Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Tuần 6 (chuẩn)

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS nắm chắc âm g, gh, đọc, viết được các tiếng, từ có âm g,gh.

- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.

II. ĐỒ DÙNG:

- Vở bài tập .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 12 trang Người đăng hong87 Lượt xem 542Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Tuần 6 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Lịch báo giảng tuần 6 ( ngày 30/09/2013 đến ngày 02/10/2013)
Thöù ngaøy
Moân
Teân baøi daïy
Hai
BD TV
BDT
Ñaïo ñöùc
Luyện đọc viết : g,gh 
Ôn luyện tập chung
Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập ( tiết 2)
Ba
BDTV
TNXH
Mó thuaät
Luyện đọc viết : Ng, ngh
Chăm sóc và bảo vệ răng
Vẽ hoặc nặn quả có dạng hình tròn
Tö
BDToaùn
Âm nhạc
Thuû coâng
¤n luyện tập chung
Tìm bạn thân
Xé dán ngôi nhà
Tuần 1
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC VIẾT: G, GH
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS nắm chắc âm g, gh, đọc, viết được các tiếng, từ có âm g,gh.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. ĐỒ DÙNG:
- Vở bài tập .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: g, gh
- GV ghi bảng: g, gà ri, nhà ga, gà gô, tủ gỗ, gh, ghế gỗ, gồ ghề, ghi nhớ,...
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả ® nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: gà ri ( 1 dòng)
 ghế gỗ ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
===============================
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN
ÔN LUYỆN TẬP CHUNG
A. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.
- Cấu tạo của số 10.
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Vở bài tập toán 1.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn luyện tập:
*Bài 1:
-Hãy nêu cách làm ?
- Giúp HS làm bài
+ Chữa bài:
- Gọi 2 HS đứng tại chỗ đọc kết quả.
- Nhận xét, cho điểm.
*Bài 3: 
- Hướng dẫn quan sát thật kỹ.
- GV cho HS làm bài.
- Nhận xét .
*Bài 4:
- Cho HS nêu yêu cầu phần b,c và làm từng phần.
- Nhận xét .
II. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét chung giờ học.
- Nêu yêu cầu của bài 1.
- Nối theo mẫu.
- Đếm số con vật có trong bức tranh rồi nối với số thích hợp.
- Dưới lớp nghe và nhận xét.
- Nêu yêu cầu bài.
- Nêu cách làm
- Đếm số hình tam giác rồi ghi kết qủa vào .
- Làm bài và nêu kết quả .
- Nêu yêu cầu phần a.
- Điền dấu >, <, = vào .
- Điền và lên bảng chữa.
- Dựa vào thứ tự các số từ 0 đến 10 để tìm ra các số bé hơn 10.
- Nghe và ghi nhớ.
Moân : Ñaïo ñöùc:
BAØI : GIÖÕ GÌN SAÙCH VÔÛ ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP (T2)
I.Muïc tieâu : 
- Naém ñöôïc noäi dung baøi hoïc vaø thöïc haønh.
- BVMT : HS biết giữ gìn đồ dùng học tập của mình.
II.Chuaån bò : Tranh minh hoaï nhö SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1.KTKTC : Hoûi baøi tröôùc : Giöõ gìn saùch vôû ñoà duøng hoïc taäp.
GV neâu caâu hoûi : Em thöôøng laøm gì ñeå giöõ gìn saùch vôû ñoà duøng hoïc taäp.
Giöõ gìn ñoà duøng hoïc taäp coù lôïi hay haïi cho vieäc hoïc taäp cuûa em.
GV nhaän xeùt.
2.Baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1 : Thi saùch vôû ai ñeïp nhaát? GV yeâu caàu hoïc sinh baàu BGK chaám thi.
GV yeâu caàu coù 2 voøng thi: thi ôû toå, thi ôû lôùp.
Tieâu chuaån chaám thi: phaûi coù ñaày ñuû saùch vôû ñoà duøng hoïc taäp, taát caû ñeàu saïch seû goïn gaøng.
BGK khaûo chaám vaø coâng boá keát quaû.
Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp cuøng haùt baøi: Saùch buùt thaân yeâu ôi!
Hoaït ñoäng 3: GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caâu thô cuoái baøi.
Keát luaän chung:
Caàn giöõ saùch vôû ñoà duøng hoïc taäp giuùp cho caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa chính baûn thaân mình.
3.Cuûng coá: Neâu laïi noäi dung baøi hoïc, ñoïc caâu thô cuoái baøi.
4.Daën doø : Hoïc baøi, xem baøi môùi.
HS traû lôøi
HS traû lôøi
BGK goàm: Lôùp tröôûng, lôùp phoù hoïc taäp.
