Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 (tiết 7)

MỤC TIÊU

- Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật .ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.

-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 29 trang Người đăng haroro Lượt xem 961Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 (tiết 7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 t đứng sau.
* Kh ỏc nhau l à ụ – ơ đứng trước .
HS đọc thầm từ ứng dụng
Hs tỡm tieỏng cú vần ụt - ơt ( đỏnh vần- đọc trơn )
Hs ủoùc caự nhaõn ,ủoàng thanh(Đ ọc xu ụi , đ ọc ng ư ợc )
Hs ủoùc lại to àn bài trờn bảng.( cá nhân . – nhóm – lớp .)
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
 Tiết 2: Luyện tập
 1: Luyeọn ủoùc 
Toồ chửực thi ủoùc baứi ụỷ baỷng lụựp và sgk.
Chỉnh sửa phỏt õm cho hs
* ẹoùc baứi ửựng duùng
Yeõu caàu hs qs ,nhaọn xeựt noọi dung tranh veừ 
Giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng baứi ửựng duùng 
Hỏi cõy bao nhiờu tuổi
Cõy khụng nhớ thỏng năm
Cõy chỉ dang tay lỏ
Che trũn một búng rõm.
Yeõu caàu hs tỡm ủoùc tieỏng coự vaàn mụựi hoùc 
Goùi hs ủoùc bài ứng dụng.
-Khi đọc hết 1cõu thơ em cần lưu ý điều gỡ ?
Gv ủoùc maóu bài ứng dụng HD HS đ ọc 
đ ỳng đ ọc hay;
- Giaỷi nghúa tửứ , nờu ND b ài.
 2 : Luyeọn noựi 
Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi:
Những người bạn tốt
Goùi hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
GV gợi ý cho hs núi về nội dung tranh 
( từ 2 - 4 cõu )
- Tranh vẽ những ai ?
- Cỏc bạn trong tranh đang làm gỡ ?
-Hóy kể về những người bạn tốt của em.
-GV NX 
3:Luyeọn vieỏt 
Gv hửụựng daón hs vieỏt ụỷ vụỷ taọp vieỏt 
Gv theo doừi ,hd hs vieỏt ; lưu ý hs nột nối , khoảng cỏch giữa cỏc con chữ; Tư thế ngồi viết.
Chaỏm bài, nhaọn xeựt moọt soỏ baứi viết của hs
4. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc bài trong sgk 
Tổ chức cho cỏc tổ thi đua tỡm tiếng, từ cú vần mới học.
Nhận xột tiết học, dặn hs luyện đọc- viết ở nhà; chuẩn bị bài : et - ờt
Hs ủoùc caự nhaõn - tổ - ủt
Hs ủoùc cn -nhúm - tổ - ủt
Cỏc tổ thi đọc bài trong sgk
HS qs,nhaọn xeựt
HS đọc thầm, tỡm tiếng cú vần vừa học ( một)
Hs ủoùc noỏi tieỏp ( cn- ủt ) 
Hs nghe
HS thi đua đ ọc đ ỳng đ ọc hay .
HS n ờu ch ủ đ ề luy ện n úi .
HS luyện núi theo gợi ý.
- Tranh vẽ cỏc bạn đang họp nhúm. 
- Cỏc bạn đang thảo luận nội dung bài học để giỳp đỡ nhau cựng hiểu bài...
-HS tự kể về những người bạn của mỡnh.
Hs nghe ,quan saựt
Vieỏt baứi vào vở TV:
 ụt , ơt, cột cờ , cỏi vợt
HS đọc lại bài trong sgk ( cn - đt )
Thi đua tỡm tiếng cú vần mới học :
- Cỏc tổ thi đua (chốt cửa, bạn tốt, nhà dột, thờm bớt, rớt xuống, cỏi thớt,...
TOÁN
BàI 66 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Thực hiện được so sỏnh cỏc số , biết thứ tự cỏc số trong dóy số từ 0 đến 10 ; biết cộng , trừ cỏc số trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2 (c,b,cột 1); Bài 3 (cột 1,2 ); Bài 4
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học
 + Vieỏt baứi taọp 1, 3 leõn baỷng phuù – Tranh baứi 4 a, b 
III. Các hoạt động dạy học 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
-GV ghi dóy tớnh lờn bảng, gọi hs lờn làm.
