Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 6

ĐẠO ĐỨC

GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP(Tiết 2)

 -Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.

 - Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.

 - Hs thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.

 - Hs khá giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.

- GV: Công ước quốc tế và quyền trẻ em.

- HS: Vở bài tập Đạo đức 1, bút chì màu. Toaùn

7 CỘNG VỚI MỘT SỐ

7 + 5

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 7+5, lập được bảng 7 cộng với một số.

- Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.

- Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.

- Bài tập cần làm: Bài 1; 2; 4.

* KNS: Tư duy sáng tạo, hợp tác; quản lý thời gian.

- GV: SGK + 20 que tính, bảng gài

- HS: Dụng cụ học tập, SGK, vở bài tập.

 

doc 32 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 583Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BT(3) a/b.
-GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học.
*KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; hợp tác.
-GV: Bảng phụ Viết sẵn nội dung bài tập 2, 3.
-HS: Bảng con, vở ghi
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
10’
10’
10’
4’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
3.Luyện tập.
a.Luyeän ñoïc:(7-8’)
-Ñoïc laïi baøi tieát 1
-Ñoïc caâu öùng duïng :
+Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ?
+Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc (gaïch chaân: gheá, goã ) 
 +Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : 
Nhaø baø coù tuû goã, gheá goã
 b.Ñoïc SGK:
c.Luyeän vieát.(9-10’)
-Hướng dẫn viết g, gh, gà ri, ghế gỗ.
d.Luyeän noùi:(6-7)
 -Phaùt trieån lôøi noùi : Gaø ri, gaø goâ
Hoûi: Trong tranh veõ gì?
- Gaø goâ thöôøng soáng ôû ñaâu? 
 -Em keå teân caùc loaïi gaø maø em thaáy?
 -Gaø thöôøng aên gì?
 - Con gaø ri trong tranh veõ laø gaø troáng hay gaø maùi? Taïi sao em bieát?
4.Cuûng coá daën doø.(4-5’)
- Gv chỉ bảng.
- Tuyên dương những HS học tốt.
- Xem trước bài 24.
1. ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra: 
- Đọc các từ cho HS viết bảng con: tìm kiếm, mỉm cười, non nước, long lanh.
- Nhận xét - sửa sai.
3, Bài mới:
HĐ 1. Giới thiệu bài: 
- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 2. HD tập chép.
* Đọc đoạn viết.
- GV đọc đoạn tập chép.
- Câu đầu tiên trong bài có mấy dấu phẩy.
- Tìm thêm các dấu câu khác trong bài.
* HD viết từ khó:
- Gợi ý HS nêu từ khó, dễ lẫn khi viết: nhặt lên, sọt rác, bỗng, mẩu giấy. 
- Yêu cầu viết bảng con.
- Nhận xét - sửa sai.
*HD viết bài:
- Đọc đoạn viết.
- HD cách viết, thể thức trình bày, quy tắc viết hoa,
- Yêu cầu viết bài.
*. Đọc soát lỗi.
- Đọc lại bài, đọc chậm.
* Chấm, chữa bài:
- Thu 7- 8 bài chấm điểm.
- Nhận xét, sửa lỗi.
HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 
- Bảng phụ: viết sẵn nội dung bài tập 2.
- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.
- Chữa bài - nhận xét.
* Bài 3: 
- a. (sa, xa)
 (sá, xá)
- b. (ngả, ngã)
 (vẻ, vẽ)
- Nhận xét - đánh giá.
4, Củng cố - dặn dò: 
- Nhắc học sinh viết bài mắc nhiều lỗi về viết lại bài.
- Nhận xét tiết học.
Tieát 4 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu :
II. Chuẩn bị:
TOAÙN
LUYỆN TẬP
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh số trong phạm vi 10.
- Cấu tạo số 10.
- Làm bt 1, 3, 4.
- GV: Phấn màu, bảng phụ
- HS: Sách giáo khoa, bảng con
Keå chuyeän
MẨU GIẤY VỤN
-Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện Mẩu giấy vụn.
*Học sinh khá, giỏi biết phân vai, dựng lại câu chuyện ( BT2)
-Thái độ: GD học sinh yêu môn học, có ý thức giữ vệ sinh chung.
* KNS: Thể hiện sự tự tin; giao tiếp; quản lý thời gian; hợp tác.
-GV: Tranh minh hoạ trong SGK
-HS: SGK
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
1’
4’
30’
4’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
1. Ổn định
2. Bài cũ: - Gọi hs đếm số từ 0 đến 10, và ngược lại.
 Gv nhận xét, cho điểm. 
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài: luyện tập
 b. Dạy học bài mới:
 * Bài 1: - Yêu cầu hs quan sát hình vẽ nêu cách làm 
 - Nối nhóm con vật với số thích hợp.
* Bài 3: Cho hs quan sát và trả lời.
- Làm trên bảng lớp.
- 10 hình tam giác.
* Bài 4:
 Ghi bài tập lên bảng, hỏi để hs trả lời: 
Các số bé hơn 10 là những số nào?
Trong các số từ 0 đến 10:
 +Số bé nhất là số nào?
+Số lớn nhất là số nào?
4. Dặn dò
- Xem trước bài 23
- Nhận xét tiết học.
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra: 
- Yêu cầu 2 học sinh kể lại câu chuyện: Chiếc bút mực.
- Nhận xét- Đánh giá.
3. Bài mới: 
HĐ 1. Giới thiệu bài mới: 
HĐ 2. HD kể chuyện: 
* Kể từng đoạn theo tranh. 
- Nêu yêu cầu bài 1.
* Dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện : Mẩu giấy vụn.
-Y/ cầu quan sát tranh. Tranh vẽ những gì.
 Quan sát tranh, phân biệt các nhân vật:
- Yêu cầu tập kể trong nhóm.
- Yêu cầu kể trước lớp.
- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá.
* Phân vai kể lại câu chuyện.
- HD thực hiện.
+Học sinh khá, giỏi biết phân vai, dựng lại câu chuyện ( BT2).
- Nhận xét- đánh giá.
4, Củng cố, dặn dò: 
- Gọi nhóm 4 em lên phân vai kể kết hợp động tác, điệu bộ.
- Câu chuyện giúp ta hiểu điều gì?
- Cần có ý thức giữ vệ sinh trường lớp.
- Về nhà tập kể lại câu chuyện.
- Nhận xét tiết học.
Thöù tư ngaøy 28 thaùng 9 naêm 2011
Tieát 1 :
 NTÑ1
 NTÑ2
A. MỤC TIÊU:
 B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
TIẾNG VIỆT
Baøi 24: q - qu -gi
 - Đọc được q - qu - gi, chôï queâ, cuï giaø; từ và câu ứng dụng
 - Viết được: q, qu, gi, chợ quê, cụ già, 
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Quaø queâ. 
 - Đọc đúng câu ứng dụng:Chú tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá.
 - Giúp HS phát triển được lời nói theo chủ đề: quà quê.
 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : chôï queâ, cuï giaø; Caâu öùng duïng vaø minh hoaï phaàn luyeän noùi.
 -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät
Toaùn
47 + 25
- Biết thực hiện phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25.
- Biết giải và trình bày bài toán bằng một phép tính cộng.
+ Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 3), Bài 2 (a, b, d, e), Bài 3.
-Rèn kỹ năng làm toán.
1. GV: 6 bó que tính mỗi bó 1 chục que tính và 12 que tính rời. Bảng gài, 
2. HS: Bộ thực hành toán.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
A/ Kieåm tra baøi cuõ :(3-5’)
-Ñoïc vaø vieát : nhaø ga, gaø goâ, goà gheà, ghi nhôù
-Ñoïc caâu öùng duïng : nhaø baø coù tuû goã, gheá goã.
-Nhaän xeùt baøi cuõ.
 B/ Baøi môùi. ( 25 - 30’)
 1.Giôùi thieäu baøi :
-Hoâm nay hoïc aâm q - qu -gi.
 2: Daïy chöõ ghi aâm
 a.Daïy chöõ ghi aâm q:
-Nhaän dieän chöõ: Chöõ q goàm : neùt cong hôû - phaûi, neùt soå thaúng.
Hoûi : So saùnh q vôùi a?
-Phaùt aâm : “quy/ cu”
b.Daïy chöõ ghi aâm qu:
 -Nhaän dieän chöõ: Chöõ qu gheùp töø hai con chöõ q vaø u 
Hoûi : So saùnh qu vaø q?
-Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : 
