Giáo án Lớp 1 - Tuần 1 - Phan Thị Kim Mai

I. Mục tiêu yêu cầu: Hình thành cho học sinh có thói quen kỷ luật và trật tự trong học tập, dần dần đưa các em vào nề nếp hoạt động và học tập theo ký hiệu của giáo viên.

II. Bài mới:

 

doc 19 trang Người đăng honganh Lượt xem 906Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 1 - Phan Thị Kim Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ãöu âiãöu måïi laû, biãút âoüc, biãút viãút, biãút laìm toaïn næîa. Em vaì caïc banû seî cäú gàõng tháût ngoan, gioíi âãø xæïng âaïng laì hoüc sinh låïp Mäüt.
Giaïo viãn dàûn doì: Nháûn xeït tiãút hoüc.
Hoaût âäüng Hoüc sinh
Hoüc sinh haït baìi: Låïp chuïng mçnh.
Hoüc sinh láúy saïch baìi táûp Âaûo âæïc âãø giaïo viãn kiãøm tra.
Hoüc sinh måí våí Âaûo âæïc (trang 3)
Caïch chåi: hoüc sinh âæïng thaình voìng troìn (mäùi voìng troìn 6- 10 em) âiãøm danh tæì 1 âãún hãút
Âáöu tiãn em thæï nháút giåïi thiãûu tãn mçnh. Sau âoï em thæï hai giåïi thiãûu tãn baûn thæï nháút vaì tãn mçnh. Em thæï ba giåïi thiãûu tãn hoüc sinh 1, hoüc sinh 2 vaì tãn mçnh.
Cæï nhæ thãú táút caí hoüc sinh trong voìng troìn âãöu âæåüc giåïi thiãûu tãn.
Hoüc sinh thaío luáûn vaì phaït biãøu.
Biãút âæåüc tãn táút caí caïc baûn trong nhoïm.
Hoüc sinh... sung sæåïng, tæû haìo.
Hoüc sinh giåïi thiãûu vãö såí thêch cuía mçnh.
Hoüc sinh hoaût âäüng nhoïm âäi.
Mäüt säú hoüc sinh lãn giåïi thiãûu træåïc låïp vãö nhæîng âiãöu mçnh thêch.
Hoüc sinh phaït biãøu
Hoüc sinh kãø vãö ngaìy âáöu tiãn âi hoüc cuía mçnh.
Hoüc sinh thaío luáûn vaì kãø chuyãûn trong nhoïm ( 4 em)
Mäùi nhoïm cæí âaûi diãûn lãn kãø
Hoüc sinh haït baìi em laì Hoüc sinh låïp Mäüt
Thứ ba ngày 25 háng 8 năm 2009
HỌC VẦN
	CÁC NÉT CƠ BẢN.
A. Mục đích yêu cầu: Rèn học sinh có thói quen nền nếp, tư thế ngồi viết, cách cầm bút để vở khi viết bài.
- Viết đúng các nét cơ bản: 
B. Chuẩn bị:
- Bài viết mẫu ở bảng phụ.
- Vở tập viết, phấn màu.
C. Bài mới: Vào bài.
Giáo viên hướng dẫn học sinh 1 số nền nếp khi ngồi viết, cách để vở, kỹ thuật cầm bút.
- Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn từng nét cơ bản.
Giáo viên viết mẫu
Giáo viên chấm bài.
Nêu gương những học sinh viết đúng, đẹp.
Dặn dò: Nhận xét tiết học.
Học sinh lắng nghe.
- Học sinh viết vào bảng con.
- Học sinh viết vào vở theo hiệu lệnh của giáo viên.
TOAÏN (TIÃÚT 1)
TIÃÚT HOÜC ÂÁÖU TIÃN
A. Muûc tiãu: Giuïp hoüc sinh 
- Nháûn biãút nhæîng viãûc thæåìng laìm trong caïc tiãút hoüc Toaïn 1.
- Bæåïc âáöu tiãn yãu cáöu cáön âaût âæåüc trong hoüc táûp Toaïn 1.
B. Âäö duìng daûy hoüc:
- Saïch toaïn.
- Bäü âäö duìng hoüc Toaïn 1 cuía hoüc sinh.
C. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc:
 Hoaût âäüng Giaïo viãn 
1. Giaïo viãn cho hoüc sinh xem saïch Toaïn 1.
- Giaïo viãn hæåïng dáùn hoüc sinh sæí duûng saïch Toaïn.
