Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 22 năm học 2011

TIẾNG VIỆT

 BÀI 90: ễN TẬP

I . Mục đích yêu cầu:

 + Giúp hs đọc ,viết đúng các vần có kết thúc bằng âm p.

 +Rèn kỹ năng đọc đúng từ, câu ứng dụng trong bài; Nghe ,hiểu và kể theo tranh truyện kể “ Ngỗng và Tép”

 +HS hiểu : loài vật cũng cú tỡnh cảm như con người.

 II. Đồ dùng dạy học:

 Bảng ụn tập, tranh minh họa truyện kể ( phúng to)

 III. Các hoạt động dạy -học:

 1/ KTBC:

- HS đọc và viết các từ : rau diếp, tiếp nối, ướp cá.

- Đọc đoạn thơ ứng dụng (SGK)

- GV nhận xột.

 

doc 26 trang Người đăng hong87 Lượt xem 514Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 22 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u baùn .
Hoaùt ủoọng 2 : Veừ tranh .
 Hoùc sinh bieỏt veừ tranh veà chuỷ ủeà “ Baùn em ” .
Giaựo vieõn neõu yeõu caàu veừ tranh 
Cho hoùc sinh veừ tranh theo nhoựm ( hay caự nhaõn )
Giaựo vieõn nhaọn xeựt , khen ngụùi tranh veừ cuỷa caực nhoựm 
+ Chuự yự : Coự theồ cho Hoùc sinh veừ trửụực ụỷ nhaứ . ẹeỏn lụựp chổ trửng baứy vaứ giụựi thieọu tranh .
* Keỏt luaọn chung : Treỷ em coự quyeàn ủửụùc hoùc taọp , ủửụùc vui chụi , ủửụùc tửù do keỏt giao baùn beứ . - Muoỏn coự nhieàu baùn cuứng hoùc cuứng chụi phaỷi bieỏt cử xửỷ toỏt vụựi baùn 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc , tuyeõn dửụng Hoùc sinh hoaùt ủoọng tớch cửùc .
Daởn hoùc sinh thửùc hieọn toỏt nhửừng ủieàu ủaừ hoùc .
Chuaồn bũ baứi cho hoõm sau : 
+ Tỡm hieồu caực baỷng hieọu treõn ủửụứng ủi .
+ Quan saựt caực tranh trong saựch BT 
+ Chuaồn bũ caực BT 1,2 .
Hoùc sinh nhaộc laùi teõn baứi hoùc 
- Hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm , chuaồn bũ ủoựng vai .
Caực nhoựm laàn lửụùt leõn ủoựng vai trửụực lụựp . Caỷ lụựp theo doừi nhaọn xeựt .
Hoùc sinh thaỷo luaọn traỷ lụứi .
- Hoùc sinh laộng nghe , ghi nhụự .
Hoùc sinh chuaồn bũ giaỏy buựt .
HS veừ tranh theo nhoựm.
Hoùc sinh trửng baứy tranh leõn baỷng 
 Caỷ lụựp cuứng nhaọn xeựt .
_________________________________________________________________
Ngày soạn: 22/1 
Ngày giảng: Thứ ba ngày 25 thỏng 01 năm 2011
Mĩ thuật: GVBM soạn giảng
____________________________
tiếng việt
Bài 91: OA - OE
I . Mục đớch yờu cầu:
 + HS đọc và viết được : oa , oe, họa sĩ, mỳa xũe. Đọc được từ, cõu ứng dụng trong bài.
 + HS hiểu nghĩa từ, hiểu nội dung bài ; Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề: Sức khỏe là vốn quý nhất.
 + HS biết tự bảo vệ, giữ gỡn và rốn luyện để cơ thể luụn khỏe mạnh.
II Đồ dựng dạy học:
Bộ chữ học vần, tranh minh họa bài học (SGK)
III. Cỏc hoạt động dạy – học:
1/ KTBC:
 Y/c hs đọc bài trong SGK : ễn tập
 GV đọc cho hs viết vào bảng con: 
đầy ắp , đún tiếp, ấp trứng.
 Nhận xột.
2/ Bài mới : oa - oe
TIẾT 1: 
a/ Dạy vần:
+ Vần oa:
GV nờu cấu tạo vần: vần oa gồm 2 õm ghộp lại – o và a
-HD hs ghộp vần và luyện đọc.
-chỉnh sửa phỏt õm cho hs.
-HD ghộp tiếng: họa
HD đọc tiếng.