+Ñaùnh vaàn: tieáng khoaù : “queâ”
c.Daïy chöõ ghi aâm gi:
Nh/ dieän chöõ: Chöõ gi gheùp töø 2 con chöõ g vaø i 
Hoûi : So saùnh gi vaø g?
-Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn :
+Phaùt aâm: “di”
+Ñaùnh vần :gi – a – gia- huyền - già
c.Höôùng daãn vieát baûng con :
+Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt)
d.Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng:
 quaû thò, gioû caù, qua ñoø, giaõ gioø.
* Giải nghĩa từ: gioû caù, qua ñoø
-Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra:
- Yêu cầu 3 HS lên bảng thực hiện: 
47 + 5 + 2 67 + 7 + 3 37 + 6 + 6
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới: 
HĐ 1. Giới thiệu bài.
HĐ 2. Hướng dẫn học sinh hình thành phép tính 47 + 25
- Thực hiện thao tác trên que tính, học sinh thực hiện theo. 
- Lưu ý thao tác tách 3 que tính từ 5 que tính rời. 
HĐ 3. Thực hành.
Bài 1: Khuyến khích học sinh khá giỏi làm thêm cột 4,5
-Gọi HS lên bảng làm.
- Đặt tính rồi tính:
17
+
37
+
+
47
57
+
67
24
36
27
18
29
41
73
74
75
96
-Lớp làm vào vở
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 2 a,b,d,e.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS thực hiện vào SGK. 
-Nhận xét, bổ sung.
Bài tập 3. 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3.
Bài giải
Đội đó có số người là:
27 + 18 = 45 (người)
 Đáp số: 45 người
- HD nhận xét, đánh giá
Bài tập 4.
-Khuyến khích học sinh khá giỏi làm thêm bài tập.
4. Củng cố-dặn dò
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Làm bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.
Tieát 2 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu;
II. Chuẩn bị: 
TIẾNG VIỆT
Baøi 24: q - qu -gi
TIẾT 2
Taäp ñoïc
NGÔI TRƯỜNG MỚI
-Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu; bước dầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi .
-Hiểu ND: Ngôi trường mới rất đẹp, các bạn học sinh tự hào về ngôi trường và yêu quý thầy cô, bạn bè (trả lời được các CH 1,2 ) HSKG trả lời được CH3.
-GD học sinh có tình cảm với ngôi trường của mình.
*KNS: Lắng nghe tích cực; thể hiện sự tự tin; giao tiếp; hợp tác.
 - Tranh minh hoạ SGK.
 - BP viết sẵn câu cần luyện.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
10’
10’
10’
5’
Ho¹t ®éng 1:
Ho¹t ®éng 2:
Ho¹t ®éng 3:
Ho¹t ®éng 4:
. 3.Luyện tập.
 a.Luyeän ñoïc: 
-Ñoïc laïi baøi tieát 1
-Ñoïc caâu öùng duïng :
+Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ?
+Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc:(gaïch chaân:qua, gioû)
+Höôùng daãn ñoïc caâu: Chuù tö gheù qua nhaø, cho beù gioû caù.
 *.Ñoïc SGK:
c.Luyeän vieát: 
d.Luyeän noùi: 
Hoûi: -Quøa queâ goàm nhöõng gì? 
- Em thích quaø gì nhaát? Ai hay cho quaø em?
-Ñöôïc quaø em coù chia cho moïi ngöôøi? 
4.Cuûng coá daën doø
 GVchỉ bảng.
- Tuyên dương những HS học tốt.
- Xem trước bài 25.
1 Ổn định tổ chức: 
- Cho HS hát tập thể.
2. Kiểm tra: 
- Đọc và TLCH bài: Mẩu giấy vụn.
- Nhận xét đánh giá .
3. Bài mới 
HĐ 1.Giới thiệu bài:
- Mọi học sinh đều yêu ngôi trường của mình. Các em càng yêu thích, tự hào khi được học trong một ngôi trường mới khang trang, đẹp đẽ. Bài đọc hôm nay sẽ giới thiệu với các em một ngôi trường mới và tình cảm của một bạn học sinh với ngôi trường ấy. 
HĐ 2. HD luyện đọc :
- GV đọc mẫu toàn bài.
* HD đọc câu.
- Huớng dẫn HS đọc từ khó
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.
*. HD đọc đoạn.
- HDHS chia đoạn.
- HDHS đọc, kết hợp giải nghĩa từ:
+ HD đọc câu khó trong đoạn.
+ Yêu cầu HS đọc đoạn lần 1