- Giaïo viãn giåïi thiãûu: Tæì bça âãún “Tiãút hoüc âáöu tiãn”.
2. Hæåïng dáùn hoüc sinh laìm quen våïi mäüt säú hoaût âäüng hoüc táûp Toaïn låïp 1.
3. Giaïo viãn giåïi thiãûu caïc yãu cáöu cáön âaût sau khi hoüc toaïn
4. Giaïo viãn giåïi thiãûu âäö duìng daûy toaïn.
Giaïo viãn hæåïng dáùn hoüc sinh caïch måí vaì láúy caïc âäö duìng.
Hoaût âäüng hoüc 
Hoüc sinh måí saïch Toaïn trang:”Tiãút hoüc âáöu tiãn”.
Hoüc sinh thæûc haình gáúp saïch, måí saïch.
Giæî gçn saïch.
Hoüc sinh måí saïch Toaïn “Tiãút hoüc âáöu tiãn”. Quan saït tæìng tranh.
Hoüc sinh thaío luáûn: xem hoüc sinh låïp1 gäöm coï nhæîng hoaût âäüng naìo... trong caïc tiãút hoüc Toaïn.
Âãúm (1, 2, 3...)
Âoüc säú (vê duû: säú 1.., säú saïch 2 säú, laìm tênh cäüng, tênh træì...
Biãút giaíi caïc baìi toaïn.
Biãút âo âäü daìi, biãút häm nay laì ngaìy thæï máúy, laì ngaìy bao nhiãu, biãút xem lëch hàòng ngaìy.
Cho hoüc sinh láúy räöi måí häüp âæûng âäö duìng hoüc Toaïn 1.
Hoüc sinh theo doîi vaì thæûc haình.
Giå tæìng âäö duìng âãø giåïi thiãûu cho hoüc sinh.
Hæåïng dáùn caïch cáút caïc âäö duìng âuïng chäù quy âënh.
Caïch baío quaín.
Dàûn chuáøn bë baìi sau:” Nhiãöu hån, êt hån”.
 TÆÛ NHIÃN XAÎ HÄÜI : CÅ THÃØ CHUÏNG TA
I.MỤC TIÊU:
- Nhận ra 3 phần chính của cơ thể: đầu, mình, chân tay và một số bộ phận bên ngoài như : mắt, tai, mũi, miêng, lưng bụng.
- Phân biệt được bên trái, bên phải của cơ thể.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Các hình trong bài SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài mới: Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Quan sát tranh 
*Mục tiêu: Gọi đúng tên bộ phận bên ngoài của cơ thể.
- Cho HS hoạt động theo cặp.
- GV treo tranh cho HS thảo luận 
- Cho HS hoạt động cả lớp.
Hoạt động 2: Quan sát tranh: 
* Mục tiêu: HS quan sát tranh về hoạt động một số bộ phận của cơ thể và nhận biết được cơ thể người gồm có 3 phần : đầu, mình, chân tay.
Bước 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ 
- HS quan sát SGK chỉ và nói các bạn trong tranh đang làm gì?
- Hỏi HS cơ thể chúng ta gồm có mấy phần?
- GV hỏi thêm ngoài bộ phận đầu, mình, chân tay các em cò biết bộ phận nào nữa không?
Bước 2: Hoạt động cả lớp 
- Cho đại diện nhóm lên trả lời.
Hoạt động 3: 
- Cho HS nhận biết bên phải là tay cầm bút.
- Bên trái là tay không cầm bút.
- Cho HS hoạt động theo nhóm đôi để trao đổi bên trái bên phải.
2. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.
- HS quan sát tranh
- HS hoạt động theo cặp.
- HS thảo luận.
- Đại diện nhóm trả lời.
- HS quan sát tranh tiếp theo
- HS quan sát tranh.
- HS gồm có 3 phần: đầu, mình, chân tay.
- HS : mắt, mũi, miệng, tóc, lưng bụng.
- Tay phải cầm bút là bên phải.
- Tay không cầm bút là bên trái 
 THUÍ CÄNG (TIÃÚT 1)
GIÅÏI THIÃÛU MÄÜT SÄÚ LOAÛI GIÁÚY BÇA VAÌ DUÛNG CUÛ THUÍ CÄNG
I. Muûc tiãu: Hoüc sinh biãút mäüt säú laûi giáúy, bça vaì duûng cuû hoüc táûp thuí cäng.
II. Chuáøn bë: Giaïo viãn: caïc laûi giáúy maìu, bça vaì caïc duûng cuû âãø hoüc thuí cäng: keïo, häö daïn, giáúy maìu, thæåïc keí...
