËp céng nhÈm ( d¹ng 14+3)
- ¤n tËp, cñng cè l¹i phÐp céng trong ph¹m vi 10.
B- §å dïng d¹y – häc:
- Gv b¶ng gµi, que tÝnh, phiÕu BT, ®å dïng phôc vô trß ch¬i, b¶ng phô.
- Hs que tÝnh, s¸ch học sinh.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc;
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò: 
- Yªu cÇu hs viÕt sè tõ 10 – 20 vµ tõ 20 – 10 
- 2 hs lªn b¶ng viÕt
- Sè 20 gåm mÊy ch÷ sè?
- Sè 20 cßn gäi lµ g×?
- Hs tr¶ lêi
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm
II- D¹y - häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi ( linh ho¹t)
2- Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh céng d¹ng 14+3
+ HĐ 1: Ho¹t ®éng víi ®å vËt.
- Hs lÊy 14 que tÝnh ( gåm 1 bã que tÝnh vµ 4 que tÝnh rêi) råi lÊy thªm 3 que tÝnh n÷a.
- Hs thùc hiÖn theo yªu cÇu.
- Cã bao nhiªu que tÝnh?
- cã tÊt c¶ 17 que tÝnh
+ HĐ2: H×nh thµnh phÐp céng 14+3
- Cho hs ®¹t mét chôc que tÝnh ë bªn tr¸i vµ 4 que tÝnh rêi ë bªn ph¶i.
- Hs thùc hiÖn 
- Gv ®ång thêi gµi lªn b¶ng.
- Gv nãi kÕt hîp gµi vµ viÕt.
+ Cã mét chôc que ( gµi lªn b¶ng bá 1 chôc viÕt ë cét chôc) vµ 4 que tÝnh råi ( gµi 4 que tÝnh rêi) viÕt 4 ë cét ®¬n vÞ.
- HS theo dâi
- Cho hs lÊy 3 que tÝnh rêi ®Æt xuèng d­íi 4 que tÝnh rêi.
- Gv gµi vµ nãi, thªm 3 que tÝnh rêi, viÕt 3 d­íi 4 cét ®¬n vÞ.
- Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cã bao nhiªu que tÝnh?
- Gép 4 que tÝnh rêi víi 3 que tÝnh ®­îc 7 que tÝnh rêi, cã 1 bã 1 chôc que tÝnh vµ 7 que tÝnh rêi lµ 17 que tÝnh.
- §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã c« cã phÐp céng:
14 + 3 = 17
+ HĐ3: §Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh.
- HD c¸ch ®Æt tÝnh chóng ta viÕt phÐp tÝnh tõ trªn xuèng d­íi.
+ §Çu tiªn viÕt sè 14 råi viÕt sè 3 sao cho th¼ng cét víi 1 ( ë cét ®¬n vÞ).
(gv võa nãi võa thùc hiÖn)
- ViÕt dÊu céng ë bªn tr¸i sao cho ë gi÷a hai sè 
- KÎ g¹ch ngang d­íi hai sè ®ã.
- Sau ®ã tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i 14
- Yªu cÇu hs nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh. + 3
vµ tÝnh sau ®ã thùc hiÖn b¶ng con. 17
- HS chó ý theo dâi
3- LuyÖn tËp: 
Bµi 1: Bµi y/c g×?
Gv: Bài tập 1 ®· ®Æt tÝnh s½n cho chóng ta nhiÖm vô cña c¸c em lµ thùc hiÖn phÐp tÝnh sao cho ®óng.
TÝnh 
- Gv nhËn xÐt, cho ®iÓm.
- Hs lµm bµi, 2 hs lªn b¶ng 
Bµi 2: Gäi 1 hs ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.
HD: Bài tập2 ®· cho phÐp tÝnh d­íi d¹ng hµng ngang c¸c con h·y dùa vµo b¶ng céng trong ph¹m vi 10 ®Ó tÝnh 1 c¸ch nhanh nhÊt.
