Giáo án Lớp 1 - Tuần 2 - Dương Thị Hà - Trường Tiểu học Thọ Sơn

I.Mục tiêu:

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : giỏ, khỉ, thỏ ,hổ,mỏ, quạ

- Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp

- HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau

III.Hoạt động dạy học: Tiết1

1.Khởi động : ỉn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ :

- Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con)

- Chỉ dấu sắc trong các tiếng : vó, lá, tre, vé, bói cá, cá mè( Đọc 5- 7 em)

- Nhận xét KTBC

3.Bài mới :

 

doc 18 trang Người đăng honganh Lượt xem 1045Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 2 - Dương Thị Hà - Trường Tiểu học Thọ Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 trong các đồ vật ở trong phòng học, ở nhà
-Trả lời(Luyện tập). 
Lắng nghe.
TiÕt 5: §¹o ®øc
 Em lµ häc sinh líp mét (tiÕt2).
I-Mục tiêu:
- HS biÕt .HS 6 tuỉi ®­ỵc ®i häc.
- BiÕt tªn tr­êng, líp, tªn thÇy ,c« gi¸o, mét sè b¹n bÌ trong líp.
- B­íc ®Çu biÕt giíi thiƯu vỊ tªn m×nh, nh÷ng ®iỊu m×nh thÝch tr­íc líp.
- HS kh¸ giái biÕt vỊ quyỊn vµ bỉn phËn cđa trỴ em lµ ®­ỵc ®i häc vµ ph¶i häc tËp tèt.BiÕt
 tù giíi thiƯu vỊ b¶n th©n mét c¸ch b¹o d¹n.
II-Đồ dùng dạy học:
.GV: -Điều 7, 28 trong công ước quốc tế về quyền trẻ em.
.HS : -Vở BT Đạo đức 1.
III-Hoạt động daỵ-học:
1. Kiểm tra bài cũ:- Tiết trước em học bài đạo đức nào?
- Em sẽ làm gì để xứng đáng là 1 Hs lớp một? 
2. Bài mới:
 H§ của GV
 H§ của HS
H§1:Giíi thiƯu bµi
Hoạ H®2: Bài tập 4 
- GV vừa chỉ vào tranh vừa gợi ý để giúp HS kể chuyện
- GV gợi ý thứ tự từng tranh 1,2,3,4,5 dẫn dắt HS kể đến hết câu chuyện. 
Tranh 1:Đây là bạn Mai. Mai 6 tuổi. Năm nay Mai vào lớp 1. Cả nhà vui vẻ chuẩn bị cho Mai đi học.
Tranh 2: Mẹ đưa Mai đến trường. Trường Mai thật là®ẹp. Cô giáo tươi cười đón Mai và các bạn vào lớp.
Tranh 3: Ở lớp Mai được cô giáo dạy bao điều mới lạ. Rồi đây em sẽ biết đọc, biết viết, biết làm toán. Em sẽ đọc truỵªn báo cho ông bà nghe và viết được thư cho bố khi đi công tác xa.
Tranh 4: Mai có thêm nhiều bạn mới, cả trai lẫn gái.Giờ ra chơi em cùng các bạn chơi đùa ở sân trườngthật là vui.
 Tranh 5: Về nhà Mai kể với bố mẹ về trường lớp mới.Về cô giáo và các bạn của em. Cả nhà đều vui: Mai đã là HS lớp 1.
H§3 : Bài tập 2 
- Cho HS hoạt động theo nhóm.
- Cho HS đọc bài thơ “Trường em” 
- Cho HS hát bài : “Đi đến trường”.
- GV tổng kết thi đua giữa các tổ và khen thưởng.
+ Củng cố: GV nhận xét - Dặn dò
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- HS kể chuyện theo tranh theo nội dung bên cạnh.
-HS tự g/t về sở thích của mình.
-HS trả lời câu hỏi của Gv
- Các nhóm thi đua tham gia hoạt động này: múa hát theo chủ đề này.
- HS theo dõi hoạt động và cho lời nhận xét.
