Giáo Án Lớp 1 - Tuần 12 - Nguyễn Thị Mai

I. MUÏC TIEÂU:

- Biết được tên nước, nhận biết được Quốc kỳ, Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.

- Nêu được: Khi chào cờ phải bỏ mũ, nón, đừng nghiêm, mắt nhìn quốc kỳ.

- Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần.

Tôn kính Quốc kỳ và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.

II. CHUAÅN BÒ:

1.- GV: Vở Bài tập Đạo đức1. Một lá cờ Việt Nam (đúng quy cách). Bài hát “Lá cờ Việt Nam” (Nhạc và lời: Đỗ Mạnh Thường và Lý Trọng).

2. HS: Bút màu, giấy vẽ.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

doc 46 trang Người đăng honganh Lượt xem 941Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 12 - Nguyễn Thị Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÂn baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh môû SGK Tieáng vieät ñoïc laïi baøi ñaõ hoïc.
2. Hoïc sinh thöïc haønh.
- Gv yeâu caàu hoïc sinh laáy vôû baøi taäp ñeå thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 1: noái
- Cho hoïc sinh ñoïc và noái cho phuø hôïp.
- Ñoïc caùc töø coù trong baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh noái caùc töø vôùi tranh cho phuø hôïp.
- HS giaùo vieân söûa chöõa.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2: Ñieàn : en - eân?
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh vaø nhaän xeùt töøng tranh.
- Döïa vaøo töøng tranh ñieàn vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp.
- Nhaän xeùt söûa chöõa.
- GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi tieáp theo.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS thöïc hieän 
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc haønh.
- HS thöïc haønh.
Ruùt kinh nghieäm:.
ÔN TẬP TOÁN
OÂN : LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MUÏC TIEÂU: 
Củng cố thêm cho học sinh:
 - Bieát thöïc hieän ñöôïc pheùp coäng, tröø caùc soá ñaõ hoïc, pheùp coäng vôùi soá 0 , pheùp tröø moät soá cho soá 0 , bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh veõ. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: VBT, tranh maãu vaät. 
 - HS: VBT, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng: Thöïc haønh: 
 - GV h.daãn cho HS laøm caùc baøi taäp laàn löôït.
 + Baøi 1: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi vaølaøm baøi taäp. 
 - GV höôùng daãn cho HS leân baûng laøm baøi taäp + VBT.
 + Baøi 2 coät 1
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS vaø laøm baøi taäp theo y/c cuûa GV. 
 - GV cho HS laøm treân baûng.
 - GV cho HS nhaän xeùt.
 + Baøi 3: coät 1, 2.
 - HS neâu y/c baøi laøm vaø ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng. 
 - GV cho HS laøm baøi taäp. 
 - GV cho HS nhaän xeùt baøi laøm. 
 	Nghæ giöõa tieát
+ Baøi 4: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø neâu ñeà baøi theo tình huoáng tranh a, b.
- GV cho HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa caùc baïn. 
4. Cuûng coá- daën doø: 
 - GV daën doø tieát hoïc sau.
* HS thöïc haønh laøm baøi taäp:
 - HS laøm baøi taäp theo h.daãn. 
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c vaø laøm baøi taäp.Tính k.quaû theo haøng ngang
 + Baøi 2: 
 - HS neâu y/c baøi vaø laøm baøi taäp theo y/c. 
 - HS tính k.quaû laàn löôït theo haøng ngang. 
 + Baøi 3: 
 - HS neâu y/c baøi laøm vaø ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng. 
+ Baøi 4: 
 - HS neâu y/c baøi laøm: Vieát pheùp tính thích hôïp:
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
GIÁO DỤC TẬP THỂ NHA HỌC ĐƯỜNG
BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP CHẢI RĂNG
I. MỤC TIÊU:
 HS nắm vững và từng bước thực hành chải răng đúng phương pháp để phòng bệnh viêm nướu và sâu răng
II. CHUAÅN BÒ:
 Tranh dạy phương pháp chải răng
 Mẫu hàm – bàn chải
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHUÛ YEÁU:
1/ Hoạt động 1: Hát và kiểm tra : Bài Lựa chọn và giữ gìn bàn chải
 -GV nêu câu hỏi theo nội dung bài đã học – HS trả lời - GV nhận xét
 2/ Hoạt đđộng 2:Dạy bài mới:
 - Giới thiệu bài - ghi bảng
 - Khi nào em chải răng?( sau khi ăn và trước khi đi ngủ)
 - GV cho HS quan sát mô hình răng và HS nhận biết: hàm răng trên và dưới - chia làm 3 mặt: Mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai.