- Hs quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- TÝnh 
- Gv ghi b¶ng: 12 + 3 =
- C¸c em nhÈm nh­ sau: 2 + 3 = mÊy?
- B»ng 5
- 10 + 5 = bao nhiªu?
- B»ng 15
- VËy ta ®­îc kÕt qu¶ lµ bao nhiªu?
- 15
- §ã chÝnh lµ kÕt qu¶ nhÈm, dùa vµo ®ã c¸c em h·y lµm bµi.
- Hs lµm bµi vµ nªu miÖng c¸ch tÝnh vµ kÕt qu¶.
- Em cã nhËn xÐt g× vÒ phÐp céng 
13 + 0 = 13
- Mét sè céng víi 0 sÏ = chÝnh sè ®ã.
Bµi 3: 
- Bµi yªu cÇu g×?
- §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng theo mÉu.
- HD muèn ®iÒn sè ®­îc chÝnh x¸c chóng ta ph¶i lµm g×?
- Ph¶i lÊy sè ë ®Çu b¶ng (14,13) céng lÇn l­ît víi c¸c sè trong c¸c « ë hµng trªn, sau ®ã ®iÒn kÕt qu¶ vµo «, t­¬ng øng ë hµng d­íi.
- GV g¾n bµi tËp 3 lªn b¶ng 
Ch÷a bµi:
- Hs lµm trong SGK.
- Yªu cÇu 2 tæ cö ®¹i diÖn lªn b¶ng ®Ó g¾n sè.
- Hs quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng tæ lµm ®óng, nhanh.
4- Cñng cè:
- GV viÕt lªn b¶ng 3 phÐp céng.
12+5= 16+3= 14+2= 
- Gäi 3 HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh vµ yªu cÇu HS tÝnh nhÈm vµ nªu miÖng phÐp tÝnh.
- 3 tæ cö 3 ®¹i diÖn lªn thi
- NhËn xÐt chung giê häc.
- Hs tÝnh nhÈm vµ nªu kÕt qu¶.
+ ¤n l¹i bµi.
- Xem tr­íc bµi luyÖn tËp.
- Hs nghe vµ ghi nhí.
--------------------------------------------------------------
Thứ tư,ngày 11 tháng 1 năm 2012
HỌC VẦN
Bài : Ôn tập
A- Môc tiªu:
- Cñng cè cÊu t¹o c¸c vÇn ®· häc cã ©m p ë cuèi vÇn
- §äc viÕt 1 c¸ch ch¾c ch¾n c¸c vÇn cã kÕt thóc lµ ©m p.
- §äc ®óng c¸c tõ øng dông ®Çy ¾p, Êp trøng vµ ®o¹n th¬ øng dông.
B- §å dïng d¹y - häc: 
- B¶ng «n tËp c¸c vÇn kÕt thóc = ©m p.
- Tranh minh ho¹ ®o¹n th¬ øng dông.
- Tranh minh ho¹ cho truyÖn kÓ.
C. Các hoạt động dạy - học:
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò:
Trß ch¬i t×m ch÷ bÞ mÊt.
- Môc ®Ých vÒ cÊu t¹o c¸c vÇn ®· häc.
- ChuÈn bÞ b¶ng phô ghi c¸c tõ, tiÕng cã c¸c vÇn ®· häc.
+ §ãng góp ngàn chiếc xe đạp
- Cho HS ®äc c¸c tiÕng, tõ ®· t×m ®óng ch÷ trong trß ch¬i.
II- D¹y - häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi ( trùc tiÕp):
2- ¤n tËp:
a- ¤n c¸c vÇn cã p ë cuèi 
- Cho hs lªn b¶ng ghi c¸c vÇn ®· häc cã ©m p ë cuèi.
- Y/c hs chØ vÇn theo lêi ®äc cña m×nh ( GV ®äc kh«ng theo thø tù).
- GV cho 1 hs lªn b¶ng chØ vÇn bÊt k× ®Ó hs kh¸c ®äc ®ång thêi ph©n tÝch cÊu t¹o vÇn.