Giới thiệu từ và viết lờn bảng: họa sĩ
y/c hs đọc trơn từ.
GV đọc mẫu và giảng từ.
 +Vần oe: quy trỡnh tương tự:
 oe
 xũe
 mỳa xũe
Y/c hs đọc lại bài khúa, cho hs so sỏnh oa và oe
b/ HD đọc từ ứng dụng :
GV viết từ lờn bảng,cho hs xỏc định vần mới học.
 HD luyện đọc từ:
 sỏch giỏo khoa chớch chũe
 hũa bỡnh mạnh khỏe
 c/ HD viết:
GV viết mẫu, nờu quy trỡnh viết.
HD hs viết vào bảng con ( lưu ý điểm đặt bỳt, nột nối)
-Nhận xột, sửa sai.
d/ Củng cố bài tiết 1: 
Cho hs đọc lại bài trờn bảng lớp.
 TIẾT 2:
a/ Luyện đọc :
HD hs đọc bài trong SGK
Cho cỏc nhúm thi đọc.
-nhận xột, tuyờn dương.
+HD đọc đoạn thơ ứng dụng:
-y/c hs quan sỏt tranh trong SGK,đọc thầm đoạn thơ ,tỡm tiếng mới.
-HD luyện đọc:
 Hoa ban xũe cỏnh trắng
 Lan tươi màu nắng vàng
 Cành hồng khoe nụ thắm
 Bay làn hương dịu dàng.
GV đọc mẫu, cho hs đọc lại.
b/ Luyện viết:
-HD hs viết bài vào vở TV.
-GV theo dừi uốn nắn chữ viết cho hs.
-Chấm bài, nhận xột, tuyờn dương.
c/ Luyện núi:
HD hs quan sỏt tranh, đọc tờn chủ đề luyện núi: 
 “ Sức khỏe là vốn quý nhất”.
GV gợi ý cho hs núi tự nhiờn theo tranh.
-Cỏc bạn trong tranh đang làm gỡ?
-Hàng ngày ,em tập thể dục vào lỳc nào?
-Tập thể dục đều đặn cú lợi gỡ cho sức khỏe?
GV liờn hệ, gdhs.
3/ Củng cố- dặn dũ:
Y/c hs đọc lại bài trong SGK.
Cho hs tỡm thờm tiếng, từ cú vần vừa học.
-Nhận xột tiết học, dặn hs chuẩn bị bài: oai -oay.
HS đọc bài cn ( 3 em )
Nghe- viết từ vào bảng con
HS nờu cấu tạo và ghộp vần: oa
 luyện đọc: (cn -nối tiếp- đt)
o- a- oa; oa
HS ghộp tiếng: họa
luyện đọc: hờ- oa- hoa- nặng -họa.
 (cn- đt)
Luyện đọc trơn từ: họa sĩ.
HS ghộp vần, tiếng, từ và luyện đọc:
 ( cn- nối tiếp- đt)
So sỏnh:
+ giống nhau: đều bắt đầu bằng õm o
+Khỏc nhau: a và e ở cuối vần.
HS lờn gạch chõn vần mới.
Luyện đọc trơn từ ứng dụng :
 ( cn- đt)
HS theo dừi quy trỡnh viết.
Tập viết vào bảng con:
oa oe họa sĩ mỳa xũe.
HS đọc CN
Luyện đọc bài trong SGK
Cỏc nhúm thi đọc ( cn- nhúm đụi- tổ)
HS quan sỏt tranh, đọc thầm, xỏc định tiờng chứa vần mới.
Luyện đọc trơn ( cn- nối tiếp- đt)
HS viết bài vào vở:
 oa oe họa sĩ mỳa xũe
HS quan sỏt tranh, đọc tờn chủ đề.
Luyện núi theo gợi ý:
-Cỏc bạn trong tranh đang tập thể dục.
-Hằng ngày, cứ 6giờ sỏng là em dậy tập thể dục
-Tập thể dục hằng ngày giỳp cơ thể khỏe mạnh, mau lớn,
HS đọc bài (cn- đt)
- khoa học, tỏa hương, khoe sắc,
_____________________________________
TOAÙN
XAấNG TI MEÙT - ẹO ẹOÄ DAỉI
I. Mục tiờu
 + Giuựp hoùc sinh : 
Coự khaựi nieọm ban ủaàu veà ủoọ daứi, teõn goùi, kyự hieọu cuỷa xaờng ti meựt ( cm ). Bieỏt ủo ủoọ daứi cuỷa ủoaùn thaỳng vụựi ủụn vũ laứ xaờng ti meựt trong caực trửụứng hụùp ủụn giaỷn.
 + HS coự kyừ naờng ủoùc ,vieỏt ủụn vũ ủo cm vaứ bieỏt caựch ủo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng.
 + HS ham thớch hoùc toaựn.
II. Đồ dựng dạy học:
 + Giaựo vieõn vaứ hoùc sinh coự thửụực vaùch cm . Caực baứi taọp 3,4 / treõn baỷng phuù . Caực baỷng nhoỷ vụựi hỡnh veừ AB = 1cm , CD= 3 cm , MN = 6 cm 