III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc:
1. Giåïi thiãûu giáúy bça: Giáúy bça âæåüc laìm tæì bäüt cuía nhiãöu loaûi cáy nhæ: tre, næïa, bäö âãö...
- Giaïo viãn cho hoüc sinh xem caïc loaûi giáúy bça
- Giaïo viãn giåïi thiãûu giáúy maìu âãø hoüc thuí cäng. Màût træåïc laì màût maìu, coï thãø laì maìu xanh, âoí, vang hoàûc têm... màût sau coï keí ä.
- Giaïo viãn cho hoüc sinh xem caïc tåì giáúy maìu.
2. Giåïi thiãûu duûng cuû hoüc thuí cäng.
- Thæåïc keí: Thæåìng âæåüc laìm bàòng gäù hay nhæûa, thæåïc âæåüc duìng âãø âo chiãöu daìi. Trãn màût thæåïc coï chia vaûch vaì âaïnh säú. (Giaïo viãn cho hoüc sinh xem thæåïc keí).
- Buït chç: Duìng âãø keí âæåìng thàóng.
- Keo: Duìng âãø càõt giáúy bça. Khi sæí duûng keïo cáön cáøn tháûn âãø traïnh âæït tay.
- Häö daïn: Duìng âãø daïn giáúy thaình saín pháøm hoàûc daïn saín pháøm vaìo våí.
IV. Nháûn xeït, dàûn doì: Hoüc sinh chuáøn bë giáúy tràõng, giáúy maìu, häö daïn âãø chuáøn bë tiãút âãún xeï, daïn hçnh chæî nháût, hçnh tam giaïc.
Thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2009
HỌC VÁÖN
BÀI 1: e
A. Mục tiêu: Học sinh làm quen và nhận biết được chữ và âm e.
- Buổi đầu nhận thức được mối quan hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình.
B. Đồ dùng dạy học:
Sợi dây, tranh minh họa: lớp học của loài chim, ve, gấu, ếch. Sách Tiếng Việt, Bảng con.
C. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy
Bài cũ: Ổn định tổ chức.
Bài mới: Dựa vào tranh vẽ, giáo viên giới thiệu chữ e.
Giáo viên: Tranh vẽ ai? Tranh vẽ cái gì?
Giáo viên: bé, ve, xe, me là các tiếng giống nhau ở chỗ đều có âm e.
Dạy chữ ghi âm.
Nhận diện chữ: Giáo viên viết lại chữ e lên bảng và nói: Chữ e gồm một nét thắt.
Giáo viên: chữ e giống hình cái gì?
Nhận diện âm và phát âm
Giáo viên phát âm: e (to, rõ ràng)
Giáo viên sửa lời phát âm học sinh phát âm chưa rõ.
Hướng dẫn viết chữ e
Giáo viên viết chữ mẫu e lên bảng.
Giáo viên hướng dẫn quy trình viết chữ e cao 2 dòng li.
Các em đặt phấn bắt đầu ở bên dưới dòng kẻ thứ hai của dòng li thứ 1 và điểm dừng bút ở bên trên dòng kẻ thứ ba của li thứ 2 một chút.
Giáo viên theo dõi nhận xét
Hoạt động học
Hoạt động học sinh 
Cả lớp hát bài “cả nhà thương nhau”
Học sinh bỏ dụng cụ học tập lên bàn để giáo viên kiểm tra.
Học sinh: bé, ve, xe, me.
Học sinh đọc: e (đồng thanh)
Học sinh thảo luận.
Học sinh ... hình sợi dây vắt chéo, hình cái nơ...
Học sinh tập phát âm (cá nhân)
Học sinh phát âm nhóm, lớp.
Nghỉ 5’.
Học sinh theo dõi.
Học sinh viết chữ e trên không trung bằng ngón tay trỏ.
Học sinh viết bảng con.
Học sinh giơ bảng để giáo viên kiểm tra
Học sinh nhận xét bạn viết.
TIẾT 2:
Luyện tập- Luyện đọc.
Giáo viên sửa phát âm cho học sinh
- Luyện viết ở vở: Giáo viên hướng dẫn, giáo viên lưu ý ngồi thẳng, cầm bút đúng kĩ thuật.
- Luyện nói: Giáo viên gợi ý.
Trong trang sách mới (trang bên phải) có mấy bức tranh?
- Các bức tranh vẽ gì?
Giáo viên: Các bức tranh này có gì giống nhau?