- Cho hs ghÐp vÇn trong vë BT
- GV theo dâi, chØnh söa.
- 1,2 hs lªn b¶ng ghi.
- 1 vµi hs lªn b¶ng chØ.
- Hs thùc hiÖn theo y/c.
- Hs ghÐp vÇn theo hướng dẫn.
b- §äc tõ øng dông:
 - Gäi hs ®äc c¸c tõ øng dông trong bµi.
- GV ghi b¶ng tõ øng dông.
- Y/c hs lªn b¶ng t×m tiÕng cã vÇn
- Y/c hs luyÖn ®äc vµ gi¶i nghÜa tõ 
- Gv nhËn xÐt vµ ®äc mÉu.
- 1 vµi hs ®äc.
- HS ®äc CN, nhãm, líp.
- 1 vµi hs ®äc l¹i.
c- TËp viÕt:
- HD hs viÕt c¸c tõ øng dông vµo b¶ng con.
+ L­u ý hs nÐt nèi gi÷a c¸c ch÷, vÞ trÝ c¸c dÊu thanh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tõ.
- GV theo dâi, chØnh söa.
- Cho hs ®äc l¹i bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Hs luyÖn viÕt trªn kh«ng sau ®ã viÕt trªn b¶ng con.
- Hs ®äc §T (1 lÇn).
TiÕt 2
Gi¸o viªn
Häc sinh
3- LuyÖn tËp:
a- LuyÖn ®äc: 
+ §äc l¹i bµi «n ë tiÕt 1.
- GV chØ b¶ng theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù cho HS ®äc.
- Hs ®äc CN, nhãm, líp.
- Cho hs cÇm SGK, ®äc bµi.
- GV theo dâi chØnh söa.
+ §äc ®o¹n th¬ øng dông.
- Treo tranh minh ho¹ vµ hái.
H: Tranh vÏ g×?
Gv+ §o¹n th¬ øng dông h«m nay sÏ cho c¸c con biÕt thªm vÒ n¬i sinh sèng cña mét sè loµi c¸.
- H·y ®äc cho c« ®o¹n th¬ øng dông.
- Gv theo dâi vµ chØnh söa ph¸t ©m cho hs 
b- LuyÖn viÕt:
- Gv viÕt mÉu vµ nªu quy tr×nh viÕt c¸c tõ ®ãn tiÕp, Êp trøng.
- Y/C hs nh¾c l¹i quy tr×nh viÕt.
- Gv theo dâi vµ uèn n¾n thªm.
- NhËn xÐt bµi viÕt.
- 1 vµi em.
- Tranh vÏ c¶nh c¸c con vËt d­íi ao, cã c¸, cã cua.
- Hs ®äc CN, nhãm, líp.
- Hs chó ý theo dâi.
- 1 vµi hs nªu
- Hs tËp viÕt trong vë.
c- KÓ chuyÖn: Ngçng vµ tÐp.
+ Gv treo tranh minh ho¹ vµ giíi thiÖu c©u chuyÖn chóng ta nghe vµ kÓ h«m nay lµ Ngçng TÐp. Qua c©u chuyÖn nµy chóng ta sÏ biÕt ®­îc t¹i sao Ngçng kh«ng bao giê ¨n TÐp.
+ Gv kÓ chuþÖn.
- Gv giao cho mçi nhãm 1 tranh vµ y/c hs tËp kÓ theo néi dung cña tranh.
- Gv theo dâi, vµ HD thªm
- Hs chó ý nghe
- Hs kÓ chuyÖn theo nhãm.
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn kÓ.
- KÓ nèi tiÕp theo tõng tranh.
- Ca ngîi tÝnh vî chång biÕt hy sinh v× nhau.
? C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×?
4- Cñng cè - dÆn dß:
- Tæng kÕt giê häc.
- Tuyªn d­¬ng nh÷ng em häc tèt, nh¾c nhë c¸c em vÒ nhµ «n l¹i bµi vµ t×m c¸c tõ, tiÕng cã chøa c¸c vÇn võa «n tËp.