 + Tranh baứi 3 trang 16 vụỷ Baứi taọp toaựn 
III. Cỏc hoạt động dạy –học:
1.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ Sửỷa baứi taọp 3 / 16 vụỷ Baứi taọp. giaựo vieõn vieỏt saỹn treõn baỷng. 
+ Treo tranh yeõu caàu hoùc sinh nhaọn xeựt vaứ neõu soỏ coứn thieỏu vaứ caõu hoỷi cho baứi toaựn.
 Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi sửỷa cuỷa hoùc sinh. Choỏt baứi.
 2. Baứi mụựi : 
a)Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu xaờng ti meựt 
-Yeõu caàu hoùc sinh ủửa thửụực vaứ buựt chỡ ủeồ kieồm tra 
-Cho hoùc sinh quan saựt thửụực vaứ neõu ủửụùc ủaởc ủieồm cuỷa thửụực.
-Giaựo vieõn giụựi thieọu caõy thửụực cuỷa mỡnh gioỏng hoùc sinh) gaộn leõn baỷng. Giụựi thieọu vaùch 0 treõn thửụực vaứ lửu yự trửụực vaùch 0 coự 1 ủoaùn nhoỷ ủeồ traựnh nhaàm laón khi ủo 
-Giaựo vieõn reõ que chổ leõn caõy thửụực giụựi thieọu vụựi hoùc sinh : Tửứ vaùch 0 ủeỏn vaùch 1 laứ 1 cm, tửứ vaùch 1 ủeỏn vaùch 2 laứ 1 cm, tửứ vaùch 2 ủeỏn vaùch 3 laứ 1 cm  
-Yeõu caàu hoùc sinh reõ ủaàu buựt chỡ tửứng vaùch treõn thửụực 
-Hoỷi : Tửứ vaùch 3 ủeỏn vaùch 4 laứ maỏy cm ?
-Tửứ vaùch 5 ủeỏn vaùch 6 laứ maỏy cm ?
-Tửứ vaùch 8 ủeỏn vaùch 9 laứ maỏy cm ?
b)Hoaùt ủoọng 2 : ẹo ủoọ daứi: 
- Xaờng ti meựt vieỏt taột laứ cm.
Giaựo vieõn vieỏt kyự hieọu cm cho hoùc sinh ủoùc 
Giaựo vieõn giụựi thieọu maởt thửụực coự vaùch nhoỷ 
Veừ ủoaùn AB coự ủoọ daứi 1 cm. Giụựi thieọu caựch ủaởt thửụực, caựch ủo, ủoùc soỏ ủo.
Giụựi thieọu 1 cm ủửụùc vieỏt soỏ 1 trửụực roài ủeỏn kyự hieọu cm 
ẹoùc là: moọt xaờng ti meựt 
Laàn lửụùt ủeỏn ủoaùn MN = 6 cm 
Cho hoùc sinh ủoùc laùi phaàn baứi hoùc treõn baỷng 
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh 
Baứi 1 : HD hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ Baứi taọp toaựn kyự hieọu cm 
-Giaựo vieõn vieỏt maóu. Hửụựng daón hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ.
Baứi 2 : Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng roài ủoùc soỏ ủo 
-Giaựo vieõn hửụựng daón sửỷa baứi 
Baứi 3 : ẹaởt thửụực ủuựng – ghi ủuựng , sai – ghi sai 
-Giaựo vieõn neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp 
-Hửụựng daón hoùc sinh quan saựt tranh ủoaùn thaỳng vaứ caựch ủaởt thửụực ủuựng sai 
-Giaựo vieõn keỏt luaọn veà caựch ủaởt thửụực khi ủo
Baứi 4 : ẹo ủoọ daứi moói ủoaùn thaỳng roài vieỏt caực soỏ ủo 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh caựch ủo 1 ủoaùn thaỳng ( maóu ) 
-Giaựo vieõn sửỷa baứi treõn baỷng phuù. 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
 – xaờng ti meựt vieỏt taột laứ gỡ ? 
- ẹoùc caực soỏ : 3 cm , 5 cm , 6 cm 
- Daởn hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp ụỷ vụỷ baứi taọp .
- Chuaồn bũ baứi : Luyeọn taọp 
HS tự đọc đề toỏn, tỡm hiểu đề.
1 HS lờn bảng giải.
-Hoùc sinh caàm thửụực, buựt chỡ ủửa leõn 
-Hoùc sinh neõu : thửụực coự caực oõ traộng xanh vaứ baống nhau. Coự caực soỏ tửứ 0 ủeỏn 20 