+ Giải nghĩa từ khó: 
Giảng từ: Lấp ló
Giảng từ: bỡ ngỡ.
Giảng từ: Rung động
Giảng từ: thân thương.
- Yêu cầu HS đọc đoạn lần 2.
- Cho HS đọc thầm theo cặp.
-Cho HS thi đọc từng đoạn cá nhân, đồng thanh.
- Yêu cầu HS đọc toàn bài.
- HS đọc toàn bài.
HĐ 3. HD tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài kết hợp trả lời câu hỏi:
- Tìm đoạn văn tương ứng với từng ND sau: 
+ Đoạn văn tả ngôi trường từ xa. (Đ1)
+ Đoạn văn tả lớp học. (Đ 2)
+ Đoạn văn tả cảm xúc.(Đ 3)
* Bài văn tả ngôi trường theo cách tả từ xa đến gần.
-Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có những gì mới ? (Tiếng trống rung động kéo dài, tiếng cô giáo trang nghiêm, ấm áp cũng thấy yêu hơn.)
*HSKG trả lời được CH3: Bài văn cho ta thấy tình cảm của bạn HS với ngôi trường mới như thế nào?( Bài văn tả ngôi trường mới. Thể hiện tình cảm yêu mến, tự hào của bạn học sinh với ngôi trường mới, với cô giáo, với bạn bè.)
HĐ 4. HD luyện đọc lại.
- Đọc mẫu toàn bài.
- HD HS đọc từng đoạn trong bài.
+ Nêu cách đọc toàn bài.
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm.
- Thi đọc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét ghi điểm
4. Củng cố, dặn dò: 
- Dù học ở ngôi trường cũ hay mới. Chúng ta đều yêu mến gắn bó với ngôi trường của mình.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài sau. 
- Nhận xét tiết học. 
Tieát3 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học :
TOAÙN
LUYỆN TẬP CHUNG
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc viết, so sánh số trong phạm vi 10; thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10. 
 - Hs làm bt 1, 3, 4.
- GV: Phấn màu, bảng phụ, một số hình tròn.
- HS: Sách giáo khoa, bảng con.
Taäp vieát
CHỮ HOA: Đ
 - Viết đúng chữ hoa Đ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng : Đẹp (1dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ), Đẹp trường, đẹp lớp (3 lần).
* GD BVMT (Khai thác trực tiếp) : Giáo dục ý thức giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp.
- Rèn tính cẩn thận. Giáo dục HS giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
Mẫu chữ D (cỡ vừa), phấn màu. Bảng phụ hoặc giấy khổ to.
Mẫu chữ Đẹp (cỡ vừa) và câu Đẹp trường đẹp lớp (cỡ nhỏ).Vở tập viết, bảng con.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
1. Ổn định
2. Bài cũ: Gọi hs đếm số từ 0 đến 10, 10 đến 0.
GV nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài: Luyện tập chung
b. Dạy học bài mới:
* Bài 1:
- Hướng dẫn hs quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa nêu cách làm .
* Bài 3:
- Yêu cầu quan sát tranh và làm miệng.
* Bài 4:
- Ghi bài tập lên bảng và giải thích cách làm.
* Bài 5: Yêu cầu hs lấy hình vuông và hình tròn.
4. Dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Xem trước bài 24.
1. Khởi động: 
2. Kiểm tra bài cũ: Chữ hoa: D 
- Cho HS viết chữ D, Dân.
- Câu Dân giàu nước mạnh nói điều gì?
- Giơ một số vở viết đẹp.
Ò Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới: Chữ hoa : Đ
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét 
- GV treo mẫu chữ Đ. (Đặt trong khung)
- GV hướng dẫn nhận xét.
 - Chữ Đ hoa cao mấy li? Gồm có mấy nét?
- Chữ D và chữ Đ có gì giống và khác nhau?
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết 
* Bước 1: Nhắc lại cấu tạo nét chữ D.
- Nhắc lại cấu tạo nét chữ Đ.
- Nêu cách viết chữ D, Đ.
à GV chốt: Chữ D, Đ cỡ vừa viết giống các nét cơ bản, chữ Đ thêm nét ngang ngắn.
* Bước 2: Hướng dẫn viết trên bảng con.