 Thø ba, ngµy24 th¸ng 8 n¨m 2010
TiÕt 1+2: TiÕng ViƯt
 DÊu huyỊn dÊu ng·
I.Mục tiêu:
- HS nhËn biÕt ®­ỵc dÊu huyỊn vµ thanh huyỊn, dÊu ng· vµ thanh ng·.
- §äc ®­ỵc : bÌ, bÏ.
-Tr¶ lêi 2- 3 c©u hái ®¬n gi¶n vỊ c¸c bøc tranh trong sgk.
- HS kh¸ giái luyƯn nãi theo chđ ®Ị.
II.Đồ dùng dạy học:
- Bé ®å dïng tiÕng viƯt
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
1. Kiểm tra bài cũ :
2.Bài mới :
 H§ của GV
 H§ của HS
H§1: Giới thiệu bài :
- Tranh này vẽ ai và vẽ gì?
H§2: Dạy dấu. 
a.Nhận diện dấu :
+ Dấu huyền:
- Dấu huyỊn giống hình cái gì?
+ Dấu ngã:
+ Dấu ngã là một nét móc đuôi đi lên
- Dấu ngã giống hình cái gì?
b. Ghép chữ và phát âm:
Khi thêm dấu huyền và be ta được tiếng bè
- Phát âm:
- Khi thêm dấu ngã vào be ta được tiếng bẽ
- Phát âm:
- Hướng dẫn viết bảng con 
Tiết 2:
a.Luyện đọc:
- §äc c©u øng dơng 
b.Luyện viết:
c.Luyện nói: “ Bè” ( dµnh cho hs kh¸ giái)
Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì? Bè đi trên cạn hay dưới nước ? Thuyền khác bè ở chỗ nào ?Bè thường dùng để làm gì?
Những người trong tranh đang làm gì ? - Đọc tên bài luyện nói.
* Củng cố dặn dò
- Đọc SGK
-Nhận xét tuyên dương
- HS quan s¸t tranh 	
- Tr¶ lêi c©u hái.
- NhËn xÐt.
- Thảo luận và trả lời
- Đọc tên dấu : dấu huyền
- Đọc các tiếng trên(CN- §T)
- Đọc tên dấu : dấu ngã
- Đọc các tiếng trên (CN- §T)
- HS tr¶ lêi c©u hái
- Ghép bìa cài : bè
- Đọc : bè(Cá nhân- đồng thanh)
- Ghép bìa cài : bẽ
- Đọc : bẽ(Cá nhân- đồng thanh
- Viết bảng con : bè, bẽ
- Đọc lại bài tiết 1(CN- §t)
- HS ®äc bµi
- Tô vở tập viết : bè, bẽ
- Thảo luận và trả lời
- Trả lời
- Chĩ ý HS yÕu : Kh«I , Trang , Dịng
- Đọc : bè (C nhân- đ thanh)
- HS ®äc l¹i SGK.
- VỊ nhµ ®äc bµi.
TiÕt3: To¸n
 CÁC SỐ 1,2,3
I.Mơc tiªu: - NhËn biÕt ®­ỵc sè l­ỵng, c¸c nhãm cã 1,2,3 ®å vËt; ®äc viÕt ®­ỵc c¸c ch÷ sè 
1,2,3; biÕt ®Õm 1,2,3 vµ ®äc theo thø tù ng­ỵc l¹i 3,2,1; biÕt thø tù cđa c¸c sè 1,2,3 .
II. §å dïng d¹y häc:
Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
A:KiĨm tra bµi cị
B: D¹y bµi míi;
 H§ của GV
 H§ cu¶ HS
H§ 1: Giíi thiƯu bµi.
H§ 2: Giới thiệu từng số 1; 2; 3
1.Giới thiệu số 1:
- GV hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ có một phần tử (từ cụ thể đến trừu tượng, khái quát).
Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ tranh và nêu:(VD: Có một bạn gái).
- GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm
chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng một.GV chỉ tranh và nêu: Một con chim , một bạn gái, một chấm tròn, một con tính đều có số lượng là một. Ta viết như sau( viết số 1 lên bảng).
2. Giới thiệu số 2, số 3:
Quy trình dạy tương tự như giới thiệusố 1 + GV hướng dẫn HS.
Nhận xét cách trả lời của HS.
H§3: Thực hành 
- Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.)
- GV hướng dẫn HS cách viết số:
- GV nhận xét chữ số của HS.
- Bài 2: ViÕt sè vµo « trèng 
- Nhận xét bài làm của HS.
- Bài 3: GV h­íng dÉn häc sinh viÕt sè hoỈc vÏ chÊm trßn thÝch hỵp: 
-Chấm điểm.Nhận xét bài làm của HS.
H§4: Trò chơi nhận biết số lượng. 
- GV giơ tờ bìa có vẽ một(hoặc hai,ba) chấm tròn
- GV nhận xét thi đua.
H§5: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
Vừa học bài gì? HS đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến1
 - Quan sát bức ảnh có một con chim có một bạn gái, một chấm tròn, một con tính.
- HS nhắc lại: “Có một bạn gái”.
- HS quan sát chữ số 1 in,chữ số1 viết, HS chỉ vào từng số và đều đọc là: “một”.(CN_ §T)
- HS chỉ vào hình vẽ các cột hình lập phương để đếm từ 1 đến 3 ( một, hai,ba) rồi đọc ( ba, hai,một). 
- Đọc yêu cầu:Viết số 1,2 3:
- HS thực hành viết số.
 - Chĩ ý HS viÕt kÐm : Dịng, Kh«I , ¸nh
- Đọc yêu cầu:Viết số vào ô trống (theo mẫu)
- HS làm bài.
- HS nêu yêu cầu.theo từng cụm của hình vẽ.
- HS làm bài rồi chữa bài.
- HS giơ tờ bìa có số tương ứng.1 hoặc 2,3 - 3 HS Trả lời.
TiÕt 4: ThĨ dơc
 Trß ch¬i - §éi h×nh ®éi ngị
I/ Mơc tiªu:Giúp học sinh
 - Lµm quen tËp h¬p hµng däc, dãng hµng däc.
 - BiÕt ®øng vµo hµng däc vµ dãng víi b¹n ®øng tr­íc cho th¼ng ( cã thĨ cßn chËm)
 - BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn.
 II.§Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn
 - Địa điểm : Sân trường . 1 cịi
 III:Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
- GV phỉ biÕnnéi dung – yªu cÇu bµi häc.
- giậm.. Đứng lại đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Kiểm tra bài cũ: 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dĩng hàng
- Thành 2 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thơi
Nhận xét
 b. Trị chơi: Diệt các con vật cĩ hại
GV Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Giậm chângiậm 
Đứng lại.đứng
(HS đếm theo nhịp 1-2 , 1-2 )
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét 
Về nhà tìm thêm các con vật cĩ hại.
6p
1-2 lấn
28p
18p
3-4lần
 8p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
* * * * * * 
 GV
Đội Hình
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
TiÕt 5 : Ho¹t §éng NGLL: 
TËp V¨n NghƯ chuÈn bÞ khai gi¶ng
i. Mơc tiªu: TËp 1 tiÕt mơc v¨n nghĐ chuÈn bÞ ®ãn tr­êng chuÈn QG vµ khai gi¶ng n¨m häc míi.
II. ChuÈn bÞ : GV chuÈn bÞ bµi h¸t vµ c¸c ®iƯu mĩa 
 Chon ®éi mĩa kho¶ng 6 em
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
Ho¹t ®éng 1 : TËp h¸t 
TËp cho HS h¸t thuéc lêi bµi h¸t : tr­êmg tiĨu häc Thä S¬n
Ho¹t ®éng 2: h­íng dÉn cho 6 em tËp c¸c ®iƯu mĩa :
- GV h­íng dÉn vµ lµm c¸c ®éng t¸c 
C¶ líp cïng h¸t theo GV hoỈc ®Üa
- 6em mĩa theo GV, c¸c HS cßn l¹i xem vµ cỉ vị cho c¸c b¹n 
 Thø t­, ngµy 25 th¸ng 8 n¨m2009
TiÕt 2+3: TiÕng ViƯt
 Bài 6: be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ
I.Mục tiêu:
- HS nhËn biÕt ®­ỵc c¸c ©m ch÷ e,b vµ dÊu thanh : d©u s¾c/ dÊu hái/ dÊu nỈng/ dÊu huyỊn
./ dÊu ng·.