Giáo viên: Các bức tranh này có gì khác nhau?
Giáo viên: Trong các tranh có con vật nào học bài giống chúng ta hôm nay?
Giáo viên: Học tập là môt việc rất quan trọng, rất cần thiết và rất vui. Ai cũng phải đi học và phải học hành chăm chỉ. 
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét tiết học.
Dặn bài sau: B
Học sinh luyện phát âm e ở trong lớp (nhóm, bàn, cá nhân).
- Học sinh viết ở vở tập viết.
Nghỉ 5’
Học sinh: có 5 bức tranh.
Học sinh có thể nói:
Tranh 1: Chim mẹ dạy con tập hát.
Tranh 2: Ve con đang học kéo đàn.
Tranh 3: Các bạn ếch đang học nhóm.
Tranh 4: Thầy giáo gấu đang dạy các bạn học bài chữ e.
Học sinh: đều nói về việc đi học, nói về hoạt động học tập.
Học sinh: việc học khác nhau: Ve học đàn, chim học hót...
Học sinh: con gấu.
Học sinh đọc lại âm e ở bảng.
Học sinh về nhà tìm tiếng có chữ e vừa học ở SGK trong các tờ báo.
TOAÏN (TIÃÚT 2)
NHIÃÖU HÅN, ÊT HÅN.
A. Muûc tiãu: Sau baìi hoüc, hoüc sinh biãút:
- So saïnh säú læåüng cuía 2 nhoïm âäö váût.
- Biãút sæí duûng caïc tæì:”nhiãöu hån”, “êt hån” âãø diãùn taí hoaût âäüng so saïnh säú læåüng cuía 2 nhoïm âäö váût
B. Âäö duìng daûy hoüc:
- 5 chiãúc cäúi, 4 chiãúc thça, 3 caïi loü, 4 caïi nuït.
- Caïc tranh cuía Toaïn 1.
C. Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
I. Baìi cuî: Mäüt hoüc sinh lãn træåïc låïp thæûc haình måí saïch, gáúp saïch.
- Giaïo viãn yãu cáöu hoüc sinh láúy häüp âäö duìng hoüc táûp.
Giaïo viãn: Caïc em choün âäö duìng hoüc táûp que tênh, hoüc sinh cáöm boï que tênh âæa lãn.
Hoaût âäüng tháöy
Hoaût âäüng troì
I. Baìi måïi: Vaìo baìi.
1. So saïnh säú læåüng cäúi vaì thça (5 cäúi vaì 4 thça).
- Giaïo viãn yãu cáöu 1 hoüc sinh lãn âàût mäùi caïi thça vaìo mäùi caïi cäúi.
- Giaïo viãn: Coìn 1 chiãúc cäúi naìo khäng coï thça khäng?
Giaïo viãn: Khi âàût vaìo mäùi chiãúc cäúi 1 chiãúc thça thç váùn coìn 1 chiãúc cäúi chæa coï thça.
Ta noïi:” Säú cäúi nhiãöu hån säú thça”
Giaïo viãn: Khi âàût vaìo mäùi chiãúc cäúi 1 caïi thça thç khäng coìn thça âãø âàût vaìo cäúi coìn laûi. Ta noïi:” Säú thça êt hån säú cäúi”.
2. Giaïo viãn hæåïng dáùn hoüc sinh so saïnh säú læåüng 2 nhoïm âäúi tæoüng åí SGK bàòng caïch näúi:
Giaïo viãn: Nhoïm naìo coï âäúi tæåüng bë thæìa ra thç nhoïm âoï coï säú læåüng nhiãöu hån, nhoïm kia coï säú læåüng êt hån.
Troì chåi “Nhiãöu hån, êt hån” 
Giaïo viãn boí trãn baìn 1 säú mä hçnh con gaì, 1 säú mä hçnh con vët. Yãu cáöu 2 nhoïm lãn âaïnh säú gaì nhiãöu hån säú vët.
- 2 nhoïm khaïc: âaïnh säú vët nhiãöu hån gaì.
Dàûn doì: Hoüc sinh vãö nhaì táûp so saïnh 
- 1 hoüc sinh lãn baìn giaïo viãn âàût vaìo mäùi caïi cäúi 1 caïi thça.
- Caí låïp thæûc haình näúi cäúi vaì thça åí SGK.
- Hoüc sinh: coìn, vaì chè vaìo chiãúc cäúi chæa coï thça.
- 3 hoüc sinh nhàõc laûi.
- 3 hoüc sinh nhàõc laûi.