Choïn 1 -> 2 baïn coù ñoà duøng hoïc taäp saïch ñeïp nhaát ñeå thi voøng 2.
Hoïc sinh haùt vaø voã tay.
Hoïc sinh ñoïc.
Nhaéc laïi.
4 -> 6 em.
==============================
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC VIẾT: NG, NGH
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS nắm chắc âm ng, ngh, đọc, viết được các tiếng, từ có âm ng, ngh.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. ĐỒ DÙNG:
- Vở bài tập .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ng, ngh
- GV ghi bảng: ng, cá ngừ, ngã tư, ngõ nhỏ, ngh, củ nghệ, nghệ sĩ, nghé ọ,...
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả ® nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: cá ngừ ( 1 dòng)
 củ nghệ ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Moân : TNXH
BAØI :CHAÊM SOÙC VAØ BAÛO VEÄ RAÊNG
I.Muïc tieâu :
 	-Giuùp HS nhaän bieát caùch giöõ veä sinh raêng mieäng ñeà phoøng saâu raêng ñeå coù haøm raêng chaéc khoeû.
	-Bieát chaêm soùc raêng ñuùng caùch, töï giaùc suùc mieäng sau khi aên vaø ñaùnh raêng haèng ngaøy.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Moâ hình raêng, tranh phoùng to nhö SGK.
-Baøn chaûi raêng, kem ñaùnh raêng.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.OÅn ñònh :
2.KTBC : Hoûi teân baøi cuõ :
Ñeå giöõ da saïch seõ ta phaûi laøm gì?
Ñeå giöõ chaân saïch seõ ta phaûi laøm gì?
Ñeå giöõ tay saïch seõ ta phaûi laøm gì?
Nhaän xeùt baøi cuõ.
3.Baøi môùi:
Duøng moâ hình raêng ñeå giôùi thieäu vaø ghi töïa
Hoaït ñoäng 1 :
Quan saùt nhaän xeùt :
HS laøm vieäc töøng caëp :quan saùt raêng cuûa baïn vaø nhaän xeùt?
Goïi HS neâu keát quaû thöïc hieän quan saùt raêng baïn.
GV toùm yù : ÔÛ tuoåi nhö caùc em coù hai loaïi raêng ñoù laø : raêng söõa vaø raêng vónh vieãn .
Khi nhoû raêng môùi moïc laàn ñaàu tieân laø raêng söõa. Khi raêng söõa hoûng vaø ruïng ñi thì thay vaøo ñoù laø raêng vónh vieãn .Neáu khoâng giöõ veä sinh raêng toát thì raêng bò saâu vaø hoûng ; raêng vónh vieãn khoâng theå moïc laïi ñöôïc.
Vì vaäy vieäc giöõ gìn raêng vaø baûo veä raêng laø raát caàn thieát.
Hoaït ñoäng 2 :
Laøm vieäcvôùi SGK:
HS thaûo luaän theo nhoùm.
Goïi HS tham gia nhaän xeùt, goùp yù cho yù kieán cuûa nhoùm baïn.
GV toùm yù: Caùc em töï giaùc suùc mieäng vaø ñaùnh raêng sau khi aên haèng ngaøy, khoâng neân aên baùnh keïo nhieàu, khi ñau raêng phaûi ñeán phoøng khaùm raêng. Ñoù laø caùch chaêm soùc vaø baûo veä raêng ñeå coù haøm raêng khoeû ñeïp.
4.Cuûng coá : Hoûi teân baøi :
GV neâu caâu hoûi: Ñeå baûo veä raêng ta phaûi laøm gì?
GV goïi vaøi HS traû lôøi caâu hoûi, GV nhaän xeùt, boå sung yù traû lôøi cuûa HS.
5.Daên doø: Giöõ veä sinh raêng, thöïc haønh ñaùnh raêng. 
Hoïc baøi, xem tröôùc baøi môùi.
Baøi “Veä sinh thaân theå”
Taêùm, goäi, thay aùo, giaët aùo quaàn haøng ngaøy
Röõa chaân baèng nöôùc saïch, mang giaøy.
Caét moùng tay, röõa tay tröôùc khi aên, sau khi ñi tieåu tieän.
HS neâu laïi töïa baøi hoïc.
Hai hoïc sinh töï quan saùt raêng cuûa nhau vaø nhaän xeùt.
Raêng suùn, traéng, saâu, ñen 
HS quan saùt moâ hình raêng vaø laéng nghe coâ toùm yù.
HS quan saùt ranh ôû SGK
Nhoùm 1 : trang 14 , nhoùm 2 : trang 15
HS neâu : Suùc mieäng, ñaùnh raêng, khaùm raêng khi ñau, khoâng neân töôùc mía, aên mía baèng raêng vì deå teâ raêng vaø hö raêng.