- HS nghe vµ ghi nhí.
To¸n
LuyÖn tËp
A- Môc tiªu: 
- Gióp hs rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng vµ kÜ n¨ng tÝnh céng nhÈm phÐp tÝnh cã d¹ng 14+3.
B- §å dïng d¹y – häc:
- Gv phiÕu häc tËp phôc vô trß ch¬i.
- Hs s¸ch HS vë BT.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc.
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò:
- GV ghi b¶ng: 15 + 2 
- 3 HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
 10 + 3
 14 + 4
- Cho c¶ líp lµm vµo b¶ng con: 11+7
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
 15 16 14
+ 2 + 3 + 4 
 17 19 18
- Hs lµm b¶ng con: 11
 + 7
 18
II- D¹y - häc bµi míi.
1- Giíi thiÖu bµi ( trùc tiÕp)
2- LuyÖn tËp:
Bµi 1:
- Bµi yªu cÇu g×?
- Yªu cÇu hs nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh.
- NhËn xÐt, chØnh söa.
- §Æt tÝnh vµ tÝnh.
- 1 vµi hs nh¾c l¹i.
- 3 hs lµm trªn b¶ng.
- D­íi líp lµm theo tæ ( mçi tæ lµm 1 phÐp tÝnh).
Bµi 2:
- Gäi hs ®äc yªu cÇu bài tập 2.
HD ®Ó tÝnh nhÈm ®­îc c¸c phÐp tÝnh trong BT2 chóng ta ph¶i dùa vµo ®©u?
- TÝnh nhÈm.
- Gv viÕt b¶ng 15 + 1 = ?
- Y/c hs ®øng t¹i chç nãi laÞ c¸ch nhÈm.
( KhuyÕn khÝch hs nhÈm theo c¸ch thuËn tiÖn nhÊt).
- Dùa vµo b¶ng céng 10 
- 15 + 1 = 16
- 5 + 1 = 6
- 10 + 6 = 16
- 15 thªm 1 lµ 16
- GV nhËn xÐt chØnh söa.
Bµi 3:
- BT yêu cầu g×?
- HD h·y dùa vµo c¸ch nhÈm cña BT2 ®Ó lµm.
- BT3 chóng ta sÏ lµm tõ tr¸i sang ph¶i ( tÝnh nhÈm) vµ ghi kÕt qu¶.
- HS lµm bµi ®æi vë KT chÐo sau ®ã nªu miÖng kÕt qu¶.
- TÝnh 
10 + 1 + 3 =?
NhÈm 10 + 1 = 11
10 + 3 = 14
- Hs lµm bµi sau ®ã nªu kÕt qu¶ vµ c¸ch tÝnh
- GV kiÓm tra vµ nhËn xÐt.
Bµi tËp 4:
- Cho hs ®äc yªu cÇu.
- HD muèn lµm ®­îc bµi tËp nµy ta ph¶i lµm g× tr­íc?
- Nèi ( theo mÉu)
- Ph¶i nhÈm t×m kÕt qu¶ cña mçi phÐp céng råi nèi phÐp céng víi sè lµ kÕt qu¶ cña phÐp céng.
- Gv g¾n BT4 lªn b¶ng gäi 1 hs lªn b¶ng nãi.
- Hs lµm trong SGK sau ®ã lªn b¶ng
- GV nhËn xÐt vµ chØnh söa.
- Hs d­íi líp nhËn xÐt.
4- Cñng cè dÆn dß:
- Trß ch¬i tiÕp søc.
+ ChuÈn bÞ c¸c thanh thÎ ghi c¸c phÐp tÝnh d¹ng 14 + 3 vµ c¸c thanh thÎ ghi kÕt qu¶ cña c¸c phÐp tÝnh nµy.
+ C¸ch ch¬i: Chän 2 ®éi ch¬i mçi ®éi 5 em ch¬i theo h×nh thøc tiÕp søc. LÇn l­ît tõng em ch¹y lªn g¾n kÕt qu¶ ®Ó ®­îc phÐp tÝnh ®óng ( ch¬i trong 3 phót, kÕt thóc trß ch¬i ®éi nµo ®óng nhanh lµ ®éi th¾ng.