 - Chia hàm răng thành từng đoạn răng, mỗi đoạn bao gồm khoảng 2 – 3 cái răng
 - Hướng dẫn chải răng theo phương pháp sau: chải hàm trên trước, hàm dưới sau,
Chải bên trái trước, bên phải sau
 a/ Hàm trên: Chải mặt ngoài và mặt trong: Cầm bàn chải với lông nghiêng sovới mặt ngoài răng (thường khoảng 30 – 45độ), vùa rung vừa đi xuốnghay lên mặt nhai của răng, mỗi vùng từ 6à10 lần
 b/ Hàm dưới: Cầm bàn chải, lông bàn chải hướng xuống dứơi cổ răng, đặtsong song với răng, kéo từ dưới lên trên, mỗi vùng từ 6 đến 10 lần
 c/ Mặt nhai: Cầm bàn chải thực hiện động tác đẩy tới kéo lui trên mỗi vùng từ 6 đến 10 lần ( gọi là động tác tới lui)
 3/ Hoạt động 4: Củng cố
- Chải răng khi nào? 
 - Chải mặt ngoài như thế nào? (Mặt trong, mặt nhai ?)
 - HS thực hành lại các động tác đã học
Đọc thuộc lòng:
Mẹ mua cho em một bàn chải xinh
Cùng anh chị, em đánh răng một mình
Đánh mặt ngoài, rồi đánh mặt trong
Đánh hàm trên rồi đánh hàm dưới
Đánh mặt nhai lui tới vài lần
Em chải răng nên răng em trắng tinh
HS thöïc hieän
HS traû lôøi
- Hs theo doõi
- HS thöïc haønh
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2011
TIEÁMG VIEÄT
Baøi 48 : in - un
I. MUÏC TIEÂU: 
 - Ñoïc ñöôïc: in , un , ñeøn pin, con giun ; töø vaø ñoaïn thô öùng duïng . 
 - Vieát ñöôïc: in , un , ñeøn pin, con giun.
 - Luyeän noùi töø 2 ñeán 4 caâu theo chuû ñeà: Noùi lôøi xin loãi. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, tranh minh hoaï baøi hoïc. 
 - HS: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. K.Tra baøi cuõ: 
 - GV cho HS ñoïc, vieát baøi 47 ( coù choïn loïc.)
3. Daïy baøi môùi: 
3.1. Giôùi thieäu: 
3.2. Höôùng daãn daïy vaàn: 
 * Daïy vaàn in: 
Hoaït ñoäng 1. Nhaän dieän vaàn - gheùp baûng caøi:
Muïc tieâu: giuùp HS nhaän dieän vaø ñoïc ñöôïc in – un, neon pin, con giun.
 - GV cho HS nhaän dieän vaàn vaø p.tích caáu taïo vaø gheùp vaàn vaøo baûng caøi.
 - GV h.daãn cho HS ñaùnh vaàn.
 - GV uoán naén giuùp ñôõ HS. 
 * Ñoïc tieáng khoaù: 
 - GV gôïi yù cho HS tìm aâm vaø gheùp taïo thaønh tieáng khoaù.
 - GV h.daãn cho HS p.tích tieáng vaø luyeän ñaùnh vaàn tieáng.
 - GV nhaän xeùt, uoán naén cho HS. 
 * Ñoïc töø khoaù: 
 - GV duøng tranh giôùi thieäu vaø ruùt ra töø khoaù roài cho HS nhaän dieän vaø p.tích töø coù tieáng mang vaàn môùi hoïc.
 - GV cho HS luyeän ñoïc trôn caù nhaân. 
 (Neáu HS ñoïc coøn yeáu nhieàu thì luyeän cho HS ñaùnh vaàn töøng tieáng roài ñoïc trôn. )
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - GV cho HS ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc caù nhaân, ñoàng thanh.
 * Daïy vaàn un.
 - GV cho HS so saùnh 2 vaàn coù ñieåm naøo gioáng vaø khaùc nhau. 