- 2 hoüc sinh nhàõc laûi caí 2 yï trãn.
Hoüc sinh näúi vaì so saïnh nhoïm:
- Chai våïi nuït, caì räút våïi thoí, näúi våïi nàõp, näöi cåm âiãûn, baìn laì, âeìn, áúm næåïc våïi äø càõm
Hoüc sinh nãu: säú nuït chai nhiãöu hån säú chai.
Säú chai êt hån säú nuït chai.
Hoüc sinh so saïnh caïc nhoïm âäúi tæåüng khaïc nhæ säú cæía säø so våïi säú cæía ra vaìo (nãúu coìn thåìi gian).
- Hoüc sinh tham gia troì chåi.
- Mäùi láön 2 nhoïm cuìng chåi.
- Hoüc sinh låïp theo doîi.
Hoüc sinh nháûn xeït.
THÃØ DUÛC
COÏ GIAÏO VIÃN CHUYÊN DAÛY
Thæï nàm ngaìy 27 thaïng 9 nàm 2009
HOÜC VÁÖN	BAÌI 2: b
A. Muûc tiãu: Hoüc sinh laìm quen vaì nháûn biãút âæåüc chæî vaì ám b, gheïp âæåüc tiãúng beï.
- Bæåïc âáöu nháûn thæïc âæåüc mäúi liãn hãû giæîa chæî våïi tiãúng chè âäö váût, sæû váût.
- Phaït triãøn låìi noïi tæû nhiãn theo näüi dung.
Caïc hoaût âäüng hoüc táûp khaïc nhau cuía treí em vaì cuía caïc con váût.
B. Âäö duìng daûy hoüc: Såüi dáy, tranh minh hoüa caïc tiãúng beï, bã, boïng, baì.
- Tranh minh hoüa pháön luyãûn noïi: chim non, gáúu, voi, em beï, 2 em beï gaïi chåi xãúp âäö.
C. Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoaût âäüng giaïo viãn
Baìi cuî: Giaïo viãn ghi ám e åí baíng con.
Baìi måïi: Vaìo baìi.
Giaïo viãn cho hoüc sinh quan saït 4 tranh åí SGK (phoïng to).
Caïc tranh veî ai? Veî caïi gç?
Giaïo viãn: Caïc tiãúng beï, bã, baì, boïng laì caïc tiãúng giäúng nhau åí chäù âãöu coï ám b.
Giaïo viãn viãút b lãn baíng.
Daûy chæî ghi ám
Giaïo viãn viãút lãn baíng b vaì noïi: Âáy laì chæî b (båì). Giaïo viãn hæåïng dáùn vë trê phaït ám b: mäi ngáûm laûi, håi báût ra. Giaïo viãn phaït ám b.
A/ Nháûn diãûn chæî
Giaïo viãn viãút chæî b (viãút chæî thæåìng lãn baíng phuû coï keí sàôn) vaì noïi: Âáy laì chæî b viãút chæî b gäöm 2 neït: neït khuyãút trãn vaì neït thàõt.
B/ Gheïp chæî vaì phaït ám.
Giaïo viãn: baìi træåïc ta hoüc ám e. Baìi naìy caïc em hoüc thãm ám b.
Ám b gheïp våïi ám e cho ta tiãúng be.
Giaïo viãn viãút lãn baíng: be vaì hæåïng dáùn hoüc sinh máùu gheïp tiãúng be trong SGK
Giaïo viãn phaït ám máùu be
Giaïo viãn chæîa läùi phaït ám hoüc sinh
C. Viãút baíng con:
Giaïo viãn hæåïng dáùn hoüc sinh viãút chæî ghi ám b vaì viãút tiãúng be.
Giaïo viãn kiãøm tra hoüc sinh viãút.
 Nháûn xeït.
Hoaût âäüng hoüc sinh 
- Hoüc sinh âoüc: e (5 hoüc sinh) vaì âoüc e trong caïc tiãúng ve, be, xe, beï.
- Hoüc sinh viãút baíng con: e
- Hoüc sinh thaío luáûn vaì traí låìi:
Beï, bã, baì, boïng.
- Hoüc sinh phaït ám b (âäöng thanh)
- Hoüc sinh phaït ám (caï nhán, baìn, nhoïm, låïp).
- Hoüc sinh thaío luáûn vaì traí låìi.
 So saïnh b våïi e âaî hoüc.
 Giäúng nhau: neït thàõt cuía e vaì khuyãút cuía b.