- C¸c tæ cö ®¹i diÖn lªn ch¬i.
- GV nhËn xÐt giêi häc vµ giao bµi vÒ nhµ.
------------------------------------------------
Thứ năm,ngày 12 tháng 1 năm 2012
Häc vÇn
Bài : op - ap
A- Môc tiªu:
- NhËn biÕt cÊu t¹o vÇn op - ap, tiÕng häp s¹p
- §äc dóng vµ viÕt ®óng c¸c vÇn, tiÕng tõ, op - ap , häp nhãm, móa s¹p
- §äc ®óng tõ øng dông vµ ®o¹n th¬ øng dông 
- Ph¸t biÓu lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò chãp nói, ngän c©y, th¸p chu«ng.
B- §å dïng d¹y - häc.
- S¸ch tiÕng viÖt, vë tËp viÕt tËp hai
- Tranh minh ho¹ häp nhãm, móa s¹p,. ®o¹n th¬ øng dông vµ phÇn luyÖn nãi.
- Bé ch÷ häc nãi thùc hµnh, ®å dïng ®Ó ghÐp tiÕng.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò:
- Yªu cÇu hs viÕt: th¸c n­íc, chóc mõng, Ých lîi.
- Yªu cÇu ®äc bµi trong SGK.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
- 3 hs lªn b¶ng viÕt 
- HS d­íi líp lÇn l­ît ®äc
II- D¹y - häc bµi míi.
1- Giíi thiÖu bµi ( trùc tiÕp)
2- D¹y vÇn :
OP: vÇn míi thø nhÊt c« gi¶ thiÕt lµ vÇn OP
a- NhËn diÖn vÇn op:
- Ghi b¶ng vÇn op.
-VÇn op do mÊy ©m t¹o nªn ?
- H·y ph©n tÝch vÇn op
- VÇn op ®¸nh vÇn nh­ thÕ n¸o
- GV theo dâi chØnh söa 
b- TiÕng vµ tõ kho¸:
- Yªu cÇu hs gµi vÇn op?
- Yªu cÇu hs gµi tiÕng häp
- GV ghi b¶ng häp
- H·y ph©n tÝch tiÕng häp 
- tiÕng häp ®¸nh vÇn nh­ thÕ nµo
- GV theo dâi chØnh söa
- ë líp m×nh cã nh÷ng h×nh thøc häp nµo.
- Ghi b¶ng häp nhãm 
c- ViÕt:
- VÇn ãp ®­îc ghi bëi ch÷ lµ ch÷ nµo?
- Gv viÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
- Gv theo dâi chØnh söa
- VÇn op do hai ©m t¹o nªn lµ ©m osp 
- VÇn op cã ©m o ®øng tr­íc ©m p ®øng sau.
- o - pê - op
- Hs ®¸nh vÇn CN, nhãm, líp
- Hs sö dông bé ®å dïng ®Ó gµi opvµ häp
- Hs ®äc
- TiÕng häp cã ©m h ®øng tr­íc vÇn op ®øng sau, dÊu (.) d­íi o 
- hê - op -häp - nÆng - häc
(Hs ®¸nh vÇn CN, nhãm líp)
- Häp nhãm 
- Hs ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN nhãm líp
- VÇn op ®­îc ghi bëi 2 ch÷ lµ o & p 
- HS t« ch÷ trªn kh«ng sau ®ã viÕt trªn b¶ng con
Ap: ( quy tr×nh t­¬ng tù)
- VÇn ap ®­îc t¹o bëi avµ p
- §¸nh vÇn: a-p – ap
sê ¸p s¸p nÆng s¹p 
móa s¹p
- ViÕt: L­u ý nÐt nèi gi÷a con ch÷ vµ vÞ trÝ ®Æt ®©u
d- §äc tõ øng dông.
- GV ghi b¶ng tõ øng dông 
- Yªu cÇu HS t×m tiÕng cã vÇn.