 - GV h.daãn HS ñoïc khaùc nhau. 
 - GV theo doõi nhaän xeùt. 
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 2: luyeän vieát baûng con
Muïc tieâu: Giuùp HS vieát ñöôïc in, un, pin, giun. treân baûng con.
* So saùnh:
 - GV cho HS so saùnh chöõ in thöôøng vaø chöõ vieát thöôøng vaø luyeän cho HS vieát baûng con. 
 * Vieát ñöùng rieâng: 
 - GV h.daãn quy trình vieát vaø cho HS luyeän vieát vaøo baûng con. 
 - GV theo doõi uoán naén cho HS luyeän vieát. 
 * Vieát keát hôïp:
 - GV p.tích chöõ ghi tieáng vaø luyeän cho HS vieát baûng con. 
 - GV theo doõi chænh söûa cho HS. 
Hoaït ñoäng 3. Ñoïc töø öùng duïng: 
Muïc tieâu: Giuùp HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng.
 - GV ghi laàn löôït caùc töø öùng duïng leân baûng cho HS ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù vaàn môùi hoïc.
 - GV keát hôïp giaûi thích cho HS naém moät soá töø ngöõ öùng duïng.
 * TIEÁT 2: 
3. Luyeän taäp: 
Hoaït ñoäng 1. Luyeän ñoïc: 
Muïc tieâu: Hs oân laïi baøi tieát 1
 - GV cho HS ñoïc laïi baøi ghi baûng T1 + ñoïc trong SGK.
 - GV theo doõi uoán naén cho HS luyeän ñoïc. 
 * Ñoïc caâu öùng duïng: 
 - GV giôùi thieäu tranh öùng duïng vaø ruùt ra caâu (Ñoaïn thô) öùng duïng roài h.daãn cho HS ñoïc caâu öùng duïng vaø tìm tieáng coù mang vaàn vöøa hoïc.
 - Reøn kyõ naêng ñoïc trôn cho HS.
Hoaït ñoäng 2. Luyeän noùi: 
Muïc tieâu: reøn kó naêng noùi cho hoïc sinh qua chuû ñeà: Noùi lôøi xin loãi
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø gôïi yù caâu hoûi cho HS traû lôøi.
 - GV ñaët caùc caâu hoûi laàn löôït cho HS traû lôøi. 
 - GV theo doõi giuùp ñôõ HS noùi maïnh daïn.
 - GV giaùo duïc cho HS qua chuû ñeà luyeän noùi. 
Nghæ giöõa tieát
 Hoaït ñoäng 3: Luyeän vieát: 
Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh vieát ñuùng: in, un, ñeøn pin, con giun vaøo vôû taäp vieát.
 - GV h.daãn cho HS vieát vaøo vôû taäp vieát theo quy ñònh chuaån kieán thöùc. 
4. Cuûng coá - daën doø:
 - GV cho HS ñoïc laïi toaøn baøi trong SGK.
 - Reøn kyõ naêng ñoïc trôn cho HS qua baøi hoïc. 
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø daën doø tieát hoïc sau. 
 * HS thöïc hieän theo h.daãn cuûa GV:
 - HS nhaän dieän vaàn vaø p.tích caáu taïo vaàn vaø gheùp baûng caøi theo y/c. 
 - HS ñaùnh vaàn caù nhaân laàn löôït. 
 * Ñoïc tieáng khoaù: 
 - HS tìm aâm vaø gheùp taïo thaønh tieáng khoaù.
 - HS p.tích vaø ñaùnh vaàn caù nhaânlaàn löôït caù nhaân.
 * Ñoïc töø khoaù:
 - HS p.tích vaø töø vaø tìm tieáng coù mang vaàn môùi.
 - HS luyeän ñoïc trôn caù nhaân laàn löôït.
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - HS ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc caù nhaân, ñoàng thanh .
 - HS so saùnh 2 vaàn coù ñieåm gioáng vaø khaùc nhau. 
 + Gioáng nhau: Ñeàu coù aâm n ôû cuoái.
 + Khaùc nhau : i khaùc u ñöùng ñaàu. 
 - HS ñoïc khaùc nhau laàn löôït caù nhaân. 
 * HS luyeän vieát baûng con:
 - HS luyeän vieát vaøo baûng con laàn löôït theo h.daãn cuûa GV. 
