Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 14

I. Mục đích, yêu cầu :

– HS bieỏt ớch lụùi cuỷa vieọc ủi hoùc ủeàu vaứ ủuựng giụứ laứ giuựp cho caực em thửùc hieọn toỏt quyeàn ủửụùc hoùc taọp cuỷa mỡnh.

_HS thửùc hieọn vieọc ủi hoùc ủeàu vaứ ủuựng giụứ.

 _Hs có ý thức đi học đều và đúng giờ.

II. Chuẩn bị:

_GV: tranh baứi taọp 1, baứi taọp 4, ẹieàu 28 Coõng ửụực quoỏc teỏ veà quyeàn treỷ em

_Hs: Vụỷ baứi taọp ẹaùo ủửực 1

 

doc 27 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 865Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
neõu laùi baứi toaựn
 Taỏt caỷ coự 8 ngoõi sao, bụựt ủi 1 ngoõi sao. Hoỷi coứn laùi maỏy ngoõi sao?
_8 ngoõi sao bụựt 1 ngoõi sao coứn 7 ngoõi sao
_8 bụựt 1 coứn 7
_HS ủoùc: Taựm trửứ moọt baống baỷy
_ 8 – 7 = 1
_HS ủoùc: 8 trửứ 7 baống 1
_Moói HS laỏy ra 8 hỡnh vuoõng 
 8 – 6 = 2 
 8 – 2 = 6
_HS ủoùc:
8 – 1 = 7 8 – 5 = 3
8 – 7 = 1 8 – 3 = 5
8 – 2 = 6 8 – 4 = 4
8 – 6 = 2 
 8 - 1 8 - 3 8 - 5
 8 8 8
_Tớnh 
_HS laứm baứi vaứ chửừa baứi
_Tớnh roài vieỏt keỏt quaỷ vaứo choó chaỏm
_HS laứm baứi vaứ chửừa baứi
_Tớnh roài vieỏt keỏt quaỷ vaứo choó chaỏm
_Coự 8 quaỷ leõ, ủaừ aờn hết 4 quaỷ. Hoỷi coứn laùi maỏy quaỷ leõ?
_Pheựp tớnh: 8 – 4 = 4
Tiết1:Toán Soạn: 20/11/2008 
 Giảng: T3 – 24/11/2008 
 54. LUYEÄN TAÄP
I. mục đích, yêu cầu:
_Giuựp hoùc sinh cuỷng coỏ veà caực pheựp tớnh coọng, trửứ trong phaùm vi 8
_Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.
_ Hs nghiêm túc, tự giác làm bài.
II. chuẩn bị:
_ Gv: ủoà duứng daùy hoùc Toaựn lụựp 1
_ Hs: Bộ thực hành Toán 
III. lên lớp:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. ổn định tổ chức :
2.kiểm tra bài cũ:
 _Kiểm tra vở bài tập của học sinh.
 Liên: _Đọc bảng trừ 8
 Vân: _Làm BT1, 2 VBT- 55
 BĐ: đọc to, đúng: 10đ.
 Làm đúng, viết số đẹp: 10đ 
 * Gv nhận xét
3.Bài mới
 a. Giới thiệu bài:
 b.Luyện tập 
Baứi 1: Tớnh
_Cho HS neõu yeõu caàu baứi toaựn
_Cho HS tớnh nhaồm, roài ghi keỏt quaỷ
_Cho HS nhaọn xeựt: T/c cuỷa pheựp coọng, Moỏi quan heọ giửừa pheựp coọng vaứ pheựp trửứ.
 Baứi 2: Vieỏt soỏ
_Cho HS neõu caựch laứm baứi
_Yeõu caàu HS: Nhaồm roài ghi keỏt quaỷ
Baứi 3: 
_Cho HS tửù laứm vaứ ủoùc keỏt quaỷ 
Baứi 4: 
_Cho HS quan saựt tranh, neõu baứi toaựn, 
_Roài vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp 
Baứi 5:
_Hửụựng daón HS caựch laứm baứi:
+Ta tớnh coọt beõn phaỷi: 5 + 2 = 7
+Vỡ 8 > 7; 9 > 7 neõn ta noỏi c vụựi soỏ 8 vaứ 9
4.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
_ Yêu cầu hs đọc lại bảng công, trừ 8. Gv củng cố nội dung bài. 
_Yêu cầu hs về nhà làm bài tập ở VBT - 57
_Chuẩn bị bài sau: Xem trửụực baứi 55: Pheựp coọng trong phaùm vi 9
 _Gv nhận xét tiết học. 
_Tớnh
_Cho HS laứm vaứ chửừa baứi
_Tớnh
_Laứm vaứ chửừa baứi
_Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng
_HS tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi
_Coự 8 quaỷ taựo, ủaừ laỏy ra 2 quaỷ. Hoỷi trong gioỷ coứn maỏy quaỷ taựo?