- Yªu cÇu HS ®äc
- GV ®äc mÉu gi¶i nghÜa tõ.
- Cho HS ®äc l¹i toµn bµi.
- GV nhËn xÐt giê häc
- 1 Vµi em ®äc 
- 1 HS t×m vµ kÎ ch©n tiÕng cã vÇn
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- 1 vµi em ®äc l¹i
TiÕt 2
Gi¸o viªn
Häc sinh
3- LuyÖn tËp:
a- LuyÖn ®äc:
+ §äc l¹i bµi ë tiÕt 1.
- GV chØ kh«ng TT cho HS ®äc
- GV theo dâi chØnh söa
+ LuyÖn ®äc ®o¹n th¬ øng dông
- Treo tranh vµ yªu cÇu HS quan s¸t vµ NX xem tranh minh ho¹ g× ?
- B¹n nµo cã thÓ ®äc ®­îc ®o¹n th¬ nµy:
- GV theo dâi chØnh söa
- Trong ®o¹n th¬ tiÕng nµo cã chøa vÇn míi häc.
- GV g¹ch ch©n tiÕng ®¹p
- Cho HS ®äc l¹i bµi trong SGK
b- LuyÖn viÕt:
- GV vݪt mÉu nªu quy tr×nh viÕt vµ c¸ch viÕt.
- GV theo dâi l­u ý HS nÐt gi÷a c¸c ch÷ vµ vÞ trÝ ®Æt dÊu 
- Nhận xét bµi viÕt
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- Tranh minh ho¹ chó h­¬u ®ang ®i trong rõng, d­íi ch©n cã nh÷ng chiÕc l¸ vµng r¬i.
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- TiÕng ®¹p
- 1 vµi em ®äc
- HS luyÖn viÕt theo h­íng dÉn
c- LuyÖn nãi:
- H·y cho c« biÕt chñ ®Ò cña bµi luyÖn nãi h«m nay lµ g×:
- GV h­íng dÉn vµ giao viÖc
+ Gîi ý:
- Tranh vÏ nh÷ng g× 
- Cho hs lªn chØ 
- Chãp nói lµ n¬i nµo cña ngän nói.
- KÓ tªn mét sè ngän nói mµ em biÕt
- Ngän c©y ë vÞ trÝ nµo trong c©y.
- ThÕ cßn th¸p chu«ng th× sao?
- Chãp nói, ngän c©y, th¸p chu«ng cã ®iÓm g× chung:
- Th¸p chu«ng th­êng cã ë ®©u
d- H­íng dÉn hs lµm bµi tËp trong vë bµi tËp.
- 1 vµi em nªu
-HS quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm hai theo yªu cÇu luyÖn nãi h«m nay.
4- Cñng cè vµ dÆn dß:
- Chóng ta võa häc nh÷ng vÇn g×?
h·y cÇm s¸ch ®äc l¹i toµn bµi
+ Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng cã vÇn gi÷a c¸c tæ 
- NhËn xÐt chung giê häc
- ¤n l¹i bµi
- Xem tr­íc bµi 85
- 1 vµi em ®äc
- Hs thi ch¬i theo tæ
- Hs nghe vµ ghi nhí
To¸n
PhÐp trõ d¹ng 17 - 3
A- Môc tiªu: 
- HS biÕt lµm tÝnh trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 20.
- TËp trõ nhÈm ( d¹ng 17 - 3)
- «n tËp cñng cè l¹i ghÐp trõ trong ph¹m vi 10.
B- §å dïng d¹y - häc:
- Gv b¶ng gµi que tÝnh, b¶ng phô ®å dïng phôc vô trß ch¬i.
- HS que tÝnh.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò:
- Gäi 3 hs lªn b¶ng tÝnh nhÈm.
15 + 2 = 16 + 3 = 14 + 1 =
- §äc cho hs ®Æt tÝnh vµ lµm b¶ng con.
13 + 5 11 + 6 15 + 4
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
- 3 HS lªn b¶ng
- Mçi tæ lµm mét phÐp tÝnh vµo b¶ng con.