 * HS luyeän vieát keát hôïp:
 - HS vieát theo h.daãn cuûa GV laàn löôït.
 * HS ñoïc töø öùng duïng: 
 - HS ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù vaàn môùi hoïc luyeän ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caù nhaân. . 
 - HS chuù yù nghe GV giaûi thích.
 * HS luyeän ñoïc :
 - HS ñoïc laïi baøi ghi baûng T1 + ñoïc trong SGK laàn löôït caù nhaân. 
 * HS ñoïc caâu öùng duïng: 
 - HS ñoïc caâu öùng duïng caù nhaân vaø tìm tieáng coù mang vaàn vöøa hoïc theo y/c .
 * HS taäp noùi theo h.daãn: 
 - HS quan saùt tranh vaø traû lôøi laàn löôït theo gôïi yù cuûa GV. 
 - HS luyeän noùi 2 ñeán 4 caâu theo chuû ñeà baèng caùc caâu hoûi gôïi yù.
* HS luyeän vieát vaøo vôû taäp vieát: 
 - HS vieát theo y/c cuûa GV laàn löôït.
 Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
.
.
TOAÙN
 Tieát 46: PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 6
I. MUÏC TIEÂU: 
 -Nhaän bieát vaø thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 6; bieát laøm tính coäng caùc soá trong phaïm vi 6; Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh, hình veõ.
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä thöïc haønh, SGK, tranh maãu vaät. 
 - HS: Boä thöïc haønh, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. K.tra baøi cuõ: 
 - GV cho HS ñoïc thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 5. 
2.. Daïy- hoïc baøi môùi: 
Hoaït ñoäng 1.Giôùi thieäu pheùp coäng- baûng coäng trong phaïm vi 6. 
Muïc tieâu: hoïc sinh naém vaø nhôù ñöôïc baûng coäng trong phaïm vi 6.
a) Höôùng daãn hoïc pheùp coäng 5 + 1 = 6 ; 1 + 5 = 6 
 * Böôùc 1: (Gaén moâ hình)
 - GV caøi leân baûng moâ hình con chim vaø cho HS quan saùt vaø giaûi quyeát vaán ñeà. 
 + Coù 5 con chim theâm 1 con chim nöõa. Hoûi coù bao nhieâu con chim ? 
 - GV cho HS nhaéc laïi.
 * Böôùc 2: (Nhaän bieát vaø traû lôøi) 
 - GV vöøa chæ vaøo moâ hình vöøa noùi: “ Naêm con chim theâm moät con chim nöõa. Vaäy ñöôïc 6 con chim”. Vaäy “ Naêm theâm moät baèng saùu”
 - Cho HS nhaéc laïi. 
 * Böôùc 3: (Ghi pheùp tính vaø ñoïc keát quaû)
 - GV noùi: “ Ta vieát: Naêm theâm moät baèng saùu nhö sau” GV ghi baûng. 5 + 1 = 6
 + Ñoïc laø 5 + 1 = 6
 - GV vöøa ñoïc vöøa chæ vaøo 5 + 1 = 6
 - GV cho HS ñoïc laïi k.quaû GV ghi 5 + 1 = 6
b) HDaø hình thaønh pheùp coäng: 1 + 5 = 6 
 - GV söû duïng moâ hình neâu treân ñeå hìmh thaønh ngöôïc laïi.
 - GV thöïc hieän qua 3 böôùc nhö treân (5 + 1 = 6)
 c) Höôùng daãn vaø hình thaønh cho HS qua pheùp coäng ngöôïc laïi 1 + 5 = 6
 - GV hdaãn töông töï nhö phaàn treân caàn löu yù moät ñieåm nhö sau. 
 * Giôùi thieäu cho HS naém khaùi quaùt veà “tính giao hoaùn cuûa pheùp coäng” 5 + 1 = 6 vaø 1 + 5 = 6
* GV keát luaän: 
 Khi ta ñoåi choã (vò trí) cuûa caùc soá trong pheùp coäng thì k.quaû vaãn khoâng thay ñoåi
d).H.daãn cho HS vaø hình thaønh pheùp coäng:
 4 + 2 = 6 ; 2 + 4 = 6 vaø 3 + 3 = 6 
 - GV duøng moâ hình tam giaùc ñeå thöïc hieän töông töï nhö treân.