_8 – 2 = 6
_Cho HS laứm baứi vaứ chửừa baứi
Tiết2: Hát
14 : OÂN TAÄP BAỉI HAÙT SAẫP ẹEÁN TEÁT ROÀI
I.Muùc ủớch yeõu caàu :
 	-HS bieỏt haựt ủuựng giai ủieọu vaứ thuoọc lụứi ca baứi haựt: Saộp ủeỏn teỏt roài.
-Bieỏt taọp bieồu dieón haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-Nhaùc cuù, tranh, troỏng, nhoỷ, thanh phaựch 
-Tranh moõ taỷ ngaứy teỏt vụựi tuoồi thụ.
-GV naộm vửừng caựch theồ hieọn baứi haựt
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
1.Kieồm tra : Hoỷi teõn baứi cuừ 
Goùi HS haựt trửụực lụựp.
Goùi HS nhaọn xeựt.
GV nhaọn xeựt phaàn KTBC.
2.Baứi mụựi : 
GT baứi, ghi tửùa.
Hoaùt ủoọng 1 :
OÂn baứi haựt: Saộp ủeỏn teỏt roài.
GV treo tranh quang caỷnh ngaứy teỏt cho hoùc sinh nhaọn xeựt noọi dung tranh.
Haựt keỏt hụùp voó tay theo phaựch (goừ thanh phaựch, song loan)
Goùi tửứng toồ hoùc sinh haựt, nhoựm haựt.
GV chuự yự ủeồ sửỷa sai.
Hoaùt ủoọng 2 :
Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù.
GV vửứa haựt vửứa voó tay theo phaựch.
Hửụựng daón hoùc sinh haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù.
Goùi HS haựt keỏt hụùp voó tay theo phaựch, keỏt hụùp nhuựn chaõn.
Hoaùt ủoọng 3:
Chia lụựp thaứnh 4 nhoựm. Moọt nhoựm ủoùc lụứi theo tieỏt taỏu, caực nhoựm khaực ủeọm theo baống nhaùc cuù goừ.
4.Cuỷng coỏ :
Hoỷi teõn baứi haựt.
HS bieồu dieón baứi haựt.
Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
5.Daởn doứ veà nhaứ:
HS neõu.
4 em laàn lửụùt haựt trửụực lụựp.
HS khaực nhaọn xeựt baùn haựt.
Vaứi HS nhaộc laùi
Hoùc sinh quan saựt tranh vaứ nhaọn xeựt neõu noọi dung tranh.
Hoùc sinh thửùc hieọn theo hửụựng daón cuỷa GV.
Hoùc sinh haựt theo nhoựm.
Hoùc sinh theo doừi GV thửùc hieọn.
Lụựp haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù.
Hoùc sinh thửùc haứnh theo hửụựng daón cuỷa GV.
Hoùc sinh neõu.
Hoùc sinh 2 em moọt haựt song ca vaứ bieồu dieón ủoọng taực phuù hoaù.
Lụựp haựt ủoàng thanh.
Tiết3+4: Tiếng Việt 
 121+122: uoõng- ửụng
I. mục đích, yêu cầu :
 _Hs nắm được cấu tạo, cách đọc, viết vần uông, ương. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đồng ruộng 
 _ HS ủoùc, vieỏt ủửụùc: uông, ương, quả chuông, con đường, đọc được từ, câu ứng dụng.
 _Hs biết quý trọng hạt lúa, hạt gạo, sức lao động của người nông dân.
II. chuẩn bị:
 _ Gv: Tranh minh hoaù caực tửứ khoựa, baứi ủoùc ửựng duùng, phaàn luyeọn noựi
 _Hs: Bộ thực hành Tiếng Việt
III.lên lớp:
 TIEÁT 1

Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. ổn định tổ chức:
2. Kieồm tra baứi cuừ: 
_ ẹoùc 
_Vieỏt:
3.Bài mới
 a.Giụựi thieọu baứi:
 b.Dạy vần mới:
 * uoõng
Nhaọn dieọn vaàn: 
 +Phaõn tớch vaàn uông?
 _ ẹaựnh vaàn:
* Vaàn: 
_ Cho HS ủaựnh vaàn
* Tieỏng khoaự, tửứ khoaự:
_Phaõn tớch tieỏng chuông?
_Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng: chuông
_Cho HS ủoùc trụn tửứ ngửừ khoaự
_Cho HS ủoùc toàn bài.
 *ương
 _ Nhaọn dieọn vaàn: 
 +Phaõn tớch vaàn ương?
 +So sánh vần uông vần ương?