-GV theo dõi, uốn nắn HS viết đúng và đẹp.
- Nhận xét – Tuyên dương.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa và viết câu ứng dụng 
* Bước 1: Tìm hiểu ý nghĩa câu ứng dụng:
- Đọc câu ứng dụng Đẹp trường đẹp lớp.
- Giảng nghĩa Đẹp trường đẹp lớp khuyên giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
* Bước 2: H/ dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV hỏi:
Các chữ Đ, g, l cao mấy li?
Chữ nào cao 2 li?
Chữ t cao mấy li?
Chữ r cao bao nhiêu li?
Những chữ nào cao 1 li?
Nêu khoảng cách giữa các chữ.
à GV lưu ý và viết mẫu chự Đẹp (nối nét khuyết của chữ e chạm vào nét cong phải của chữ Đ).
* Bước 3: Luyện viết bảng con chữ Đẹp.
- GV theo dõi, uốn nắn cách viết liền mạch.
Ò Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 4: Thực hành 
* Bước 1: Lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- GV lưu ý HS quan sát dòng kẻ trên vở để đặt bút viết.
* Bước 2: Hướng dẫn viết vào vở.
- GV yêu cầu HS viết từng dòng.
 (1dòng) (1 dòng) 
 (1 dòng)(1 dòng)
 (3 lần )
- GV theo dõi, giúp đỡ HS kém.
4. Nhận xét – Dặn dò: 
- GV thu một số vở chấm.
* Giáo dục ý thức giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Chuẩn bị: Chữ hoa: E, Ê.
Tieát 4:
 NTÑ1
 NTÑ2
I/. MUÏC TIEÂU :
II/. CHUAÅN BÒ :
MYÕ THUAÄT
Veõ Hoaëc Naën Quaû Troøn
- HS nhaän bieát ñaëc ñieåm, hình daùng vaø maøu saéc moät soá quaû daïng troøn.
-Veõ hoaëc naën ñöôïc moät vaøi quaû coù daïng troøn.
*BVMT: (LH) -Bieát ñöôïc moät vaøi loaïi quaû, caây thöôøng gaëp vaø sö ña daïng cuûa thöïc vaät
 - Yeâu meán veû ñeïp cuûa coû caây, hoa traùi. Bieát chaêm soùc caây.
-GV:vaät maãu minh hoaïhoaëc tranh aûnh coù daïng troøn. Baøi veõ HS naêm tröôùc.
 - HS:Vôû vaø DCHT.
Myõ thuaät
Vẽ trang trí
MÀU SẮC, CÁCH VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN
(Hình tranh Vinh hoa- phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ)
- HS sử dụng được 3 màu cơ bản đã học ở lớp 1.
- HS biết thêm 3 màu mới do các cặp màu cơ bản pha trộn với nhau: da cam, tím, lục.
- Vẽ màu vào hình có sẵn theo ý thích,
1. GV chuẩn bị : - Bảng màu phóng to.
 - Một số tranh dân gian: Gà mái, Lợn nái, Vinh hoa, Phú quí,
2. HS chuẩn bị: Vở Tập vẽ bút chì, tẩy, màu,
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
1’
3’
23’
3’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
1/OÅn ñònh:
2/Kieåm tra ÑDHT,nhaän xeùt.
3/Baøi môùi:
a)GTB: qua vaät maãu ,tranh minh hoaï, ghi vaø ñoïc töïa baøi.
b)Giôùi thieäu hình daùng ,ñaëc ñieåm caùc loaïi quaû coù daïng troøn vaø ñaët caâu hoûi HS nhaän bieát maøu saéc hình daùng..
-Quaû taùo coù hìng daïng gì?
-Maøu saéc ra sao?
-Quaû böôûi, quaû cam, coù hình daùng ra sao? To hay nhoû, maøu saéc ra sao? Ñaäm hay nhaït? 
Nhaän xeùt boå sung theâm.
c)Höôùng daãn veõ hoaëc naën:
-GV veõ vaøi quaû leân baûng, höôùng daãn veõ hình quaû tröôùc roài veõ chi tieát vaø toâ maøu sau. Chuù yù boá cuïc vöøa phaàn giaáy
d)Thöïc haønh :
Tuyø ñieàu kieän thöïc teá choïn caùch laøm baøi taäp vôùi caùc hình thöùc khaùc nhau.
Veõ hình quaû troøn vaøo giaáy 1 hoaëc 2 quaû khaùc nhau vaø toâ maøu theo yù thích.
Theo doõi uoán naén theâm.
4/Nhaän xeùt ñaùnh giaù:
Thu moät soá baøi nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
5/Daën doø nhaän xeùt chung:
* Coù raát nhieàu loaïi quaû coù daïng troøn, em haõy veà tìm xem ôû vöôøn nhaø mình coù quaû naøo coù daïng troøn 
- BTVN: taäp veõ hoaëc naën quaû theâm cho thaïo hôn.
Nhaän xeùt chung tieát hoïc vaø xem tröôùc baøi 7.
