Giáo án lớp 1 - Tuần 11 (tiết 10)

 

- Đọc được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao; từ v cc cu ứng dụng.

- Viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

B. § dơng d¹y - hc: - S¸ch ting viƯt 1 tp 1

 

doc 24 trang Người đăng haroro Lượt xem 732Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 11 (tiết 10)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Bµi2: Gän gµng s¹ch sÏ
- Bµi 3: Gi÷ g×n s¸ch vë ®å dïng häc tËp.
- Bµi 4: Gia ®×nh em 
Bµi 5 LƠ phÐpvíi anh chÞ,nh­êng nhÞn em nhá.
- H: TrỴ em cã nh÷ng quỊn g×?
- TrỴ em cã quỊn cã hä tªn cã quỊn ®­ỵc ®ihäc
- H: ThÕ nµo lµ ¨n mỈc gän gµng, s¹ch sÏ. 
-Quµn ¸o ph¼ng phiu, s¹ch sÏ, kh«ng nhµu n¸t.
- H: Em cÇn lµm g× ®Ĩ gi÷ g×n s¸ch vë , ®å dïng häc tËp .
- CÇn s¾p xÕp ng¨n n¾p kh«ng lµm g× h­ háng chĩng. 
- H: Nªu lỵi Ých cđa viƯc ¨n mỈc gän gµng s¹ch sÏ.
- ¡n mỈc gän gµng s¹ch sÏ , cã lỵi cho søc khoỴ ®­ỵc mäi ng­¬i yªu mÕn.
- H: Khi «ng, bµ, cha, mĐ d¹y b¶o c¸c em cÇn lµm g×? 
- BiÕt v©ng lêi «ng bµ cha mĐ ®Ĩ mau tiÕn bé.
2. Thùc hµnh:+ Yªu cÇu hs ®ãng vai víi c¸c t×nh huèng sau:
- T×nh huèng 1: Hai chÞ em ®ang ch¬i víi nhau th× ®­ỵc mĐ cho hoa qu¶( 1 qu¶ to vµ mét qu¶ bÐ) . ChÞ cÇm vµ c¶m ¬n mĐ. NÕu em lµ b¹n em cÇn lµm g× cho ®ĩng?
- T×nh huèng 2: Hai chÞ em ch¬i trß ch¬i khi anh ®ang ch¬i víi chiÕc « t« th× em ®ßi m­ỵn.
- HS th¶o luËn theo cỈp t×m c¸ch gi¶i quÕt hay nhÊt
Ng­êi chÞ( ng­êi anh) cÇn ph¶i lµm g× cho ®ĩng?
- HS ®ãng vai theo c¸ch gi¶i quÕt mµ nhãm m×nh ®· chän.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®iĨm cho c¸c nhãm. 
- LÇn c¸c nhãm lªn ®ãng vai tr­íc líp.
- C¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ nhËn xÐt.
+Yªu cÇu häc sinh kĨ nh÷ng viƯc m×nh ®· lµm ®Ĩ gi÷ g×n ®å dïng, s¸ch vë.
- HS th¶o luËn nhãm 4( tõng häc sinh kĨ tr­íc nhãm )
- Yªu cÇu häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt
- Mçi nhãm cư 1 b¹n kĨ tr­íc líp.
- GV chèt ý
Bµi tËp: GV g¾n b¶ng tËp xư lý t×nh huèng.( nhÊt trÝ gi¬ thỴ ®á, kh«ng nhÊt trÝ gi¬ thỴ xanh, l­ìng lù gi¬ thỴ vµng).
B¹n an dïng kĐo cao su b«i vµo quÇn b¹n lan.
- B¹n Long xÐ vë ®Ĩ gÊp m¸y bay?
- B¹n Ỹn dïng giÊy b×a ®Ĩ bäc vë.
- B¹n Hµ ®ang gi»ng ®å ch¬i víi em cđa b¹n. 
- HS nghe, suy nghÜ vµ nªu ý kiÕn cđa m×nh b»ng c¸ch gi¬ thỴ.
+ GV ®äc lÇn l­ỵt tõng t×nh huèng. 
- GV nhËn xÐt vµ chèt ý.
3. cđng cè - dỈn dß:
- GV chèt l¹i néi dung võa «n tËp.
- Tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh thùc hiƯn tèt.
- Nh¾c nhë nh÷ng häc sinh thùc hÞªn ch­a tèt.
- HS nghe vµ ghi nhí.
Ngày soạn :30/10/2011
Ngày dạy : 1/11/2011 Thø ba ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2011.
 Bài : 43 HỌC VẦN
TiÕt 1 + 2: Ôân tập 
A. Mơc đích yêu cầu:
- Đọc được các vần cĩ kết thúc bằng u / o, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 38 đến bài 43.
- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 38 đến bài 40.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Sĩi và Cừu 
HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh
B. §å dïng d¹y häc.
- S¸ch tiÕng viƯt 1.
- B¶ng «n SGK phãng to.
- Tranh minh ho¹ cho tõ øng dơng.
- Tranh minh häa cho chuyƯn kĨ Sãi vµ Cõu.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
I. KiĨm tra bµi cị.
- ViÕt vµ ®äc: M­u trÝ, bÇu r­ỵu, b­íu cỉ.
- Mçi tỉ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con.
- §äc tõ vµ c©u øng dơng.
- Mét sè em.
- GV nhËn xÐt cho ®iĨm.
II. D¹y häc bµi míi.
1. Giíi thiƯu bµi:
2. ¤n tËp.
a) C¸c vÇn võa häc.
- Treo b¶ng «n.
- H·y lªn b¶ng chØ vµo c¸c vÇn mµ c« ®äc sau ®©y (GV ®äc kh«ng theo thø tù)
- HS n¾ng nghe vµ chØ theo gi¸o viªn.
- Em h·y chØ vµo ©m vµ tù ®äc vÇn cho c¶ líp nghe.
- HS chØ ©m vµ ®äc vÇn trªn b¶ng «n.
- GV theo dâi chØnh sưa.
b) GhÐp ©m thµnh vÇn.
- Em h·y ghÐp c¸c ©m ë cét däc víi ©m ë dßng ngang råi ®äc c¸c vÇn võa ghÐp ®­ỵc.
- HS ghÐp vµ ®äc.
- HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ xung.
- HS ®äc c¸c vÇn võa ghÐp ®­ỵc.
- HS ®äc CN, nhãm, líp.
c) §äc tõ øng dơng.
- H·y ®äc c¸c tõ øng dơng cã trong bµi.
- HS ®äc CN, nhãm, líp.
- GV nghe vµ chØnh sưa lçi ph¸t ©m cho HS
d) TËp viÕt tõ øng dơng.
- GV ®äc HS viÕt: C¸ sÊu, kú diƯu.
- HS nghe vµ viÕt trªn b¶ng.
L­u ý cho HS c¸c nÐt nèi vµ dÊu thanh trong tõ.
- GV theo dâi, chØnh sưa.
- HD HS viÕt C¸ s©u trong vë.
- HS viÕt vë.
- Theo dâi, uèn n¾n HS yÕu.
- NX bµi viÕt.
NX chung tiÕt häc.
HỌC VẦN
TiÕt 2: Ôân tập 
A. Mơc đích yêu cầu:
- Đọc được các vần cĩ kết thúc bằng u / o, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 38 đến bài 43.
- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 38 đến bài 40.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Sĩi và Cừu 
HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
3. LuyƯn tËp.a) LuyƯn ®äc.
- HS lÇn l­ỵt nh¾c l¹i c¸c vÇn trong b¶ng «n.
- 3 HS tù chØ vµ ®äc.
- HS ®äc CN, nhãm, líp.
- Nh¾c l¹i bµi «n T1.
- GV theo dâi chØnh sưa.
+ C©u øng dơng.
Giíi thiƯu tranh minh häa cho HS quan s¸t vµ hái.
- Tranh vÏ g×?
- HS nªu.
- HS ®äc c©u øng dơng d­íi bøc tranh.
- HS ®äc c©u øng dơng.
- Yªu cÇu HS chØ ra tiÕng võa häc cã vÇn kÕt thĩc b»ng o. - GV theo dâi, chØnh sưa ph¸t ©m cho HS.
b) LuyƯn viÕt.
- HS HS viÕt c¸c tõ ng÷ cßn l¹i trong vë tËp viÕt.
- HS t×m vµ ®äc.
- HS tËp viÕt trong vë tËp viÕt.
- L­u ý HS nÐt nèi gi÷a c¸c ch÷ vµ vÞ trÝ ®Ỉt dÊu thanh.
- GV theo dâi uèn n¾n thªm cho HS yÕu.
- KT vµ nhËn xÐt bµi viÕt.
c) KĨ chuyƯn : Sãi vµ Cõu.
- Yªu cÇu HS ®äc tªn chuyƯn.
- 2 HS.
- GV treo tranh minh ho¹ cho HS quan s¸t.
- HS quan s¸t tranh.
- GV kĨ diƠn c¶m néi dung c©u truyƯn.
- HS nghe
- Yªu cÇu HS dùa vµo tranh kĨ l¹i.
- GV ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS dùa vµo ®ã kĨ l¹i chuyƯn.
- Tranh thø nhÊt diƠn t¶ ND g×?