- §äc ®­ỵc tiÕng be kÕt hỵp víi c¸c dÊu thanh: be, bÌ, bÐ, bỴ, bÏ, bĐ. 
- T« ®­ỵc e, b bÐ vµ c¸c dÊu thanh.
- LuyƯn nãi theo chđ ®Ị (dµnh cho hs khÊ giái)
II.Đồ dùng dạy học:
- Bé ®å dïng TiÕng ViƯt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1
1. Kiểm tra bài cũ :
- Viết, đọc : bè, bẽ (Viết bảng con và đọc 5- 7 em)
- Chỉ dấu `, ~trong các tiếng : ngã, hè, bè, kẽ, vẽ (2- 3 em lên chỉ)
2. Bài mới
 H§ của GV
 H§ của HS
H§1 : Giới thiệu bài :
- Các em đã học bài gì ? 
-Tranh này vẽ ai và vẽ gì?
H§2: Ôân tập :
a.«n chữ, âm e, b và ghép e,b thành tiếng be
b.Gắn bảng :
B
e
Be
c.Dấu thanh và ghép dấu thanh thành tiếng 
Thảo luận nhóm và trả lời
Đọc các tiếng có trong tranh minh hoạ
- Gắn bảng :
`
/
?
~
.
be
bè
bé
bẻ
bẽ
bẹ
+Các từ được tạo nên từ e, b và các dấu thanh 
Nêu từ và chỉnh sửa lỗi phát âm
-Hướng dẫn viết bảng con :
 Tiết 2:
a.Luyện đọc:
b.Nhìn tranh và phát biểu :
-Tranh vẽ gì ? Em thích bức tranh không ?
b.Luyện viết:
c.Luyện nói: 
Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì?
* Củng cố dặn dò
-Đọc SGK
-Nhận xét tuyên dương
- Thảo luận nhóm và trả lời
- Đọc các tiếng có trong tranh minh hoạ
- Thảo luận nhóm và đọc
- Đọc : e,be be,bè bè,bebé(CN- §T)
- Viết bảng con: be,bè,bé, bẻ, bẽ, bẹ
- Đọc lại bài tiết 1(CN- §T)
- Quan sát,thảo luận và trả lời
- Đọc : be bé(C nhân- đ thanh)
- Tô vở tập viết : bè, be
- Quan sát vàtrả lời : Các tranh được xếp theo trật tự chiều dọc. Các từ được đối lập bởi dấu thanh : dê / dế, dưa / dừa, cỏ / cọ, vó / võ.
TiÕt1: To¸n LuyƯn tËp
I :Mơc tiªu: Giúp HS 
- NhËn biÐt ®­ỵc sè l­ỵng 1,2,3; biÕt ®äc viÕt, ®Õm c¸c sè 1,2,3.
II. §å dïng d¹y häc :
- Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1. Khởi động: Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra bài cũ:
 3. Bài mới:
 H§ của GV
 H§ của HS
H®1: Giới thiệu bài .
H§2 :Hướng dẫn HS làm các bài tập ở
SGK.:
- Bài 1: Sè
 - Hướng dẫn HS
 Nhận xét bài làm của HS.
-Bài 2: Sè
GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.
-Bài 3: Dµnh cho hs kh¸ giái
Hướng dẫn HS:
 KT và nhận xét bài làm của HS.
-Bài 4: ViÕt sè 1,2,3.( dµnh cho hs kh¸ giái)
 Hướng dẫn HS :
Chấm điểm - nhận xét bài làm của HS.