 _ ẹaựnh vaàn:
* Vaàn: 
_ Cho HS ủaựnh vaàn
* Tieỏng khoaự, tửứ khoaự:
_Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng: đường
_Cho HS ủoùc trụn tửứ ngửừ khoaự
_Cho HS ủoùc:
 * Vieỏt: 
_Gv viết mẫu và hướng dẫn cách viết
_Gv theo dõi, giúp dỡ
 *Đoùc tửứ ngửừ ửựng duùng:
+Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc
+ẹaựnh vaàn tieỏng
+ẹoùc tửứ
_GV ủoùc maóu 
 Tiết 2
c. Luyeọn taọp:
_ Luyeọn ủoùc:
* Luyeọn ủoùc caực aõm ụỷ tieỏt 1
* ẹoùc caõu ửựng duùng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV neõu nhaọn xeựt chung
_Cho HS ủoùc caõu ửựng duùng:
+Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc
+ẹaựnh vaàn tieỏng
+ẹoùc caõu
_ Chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
_GV ủoùc maóu
_ Luyeọn vieỏt:
_ Cho HS taọp vieỏt vaứo vụỷ
_ GV nhaộc nhụỷ HS tử theỏ ngoài hoùc: lửng thaỳng, caàm buựt ủuựng tử theỏ
_ Luyeọn noựi: ẹoàng ruoọng
 _GV cho HS xem tranh vaứ ủaởt caõu hoỷi: 
+Trong tranh veừ nhửừng gỡ? Luựa, ngoõ, khoai, saộn ủửụùc troàng ụỷ ủaõu? Ai troàng? Treõn ủoàng ruoọng, caực baực noõng daõn ủang laứm gỡ? Neỏu khoõng coự caực baực noõng daõn laứm ra luựa, chuựng ta coự caựi gỡ ủeồ aờn khoõng?
_ Gv kết luận
4.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
_ Yêu cầu hs đọc lại bài, Gv củng cố nội dung bài. 
_Yêu cầu hs về nhà đọc, viết lại bài, làm bài tập ở vở bài tập
_Chuẩn bị bài sau: Xem trửụực baứi 50
 _Gv nhận xét tiết học.
Ngân:
+Đọc: eng, ieõng, caựi xeỷng, troỏng chieõng, 
Trọng:
+Đọc: caựi keỷng, xaứ beỷng, cuỷ rieàng, bay lieọng
+vieỏt: caựi xeỷng, troỏng chieõng
_uoõ vaứ ng
_ẹaựnh vaàn: u-oõ-ng-uoõng
_ẹaựnh vaàn: chụứ-uoõng-chuoõng
_ẹoùc: quaỷ chuoõng
_HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp
_ửụ vaứ ng
_HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi 
+Gioỏng: keỏt thuực baống ng
+Khaực: ửụng baột ủaàu baống ửụ
_ẹaựnh vaàn: ử-ụ-ng-ửụng
_ẹaựnh vaàn: ủụứ-ửụng-ủửụng-huyeàn-ủửụứng
_ẹoùc: con ủửụứng
_HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp
_Vieỏt baỷng con: uông, ương, quả chuông, con đường.
_2-3 HS ủoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
_ ẹoùc laàn lửụùt: caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
_ Laàn lửụùt phaựt aõm: uoõng, ửụng, quaỷ chuoõng, con ủửụứng
_ẹoùc caực tửứ (tieỏng) ửựng duùng: nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp
_Thaỷo luaọn nhoựm veà tranh minh hoùa cuỷa caõu ủoùc ửựng duùng
_ HS ủoùc theo: nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp 
_2-3 HS ủoùc
_Taọp vieỏt: uoõng, ửụng, quaỷ chuoõng, con ủửụứng
_ ẹoùc teõn baứi luyeọn noựi
_HS quan saựt vaứtraỷ lụứi
+HS theo doừi vaứ ủoùc theo. 
+HS tỡm chửừ coự vaàn vửứa hoùc trong SGK, baựo, hay baỏt kỡ vaờn baỷn naứo,  
_ Hoùc laùi baứi, tửù tỡm chửừ coự vaàn vửứa hoùc ụỷ nhaứ. 
_ Xem trửụực baứi 57
Tiết1:Thủ công ` Soạn: 20/11/2008 
 Giảng: T4 – 25/11/2008
14. GAÁP CAÙC ẹOAẽN THAÚNG CAÙCH ẹEÀU
I. mục đích, yêu cầu : 
_ HS bieỏt caựch gaỏp các đoạn thăng cách đều.
_ Hs gaỏp ủửụùc caực ủoaùn thaỳng caựch ủeàu
_Hs có ý thức giữ vệ sinh lớp học.
II. chuẩn bị:
 1.Gv: Maóu gaỏp caực neỏp caựch ủeàu coự kớch thửụực lụựn, quy trỡnh caực neỏp gaỏp
 2.Hs: Giaỏy maứu coự keỷ oõ vaứ tụứ giaỏy vụỷ hoùc sinh, Vụỷ thuỷ coõng
III. lên lớp:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
1. ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra đồ dùng của hs
-Nhaọn xeựt sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh.