-Yờu cầu cả lớp làm bảng con:
 5 + 5 - 4 = 10 - 2 + 1 =
-Nhận xột, sửa sai.
2. Bài mới 
 1: Cuỷng coỏ thửự tửù daừy soỏ tửứ 0đ10.
-Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi vaứ ghi ủaàu baứi .
-Goùi hoùc sinh đeỏm laùi daừy soỏ thửự tửù tửứ 0 š 10 ủeồ chuaồn bũ laứm baứi taọp 1 .
 2: Luyeọn taọp 
Baứi 1 Noỏi caực chaỏm theo thửự tửù tửứ 0 - 10 
-Gv hửụựng daón treõn maóu .( bảng phụ)
-Cho hoùc sinh noỏi caực chaỏm theo thửự tửù tửứ 0 à10 .Sau ủoự cho hoùc sinh neõu teõn cuỷa hỡnh vửứa ủửụùc taùo thaứnh.
-Hoùc sinh noỏi hỡnh thửự 2 tửứ soỏ 0 à 8 roài neõu teõn hỡnh 
Baứi 2 Cho hoùc sinh làm bảng con roài chửừa baứi 
-Giaựo vieõn hửụựng daón chửừa baứi treõn baỷng 
Baứi 3 So saựnh ủieàn daỏu > ,< , = : 
-Cho hs tửù vieỏt daỏu thớch hụùp vaứo choó chaỏm 
-Goùi 2 em leõn baỷng chửừa baứi.
Baứi 4 Hoùc sinh quan saựt tranh neõu baứi toaựn ủaởt pheựp tớnh phuứ hụùp 
-Cho hoùc sinh tửù laứm vaứ chửừa baứi treõn baỷng 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ 
-Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng tớch cửùc 
-Daởn hoùc sinh hoùc thuoọc caực baỷng coọng trửứ 
-HS làm và chữa bài 
* 3 em ủeỏm 
* Hoùc sinh tửù laứm baứi 
-1 Hoùc sinh neõu : Hỡnh daỏu coọng hoaởc hỡnh chửừ thaọp 
-Hoùc sinh neõu chieỏc oõ toõ 
* a) HS làm bảng con :
 5 3 9 6 4 10
b)HS làm vào vở ụ li:
4 + 5 - 7 = 2 6 - 4 + 8 = 10
1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 =9
3 - 2 + 9 = 10 7 - 5 + 3 = 5
* Hoùc sinh laứm vaứo vụỷ Btt 
-Hoùc sinh laàn lửụùt( neõu mieọng) keỏt quaỷ tửứng baứi toaựn :
0 < 1 3 + 2 = 2 + 3
10 > 9 7 - 4 < 3 + 2
* Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
-4a) Coự 5 con vũt. Theõm 4 con vũt . Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con vũt ? 
 5 + 4 = 9 
- 4b) Coự 7 con thoỷ. Chaùy ủi heỏt 2 con thoỷ. Hoỷi coứn laùi maỏy con thoỷ ?
 7 - 2 = 5 
.............................................................................................................................................
Th ứ t ư ng ày 29 th ỏng 12 n ăm 2010
HọC VầN
BÀI 71 :eT –êT
I: MUẽC TIEÂU	
 -Hoùc sinh ủoùc ,vieỏt ủửụùc : et, ờt, bỏnh tột, dệt vải .ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
 -Hoùc sinh coự kú naờng ủoùc trơn lưu loỏt cỏc vần, tiếng, từ vừa học.Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn theo chuỷ ủeà : Chợ tết.
 -Học sinh ham thớch tỡm hiểu.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:Tranh aỷnh phuùc vuù cho baứi daùy.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs đọc từ ứng dụng:
cơn sốt, xay bột, quả ớt, ngớt mưa
Đọc bài ứng dụng trong sgk
-GV đọc từ cho hs viết vào bảng con: 
 cơn sốt , ngớt mưa..
Nhận xột.
2. Dạy bài mới:
Tieỏt 1
2 .1. Giụựi thieọu baứi : GV ghi b ảng et , ờt 
2 .2 Dạy vần: et
a. Nhận diện vần
- GV hướng dẫn HS đọc trơn vần et .
- GV hỏi:
+ Vần et gồm mấy õm ghộp lại ?õm nào đứng truớc õm nào đứng sau? 
- Vần et được đỏnh vần như thế nào?
- GV cho HS đỏnh vần.