H§3:Trò chơi.
- GV tổ chức cho cả lớp chơi nhận biết số lượng của đồ vật. 
 - GV giơ tờ bìa có vẽ một (hoặc hai, ba) chấm tròn.
- GV nhận xét thi đua.
* Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì? 
 Đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.
-Về nhà tìm các đồ vật có số lượng là 1 (hoặc 2, 3)
- HS đọc yêu cầu bài 1:”ĐiềnSố”.
- HS làm bài và chữa bài.
- HS đọc yêu cầu bài 2:”Điền số”.
- HS làm bài và chữa bài
-.HS đọc yêu cầu bài 3:”Điền số”.
- HS làm bài và chữa bài.
- HS đọc yêu cầu:”Viết số 1, 2, 3”. 
- HS làm bài.
- Chữa bài: HS đọc số vừa viết.
- HS thi đua giơ các tờ bìa có số lượng tương ứng(1 hoặc 2, 3).
Trả lời(Luyện tập).
3HS đếm. 
 Lắng nghe.
TiÕt 4: MÜ thuËt
 VÏ NÐT th¼ng
 I.Mơc tiªu: 
 - HS nhËn bÕt ®­ỵc mét sè lo¹i nÐt th¼ng.
 - BiÕt c¸ch vÏ nÐt th¼ng.
 - BiÕt phèi hỵp c¸c nÐt th¼ng ®Ĩ vÏ, t¹o h×nh ®¬n gi¶n.
 - HS kh¸ giái phèi hỵp c¸c nÐt th¼ng ®Ĩ vÏ t¹o thµnh h×nh vÏ cã néi dung.
 II.§å dïng d¹y häc
 - GV chuÈn bÞ mét sè h×nh cã nÐt th¼ng. Mét bµi vÏ minh ho¹.
- HS cbÞ vë tËp vÏ, bĩt ch×.
 III. C¸c ho¹t®éng d¹y häc
 H§ của GV
 H§ của HS
H§1: Giíi thiƯu nÐt th¼ng
- GV yªu cÇu HS xem h×nh vÏ trong vë tËp vÏ
 mét ®Ĩ c¸c em biÕt thÕ nµo lµ nÐt vÏ vµ tªn cđa chĩng. GV chØ vµo c¹nh bµn ®Ĩ HS thÊy râ h¬n vỊ nÐt th¼ng ngang, th¼ng ®øng.
H§2: H­íng dÉn HS c¸ch vÏ nÐt th¼ng
- GV vÏ c¸c nÐt th¼ng lªn b¶ng
- VÏ nÐt th¼ng nh­ thÕ nµo? 
- GV vÏ h×nh nĩi, n­íc vµ c©y lªn b¶ng.
H§3: Thùc hµnh
- GV h­íng dÉn HS t×m ra c¸c c¸chvÏ kh¸c nhau
H§4: NhËn xÐt- ®¸nh gi¸
* Cđng cè- dỈn dß: 
- NÐt th¼ng ngang :n»m ngang
- NÐt gÊp khĩc:nÐt g·y.
- HS quan s¸t vµ suy nghÜ.
- Nªu tªn c¸c nÐt.
- HS quan s¸t.
- HS tù vÏ theo ý thÝch vµo vë tËp vÏ.
 Thø n¨m, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009
TiÕt 2+3: TiÕng viƯt
Bµi 7 : ª- v
 I.Mục tiêu:
- HS ®äc ®­ỵc : ª, v, bª, ve,; tõ vµ c©u øng dơng
- ViÕt ®­ỵc ª, v, bª, ve( viÕt ®­ỵc ½ sè dßng quy ®Þnh trong vë tËp viÕt1, tËp mét)
- LuyƯn nãi tõ 2- 3 c©u theo chđ ®Ị : bÕ bÐ.
- HS kh¸ giái b­íc ®Çu nhËn biÕt nghÜa mét sè tõ ng÷ th«ng dơng qua tranh ¬ sgk; viÕt ®­ỵc
 ®đ sè dßng quy ®Þnh trong vë tËp viÕt 1, tËp mét.