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV y/c HS quan sát bảng màu và gợi ý:
+ Nêu 3 màu cơ bản.
+ Màu đỏ + màu vàng = ?
+ Màu vàng + màu lam = ?
+ Màu đỏ + màu lam = ?
- GV tóm tắt.
- GV y/c HS tìm các màu ở hộp màu ?
- GV cho HS xem 1 số bài vẽ màu vào tranh dân gian Đông Hồ và gợi ý về màu.
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV hướng dẫn.
+ Vẽ đều màu.
+ Vẽ nhiều màu,có đậm, có nhạt.
+ Màu sắc tươi vui, rực rỡ,
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV y/c HS chia nhóm.
- GV nêu y/c bài vẽ và phát tranh được phóng to cho các nhóm.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ màu cẩn thận, không nhem ra ngoài hình vẽ, vẽ màu theo ý thích,
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV y/c các nhóm trình bày bài vẽ.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
* Dặn dò:
- Sưu tầm tranh về đề tài em đi học.
Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Tieát 1:
 NTÑ1
 NTÑ2
 I/ MỤC TIÊU:
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
TIẾNG VIỆT	
TAÊNG CÖÔØNG
Theå duïc
Bài : 12 *Tiếp tục ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Tiếp tục ôn 5 động tác vươn thở,tay,chân,lườn,bụng. Yêu cầu thực hiện được từng động tác tương đối chính xác,đúng nhịp,đúng phương hướng,đúng theo thứ tự.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường . 1 còi . Tranh động tác TD
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
8’
20’
7’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
GV cho HS luyeän vieát 1 trang vôû traéng chöõ quả thị, giã giò
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ..giậm
Đứng lại ..đứng 
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn 5 động tác TD đã học:vươn thở,tay,chân,lườn,
 bụng của bài thể dục phát triển chung
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Trò chơi:Kéo cưa lừa xẻ
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà
Tieát 2:
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. §å dïng d¹y häc:
TiÕng viÖt
Baøi 25: ng - ngh
 - Đọc được: ng, ngh; caù ngöø, cuû ngheä; từ và câu ứng dụng
 - Viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Beâ, ngheù, beù.
 - Đọc được câu ứng dụng: nghỉ hè chị kha ra nhà bé nga
 - Giúp HS phát triển được lòi nói theo nội dung: bê, nghé, bé
-GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng: caù ngöø, cuû ngheäâäø; Caâu öùng duïng, tranh phaàn luyeän noùi 
 -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät
Toaùn
LUYỆN TẬP
- Thuộc bảng 7 cộng với một số.
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5; 47 + 25.
- Biết giải bài toán theo tóm tắt với một phép cộng.
- Bài tập cần làm: bài 1; bài 2 (cột 1,3,4); bài 3, bài 4 (dòng 2).
- Bảng nhóm.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
A/ Kieåm tra baøi cuõ: 
-Ñoïc vaø vieát : quaû thò, qua ñoø, gioû caù, giaõ gioø.
-Ñoïc caâu öùng duïng : Chuù tö gheù qua nhaø, cho beù gioû caù.
-Nhaän xeùt baøi cuõ.
B/.Baøi môùi : 
 1.Giôùi thieäu baøi :
 - Hoâm nay hoïc aâm ng, ngh
 2.Daïy chöõ ghi aâm
 a.Daïy chöõ ghi aâm ng:
-Nhaän dieän chöõ: Chöõ ng laø chöõ gheùp töø hai con chöõ n vaø g
- Hoûi : So saùnh ng vôùi n?
-Ñaùnh vaàn: ngờ -ư –ngư -huyền -ngừ
-Ñoïc trôn: Töø : “caù ngö ø”
b.Daïy chöõ ghi aâm ngh:
-Nhaän dieän chöõ:Chöõ ngh gheùp töø ba con chöõ n, g vaø h 
 Hoûi : So saùnh ng vaø ngh?
-Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : 
+Phaùt aâm : “ngôø”ø
+Ñaùnh vaàn: ngờ - ê –nghê -nặng - nghệ
+Ñoïc trôn töø: ”cuû ngheä”
c.Höôùng daãn vieát baûng con :
+Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët buùt)
d.Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng:
 ngaõ tö, ngoõ nhoû, ngheä só, ngheù oï
- Giải từ: ngaõ tö, ngoõ nhoû, ngheä só
-Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng
*Cuûng coá , daën doø
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra:
- Kiểm tra chuẩn bị của học sinh.
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới.
HĐ 1.Giới thiệu bài: 
HĐ 2. Luyện tập thực hành
Bài tập 1.
-HS lần lượt nhẩm nêu kết quả
So sánh kết quả 2 phép tính
7 + 8 7 + 9
8 + 7 9 + 7
Bài 2 : Đặt tính rồi tính. Cột 2 khuyến khích học sinh khá giỏi thực hiện thêm.
- Cả lớp làm vào vở
37+15 ; 47 + 18; 24 + 17; 67 + 9
 +
37
+
47
+
24
+
67
15
18
17
 9
52
65
41
76
Bài 3: dựa vào tóm tắt để giải
Thùng cam có : 28 quả
Thùng quýt có : 37 quả
Cả hai thùng có : .quả?
- Làm bài vào vở.
Bài giải:
Số quả cả hai loại:
28 + 37 = 65 ( quả )
 Đáp số: 65 quả
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 4 : Dòng 1 khuyến khích học sinh khá giỏi thực hiện thêm.
>
<
=
 19 + 7.17 + 9 
 23 + 7 38 - 8
 17 + 9.17 + 7 1
 6 + 8 ..28 – 3
Bài tập 5: Khuyến khích học sinh khá giỏi thực hiện thêm.
- Kết quả của phép tính nào có thể điền vào chỗ trống? 
4 . Củng cố, dặn dò:
- Về học lại bảng cộng 7 cộng với một số.
- Nhận xét tiết học
Tieát 3:
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. Chuẩn bị:
TiÕng viÖt
TIẾT 2
Luyeän töø vaø caâu
CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ?
 KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH. TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã xác định (BT1); đặt được câu phủ định theo mẫu ( BT2 ).
 -Tìm được một số từ ngữ chỉ đồ dùng học tập ẩn trong tranh và cho biết đồ vật ấy dùng để làm gì ( BT3). 
 + GV không giảng giải về thuật ngữ khẳng định, phủ định (chỉ cho HS làm quen qua BT thực hành).
-Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, ham hiểu biết, yêu thích môn học.
* KNS: Lắng nghe tích cực; tự nhạn thức; hợp tác; quản lý thời gian.
 -GV: Tranh minh hoạ bài tập 3.
 - HS: Vở ghi
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
10’
10’
10’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
3.Luyện tập.
 a.Luyeän ñoïc:
 -Ñoïc laïi baøi tieát 1
-Ñoïc caâu öùng duïng :
+Treo tranh vaø hoûi: Tranh veõ gì ?
+Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc:( gaïch chaân : nghæ, nga)
+Höôùng daãn ñoïc caâu: Nghæ heø, chò kha ra nhaø beù nga
 *.Ñoïc SGK:
c.Luyeän vieát: 
d.Luyeän noùi: 
Hoûi:-Trong tranh veõ gì?
 -Ba nhaân vaät trong tranh coù gì chung?
 -Beâ laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì?
 -Ngheù laø con cuûa con gì? Noù coù maøu gì?
 -Beâ, ngheù aên gì?
4.Cuûng coá daën doø. 
-GV chỉ bảng.
- Tuyên dương những HS học tốt.
- Xem trước bài 26.
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra:
- Đọc cho HS viết bảng con: Sông Đà, núi Cốc, hồ Than Thở, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:
HĐ 1.Giới thiệu bài: 
- Bài hôm nay các em sẽ học kiểu câu Ai là gì? khẳng định, phủ định. Từ ngữ vầ đồ dùng học tập.
HĐ 2. HD làm bài tập:
* Bài 1: 
- Yêu cầu đọc bài.
+Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.
- Bộ phận nào cần đặt câu hỏi.
- Em, Lan, Tiếng Việt.
- Yêu cầu các nhóm trình bày
- Đó là những câu hỏi chỉ bộ phận câu GT.
a, Ai là học sinh lớp hai?
b, Ai là học sinh giỏi nhất lớp?
c, Môn học em yêu thích là gì?
Bài 2:
- Yêu

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 6.doc