- GV nhận xột, sửa chữa lỗi phỏt õm cho HS.
b. Dạy tiếng khúa.
 - GV vừa viết vầnet xuống vừa núi cỏc con vừa ghộp được vần ăt .Vậy muốn ghộp tiếng tột phải ghộp thờm õm và dấu gỡ?
- GV nhận xột tuyờn dương.
- Cụ mời 1 em phõn tớch tiếng tột cho cụ
-Tiếng tột được đỏnh vần ntn?
.- GV nhận xột và cho HS đỏnh vần.
- GV cho HS đọc trơn .
- GV nhận xột.
- GV: Đớnh tranh, cỏc em xem tranh vẽ gỡ? 
- Từ khúa hụm nay cần học là b ỏnh t ột.
 ( GV vừa núi vừa ghi bảng )
- GV cho HS đọc trơn từ.
- GV nhận xột tuyờn dương.
-GV cho HS đọc xuụi , ngược lại vần tiếng , từ vừa học.
- GV nhận xột tuyờn dương.
 3 .3.D ạy vần ờt 
Quy trỡnh tương tự v ần et
 - GV cho HS So sỏnh et với ờt
c.. Đọc từ ứng dụng : 
- GV núi: . Để biết được tiếng nào cú vần mới hụm nay mới học chỳng ta cựng tỡm hiểu qua phần luyện đ ọc từ ứng dụng .
- GV yờu cầu HS đọc thầm từ ứng dụng
- GV yờu cầu HS tỡm tiếng cú chứa vần vừa học.
- GV gạch chõn cỏc tiếng HS tỡm được
- GV đọc mẫu gi ải thớch từ và yờu cầu HS đọc
- GV chỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại
 d. Luyện viết.
- Muốn viết vần et ta viết con chữ nào trước, con chữ nào sau? Cỏc con chữ cú độ cao như thế nào?
-GV HD HS viết et – ờt - b ỏnh t ột -d ệt v ải
 GV viết mẫu – hướng dẫn HS cỏch viết:
- GV viết mẫu và nờu cỏch viết:
- GV cho HS viết vào bảng con.
- GV chỉnh sửa tuyờn dương.
- GV cho HS viết bảng con.
- GV nhận xột tuyờn dương.
d. CC T1
?Hụm nay học bài gỡ?
Tỡm vần mới .
Đọc lại bài.T1
Ti ết 2
3 .4. Luyện tập
 a. Luyện đọc
 Luyện đọc lại cỏc vần mới ở tiết 1
- GV chỉ khụng theo thứ tự cho HS đọc .
- GV theo dừi nhận xột sửa sai.
b/Đọc cõu ứng dụng.
- GV giới thiệu tranh trong SGK cho HS quan sỏt
- Tranh vẽ gỡ?
- GV gọi HS trả lời và bổ sung.
- Rỳt ra cõu ứng dụng.
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng ,
 Chim trỏnh rột bay về phương nam. Cả đàn đó thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng
 -Yêu cầu HS đọc cả b ài .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- HDHS đ ọc c õu .
Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong bài ứng dụng .
- Giải thích từ, và gọi HS đọc cn 
- Khi đọc hết 1cõu thơ em cần lưu ý điều gỡ ?
- GV đọc mẫu , HD HS đọc diễn cảm .
- GV cho HS đọc.
- GV chỉnh sửa lỗi phỏt õm cho HS.
c: Luyeọn noựi 
Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi:
Chợ tết.
Goùi hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
GV gợi ý cho hs núi về nội dung tranh ( từ 2 - 4 cõu )
- Tranh vẽ gỡ ?
- Chợ tết cú những gỡ ?
-Em đó được theo mẹ đi chợ tết chưa ?...
d :Luyeọn vieỏt
Gv neõu caỏu taùo vaàn et , ờt ; Từ : bỏnh tột , dệt vải . Viết mẫu, nhắc lại quy trỡnh viết.
Yờu cầu hs viết vào bảng con, đọc lại bài vừa viết.
Nhận xột, sửa sai. 
3. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc bài trong sgk 
Tổ chức cho cỏc tổ thi đua tỡm tiếng, từ cú vần mới học.
Nhận xột tiết học, dặn hs luyện đọc- viết ở nhà; chuẩn bị bài : ut , ưt
HS đọc cn - đt
3 em đọc bài ứng dụng trong sgk
 Hỏi cõy bao nhiờu tuổi .