- Tranh thø hai, thø ba ...?
- C©u chuyƯn cã nh÷ng nh©n vËt g×? xÈy ra ë ®©u?
Tranh 1: - Sãi vµ Cõu ®ang lµm g×?
- Sãi ®· tr¶ lêi nh­ thÕ nµo?
- Mét con sãi ®ang lång lén ®i t×m thøc ¨n . g× kh«ng?
- T«i nghe nãi . nghe mét bµi.
Tranh 2:
- Sãi nghÜ vµ hµnh ®éng ra sao?
- Sãi nghÜ . sèng lªn?
Tranh 3:
- LiƯu cõu cã bÞ ¨n thÞt kh«ng?
- §iỊu g× x¶y ra tiÕp ®ã?
- TËn cuèi b·i 1 gËy.
Tranh 4: - Nh­ vËy chĩ cõu th«ng minh cđa chĩng ta ra sao?
- §­ỵc cøu tho¸t.
- C©u chuyƯn cho ta thÊy ®iỊu g×?
- HS nªu.
4. Cđng cè dỈn dß:
- GV ghi b¶ng «n cho HS theo dâi vµ ®äc.
- HD ®äc ®èi tho¹i.
- Tỉ chøc cho HS ph©n vai kĨ chuyƯn.
- NhËn xÐt chung cho giê häc.
- Xem tr­íc bµi sau.
Ngày soạn :30/10/2011
Ngày dạy : 1/11/2011 
 Bài : 40 TOÁN
 Số 0 trong phép trừ 
A. Mơc tiªu:
- Nhận biết vai trị số 0 trong phép trừ : 0 là kết quả phép trừ hai số bằng nhau , một số trừ đi 0 bằng chính nĩ ; biết thực hiện phép trừ cĩ số 0 ; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ .
Bài 1Bài 2 (cột 1,2 )Bài 3
B. §å dïng d¹y häc. GV: B«ng hoa, chÊm trßn.
 HS: Bé ®ß dïng to¸n 1.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
I. KTBC:
- Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.
- Gäi HS lªn b¶ng trõ trong ph¹m vi 5.
II. D¹y häc bµi míi.
- 2 HS lªn b¶ng.
 5 - 3 = . 5 - 1 = 
 4 + 1 =  5 - 2 = 
1. Giíi thiƯu bµi linh ho¹t.
2. Giíi thiƯu phÐp trõ hai sè b»ng nhau.
B­íc 1: Giíi thiƯu phÐp trõ 1 - 1 = 0
- GV tay cÇm 1 b«ng hoa vµ nãi, c« cã 1 tỈng b¹n Hµ mét b«ng. Hái c« cßn mÊy b«ng hoa?
- C« cßn kh«ng b«ng hoa vµ c« kh«ng cã b«ng hoa nµo.
- GV gỵi ý HS ®äc.
- Mét b«ng hoa tỈng mét b«ng hoa cßn l¹i kh«ng b«ng hoa.
- Ai cã thĨ nªu phÐp tÝnh.
- HS nªu: 1 - 1 = 0
- GV ghi b¶ng: 1 - 1 = 0
- Vµi HS ®äc.
B­íc 2: Giíi thiƯu phÐp trõ 3 - 3 = 0
- Cho HS cÇm 3 quy tÝnh vµ nãi. Trªn tay c¸c em cã mÊy quy tÝnh?
- Ba quy tÝnh.
- Bít ®i ba quy tÝnh hái cßn mÊy quy tÝnh.
- Cßn l¹i kh«ng quy tÝnh.
- Yªu cÇu HS nªu l¹i toµn bé bµi to¸n.
- Mét vµi HS nªu.
- Cho HS gµi mét sè phÐp tÝnh t­¬ng øng: Ghi b¶ng: 3 - 3 = 0
- GV ghi phÐp trõ: 1 - 1 = 0
 vµ 3 - 3 = 0
- C¸c sè trõ ®i nhau cã gièng nhau kh«ng?
- Cã gièng nhau.
- Hai sè gièng nhau trõ ®i nhau th× cho ta kÕt qu¶ b»ng mÊy.
- B»ng 0.
3. Giíi thiƯu phÐp trõ "Mét sè trõ ®i 0"
B­íc 1: Giíi thiƯu phÐp trõ 4 - 4 = 0
- GV treo 4 chÊm trßn lªn b¶ng vµ nªu bµi to¸n "Cã 4 chÊm trßn kh«ng bít ®i chÊm nµo hái cßn mÊy chÊm trßn"
- 4 chÊm trßn kh«ng bít ®i chÊm nµo cßn 4 chÊm trßn.
- Cho HS nªu cÊu tr¶ lêi.