-Hoùc sinh quan saựt, theo doừi, ghi nhụự 
-Hoùc sinh reõ buựt noựi : tửứ vaùch 0 ủeỏn vaùch 1 laứ 1 cm , tửứ vaùch 1 ủeỏn vaùch 2 laứ 1 cm 
-1 cm 
-1 cm 
- 1cm 
-Hoùc sinh laàn lửụùt ủoùc xaờng ti meựt 
-Hoùc sinh tửù ủo trong SGK tửù neõu soỏ ủo : ẹoaùn MN daứi 6 cm 
-HS đọc ( cn )
HS vieỏt kyự hieọu cm vaứo baỷng con.
Vieỏt vaứo vụỷ: cm
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo VBT 
-1 em leõn baỷng laứm baứi 
3 cm : ba xaờng ti meựt.
4 cm : boỏn xaờng ti meựt
5 cm: naờm xaờng ti meựt.
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo Vở BBT .
- 1 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi vaứ giaỷi thớch vỡ sao ủuựng , vỡ sao sai ?
H.1: S – vỡ vaùch 0 chửa truứng ủaàu ủoaùn thaỳng.
H.2: S- vỡ meựp thửụực chửa truứng ủoaùn thaỳng.
H.3: ẹ- vỡ ủaởt thửụực ủuựng.
- Hoùc sinh tửù laứm baứi trong VBT 
-1 em leõn baỷng sửỷa baứi 
________________
 6 cm
_________________________
 9 cm
 _______________________________________________________________
Ngày soạn: 22/1 
Ngày giảng: Thứ tư ngày 26 thỏng 01 năm 2011
TOAÙN 
LUYEÄN TAÄP
I. Mục tiờu:
+Giuựp HS cuỷng coỏ kt veà giaỷi toaựn coự lụứi vaờn.
 +Reứn kyừ naờng trỡnh baứy baứi giaỷi ủuựng caực bửụực.
 + Phaựt huy tớnh tửù giaực , saựng taùo cuỷa hs trong hoùc toaựn.
II. Đồ dựng dạy học:
SGK. Baỷng phuù ghi toựm taột baứi toaựn .
III. Cỏc hoạt động dạy –học:
1.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ Xaờng ti meựt vieỏt taột laứ gỡ ? ẹoùc caực soỏ sau : 2 cm , 7 cm 
+ Vieỏt : 5 cm , 6 cm , 4 cm 
+ ẹo ủoaùn thaỳng AB ( 5 cm ) BC ( 7 cm ) EI (4 cm ) 
Nhận xột.
 2. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1 :Luyeọn kú naờng giaỷi toaựn.
Baứi 1 : Gv hửụựng daón hoùc sinh quan saựt, tửù ủoùc ủeà toaựn ,GV ghi toựm taột leõn baỷng:
 coự : 12 caõy
 theõm : 3 caõy
 Coự taỏt caỷ:  caõy?
-Cho hoùc sinh trao ủoồi yự kieỏn, lửùa choùn caõu lụứi giaỷi thớch hụùp nhaỏt roài vieỏt vaứo baứi giaỷi 
-Cho hoùc sinh ủoùc laùi baứi toaựn vaứ baứi giaỷi 
Baứi 2 : 
-Tieỏn haứnh nhử baứi 1 
-Cho choùn lụứi giaỷi phuứ hụùp nhaỏt roài vieỏt vaứo baứi giaỷi 
-Y/c Hs ủoùc laùi baứi toaựn vaứ baứi giaỷi 
-Nhận xột, củng cố về giải toỏn.
Baứi 3 : 
-Coự : 5 hỡnh vuoõng 
-Coự : 4 hỡnh troứn 
-Coự taỏt caỷ :  hỡnh vuoõng vaứ hỡnh troứn 
-Y/c Hs ủoùc laùi baứi toaựn vaứ baứi giaỷi 
3. Củng cố, dặn dũ:
Y/c học sinh nhắc lại cỏc bước giải toỏn.
GV chốt lại nội dung bài học.
Nhận xột, dặn HS chuẩn bị bài : Luyện tập.
 HS nờu: cm
- 2 xăng -ti- một ; 7 xăng- ti- một
HS viết cỏc số đo vào bảng con.
3 HS lờn bảng đo.
-Hoùc sinh tửù ủoùc baứi toaựn, quan saựt tranh veừ 
-ẹieàn soỏ vaứo toựm taột roài neõu laùi toựm taột ủeà 
-Hoùc sinh neõu lụứi giaỷi và trỡnh bày bài giải:
Baứi giaỷi :
Soỏ caõy chuoỏi trong vửụứn coự taỏt caỷ laứ :
12 + 3 = 15 ( Caõy chuoỏi )
ẹaựp soỏ : 15 Caõy chuoỏi
- HS tự đọc đề bài, tỡm hiểu đề.
-HS laứm vaứo vụỷ:
 Baứi giaỷi :