Khaïc nhau: chæî b coï thãm neït thàõt
- Hoüc sinh phán têch: be
 B âæïng træåïc, e âæïng sau.
- Hoüc sinh âoüc (caï nhán, baìn, nhoïm, caí låïp).
Hoüc sinh tçm âoüc thãm tiãúng coï ám b
khi phaït lãn giäúng våïi ám b væìa hoüc.
Tiãúng kãu cuía boì, cuía bã con...
Nghè 5’
- Hoüc sinh viãút baíng con: b, be...
- Hoüc sinh âæa baíng giaïo viãn kiãøm tra
Hoüc sinh nháûn xeït
TIÃÚT 2
 Luyãûn táûp:
A/ Luyãûn âoüc:
Giaïo viãn hæåïng dáùn hoüc sinh âoüc baìi åí baíng låïp.
Giaïo viãn sæía phaït ám cho hoüc sinh
B/ Luyãûn viãút:
Giaïo viãn theo doîi, uäún nàõn.
C/ Luyãûn noïi: giaïo viãn gåüi yï
Giaïo viãn: Ai âang hoüc baìi?
Ai âang táûp viãút chæî e
Baûn voi âang laìm gç?
Ai âang keí våí?
Hai baûn gaïi âang laìm gç?
Giaïo viãn: Taûi sao chuï voi laûi cáöm ngæåüc saïch?
Giaïo viãn: Caïc bæïc tranh naìy coï âiãøm gç giäúng nhau?
Giaïo viãn: Caïc bæïc tranh naìy coï gç khaïc nhau? 
Troì chåi: Thi tçm chæî
Giaïo viãn càõt khoaíng 10 – 12 bäng hoa. Viãút caïc chæî khaïc nhau, coï 3 bäng hoa âæåüc viãút 3 chæî b.
Cuíng cäú, dàûn doì.
Tçm chæî âaî hoüc trong saïch baìi: Dáúu /
- Hoüc sinh âoüc laûi baìi åí baíng låïp (caï nhán, täø, låïp).
- Hoüc sinh âoüc baìi åí SGK
- Hoüc sinh táûp tä vaì viãút b, be trong våí táûp viãút.
- Hoüc sinh quan saït tranh.
- Hoüc sinh noïi: Tranh 1: Veî chim non âang hoüc baìi
- Tranh 2: Chuï gáúu âang táûp viãút chæî.
- Tranh 3: Baûn voi âang cáöm ngæåüc saïch.
- Hoüc sinh tiãúp tuûc traí låìi tranh 4, 5...
- Taûi chuï voi chæa biãút chæî
- Taûi chuï voi khäng chëu hoüc
- Caïc baûn âãöu táûp trung vaìo cäng viãûc cuía mçnh.
- Vãö caïc con váût khaïc nhau vaì cäng viãûc khaïc nhau.
Mäùi láön 3 hoüc sinh lãn baíng, tçm xem ai nhanh hån.
Hoüc sinh naìo tçm âuïng vaì nhanh nháút âæåüc caí låïp väù tay cäø vuî.
- 3 hoüc sinh phaït ám laë ám b
- 2 hoüc sinh âoüc: be.
TOAÏN (TIÃÚT 3)
HÇNH VUÄNG, HÇNH TROÌN
A. Muûc tiãu: Giuïp hoüc sinh:
- Nháûn ra vaì nãu âuïng tãn cuía hçnh vuäng, hçnh troìn.
- Bæåïc âáöu nháûn ra hçnh vuäng, hçnh troìn tæì caïc váût tháût.
B. Âäö duìng daûy hoüc: Caïc hçnh vuäng, hçnh troìn bàòng bça, coï kêch thæåïc, maìu sàõc khaïc nhau.
- Mäüt säú âäö váût coï bãö màût laì hçnh vuäng, hçnh troìn
C. Caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Baìi cuî: Nhiãöu hån, êt hån
- Giaïo viãn viãút lãn baíng e e e e
 b b b b
- Giaïo viãn yãu cáöu hoüc sinh cáöm säú que tênh åí tay traïi tê hån säú que tênh åí tay phaíi.
- Giaïo viãn nháûn xeït
II. Baìi måïi: Vaìo baìi.
1. Giåïi thiãûu hçnh vuäng.
Giaïo viãn giåí láön læåüt tæìng táúm bça hçnh vuäng cho hoüc sinh xem, mäùi láön giå 1 hçnh vuäng vaì noïi :”Âáy laì hçnh vuäng”
- Giaïo viãn giå caïc hçnh vuäng coï kêch thæåïc vaì âàût åí vë trê khaïc nhau.