4 - 4 = 0
- Yªu cÇu HS nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng.
- Ghi b¶ng: 4 - 0 = 4
- Vµi HS ®äc l¹i.
B­íc 2: Giíi thiƯu phÐp trõ: 5 - 0 = 5
- HS ®äc l¹i 2 phÐp tÝnh: 4 - 0 = 4 ; 5 - 0 = 0 
- Vµi HS ®äc.
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ phÐp tÝnh trªn.
- Lay mét sè trõ ®i 0 th× kÕt qu¶ b»ng chÝnh nã.
4. LuyƯn tËp.
Bµi 1: HS nªu yªu cÇu.
- HS lµm bµi vµ ch÷a bµi.
1 - 0 = 1
2 - 0 = 2
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt kÕt qu¶ cđa cét 1, 2, 3
- GV nhËn xÐt cho ®iĨm.
- Cét 1 vµ 2 kÕt qu¶ b»ng chÝnh nã, cét 3 kÕt qu¶ ®Ịu b»ng 0.
Bµi 2: - Yªu cÇu HS nªu ®Çu bµi.
- HD vµ giao viƯc. (GV nhËn xÐt t­¬ng tù bµi 1)
- HS nªu vµ lªn b¶ng ch÷a.
Bµi 3: - HS nªu yªu cÇu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm 
- HS tù ®Ỉt ®Ị to¸n vµ nªu phÐp tÝnh.
a. 3 -3 = 0
b. 4 - 4 = 0
5. cđng cè dỈn dß:
- ë c¸c bµi tr­íc ®· häc, ai cã thĨ t×m ®­ỵc mét sè mµ lÊy nã céng víi nã?
- Sè 0
- Ai cã thĨ t×m cho c« ë bµi nµy cịng cã mét sè lÊy nã trõ ®i nã cịng b»ng chÝnh nã? 
- Sè 0
- Cho häc sinh nªu phÐp tÝnh 
- 0 - 0 = 0
- Gäi häc sinh nh¾c l¹i phÐp tÝnh 
- Vµi em
- NhËn xÐt chung giê häc - Giao bµi vỊ nhµ.
Ngày soạn :31/10/2011
Ngày dạy : 2/11/2011 Thø tư ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2011
 Bài : 44 HỌC VẦN
TiÕt 1 + 2: ON - AN 
A. Mơc ®Ých yêu cầu
- Đọc được: on, an, mẹ con, nhà sàn; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: on, an, mẹ con, nhà sàn 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Bé và bạn bè.
B. §å dung d¹y häc. - S¸ch tiÕng viƯt 1, tËp 1
 - Bé ghÐp ch÷ tiÕng viƯt.
- Tranh minh häa cho tõ kho¸, c©u øng dơng vµ phÇn luyƯn nãi.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
I. KiĨm tra bµi cị:
- §äc vµ viÕt: ao bÌo , c¸ sÊu, kú diƯu 
- §äc tõ vµ c©u øng dơng
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho ®iĨm
I. D¹y - Häc bµi míi.
1. Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp)
- HS ®äc theo gi¸o viªn: on, an
2. D¹y vÇn On:
a) Nh©n viªn vÇn: - Ghi b¶ng vÇn on
- VÇn on do mÊy ©m ghÐp l¹i lµ nh÷ng ©m nµo?
- VÇn on do hai ©m ghÐp l¹i lµ ©m o vµ n
-H·y so s¸nh on víi oi?
- Gièng: b¾t ®Çu b»ng o
- Kh¸c: on kÕt thĩc b»ng n
b) §¸nh vÇn:
- VÇn on ®¸nh vÇn nh­ thÕ nµo?
- o - nê - on (2HS)
- Yªu cÇu HS ®¸nh vÇn?
- HS ®¸nh vÇn CN, Nhãm líp
+ TiÕng kho¸:
- Yªu cÇu häc sinh t×m vµ gµi vÇn on?
- Yªu cÇu häc sinh gµi tiÕng con?
- HS sư dơng bé ®å dïng gµi: on con
- H·y ph©n tÝch tiÕng on?
- TiÕng on cã ©m C ®øng tr­íc, vÇn on ®øng sau
- H·y ®¸nh vÇn tiÕng con?
- Cê - on - con
- HS ®¸nh vÇn CN, Nhãm líp
- Yªu cÇu ®äc
- HS däc: con
+ Tõ kho¸- Treo tranh cho häc sinh quan s¸t.
- Tranh vÏ g×?
- Tranh vÏ mĐ vµ con
- Ghi b¶ng: MĐ con (gt)
- HS ®äc tr¬n CN, Nhãm, líp
- GV theo dâi, chØnh sưa 
GV theo dâi chØnh sưa.