II- D¹y - häc bµi míi.
1- Giíi thiÖu bµi ( linh ho¹t)
2- Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh trõ d¹ng 17 - 3.
a- Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh trªn que tÝnh.
- Yªu cÇu hs lÊy 17 que tÝnh (gåm 1 chôc vµ 7 que tÝnh rêi) sau ®ã t¸ch thµnh 2 phÇn ®Ó trªn bµn phÇn bªn ph¶i cã 7 que tÝnh rêi.
- Gv ®ång thêi gµi lªn b¶ng.
- Hướng dẫn hs c¸ch lÊy ra 3 que tÝnh cÇm ë tay(GV lÊy ra 3 que tÝnh khái b¶ng gµi).
- Sè que tÝnh cßn l¹i trªn bµn lµ bao nhiªu?
- V× sao em biÕt?
- HS thùc hiÖn theo yªu cÇu
- HS thùc hiÖn lÊy ra 3 que tÝnh.
- Cßn 14 que tÝnh .
- Nh­ vËy tõ 17 que tÝnh ban ®Çu t¸ch ®Ó lÊy ®i 3 que tÝnh . §Ó thÓ hiÖn viÖc lµm ®ã c« cã mét phÐp tÝnh trõ ®ã lµ 17 – 3 ( viÕt b¶ng).
b- H­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh.
- Sè que tÝnh cßn l¹i trªn bµn gåm 1 chôc vµ 4 que tÝnh rêi lµ 14 que tÝnh.
+ H­íng dÉn: Chóng ta viÕt phÐp tÝnh tõ trªn xuèng d­íi.
- §Çu tiªn ta viÕt sè 17 råi viÕt sè 3 sao cho 3 th¼ng cét víi 7.
- ViÕt d©ó trõ ë bªn tr¸i sao cho ë gi÷a hai sè.
- KÎ v¹ch ngang d­íi hai sè ®ã.
+ C¸ch tÝnh chóng ta b¾t ®Çu tÝnh tõ hµng ®¬n vÞ 
- 2 HS nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh.
 17 7 trõ 3 b»ng 4 viÕt 4
 - 3 h¹ 1, viÕt 1
 14 
VËy 17 – 3 = 14.
- 1 HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh.
3- LuyÖn tËp:
bµi 1:
- Cho HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- Cho HS lµm bµi råi lªn b¶ng ch÷a.
- TÝnh 
- HS lµm trong s¸ch.
 13 17 14 16
 - 2 - 5 - 1 - 3
 11 12 13 13
- Yªu cÇu mét sè HS khi lµm l¹i trªn b¶ng nªu l¹i c¸ch lµm.
- GV nhËn xÐt, chØnh söa.
Bµi 2:
- Bµi yªu cÇu g×?
- Hướng dẫn học sinh tÝnh vµ ghi kÕt qu¶ hµng ngang.
- Em cã nhËn xÐt g× vÒ phÐp tÝnh 14 – 0?
Bµi 3:
- Cho HS nªu yªu cÇu cña bµi.
HD muèn ®iÒn ®­îc sè thÝch hîp vµo « trèng ta ph¶i lµm g×?
- TÝnh 
- HS lµm bµi. 3 HS lªn b¶ng 
12 - = 11
17 – 5 = 12
14 – 0 = 14..
- 1 sè trõ ®i 0 th× = chÝnh sè ®ã.
- §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng.
- Ph¶i lÊy sè ë « ®Çu trõ lÇn l­ît cho c¸c sè ë hµng trªn sau ®ã ®iÒn kÕt qu¶ t­¬ng øng vµo « d­íi.
- GV g¾n néi dung bµi tËp lªn b¶ng.
- Cho HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi.
- HS lµm trong s¸ch 2 HS lªn b¶ng.
4- Cñng cè – dÆn dß:
- Trß ch¬i t×m nhµ cho thá 
- HDHS ch¬i t­¬ng tù tiÕt tr­íc.