3.Baứi mụựi:
 a-Giụựi thieọu baứi
 b. Hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt:
_ Cho HS xem maóu, hoỷi:
+ Caực neỏp gaỏp nhử theỏ naứo?
_ Nhaọn xeựt: Chuựng caựch ủeàu nhau, coự theồ choàng khớt leõn nhau khi xeỏp chuựng laùi.
 c. Giaựo vieõn hửụựng daón maóu caựch gaỏp:
* Gaỏp neỏp thửự nhaỏt:
_ GV ghim tụứ giaỏy maứu leõn baỷng, maởt maứu aựp saựt vaứo maởt baỷng
_ Gaỏp meựp giaỏy vaứo 1 oõ theo ủửụứng daỏu ( khoaỷng caựch oõ ủuỷ lụựn ủeồ HS deó quan saựt)
* Gaỏp neỏp thửự hai:
_ GV ghim laùi tụứ giaỏy, maởt ngoaứi ụỷ phớa ngoaứi ủeồ gaỏp neỏp thửự hai. Caựch gaỏp gioỏng nhử neỏp gaỏp thửự nhaỏt. (h3)
* Gaỏp neỏp thửự ba: 
_ GV laọt tụứ giaỏy vaứ ghim laùi maóugaỏp leõn baỷng, gaỏp vaứo 1 oõ nhử 2 neỏp gaỏp trửụực. (h4)
* Gaỏp caực neỏp gaỏp tieỏp theo:
d. Hoùc sinh thửùc haứnh:
_ GV nhaộc laùi caựch gaỏp theo qui trỡnh maóu
_ GV ủeỏn tửứng baứn ủeồ quan saựt vaứ giuựp ủụừ nhửừng em coứn luựng tuựng
4.Nhaọn xeựt- daởn doứ:
_ Nhaọn xeựt sửù chuaồn bũ vaọt lieọu vaứ duùng cuù hoùc taọp, thaựi ủoọ hoùc taọp
_ ẹaựnh giaự saỷn phaồm: 
 + Kú naờng gaỏp
 + Choùn 1 vaứi baứi ủeùp tuyeõn dửụng.
_ Daởn doứ: Laứm baứi “Gaỏp caựi quaùt” Chuaồn bũ giaỏy vụỷ HS coự keỷ oõ, giaỏy maứu vaứ hoà daựn, 1 sụùi chổ hoaởc sụùi len.
_ Quan saựt maóu + traỷ lụứi
_ Quan saựt h2 + thao taực maóu cuỷa GV
_ Quan saựt
_Quan saựt
_ HS thửùc hieọn gaỏp tửứng neỏp-caực neỏp gaỏp coự khoaỷng caựch 2 oõ ủeồ deó gaỏp
_Gaỏp treõn giaỏy nhaựp trửụực roài sau ủoự mụựi gaỏp treõn giaỏy maứu.
_ Daựn vaứo vụỷ
_.
 Tiết2+3: Tiếng Việt 
 123+124: ang- anh
I. mục đích, yêu cầu : 
 _Hs nắm được cấu tạo, cách đọc, viết vần ang, anh. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Buổi sáng
 _ HS ủoùc, vieỏt được ang, anh, cây bàng, cây chanh, đọc được từ, câu ứng dụng.
 _Hs có ý thức dậy sớm, tận hưởng không khí buổi sáng.
II. chuẩn bị:
 _ Gv: Tranh minh hoaù caực tửứ khoựa, baứi ủoùc ửựng duùng, phaàn luyeọn noựi
 _Hs: Bộ thực hành Tiếng Việt
III. lên lớp:
 Tiết 1
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. ổn định tổ chức:
2. Kieồm tra baứi cuừ: 
_ ẹoùc 
_Vieỏt:
3.Bài mới
 a.Giụựi thieọu baứi:
 b.Dạy vần mới:
 * ang
Nhaọn dieọn vaàn: 
 +Phaõn tớch vaàn ang?
 _ ẹaựnh vaàn:
* Vaàn: 
_ Cho HS ủaựnh vaàn
* Tieỏng khoaự, tửứ khoaự:
_Phaõn tớch tieỏng bàng?
_Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng: bàng
_Cho HS ủoùc trụn tửứ ngửừ khoaự
_Cho HS ủoùc toàn bài.
 *anh
 _ Nhaọn dieọn vaàn: 
 +Phaõn tớch vaàn anh?
 +So sánh vần anh và vần ang?