 D¹y vÇn An (Quy tr×nh t­¬ng tù)
L­u ý: VÇn an ®­ỵc t¹o nªn bëi avµ n
- HS so s¸nh vÇn an víi on
- Gièng: KÕt thĩc b»ng n
- Kh¸c: an b¾t ®Çu b»ng a
+ §¸nh vÇn: a- nê - an
Sê - an - san - huyỊn - sµn, 
+ ViÕt: NÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷.
 a- nê - an
- HS thùc hiªn theo HD
d) §äc tõ øng dơng.
- Ghi b¶ng tõ øng dơng.
- 2 HS.
- GV ®äc mÉu tõ øng dơng b»ng tranh minh ho¹ vµ ®å vËt cơ thĨ ®Ĩ HS h×nh dung.
- Cho HS luyƯn ®äc.
- GV theo dâi chØnh sưa.
- Gäi HS lªn t×m vµ g¹ch ch©n tiÕng cã vÇn.
c) ViÕt: - GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt
- 1 HS.
- HS t« ch÷ trªn kh«ng sau ®ã viªt trªn b¶ng con
®) Cđng cè dỈn dß.
Trß chíi: Thi gµi tiÕng cã vÇn.
- HS ch¬i theo tỉ.
- Cho HS ®äc l¹i bµi trªn b¶ng.
- 2 HS ®äc.
- Cho HS ®äc l¹i tiÕng cã vÇn.
- Mét sè em.
- NhËn xÐt chung giê häc.
HỌC VẦN
TiÕt 2: ON - AN 
A. Mơc ®Ých yêu cầu
- Đọc được: on, an, mẹ con, nhà sàn; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: on, an, mẹ con, nhà sàn 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Bé và bạn bè.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
3. LuyƯn ®äc.
- §äc l¹i bµi tiÕt 1.
- HS ®äc CN, nhãm, líp .
- GV theo dâi chØnh sưa.
- §äc c©u øng dơng.
- Treo tranh cho HS quan s¸t vµ hái?
+ Tranh vÏ g×?
- GÊu mĐ, gÊu con ®ang cÇm ®µn, thá mĐ thá con ®ang nh¶y mĩa.
- Yªu cÇu HS ®äc c©u øng dơng.
- 2 HS ®äc.
- GV ®äc mÉu vµ giao viƯc.
- HS ®äc CN, nhãm, líp .
- Khi ®äc hÕt 1 c©u chĩng ta ph¶i chu ý g×?
- NghØ h¬i.
b) LuyƯn viÕt.
- GV HD viÕt: On, an, mĐ con, nhµ sµn.
- HS luyƯn viÕt theo mÉu ch÷ trong vë tËp viÕt.
- L­u ý cho HS nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷.
- GV theo dâi uèn n¾n cho HS yÕu.
- ChÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt.
Tuyªn d­¬ng HsviÕt ®Đp
c) LuyƯn nãi theo chđ ®Ị. "BÐ vµ b¹n bÌ"
- Yªu cÇu HS tù nãi vỊ b¹n bÌ m×nh mét c¸ch tù nhiªn, sinh ®éng kh«ng gß bã.
- Tõng cỈp HS nãi cho nhau nghe sau ®ã nãi tr­íc líp.
+ Gỵi ý.
- C¸c b¹n con lµ nh÷ng ai? Hä ë ®©u?
- Con cã quý c¸c b¹n kh«ng?
- C¸c b¹n Êy lµ nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo?
- Con vµ c¸c b¹n th­êng giĩp ®ì nhau nh÷ng c«ng viƯc g×?
- Con mong muèn g× víi c¸c b¹n?
4. Cđng cè dỈn dß.
- Trß ch¬i t×m vÇn tiÕp søc.
- Mơc ®Ých: T¹o Ên t­ỵng ®Ĩ nhí c¸c vÇn võa häc.
- HD vµ giao viƯc.
- NhËn xÐt chung giê häc.
- VỊ nhµ häc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Ngày soạn :1/11/2011
Ngày dạy : 3/1/2011 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
 Bài : 11 Gia đình
I. Mơc tiªu:
- Kể được với bạn bè về ơng, bà, bố, mẹ, anh, chị, em ruột trong gia đình của mình 
và biết yêu quý gia đình. 
KNS - Kĩ năng tự nhận thức: Xác định vị trí của mình trong mối quan hệ gia đình.
- Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm một số cơng việc trong gia đình.
- Phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập.
II. ChuÈn bÞ: - Gv: Tranh SGK .
 - Hs: SGK ,VBT.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1/ k\Kiểm tra bài củ
2/ Bài mới a. Giới thiệu bài: 
b. Các hoạt động d¹y häc: 
*Hoạt động 1 : Quan sát, theo nhĩm nhỏ.