Soỏ bửực tranh coự taỏt caỷ laứ :
14 + 2 = 16 ( Bửực tranh )
ẹaựp soỏ : 16 Bửực tranh
-Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn 
-Tửù tỡm hieồu baứi toaựn vaứ caõu traỷ lụứi 
-Hoùc sinh tửù ghi baứi giaỷi 
Baứi giaỷi :
Soỏ hỡnh vuoõng vaứ hỡnh troứn coự taỏt caỷ laứ 
5 + 4 = 9 ( Hỡnh )
ẹaựp soỏ : 9 hỡnh
_____________________________________
ÂM NHẠC: GVBM SOẠN GIẢNG
_____________________________________
TIẾNG VIỆT
BÀI 92: OAI - OAY
I . Mục đớch yờu cầu:
+ HS đọc và viết được : oai ,oay, điện thoại, giú xoỏy.
 +Rốn kỹ năng đọc từ, cõu ứng dụng ; Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề: ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.
 + HS tớch cực, tự giỏc luyện đọc, viết.
II Đồ dựng dạy học:
Bộ chữ học vần, tranh minh họa (SGK)
III. Cỏc hoạt động dạy – học:
1/KTBC:
Cho hs đọc bài trong SGK: oa, oe.
GV đọc cho hs viết: hũa bỡnh, chớch chũe, mạnh khỏe.
Nhận xột.
2/ Bài mới: oai – oay .
TIẾT 1:
a/ Dạy vần:
+ Vần oai:
HD hs nắm cấu tạo vần, ghộp vần: oai
HD đọc, chỉnh sửa phỏt õm cho hs.
HD ghộp tiếng và luyện đọc: thoại
GV giới thiệu từ khúa : điện thoại.
Y/c hs đọc trơn từ.
GV đọc mẫu, giảng từ.
 +Vần oay: quy trỡnh tương tự: oay
 xoỏy
 giú xoỏy
GV đọc mẫu, giảng từ.
Cho hs so sỏnh vần oai và oay
Y/c hs đọc lại bài trờn bảng lớp.
b/ HD đọc từ ứng dụng :
GV viết từ, cho hs xỏc định vần mới và luyện đọc:
 quả xoài hớ hoỏy 
 khoai lang loay hoay 
GV đọc mẫu, giảng từ.
*hớ hoỏy: từ gợi tả dỏng vẻ chăm chỳ làm việc luụn tay.
*loay hoay: thử đi thử lại hết cỏch này đến cỏch khỏc để cố làm cho được một việc gỡ đú.
c/HD viết:
 GV viết mẫu, nờu quy trỡnh viết.
 HD hs viết vào bảng con.
 Nhận xột, sửa sai.
d/ Củng cố bài tiết 1:
-cho hs đọc lại bài trờn bảng.
 TIẾT 2:
a/ Luyện đọc :
-Cho hs đọc bài trong SGK.
-Tổ chức cho cỏc tổ thi đọc.
Nhận xột.
-HD đọc đoạn thơ ứng dụng:
 GV viết đoạn thơ lờn bảng,cho hs tỡm tiếng chứa vần mới.
 HD luyện đọc:
 Thỏng chạp là thỏng trồng khoai
 Thỏng giờng trồng đậu,thỏng hai trồng cà
 Thỏng ba cày vỡ ruộng ra
 Thỏng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.
-GV đọc mẫu ,cho hs đọc lại.
b/ Luyện viết:
 HD viết vào vở TV ( lưu ý hs nối nột đỳng quy định.)
 Chấm bài, nhận xột, tuyờn dương.
c/ Luyện núi:
 HD hs quan sỏt tranh, đọc tờn chủ đề .
 GV gợi ý cho hs núi tự nhiờn theo tranh:
-Hóy giới thiệu từng loại ghế cú trong tranh.
-Nhà em cú những loại ghế nào?
-Lớp mỡnh cú loại ghế nào?
-Nờu cỏch bảo quản.
3/ Củng cố- dặn dũ:
-Cho hs đọc lại bài trong SGK
-Tỡm tiếng,từ cú vần vừa học:
-GV nhận xột tiết học, dặn hs luyện đọc, viết ở nhà. Chuẩn bị bài: oan – oăn.
HS ghộp vần và luyện đọc ( cn -nối tiếp- đt):
 -o-a-i- oai; oai.
Ghộp tiếng và luyện đọc: (cn- đt)
-thờ- oai-thoai- nặng- thoại; thoại.
Đọc trơn từ: điện thoại.
HS ghộp vần, tiếng, từ và luyện đọc:
 ( cn- nối tiếp- đt)
So sỏnh:
+ Giống nhau: Đều cú oa ở đầu vần.
+ Khỏc nhau: i- y ( cuối vần)
HS đọc lại bài khúa: ( cn-đt)