 Cõy khụng nhớ thỏng năm
 Cõy chỉ dang tay l ỏ 
 Che trũn một búng rõm.
Lớp viết bảng con; đọc lại bài viết.
-5HS n ờu t ờn b ài .
HS nờu vần et gồm 2 õm ghộp lại ,õm e đứng trước õm t đứng sau
Hs gheựp baỷng caứi : et
Hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn caự nhaõn, ủoàng thanh : e - tụứ - et ; et
theõm aõm t trửụực vaàn et; thanh sắc trờn vần et.
-HS ghộp tột
t-et -tột -sắc- tột –tột .
Hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn ( cn-ủt ): tột 
HS nghe, quan sỏt
hs ủoùc caự nhaõn ,ủt: bỏnh tột
hs ủoùc lại bài trờn bảng lớp:
 e - tụứ - et - et 
t-et -tột -sắc- tột –tột
 bỏnh tột .
gioỏng: ủeàu kết thỳc bằng aõm t
khaực :aõm đầu : e - ờ
- HS đọc thầm từ ứng dụng
 n ột ch ữ con r ết 
 s ấm s ột k ết b ạn
- HS đọc cỏ nhõn – cả lớp
- HS đứng tại chỗ tỡm tiếng cú chứa vần vừa học và đọc to lờn.
- 3 – 5 HS đọc 
Cả lớp đọc đồng thanh
Hs vieỏt ,ủoùc ụỷ baỷng con :
 et ờt
 bỏnh tột dệt vải
Nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ.
Hs ủoùc caự nhaõn - tổ - ủt
-HS nờu
Hs ủoùc cn -nhúm - tổ - ủt
Cỏc tổ thi đọc bài trong sgk
HS qs,nhaọn xeựt
-HS n ờu.
-1HS đ ọc
Hs ủoùc noỏi tieỏp t ừng cõu .
 -HS t ỡm ti ếng m ới ph õn t ớch
 tiếng mới ( cn- TT ) 
Hs nghe
 HS đọc 
 HS luyện núi theo gợi ý.
- Tranh vẽ mẹ dẫn bộ đi chợ tết.
- Chợ tết cú nhiều bỏnh , mứt, kẹo, hoa, ...
Mẹ mua nhiều hàng húa chuẩn bị cho ngày tết của gia đỡnh. Mẹ cũn mua một cành đào nở nhiều hoa rất đẹp...
Hs nghe ,quan saựt
Vieỏt baứi vào vở TV:
 et , ờt , bỏnh tột , dệt vải
HS đọc lại bài trong sgk ( cn - đt )
Thi đua tỡm tiếng cú vần mới học :
- Cỏc tổ thi đua (cỏi mẹt, gào thột, vơ vột, tớnh nết,...
TOÁN
BàI :67 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Biết cấu tạo cỏc số trong phạm vi 10 ; thực hiện được cộng , trừ ,so sỏnh cỏc số trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ ; nhận dạng hỡnh tam giỏc . 
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2 (dũng 1); Bài 3; Bài 4
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 Baỷng phuù ghi saỹn baứi taọp soỏ 4.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
-GV ghi đề , gọi hs lờn bảng làm bài; cả lớp làm ở bảng con:
 4 + 5 - 8 = 7 - 6 + 9 =
-Củng cố bảng cộng, trừ đó học.
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới: 
 1: Cuỷng coỏ caỏõu taùo soỏ tửứ 0đ10 .
-Giaựo vieõn yeõu caàu 1 hoùc sinh ủeỏm xuoõi,ngửụùc trong phaùm vi 10 .Neõu caỏu taùo caực soỏ.
-Tửứ 0 ủeỏn 10.Soỏ naứo lụựn nhaỏt? Soỏ naứo beự nhaỏt ? 
- Soỏ 8 lụựn hụn nhửừng soỏ naứo ?
- Soỏ 2 beự hụn nhửừng soỏ naứo ?
2: Luyeọn Taọp 
Baứi 1 Tớnh
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ BTT .
-Lửu yự hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt,chuự yự haứng ủụn vũ,haứng chuùc.
Baứi 2 Cuỷng coỏ caỏu taùo soỏ
- Gv hửụựng daón hoùc sinh neõu caỏu taùo số:
8 gồm ... và 5 ; 10 gồm 4 và ...