Giaïo viãn yãu cáöu hoüc sinh nãu tãn hçnh.
Giaïo viãn yãu cáöu âaûi diãûn tæìng nhoïm nãu kãút quaí thaío luáûn.
2. Giåïi thiãûu hçnh troìn:
Giaïo viãn láön læåüt giå tæìng táúm bça hçnh troìn (1 láön laì 1 hçnh troìn låïn, nhoí, maìu sàõc khaïc nhau) vaì noïi :”Âáy laì hçnh troìn”
(Caïc bæåïc coìn laûi tæång tæû nhæ hçnh vuäng)
3. Thæûc haình.
Giaïo viãn hæåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp åí SGK.
Baìi 1. Giaïo viãn yãu cáöu.
Giaïo viãn theo doîi hoüc sinh tä. Nháûn xeït.
Baìi 2. Hoüc sinh duìng buït chç maìu âãø tä maìu caïc hçnh troìn.
Giaïo viãn theo doîi, nhàõc nhåí caïc hoüc sinh tä.
Baìi 3. Giaïo viãn yãu cáöu hoüc sinh 
duìng maìu khaïc nhau âãø tä maìu duìng tä hçnh vuäng khäng âæåüc sæí duûng tä maìu hçnh troìn.
Baìi 4. Giaïo viãn hæåïng dáùn
Giaïo viãn kiãøm tra hoüc sinh gáúp
Nháûn xeït
Troì chåi :”Ai nhanh, ai kheïo”
Chuáøn bë: mäüt säú âäö váût tháût, mä hçnh coï màût laì hçnh vuäng, hçnh troìn.
Nháûn xeït- dàûn doì: Hoüc sinh vãö nhaì tçm ngoaìi thæûc tãú caïc váût coï daûng hçnh vuäng, hçnh troìn.
- Hoüc sinh lãn baíng gaûch boí båït chæî âãø säú chæî e nhiãöu hån säú chæî b.
Hoüc sinh thæûc haình.
Hoüc sinh nhàõc laûi.
- Hoüc sinh láúy tæì häüp âäö duìng hoüc toaïn táút caí caïc hinh vuäng âàût lãn baìn. 
Hoüc sinh chè vaìo tæìng hçnh vaì noïi: ”Âáy laì hçnh vuäng”
Hoüc sinh thaío luáûn nhoïm âäi vaì nãu tãn nhæîng váût naìo coï daûng hçnh vuäng (khàn muìi xoa coï daûng hçnh vuäng).
- Hoüc sinh nhàõc laûi
Hoüc sinh láúy tæì häüp âäö duìng toaïn táút caí caïc hçnh troìn âàût lãn baìn vaì noïi :”Âáy laì hçnh troìn”.
- Hoüc sinh tçm caïc âäö váût coï daûng hçnh troìn.
- Hoüc sinh duìng buït chç maìu tä maìu caïc hçnh vuäng.
- Hoüc sinh thæûc haình tä maìu caïc hçnh troìn.
- Hoüc sinh tä maìu hçnh buïp bã “láût âáût”.
- Hoüc sinh tä maìu hçnh vuäng, hçnh troìn bàòng maìu khaïc nhau.
Mäùi hoüc sinh chuáøn bë 2 maính bça nhæ SGK ( âaî chuáøn bë træåïc ).
Hoüc sinh gáúp laûi âãø coï hçnh vuäng theo yãu cáöu.
- 2 âäüi, mäùi âäüi 5 hoüc sinh.
Mäùi âäüi 2 chiãúc giåí, 1 chiãúc gioí âæûng caïc váût hçnh vuäng, 1 gioí âæûng váût hçnh troìn. Trong 5 âäüi naìo láúy âæåüc nhiãöu âäöì váût hån vaì âãø âuïng gioí seî thàõng cuäüc
 Mé Thuáût
 Tæû soaûn
Thæï saïu ngaìy 28 thaïng 8 nàm 2009
HOÜC VÁÖN	BAÌI 3: DÁÚU /
A. Muûc tiãu: Hoüc sinh biãút âæåüc dáúu vaì thanh sàõc (/)
- Biãút gheïp tiãúng beï.
- Biãút âæåüc dáúu vaì thanh sàõc (/)åí tiãúng chè caïc âäö váût, sæû váût.
- Phaït triãøn låìi noïi tæû nhiãn theo näüi dung: Caïc hoaût âäüng khaïc nhau cuía treí em.