- Mục tiêu: Gia đình là tổ ấm của em.
* Bước 1: GV chia nhĩm 
- Từng nhĩm trả lời câu hỏi trong SGK.
+ Gia đình Lan cĩ những ai? Lan và những người trong gia đình đang làm gì?
+ Gia đình Minh cĩ những ai? Minh và những người trong gia đình đang làm gì?
* Bước 2: Cho HS 
Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều cĩ bố, mẹ và những người thân. Mọi người đều sống chung trong một mái nhà đĩ là gia đình.
*Hoạt động 2: Vẽ tranh về gia đình của mình.
- Mục tiêu: Từng em vẽ tranh về gia đình của mình
- Cách tiến hành:
+ Cho từng em vẽ vào tranh
Kết luận: Gia đình là tổ ấm của em. Bố, mẹ, ơng, bà và anh chị ,em là những người thân yêu nhất của em.
*Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp.
- Mục tiêu: Mọi người được kể và chia sẻ với các bạn trong lớp về gia đình mình.
- Cách tiến hành:
+ Động viên một số em dựa vào tranh đã vẽ giới thiệu cho các bạn trong lớp về những người thân trong gia đình mình.
- Tranh vẽ những ai? Em muốn thể hiện điều gì trong tranh?
Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều cĩ gia đình, nơi em được yêu thương chăm sĩc và che chở. Em cĩ quyền được sống chung với bố mẹ và người thân
4. Củng cố - dặn dị:
- ChuÈn bÞ bµi 12: Nhµ ë
- GV nhận xét chung tiết học
- Quan sát các hình trong bài 11 SGK.
- Mỗi nhĩm cĩ 3 – 4 HS. 
- Đại diện một số nhĩm chỉ vào hình và kể về gia đình Lan, gia đình Minh. 
- Từng em vẽ vào giấy (hoặc vở bài tập) về những người thân trong gia đình mình.
+ Từng đơi một kể với nhau về những người thân trong gia đình.
- HS trả lời
- Mỗi HS chỉ cần kể một đến hai hoạt động, gọi HS khác bổ sung. 
Ngày soạn :1/11/2011
Ngày dạy : 3/11/2011 Thø năm ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2011
 Bài : 45 HỌC VẦN
 TiÕt 1 + 2: ÂN , Ă , ĂN 
A. Mơc đích yêu cầu:
 - Đọc được: ân, ă, ăn, cái cân, con trăn; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: ân, ă, ăn, cái cân, con trăn 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nặn đồ chơi
 B. §å dïng d¹y häc: - S¸ch tiÕng viƯt, tËp 1
 - bé ghÐp ch÷ tiÕng viƯt
 - tranh minh ho¹ cho tõ kho¸, c©u øng dơng vµ phµn luyƯn nãi 
 C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: TiÕt
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
I. KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt vµ ®äc: Rau non thỵ hµn, bµn ghÕ
- mçi tỉ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con
- gäi HS ®äc tõ vµ c©u øng dơng
- 1 vµi em
- GV nh©n xÐt, cho ®iĨm
II. D¹y - häc bµi míi:
1. giíi thiƯu bµi: (trùc tiÕp)
2. D¹y vÇn: ¢n:
a. nhËn diƯn vÇn: - ghi b¶ng vÇn ©n
- VÇn ©n do mÊy ©m t¹o nªn?
- VÇn ©n do 2 ©m t¹o nªn lµ ©m a vµ n
- H·y so s¸nh ©n víi on? 
- Gièng: KÕt thĩc b»ng n
- Kh¸c: ©n b¾t ®Çu b»ng © 
- H·y ph©n tÝch vÇn ©n?
- vÇn ©n cã a ®øng tr­íc n ®øng sau
b. §¸nh vÇn: - VÇn ©n ®¸nh vÇn nh­ thÕ nµo?
- ¬ - nê - ©n
- GV theo dâi, chØnh sưa 
- HS ®¸nh vÇn CN, nhãm líp 
+ tiÕng kho¸:- Yªu cÇu hs t×m vµ gµi ©n?
- Yªu cÇu häc sinh gµi tiÕp tiÕng c©n 
Sư dơng bé ®å dïng vµ gµi vÇn ©n, tiÕngc©n. 
- GV ghi b¶ng. C©n
- c¶ líp ®äc l¹i
- h·y ph©n tÝch tiÕng c©n?
- tiÕng c©n cã ©m c ®øng tr­íc ,vµ vÇn ©n ®øng sau
- TiÕng c©n ®¸nh vÇn nh­ thÕ nµo?