* Hdaãn HS p.tích caáu taïo soá: 
 - GV vöøa laøm vaø hoûi: 
 + Coù 6 que tính taùch ra 2 nhoùm , nhoùm naøy coù 5 que tính vaø nhoùm kia coù maáy? 
 Vaäy 6 goàm maáy vaø maáy? 
 Hay noùi caùch khaùc 6 = 5 + maáy ? 
 - GV cho HS ñoïc laïi k.quaû.
 - GV cho HS hoïc tieáp caùc pheùp tính coøn laïi. Caùch daïy töông töï nhö daïy 2 pheùp tính: 5 + 1 = 6 vaø 1 + 5 = 6
* GV cuûng coá baûng coäng cho HS vaø p.tích caáu taïo cho HS qua 2 moâ hình troøn. HS naém vaø thöïc haønh.
 - GV ruùt ra baûng coäng trong phaïm vi 6 luyeän cho HS ñoïc.
 - GV cho HS ñoïc thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 6. 
 - GV xoaù laàn löôït baûng coäng cho HS ñoïc thuoäc.
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thöïc haønh: 
Muïc tieâu: HS vaän duïng baûng coäng môùi hoïc laøm ñöôïc caùc baøi taäp.
 + Baøi 1: 
 - GV cho HS thöïc haønh baøi taäp trong SGK - baûng con. 
 - Reøn kyõ naêng cho HS tính cho HS. 
- Höôùng daãn hoïc sinh yeáu laøm ñuùng yeâu caàu
+ Baøi 2: coät 1, 2, 3
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït. 
 - GV y/c HS quan saùt baïn thöïc hieän .
 - GV cho HS nhaän xeùt qua töøng caëp tính 
 - GV giaûi thích cho HS naém moái quan heä cuûa töøng caëp tính. 
 + Baøi 3: coät 1, 2
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït. 
 - GV y/c HS quan saùt baïn thöïc hieän .
 - GV theo doõi HS laøm. 
 + Baøi 4: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi toaùn a, b. 
 - GV h.daãn cho HS neâu baøi toaùn qua tranh tình huoáng. Töø ñoù giuùp HS naém, hieåu vaø thöïc hieän pheùp tính theo tình huoáng. 
 - GV theo doõi HS laøm. 
* Boài döôõng HS khaù gioûi neâu tình huoáng khaùc theo tranh vaø thöïc hieän khaùc ñeå coù k.quaû khoâng thay ñoåi. 
 - GV cho HS nhaän xeùt k.quaû.
3. Cuûng coá- daën doø: 
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc 
 - GV giuùp HS naém vöõng moái quan heä cuûa pheùp coäng.
 - GV cho HS ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 6. 
 - GV daën doø tieát hoïc sau.
 - GV cho HS thöïc hieän theo y/c cuûa GV. 
 - Coù 5 con chim theâm1 con chim nöõa.Vaäy coù taát caû laø 6 con chim. 
 - HS nhaéc laïi caù nhaân. 
 - HS nhaéc laïi laàn löôït caù nhaân . “ Naêm theâm moät baèng saùu” 
 - HS ñoïc laïi k.quaû laàn löôït. 
 - HS leân baûng ghi laïi 5 + 1 = 6
 * HS hoïc pheùp coäng : 1 + 5 = 6
 - HS nghe GV giaûi thích 
 - HS cuøng thöïc haønh 
 - HS cuøng thöïc haønh vaø traû lôøi.
 Vaäy: 6 = 5 + 1 
 6 = 1 + 5 
 - HS ñoïc baûng coäng theo y/c cuûa GV. 
 - HS luyeän ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 6 laàn löôït caù nhaân. 
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - HS tính keát quaû theo coät doïc. 
 + Baøi 2:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS neâu tính k.quaû theo haøng ngang. 
 + Baøi 3: 
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït
 + Baøi 4: 
 - Vieát pheùp tính thích hôïp. 
 a) HS thöïc hieän pheùp tính. 
 4
 + 
 2 
 = 
 6
 - HS chuù yù neâu baøi baøi toaùn ngöôïc laïi ñeå coù pheùp tính coäng: 
 2
 + 
 4 
 = 
 6
 b) HS neâu baøi toaùn: 
 3
 + 
 3 
 = 
 6
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
..