 _ ẹaựnh vaàn:
* Vaàn: 
_ Cho HS ủaựnh vaàn
* Tieỏng khoaự, tửứ khoaự:
_Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng: chanh
_Cho HS ủoùc trụn tửứ ngửừ khoaự
_Cho HS ủoùc:
 * Vieỏt: 
_Gv viết mẫu và hướng dẫn cách viết
_Gv theo dõi, giúp dỡ
 *Đoùc tửứ ngửừ ửựng duùng:
+Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc
+ẹaựnh vaàn tieỏng
+ẹoùc tửứ
_GV ủoùc maóu 
 Tiết 2
c. Luyeọn taọp:
_ Luyeọn ủoùc:
* Luyeọn ủoùc caực aõm ụỷ tieỏt 1
* ẹoùc caõu ửựng duùng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV neõu nhaọn xeựt chung
_Cho HS ủoùc caõu ửựng duùng:
+Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc
+ẹaựnh vaàn tieỏng
+ẹoùc caõu
_ Chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
_GV ủoùc maóu
_ Luyeọn vieỏt:
_ Cho HS taọp vieỏt vaứo vụỷ
_ GV nhaộc nhụỷ HS tử theỏ ngoài hoùc: lửng thaỳng, caàm buựt ủuựng tử theỏ
_ Luyeọn noựi: Buoồi saựng 
 _GV cho HS xem tranh vaứ hoỷi: 
+Trong tranh veừ nhửừng gỡ? caỷnh noõng thoõn hay thaứnh phoỏ? Trong tranh, moùi ngửụứi ủang ủi ủaõu? Em thaỏy buoồi saựng, nhửừng ngửụứi trong nhaứ em laứm nhửừng gỡ? Buoồi saựng em laứm gỡ? Em thớch nhaỏt buoồi saựng mửa hay naộng?muứa ủoõng hay muứa heứ? Vỡ sao?
_ Gv kết luận
4.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
_ Yêu cầu hs đọc lại bài, Gv củng cố nội dung bài. 
_Yêu cầu hs về nhà đọc, viết lại bài, làm bài tập ở vở bài tập
_Chuẩn bị bài sau: Xem trửụực baứi 58
Nghĩa:
+Đọc: : uoõng, ửụng, quaỷ chuoõng, con ủửụứng ,
+rau muoỏng, luoỏng caứy, nhaứ trửụứng, nửụng raóy
Thương:
+Viết: quaỷ chuoõng, con ủửụứng
_a vaứ ng
_ẹaựnh vaàn: a-ng-ang
_ẹaựnh vaàn: bụứ-ang-bang-huyeàn-baứng
_ẹoùc: caõy baứng
_HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp
_a vaứ nh
HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi 
+Gioỏng: mụỷ ủaàu baống a
+Khaực: anh keỏt thuực baống nh 
_ẹaựnh vaàn: a-nh-anh
_ẹaựnh vaàn: chụứ-anh-chanh
_ẹoùc: caứnh chanh
_HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp
_Vieỏt baỷng con: ang, anh, cây bàng, cây chanh
_2-3 HS ủoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
_ ẹoùc laàn lửụùt: caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
_ Laàn lửụùt phaựt aõm: ang, anh, caõy baứng, caứnh chanh
_ẹoùc caực tửứ (tieỏng) ửựng duùng: nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp
_Thaỷo luaọn nhoựm veà tranh minh hoùa cuỷa caõu ủoùc ửựng duùng
_ HS ủoùc theo: nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp 
_2-3 HS ủoùc
_Taọp vieỏt: ang, anh, caõy baứng, caứnh chanh
_ ẹoùc teõn baứi luyeọn noựi
_HS quan saựt vaứtraỷ lụứi
+HS theo doừi vaứ ủoùc theo. 
+HS tỡm chửừ coự vaàn vửứa hoùc trong SGK, baựo, hay baỏt kỡ vaờn baỷn naứo,  
_ Hoùc laùi baứi, tửù tỡm chửừ coự vaàn vửứa hoùc ụỷ nhaứ. 
 Tiết 4: TNXH
 14. AN TOAỉN KHI ễÛ NHAỉ
I. mục đích, yêu cầu:
 _ Giuựp HS bieỏt: moọt soỏ vaọt nhoùn trong nhaứ coự theồ gaõy ủửựt tay, chaỷy maựu
_Hs xaực ủũnh moọt soỏ vaọt trong nhaứ coự theồ gaõy noựng, boỷng vaứ chaựy
_Hs có ý thức giữ an toàn khi ở nhà.
II. chuẩn bị:
 _GV: vớ duù veà nhửừng tai naùn ủaừ xaỷy ra ủoỏi vụựi caực em nhoỷ ngay trong nhaứ ụỷ
 _Hs: VBT Khoa học
III. lên lớp:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.ổn định tổ chức :
2.kiểm tra bài cũ:
 _Em hãy kể những công việc ở nhà? 