- Cê - ©n -c©n- HS ®¸nh v©n: CN, nhãm líp
- GV theo dâi chØnh sưa
- §äc tr¬n – c©n
+Tõ kho¸: 
GV ®­a ra c¸i c©n cho HS quan s¸t
- Trªn tay c« cã c¸i g× nhØ?
- C¸i c©n
- Ghi b¶ng c¸i c©n
- HS ®äc tr¬n CN, nhãm líp
- Cho häc sinh ®äc: ¢n – c©n – c¸i – c©n
c.Luþªn viÕt: 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa
- HS luþªn viÕt trªn kh«ng sau ®ã viÐt trªn b¶ng con 
 D¹y vÇn: ¡n (quy tr×nh t­¬ng tù)
a. nh©n diƯn vÇn:
- VÇn ¨n ®­ỵc t¹o nªn bëi ¨ vµ n
- So s¸nh vÇn ¨n vµ ©n
Gièng: kÕt thĩc b»ng n 
Kh¸c : ¨n b¾t ®Çu b»ng ¨
b. §¸nh vÇn: + VÇn: ¨n. ¸ - nê - ¨n.
+ tiÕng vµ tõ kho¸:
- cho HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái?
- Bøc tranh vÏ con g×?
- con tr¨n
- GV rĩt ra tõ kho¸: Con tr¨n
- §¸nh vÇn vµ ®äc ( CN, Nhãm ,líp )
- ¡ - nê - ¨n - Trê - ¨n - tr¨n
 Con tr¨n
c. §äc tõ øng dơng:
d. viÕt: L­u ý HS nÐt nèi gi÷a ¨ vµ n gi÷a tr víi ¨n ..............
- 2 häc sinh ®äc
- HS thùc hiĐn theo h­íg dÉn
- GV ghi b¶ng tõ øng dơng
 - GV ®äc mÉu ( gi¶i nghÜa tõ)
 - HS ®äc , CN, nhãm líp.
 - nhËn xÐt chung giê häc 
HỌC VẦN
 TiÕt 2: ÂN , Ă , ĂN 
A. Mơc đích yêu cầu:
 - Đọc được: ân, ă, ăn, cái cân, con trăn; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: ân, ă, ăn, cái cân, con trăn 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nặn đồ chơi
 C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: TiÕt 2
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
3. LuþƯn tËp:
a. Luþªn ®äc: + Luþªn ®äc l¹i bµi ë tiÕt 1
- HS ®äc CN, nhãm líp
- GV theo dâi chØnh sưa
+ §äc c©u øng dơng: - trªn tranh cho HS quan s¸t- Tranh vÏ g×?
Hai b¹n nhá ®ang ngåi trß chuyƯn víinhau
- C¸c em cã biÕt 2 b¹n nhá trong tranh ®ang nãi víi nhau nh÷ng g× kh«ng?
- h·y ®äc c©u øng dơng d­íi tranh vµ ®o¸n xem nhÐ.
 - 2 , 3 häc sinh ®äc
- H·y cho c« biÕt ý kiÕn?
- BÐ ®ang kĨ vỊ bè m×nh cho b¹n nghe ....
- Khi ®äc gỈp dÊu chÊm ta ph¶i lµm g×
- NghØ hái
- GV theo dâi, chØnh sưa
- HS ®äc CN, nhãm líp
b. LuyƯn viÕt: - H­íng dÉn viÕt vë vµ giao viƯc
HS viÕt vë theo h­íng dÉn
- GV l­u ý häc sinh nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷, = gi÷a c¸c ch÷, vÞ trÝ ®Ỉt dÊu thanh
- uèn n¾n giĩp ®ì häc sinh yÕu.
- NhËn xÐt giê viÐt cđa häc sinh 
c. Luþªn nãi theo chđ ®Ị: NỈn ®å ch¬i
- 2 häc sinh
- GV h­íng dÉn giao viƯc
+ Gỵi ý:
- HS quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm 2, nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay.
- Bøc tranh vÏ g×
- C¸c b¹n nhá ®ang nỈn ®å ch¬i 
- NỈn ®å ch¬i cã thÝch kh«ng?
- ThÝch
- Líp m×nh nh÷ng ai ®· nỈn ®­ỵc ®å ch¬i?
- HS gi¬ tay
- h·y kĨ c«ng viƯc nỈn ®å ch¬i cđa m×nh cho c¶ líp nghe 
- §å ch¬i th­êng nỈn b»ng g×?
- trong nh÷ng ®å ch¬i em nỈn ®ù¬c em thÝch nhÊt ®å ch¬i nµo?
- Sau khi n¨n ®å ch¬i em ph¶i lµm g×? 