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	BÀI 12: Nhà ở
I. MUÏC TIEÂU: 
-Nói được địa chỉ nhà ở và kể được tên một số đồ dùng trong gia đình. 
-Yêu quý ngôi nhà của mình.
II. CHUAÅN BÒ: 
1.Giáo viên:- Sưu tầm một số tranh, ảnh về nhà ở của gia đình ở miền núi, miền đồng bằng, thành phố.
2. Học sinh: Tranh vẽ ngôi nhà do các em tự vẽ.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:	
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
a) Giới thiệu bài :– Ghi tựa bài.
b) Hoạt động 1: Quan sát theo nhóm đôi
* Mục tiêu: Nhận biết các loại nhà khác nhau ở các vùng miền khác nhau.
Bước 1: 
- Yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK và trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời các câu hỏi :
+ Ngôi nhà này nằm ở đâu ?
+ Em thích ngôi nhà nào ? Tại sao ? 
Bước 2: Hoạt động cả lớp
- Treo tranh các dạng nhà ở nông thôn, nhà tập thể ở thành phố, dãy phố, nhà sàn ở miền núi và giới thiệu cho học sinh.
+ H: Những ngôi nhà này dùng để làm gì ?
KL: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người trong gia đình.
c) Hoạt động 2: Quan sát theo nhóm nhỏ.
* Mục tiêu: Kể tên được những đồ dùng phổ biến trong nhà.
+Bước 1: Chia nhóm 4.
+Yêu cầu mỗi nhóm quan sát một hình ở trang 27 – SGK và nói tên các đồ dùng được vẽ trong hình.
+Bước 2: Yêu cầu đại diện các nhóm kể tên những đồ dùng được vẽ trong hình.
+ H: Hãy kể tên các đồ dùng khác thường có trong gia đình.
+ H: Số lượng đồ dùng có trong mỗi gia đình có giống nhau không ? Tại sao ?
	Nghæ giöõa tieát
 d) Hoạt động 3: Thảo luận
* Mục tiêu: Biết được sự cần thiết phải giữ sạch môi trường nhà ở. Có ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Chia nhóm 4, thảo luận theo các câu hỏi sau:
+ Cần phải giữ gìn môi trường nhà ở như thế nào ? Tại sao phải làm như vậy ?
+ Hãy kể những việc em đã làm góp phần giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ? 
Bước 2: Đại diện từng nhóm trình bày. Hướng dẫn các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- Biểu dương các em đã có ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.
- KL: Cần giữ gìn môi trường nhà ở luôn sạch, đẹp, trong lành.
 Em có thể tham gia giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng bằng những việc làm vừa sức của mình.
 d) Hoạt động 3: Vẽ tranh (nếu còn thời gian)
* Mục tiêu: Biết vẽ ngôi nhà của mình và giới thiệu cho bạn cùng lớp.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Yêu cầu từng HS hoàn thiện bức vẽ về ngôi nhà của mình.
Bước 2: Hai bạn ngồi cạnh nhau, cho nhau xem tranh và nói với nhau về ngôi nhà của mình.
Bước 2: Yêu cầu một số HS xung phong giới thiệu về ngôi nhà của mình theo gợi ý sau:
+ Nhà em ở địa chỉ nào ?
+ Nhà em ở rộng hay chật ?
+ Trong nhà em có những đồ dùng gì ? Đồ dùng đó được sắp xếp ở viï trí nào ?
+H: (HSKG) Em hãy cho biết nhà ở và các đồ dùng gia đình phổ biến ở vùng nông thôn, thành thị, miền núi. 
..
- KL: Mỗi người đều mơ ước có nhà ở tốt và đầy đủ những đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
 Nhà ở của các bạn trong lớp rất khác nhau.
 Các em cần nhớ địa chỉ nhà ở của mình.
 Phải biết yêu quý, giữ gìn ngôi nhà của mình luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp vì đó là nơi em sống hằng ngày với những người ruột thịt thân yêu.
3. cuûng coá
	- Dặn HS về nhà hoàn thiện tranh vẽ về những người thân trong gia đình; 
- HS thảo luận nhóm đôi theo hướng dẫn của GV.
 + T: Dùng để ở.
- HS làm việc theo nhóm.
- Một vài HS trình bày trước lớp.