B. Âäö duìng daûy hoüc:
- Tranh minh hoüa caïc tiãúng: beï, caï, laï ( chuäúi ), choï, khãú.
- Tranh minh hoüa pháön luyãûn noïi: mäüt säú sinh hoaût cuía beï åí nhaì vaì åí træåìng.
CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC
Hoaût âäüng giaïo viãn
I. Baìi cuî: b
Giaïo viãn viãút lãn baíng caïc tiãúng: beï, bã, boïng, ba.
Giaïo viãn nháûn xeït
II. Baìi måïi: Dáúu /
Giaïo viãn: Caïc tranh åí SGK veî ai? veî con gç? veî caïi gç?
Giaïo viãn: beï, caï, laï ( chuäúi ), choï, khãú laì caïc tiãúng giäúng nhau åí chäù âãöu coï dáúu vaì thanh sàõc.
Giaïo viãn ghi vaìo tãn baìi hoüc: Dáúu / vaì noïi: Tãn cuía dáúu naìy laì dáúu sàõc.
Daûy dáúu thanh
a. Nháûn diãûn dáúu:
Giaïo viãn viãút laûi dáúu sàõc lãn baíng vaì noïi: dáúu / laì 1 neït nghiãng phaíi.
Giaïo viãn: Dáúu sàõc giäúng caïi gç?
b. Gheïp chæî vaì phaït ám:
Giaïo viãn: Caïc con âaî âæåüc hoüc chæî e, b vaì tiãúng beï. Thãm dáúu sàõc vaìo be ta âæåüc tiãúng gç?
Giaïo viãn: Viãút nhæ SGK lãn baíng.
Giaïo viãn: Viãút lãn baíng beï.
Giaïo viãn âaïnh váön båì- e- be- sàõc- beï.
c. Hæåïng dáùn viãút dáúu thanh lãn baíng con.
Giaïo viãn: Ai nhàõc laûi cho cä dáúu / giäúng neït gç
- Giaïo viãn viãút máùu lãn baíng dáúu /
Giaïo viãn: Caïc em khäng viãút dáúu / quaï daìi hoàûc quaï ngàõn, khi viãút nhåï neït tæì trãn xuäúng bàõt âáöu tæì doìng keí âáöu tiãn håi nghiãng vãö bãn phaíi vaì dæìng laûi åí bãn trãn doìng keí thæï 2 cuía li âoï 1 chuït ( giaïo viãn væìa noïi væìa viãút máùu).
- Giaïo viãn theo doîi, nhàõc nhåí hoüc sinh viãút âuïng.
* Hæåïng dáùn hoüc sinh viãút tiãúng
Giaïo viãn: Caïc em viãút cho coï tiãúng be vaìo baíng con.
Giaïo viãn viãút máùu: be
Giaïo viãn viãút dáúu / trãn ám e. beï.
Giaïo viãn sæía läùi vaì nháûn xeït
TIÃÚT 2:
3. Luyãûn táûp:
a. Luyãûn âoüc: âoüc åí baíng.
- Giaïo viãn sæía phaït ám cho hoüc sinh 
Âoüc åí SGK
Giaïo viãn nháûn xeït, sæía phaït ám.
b. Luyãûn viãút:
Giaïo viãn theo doîi, uäún nàõn.
c. Luyãûn noïi:
- Giaïo viãn: Quan saït tranh em tháúy nhæîng gç?
Giaïo viãn: Caïc bæïc tranh coï gç giäúng nhau?
Caïc bæïc tranh coï gç khaïc nhau.
- Em thêch bæïc tranh naìo nháút. Vç sao?
- Ngoaìi caïc hoaût âäüng kãø trãn coìn coï nhæîng hoaût âäüng khaïc naìo næîa?
- Ngoaìi giåì hoüc táûp em thêch laìm gç nháút?
Cuíng cäú, dàûn doì:
- Troì chåi: Hoüc sinh thi gheïp nhanh tiãúng beï.
- Dàûn hoüc sinh táûp viãút dáúu /, tiãúng beï vaìo baíng con nhiãöu láön.
Hoaût âäüng hoüc sinh 
Hoüc sinh âoüc b, beï.
- Hoüc sinh lãn baíng chè caïc chæî b trong caïc tiãúng.
- Hoüc sinh viãút baíng con: b, beï.
Hoüc sinh quan saït tranh vaì traí låìi: Tranh veî beï, caï, chuäúi, choï, khãú.
Hoüc sinh âoüc: Sàõc (âäöng thanh).
Hoüc sinh th

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(25).doc