HS đọc thầm, xỏc định vần mới.
Luyện đọc trơn từ: ( cn- tổ- đt)
HS theo dừi quy trỡnh viết.
Tập viết vào bảng con:
oai oay điện thoại giú xoỏy
 HS đọc lại bài trờn bảng ( cn- đt)
HS luyện đọc( cn- nhúm- tổ)
Cỏc nhúm thi đọc trơn bài trong SGK.
HS đọc thầm, nờu tiếng cú vần mới học.
Luyện đọc đoạn thơ:
 ( cn- nối tiếp- đt)
5-6 em đọc lại đoạn thơ.
HS luyện viết bài vào vở TV:
oai oay 
điện thoại giú xoỏy
 HS đọc tờn chủ đề :
ghế đẩu , ghể xoay , ghế tựa.
HS luyện núi trong nhúm: chỉ vào tranh và núi tờn cỏc loại ghế cú trong tranh.
-HS giới thiệu ghế ở nhà mỡnh cho cả lớp biết.
-Ở lớp học của em cú ghế tựa.
HS đọc lại bài trong SGK ( cn- đt)
Tỡm tiếng mới: xoải cỏnh, thoai thoải, 
_________________________________________________________________
Ngày soạn: 22/1 
Ngày giảng: Thứ năm ngày 27 thỏng 01 năm 2011.
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. Mục tiờu:
 + Giuựp hoùc sinh :
-Reứn luyeọn kyừ naờng giaỷi vaứ trỡnh baứy baứi giaỷi cuỷa baứi toaựn coự lụứi giaỷi.
-Thửùc hieọn pheựp coọng, pheựp trửứ caực soỏ ủo ủoọ daứi vụựi ủụn vũ ủo xaờng ti meựt.
 + Reứn kyừ naờng giaỷi toaựn vaứ laứm tớnh thaứnh thaùo, chớnh xaực.
 + HS tớch cửùc ,tửù giaực luyeọn taọp.
II. Đồ dựng dạy học:
 + Baỷng phuù ghi baứi 4/122/ SGK 
III. Cỏc hoạt động dạy –học:
1.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh (vụỷ baứi taọp ) 
+ Sửỷa baứi 4/18 . Cho 2 em leõn ủo laùi 2 ủoaùn thaỳng vaứ ghi soỏ ủo dửụựi ủoaùn thaỳng ủoự . 
+ Nhaọn xeựt, sửỷa sai chung . Giaựo vieõn nhaộc laùi caựch ủo ủoaùn thaỳng .
 2. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1 :Luyeọn kú naờng trỡnh baứy baứi giaỷi.
1. Giaựo vieõn toồ chửực, hửụựng daón hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn .
Baứi 1 : Cho hoùc sinh tửù ủoùc baứi toaựn.
- HD hoùc sinh tửù neõu toựm taột roài vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm ủeồ coự
Toựm taột:
 Coự : 4 boựng xanh
 Coự : 5 boựng ủoỷ
 Coự taỏt caỷ :  quaỷ boựng?
HD hs giaỷi vaứo vụỷ.Goùi 1 em leõn baỷng giaỷi.
Chửừa baứi treõn baỷng lụựp
Baứi 2 : Tửụng tửù baứi 1
-GV gụùi yự cho hs thửùc hieọn caực bửụực giaỷi toaựn.
-KK hs neõu caực caõu lụứi giaỷi khaực nhau,lửùa choùn caõu lụứi giaỷi phuứ hụùp cho baứi toaựn.
Goùi hs leõn giaỷi treõn baỷng.
Chửừa baứi.
- Hoùc sinh ủoùc laùi baứi toaựn vaứ baứi giaỷi 
-GV cuỷng coỏ veà giaỷi toaựn.
Baứi 3 : Thửùc hieọn tửụng tửù baứi 2 
-Y/c hs nhỡn toựm taột – ủoùc ủửụùc baứi toaựn :
“ Coự 2 con gaứ troỏng vaứ 5 con gaứ maựi . Hoỷi coự taỏt caỷ bao nhieõu con gaứ ? 
-HD hs giaỷi toaựn,chửừa baứi,cuỷng coỏ caực bửụực giaỷi toaựn.
Baứi 4 : Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh caựch coọng (trửứ ) hai soỏ ủo ủoọ daứi roài thửùc hieọn coọng trửứ theo maóu cuỷa SGK
- Coọng ( trửứ ) caực soỏ trong pheựp tớnh. 
-Vieỏt keỏt quaỷ keứm theo teõn ủụn vũ ( cm ) 
-Giaựo vieõn treo baỷng phuù , toồ chửực cho 2 nhoựm leõn sửỷa baứi . 
-giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai cho hoùc sinh 
4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt 
- Daởn hoùc sinh oõn luyeọn giaỷi toaựn, ủo ủoaùn thaỳng .
- Laứm baứi taọp trong vụỷ Baứi taọp toaựn 
- Chuaồn bũ baứi : Veừ ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi cho trửụực 
HS ủoùc baứi toaựn
HS nhỡn vaứo toựm taột ủeồ tỡm hieồu baứi toaựn.
-Hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn 
Baứi giaỷi :
Soỏ quaỷ boựng cuỷa An coự taỏt caỷ laứ :
4 + 5 = 9 ( quaỷ boựng )
ẹaựp soỏ : 9 Quaỷ boựng 
- Hoùc sinh tửù neõu toựm taột :
Coự : 5 baùn nam 
Coự : 5 baùn nửừ 
Coự taỏt caỷ :  baùn ? 
-hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn
 Baứi giaỷi :
Soỏ baùn cuỷa toồ em coự taỏt caỷ laứ :
5 +5 = 10 ( Baùn)
ẹaựp soỏ : 10 Baùn.
-HS ủoùc baứi toaựn.
-Hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn 
Baứi giaỷi :
Soỏ con gaứ coự taỏt caỷ laứ :
2 + 5 = 7 ( con gaứ )
ẹaựp soỏ :7 con gaứ .
-Cho hoùc sinh tửù laứm baứi 
-Hai nhoựm thi ủua ghi keỏt quaỷtớnh:
a/ 2cm + 3cm = 5 cm b/ 6cm -2cm = 
 7cm + 1cm = 5cm – 3cm =
 8cm + 2cm = 9cm – 4cm =
 14cm + 5cm = 17cm -7 cm =
_____________________________________
THỂ DỤC: GVBM SOẠN GIẢNG
______________________________________
TIẾNG VIỆT
BÀI 93: OAN - OĂN
I . Mục đớch yờu cầu:
+ HS đọc và viết được : oan, oăn, giàn khoan, túc xoăn.
 +Rốn kỹ năng đọc trơn từ, cõu ứng dụng trong bài; Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề: Con ngoan, trũ giỏi.
 + Giỏo dục hs chăm chỉ, ngoan ngoón, lễ phộp võng lời người lớn.
 II. Đồ dựng dạy học:
 Bộ chữ học vần, tranh minh họa bài học (SGK)
 III/.Cỏc hoạt động dạy học:
 1/ KTBC:
 Cho hs đọc bài trong SGK : Bài oai, oay:
 GV đọc cho hs viết vào bảng con: quả xoài, khoai lang, hớ hoỏy, loay hoay.
-Nhận xột.
 2/ Bài mới: oan - oăn
 TIẾT 1:
a/ Dạy vần:
 + Vần oan:
-GVnờu cấu tạo vần, hd hs ghộp vần và luyện đọc: oan
-HD ghộp tiếng và luyện đọc: khoan.
Chỉnh sửa phỏt õm cho hs. 
-GV giới thiệu từ và viết lờn bảng, hd luyện đọc từ: giàn khoan.
-GV đọc mẫu, giảng từ:
* giàn khoan: ( cho hs quan sỏt ảnh chụp –phúng to)
+Vần oăn: quy trỡnh tương tự:
 oăn
 xoăn
 túc xoăn
Giảng từ.
 Cho hs so sỏnh vần oan và oăn.
-Y/c hs đọc lại bài khúa.
b/ HS đọc từ ứng dụng:
GV viết từ, cho hs gạch chõn vần mới.
HD hs đọc trơn:
 bộ ngoan khỏe khoắn
 học toỏn xoắn thừng
- GV đọc mẫu, giảng từ:
*xoắn thừng: GV dựng sợi dõy làm động tỏc cho hs xem.
c/ HD viết:
 GV viết mẫu, nờu quy trỡnh viết.
 HD hs viết vào bảng con.
- Nhận xột, sửa sai.
d/ Củng cố bài tiết 1: Cho hs nờu vần, tiếng, từ vừa học.
 TIẾT 2:
a/ Luyện đọc:
-Cho hs lyuện đọc bài trong SGK.
 -Tổ chức cho cỏc tổ thi đọc.
Nhận xột, tuyờn dương.
-HD đọc cõu ứng dụng:
 Cho hs quan sỏt tranh, nờu nội dung tranh.
 GV viết cõu lờn bảng, hd hs luyện đọc:
 Khụn ngoan đối đỏp người ngoài
Gà cựng một mẹ chớ hoài đỏ nhau.
-GV đọc mẫu, giảng ý nghĩa của cõu ca dao.