 + T: Không giống nhau do mỗi gia đình có hoàn cảnh giàu, nghèo khác nhau.
 - HS thảo luận theo các câu hỏi do GV đưa ra.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
 - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- Một số HS trình bày trước lớp. 
- Lắng nghe.
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
OÂN TAÄP TIEÁNG VIEÄT
OÂN BAØI : in – un 
I. MUÏC TIEÂU:
- OÂn luyeän laïi baøi in - un.
- Hoïc sinh noái ñuùng: run nhö caày saáy; vöøa nhö in; ñen nhö goã mun.
- Ñieàn ñuùng in - un vaøo choã chaám.
II. CHUAÅN BÒ:
- GV: vôû baøi taäp
- HS: vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÂn baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh môû SGK Tieáng vieät ñoïc laïi baøi in – un ñaõ hoïc.
2. Hoïc sinh thöïc haønh.
- Gv yeâu caàu hoïc sinh laáy vôû baøi taäp ñeå thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 1: noái
- Cho hoïc sinh ñoïc và noái cho phuø hôïp.
- Ñoïc caùc töø coù trong baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh noái caùc töø cho phuø hôïp.
- HS giaùo vieân söûa chöõa.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2: Ñieàn : in hay un?
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh vaø nhaän xeùt töøng tranh.
- Döïa vaøo töøng tranh ñieàn vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp.
- Nhaän xeùt söûa chöõa.
- GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi tieáp theo: ăn - ân
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS thöïc hieän 
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc haønh.
- HS thöïc haønh.
Ruùt kinh nghieäm:.
 ..
ÔN TẬP TOÁN
 Tieát 46: PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 6
I. MUÏC TIEÂU: 
Cuûng coá vaø reøn luyeän theâm cho hoïc sinh:
 -Nhaän bieát vaø thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 6; bieát laøm tính coäng caùc soá trong phaïm vi 6; Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh, hình veõ.
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: VBT,tranh maãu vaät. 
 - HS: VBT,baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thöïc haønh: 
Muïc tieâu: HS vaän duïng baûng coäng môùi hoïc laøm ñöôïc caùc baøi taäp.
 + Baøi 1: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm 
 - Reøn kyõ naêng cho HS tính cho HS. 
- Höôùng daãn hoïc sinh yeáu laøm ñuùng yeâu caàu
+ Baøi 2: coät 1, 2, 4
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS nhaän xeùt qua töøng caëp tính 
+ Baøi 3: coät 1, 2
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV theo doõi HS laøm. 
Nghæ giöõa tieát
 + Baøi 4: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi toaùn a, b. 
 - GV theo doõi HS laøm. 
* Boài döôõng HS khaù gioûi neâu tình huoáng khaùc theo tranh vaø thöïc hieän khaùc ñeå coù k.quaû khoâng thay ñoåi. 
3. Cuûng coá- daën doø: 
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc 
 - GV daën doø tieát hoïc sau.
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - HS tính keát quaû theo coät doïc. 
 + Baøi 2:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS neâu tính k.quaû theo haøng ngang. 
 + Baøi 3: 
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït
 + Baøi 4: 
 - Vieát pheùp tính thích hôïp. 
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2011
TIEÁMG VIEÄT
Baøi 49 : ieân - yeân
I. MUÏC TIEÂU: 
 - Ñoïc ñöôïc: ieân , yeân , ñeøn ñieän, con yeán ; töø vaø caùc caâu öùng duïng . 
 - Vieát ñöôïc: ieân , yeân , ñeøn ñieän, con yeán.
 - Luyeän noùi töø 2 ñeán 4 caâu theo chuû ñeà: Bieån caû.
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, tranh minh hoaï baøi hoïc. 
 - HS: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. K.Tra baøi cuõ: 
 - GV cho HS ñoïc, vieát baøi 48 ( coù choïn loïc.)
3. Daïy baøi môùi: 
3.1. Giôùi thieäu: 
3.2. Höôùng daãn daïy vaàn: 
 * Daïy vaàn ieân: 
Hoaït ñoäng 1. Nhaän dieän vaàn - gheùp baûng caøi:
Muïc tieâu: giuùp HS nhaän dieän vaø ñoïc ñöôïc ieân , yeân, ñeøn ñieän, con yeân.
 - GV cho HS nhaän dieän va

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 12.doc