 * Gv nhận xét đánh giá.
3.Bài mới
 a.Giụựi thieọu baứi:
 b.Các hoạt động dạy học: 
 *Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt
_Muùc tieõu: Bieỏt caựch phoứng traựnh ủửựt tay
_Caựch tieỏn haứnh:
 _GV hửụựng daón HS:
+ Quan saựt caực hỡnh trang 30 SGK
+Chổ vaứ noựi baùn ụỷ moói hỡnh ủang laứm gỡ?
+ Dửù kieỏn xem ủieàu gỡ xaỷy ra vụựi caực baùn trong moói hỡnh?
+ Traỷ lụứi caõu hoỷi ụỷ trang 30 SGK
 _ẹaùi dieọn caực nhoựm leõn trỡnh baứy
 Gv keỏt luaọn: Khi phaỷi duứng dao hoaởc nhửừng ủoà duứng deó vụừ vaứ saộc, nhoùn, caàn phaỷi raỏt caồn thaọn ủeồ traựnh bũ ủửựt tay
 * Hoaùt ủoọng 2: ẹoựng vai
_Muùc tieõu: Neõn traựnh chụi gaàn lửỷa vaứ nhửừng chaỏt gaõy chaựy
_Caựch tieỏn haứnh:
 _Chia nhoựm 4 em
 _GV giao nhieọm vuù cho caực nhoựm:
+Quan saựt caực hỡnh ụỷ trang 31 SGK vaứ ủoựng vai theồ hieọn lụứi noựi, haứnh ủoọng phuứ hụùp vụựi tửứng tỡnh huoỏng xaỷy ra ở tửứng hỡnh
 _GV neõu caõu hoỷi ủeồ caỷ lụựp thaỷo luaọn:
+ Trửụứng hụùp coự lửỷa chaựy caực ủoà vaọt trong nhaứ, em seừ phaỷi laứm gỡ?
+ Em coự bieỏt soỏ ủieọn thoaùi goùi cửựu hoỷa ụỷ ủũa phửụng mỡnh khoõng?
 *Gv keỏt luaọn:
 4.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
_ Gv củng cố nội dung bài. 
_Yêu cầu hs về nhà thực hiện tốt bài học.
_Chuẩn bị bài sau: Xem trửụực bài: Lụựp hoùc 
_ Gv nhận xét tiết học.
_HS (theo caởp) laứm vieọc theo hửụựng daón cuỷa GV
_Moói nhoựm 4 em 
_Caực nhoựm thaỷo luaọn, dửù kieỏn caực trửụứng hụùp coự theồ xaỷy ra: xung phong nhaọn vai vaứ taọp theồ hieọn vai dieón
_Caực nhoựm leõn trỡnh baứy phaàn chuaồn bũ cuỷa nhoựm mỡnh (moói nhoựm chổ trỡnh baứy moọt caỷnh)
_Nhửừng em khaực quan saựt theo doừi vaứ nhaọn xeựt veà caực vai vửứa theồ hieọn
 Tiết5: Toán
 55: PHEÙP COÄNG TRONG PHAẽM VI 9
I. mục đích, yêu cầu :
_Giuựp hoùc sinh: Thaứnh laọp vaứ ghi nhụự baỷng coọng trong phaùm vi 9
_Hs bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 9
 _Hs yêu thích môn toán.
II. chuẩn bị :
_ Gv: ủoà duứng daùy hoùc Toaựn lụựp 1
_ Hs: Bộ thực hành Toán
III. lên lớp:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. ổn định tổ chức :
2.kiểm tra bài cũ:
 _Kiểm tra vở bài tập của học sinh.
 Nghĩa: Đọc bảng cộng, trừ 8
 Nhan: Làm BT1, 2 VBT- 55
 BĐ: đọc to, đúng: 10đ.
 Làm đúng, viết số đẹp: 10đ 
 * Gv nhận xét
3.Bài mới
 a. Giới thiệu bài:
 b.Hửụựng daón HS thaứnh laọp vaứ ghi nhụự baỷng coọng trong phaùm vi 9
 * Hửụựng daón HS thaứnh laọp coõng thửực
 8 + 1 = 9; 1 + 8 = 9
_Hửụựng daón HS xem tranh (quan saựt baỷng lụựp), tửù neõu baứi toaựn
_Cho HS ủeỏm soỏ hỡnh vuoõng ụỷ caỷ hai nhoựm vaứ traỷ lụứi: “taựm coọng moọt baống maỏy?”