II.Đồ dùng dạy học:
- Bé ®å dïng häc tiÕng viƯt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết :bé, bẻ.
 - Đọc và kết hợp phân tích :be,bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ, be bé 
 2.Bài mới :
 H§ của GV
 H§ của HS
H§1: Giới thiệu bài :
H®2: Dạy chữ ghi âm
a.Dạy chữ ghi âm ê :
-Nhận diện chữ: Chữ ê giống chữ e là có thêm dấu mị
-Phát âm và đánh vần tiếng : ê, bê
b.Dạy chữ ghi âm v :
(C¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù)
-Phát âm và đánh vần tiếng : v, ve
c.Hướng dẫn viết bảng con :
Đọc lại toàn bài trên bảng.
 Tiết 2:
a.Luyện đọc:
-Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
-Tìm tiếng có âm mới học .
-Hướng dẫn đọc.
 b.Đọc SGK
c.Luyện viết:
d.Luyện nói:
Hỏi: -Bức tranh vẽ gì ? Ai đang bế em bé?
Em bé vui hay buồn ? Tại sao ?Mẹ thường làm gì khi bế em bé ? Em bé thường làm nũng như thế nào? Mẹ rất vất vả chăm sóc chúng ta, chúng ta phải làm gì cho cha mẹ vui lòng ?
+ Kết luận : Cần cố gắng chăm học để cha mẹ vui lòng.
*Củng cố dặn dò
- Thảo luận và trả lời câu hỏi: giống hình cái nón.
- (Cá nhân- đồng thanh)
- So sánh v và b :
- Giống : nét thắt .Khác :v không có nét khuyết trên. §äc (CN-§T)
-Viết bảng con : b, v, bê, ve
- Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)
- Thảo luận và trả lời : Bé vẽ bê
- Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê(CN-§T)
- Đọc SGK (C nhân- đ thanh)
- Tô vở tập viết : ê, v, bê, ve
- Quan sát và trả lời
\
TiÕt 3: To¸n 
 CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5
I.Mơc tiªu:
- HS nhËn biÕt ®­ỵc sã l­ỵng c¸c nhãm ®å vËt tõ 1- 5 ; biÕt ®äc viÕt cÊc sè 4,5; dªm ®­ỵc c¸c sè tõ1- 5vµ ®äc theo thø tù ng­ỵc l¹i tõ 5- 1; biÕt thø tù cđa mçi sè trong d·y sè 1,2,3,4,5
 II.§å dïng d¹y häc
 - GV: Các nhóm 1; 2; 3 ; 4; 5 đồ vật cùng loại. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong các số 1; 2; 3; 4; 5. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã vẽ sẵn ( 1 hoặc 2, 3, 4, 5chấm tròn), 
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III:C¸c ho¹t ®éng d¹y häƯn 
1.Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp .
- Líp theo dâi nhËn xÐt.
2. Bµi míi:
 H§ của GV
 H§ của HS
H®1: Giới thiệu bài
H®2: Giới thiệu từng số 4, 5
- GV hướng dẫn HS 
Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ tranh và nêu:(VD: Có một ngôi nhà...)
- GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng bốn.GV chỉ tranh và nêu : có bốn bạn trai,có bốn cái kèn, bốn chấm tròn, bốn con tính đều có số lượng lµ bốn. Ta viết như sau:( viết số 4 lên bảng).
- GV hướng dẫn HS nhận ra đặt điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng năm.GV chỉ tranh và nêu: có năm máy bay, năm cái kéo, năm chấm tròn, năm con tính Ta viết như sau:( viết số 5 lên bảng).
- GV hướng dẫn HS.
- GV hướng dẫn
- Nhận xét cách trả lời của HS
H®3:Thực hành 
-Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.)
 GV hướng dẫn HS cách viết số:
 GV nhận xét chữ số của HS.
-Bài 2: Sè
Nhận xét bài làm của HS.