 Cho hoùc sinh tửù laứm baứi .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ,boồ sung, sửỷa sai trửụực lụựp 
Baứi 3 Cho HS neõu mieọng
-Caực soỏ 6 , 8 , 4 , 2 , 10.
* Soỏ naứo lụựn nhaỏt ?
* Soỏ naứo beự nhaỏt ?
Baứi 4 Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp 
-Giaựo vieõn goùi hoùc sinh ủoùc baứi toaựn.
-Hửụựng daón giaỷi,neõu pheựp tớnh phuứ hụùp . 
-Cho hoùc sinh giaỷi vaứo baỷng con. 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ: 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc . Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng tớch cửùc .
*HS làm bài ở bảng con ; 1 em lờn làm ở bảng lớp
*1 em ủeỏm tửứ 0 ủeỏn 10 vaứ ngửụùc laùi. Hoùc sinh laàn lửụùt neõu laùi caỏu taùo caực soỏ .
-Soỏ 10 lụựn nhaỏt, soỏ 0 beự nhaỏt.
- 8 lụựn hụn 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0.
- 2 beự hụn 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10.
* Hoùc sinh laàn lửụùt ủoùc laùi teõn baứi hoùc. 
- Neõu yeõu caàu baứi 
- Tửù laứm baứi vào vở vaứ chửừa baứi
a) -
 10 7 8 1 9 2
b) 8 - 5 - 2 = 1 10 - 9 + 7 = 8
 4 + 4 - 6 = 2 2 + 6 + 1 = 9
 9 - 5 + 4 = 8 10 + 0 - 5 = 5
* 8 goàm 3 vaứ 5
- 10 goàm 4 vaứ 6
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ BTToaựn
-1 Hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
 8 = ... + 5 9 = 10 - ... 7 = ... + 7
* Hoùc sinh quan saựt neõu ủửụùc .
- Soỏ 10 lụựn nhaỏt.
-Soỏ 2 beự nhaỏt.
-Hoùc sinh tửù laứm baứi ,chửừa baứi .
* 3 em nờu bài toỏn : Anh cõu được 5 con cỏ, bố cõu thờm được 2 con. Hỏi cú tất cả mấy con cỏ ?
HS nờu cõu lời giải: Cú tất cả số cỏ là:
 - 1 em leõn baỷng vieỏt pheựp tớnh .
5 + 2 = 7
Th ứ n ăm ng ày 30 th ỏng 12 n ăm 2010
Tiếng việt :
BÀI 72: UT -ƯT
I. Mục tiêu:
- Đọc được: ut, ưt, bỳt chỡ, mứt gừng .ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
- Viết được: ut, ưt, bỳt chỡ, mứt gừng 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề:Ngún ỳt, em ỳt, sau rốt.
 -KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
TIẾT 1: ut – ưt
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ : 
- GV đọc cho 3 tổ mỗi tổ viết một từ.
 - GV gọi 3 em đọc cỏc từ ngữ ứng dụng.
 - GV gọi 2 em đọc cõu ứng dụng.
GV nhận xột – sửa chữa và cho điểm
2. Dạy bài mới:
Tieỏt 1
2 .1. Giụựi thieọu baứi : GV ghi bảng ut - ưt 
2 .2 Dạy vần: ut
a. Nhận diện vần
- GV hướng dẫn HS đọc trơn vần ut
- GV hỏi:
+ Vần ut gồm mấy õm ghộp lại ?õm nào đứng truớc õm nào đứng sau? 
- Vần ut được đỏnh vần như thế nào?
- GV cho HS đỏnh vần.
- GV nhận xột, sửa chữa lỗi phỏt õm cho HS.
b. Dạy tiếng khúa.
 - GV vừa viết vần ut xuống vừa núi cỏc con vừa ghộp được vần ut .Vậy muốn ghộp tiếng bỳt phải ghộp thờm õm và dấu gỡ?
- GV nhận xột tuyờn dương.
- Cụ mời 1 em phõn tớch tiếng tột cho cụ
-Tiếng bỳt được đỏnh vần ntn?
.- GV nhận xột và cho HS đỏnh vần.
- GV cho HS đọc trơn .
- GV nhận xột.
- GV: Đớnh tranh, cỏc em xem tranh vẽ gỡ? 
- Từ khúa hụm nay cần học là b ỳt ch ỡ .
 ( GV vừa núi vừa ghi bảng )
- GV cho HS đọc trơn từ.
- GV nhận xột tuyờn dương.