Baïn ruùn raêng, saâu raêng vì aên ñoà ngoït nhieàu nhö keïo, baùnh.
Quan saùt ôû baûng lôùp vaø chuù yù nghe coâ noùi, veà vieäc neân laøm, khoâng neân laøm ñeå baûo veä raêng.
HS neâu : Chaêm soùc vaø baûo veä raêng.
Suùc mieäng sau khi aên, ñaùnh raêng haèng ngaøy, khoâng aên keïo nhieàu, neân ñi khaùm raêng khi ñau raêng.
Thöïc hieän ôû nhaø.
Moân : Mó Thuaät
BAØI : VEÕ HOAËC NAËN QUAÛ COÙ DAÏNG HÌNH TROØN
I.Muïc tieâu :
 	-Giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñaëc ñieåm, hình daùng vaø maøu saéc cuûa moät soá quaû daïng hình troøn nhö : cam, taùo, böôûi, hoàng 
	-Veõ hoaëc naën ñöôïc vaøi daïng quaû hình troøn.
 - BVMT : HS biết yêu quý và chăm sóc cây trồng..
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Moät soá tranh aûnh veõ veà caùc daïng quaû, moät soá quaû thaät.
-Vôû taäp veõ, maøu, taåy 
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC : K/ tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa caùc em.
2.Baøi môùi: Qua tranh giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa.
GV giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa caùc quaû daïng troøn.
Cho hoïc sinh quan saùt tranh aûnh vaø caùc quaû ñeå HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
-Quaû taùo taây coù daïng gì?
-Maøu saéc nhö theá naøo?
-Quaû böôûi coù hình daùng nhö theá naøo?
-Coù maøu gì?
Quaû cam hình gì? Maøu saéc ra sao?
3.Höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ quaû:
GV veõ vaø giaûi thích caùc ñöôøng neùt cô baûn khi veõ caùc quaû coù daïnh hình troøn.
GV quy ñònh kích thöôùc cuûa quaû.
Veõ hình quaû tröôùc, caùc chi tieát phuï veõ sau vaø sau cuøng laø toâ maøu vaøo quaû ñaõ veõ.
4.HS thöïc haønh baøi veõ :
GV xem xeùt giuùp ñôõ caùc em yeáu ñeå caùc em hoaøn thaønh baøi veõ ñuùng quy ñònh.
-Nhận xét bài làm của học sinh
Nhaän xeùt baøi veõ cuûa hoïc sinh. 
5.Cuûng coá :Hoûi teân baøi veõ, caùch veõ caùc daïng quaû troøn.
Tuyeân döông hoïc sinh veõ toát.
6.Daën doø: Baøi thöïc haønh ôû nhaø.
Vôû taäp veõ, taåy, chì, 
Quan saùt tranh aûnh vaät thaät.
Hình troøn.
Xanh, vaøng, ñoû.
Hình troøn.
Xanh hoaëc vaøng.
Hình troøn, da vaøng hay xanh ñaäm.
HS laéng nghe höôùng daãn cuûa GV vaø veõ nhaùp vaøo giaáy nhaùp.
HS veõ vaøo vôû taäp veõ quaû daïng troøn tuyø yù
Quaû cam
TOÁN
ÔN LUYỆN TẬP CHUNG
A. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.
-Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Vở bài tập toán 1.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài 
2. Hướng dẫn làm bài tập
*Bài 1:
- Hướng dẫn quan sát tranh.
+ Chữa bài: Cho 2 HS ngồi cùng bàn đổi vở cho nhau để kiểm tra kết quả của bạn.
- Nhận xét đưa ra kết qủa đúng
*Bài 3:
a. Hướng dẫn dựa vào việc đếm số từ 0 đến 10 sau đó điền các số vào toa tầu.
- Cho HS tự làm 
- Nhận xét.
b. Hướng dẫn dựa vào các số từ 0 đến 10 để viết các số vào mũi tên.
- Cho HS tự làm.
- Nhận xét.
*Bài 4:
- Hướng dẫn làm từng phần và chữa bài.
- Nhận xét .
3.Củng cố –Dặn dò
-Đếm từ 1 ® 10, 10 ® 1
-Nhận xét giờ học 
- Nhận biết và nêu.
- HS tự làm bài, chữa bài miệng.
- Đọc yêu cầu của bài.
- HS tự làm bài, chữa bài, nhận xét.
-Nêu yêu cầu của bài .
-HS thực hiện, đọc kết qủa, nhận xét.
- Đọc yêu cầu của bài
- Làm bài theo hướng dẫn.
- Cho HS khác nhận xét.
- 2 HS đếm. 
- HS nghe
Moân : Haùt
BAØI : TÌM BAÏN THAÂN
I.Muïc tieâu :
 	-HS bieát haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt. 