- Bài 3: ( HS làm bảng con).
- Hướng dẫn HS:
Nhận xét bài làm của HS.
-Trò chơi : Bµi tËp 4
+HS thi đua nối nhóm có một số đồ vật với nhóm có số chấm tròn tương ứng rồi nối với số tương ứng.
GV nhận xét thi đua.
* Củng cố, dặn dò: (4 phút)
Vừa học bài gì?HS đếm từ 1 đến5,tõ 5®Õn 1
- Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồø dùng học Toán để học bài: “Luyện tập”.
- Nhận xét tuyên dương.
 - Quan sát bức ảnh có một ngôi nhà, có hai ô tô,ba con ngựa, 
- HS nhắc lại: “Có một ngôi nhà”
 - HS quan sát chữ số 4 in,chữ so á4 viết, đều đọc là:” bốn”.(cn-đt)
- HS quan sát chữ số 5 in và chữ số 5 viết, đều đọc là:”ø năm”.
- Chỉ vào hình vẽ các cột hình lập
phương để đếm từ 1 đến 5, rồi đọc ngược lại. Làm tương tự với các ô vuông để thực hành đếm từ 1 đến 5, rồi đọc ngược lại.
- Đọc yêu cầu:Viết số 4, 5
- HS thực hành viết số.
- Đọc yêu cầu:Viết số 
- HS làm bài.Chữa bài.
- HS điền số còn thiếu theo thứ tự vào ô trèng.
- HS làm bài rồi chữa bài.
- HS 2 đội mỗi đội cử 4 em thi nối tiếp nối nhóm đồ vật với chấm tròn rồi nối chấm tròn với số. 
- 3Trả lời.
TiÕt4:Tù nhiªn – x· héi 
 BÀI 2: Chĩng ta ®ang lín
I.Mục tiêu:
- HS nhËn ra sù thay ®ỉi cđa b¶n th©n vỊ sè ®o chiỊu cao, c©n nỈng vµ sù hiĨu biÕt cđa b¶n th©n.
- HS kh¸ giái nªu ®­ỵc vÝ dơ cơ thĨ sù thay ®ỉi vỊ b¶n th©n vỊ sè ®o chiỊu cao, c©n nỈng vµ sù hiĨu biÕt.
 II.Đồ dùng dạy-học:
- Các hình trong bài 2 SGK phóng to.
III. Hoạt động dạy học:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Tiết trước học bài gì? ( Cơ thể chúng ta)
- Hãy nêu các bộ phận của cơ thể? ( 2 HS nêu)
3. Bài mới:
 H§ của GV
 H§ của HS
H§1: Giới thiệu bài:
H§2:Làm việc với sgk
Bước 1:HS hoạt động theo cặp
- Các cặp hãy quan sát các hình ở trang 6 SGK và nói với nhau những gì các em quan sát được.
- GV theo dõi và giúp đỡ HS trả lời
Bước 2:Hoạt động cả lớp
- GV treo tranh và gọi HS lên trình bày những gì các em đã quan sát được.
*Kết luận:
Hoạt độ H H§3: Thực hành theo nhóm nhỏ 
- Cho HS đứng áp lưng vào nhau.Cặp kia quan sát xem bạn nào cao hơn
- Tương tự đo tay ai dài hơn,vòng đầu,vòng ngực ai to hơn
- Quan sát xem ai béo, ai gầy. 
*Kết luận:
 -Sự lớn lên của các em có thể giống nhau hoặc không giống nhau.Các em cần chú ý ..
* Vẽ về các bạn trong nhóm
-Cho HS vẽ 4 bạn trong nhóm
* Củng cố,dặn dò:
-Nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
- Chơi trò chơi vật tay theo nhóm.
- HS làm việc theo từng cặp:q/s và trao đổi với nhau nội dung từng hình. 