-Liờn hệ, gdhs.
b/ Luyện viết:
HD hs viết bài vào vở TV.GV theo dừi, uốn nắn chữ viết cho hs.
-Chấm bài, nhận xột, tuyờn dương.
c/ Luyện núi:
HD hs quan sỏt tranh,đọc tờn chủ đề.
Gợi ý cho hs núi tự nhiờn theo tranh.
-Ở nhà ,bạn hs trong tranh đang làm gỡ?
-Ở lớp, bạn đang làm gỡ?
-Người hs như thế nào được khen là con ngoan, trũ giỏi?
-Trong lớp mỡnh, bạn nào xứng đỏng là con ngoan, trũ giỏi?
GV liờn hệ, gdhs.
3 /Củng cố, dặn dũ:
-Y/c hs đọc lại bài trong SGK
-HD về nhà làm bài tập ( VBT)
-Nhận xột tiết học,dặn hs chuẩn bị bài: oang – oăng.
HS ghộp vần : oan
Luyện đọc: ( cn- nối tiếp-đt)
Ghộp tiếng : khoan
Luyện đọc: ( cn- đt)
HS đọc trơn từ: giàn khoan.
Quan sỏt ảnh chụp “ giàn khoan”
HS ghộp vần, tiếng, từ và luyện đọc:
( cn- nhúm- đt)
so sỏnh điểm giống và khỏc nhau giữa hai vần.
Đọc lại bài ( cn- đt)
HS xỏc định vần mới và gạch chõn vần : oan – oăn
Luyện đọc trơn: (cn- đt)
HS theo dừi quy trỡnh.
Tập viết vào bảng con:
 oan oăn 
 giàn khoan túc xoăn
HS đọc lại bài.
Luyện đọc bài trong SGK
Cỏc tổ thi đua đọc trơn :
( cn- nhúm- tổ đt)
HS quan sỏt tranh, đọc thầm,nờu tiếng chứa vần mới.
Luyện đọc cõu: (cn- đt)
HS luyện viết bài vào vở TV:
 oan oăn 
 giàn khoan túc xoăn
HS quan sỏt tranh, đọc tờn chủ đề:
 Con ngoan , trũ giỏi.
HS luyện núi theo gợi ý:
-Ở nhà, bạn giỳp đỡ mẹ làm việc nhà.
-Ở lớp, bạn chăm chỉ học nờn được nhận phần thưởng.
-HS biết võng lời, lễ phộp, chăm chỉ học tập,được khen là con ngoan, trũ giỏi.
HS tự nhận ra những bạn chăm ngoan trong lớp mỡnh.
HS đọc lại bài trong SGK: ( cn- đt)
__________________________________________________________________
Ngày soạn: 22/1 
Ngày giảng: Thứ sỏu ngày 28 thỏng 01 năm 2011
TIẾNG VIỆT 
BÀI 94: OANG - OĂNG
I . Mục đớch yờu cầu:
 + HS đọc và viết được: oang , oăng, vỡ hoang, con hoẵng.
 + HS cú kỹ năng đọc trơn từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài; Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề: ỏo choàng, ỏo len, ỏo sơ mi.
 +HS chăm chỉ, tớch cực luyện đọc, viết.
 II. Đồ dựng dạy học:
 Bộ chữ học vần, chiếc ỏo len, tranh minh họa (SGK)
 III. Cỏc hoạt động dạy- học:
 1/ KTBC:
 Cho hs đọc bài: oan – oăn.
 GV đọc cho hs viết: giàn khoan, túc xoăn, liờn hoan, xoắn thừng.
Nhận xột.
2/Dạy bài mới: oang – oăng.
 TIẾT 1:
a/ Dạy vần:
+ Vần oang:
 GV nờu cấu tạo vần, hdhs ghộp vần và luyện đọc: oang
 hoang
 vỡ hoang
 Chỉnh sửa phỏt õm cho hs.
 GV đọc mẫu, giảng từ.
-Chi bảng cho hs đọc lại.
+Vần oăng: quy trỡnh tương tự:
 oăng
 hoẵng
 con hoẵng 
Cho hs quan sỏt ảnh chụp con hoẵng.HD so sỏnh vần oang và oăng
-Y/c đọc lại bài khúa.
b/ HD đọc từ ứng dụng:
GV viết từ, y/c hs gạch chõn vần mới học.
HD hs luyện đọc từ:
 ỏo choàng liến thoắng
 oang oang dài ngoẵng
 GV đọc mẫu, giảng từ:	
-Liến thoắng:núi nhanh luụn miệng.
c/ HD viết:
GV viết mẫu, nờu quy trỡnh viết:
HD hs viết vào bảng con.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 22 Chuan khong phai chinh.doc