-GV cho HS đọc xuụi , ngược lại vần tiếng , từ vừa học.
- GV nhận xột tuyờn dương.
 3 .3.D ạy vần ưt
Quy trỡnh tương tự v ần ut
 - GV cho HS So sỏnh ut với ut
c.. Đọc từ ứng dụng : 
- GV núi: . Để biết được ở m ỗi từ tiếng nào cú vần mới hụm nay mới học chỳng ta cựng tỡm hiểu qua phần luyện đọc từ ứng dụng .
- GV yờu cầu HS đọc thầm từ ứng dụng
- GV yờu cầu hS tỡm tiếng cú chứa vần vừa học.
- GV gạch chõn cỏc tiếng HS tỡm được
- GV đọc mẫu HD đọc đỳng giải thớch từ và yờu cầu HS đọc.
- GV chỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại
 d. Luyện viết.
- Muốn viết vần ut ta viết con chữ nào trước, con chữ nào sau? Cỏc con chữ cú độ cao như thế nào?
-GV HD HS viết ut . ưt ,bỳt chỡ .mứt gừng
 GV viết mẫu – hướng dẫn HS cỏch viết:
- GV viết mẫu và nờu cỏch viết:
- GV cho HS viết vào bảng con.
- GV chỉnh sửa tuyờn dương.
- GV cho HS viết bảng con.
- GV nhận xột tuyờn dương.
d. CC T1
?Hụm nay học bài gỡ?
Tỡm vần mới .
Đọc lại bài.T1
Ti ết 2
3 .4. Luyện tập
 a. Luyện đọc
 Luyện đọc lại cỏc vần mới ở tiết 1
- GV chỉ khụng theo thứ tự cho HS đọc .
- GV theo dừi nhận xột sửa sai.
b/Đọc cõu ứng dụng.
- GV giới thiệu tranh trong SGK cho HS quan sỏt .
- Tranh vẽ gỡ?
- GV gọi HS trả lời và bổ sung.
- Rỳt ra cõu ứng dụng.
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng ,
 Bay cao cao vút 
 Chim biến mất rồi 
 Chỉ còn tiếng hót 
 Làm xanh da trời.
 -Yêu cầu HS đọc cả b ài .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- HDHS đ ọc c õu .Yêu cầu HS tìm tiếng ghi vần vừa học trong bài ứng dụng .
- Giải thích từ, 
- Khi đọc hết 1cõu thơ em cần lưu ý điều gỡ ?
- GV đọc mẫu , HD HS đọc diễn cảm .
- GV cho HS đọc.
- GV chỉnh sửa lỗi phỏt õm cho HS.
c: Luyeọn noựi 
Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi:
Ngón út . em út .sau rốt .
Goùi hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
GV gợi ý cho hs núi về nội dung tranh . Tranh vẽ gỡ ?
GV gợi ý cho hs núi về nội dung tranh ( từ 2 - 4 cõu )
- Em hiểu thế nào là em ỳt ; Thế nào là sau rốt ?
- Trong nhà em, ai là em ỳt ?
*GV liờn hệ, gdhs...
3. Củng cố, dặn dũ :
Gọi hs đọc bài trong sgk 
Tổ chức cho cỏc tổ thi đua tỡm tiếng, từ cú vần mới học.
Nhận xột tiết học, dặn hs luyện đọc- viết ở nhà; chuẩn bị bài : it , iờt.
s ấm s ột .kết b ạn ,nột chữ 
Chim trỏnh rột bay về phương nam .Cả đàn đó thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo đàn .
-5 HS Đọc trơn.
 Vần ut cú 2 õm ghộp lại : õm u đứng trước õm t đứng sau
Hs gheựp baỷng caứi :ut
u –t – ut - ut
Hs ủaựnh vaàn ,ủoùc trụn caự nhaõn, ủoàng thanh : 
Theõm aõm b trửụực vaàn ut; dấu sắc trờn đầu õm u .
- HS cả lớp cài tiếng cột.
-Tiếng bỳt cú õm b đứng trước vần ut đứng sau thờm dấu sắc trờn đầu õm õ. 
.b –ut- bỳt -sắc –bỳt –bỳt .
Tranh vẽ hộp bỳt ch ỡ màu
- Đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
 u –t – ut - ut
b –ut- bỳt -sắc –bỳt –bỳt
 b ỳt ch ỡ .
*Gi ống nhau l à đ ều c ú t đứng sau.