- Em ®· bao giê nỈn ®å ch¬i ®Ĩ tỈng ai ch­a?
4. cđng cè - dỈn dß:
+ trß ch¬i: Em t×m tiÕng míi
- Mơc ®Ých: T¹o Ên t­ỵng ®Ĩ nhí vÇn võa häc 
- chuÈn bÞ c¸c vÇn ©n, ¨n phơ ©m
- Tỉ chøc: chia líp thµnh nh÷ng nhãmvµ ®Ỉt tªn cho tõng nhãm 
- C¸ch ch¬i: Qu¶n trß h« bÊt kú vÇn nµo( ¨n vµ ©n)nhãm tiÕp theo ph¶i t×m ®­ỵc tiÕng chøa vÇn ®ã, cø tiÕp tơc nh­ vËy tõ nhãm nµy ®Õn nhãm kh¸c: Nhãm nµo trơ l¹i l©u nhÊt sÏ th¾ng 
- HS ch¬i theo nhãm 4 ; VD: chđ trß nªu.¨n. Nhãm 1:T¨n ; nhãm2 : V¨n ; Nhãm 3: Ng¨n
-NhËn xÐt chung giê häc
- ChuÈn bÞ tr­íc bµi 46
Ngày soạn :30/10/2011
Ngày dạy : 1/11/2011 THỦ CÔNG
 Bài : 11 Xé, dán hỉnh con gà con ( tiết 2 )
A. Mơc tiªu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con.
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé cĩ thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà cĩ thể dùng bút màu để vẽ.
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán phẳng. Mỏ, mắt gà cĩ thể dùng bút chì màu để vẽ.
- Cĩ thể xé được thêm hình con gà con cĩ hình dạng, kích thước, màu sắc khác.
- Cĩ thể kết hợp vẽ trang trí hình con gà con
B. ChuÈn bÞ: GV: bµi mÉu vỊ xÐ, d¸n con gµ con, cã trang trÝ c¶nh vËt 
 - Hå d¸n, giÊy tr¾ng lµm nỊn - Kh¨n lau tay
 HS: 	- GiÊy thđ c«ng mµu vµng- Bĩt ch×, mµu vµng , hå d¸n
 - Vë thđ c«ng kh¨n lau tay
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
I. KiĨm tra bµi cị: - KT sù chuÈn bÞ cđa häc sinh cho tiÕt häc - NX sau kiĨm tra
- HS lµm theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn
II. D¹y - Häc bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi( linh ho¹t )
2. H­íng dÉn thùc hµnh:
- 1 vµi em
- Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c b­íc xÐ d¸n ë T1
B1: XÐ s¸n h×nh th©n gµ
B2: XÐ h×nh ®Çu gµ
B3: XÐ h×nh ®u«i gµ
B4: XÐ h×nh má, ch©n vµ m¾t gµ
B5: D¸n h×nh
- HD giao viƯc
3. Häc sinh thùc hµnh:
-Yªu cÇu häc sinh lÊy giÊy mµu (chän theo ý thÝch cđa c¸c em) ®Ỉt mỈt kỴ « lªn lÇn l­ỵt ®Õm «, ®¸nh dÊu, vÏ h×nh.
- XÐ rêi c¸c h×nh khái giÊy mµu
- D¸n h×nh
- HS lÇn l­ỵt theo c¸c b­íc ®· häc.
 - GV theo dâi, h­íng dÉn thªm nh÷ng häc sinh yÕu 
+ l­u ý häc sinh : - Khi d¸n h×nh, d¸n theo thø tù, c©n ®èi ph¼ng.
- XÐ xong, d¸n h×nh theo HD
- KhuyÕn khÝch häc sinh kh¸, giái, trang trÝ thªm cho ®Đp.
III. nhËn xÐt - DỈn dß:
1. NhËn xÐt chung tiÕt häc.
- Sù chuÈn bÞ ®å dïng.
- ý thøc häc tËp 
- VƯ sinh an toµn lao ®éng
2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm:
- Kh¶ n¨ng xÐ, d¸n.
- Chän mét vµi s¶n phÈm ®Đp ®Ĩ tuyªn d­¬ng.
3. DỈn dß.
ChuÈn bÞ giÊy mÇu, bĩt ch×, hå d¸n ... cho tiÕt häc sau.
HS nghe, ghi nhí.
Ngày soạn :31/10/2011
Ngày dạy : 2/11/2011 TOÁN
 Bài : 41 Luyện tập
A. Mơc tiªu:
- Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau , phép trừ một số cho số 0biết làm tính trừ các số trong phạm vi đã học .
B. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
I. KiĨm tra bµi cị:
- Cho häc sinh lªn b¶ng lµm: 3 - 3 =

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 11.doc