- Mçi tæ cö ®¹i diÖn lªn ch¬i thi.
- Chóng ta võa häc bµi g×?
- PhÐp trõ d¹ng 17 – 3
- NhËn xÐt chung giê häc.
- «n l¹i bµi.
- ChuÈn bÞ tr­íc bµi luyÖn tËp
- HS nghe vµ ghi nhí.
Thứ sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2012
HỌC VẦN
Bài : ăp - âp
A. Môc tiêu:
- HS ®äc vµ viÕt ®­îc ¨p, ©p , c¶i b¾p, c¸ mËp, 
- §äc ®­îc ®o¹n th¬ øng dông, tõ øng dông 
- Ph¸t biÓu nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: trong cÆp s¸ch cña em
B. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ cho tõ kho¸ c©u øng dông vµ phÇn luyÖn nãi 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1- KiÓm tra bµi cò:
- Cho HS viÕt: con cäp, xe ®¹p, giÊy nh¸p.
- §äc bµi trong SGK 
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm
- HS viÕt b¶ng con mçi tæ viÕt 1 tõ
- 3HS ®äc
GV theo dâi vµ söa sai
+ Cho hs viÕt vÇn ¨p
- Cho hs viÕt thªm ch­c b vµ dÊu s¾c vµo vÇn ¨p.
- Gv ghi b¶ng : b¾p
- H·y ph©n tÝch tiÕng b¾p
- Cho hs ®¸nh vÇn vµ ®äc thªm tiÕng b¾p
- H·y kÓ tªn mét sè rau c¶i mµ em biÕt.
- Ghi b¶ng : CaØ b¾p
- Gv chØ ¾p, b¾p , c¶i b¾p kh«ng theo thø tù cho hs ®äc.
- VÇn ¾p do 2 ©m t¹o nªn lµ ©m ¨ vµ p
- VÇn ¾p cã ©m ¨ ®øng tr­íc p ®øng sau
- Gièng: KÕt thóc = p
- Kh¸c : ¢m b¾t ®Çu ¸ - pê - ¨p
( HS ®¸nh vÇn CN, nhãm, líp)
- Hs viÕt b¶ng con
- Hs viÕt tiÕp : b¾p
- Hs ®äc
- TiÕng b¾p cã ©m b ®øng tr­íc vÇn ¾p ®øng sau, dÊu(/) trªn ¨.
- Hs ®¸nh vÇn, ®äc Cn, nhãm, líp.
- Hs ®äc theo yªu cÇu
©p ( quy tr×nh t­¬ng tù ) 
- VÇn ©p do © vµ p t¹o nªn
- So s¸nh ©p víi ¨p 
gièng: kÕt thóc = p
kh¸c : ©m b¾t ®Çu
- §¸nh vÇn : © - pê - ©p
mê - ©p – mÊp – nÆng – mËp
 C¸ mËp
- ViÕt: L­u ý nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ vµ vÞ trÝ ®Æt dÊu.
+ §äc tõ øng dông:
- Cho hs ®äc c¸c tõ øng dông trong SGK 
- Cho hs t×m vµ nªu c¸c tiÕng cã vÇn míi.
- Yªu cÇu hs t×m nh÷ng tiÕng cã vÇn ¨p ©p kh«ng cã trong bµi.
- Cho hs ®äc l¹i bµi trªn b¶ng 
- Gv nhËn xÐt giê häc
- Hs thùc hiÖn theo h­íng dÉn
- Hs ®äc CN, nhãm, líp
- 1 hs lªn b¶ng kÎ ch©n tiÕng cã vÇn
- Hs t×m: LÊp hè, vÊp ng· x¾p ®Æt
Gi¸o viªn
Häc sinh
3- LuyÖn tËp: 
a- LuyÖn ®äc;
+ §äc l¹i bµi ë tiÕt 1
- GV chØ kh«ng theo thø tù cho HS ®äc
- GV theo dâi, chØnh söa
+ LuyÖn ®äc ®o¹n th¬ øng dô

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 20 nam 20112012.doc