* Kh ỏc nhau l à u – ư đứng trước .
HS đọc thầm từ ứng dụng
Chim cỳt sứt răng 
sỳt búng nứt n ẻ
Hs tỡm tieỏng cú vần ut , ưt ( đỏnh vần- đọc trơn )
Hs ủoùc caự nhaõn ,ủoàng thanh
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
-ut . ưt ,bỳt chỡ .mứt gừng
-HS nờu
-HS nờu nối tiếp
-HS đ ọc cn -nhúm -lớp
Hs ủoùc cn -nhúm - tổ - ủt
Cỏc tổ thi đọc bài trong sgk
HS qs,nhaọn xeựt
HS đọc thầm, 
2HS đọc
Hs ủoùc noỏi tieỏp ( cn- ) 
-HS tìm tiếng mới đọc + phân tích
Hs nghe
-Nghỉ hơi .
HS thi đua đ ọc đ ỳng đ ọc hay .
HS n ờu ch ủ đ ề luy ện n úi .
 HS đọc cn
 HS luyện núi theo gợi ý.
- Tranh vẽ ngún ỳt; em bộ đang chơi với chị ; một đàn vịt đang đi, cú 1 con đi sau cựng.
- Em ỳt là em nhỏ nhất trong nhà; sau rốt là sau cựng...
-HS tự nờu ...
Nghe , ghi nhớ.
HS đọc lại bài trong sgk ( cn - đt )
Thi đua tỡm tiếng cú vần mới học :
- Cỏc tổ thi đua (trỳt ,rỳt , ụng bụt, giờ phỳt, bứt lỏ, vứt rỏc,...
.
Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010
TẬP VIẾT:
 T16 :thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh ngoùt, 
baừi caựt, thaọt thaứ
I. Mục tiêu:
- Viết đỳng cỏc chữ: thanh kiếm, õu yếm, cao chuụm, bành ngọt . kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một
 -KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi H lờn bảng viết :treỷ em, gheỏ ủeọm, muừm múm 
- Nhận xột bài cũ.
B. Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 3 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết:thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh ngọt , bói caựt, thaọt thaứ.
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
TẬP VIẾT:
T17 : xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt,
I. Mục tiêu:
- Viết đỳng cỏc chữ: xay bột, nột chữ, kết bạn,chim cỳt. kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
-Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi, vieỏt lieàn maùch.Kú naờng vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi H lờn bảng viết : thanh kieỏm, baựnh ngoùt,baừi caựt, thaọt thaứ
- Nhận xột bài cũ.
B. Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết:xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
TN-XH
BÀI 17: GIỮ GèN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp.
- Biết giữ gỡn lớp học sạch, đẹp
-Kĩ năng làm chủ bản thõn: Đảm nhận trỏch nhiệm thực hiện một số cụng việc để giữ lớp học sạch đẹp.
-Kĩ năng ra quyết định: Nờn và khụng nờn làm gỡ để giữ lớp học sạch đẹp.
-Phỏt triển kĩ năng hợp tỏc trong quỏ trỡnh thực hiện cụng việc. 
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh minh hoaù cho baứi hoùc.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt đoọng cuỷa GV
Hoaùt đoọng cuỷa HS
1. Kieồm tra baứi cuừ:	
- Caực em phaỷi laứm gỡ ủeồ giuựp baùn hoùc toỏt?
 - ễÛ lụựp coõ giaựo laứm gỡ?
 - Caực baùn HS laứm gỡ?
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ.
2. Bài mới: 
*Hẹ1: laứm vieọc vụựi SGK
 - Caực em coự yeõu quyự lụựp hoùc khoõng?
 - Muoỏn cho lụựp hoùc saùch ủeùp em phaỷi laứm gỡ?
 - Hửụựng daón HS quan saựt SGK.
Bửụực 1: GV gụùi yự
 - Trong bửực tranh thửự nhaỏt veừ gỡ?
 - Sửỷ duùng duùng cuù gỡ?
 - Bửực tranh hai veừ gỡ?
 - Sửỷ duùng duùng cuù gỡ?
Bửụực 2: HS thaỷo luaọn nhoựm 4
- HD cỏc nhúm thảo luận.
 - GV goùi 1 soỏ em trỡnh ba

Tài liệu đính kèm:

  • docGA L1 Tuan 17 2buoi GUI HANG DAI DONG.doc