-Haùt ñöôïc moät lôøi. Bieát taùc giaû baøi haùt 
-Bieát goõ ñeäm theo phaùch, bieát giuùp baïn
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Nhaïc cuï, tranh, troáng, nhoû 
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.Kieåm tra : Hoûi teân baøi cuõ .
Goïi HS haùt tröôùc lôùp.
HS khaùc nhaän xeùt.
GV nhaän xeùt phaàn KTBC.
2.Baøi môùi : 
Giôùi thieäu baøi, ghi töïa.
*Daïy baøi haùt “Tìm baïn thaân”(lôøi 1).
Laàn löôït höôùng daãn hoïc sinh ñoïc töøng caâu lôøi ca cho ñeán heát baøi haùt .
GV ñoïc maãu – HS ñoïc theo
Höôùng daãn HS haùt theo coâ, GV haùt maãu vaø baét nhòp cho HS haùt theo.
Taäp haùt töøng caâu heát lôøi 1.
Chia theo nhoùm ñeå HS haùt.
*Voã tay vaø goõ ñeäm theo phaùch.
GV laøm maãu vaø höôùng daãn HS thöïc hieän vöøa haùt vöøa voã tay ñeäm theo .
3.Thöïc haønh :
Goïi CN hoïc sinh haùt.
GV chuù yù ñeå söûa sai.
Goïi HS haùt vaø voã nhòp theo phaùch.
4.Cuûng coá :
Hoûi teân baøi haùt, teân taùc giaû.
HS haùt laïi baøi haùt.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
5.Daën doø veà nhaø:
Taäp haùt ôû nhaø.
HS neâu.
4 em laàn löôït haùt tröôùc lôùp.
HS khaùc nhaän xeùt baïn haùt .
Vaøi HS nhaéc laïi.
Laéng nghe coâ haùt maãu.
HS ñoïc : Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi. Naøo ai yeâu nhöõng ngöôøi baïn thaân.Tìm ñeán ñaây ta caàm tay, muùa vui naøo.
HS haùt theo coâ.
(HS haùt töøng caâu moãi caâu 3 laàn)
Haùt theo 2 daõy 
HS haùt voã tay theo phaùch
Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi.
 x x x x (voã tay) 
HS laàn löôït haùt voã tay töøng em moät
Neâu teân baøi
Haùt ñoàng thanh lôùp.
Thöïc hieän ôû nhaø.
Moân : Thuû coâng 
BAØI : XE,Ù DAÙN NGOÂI NHAØ
I.Muïc tieâu : 
-Giuùp HS bieát caùch xeù daùn ngoâi nhaø ñôn giaûn, xeù ñöôïc hình maùi nhaø, oâ cöûa, daùn caân ñoái, phaúng.
-HS coù yù thöùc yeâu nhaø.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: Maãu ngoâi nhaø, giaáy maøu, buùt, hoà daùn , 
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:Kieåm tra ñoà duøng cuûa HS
3.Baøi môùi:Giôùi thieäu qua maãu vaät, ghi töïa
Hoûi: Ngoâi nhaø goàm coù nhöõng gì?
Maùi nhaø maøu gì?
Thaân nhaø maøu gì?
Caùc cöûa maøu gì?
Höôùng daãn laøm maãu : 
Xeù hình maùi nhaø: Laáy giaáy maøu ñoû laät maët sau ñeám vaø veõ hình chöõ nhaät daøi 10 oâ, roäng 6 oâ xeù ra khoûi tôø giaáy, veõ ñöôøng cheùo, xeù theo hai ñöôøng cheùo.
Xeù hình thaân nhaø: Laáy giaáy maøu vaøng laät maët sau ñeám vaø veõ hình chöõ nhaät daøi 8 oâ, roäng 4 oâ xeù ra khoûi tôø giaáy ta ñöôïc thaân nhaø. 
Xeù hình cöûa lôùn vaø caùc cöûa soå:
Laáy giaáy maøu xanh laät maët sau ñeám vaø veõ hình chöõ nhaät daøi 3 oâ, roäng 2 oâ xeù ra khoûi tôø giaáy ta cöûa ñi,cöûa soå 2 oâ vaø 1,5 oâ.
4.HS thöïc haønh:
GV theo doõi uoán naén söõa sai moät soá HS
Thu baøi nhận xét : 
Nhaän xeùt
5.Cuûng coá daën doø:
Haùt 
Giaáy maøu, buùt, keo,
Vaøi HS neâu laïi
Maùi nhaø, thaân nhaø, caùc cöûa soå
Maøu ñoû 
Maøu vaøng 
Maøu xanh 
HS quan saùt laøm theo ôû giaáy nhaùp.
HS quan saùt laøm theo.
HS quan saùt laøm theo:
HS trình baøy baøi xeù daùn cuûa mình.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 6buoi chieu.doc