_GV vieỏt baỷng: 8 + 1 = 9
_Cho HS quan saựt hỡnh veừ (baỷng lụựp) vaứ neõu pheựp tớnh 
_GV ghi baỷng: 1 + 8 = 9
_Cho HS ủoùc laùi caỷ 2 coõng thửực
 * Hửụựng daón HS laọp caực coõng thửực 
 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9
 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9
 (Tieỏn haứnh tửụng tửù phaàn a)
* Hửụựng daón HS ghi nhụự baỷng coọng trong phaùm vi 9
_ẹoùc laùi baỷng coọng
_Tieỏn haứnh xoựa daàn baỷng nhaốm giuựp HS ghi nhụự 
* Vieỏt baỷng con:
_GV ủoùc pheựp tớnh HS laứm vaứo baỷng con
 c. Hửụựng daón HS thửùc haứnh: 
Baứi 1: Tớnh
_Cho HS neõu yeõu caàu baứi toaựn
 *Nhaộc HS vieỏt caực soỏ phaỷi thaỳng coọt 
Baứi 2: Tớnh
_Cho HS neõu caựch laứm baứi
_Cho HS tớnh nhaồm roài ghi keỏt quaỷ 
Baứi 3: Tớnh
_Cho HS neõu yeõu caàu baứi toaựn
_Cho HS nhaộc laùi caựch laứm baứi
_Cho HS laứm baứi
_Khi chửừa baứi cho HS nhaọn xeựt veà keỏt quaỷ laứm baứi ụỷ coọt naứo ủoự
Baứi 4: Hửụựng daón HS giaỷi theo trỡnh tửù :
_Cho HS quan saựt tranh roài neõu baứi toaự
_Vieỏt pheựp tớnh tửụng ửựng vụựi baứi toaựn vaứo oõ troỏng 
 4.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
_ Gv củng cố nội dung bài. 
_Yêu cầu hs về nhà làm bài tập ở VBT T59
_Chuẩn bị bài sau: Xem bài: Pheựp trửứ trong phaùm vi 9
 _Gv nhận xét tiết học.
_HS neõu laùi baứi toaựn
Coự 8 hỡnh vuoõng, theõm 1 hỡnh vuoõng. Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy hỡnh vuoõng?
_Taựm coọng moọt baống chớn
_HS ủoùc: Taựm coọng moọt baống chớn
_ 1 + 8 = 9
_HS ủoùc: 1 + 8 baống 9
_Moói HS laỏy ra 7 roài theõm 2 hỡnh vuoõng (9 hỡnh troứn) ủeồ tửù tỡm ra coõng thửực
_HS ủoùc:
8 + 1 = 9 6 + 3 = 9
1 + 8 = 9 3 + 6= 9
7 + 2 = 9 5 + 4 = 9
2 + 7 = 9 4 + 5 = 9
6 + 3 4 + 5 2 + 7
 6 7 8
_Tớnh 
_HS laứm baứi vaứ chửừa baứi
_Tớnh 
_HS laứm baứi vaứ chửừa baứi
_Tớnh
_Muoỏn tớnh 4 + 1 + 4 thỡ phaỷi laỏy 4 coọng 1 trửụực, ủửụùc bao nhieõu coọng tieỏp vụựi 4
_Laứm vaứ chửừa baứi
_Tranh a: Choàng gaùch coự 8 vieõn, ủaởt theõm 1 vieõn nửừa. Hoỷi choàng gaùch coự maỏy vieõn?
 8 + 1 = 9
_Tranh b: 7 + 2 = 9
Tiết2+3: Tiếng Việt Soạn: 20/11/2008
 Giảng: T5 – 26/11/2008
 1 25+126: inh- eõnh
I. mục đích, yêu cầu :
 _Hs nắm được cấu tạo, cách đọc, viét vần inh, ênh. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính.
 _ HS ủoùc vieỏt ủửụùc: inh, eõnh, maựy vi tớnh, doứng keõnh, đọc từ, câu ứng dụng.
 _Hs có ý thức tìm hiểu về máy móc.
II. chuẩn bị:
 _ Gv:Tranh minh hoaù,
_ Hs: Bộ thực hành Tiếng Việt
III. lên lớp:
TIEÁT 1
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. ổn định tổ chức:
2. Kieồm tra baứi cuừ: 
_ ẹoùc 
_Vieỏt:
3.Bài mới
 a.Giụựi thieọu baứi:
 b.Dạy vần mới:
 * inh
Nhaọn dieọn vaàn: 
 +Phaõn tớch vaàn inh?
 _ ẹaựnh vaàn:
* Vaàn: 
_ Cho HS ủaựnh vaàn
* Tieỏng khoaự, tửứ khoaự:
_Phaõn tớch tieỏng tính?
_Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng: tính
_Cho HS ủoùc trụn tửứ ngửừ khoaự
_Cho HS ủoùc toàn bài.
 *ênh
 _ Nhaọn dieọn vaàn: 
 +Phaõn tớch vaàn ênh?
 +So sánh vần inh và vần ênh?