- HS đứng lên nói về những gì các em đã quan sát
- Các nhóm khác bổ sung
- HS theo dõi
- Mỗi nhóm 4HS chia làm 2 cặp tự quan sát
- HS phát biểu theo suy nghĩ của cá nhân
- HS vẽ
 Thø s¸u, ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009
TiÕt1+2: TiÕng viƯt ViÕt bµi tuÇn 1, tuÇn 2
I.Mục tiêu:
- T« ®­ỵc c¸c bµi tuÇn 1,2 theo vë tËp viÕt1, tËp mét.
- HS kh¸ giái cã thĨ viÕt ®­ỵc c¸c nÐt c¬ b¶n.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV: - Các nét cơ bản được trình bày trong khung chữ. 
 - Viết bảng lớp nội dung bài 1
 -HS: - Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học
 1.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS
 2.Bài mới :
 H§ của GV
 H§ của HS
H®1: Giíi thiƯu bµi: 
 H§2 : Củng cố cách viết các nét cơ bản.
 - GV đưa ra các nét cơ bản mẫu
 - Đây là nét gì?
(Nét ngang, nét sổ, nét xiên trái ,nét xiên
 Phải, nét móc xuôi  )
+Kết luận:Hãy nêu lại các nét cơ bản vừa học?
H§3: Hướng dẫn qui trình viết:
- GV sử dụng que chỉ tô trên chữ mẫu 
-Viết mẫu trên dòng kẻ ở bảng lớp 
- Hướng dẫn viết:
+ Viết trên bảng con
 KÕt luËn:
+ Nêu lại cách viết các nét cơ bản?
H§ 4: Thực hành : 
- GV viết mẫu 
- GV theo dõi,uốn nắn giúp đỡ những HS yếu 
kém
- Chấm bài HS đã viết xong 
- Nhận xét kết quả bài chấm.
H§5: Củng cố , dặn dò
- Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
- Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết 
- HS quan sát
- HS trả lời
- 2 HS nêu
- HS quan sát
- HS theo dõi
- HS viết theo sự hướng dẫn của GV
- HS viÕt bµi vµo vë.
TiÕt 5: Thđ c«ng C¸c quy ­íc c¬ b¶n vỊ gÊp giÊy vµ gÊp h×nh
I .Mơc tiªu:
- HS biÕt c¸c kÝ hiƯu, quy ­íc vÌ gÊp giÊy. 
- B­íc ®Çu gÊp ®­ỵc giÊy theo kÝ hiƯu, quy ­íc.
II. §å dïng d¹y häc: -GV: Mẫu vẽ những kí hiệu qui ước về gấp hình.
 -HS: Giấy nháp, bút chì, vở thủ công
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động 1: Giới thiệu các qui ước về gấp hình và gấp hình mẫu:
1. Kí hiệu đường giữa hình:
+ Cho HS quan sát tranh và hỏi:
 Kí hiệu được vẽ ở đâu?Đường dấu giữa hình có nét vẽ như thế nào?
+ Hướng dẫn HS vẽ.
 2. Kí hiệu đường dấu gấp:
+ Cho Hs quan sát và hỏi:
 Đường dấu gấp có nét như thế nào?
+ Hướng dẫn HS vẽ.
3. Kí hiệu đường dấu gấp vào:
+ Cho Hs quan sát tranh và hỏi:
 . Em thấy gì trên đường gấp vào?
 Hướng dẫn Hs vẽ.
4. Kí hiệu dấu gấp ngược ra sau:
+ Cho HS quan sát tranh và hỏi:
Em nhận xét gì qua hình mũi tên?
 Hướng dẫn HS vẽ.
Hoạt động 2: Thực hành:
GV nhắc nhở, theo dõi HS vẽ đúng kí hiệu
 Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò
-Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, giấy nháp để học bài: “ Gấp các đoạn thẳng cách đều”
Hs quan sát.
- Kí hiệu được vẽ trên đường kẻ ngang, kẻ dọc của vở.
- HS vẽ trên giấy nháp.
- Đường dấu gấp là đường có dấu đứt.
- Hs vẽ trên giấy nháp.
- Có mũi tên chỉ hướng gấp vào.
- Hs vẽ.
-Hình vẽ tên cong l

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan2,doc.doc