_ ẹaựnh vaàn:
* Vaàn: 
_ Cho HS ủaựnh vaàn
* Tieỏng khoaự, tửứ khoaự:
_Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng: kênh
_Cho HS ủoùc trụn tửứ ngửừ khoaự
_Cho HS ủoùc:
 * Vieỏt: 
_Gv viết mẫu và hướng dẫn cách viết
_Gv theo dõi, giúp dỡ
 *Đoùc tửứ ngửừ ửựng duùng:
+Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc
+ẹaựnh vaàn tieỏng
+ẹoùc tửứ
_GV ủoùc maóu 
 Tiết 2
c. Luyeọn taọp:
_ Luyeọn ủoùc:
* Luyeọn ủoùc caực aõm ụỷ tieỏt 1
* ẹoùc caõu ửựng duùng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV neõu nhaọn xeựt chung
_Cho HS ủoùc caõu ửựng duùng:
+Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc
+ẹaựnh vaàn tieỏng
+ẹoùc caõu
_ Chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
_GV ủoùc maóu
_ Luyeọn vieỏt:
_ Cho HS taọp vieỏt vaứo vụỷ
_ GV nhaộc nhụỷ HS tử theỏ ngoài hoùc: lửng thaỳng, caàm buựt ủuựng tử theỏ
_ Luyeọn noựi: Maựy caứy, maựy noồ, maựy khaõu, maựy tớnh
_GV cho HS xem tranh vaứ hoỷi: 
+Trong tranh minh hoùa coự nhửừng maựy gỡ maứ em bieỏt? Maựy caứy duứng laứm gỡ? Thửụứng thaỏy ụỷ ủaõu? Maựy noồ duứng laứm gỡ? Maựy khaõu duứng laứm gỡ? Maựy tớnh duứng laứm gỡ? Em coứn bieỏt nhửừng maựy gỡ nửừa? Chuựng duứng laứm gỡ?
_ Gv kết luận
4.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
_ Yêu cầu hs đọc lại bài, Gv củng cố nội dung bài. 
_Yêu cầu hs về nhà đọc, viết lại bài, làm bài tập ở vở bài tập
_Chuẩn bị bài sau: Xem trửụực baứi 59 
Việt:
+Đọc: ang, anh, caõy baứng, caứnh chanh, 
+ buoõn laứng, haỷi caỷng, baựnh chửng, hieàn laứnh
Nghĩa:
+Vieỏt: caõy baứng, caứnh chanh
_i vaứ nh
_ẹaựnh vaàn: i-nh-inh
_ẹaựnh vaàn: tụứ-inh-saộc-tớnh
_ẹoùc: maựy vi tớnh
_HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp
_eõ vaứ nh
_HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi 
+Gioỏng: keỏt thuực baống nh 
+Khaực: eõnh mụỷ ủaàu baống eõ
_ẹaựnh vaàn: eõ-nh-eõnh
_ẹaựnh vaàn: ka-eõnh-keõnh
_ẹoùc: doứng keõnh
_HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp
_Vieỏt baỷng con: inh,ênh, máy vi tính, dòng kênh
_2-3 HS ủoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
_ ẹoùc laàn lửụùt: caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
_ Laàn lửụùt phaựt aõm: inh, eõnh, maựy vi tớnh, doứng keõnh
_ẹoùc caực tửứ (tieỏng) ửựng duùng: nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp
_Thaỷo luaọn nhoựm veà tranh minh hoùa cuỷa caõu ủoùc ửựng duùng
_HS ủoùc theo: nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp 
_2-3 HS ủoùc
_Taọp vieỏt: inh, eõnh, maựy vi tớnh, doứng keõnh
_ ẹoùc teõn baứi luyeọn noựi
_HS quan saựt vaứtraỷ lụứi
+HS theo doừi vaứ ủoùc theo. 
_ Hoùc laùi baứi, tửù tỡm chửừ coự vaàn vửứa hoùc ụỷ nhaứ. 
_ Xem trửụực baứi 59
 Tiết4:Thể dục
 14: THEÅ DUẽC REỉN LUYEÄN Tệ THEÁ Cễ BAÛN 
 TROỉ CHễI.
I. mục đích, yêu cầu :
 _ OÂn moọt soỏ ủoọng taực Theồ duùc RLTTCB ủaừ hoùc. Laứm quen vụựi troứ chụi “ Chaùy tieỏp sửực”.
 _Yeõu caàu thửùc hieọn ủửụùc ủoọng taực ụỷ mửực ủoọ tửụng ủoỏi chớnh xaực, tham gia vaứo troứ chụi ụỷ mửực chuỷ ủoọng.
 _Hs có ý thức rèn luyện thân thể.
II. chuẩn bị:
_ Treõn saõn trửụứng. Doùn veọ sinh nụi taọp.
_ GV chuaồn bũ 1 co

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 14.doc